Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ΡΑΤΚΟΐΟ&ΙτΕ 

— ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤυδ, 

8Ε0 ΒΙΒΟΟΤΗΕΟΑ ΟΝίνΕΚδΑί». ΙΝΤΕ6ΚΑ, ΟΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΟΑ. ΟΕΟΟΝΟΜίεΑ. 

ΟΙΗΙΜ 88. ΡλΤΚΙΜ. ΟΟΰΤΟΗΙΜ 80ΚΙΡΤ0ΙΙΙ101]Ε Ε0αΕ8ΙΑ8ΤΙ00ΚΙΙ. 

8ΙΤΒ Ι.Α.Τ11Ι0ΙΙϋΜ, 81ΤΒ βΙΙΑΟΟΙΙΌΜ, 

Ουί ΛΒ ΜΤΟ ΑΨΟΒΤΟΙΙΰΟ Αϋ ΛΤΑΤΒΜ ΙΝΝΟϋΒΝΤΙΙ Π! {ΑΒΝ. 1116) ΡΒΟ ΙΑΤΙΒΙΒ^ 
ΙΤ ΑΒΟΟΝΟΙΙΙΙ ΠΟΕΒΝΤΙΝΙ ΤΒΜΡΟΚΑ (ΑΝΝ. 1458) ΡΒΟ 6ΚΛ613 ΠΟΒϋΒΛΟΝΤ : 

ΚΕΟϋδίο εκκοΝΟΐ^οβιεΑ 

ΟΜΜΙΙΙΗ Ου^Ε ΕΙ5Τ1Τ£ΙΙΕ Μ0Ν|]ΜΕΝΤ0ΒυΜ ^ΑΤI10υ^^Ε ΤΒΑΒ1ΤΙ0Ν15 ΡΕΙΙ ΟΙΙΙΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΟΚΑ 

ΕεθΙ.Ε$1£ δ^£^υ1^, 

10ΙΤ4 ΒΙ>1Τ10ΙΙΙΙ ΑΰεΟΚλΤΙΙΒίΜΑΒ, ΙϋΤΒΚ ΒΒ εΟΜΟϋΒ ΙΙΟΜΝυΐ.1.18 ΟΟΟΙΟΙΒΟΒ ΙΐΑΝνΒΟΒΙΤΤΙΒ εθΙ.Ι.4ΤΑ8» ΥΒΙΙΟυΑίΙ ΜΙ.ΙβΒΙΙ• 

ΤΒΚ ΟΑΒΤΙΒΑΤΑ ; ΡΙΒΒΒΒΤΑΤΙΟΝΙΒΙΙΒ» εΟΜΙΙΒΝΤΑΒΙΙΒΤΑΒΙΙβΟΙΙΕίΕΟΤΙΟΝΙΒΙΙΒεΟΜΤΙΝΕΝΤΒΚ ΙΕ.1.υ8ΤΚΑΤΑ ; ΟΜΝΙΒυΒ 

ΟΡΒΒίΒυΒ νΟΒΤ Α1ΙΜ.1881ΙΙΑΒ ΒΒ1ΤΙ0ΝΕ8 Ου^Β ΤΒΙΒϋΒ Ν0ΥΙ88ΙΜΙ8 8^Β^υI.18 ΒΒΒΒΜΤυΚ ΑΒβΟίυΤΑΒ, ΟΕΤΕΟΤΙΒ 

ΑθεΤΑ;ΐΙΙΒΐαΒυΒ 0Κ01ΝΑΒ1Ι8 νεί. ΕΤΙΑΜ ΑΝΑΜΤίεΐΒ, ΒΙΝΟϋίΟβ 81ΥΒ Τ0Η08, 8ΙΥΕ ΑΟΟΤΟΙΙΕβ Αΐ.1€υΐ08 

ΜΟΙΙΒΝΤΙ 8ΟΒ8Ε0αΕΝΤΙΒΟ8, ΒΟΜΑΤΑ ', ΟΑΠΤΙ]!.» ΙΝΤΒΑ ΙΡΒϋΜ ΤΕΧΤΟΜ ΒΙΤΒ ΒΙ8Ρ031Τ15, ΜΕΟΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤυΐ.18 

βΙΝΟΟΙ^ΑΒαΐΙ ΡΑΒΙΝΑΒΟΙΙ ΙΙΑΒ61ΝΕΜ βυΡΕΒΙΟΒΕΜ ΒΙΒΤΙΝΟυΕΝΤΙΒυΒ ΒαΒΙΕΰΤΑΜΟϋΕΜΑΤΕΒΙΑΙΙ 8Ι0ΝΙΓΙ- 

ΟΑΙΙΤΙΒΟΒ, ΑΒΟΒΝΑΤΑ; 0ΡΒΒΙΒΙΙ8 €011 ΒΟΒΙΙΒ, ΤϋΜ ΑΡΟΟΒΤΡΗΙΒ, ΑΙ.10ΙΙΑ ?ΕΒΟ ΑΙίετΟΚΙΤΑΤΕ ΙΝ 

ΟΒΒΙΙΙΒ ΑΒ ΤΒΑΒΙΤΙΟΝΕΜ Εε<ΧΕ8ΐΑ8ΤΐεΑΙΙ Ρ01.Ι.ΒΝΤΙΒΙΙ8, ΑϋΡΜΠΟΑΤΑ ; 

Βν€ΕΙΙΤΙ8 ΒΤ ΟΙΙΑΒΒΑβΙΝΤΑ ΙΝΒΙΰΙΒΙΙβ 8υΒ ΟΜΝΙ ΒΕ8ΡΕ€Τυ, 8εΐΙ.1€ΕΤ, ΑίΡΒΑΒΕΤΙΟΟ » €ηΒ0ΙΙΟ1.Ο6ΐ<:θ, ΑΝΑΙΤΤΙ!!•^ 

ΑΐΐΑΐ.οοιεο• ΒΤΑΤίΒΤίεο, ΒΤΝτηΕΤίοο, Βτε., ΟΡΕΕΑ, ΗΕδ ετ ΑυΟΤΟΙΙΕδ ΒΧΗίΒΕΝτίΒυβ, ιτα υτ νον 801.ιιιι 

8Τ0Β108Ο, 8ΕΒ 1ΙΕ60Τ1Ι8 ΙΙΙΡ1.ΐεΑΤ0, ΕΤ 81 ΓΟΒΤΒ 81ΝΤ» Ρ10Β18 ΕΤΙΑΜ ΒΤ ΙΜΡΕΒΙΤΙΒ ΡΑΤΕΑΝΤ ΟΜΚΒΒ 
88. ΡΑΤΒΚ8» Ι.θεϋΡίΒΤΑΤΑ ; 8ΒΒ ΡΒ>Ε8ΕΒΤΙΙΙ ΟϋΟΒΟδ 1ΗΗΕΜ818 ΕΤ ΟΕΝΕΒΑίΙΒϋΒ ΙΜΒίείΒϋΒ» ΑΙ.ΤΕΒΟ 

ΒειυεΒΤ ΚΕΚ|]Μ, οπο εοΝβυίτο, ΟϋΐΒουΐΒ μον βοίοιι τΑυβ ται.ι8υε ρατεβ, τΕκυΗ ετιαμ 

ΟΙΐυΒΟΟΙΒΟΟΒ ΡΑΤΒϋΙΙ, ΑΒδΟΙΙΕ ΐη.ίΑ ΒΧεΕΡΤΙΟΝΕ, ΙΝ ΟυΟΒίΙΒΕΤ ΤΒΕΜΑ 8εΒ1Ρ8ΒΒΙΤ, υΒΟ 

ΐΜτυιτυ εοπΒΡίεΐΑτυΒ; αι-τεβο δΟΚΙΡΤυΚ^ δΑΟΚ^, εχ οιιο ίΕετοΒΐ εοΜ- 

ΡΒΒΙΒΒ 81Τ ΟΒΤΙΒΙΙ ΟΟΙΝΑΙΙ ΡΑΤΒΒ8 ΒΤ ΙΝ ΟυίΒυΒ ΟΡΒΒΟΜ βϋΟΒυΐΙ ίΟείΒ 

8Ι1«6υΐ.08 81Ν60Ι.0ΒυΐΙ ίΙΒΒΟΒΟΙΙ ΒεΚΙΡΤΟΒ^Β ΥΒηβΙΙδ, Α ΡΒΙΗΟ «ΕΝΕ8Ε08 

υ80υΒ ΑΒ ΙΙΟΤ188ΙΙΐυΐΙ ΑΡ0εΑ1.ΤΡ8Ι8, εΟΜίΙΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

ΒΒΙΤΙΟ ΑεεΒΒΑΤΙΒΒΙΜΑ, ε^ΒΤΕΒΙβΟυΒ ΟΜΝΙΒυΒ ΡΑείΙΛ ΑΝΤΒΡΟΝΕΝΒΑ, 81 ΡΒΚΡΒΝΒΑΝΤυΒ εΗΑΒίεΤΕΒυΐΙ ΝΙΤ1Β1Τ4Ι| 

^ΒΑΒΤ^Β ΟΠΑίΙΤΑΒ» ΙΝΤΕ6ΒΙΤΑ8 ΤΒΧΤΙΙ8, €0ΒΒΒεΤ10Ν18 ΡΒΒΡΒεΤΙΟ, ΟΡΒΒϋΜ ΒΕείΙΒΟΒυΐΙ τυΐΙ ΥΑΒΙΒΤΑ• 

ΤΙΜ ΜυΐΙΒΒυΒ• ΡΟΒΜΑ Τ01.υΝΙΝυΐΙ ΡΕΒΟυΑΙΙ εΟΜΙΙΟΒΑ 8ΙΒΙ0ΟΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ01.00ΙΑ ϋΕΟυηβΟ εΟΝβΤΑΝΤΒΒ 

ΒΙΙΙ11.Ι8, ΡΒΒΤΙΙ ΕXI6υIΤΑ8»ΡΒ^Β8ΒΒΤIII^υΒ 18ΤΑ εΟίίΕετίΟ υΝΑ, ΜΕΤΙΙΟΒίελ ΕΤ εΐΙΚ0Ν0Ι.06ΐ€Α• 

ΒΒΧΟΒΝΤΟΒυΐΙ ΚΒΑΟΜΒΝΤΟΒυΐΙ ΟΡΟβευΐ-ΟΒυΜΟυΕ ΒΑεΤΕΝυβ Ηΐε 11.1.10 βΡΑΒδΟηυΗ,.ΥΕΙ. ΕΤΙΑΜ 

ΙΝΕΒΙΤΟΚυΜ, ΡΒΙΜυΜ ΑΙΙΤΒΜ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒ1.Ι0ΤΗΕεΑ, Β1 ΟΡΕΒΙΒΟβ ΕΤ Μ88. ΑΟ ΟΜΝΚΒ 

^ΕΤΑΤΒΒ, ίΟεΟΒ, ίΙΝ^υΑΒ ΡΟΒΜΑ800Ε ΡΕΒΤΙΝΚΝΤΙΒϋβ « εΟΑϋυΜΑΤΟΚυΜ, 

3Τ ΕΧ ΙΝΝΰΜΕΒ» ΟΡΕΗΙΒϋΒ ΤΒΑΒΙΤΙΟΝΕΜ εΑΤΗΟΜεΑΜ εΟΝΡίΑΝΤΙΒυδ, ΟΡυ$ ϋΝΙΟυΜ ΜΙΒΑΒΙίΙΤΕΒ ΕΡΡ Ι εΐ ΕΝΤΙΜΟΙ 

δΕΗΙΕδ ΟΒΛΟΑ ΡΟδΤΕΗΙΟΚ 

ΙΝ ΟυΑ ΡΒΟΟΚυηΤ ΡΑΤΒΚ9, 'Β0(:Γ0ΒΕ8 δΟΒΙΡΤΟΒΕβουΚ Ε^(:ι.Κ8I^Ε ΟΒ^εΟνβ ΑΒ ^ΕVΟ ΡΗΟΤΙΑΝΟ ΑΟ 

ωααυι υβουΕ ριοαεντινιτεμροβα, ετ ΑΜΡΐ,ιυδ, νεμρε μοκτεμ οαβοιναιι» ΒΕδδΑκιοΝίδ. 

ΑααυκΑΝΤΕ α. -ρ. μιονε, 

ΒίνίΒ ουΕβυυιι εοιίρυΕΤο&υΜ ιη βίΝουι^οβ βείΕΝτιβ Βεει.Β8ΐΑ5τΐ€^Β βαμοβ ΒοιτυΒΒ. »ΑΤΒ01.0€ΙΑ»ΑΒΙΝ8ΤΑΒΙΡ8108ΒεεΐΛ8ϋΒ,ΙΝΒΙΙΑ8ΡΑΒΤΕ8Β1ΤΙΒΙτυΒ/ΑΙΙΑΝ ΝΕΜΡΕ ίλΤΙΝλΗ, ΑίΙΑΜ ^Β^ΕεΟ-I.ΑΤIΝΑΜ; 
ΑΜΒ^ΕΡΑΚΤΒ8 ΙΑΗΙΒΤΕ6ΒΒ ΒΧΑΒΑΤ£8υΝΤ.ίΑΤΙΝΑ, 222 νΟίΌΜΙΝΙΒΟδ Μ0Ι.Ε 8υΑ 8ΤΑΝ8, 1 ΙΙΟΡΒΑΜεΐΒ ΥΕΝΙΤ : ^Β^Ββ4 
ΒυΡίΐεΐ ΕΒΙΤΙΟΝΒ ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΒΑΤΑ Ε8Τ. ΡΒΙΟΒ €Β^Βε^Μ ΤΕΧΤΟΜ ΟΝΑ εοΜ νΒΒβΙΟΝΒ 1.ΑΤ1ΝΑ Ι.ΑΤΒΒΑΙ.1 εθΜΡΙ.Β-> 
ετίΤΙΙΒ, ΕΤίΟΑ ΤΟίυΜΙΝΑ 1Ν 109 ΤΟΜΙΒ,ΡΒΟ ΡΒΙΜΑ ΒΕΒΙΕ, νον ΕΧεΕΒΙΤ. Ρ08ΤΕΒ10Β νΕΒβΙΟΝΒΜ ίΑΤΙΝΑΗ ΤΑΝΤΟΜ 
ΒΧΒΙΒΕΤ, ΙΒΕΟΟΒΒ ΙΝΤΒΑ 55 ΤΟίΙΙΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤΟΒ. δΕΟΟΝΟΑ 8ΕΒ1Ε3 ΟΒ^ΕεΟ-ίΑΤΙΝΑ ΑΒ 58 ν01.υΜΙΝΑ ΤΑΝΤΟΜ ΑΤΤΙΝ^ 

€ΐτ; ΒΟΜ ιιυ^υ8 τβββιο ηεβε ι.ατιμα29 νοι^υΜίΝίΒΟδ εδτ ΑΒδΟίΟΤΑ. υΝΟΜΟοοΒΟϋΒ υοιομεν βη^Βεο-ίΑΤ1Ν0Μ 8« 

νΝΟΜΟυΟΒΟΒΒ ΝΕΒΒ ίΑΤΙΝΟΜ 5 ΡΒΑΝεΐΒ ΒΟίΟΜΜΟΒΟ ΕΜΙΤΟΒ : υΤΒΟΒΙΟυΒ ΤΕΒΟ, ΟΤ ΡΒΕΤΙΙ ΠΟΙΟΒ ΒΕΝΕΡΙΟΙ• 
ΡΒΟΑΤυΒ ΕΝΡΤΟΒ, ε01.Ι.ΕεΤΙ0ΝΕΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 81ΤΒ 1.ΑΤΙΝΑΜ, δΙΤΕ ^Κ^ΒεΑΜ εΟΜΡΑΒΒΤ ΝΕεΕΒΒΕ ΕΒΙΤ; ΒΕεΠΒ ΕΜ1Μ 
εΐυυ50ΙΙΕΤΟΙ.ΙΙΜΙΝΙ8 ΑΜΡΙ.ΙΤΙΙΒΙΝΕΜ ΝΕεΝΟΝ ΕΤ ΒΙΡΡΐευΐ.ΤΑΤΕ8 ΥΑΒΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ^ΕΟΟΑΒΟΝΤ. ΙΒΕΟ, 81 0015 ΤΑΝΤΟΜ ΒΜΑΤ 
υεετ ΙΝΤΕΟΒΕ» 9ΕΒ ΒΕΟΒΒΙΜ, εθΙ.Ι.ΕεΤΙΟΝΕΜ 6Β^ΒεΟ-1.ΑΤIΝΑΜ, ΥΕΙ. ΕΑΜΒΕΜ ΕΧ ΟΒ^εΟίΑΤΙΝΕ νεηδΑΜ, ΤΟΜ ΟΟΟΒΟΟΒ 
ΤΟΙ^ΟΜΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΕΙ. ΡΒΟ 6 ΡΒΑΝεΐ8 ΒΟίΟΜ 0ΒΤΙΝΕΒ1Τ. ΙΒΊΜ εΟΝΟΙΤΙΟΝΕδ Ρ08ΤΕΒ10ΒΙ ΡΑΤΒΟI.Ο^I^Β 1.ΑΤIΝ^Β 8ΒΒΙΒΙ, 
ΡΑΤΒΕ8 ΑΒ ΙΝΝΟεΕΝΤΙΟ III ΑΒ εθΝεΐΙ.ΙΟΜ ΤΒ1ΒΕΝΤ1Ν0Μ ΕΧΗΙΒΕΝΤΙ, ΑΡΡίΐεΑΒΟΝΤΟΒ• ΡΑΤΒΟίΟείΑ ΟΟΧ ΗΑΝΟΒεΒΙΡΤΙ• 
ΙΝ.ΒΙΒίΙΟΤΗΕείΒ 0ΒΒΙ8 ΟΝΙΥΕΒϋΙ 0ΟΙΕ8εΕΜΤΙΒΟ3 εΟΝδΤΑΒΙΤ, ΝΕεΝΟΝ ΡΑΤΒΟίΟΓ.ΙΑ ΟΒΙΕΝΤΑυδ, εΟΝΟΙΤΙΟΝίΟΟΒ 8ΡΒ• 
είΑΙΙΒΟΒΒΟΒΙίείΒΝΤΟΒ,ΕΤΙΝΤΕΜΡΟΒΕβΟΟ ΑΝΝΟΝΤΙΑΒΟΝΤΟΒ,δΙ ΤΕΜΡΟΒ ΕΑ8 ΤΥΡΙ8 ΜΑΝΒΑΝΒΙ Ν0Β18Ν0Ν ΒΕΡΟΒΒΙΤ, ΡΑΤΛΟΙΟαίΜ βΚΜΟΛ ΤΟΜϋΞ €1X1. 
ΒΕδδΑΒΙΟΝ 8. Β. Ε. ΟΑΒΒ. ΟΕΟΑβΙΙΙδ ΤΚΑΡΕΖϋΝΤ. ΪΗΕΟΟΟΒϋδ ΟΑΖΑ. ΑΝΟ^ΟΝ. ϋΛΙ-Ι-ΙδΤϋδ, ΕΧαΟΟΕΒΑΤΟΒ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋϋ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, Ε01ΤΟΒΕΜ, 

ΙΝ ΤΙΑ 01Γ.ΤΑ ΊΗΙΒΑϋϋ, ΟϋΝ ΙΓΑϋΒΟΙΞΚ, ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ 1.υΤΕΤI^£ ΡΑΒΙδΙΟΒυΜ νυΐ/ΜΙ 

Ρ'ΒΚΡΕΗ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, ^ΒΆΡΕΎΙΊΉΟΝΊΜϋΟΕ, ΝυΜϋ ΥΕΒΟ ΙΜΤΒΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΒϋΙΜΑ• 

1866 


* • "•)ί υ^ί ΤΒΑϋΙΤΪΟ ΟΑΤΗΟίΐαΑ• 

ΒΜΟϋΐνΜ τν. ΑΝΧϋδ 1473. 
ΤΟΥ ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ Κ/^ΡΛΙΝΑΛΕΟΣ Βησσαρίωνος 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. δΑΡΙΕΝΤΙδδΙΜΙ ΟΛΚϋΙΝΑΟ» ΒΕδδΑΚΙΟΝΙδ 

ΟΡΙΙΚΑ ΟΜΠίΙΑ, 

ΤΗΕΟΙΟαεΑ. ΕΧΕΟΕΤΙΟΑ, ΡΟΙΕΜΙΟΑ, ΡΑΜΙΜΙΑίΙ ΕΒΙΤΑ, ΡΑΗΤ1Μ ΗϋϋϋΒΟυΕ ΑΝΕ€ΟΟΤΑ. 

ΑεεΕουΝτ 

ΕΣ ΤίΚΟΚΌΜ ΏΟεΤΟΛϋΜ ΟϋΙ βΛΜ€Α8 ΙΙΤΤΕΒΛ8 ΙΝ ΙΤΑΙΙΛ 

ΙΝΞΤΑϋΛΑΛνΝΤ 

ΒΌΡΕΙ^ίΕσίΟΛ ΜΤΤΒΗΑΗΙΑ 

5ΕΙ.ΕεΤλ Ου^ΕΟΑΜ ; 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΙΙΕΟΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ ;.-?. ΜΙΟΝΒ. _. : 

ΒIΒI.IΟΤ■Β^^Β €Ι.ΒΒΙ φίνίΤΕΒβ^Ρ^ 

βΐΥΕ : : . ΤΟΜϋδ ϋΝΙΟϋδ. νκΜτ 10 ρκΑίιοη ΟΑΐ,αοκ. ΕΧΟϋΟΕΒΑΤϋΙΙ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ 1.-Ρ, ΜΙΟΝΕ ΕΟΙΤΟΒΒΚΙ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ ΤΗΙΒλνΟ. ΟϋΙΙ ΒΆΜΒΟΙΗΕ. ΡΠΟΓΕ ΡΟΙ\ΤΑΜ 1\}ΊΈΊ\Λ ΡΑΠΙβΙΟηΟΙΙ νυΐ/;0 

ΰΊί.ΝΡΕη ΝΟΝΙΝΑΤΑΜ, 5ευ ΡΕΤΙΤ'ΜΟΝΤηΟϋΟΕ, ΝυΝϋ ΥΕΗΟ ΙΝΤΗΑ ΚϋΒΙΝΙΑ ΡΑΚ18ΙΝΑ• 

1860 ^Η•;8 νΟίϋΜΕ 
00Ε8 ΝΟΤ ΟΙΚΟυΐΑΤΕ 
ΟϋΤ3:α£ ΤΗΕ ίΙΒΗΑΚΥ ΡΑΤΚΟΐ:θΟΐ7Ε 

— ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

5Ε0 ΒΙΟΟΟΤΗΕαΑ υΝΐνΕΚ8ΑΙ>18, ΙΝΤΕβΚΛ, 0ΜΡΟΚΜ18. εΟΗΜΟΟΑ. ΟΕΟΟΝΟΗΚΙΑ, 

ΟΜΝΙΙΜ $$. ΡλΤΗΙΜ. 00€ΤΟΚΙΜ 8€ΜΡΤ0ΒΙ101]Ε Ε€(11Ε8ΙΑ8ΤΙϋΟΚΙΙ. 

8ΙΤΒ Ι.Α.Τ11Ι0ΙΙΙ}Μ, 81ΤΒ βΙΙΑΟΟΒΌΜ, 

ΟΌΪ ΛΒ ΜΤΟ ΑΡ08Τ01Ι€0 Αϋ ΛΤΑΤΒΜ ΙΝΝΟϋΒΝΤΙΙ Π! {ΑΒΝ. 1116) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙΒ, 
ΙΤ ΑΏΰΟΝϋΙΙΙΙ ηΟΕΒΝΤΙΝί ΤΒΜΡΟΚΑ (ΑΝΝ. 1458) ΡΒΟ 6ΚΛ013 ΓΐΟΒϋΒΛΟΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙ^ΟβίεΑ 
ΟΜΜΙΙΙΗ Ου^Ε ΕΙ5Τ1Τ£ΙΙΕ ΜΟΝ|]ΜΕΝΤΟΒυΜ ^ΑΤI10υ^^Ε ΤΒΑΒ1ΤΙ0Ν15 ΡΕϋ ΟΙΙΙΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΟΚΑ 

Ε00Ι.Ε$1£ 5^£^|]I.Α, 

1Ι)ΙΤ4 ΒΟΙΤΙΟΝΒΒ Α€εθΒΑΤΙ•β1ΙΙ4Β• ΙΒΤΒΒ »Β ΟυΜΟϋΒ ΙΙΟΜΝυΐ.1.18 ^0^I^IΒυ8 ΙΐΑΝνβΟΙΙΙΤΤΙβ ε0Ι.Ι.λΤΑ8, ΥΒΙΙΟυλΙΙ ΜίΙβΒΜ• 

ΤΒΚ 0Α8ΤΙ0ΑΤΑ *, Ρ188ΒΒΤΑΤ10ΝΙΒυ8» εθΒΜΒΝΤΑΒ118ΤΑΒ1180υΕίΕ€ΤΙΟΝΙΒυ8εθΝΤΙΝΕΝΤΒΚ 1Ε.Ι.υ8ΤΚλΤΑ ; ΟΜΝΙΒυΒ 

ΟΡΒΒΙβυΒ ΨΟΛΎ Α1ΐη.Ι88ΙΒΑ8 ΒΒ1ΤΙ0ΜΕ8 Ου^Β ΤΒΙΒΙΙ8 ΜΟΥΙΒΒΙΜΙΒ Β^Β^01.I8 ΟΕΒΒΜΤυΚ ΑΒ80ίυΤΑ8, ΟΒΤΕΰΤΙΒ 

ΑΟεΤΑ',ΙΒΜείΒυΒ 0Β01ΝΑΒ1Ι8 ΥΕίΕΤΙΑΜ ΑΝΑίΤΤΙ€Ι8• ΒΙΝ0ΙΙΙ.ΟΒ ΒΙΥΒ Τ0Η08, 81ΥΕ λΟΟΤΟΒΕΒ ΑίίευΐΟΒ 

ΜΟΒΒΝΤΙ ΒΟΒ8Ε0αΒΝΤ1Βϋ8, ΒΟΝΑΤΑ *, €ΑΡΙΤΙ1Ι.18 ΙΝΤΒΑ ΙΡΒυΐΙ ΤΕΧΤυΚ ΒΙΤΒ Ι>18Ρ031Τ15, ΜΕΟΝΟϋ ΕΤ ΤΙΤυΐ.18 

ΒΙΒΒΟΙ^ΒΟΜ ΡΑΟΙΝΑΒΟΜ ΜΑΒ61ΝΒΜ ΒυΡΕΒΙΟΒΕΒ ΒΙΒΤΙΝβυΕΝΤΙΒυΒ ΒϋΒΙΕΟΤΑΜΟυΒ ΜΑΤΕΚΙΑΜ 818ΝΙΓ1- 

εΑΜΤΙΒΟΒ, ΑΒΟΒΝΑΤΑ; 0ΡΒΒ1ΒΙΙ8 ΟυΜ ΒΙΙΒΙΙ8, ΤϋΜ ΑΡΟεΒΤΡΒΙΒ, ΑίΙΟϋΑ ?ΒΒΟ ΑίετΟΚΙΤΑΤΕ ΙΝ 

ΟΒ01ΙΙΒ ΑΒ ΤΒΑ01ΤΙ0ΝΕΜ Βεεΐ.Β8ΐΑ8ΤΐεΑΙΙ Ρ01.Ι.ΕΜΤ1ΒΙΙΒ, ΑΜΡίΙΡίεΑΤΑ ; 

ΒυεΕΙΙΤΙΒ ΒΤ ΟυΑΒΒΑβΙΝΤΑ'ΐΜΒίείΒυΒ ΒυΒ ΟΜΝΙ ΒΕδΡΕΟΤυ, 8εΐΙ.ΐεΕΤ, ΑίΡΒΑΒΕΤίεΟ , εηΒ0Ν01.06ΐε0, Α!ΙΑΙ.ΤΤΙΙ:•^ 

ΑΒΑΐοειεο, ΒτιτίΒΤίεο, ΒΠίτΒΒΤίεο, Βτε., ΟΡΕΕΑ, ΗΕδ ετ ΑυεΤΟΒΕδ ΒΧΗίΒΕΝτίΒυΒ, ιτα υτ νον βοίΐιιι 

ΒΤϋΒΙΟΒΟ, 8ΒΒ 1ΙΒ60Τ1Ι8 ΙΜΡίΐεΑΤΟ• ΕΤ 81 ΓΟΒΤΒ Β1ΝΤ, ΡΙΟΒΙΒ ΕΤΙΑΜ ΕΤ ΙΜΡΕΒΙΤΙ8 ΡΑΤΕΑΜΤ ΟΙΙϋΒβ 
88. ΡΑΤΒΒ8, Ι.θευΡΙ.ΒΤΑΤΑ ; 8Β0 ΡΒ>Ε8ΕΒΤΙΗ ΟυΟΒΟδ 1ΗΗΕΜ8Ι8 ΕΤ εΕΝΕΒΑίΙΒυΒ ΙΝΒίείΒυβ, Α1.ΤΕΒ0 

Βειι,ιεΒτ ΚΕΚϋΜ, οϋο εοΝΒυι,το» οοΐΒΟυΐΒ μον 8οι.οη ται.ι8 ται^ιβυε ρατεβ, τΕκυκ ετιαμ 

ΟΒυΒΟΟΙΒΟΟΒ ΡΑΤΒΟΜ, ΑΒ50υΒ ΐη.ίΑ ΒΧΟΕΡΤΙΟΝΕ, 1Ν ΟυΟΒίΙΒΕΤ ΤΒΕΜΑ 8εΒΙΡ8ΕΒ1Τ, ΟϋΟ 

ΐΜτυιτα εοπΒΡίεΐΑτυΒ; αι.τεβο δΟΚΙΡΤυΚ^ δΑ^η^Ε, εχ ουο ίΕετοκι εοΜ- 

ΡΒΒ1ΒΒ 81Τ ΟΒΤΙΟΙΙ 0ΙΙ1ΝΑΜ ΡΑΤΒΒΒ ΒΤ ΙΝ ΟυίΒυΒ ΟΡΒΚΟΜ ΒυΟΒυΜ ίΟείΒ 

8ΙΜ6υΐ.08 81Ν6υΐ.0ΒυΜ ίΙΒΒΟΒΟΜ 8εΒ1ΡΤυΚ^Β νΕηβΟΒ, Α ΡΒΙΜΟ εΕΝΕ8Ε08 

υ80υΒ ΑΒ ΒΟΤΙΒΒΙΜυΜ ΑΡ0εΑ1.ΤΡ818, εΟΜΜΕΜΤΑΤΙ 81ΙΙΤ : 

ΒΒΙΤ10 Αεε•ΒΑΤΙ88ΙΙΙΑ, ε^ΒΤΕΒΙΒΟυΒ ΟΜΝΙΒϋΒ ΨΚΟίίΛ ΑΝΤΕΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΒΚΡΕΝΒΑΝΤυΒ εΒΑΒίεΤΕΒυΗ ΝίΤΙΒΙΤΑΐι 

€ΒΑΒΤ^Β ΟϋΑίΙΤΑΒ, ΙΝΤΕβΒΙΤΑΒ ΤΕΧΤυβ, εθΒΒΒετΐΟΜ18 ΡΕΒΡΒεΤΙΟ, ΟΡΒΚυΜ ΚΕευΒΟΒυΝ τυΐΙ ^ΑΠΙΒΤΑ• 

ΤυΜ ΜυΜΒΒΙ'Β, ΡΟΒΜΑ Τ01.υΗΙΝυΜ ΡΕΒΟυΑΙΙ εΟΜΜΟΒΑ 8ΙΒ100Β ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟβΙΑ ϋΕΟυηβΟ εΟΝβΤΑΜΤΒΒ 

ΒΙΙΙ1Ι.1Β, ΡΒΒΤΙ1 ΒΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^Β8ΒΒΤIII^υΕ Ι8ΤΑ εΟίίΕεΤίΟ ΙΙΝΑ, ΗΕΤΙΙΟΟίελ ΕΤ εΐΙΚ0Ν0Ι.06ΐ€Α• 

ΒΕίεΕΝτοηυΜ πιαομεντοβιιμ ορυβευι,οΒυιιουΕ ΒΑετΕκυβ ηιε αίΐε 8ΡΑΒ8οηυΜ,.νΕί ετιαη 

ΙΝΕΒΙΤϋΚυΚ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΕΜ ΙΝ Μ08ΤΒΑ Β1Β1.10ΤΒΕεΑ, ΕΧ ΟΡΕΠΙΒΙΙΒ ΕΤ Ν88. λΟ 0ΜΜΕ8 

^ΕΤΑΤΒΒ, 1.0ε08, ΜΝ^ΒΑΒ ΡΟΚΙΙΑ800Ε ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυΒ « εΟΑΟυΝΑΤΟΚυΜ, 

ίΧΤ ΒΧ ΙΝΝΰΜΕΒ» ΟΡΒΒΙΒυΒ ΤΒΑΒΙΤΙΟΝΕΜ εΑΤΠΟΜεΑΙΙ εΟΝΡίΑΜΤΙΒυβ, ΟΡυβ υΝΙΟϋΜ ΙΙΙΒΑΒΙίΙΤΕΚ ΕΡΡίείΕΝΤίηΐ•* 

δΕΗΙΕδ ΟΒΛΟΑ ΡΟδΤΕΗΙΟΚ 

ΙΝ ΟυΑ ΡΒΟΟΚυηΤ ΡΑΤΒΚ9, 'Β0(:Γ0ΒΕ8 βΟΒΙΡΤΟΒΚδΟυκ Ε^^I.Κ»I^Ε Ο^/ΕΖΜ ΑΒ ^ΕVΟ ΡΗΟΤΙΑΝΟ ΑΟ 
€ΟΆ€ΐυΐ υ30υ£ ΡΙΟΑΕΝΤΙΝΙΤΕΜΡΟΑΑ, ΕΤ ΑΜΡΙ,ΐυδ, ΝΕΜΡΕ ΜΟΚΤΕΜ εΑΒΟΙΝΛΙΙδ ΒΕδ8ΑΚ10Ν18. 

ΑεουκΑΝΤΕ α. -ρ. μιονε, 

ΒΙΙιΙΙ•ΙΙΐ€€« €ΐβΗ ηαίΨ^ΤΛ» » 

ΒίνίΒ ουΕβυυιι εοιίρυΕΤο&υΜ ιη βίΝουι^οβ βείΒΝΤϋΒ Βεει.Ε8ΐΑ5τιε^Β βαμοβ ΒοιτυΒΒ. ^ΑΤΒΟίΟείΑ» ΑΒ 1Ν8ΤΑΒ ΙΡ8Ι08Εεεΐ.Β8ϋΒ, ΙΝ ΟυΑΒ ΡΑΒΤΕ8 ΒΙΤίΒΙτυΒ/ΑΙΙΑΜ ΝΕΜΡΕ ίλΤΙΝΑΗ, ΑίΙΑΜ ^Β^ΒεΟ-1.ΑΤIΝΑΜ; 
ΑΜΒ^ΕΡΑΒΤΕ8^ΑΗ1ΒΤΕ6ΒΒ ΕΧΑΒΑΤ^ ΒυΝΤ.Ι,Α ΤΙΝΑ, 222 νΟΙ,ΙΙΜΙΝΙΒυβ ΜΟΙ.Ε 8υΑ 8ΤΑΝ8• ΙΙΙΟΡΒΑΝεΐΒ ΥΕΝΙΤ : ^Β^Ββ4 
ΒΟΡίΐεΐ ΕΒ1ΤΙ0ΝΒ ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΒΑΤΑ Ε8Τ. ΡΒΙΟΒ €Β^ΒεΐΙΗ ΤΕΧΤυΚ υΝΑ εΟΜ νΕΚ8Ι0ΝΕ ίλΤΙΝΑ ίΑΤΒΒΑΙΙ εΟΜΡΙ,Ε- 
ετίΤΙΙΒ, ΕΤίΟΑ ΤΟίυΜΙΝΑ 1Ν 109 ΤΟΜΙΒ,ΡΚΟ ΡΒΙΜΑ 5ΕΚΙΕ, νον ΕΧεΕΟΙΤ. Ρ08ΤΕΚΙ0Β νΕΒ810ΝΒΜ ίλΤΙΝΑΗ ΤΑΝΤΟΜ 
ΒΧΒΙΒΕΤ, ΙΟΕΟΟΟΕ ΙΝΤΒΑ 55 ΤΟίΟΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤΟΒ. ΒΕΟυΚΟΑ 8ΕΒ1Ε3 εΚ^ΕεΟ-ίΑΤΙΝΑ ΑΒ 58 νΟίϋΙΙΙΝΑ ΤΑΝΤϋΙΙ ΑΤΤΙΝ« 
€1Τ; ΒυΜ ηυΐΟΒΤΕΒΒΙΟ ΗΕΒΕ ίΑΤ1ΜΑ29 νΟΙ^υΜΙΝΙΒΟδ ΕδΤ ΑΒδΟίυΤΑ. υΝυΚΟυΟΟΟυΒ νΟ^υΚΕΝ βΒ^ΒεΟ-I.ΑΤIΝ0II 8« 
ΙΙΝυΐΙΟυΟΟΟυΒ ΝΕΒΒ ίΑΤΙΝΟΜ 5 ΡΒΑΝεΐΒ 80Ι.υΜΜ0Β0 ΕΙΙΙΤϋΒ : υΤΒΟΒΙΟΟΒ ΤΕΒΟ, υΤ ΡΒΕΤΙΙ ΒυΐυΒ ΒΕΝΕΡίεΐ• 
ΡΒϋΑΤυΒ ΕΜΡΤΟΒ, εΟίίΕεΤΙΟΝΕΙΙ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 81ΥΒ ίΑΤΙΝΑΗ, 51ΤΕ ΟΒ^ΒεΑΜ εΟΜΡΑΒΕΤ ΝΒεΕ88Ε ΕΒΙΤ; 8Εεϋ8 ΒΜΙΜ 

εαιυβοϋΕτοίυιιΐΝΐβ ΑΗΡίίτυοίΝΕΐι ΝΕεΝΟΝ ετ ΒίΡΡίευίΤΑτεβ υαβια ρβετια ^ΕουλΒυΝΤ. ιβεο, 8ι ουι$ ταντοιι βματ 

ίΐεετ ΙΝΤΕΟΒΕ, 9ΕΒ 8Ε0Β81Μ, εΟίίΕεΤΙΟΝΕΜ 6Β^ΒεΟ-1.ΑΤIΝΑII, ΤΕΙ. ΕΑΗΒΕΗ ΕΧ ^Β^ΕεΟ ίΑΤΙΝΕ ΥΕΚΒΑΙΙ, ΤυΐΙ ΟυΟΒΟΒΒ 
ΤΟΙ,υΜΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΕΙ. ΡΚΟ 6 ΡΒΑΝεΐ8 801.υΐΙ 0ΒΤΙΝΕΒ1Τ. I5Τ^ε εΟΝΟΙΤΙΟΝΕδ ΡΟβΤΕΒΙΟηΐ ΡΑΤΒΟI.Ο^I^Β 1,ΑΤ1Ν^Β 8ΒΚΙΒΙ| 
ΡΑΤΒΕ8 ΑΒ ΙΝΝΟεΕΝΤΙΟ III ΑΒ εΟΝεαίΟΜ ΤΒΙΒΕΝΤΙΝΙΙΗ ΕΧΒΙΒΕΝΤΙ, ΑΡΡίΐεΑΒυΝΤυΒ. ΡΑΤΒΟίΟΟΙΑ ΟυΧ ΗΑΝυΒεΒΙΡΤΙΙ 
1Ν.Β1ΒΙ.Ι0ΤΒΕεΐ8 0ΒΒΙ8 υΝΙΤΕΒ8Ι ΟυίΕβεΕΝΤΙΒυδ εΟΝΒΤΑΒΙΤ, ΝΕεΝΟΝ ΡΑΤΒΟίΟΓ.ΙΑ 0ΒΙΕΝΤΑΙ.Ι5, εΟΝΟΙΤΙΟΝΙουΒ 8ΡΒ- 
€ΙΑυΒυ8 8υΒΙΐεΐΕΝΤυΒ,ΕΤ1ΝΤΕΗΡΟΒΕ8υθ ΑΝΝΙΙΝΤΙΑΒυΝΤυη,δΙ ΤΕΒΡυΒ ΕΑ8 ΤΥΡΙ8 ΜϋΙΝΒΑΝΟΙ Ν0Β18 ΝΟΝ ΒΕΡϋΒΒΙΤ^ ΡΑΤΑΟΙΟαίΜ βΆΜΟΛ ΤΟΜϋΞ €1X1. 
ΒΕδδΑΒΙΟΝ 8. Β. Ε. €ΑΒΒ. ΟΕΟΒβΙΙΙδ ΤΚΑίΕΖϋΝΤ. ΪΗΕΟΟΟΒϋδ ΟΑΖΑ. ΑΝΟ^ΟΝ. ΟΛΙ-υδΤϋδ. ΕΧαΟΟΒΒΑΤΟΒ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋϋ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, Ε01ΤΟΒΕΜ, 

ΙΝ ΤΙΑ ΟΙΓ.ΤΑ ΤΗΙΒΑϋΟ, ΟϋΝ ΙΓΑϋΒΟΙΞΚ, ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ 1.υΤΕΤI^£ ΡΑΒΙδΙΟΒυΜ νυΐ/ΜΙ 

Ρ'ΚΜ^ΕΑ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, ^ΒΆΡΕΎΠ-ΜΟΝΊΜϋΟΕ, ΝυΜϋ ΥΕΒΟ 1ΜΤΒΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΒϋΙΜΑ• 

1866 ΤΚΑϋΙΤίΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α• 

8Μ€ϋΙΌΜ τν. ^4^VΛΤ5 1473. 
τον ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ Κ4ΡΛΙΝΑΛΕ05 Βησσαρίωνος 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. δΑΡΙΕΝΤΙδδΙΜΙ ΟΛΚϋΙΝΑΟ» ΒΕ88ΑΒΙΟΝΙδ 

ΟΡΕΚΑ ΟΜίνίΑ, 

ΤΒΕΟΙΟαΟΑ, ΕΧΕΟΕΤΙΟΑ, ΡΟΙΕΜΙΟΑ, ΡΑΠΤΙΛυΑΜ ΕϋίΤλ, ΡΑΗΊΪΜ Βϋ€ν80υΕ ΑΝΕ€ΟΟΤΑ. 

λοεΕουχτ 

ΕΙ Τ1Κ0ΛΌΜ ΒΟεΤΟΛϋΜ ΟϋΙ βΒΜ€Α8 ΙΙΤΤΕΛΑ5 ΙΝ ΙΤΑΙΙΑ 

ΙΝ8ΤΑϋ»ΑΛϋΝΤ 

βυΡΒίΛΕσηίΛ ι«ιττβηαηια 

8ΕΙ.ΕεΤΑ Ου^ΕΟΑΜ ; 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΙΙΕΟΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ Ι.-Γ. ΜΙΟΝΒ. ... ;, 

ΒIΒI.IΟΤ■Β^^Β €ΕΒΒΙ ΦΝΙΤΕΒβ^Ρ^ 

βίνΕ \ *•^* . 

ϋΰΕβυυΜ ΓοιίρυποκυΜ ιν 5Πΐβυι.ο9 $€ηιπυ( κεει.ΕβιΙβτιεΛ ααμοι «οιτοιίφ;- :Λ ; ** ΤΟΜϋδ ϋΝΙΟϋβ. νΒΝΙΤ 10 ΡΚΑΗΟΚ 6ΑΙ.Ι.ΐα5. ΕΧΟυΟΕΒΑΤΠΙΙ ΒΤ νΕΝΙΤ ΑΡΠΟ ί.-?. ΜΙΟΝΒ ΒΟΙΤΟΒΒΜ, 

ΙΝ VI Α ΟίεΤΑ ΤΗΙΒΑυΟ, ΟϋΗ 0ΆΝΒ0/5ε. ΡΠΟΓΕ ΡΟΠΤΑΗ ίυΤΕΤI^^ ΡΑΒίβιοπυκ νΐιιχίο 

Ο'ίΝΐΐη ΝΟΝΙΝΑΤΑΜ, δΕυ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΟυϋΟΒ, ΝυΝΟ ΥΕΚΟ ΙΝΤΗΑ ΙΙΟΒΜΙΑ ΡΑΗΙ3ΙΜΑ. 

1860 ΤηΑΏΙΤΙΟ ΟΑΤΠΟυϋΑ. - 8£€ΰΖνΜ ΧΓ. ΑΝΚϋΞ 1473. 

ΕίΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοκυΜ ετ οΡΕκυβα ουι ιΐ€ ηοο τομοΓ οϊ;χι οοιντίΝΕΝτυκ. ΒΕ^8ΑηΐΟΝ. 5. Β. Ε. ϋΑηΌΙΝΛΙΐ^. 

]*Β0Ι.Εα)ΜΕΜΑ. 

Όΰ νΐΐη €ί Υ£(ίηί 0Β$ίί$ Ββ$$αήοηί$ Αίοί^εη Βαηάϊηϋ 
€ιηηηίβίηηήη$. Γ.— Αρρεπάίχ αιοηυρίβηίοτηηι οηβοάσΐο- 
ηϋ», ραπιηι βχ ατεΐήνο ΰα$ίΓΐ€ω 88, XI Ι \Αρο%ΐοΙοτηΛη, 
ηατίνη ίχ Ϋαΐκαικί ΰίΰΙίοΐΙΐ€€α άβ$€ΓίρΙοηιηι^\.χι.^ Ιηάβχ 
τβτηιη ρΓίϋήρίΐαηυη φκΒίηνίαεί'ίαίίοαβ οωηίικηΐΗΓ^χΓΛΊΐ. 
^ΒαρϋεΚΒ ΡίηΙΐηοί ΡαηβοιιτίαΐΒίη Ιύΐιάβηι Ββ$9αηοηί8^ 
€0 νϊναιίβ ίη ριώΐίω ((£ίη αιΠπί, οιιι. — Ααα $€ΐβααηηα: 
ίΐά Ββηηήοηιι ΙβίίαΙίοηαηι ΒοηοηίβιΐΒΐηι ρβτΐίηβίΐΐ, οχνιι. 
— Μ,ϋΙιηβΙΐί Αρό$Ιθΐα ΙηίαΙαίίΟ [ηηβί^τΐΒ ΒΒ$$αποηί», 
€«χνιι.— 7ο«ί/ιιι« ΑΐύΰΠίΓαΰτκηΝοίΗία Ιή&ίοή€α €ΐ ύίύ^ 
ίίο^ταρίήια, €χχχιχ (Μ). 

^Κ88ΑΠΙϋινΐ8 ΟΡΚΚΑ. — ΚίΡυτΑτιο οΑΡίτυιι «τι.ι.ο- 
βίΗτίΓοηυΜ Μαβοι Ερηρ.$ιι οοντιια Ι,ατγριο», ηηηε ρηηιυιη 
β(ϋΟ ΓΐίΓΛΠίβ ϋ.ΗοΓΒβηρορίΙΐΡΡ, 8. ΙΙΐΡθ!θ(ρβ ίη ΝνίΓΟίΦιΐΓ- 

Κβη«ί ΙίΐΙβΓ3ΓΠΙΠ ΙΐηίνθΓ8ίΐ3ΐβ |»ΓθΓβ880Γ»*, II. — ΑΡΟΙ.ΟΟΙΑ 

]ιΐΗ€πρΙιοπυιη Υροοϊ, ^οπΙμ (ίΓε^ΟΓίαπι Γ9ΐ3ηη3πι. ΡβίΓΟ 

ΑΡ€«ί1ΐΟ ίπΙβΓρΓΡίΟ, 243.— Ι)ΕΡΕΝ}»ΙϋΝΕ5 ΓΡΓίί 03ΐΗθΙίθίςΗβ 

ιΐουίηίϋδ 1.3ΐίηοΓηΓη, νί:1β1ίοβΙ, (1β ρΓΟΟβδβί^ηβ δρίηΐυβ 
ΜοίΊί ΓοηΐΓ» ΗχΓθΐΐοϋπι ίΐ!ιι<] ίηιριίβηίίηίοπι, (ίΓίβοβ Ι.βΙΐηβ- 
ηυο θ(1ιΐίι\ — (ίί/ίηι ηαηρ€ οριΐΒ αιπιαιρβήοη^ αί ΙαΐηΐΒ 
Λϊ ίίΐΐίτρΓβκαίοιιβ Ββε$ατίοηί$ ίρ$ίη$. Υιάε Αϊοηίίηηι ρτ(β- 
(^^πιιίΟ ί87. — Ι)ε ΡΒΟΓΕδδίοκΕ 8ριιατυ8 8Α^^τI,«() ΑΙβχΙιιπι 
1,Λ8(3ΜΐίΡΙϊίΐ3πΐΙΐΓορίίΐυιπ, βχ ίηίΟΓρΓθΐβΐίοηβ Ρβΐπ Λγοο- 
ιΐϋ. ΡπηηίΙϋΐιΐΓ Ιίβκβίποηίί 4ΐι1 ΓβυΙϋΐη II ΡοπΙίήοβηβι 
|ΐ3Χίιη.:ιη Ιίρΐδίοΐ» ϋπηοϋρΗοπί, 5ίΙ . — Ιιΐβιη ΙώβΓ, ί»- 
ΐίηβ, ρχ ίιιΐΟΓρΓΟίαΙίοιιβ Πβ83αΓίοηΐ?ϊ, 407. -• Ερι«ϊτοι.α 
ΕϋΟΥοι.ΐοΑ Αο Οη.Εεοβ. ΕχΙιογΙβΙιιγ λΛ ο^ϊβ^^^θηι^^η[1 Ηοπι ΐιβ 
|•>«^6^^)ν βΐ 8»ΐ80ΐίρΗοιιθπι 8^ηικϋ ΡΙοΓβηΐίπ»; βΐ ϋβ-^ΐθ- 
• Ιίοηβ 833 ίιι ρ3ΐΓί3ΓθΙΐίΐη ΟροΙίΙβηιιιη. ΡβίΡΟ Ατοικϋο 
ΐιαβρρΓΡίθ. ΡΓβιπίΐΙΐΙϋΓ ΕρίδΙοΐ38 3Γί[υηιβηΙ»ιιη, Ιπ ςιιο 
ΙπαυίήΙυΓ (Ιβ ρ:•(Γί3ΓθΙΐ!9 ( ροΐίΐαηίβ φΐί Ιθ5ϋρ1ιο ίη ΙΙβΙία 
«ηοτίυο 8υ€€β886ηΐϋΙ, 417. — Εβϋβπι ΕμίδίοΙ• βχ.ίπίβτ- 

ρΓβΙβΙΙΟΙίΘ ΗΓ88αΐίθΠί9, 481. — ίΐΗΛΟΟΕϋϋ 00ΝΡΒΗ8Ι0 <1β 

νβΓΐ)ί8 οοιίδβΡΜίΙοηΙδ βΐ ΐΓαη88ΐιΙ)5ΐ3θΙΐ3ΐϊοηβ, % Βοδδβπο- 
ηβΡχρο<{ίΐ3 ίη ευηαΐίο ΗοπβηΙΙηο. Εχ ΗβϋΐΙΙοπΐι Μιιβιρο 

1Ιβ!ί•Ό, 489. — ϋΕ δΑϋΒΑΗΕΚΤΟ ΕΐΌΗΑΒΙδΤΙΛ βΐ ςϋίΙ)υ3 

νβΓίιΐδ ΟΗΓίδΙΙ Γορρυδ οοηύαβίϋΓ. Εχ ΟίΜϋίΗβ ϊ^ίπιοΚίβ 
υΐϋΓί^. δ?, ΡΡ , 495. — ΟοΜΡΕΝοιυΜ ΑδΟΕτιαΟΒϋΐι δ. 
ΚΑδίίΐι Μαοπι ^ά υ^υπι ηιοηβιΊιοΓυπι η38ϋΐ3ηοΓυ.-η ίη 
]ΐ3ΐί3 6ΐ8ίπ1ΐ3 ϋββ^οηΐίαπι οοηοίηηΗΐιιπίΐ. Εχ ^ο^η. ΥπΗΠβ 
ΐ:<»4ΐ. Ογ. ΜβΙγιΙ. ηιΐιΐίΐ» ίπΙβΓρΓβΙίΙιοηβ ηοδίΓα. 525. -- 
(:οΝ€ΐο )ζΓ3ΐιιΐ3ΐοπ3 »ί1 δ^ηοιίιιπι Ι•'β»Τ3ή» €οαοΙ»π), 551. 

Οβατιο (Ιι»8η»8ΐί03 3ϋ 63ΐηϋ6η) δ.νηούϋπ» άβ υηίοηβ Εο- 

€ΐ68ί3ηιιη, ίρ?»ο ΙΗ»δΗ3Γίοηβ ΙοΙβΓρΓβΙβ, 545.— ϋΕ(:ι.ΑηΑτιθ 
βΗαηοΓίιπι ςιι» ίη (Ιίοΐ» θΓ3ΐιοπβ εοιιΙίηβηίοΓ, (ΐυ* 0Γ£εΐ8 
ιιοΐΐΜ9ίπΐ3, 1.3ΐίϋίδ ϊ^ποΐβ δϋηι, 611. — Μοκοοια ικ οβιτυ 
ΜΑΓίϋΕΐ-Μ Ραι.λοι-001, βπΗΟ 1419 (ΐρΓϋΠΟΐί. Αρ. Ιίζονίοιη 
ΟοϋΙΐπ. Αππ3ΐ. ΙΟΓοη. 8<1 3η. 147ί, 615. - Ιαμβι ιν ΟΒίτυ 
••Όαοβρ*^ ΑϋοϋδτΛ, ΓοηδΙβηΐίηΙ ίπιρ. υχοΓίβ. Εχ Α11*Ιιο 

•*• •1ίί«•ίηίφηδ»νβ?0•τ- ν« ««-«-"Ο ΕνΑΙίΟΕΜΙ 8Ε€01ΙΟϋ1Ι ίΟΑ.Χ- 

νβΜ ΐ8ϊ1^οΙάβΛ^ΐιΐη^^\ξη <'ο»ΙΡ? »Λίί/ζ»ι,φΐΐίί αά /ί? (:οηΐΓί 
(;ΐϊυΓί?ίυιη ΥΛίΛίαιΠίΐκιιη, (ρ>*Λ.ίίΟδ.ΊηΓΓ3, οοΙ. 867, Ββ^- 

• ••■30(>ηί οοηΐΓΒίίίοοηίβηι. Κί^κΠΙίχαΐίοβοδί 3ηηΐΐ552, 623. 

• • •• -^ί^ΒΑΎΐβκΕβ^λΐΙ Ητΐηί'ίρ«8 Ιΐβΐί» ϋβ εΐΐΓίδΙΐβηοΓυηι ϋΐ&ϋβ 
*•^1^(^^^1(Μα»*ΕυI)υΜι^^^Κ>5>6Γ^^"1'^ Ι^'^'* ίηαπιίηβιιΐίϋυβ 

βχριικΛίνΛ^ϋΡϋΚίο^-ίΙί.ϊΐίΐΐώίνίν^ίίβΓίΙίίδ βΐ <1‫Γ- 
ιΐθη.ΐϋ ΒβΙΙο «(ΙνΟΓδηίΤνίΓβί,ΜίΒΛϋί^ϋΟϊΠΊΟΓρΟΓβϋίβίΟ 

«χ Οβπιυβίΐιβηίδ ΟΙψύΙιΊαϋα. — •Ρη«1ιιβΐϋηΙϋΓ Βοδββηο- 
ιιίδ βρίίίΐυΐβ 3(1 ΚίοΙι«Ιιιηι,•Ιηί*ΤΡβίΐ•ΙΙβ ΡβΓίίίβηβΙβ ΓβοΙο- 
Γοηι, οιιΐ ρΓχϋίΰΐΐΗ ΟΓβΙίοηβδ ιηΙΙΙίΙ ; βρίβίοΐβ ΚίοΙιβΙί 8(1 
^«8ϋ8ΐιιϋ» ρΓίηοΐρβδ ; ηεε ποη ΒβδδίπυηΙβ βρίβίοΐΑ κΙ 
Ι^οιιιοιι^ιηιιιιι δυυηι Ποδδβποηβιη. λ1>1)3ΐ6ΐη Βϊδϋίϊηϋπι. 
— Εχ 6(1ιΙ. Κοπι. βηηί 1537, 4,641. 

ΒΕΗδΑηιοΗΐδ Ερΐδτοι.Λ. — Ι. Α(1 Ρλοΐυιη ΡοηΙίΠοΡίη 
Μβνΐιηυπι (1β βΓΡΟΓβ Ρ3δ€ΐΐ3ΐί3« 675. — II. Α(1 βιιπιϋβιη 
ιη ΙίϋΓϋΐιι ϋβ δρίΓίΐα δΐηοΐο ΡΓοαπϊίϋΠϊ, 678. — III. ΚΑ 
(ίΓχοϋδ. ΕχΙιυΓΐ3ΐ(ΐΓ 608 3(1 οΙ}β(ϋ(ίπΙί8ΐη 83€Γυηηοΐβ Βο- 
ιηβη»} Κη-Ιβδί.'Β οΐ 8υ!»ΰβρΐίοη6ΐη δ^ηοάί Ε1(ΐΓθηΙίο«. ΕΙ 
ιΐβ €ΐθοΓΐοιΐθ «δυι ίη ρ3ΐΓί3ΓΓΐΐ3Π) ΟροΙίΐ3ηυπι, «78. — 
IV. Αϋ ίβρίΐϋΐηπι, ΟίΠΟΠίΓΟδ θΐ οβρβΙΙηηοδ βΓοΙοβΐβ 
1)υο<ΐ6Γίιη Αρϋ8ΐί»1•>Γυπι ιΐβ ϋΗιβ. Είδ Ηΐ»1ϋΐ3 βΐ €θπ•»ιΙ- 
ΐιιΐίοηοδ ΐΒίΠίΙ, 678. — V. Αϋ ϋυίΠβΙιηυΗΐ ΕΐοΙιβΙυπι, (1ο- 
ΟΤ3(ίοηββ πιΗΗΐ • 8« •ι1 ρρίπ€ίρΐϊ8 ηβπίΐο 1)β11ο €οηΐΡ3 ΤϋΓΓβδ, 678. — Υί. Α<1 ρϋπίβί^ο^ηπι 
ΗϋβΓΟΓυπι Τΐιοτη» ΟβδροΙ:ρ. 078. — VII. Αϋ ΤΗροϋοΡπιη 

03Ζ9Π). Οΐΐ» 6Χ ίηΐΡΓρΓ0ΐ3ΐί0ΠίΙ)Π8 ΤΗΡ0ρίΐΓ38ΐί 61 Απ*!- 

Ιϋΐβΐίδ ευηιτηο<ΐ3 ρβί ΙίΠβΓ3ΠίΛ ρΓονρηΐιΐΓ3 δίϋί ρΓ0ίηί«5βηί, 
Ιηίίοηϋβ εοοΠίβΐιΐΓ, 086. — ΥΠΙ. ΑίΙ ΜίοΙυβΙβΓη Αροβίο- 
Ιίιιπίΐ. Β41Π1 Γ6ρΓ6Η6Π(1ίΙ (ΐηο(1 ίπ 3ρο1θ9ί3 ρρο ϋβίηί!<;ΐο 

Ρΐ6ΐΙΐθηβ 8€Γίρΐ8, 0ΟΙΙΙΓ3 ΤίΓβΟιΙΟΓϋΠΙ (ι3Ζ3ΐη βΐ Απ^ΐοΐο- 

Ιρπβ Γ3ΐίϋίυδ 68861 ίηνβοΐϋδ, 687. — IX. Αχί Αη(ΐΓοπνει>ιη 
€3ΐ1ίδΙιιιη. λΙίΐΙεΓβ δβ ηυηΐίαΐ Ι3ΐ») β δβ $6μΙ6πΙγβ 
3ρο^Γ3ρΗ3, 6ρί«Ιοΐ3ίη δαρβποΓθπι 8ίΐ(ηίΠ(»η8 ηαα ΜίοΙιηρ- 
1«*π) Αροδίοΐιιιιη ΓβρΓθΙιοηϋίΐ, 691. — Χ. Αϋ Ιίϋυδ ΙΊρ- 
ΙΙιοπίδ. εοηδθΐ3ΐοΓί3, 693. — ΧΙ. Αιΐ Νίοοίαιηη δοοιιη- 
ϋίηιιπι. δαροηοΓίδ όρΊ*«ΐοΙ» «χρπιρΙ.ΊΓ ιηίΐιΐι , 697. ~ 
XII. Α(1 Ιιΐ(1υνί(Μηι XI Γβ)?6αι. δθΓίΙ)ϊΐ β κιηιιιηο 
ροηιΙΓιεβ ΐ6{$3ΐυηι δ6 βίροΐυηι, υΐ ρβεβηι ίηΐβΓ γρι,'ρπι 
ιρδυπι βΐ ύυΐ'βδ ΒυΓκυιΐ(1ί;β 30 ΒπΙβηηί», βΓπιίδ (ίβροδί- 
Ιΐδ, οοιηροηβΓβ εϋπίΓβΙ, 699. — XIII. Α«1 ρπηοίρηπίϊ 86- 
ηβΐυπιςυβ ΥβηεΙίϋΓυηι. ΒίϋΙίοίΗεε^πι δυηιη οηιηί 1ίΙ)Γο• 
Γαιη ^6η6Γ6 ΙηδίΓυοίίκδίπιβτη βΐϋβπι κβπΒΐιιί (ΙοΓργι λο. ϋο- 
Π3Ι, 700.— Τ3ΐ)υΐ8 Ιί1)Γ0Γυπι 0[ΐιυ8 ^ΡΓοιιϊδκΐπίο νρΐ)6η:ΐΓπιη 
(Ιυπιίηίο (Ιοηο (1β(1ίΙ Ββδδβηοη, 701 . — ΒκδδΛΒίυΝΗ ι>τκη- 

ΒΟΟΑΤίΟΝΒδ ΑΟ Ρΐ,ΕΤΒΟΝΕΜ ΟυίΏ Ρίοΐΐΐϋπί'ί »(1 Ι''6Η83Ι-ίθ)ΐ)δ 

ςα£δίΐ3 Γ6δροηδίοηί6ιΐδ, 715. — βεοηοιι Αμιαπζ.κ :ιύ 
Β6.•(δ3Γίοη6ΐη. 1)6 ΤΓ3ρ6ζυη(6 3 Τυπαβ 3ΐιιιο 1461 βχρη- 
^ηβΐι, 725. ~ Οβεοοβιι μοναοη! ΕρΙδΙοΙα 34^ Β6$δ3Γΐοιι<*πι 
ΐ30(]3ΐ0Γί3, 727. — Ε]υδ(ΐ6πι ίη 6υηΐ(ΐ6ΐη οΓαΙίο βιΐΓθπιί^>>- 
ΙίΓΐ, 731.— Β£88ΑΒΐυΝΐ9 6χ ΟΓΒΐίοπβ ίη ρβίΓίϋπι 8υ;ιπ) Τγ3- 
ρβζυοίβπ), 744 

0Ε0Κ0ίΌ8 ΤηΑΡΕΖυΝΤΙΝυ8, 
Νοίίίία €Χ ΑΙΙαΙϋ ΟΊαΐνώα Λβ Οβονρϋί, 7^5. — ΝοίίΐΊα 
αΙΐ€τα $χ Οιτ. Ρήά. Βοβηιβή Όβ άοίΐίε ΐ'/>/β ατσ^η» Ιίΐ- 
ί€νηγυη\ Οιοεεαηιηι %η ϊΐαΊα ίιΐ8ίαηΓαίονίΰη5 ^ 765. — 
80ΒΙΡΤΑ.— Ι)Ε ΡΒΟεΕδΗίΟΝΕ δρίΒίτυ» δΑΝΟτι. αϋΐυϋπηοπι 
€υΙκ>οΐ6δίιιπι, 769. — Ιτεμ ρε ρποεεδδίΟΝΕ ."Νριπιτυβ ηανοτι 
6ΐ ()6 υηα 83ηϋΙ• 63ΐΙιυϋ03 ΕϋοΙΡΝί», αά 6Γ6ΐ6ηδ6Ν, 8:^. 

— Ιν ΐίΐ,υο ΕνΑΝΓ.Είπ δΕουΝουιι 3οα>νεμ : ^ιΊ; νοίυ βνηι 
ηιωιβΓβ (Ιοηβα ναιίαπι, φήά αά Ιβ? ει ηιιοιΐ ϋο.Ίΐιη6δ 
6ν3ηκ6ΐίδ(3 ηοη(1ιιηι δΐΐ ηιοΓίοιίδ. Α(1 δίχίιΐίπ IV ΡοηΙίίί- 
66ΠΙ Μ3χίπιαΓη, 867. — ΜΑηττΒΐϋΜ 8. Ανοιιε.ϊ οε ^ηιο φύ 
ερ€τ1ί ο1)ΙΙΙ 3αηο ρΗπιο Ρβυΐί II ΡοηΙίΩοίδ βυοιπη, 3 ϋοορ- 
^10 Ι.3ΐίηβ 8€πρΐυηι, 885. — Ερΐδτοι.Α αο Κιορ.ΝΐυΜ ΙΥ 

δΓΜΗϋΙΙ ΡυΝΤ'ίΡΙΟΕλΙ, ΟΒ ϋΝίΟΝΕ ΕΰΟΙΈδΆΠΠΐ, ΡΧ Μΐΐ(3Γθ1ϋ 

Β'ώΙίοΐΙιβ€α €θάά, ηι$$. ίηοηα$ί€ηι 8. ΜκΙΐ(ΐ€ΐί$ ναΐϋί. 
ρΓΟρβ Μηήαιιηιη, 889 — Ερΐ5τυι.Α αο ^ΟΑ.^^ΕΜ ραι..«οι.ο- 
βσΜίιΐρ. ϋΐίη Ιΐ3ΐί3πι βιΐ 53Γη(Ηΐυπι ρΓοΠείδΟϋΐυΓ. Αϋ εαΐ- 
6610 ΓϋηηΙΖΦ 6ϋ. Ροηΐ3ηη8, 895. 

€0Ν8ΤΑΝΤΙίίϋ8 ίΑ8€Αηΐ8. 
• Νοίίΐία βχ €{ιη»ί. ΡτΊΛ. Βοβηιβη άβ άοαη ΙιοηώήΙίϋ» 
Οτϋκη ΙίΙΙβτατηιη Οταΐοατηηι ιηΙΙαϋα ^η^IαΗ^αίοι•^ίίιι$^ 907. 

— ΟοκδΤΑίιτίΝΐ Ι^ΑδΟΑΒίδ ΕΡΐδτοι.Α ΑΟ ^υΑ^^ΈΜ ΟΑτυΜ, ('.α- 
18Β» 6ρί86θρυιη, Ιί^ΓΟ (1β δοΓίρΙθΓίϋαδ ΓιΓο^εί.Η ρϋΐηβ ^ϊλ 
ουίίδ ρΓ»α]ίδ83. Εχ ΥηβΠβ Οΐβΐ. εοϋ. ϋτ. Μαίπΐ. οιιγη 
ίιι(6ΓρΓβΙ•Ιίθΐΐ6 ηοδίΓΐ, 913. — Οε δοΒίΡτοηΐΒϋδ ϋΒ^εείδ 
ΡΑΤΒίΑ διευυδ, 915. — Οε δοΒίΡΤοΒίβυ^ ϋΒ^ει*! ρατιχια 

0Α1.ΑΒΒΙ8, 9^. — ΟΕδΤΑ ΑΡΟίΤΟΙ-ΟΒΟΜ ΡεΤΒΙ ΕΤ ΡαΓΙ.1, 

£οη8ΐ3ηιίηο ίΑδοη ίηΐβΓρΓβΐβ, 929. — ΡΓ3βπιεηΐ3 νίΓΐ» 
οχ ΥρίιΠβ €Αΐ3ΐο8θ Ιβϋίΐβίο, 951. 

τΗΕοηοκυ8 οαζα. 

ΝοίΐΙία €χ ΑΙΙαίίο άβ ΤΙιβοάοήι^ 971. — ΝοίιΙία αΐίενα 
βχ ΒοβΓΠβή Ιώιο άΐίΐΐο, 977. — ίΑϋΟΑτιο οακι8, ;•ρ. Μιϊί 
Β. ΡΡ., 986. — 1)Ε ΟΒίοικΕ Τπιοαβγμ βϋ Ρρ. ΡΙιιΙοΙρΙιιιπι, 
βχ Α1ΐ8ΐίί δνπιπιίεΐίδ, 997. — ( Τίίύοά. 6αζω Ιϋ^βτ άβ 
ηβΜΐίηΜ βχίίαί νι αρρβηάίεβ αά ΒΜβΰϋ ΟΙιτωιν. οιι, Ιιφ8ΐ β 
ΡαίΓΟΙοαίίΒ ΐοηι.ΧΙΙ, €θΙ. 1167.) — Ερίδτυι-Α αο Οεμε- 
ηιιΤΜ ϋΒΑΐ-εοοΟΝΟΥΟΕΜ, 1005. — λίΐ ευπιϋβπι, 1008. 
ΑΝ0η0Ν!€ϋ8 €Ααΐ8Τϋ8. 

ΝοΙίΐία βχ Βυβτηβή Ιίΰτο οϋαίο, ΚΊ'». — Ερΐδτοι.Α 3ϋ 
ΓιΡΟΓκίηπι ΡβΙίΒυΙοκϋω Ιίίδ^ρβίϋπι, 1017. — Μοκοοια οε 
Ορομ ΕΑΡΤΑ, 6Χ ουϋ.Βεκ. ΡβΓίδ. 1774 ηιπιο ρπηιαπι εϋιΐΰ, 

ΟΡΟίΙΤλΝΙ ΙΜΡΡ. 
Νον»•11» εοηδϋιυιΐοοββ ίηϋβ β5 βηηο 1220 "δςιιβ •^ 

6«ρυΠΐ ϋΡΐϊΓΠΙ. .^.« . . . 

(Εοηιιη 9«*ί Μηηβ αάαηηααιίηο ιηιρΰπιηη Ιβηηβηϋα, 
«Ιϋρεηι δοΓΐ)οηίΓϋΐη ϋτβΐΐοηββ πιΗΙίΐ • 86 •α ρηπ€ίρ68 ρίχία ίβηιροτηηι $βήβηι ιισΐί€ΐΙα$ μγ βύιάιηΐΜ, Υίάβ ιιιαί- 
Α^ΙϊΛ (1ΐΓ€οΐΐ8 <1β ρ6πεαϋ8 Ιΐβΐιβ ίιηπιίυ6ηϋ1>υ8 «Ι ϋεεβΓ- ΰβιη έΐ/ρ/ια6«(ίηιιιι νβΗο ΰΡΟΐ-ιτΑίιι.) 

(α) Υίϋβ (ϋοΙ. ΟΧΙ.Ι) 8(ίηοΐ3ΐΙο瀕 (|»»< «<ί «"ίΐΙ"»" «0ίΙ»<?ί« ^βηβϋ 14 <1β 8β ίβείΐ Ββββίήοη, «χ ςϋίΙ>ιΐ8 βορρίιτι 
|»οΐ69ΐ Β3ηϋΐϋϋ (^ιηιηεηΐβπυδ. ^ ^ , 


ΒΕδ8ΑΚ10ΝΙ8 

€ΑΚ0ΙΝΑΙ.1δ Νΐε/ΕΝΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ ' Ε1Ι1ΝΕΝΊΊ55ΙΜ0 λΟ ΕΕΥΕ&ΕΝΟΙ55ΙΙΙΟ ΡΕΙΝΟΙΡΙ αΟδΕΡΠΟ ΜΑΚΙ^Β εΑΒΤΕΙ,υο 
ΤΐΤυΐ.1 δ. ΑίΕΧΙΙ ΡΚΕδΒΥΤΕΚΟ ΟΑΒϋΙΝΑΜ ΕΤ δΑΟΚ^ ΟΟΝΟΚΕΟ. ΌΕ ΡΚΟΡΑΟ. ΡΙΌΡ. ΡΒΛΡΕΟΤ » 

ΑΙΟΥβίυ» ΒΑΝΟΙΝίυβ ΡΕΠΟΙΤΑΤΕΜ. 

^φρβ ΐΏΐιΗυΐΏςαβ βηοβρβ ίαί, 09Γάίη&1ί$ βωρϋδδίιτιβ, υίΓυιη 1ί()ί ΠΙ)θΙΙαΐΏ Ηαηο πιβαιη οΓ- 
ίϋΓΓβπι 1υθ(:|υ63α(1ίοίο δΐιιηιιιο ρΓθΙ)θΙααι Ιχρίδ βνυΙ^βικΙαΓη ϋΟίηίΏίΙΙβΓβΐΏ. νβΓβΙ)αΓ βηίιη ηβ 
ίιηρΟΓίυηιΐδ εαο^ίδ ςυβαι οΟιβίΟδαδ 685θπα, 5ί Ιααδ ιηαΐΐαδ οοοαραΐίοηοδ θΐ $1α^ία ςΓανίδδίκηα 
ίηΐ6Γρ6ΐΙ&Γ6ΐη, €[υί1)υ3 βί&βίδ αΐ ςαί νίΓίαΙβω οοΐαηΐ υηαΐΏ Ιο ηοΑίίαΐθ οπιπίαηι βίΙαιίΓθηΙ'ϋΓ 
^0 ΙβϋάβηΙ. Ώύο οαίϋί Ιβαιβη αικίοπάί οαιηοωςηθ δαδρβηδίοηβιη αο ιηοραιπ βΙ^ΓαωροηιΙί ία 
ν8α5& Γιΐ6Γ6. ΡηΐΏυηι ΙιαιηοηίΐΑδ Ιαβ 5ίθ($αΙΰΠ5, ςυΦ ηίΐιϋ ραΓΥαω Γα$ιί(1ίΙ &5ρ6Γη&ΙαΓ€[αο, 
56ΐ1 αίθ^ηηδ ίη§6ηϋ ορ65 υΚ ρΙυηαιίΓαΰίΙ, δίο πιοάίοΑδ Ιοηαοδςυθ δυο 1ΐ8ΐ)6ΐ ίη ρΓβΙίο βΚ^υβ 
1)>ηθΓ6; (Ι6ίηιΐ6 &1ίαιη, ςυοά ?ΐ(ΐ60 ηθΐϋΐηβιη ςαί ρτορίαδ νβδίί^ζίβ ρροιηλΐ ωοπυΓΏΓ^αβ 6Χ6Γη- 
ρΐα ίωίίοΙοΓ 06ΐ«1)6ΓΓίπαί βηΐίδΐίΐίδ ειι]υδ Γβδ ^βδίαδ βΐ νίΐβιη ϋΙιΐδίΓβηάπδδαδοβρί. ΕΓ|ΐιί(1οηι» 
υΙίΠβ δ6 Ιο(αα) θ<1 Ε€θΐ6δίφ(ΐ6€υδ 6ΐ Γβί ΟιπδΙίβηΦ ΙαΙβΙβωοοίΏροδαίΙ, ϋβ, οωηίαιη δ6η« 
ΐ'Μΐΐίη, Ια ({ΐιοςυβ νί^ίΐί&δ• οΰΐ-βδ, ΐ8ΐ}0Γθδ ίη Ιιοο ιιηίββ ίτηρθαϋίδ υΐ δβοΐίδ ΑροδΙοΙίοΦ άίςηι- 
Ιαδ, ΐοΐ οοηειΐδδ& ρΓΟοβΙϋδ, ία δυο βΓβ(]α οουδίδίβΐ, αίςαβ ΓβΙί^ο, ςα&ΓΠ ηοδίπο Ιιοο δβθβαίο 
ηονβοιίί €ΐιρί<1ο ρ^οικίορίιϋοδορίιί ηαίιΐβαι βίςυβ ίοαρΓοΙ)! Ιιοοαίηβδ ΙαοθδδάηΙ, ηοη ηαοιίοίη- 
ΐαείβ ρβΓπιβηβαΙ, δβά Ιοη^ίηςιυίδ 6(ί&ω ίη ΙβΓΠδ 6( αδηαθ Α(1 βχΐΓβαιοδ Οοββηί βοοοίβδ ίβΐίοίυδ 
§6Γΐηίη6ΐ Ιβϋύδςαβ νίΓβδΟβΙ. Οβ Ιοί νίΓίαϋΙ^αδ ςυ» 1ί()ί ιιΙ)6ΓΠίΏ0δ ^Ιοπφ ΓΓα^ιυδ^^Iη ραπαηΐ, 
ςυίϋ ρΓΟίβΓβο), ςαφδο, ςυοϋ Ιιαίο &ΙιηΦ ίξηοΐαω ηαο ρΐ&αβ ροΓ5|)θοΙα(Ώ δΙΙ αΓ})ίΤ Τααιηηο 
οοιηαιβωοΓβηι ίη Οβαω ρίβίβίοω, 6ΐ βίοδαιη ίη ωίδβΓΟδ βΐ β^βηΐβδ Ιβω πιαΚοδ ΠϋβΓϋϋΙβ- 
ΙοηιΤ Αη υ6γο ρΓαϋβηΙί&ω βχίοΐΐααι, ίηΐβςηίαίθη) οΐ ηιθ(1οδΙίαΐΏ υιγο θοοίβδί&δΐίϋο (ϋ^π&η), 
ςιβ ΙβηΙίΙίβδ οαιηβδ βο «ινΐ ιΐβΐίοίβδ β Ιβ Ιοη^β Ιαίδςαο «θϋίϋαδ βΠαιίηαΙ&δ οοηδρίοίηαδΤ 01ο$ 
ηΐιΐιί οίΐίϋδ ςυβαι Ιβηϋίδ ηΐδίβρία (ΙβΟοίοΙ, δί ςαβηΐυηι (ΙοοίΓίηδθ αιβρίω 6Χ66ΐΙίδ 8ΐ(][υβ ΑΟίΓηί 
ρΓΦδΙιηϋΑ Υθΐΐω ρβΓουΓΓβΓβ, ηεο ωβί ρβΓίβιη ο1)δβ(]υϋ δίΙεηΙίυΐΏ εχίδΐίπίθπι. ΟαΦ εαπα Ι Ια 
δίυΐ, ΟΓΟ 16, ρτΐηοβρδ βαιίηθηΐίδδίαιο, υ( ςαα ϋβηί^ηίΐαίο ωο ρΓΟδβςυί δοΐίΐυδ 6δ, β&ιίβηι 6Κ 
]]υπο ίη^οηίοΐι ωεί ίβΐυαι 6Χ€ίρίΑδ Ιυοςαο ρβίΓΟοίηίο ίβνβθδ αίςιιιβδαδίβηΐβδ. \ά υχϊϊιι δ! ρπφ- 
δίΑδ, 61 ρΓΟ Ιαο θχίωίο Γβοίθδ ίη Γβαι ΙΙΙΙβΓβπααι δίαάίο, (ιιίδ€[α6 ΑωρΗδδίωίδ ίη ηιβ 1)6η6Π• 
οϋδηοναω Ιιυηο οαιηυΐαω βΐηαβ οπηϋπιβηίααι Α^I^ι1ης6δ. 

Ηοο)»» οχ »ι1ί1)αδ δβΟΓ» εοηυΓ. Οβ ρπορΑ^• β^^> ρπΜίβ Νοη. Λυ^ηδΙί 1777. 

(•) Βοιη» 1777. 4•. ΡΑΤΒΟί. Οβ. είχι. 


ΑΙ.0Υ511 ΠΛΝΟΙΝϋ αΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. ν> οΙοηίΑΐβΓη βοΩιΐΘΐιι 5€οαΙί. ΛΙ οΙβπΗδίιιιαδ 
ρΓ£β5υ1 δΐ6ρ1)θηυ5 4 Βορςίθ, 5&ογφ οοπ- 
μΓββαΐίοιιίβ Οβ μρορβίξβηϋα β(1θ η δβοΓβ- 
ϋ5, ευί Γ6ϋα$ ίη οιπηίΙ)ΐι$ 6ΐ ίη Ιι&ο ρποθ- 
56Γΐίιη ορβΠβ οοηοίηπθηϋθ ρΐηπιηοηι ϋ6ΐ>60, 
ίη Λΐίβιη ρΓ0Γ5υ$ ιηο οο^ίΐ 8ΐ)ίΓθ δβηίβη- 
Ιΐ&ηι. Ν'Ίΐη ρθαοί$ θΙ)Ιιίηο βηηίδ ΡΙοΓβηΙίο 
ουω 65561 9 βΐ ηιοη&οΙιοΓϋίϋ €α55ίη6η$ίυΐίΐ 
1)ΐ^1ίοΐΗ66θΐΏ β^Γβ^ϋδ νο1υιηίηίΙ}α3 ΓβίβΓίθΐη 
οχουΙβΓΟΙ» ίη νβΐυ$1ιΐΏ ίηοίϋίΐ ΡΙυΐΑΓοΙιί οο- 
άίοθΐη ευ]α3 ίη ηιβΓ^ίηβ (ΐΦβ 6ΓβηΙ ηιβηα Ββ$- 
$3Γίοηί$ ΰϋηο βΐθ : Αϋηηι ΙίδΓαιη ΡΙι*(αΓ€ΐιί 
ά€ ν\ίχ$ αηϋ^αοΓηηι ΐτίς/Ιπία τηΟιί ΧοΙίαηηί 
ϋαΓάίηαΙί Νΐνοεηο ρΓΟίίΐϋηξη ρ(Τ νβη6ναδίΐ€8 
ν€ΐίρΐο8θ9 άβαϋδαίία Ποτβηίίηα ά^άί Ιναη»* 
$€Γίδ€ηάιυη ρΓ€$ϋί^((Γ0 Ιοίιαηηί ΟτίΡΰο άβ 
€αηάία, οοηηοηΐίηίο Βο$ίο (8)« φ^ί ροΠανίί 
«αηι 560(1111 νΰηβίίοΛ ΐϋίάβηι ΐΓαηβοηϋβηάιαη 
21 Ε€ΐ)ταατ, 1^55. 5ι (^αιά ιηίΑί αϋΰίάαί^ ί6ί 
^ηΰΒκηίαΓ. Ετ 8αΐυ§ΓΑμ(ιο Ιιοο 50Γίρ(ο $αΐΐ8 
ραίο 1ιιηοΙθ506Γθ Βο$5ΑΓίοη6ΐη ποδίρυοα ηοη 
Ββ$ίΙίυ(ΐι, 5θϋ ^0Α^η6α1 ίη 8ΦοαΙο ίυί$56&])- 
ρθίΐΰΐυιυ• 

ΙΗ. 

ΟΓβίοηα ροβίίοβςυο ίβοαΚοΙθ ]3ηι οίβηΐδ» 
Αηίιυαηι βιΐ 5ΐυ(1ί& 5υΙ)ΙΙιηίθΓ& οοπνβΓίίΙ. 1(8- 
(|ϋβ ρπωααίδυΙ;) 8Γθ1ιΐ6ρί5θορί8 Οοποηδί βο 
8β!7[ηΙ}Γί6η5ί, ψύ [ηια αοοίΓίηβ ίηΐθΓ Ογφοο$ 
Αηΐί8ΐ](β5 6ΐ πιΟΓυαι 5<ιηοΐίΐ8ΐ6 ίυΙ^βϋβηΐ, 
ϋίνΐη® 5θίβηϋ» ΙβΙίοβΒ 60 1)8α3ίΙ βηίπή Ιηοί- 
Ιθωβιιΐο 8ΐςυ6 «ΓϋΟΓθ, υΐ ΟΓηηίυιη $ρθαι 
ρΓοίβοΙυδ οοίθπίβΐβ 8πΐ6ν6ΓΐϋΓίΙ. Μοι ηοποΐ^ί 
ρΙιϋθ5ορ1ιί£θ(ΐ6$ί(ΐ6πο5ίηο6η8υ$ίηΡ6ΐοροη- 
ηβ$αω οοηο65$ίΐ, ΟϋΟΓί^ίυιη ΟβαιίδΙαΓη (9), 
ΡΙβΙοηίοοΓαω (1οοΙΙ$5ίιηαα), βυϋίΐυπυδ. 8υ^ 
Ιιοο ρΓδΒοβρίΟΓθ ωβΐΗβδίπ) άίϋίοίΐ, ΡΙβΙοηίο©- 
(\'ΐβ 56ε1φ ρΐ8ϋίΐ8 8ΐ(]αΘ ορβδ οιηηθδ οοηςοβ- 
5ί(. ΟβηιίδΙυαα νβπο ίρ^αιη οΐ) ΐΓ8(1ί(85 ^8$ 
(ΙίδΓίρΙίηβδ 8(ΐ60 οΗβΓααι 1)8ΐ)αί(« υΐ θαιυρβίπδ 
Ιοοο Γΐβίηοβρδ οοΐυβπΐ, ηβο υπ(|υ8Ώ (ΙεοοΓίβ 
€ΐ (ζΙΟΓίϋθ ροΓ ίΐίαιη δϋβρί® ηοί6ίΏθΠ8Ώ (Ιβΐθ- 
νοηΐ. 0Ι8Γ6 ίιΙοοΙΙί^ΚυΓ βχηοπηαΐϋδ Ββδ$8- 
Γίοπίδ ορίδίοϋδ ςυ&$ ν8ΐίε8η& ΙΐίϋϋοΐΙιββΑ 

8$5(>Γν8ΐ (10), 86 ρΓ6θ$6Γΐίαΐ 6Χ 68 ςυβΟΙ ρΟδΙ 

ρΗί)ο>ορΙιί Ιιυ]α3 ιηΟΓίθίη &(1 ΟΙίοδ 6^α8 Ββ- 
πιβίΓίηηι 6( ΛηάΓοηίϋπω άοάϋ, ςηβωςιυθ 
ΑΠβΐίιΐδ β 6Γ8Β60 δθΓΓΏοηβ 1.8ΐ1η6 ί8εΐ8ΐη Ιασι 
ίη ϋίαίτιία άί θ€θτραΒ ςυβιη ίη ορβΓβ Ό6 £€- 
€ΐ€$ί<ι Οοοίά^ηΙαΙχΒ α ΟηΰηίαΙίε ρβΓρβίηαοοη-' 
ηη$ίοη€^ ρυϋΐίοίδ Ι/ρίδ ναΙ^βΓί οαΓ8ν11. 

Ηυίο Ιοη£9ΐιη βΟΓίρβίΐ ΝίεβΒηυδ βρίβίοίαιη (α)^]χ Κ&Ι. 
Αυ|;ιι$π ι470» ίιι (|α3 ΕυΙκΒ3ΐη οβρίβιιι & ΤϋΓΟίδ 
(ΐ€ρΙυΓ»ι ϋΐ ιιιυΐΐιιιιι €0η(|ΐΐ6ΠΐυΓ (1β Ιβιίφοηιιη βυο- 
Γυηι υ8ΐίΐιιιίι»ΐ6. £ρί5ΐο1α Ιιχε βι&ΐαΐ ίη Ι) 1)1ίοΐΙΐ6οΐ8 
Υ;ιΐΐς3η3 «ι Μβι1ΐ€βο-1.3υΓϋΐιΙΐ3η8• Είάβπιι 3ΐ)1)αΐί 
Ββ$ϊ«πυιΓι ΡβΐΓυ$ ΒαΓϋυδ» βρίβοορυδ ΤΓουίϋΠδίδ• 6ΐ 
Ρϋιιΐι II ροιιΐϊΓ. βςπ&ΐυδ, ΐΓαειαίυιο 5. ϋβδίΠΐ ΰβ 
οναίίοηβ^ (ξΜοά οαιηϊΐίΐα §ίΐ ρτωροΜηάα^ β οοϋίεβ 
ν6ΐα<>ΐίΝ6ίιιιυ Ογφοο (Ιϋδΐιιηρίυιιι , βΐ 1.3ΐΊηθ ΐΓ&ιΐδΙ»- 
ΐιιιιι ιιιιιΐί'υρανίΐ; φΐ3ΐιι νβΓδΙοιιειυ υιια ευιπ βΐϋδ 
;ιιιβΓ(1οιί5 ίρ«ίιΐ8 ϋΐΓΐ)ί εο(1βι εΐι^ηβεβυϋ ΐϋπναί 3ϋ 
Ι^ιΐιϋοιίΐϋοιιι ρϋΓηηβιιβ 5ϋΐιπιΐ8πί €&ρυ»ιη. 

(8; ϋαΙΙί^ΓΑρΙιί ιηυηαβ ϋχβαϋΐΐ ίιι ναΓίίδ Ιΐα1ΐ£ 
ιΐΓϋιΐια^ οι ρΓ:χ:56Γΐίιιι Υΰΐΐϋΐϋ^. Υΐϋϋ ΜυιιίΓαΐίεοιι» 
ΓαΙοΐΟί^ν. Οτ. ΙΐΙι. ι, 0. 7. Αηιιο 14ί)2 αϋΐΐϋο «ΓαΙ 
III νι\ΐ:>; ιιαίϋ υιιο οοϋυιιχιυΰ νυίαιιιίιΐΰ Αΐ1)ϋΐΐϋ|;ο- IV, ΜυΙΙΙρΙίϋί ίΐοοίπη» βρρβπιΐυ βΐ'ί^υβ υϋθΓβ 
(ίίεοηϋί οθ|)ί8 ίηδίΓαβίαδ ΒοδδΑΓίοη» Ιιοαιί- 
ηυπι οοαίοδ, ςυ8ουη(ΐιΐ6 ίηεβιΐβτβΐ, ίη 9^ 
οοηνβΓίβΓθ εοθρϋ. ΙΙΙϋΐη υιηηβδ ίηΐΓ8ΐ)8η(αΓ, 

ίΙΙίπη 8ΐ1θ(|ϋί 86 νί56Γβ εΟΓί.αΙΧΏ 01ΐρί6[)84ΐ(, 

ρυίβηΐθδ 005 ϋϋηΐϋΐη 1)08108 ίοπο ςυΐύυδ (&π(ί 
νίπ ϋθ1Ιθ(:|υίο 6ΐ &ωίοίιί8 ίΓϋί οοηιί^ϊδδβΐ. 
Ηϋο ίΐΐθ δίη^αΐΑΠ ροραΐοηιηι δΐϋ(ϋο υΐ6ΐ>8- 
ΙϋΓ, 8'1 β.ίβιη, ρίθΐ8ΐ6Π) 3ϋ5(ίΙί8αΐ(ΐα6 οχοΙΙβη- 
(180), ηυΙΙί ρ8Γ06ηδ ΐ8ΐ)0Γί 8ΐΐ|υθ ίη(1αδ1π» 

6 (]Η8 νβΐ (1ΐ55ί(ίί8 ΟΟΓηρΟηθΓΟ, 8ϋΙ 6ΓΓ8η(62ί 

ν8^0δ[ΐυθ ίη νΐ8Πΐ ροδδβΐ δβίαΐίδ πϋϋπεθΓθ• 
Ιϋ ϋυΐβιη ηοη νοβο Ι8ηΐαηι, ίιι δ86Π5 οοηαο• 

ηί1)αδ,(ΙΠ85 0Γ»€ί ομιλίας ΥΟΟΑηΙ, ίΓ6(]υ6ηΐίϋδ 
ρ^2Β5ι8!^&ι, δ6(] 6ΐΐ&;η δΟΓίρΙΟ 8ΐ(]υο 6ρίδ(θΙί5:« 

ςυαίίθδ γαΙιο 8αΙ ηβο6δδΙΐ85 Ιιαίαδίηοϋί οίΠ- 
018 ρθ5(υΐ8ΓοηΙ. Εα γθ» ()Γ6νί θΙΤθοϊΙ ηΐ 8[)ύ(1 
ΤΓβ{)6ΖϋηΙΙηηω βΙ Β)τζ8η(ίη(ΐηι ίηιρβΓβίΟΓοβ 
εΐ8Γ6δε6Γ6(, υΐΓ|υθ ϋίαιη 8ηιΙ)0 (ίί^ηυιη εβη- 
δΟΓβηΐ ευί ηιβ^^ηίπιοωηηΐί ηβ^οΙίΑϋχρϋεθη- 
ύ9^ εοιηαιίΚϋΓβηΙ. 0α8αιοΐ!)Γ6αι ρΐϋτίβδ 60 
Ι8η(}α8ΐη ίηΙΟΓηαηΙίο βαηΐ α:»ί ίη ίΙΙαϋ ρΓΦ- 
δθΓΐιω, ςυοά (ηηβ ηιβχίηΐθ ϋΓβ6ΐ)8(, ηβπιρβ 
υΐοοηηυυηΐ (*.οηδίΙΙο]υηεΙίθ({υθ γίπϋϋδΤαΓ- 
οβΓαηα ρΓοε6ΐΐ8ΐιι ανοιΊθΓβηΙ βίββηΙίδίβΓοείδ- 
δίπΐφ 8αϋΑεί8ηι ΓοΐυηϋθΓοηΙ, ςα» ΐοΐο ^βιη 
ίηαρβίηίη \ά ίβΓ6ΐ)8ΐυ4* ηΚ ΟΓοεαιη ίωρβηοηι 
ιΙβΙυΓβΙ, δϋΙ)]θο1ο5(ΐυ6 ίΙΙί ρορυΐοδ ίη ϋυπΑΟί 

56Γνίΐυ(6ηΐ Γ6(1Ιβ6Γ6ΐ. ΑΙ νΐΓ63 βΓβΒεΟΓϋΟ)» 8ΐ) 60 (βηιροΓΟ ςυο 
ΤαΓεθθ ίη Κυπορθω ΐΓ8η$βΓ65δ1 ΑϋΓίαηορο* 
Ιίω εβρβΓ8ηΙ, 8(1θθ8Π1ίοΐβ&οοηεαδδ8ΐ(4"θ ηυ- 
Ι8ΐ)8η(, υΐ Γ6ε(6 ρΓΟδρίοίβηΙίΙ^υδ ρβίβηι βδϋοΙ 
ΟβΓί (ίίαΐίϋδηοη ροδδο (\\χ'\\λ ρ6ηϋαδϋΙΐ8ΐ>β- 
ΓβηΙυρ 8ε Γϋ6Ρ6ηΐ ; η8ω ροΐίοπβδ ίπιροΓϊί εί» 
ηΙΐτ8()αβ Ηθΐΐβδροηίαω ρρονίηείαδ ευω Ββρ- 

1)8Γί [ΐ8()6Γ6ηΙ ίη 5118 ρθΐ65ΐ&ΐ6, πίΐΐΐΐ ίΙΙίβ 

ιηοΙΙβηϋαηι 5ηρβΡ6Γ8ΐ ο^υβαι αΐ ίρ58 υΓΐ)6 
ροΙίτεηΙυΓ. Εΐ ί&εϊΐβ Ιιοε 6(ί8ω εοηδβευΐί 
Ι'ϋίδδβηΙ 5α5 Οηβοι δφευΐί χιν, ηίδίίοΓίυηβι 
(}ϋ«θ Γ6ΐ)υ5 ςααϋβΐ Ιιυιηϋηίβ ίϋυϋβΓε, Β:ι^ηζ6'< 
(ίδ ρΓίωί οοηαΐααι ίηΐβΓΥΟΓίΙδδοΐ. Ηίε, (Ιϋηι 
ϋΓθθεοδορρΓίωβΓβ 7 δΐα(ΐ6ΐ ηΐ8^ηο()ϋο οχογ- 
είΐυδ ΓθΙ)θΓ6 &εείηε1αδ ΟροΙίαι οϋδίϋεΐ, 1>οΙ- 
Ιυηι εοηΐΓβχίΙ εαπι Ηοδίβ βεβΓπιηο ΤβαίθΓΐβ- 
ηο, 8 (|ΐιο δυροΓδΙαδ βίε/ψΐυδ ίη ΐ8ηΐ8δί11ίεο 
η]ίδ6Γΐ8δ ϋονοπίΐ ({υ8ηΐ8δ ρΓοίοοίο ηαηςυβηι 
δοωηίοδδθΐ, ϋυω ΠβΙα ΓβΓαηι 8(1 οωηίβ (|υ(Β 

Γ9ΐη ϋ€ τ€$ηττ€θΐ\οη€9 61 δΐερΙΐ3ηαπι θ€ ΚΓ^ίάιιι. 
1•3υΓ6ηΐη ΜϋϋΙοεβ )ιΐδ8ΐι (Ιο&επρΜί. Ιη Οηβ 1ιυ)υιΐ. 
1ί1)π, ςπβηι 1)ΐ1>Ιίο(Ιι. Μ<:(1ίο. 1.3υΓ6ΐιΙ. 3δ86Γν3ΐ, Ιι»ο 
ηοΙ»ΐ3 1ο)^υηΙιΐΓ : Ί1 βίβλος αδτι^ μβτεγράφτ^ Ούβ- 
να(τίας(</Γ) άναλώμασχ μέντο3 ΐλβγίτεου χυρίου ημε- 
τέρου κυρίου Ααυοΐντίνυ δ\ Αΐέοίτζε* χ6ΐρ\ 64 Ιωάν- 
νου πρεσβυτέρου Ρώαου του Κρήτος, Ιτη άπ*ι της 
Χρ(9;ου γεννήσεως χιλιοττψ τετραχ. ένενηχ. δευ- 
τέρω μτ|ν'^ς Μαρτίου τρ'.άκ, τζ^ώττ^ι ί,ίίί€Τ Ηχο $οτίρΐη$ 
€»ί Υβηβιίη »ΗΐΗρίίΰη6 Μα^ηί/ίά άοηιίηί ηΐίΐ ϋ. Ιμη- 
Υύηΐ'ύ ά€ Μκ'άΊά»; ηιαηα νβΓο ^οαηη^^ ΗΗοή^ ρτ9' 
<&^(«π €ιβιαηϊ^, αηηο α (ΙΠτΜ ηαήήΐαίβ 14112, 
χηαΜί Μαπϋ ά'ιι Ιή€€ύηια ρήηια. 

(9} 1)6 ϋ^τοΓ^ιο 6ι*ηη8ΐο, 8ϋυ ΙΜοΙΙιοηο, νίιΐβ Ιιϋοο•. 
λΐΐαίιί ϋίαΐήΰαΐΗ άβ €€0Γρα8. 

(10) ϋοα. ι»ιο, ρ. ΐΐ>ίοΐ 102. (α) 1αΐ€Γ Ββ5:»9ΐ(ΐυπΐ3 θΓϋΙίοηο« ςοαίΓβ Ίμτ^μ, ϊοΙγα. ▼π ΒΕ νίΤΑ ΕΤ ΒΕΒυδ ΟΚΤΙδ ΒΕδδΑΚΙΟΝΙδ 

τβΙΙβΙ 56θυη(]ο υΙβΙ^βΙαΓ ; οβγββ βηίο)» ηοη 
866115 βο ϊ)β11υβ 8βΒνί58ίωβ, >ηοΙα8υ8• βΐ αά 
1υάίΙ)Γίυιη ροΓ Α$ί» υΓΐ)6$ βο ρσρυΐοβ γ.ϊγ- 
ουιηνεοΐαδ, 6χΙγ6Π)&$ ίηΐθρ β06ΓΐΗ(&ΐ68 ιηοΓ- 
Ι6ΐη 6υΐΏ γίΐΑ ΐΏί86Γήιη6 οοωίΒυΙ&νίΐ. VI. 

Ιη 1)00 Γ6Γ12ΙΏ θηοίρίΐί $1&(α ηυΐΐυιη 6Γ(£€ί 
ρΓΦ8ί(ϋυΐΏ 8ΓΐιίΐΓ&1)αηΙιΐΓ Υ8ΐί(1ία8 ηυ&ω υΐ 
θά ρποοίρ68ΐΛΐίηο8 οοηίαςβΓθηΙ, οΙοωΗίιιιη 
ιηβχίΐΏθ, 8(1 Κοηαβηυιη ροηΙίΠοβιη, ςυί 8θ1υ8 

ρ0586ΐ 8υ6ΐΘΠ(8(θ ςϋβ ίϋΐ^βΐ 0ΐ888ί6υΐΏ €8- 

η6Γ6, 6(8ί1ν6Γ5υδ εοιηιηαηθω 1)08ΐ6αι Οοοί- 
(Ι6ηΐ8ΐίυπι 8ηί(ηθ8 8((]υ6 8Γαΐ8 οοηδοοίβΓβ. 
ΥβΓαΐΏ ροηΐίΓοχ > ςαο οοηδϋίο βυΐ βϋυοίβ 
βΓ^ΒΒΟΟΓίιω 08υ8αιη 8ΐΐ8οίρ6Γ6ΐ ίη ίθη(& γθΙι- 
;;ίοηί8 (1ί8εθΓ(ϋα ςυ&ηΐβ ιηΙβΓ ίρ808 8ο Ι.8ΐί- 

η08 6Χ€Γ6ν6Γ8ΐ ίΐκίθ 8 8ω3υ1θ ΠΟΠΟ, ίπ ({ϋΟ 

ρηπιυΐΏ θΓυρίΙ ΡΙιο(ί8η8 860655ίο? Αηΐ6ί§;ί- 
ΙϋΓ Ο^ΐβί οοηιηιαηίο 8 Γ6(ϋηΐθ^Γ8η(ΐ8 61 νοίβ- 
Γ08 8ί[ηαΙΐ8ΐ68 8ϋ οάϊβ βχδοίηιίβηϋβ νίϋ6ΐ)8η- 
ΙυΓ ςυδίΏ ί<Βϋ6Π8 ιηοπίίο 8(1 ΤυΓϋ88 ^θΙΙο 
ρ6(βη(1θ5 1)8ΐ)6Γ6ΐαΓ ; η^ςιιο ΐ(1 αΐ6ΐία$ ςυβπι 
ρ6Γ$γηο(1υιη(Βθϋηα6ηίε8ΐη βθΓΐ ρο8$θ βρρ&' 
Γ6ΐ)8(, υΙ>ί «ααυιη οιηηίΐ^αδ (ϋδΟθρΙβΓκΙί 3α8 
68861, 6ΐ ςυί(ί({υί<1 Γοοίαπα ηβ Ι(*ξίΐίΐΏϋΐη ίο• 
Γ6(, οοωαιυηί ϋβΟΓβΙο δβηΰίεηοΙ]. Ηοο 1)οηί8 
6υη€ΐί8 ν6ΐ)60]θυΐ6Γ ρΐ80β5αΙ, 6ΐ Β6$88ποηί 
ϊη ρπιηίβ, ςιιί, ηϋΙΐ8ω 5ρ6αΐ8ϋ8ω βχΐιαυδί» 

Γ6ίρυ1)1ί€8θ Γ6ΐίηςαί 8$86Υ6Γ8η8, ΙΐΟΓίθΙυ 8β 

ρΓ6υίΙ)α8 ΐ8η(ΐ6ΐΏ βνίοίΐ υΐ ίρ86 ίαιρβιδίΟΓ 
ϋρο)ίΐαηυ8 ^08ηηθ8 εοηοίΐίυιη 8 ροηΐίβορ 
Κα^βηίο IV ΡβΓΓ8πβθ ίηάίοΐυω 8ΐ1ίΓ6 6^υ8ςα6 

8688ίθηί()α8 ίηΐ6Γ688β 8ΐ8ΐΐΙ8Πΐ. ΟυΟ 8υΐ6[Ώ 

8ρΐ6η(ϋ€ϋυ8 β( ΐΏ8}ί>π ουαι (ϋςηίΐβΐβ ΟΐΊοη- 
Ι8ΐί8 £εο1θ8ίΑ 8υ8ία ίη εοηείΐίο οβαββοα άβ- 
ί^αάβΓβΐ, ΙΓ68 ρΓβθοβΙΙβηϋ ϋθ€ΐπα8 νίτοδ 8€ΐ 
ίοίαΐ88 6ΐ ^Γβοΐααι ωβίΓοροΙίΐΦ ρΓονβχίι, ϊιί• 
ςαβ,ιιΐ 8^υΓορ(ΐ1υ8 οαΓΓ8ΐ (11), ίυοΓβ ϋίοη7- 
81118 5<)Γ(ΐ608, Μ8Γου5 Ευΐκ^βί, 6( Β6588Γίθη, 
ΐυηε ρριωο Νίε»» αΓεοίβρίδοοριΐδ Γβηαη- 

Ιίβ1ΐ18. 

VII. 

Ηί8 ρ6ΓβοΙί8 Ορωουδ ία)ρ6Γ8ΐ0Γ9 8αΙφ ρΓΟ- 
Γ6Γϋ)υ8 606ΐ68ί85ΐίθί8 80 181018 0ΟΠ)ίΐ&ΙΐΙ8 , 
ίηΐ6Γ ι{υ08 6( ίηΐ6Γ ίρ8ίυ8 ϋ6α)6(πα8 6ΐ ^0- 
86ρΙ)υ8, ρβίΓϊοΓοΙιβ €ρο1ίΐ8ηυ8, ηυοιβΓβϋβη- 
ΐυΓ, (ΓίΓ6ΐη68 οοη5θθη(1ίΙ, ςα88 8υ5 ΑηΙοηίο 
ΟοηϋυΙωβπο ρΓ»Γ6(-Ιο ιη8|ζηί&06 ίη8ΐΓαοΐ88 
8ΐςυ6 0Γη8ΐ88 8(1 βυαι ροηΙιΓυχ αιί^βΓ&Ι (12), 

(14) ^ιΊΐ. εοηο. ΕΙοτ.^ 8688. ιιι, ο. 15• 

(12) Ευι^βηίυβ ηοη ιιιθ(Ιο ΐπΓβιηββ 8^ Ογ»0Ο8 Ιη 
ΙίαΙίαιη Ιγ&ιι>υ€1ι6Ρ(]ο8 ραΓΑΤϋ, ββιΐ ΙιηρβΓ&ΐΟΓβιη 
ίρβυιιι οιιιηβιΐ)(|ΐιβ ίΙΙίιιβ €θιιιίιιιΐιιιη, ςυουβηπβ ϋοιιιο 
8ΐ>$«ΐηΐ6Α ίυβΓαηΐ, βρίοικίΐϋβ 8ΐυίΙ 5υ8ΐ6ηΐ8νί1ςιΐ6 ; 
ιιιίΠΐϋβ ίη8αρ6Γ ΟροΙίιη ιιιί8ίΐ ΐ|υΊ ρπ6$ίι1ίο 6856ηΐ 
ιΐΓΐιί » 685(ΐυ6 οΙ> ίιηρ«η$α3 Ι3ΐαα ρθουηί» ΐιιορία 
ρΓβιΐΗ €(ΕρίΙ υΐ ορρ{(1υιη ΒυΓ^ί δ. δερυΙοπ ρΐΌ βυιιι- 
1118 25 ιηιΐΐβ βιΐΓβοηιιη, ίρΗ2ΐιιςιΐ6 ιηίΐΓ8ηι ροοΙίΟ- 
€ΐ;ιηι ρΓβΐίοβίβ ([βιηιηΊβ ϋίβΐίηϋίαιιι , ρπο βΐϋβ ςυ8- 
ϋη^ίπΐ» ιηίΐΐβ 8ίπαίΙΐ1)α8 ορρίκιιβΓβπί ΓΙοΓβιιΐίηίβ 
(Ιΐίϋυβπΐ. νί(ΐ6 Ββνηνίϋ. Αηη» ΕοοΙα.^ Ιοηι. IX, οϋ. 
Ι,ιιε. 1752. 

(15) Ριιίι ΙιΊο Νί£θΐ3υ8 Α1Ι>6Γ88ΐυ8, ΒοηοηΙ» ογ- 
Ιυβ 811. 1575. Οΐι «ιίηΐΜβ «ιιίιιιί άοΐββ νίΓΐυΐ68(|ΐιβ ;ι 
Ι1;ιηΐιιο V ροηΐίΐιοβ ρ&1π« βρί&οορυβ 30 (Ιϋίιιϋβ 
€;ΐΓϋίιΐ8ΐί8 €Γ4>&ΐυ8 Ιίΐ. δ. €Γυ€ΐ8 ίιι ^6^ι1$^Iβιη, ρΐυ- 
πιΐ)» ι;ο.<ϋ»ίΐ Ειείοβί» ηο^οΐί:! &<: ΐ6£;αΐίοιΐ68 ριτρϋΐυα 
«11111 \2^^\^ϋ ρΓϋΐΙοιιΐίιι: ϋΐ ίιιΐθί;ηΐν)ΐί8. ΥίΙχ* ^αιαίί- ΤΙΙΙ 

βΐ ρΓθ8ρβΓ8ΐ|9η8νί8ηΗοηθ υδυδ, τιιι Ι(ί.Ρι1)Γ. 
1438 Υθηβϋβδ ρ6ΓΥβηίΙ. 11)ί ιη88ηοοοηουΓ- 
δυ Ιιοηοίηυπι 6χίΐΏίθ(]υθ ΓβΓυηα 8ρρ8Γ8ΐιι 
6Χ06ρ(ιι$, οΚ)γί8α) 1)Η5αίΙ 08Γϋίη8ΐ6[η δ&ηοΐφ 
Οπϋοΐδ (13) 6( ΝίοοΙίΜΐιη, ηοβροΐιίοηβπ) Αΐβ- 
δΙίηυΓη, £ϋς6ηϋ ηοωίηβ {;Γ8(ιιΐ8ΐυΐΏ γβηίοη- 
ίβ8, ςαί ροϋοίδβηΐβ άίβΐ^αδ ΡβΓΓ8Γί8ΐη ίηΐΓ8- 
Υ6Γ8ΐ>Ιορ6ΓΑΐη οοιιοίΗο ίποΙιΟΑηϋο Ρβ1>αδςυθ 
κρΐ6 οοωροηβηάίδ ϋ8ΐηπ.Ρπ(1)θ Νοη8δ ρρο- 
χΐααί ίηεηδίδ Μ&Γΐϋ Ρ6ΓΓ8Π8αι ιΐΏρβΓβίοΓ 
βςυίΐαω ^Ιο^ο δβρίαδ 800688ίΐ, θίςιιβ βχίΓΟ 
υΓ()βιη 0βΓίΙίη8ΐ68 ρΓΦδαΙθδςαβ υοίγβΓδί οο* 
ουΓΓ6Γΐκ)(. δυΐ) 8υΓ60 ρ8Μίο 8(1 6^68 ροηΐίί>- 
018 δοΐβαιηί ροαιρβ ϋβιΐυοίιΐδ, οοπδαβίβηι 

ΟΙΐΓίδΙί Υίθ8ΠΟ ΓβΥβΓ^ηΙίβΙΏ βχΙιίΙ)ϋίΙ (14). 

Ηουά ιηυΠο ροδΙ ρ8(Γί8ΓθΙΐ8, ιη8π ιΐβίβΐυ!^, 
60(1θΐη 8ρρΙίουίΙ, 6ΐοαα) ροηΐίβοθ, ςαβηι ρα- 
1)Ιίθ6 8(1ίιΙ δ8Iαι8Υ^1^υ6, ρ8ΐΐΓ8 οοΐΐοοαίυδ, ίι> 
ΙιοδρίΙίυπίΐ δίΐιί Ι8υΐ6 ΙιοηοπΓιοβςυθ ροΓβΙυπι 
ίΐι γ^ΓΐίΙ. Ρβυοίδ ^ηιθ^^ϋοι^8 (ΙίοΙχίδ οογ8(ώ ίρδα 
«ηΐίδΐίΐβ δαπαωο δ^ηοϋιΐδ 06ΐ6ΐ)Γ8Γί οα3ρίΐ, 

6ί(]υθ ΟρίβηΙίδ ίθ[]ρ6Γ8ΐθΓ 6ΐ ρ8ΐΓί8Γ(:1ΐ3 10 

ΟροΙίίβηαδ υηβ οαπα οβπΐυΐΏ 6ΐ ςααϋΓ&§ίη(Α 
1.8(ίηί θΓα;οί(]ϋ6 τίΐυδ ίφίδοορίδ ίηΐθΓίιιβ- 
ΓυηΙ. 

VIII. 

Ιη ρππιο Ρ8(Γααι οοηδβδδυ δυτ^εηδ Ββδδβ- 
Γίοη, 8006ρΐ8ςυβ (1ίοθη(ϋ ροΙθ5(8(6, ϋίδιτίΑΐη 
Ιυουΐ6ηΐ8πΐ(]ΐΐ6θΓ8ΐίοη6ΐη ()8()ϋί(, ίηςαβγί- 
γίδ βΙοςυβηΙίίΒ οοΙυΓίΙ)υ8 ηοη (8πι ςίοπαηι 
(|υ8ΐΒ ίπαοΐαδ εχρΓΟδδίΙ ΐη ί&ΐίηβΐΏ (]ΐΓΦ08ΐυ- 
(]Π6 ςβηίβηη ρΓ0ΐΏηη8ΐαΓ08, δί ςυο8ηίωο8}'- 
ηοάυπα 6χρ6ΐί8δ6ηΙ, 6ό(1ηα3 8ΐ:)5θ1γθΓ6η(, 08υ• 
88δ(]υθ οωηβδ ρΓΦοίάβΓϋΠΐ &η1ΐςυ» δοραρα- 
Ιίοηίδ, ίΐ8 υΐ ΟηΓίδΙί Εοϋΐβδίβ,ίη ιΐααδ ρβΓίοδ 
(8η(1ία 863Γ6β8ΐ8 80(1ίγαΙδ8, ίη αηυπι (Ιβηυο 
οορραδ 6( δρίΓίΐυΐΏ οοοΙβδΟβΓβΙ. δβδδίοηβδ 
ίηάβ ρ1υΓ68 8υηΙ Ιιβϋίΐφ. νβΓϋδςηβ (ΐβ Γβϋϋδ 
6ΐ οοη(ΓθΥ6Γ8ίδ (1θ3Π)8ΐίΙ)υδ δβχ α(ζίηι]υο 
(Ιθίθοίί ρΓΦδΙοηΐίοΓθδ (ΙιοοΙθ£^ί (ΙίδρυΙθΓυηί. 
56(1ηυΙ!8 8οπογ ςυ£θ8(1ο 80(1ίυΙυΓηίθΓ6Χ8ΓδίΙ 
ςα&ΐΒ (16 δρίΓίΐαδδ8ηοΙί ρΓΟΟβδδίοηβ ηυϋθ ρρί- 
ιηυω 8θ1ιίδΐη8(ί ρΓ(Βΐ6Χ(ιιιη οϋΙαΙβΓβΙ, οοπίβη- 
ϋθηΐίΐΐυδ βΓββοίδ γοοεαι ΡίΙιοηηβ οοηΐηβ 1ιΐ8 
ί8δ^ϋ6,ίΐΏθθΐοοηΐΓ8ϋ6θΓ6ΐυΐΏ οοηοΐΠί £ρη6- 
5101, 8€ΐ(1ιΐ8ω 5}'ιώΙ)οΙο ίαίδδθ 8 Ι,αίιηίδ, 
6]ϋδ€[αθ ηογί(8ΐί8 δοαηάβίο δ^οβδδίοηίδ Ιηί- 
Ιιαπ) €ΐβΙ)6Γί ; Ιΐ)8 Υ6γο ηβββηΐίϋυδ ΕρΙΐ65ίηο8 
Ρ8ΐΓΐ'8 1<1 υηςαβαι ββηδίδδο, ηαοοΐ βΓΦοί ρρϋθ- 

ιηοηία οίαπαδ (Ιβοβδ&Ιΐ 9 Μ3ϋ 1445. νίιΐβ εί^οοοη. 
ΕΊ$1, ροηί. €1 εατά. 8(1 αη. 1417. 

(14) Ηιι)ιΐ8 Γβί ιηβηΐΐο Οι 8ριΐ(1 660Γ{ζπιηι ΡΙίΓαηΐ- 
Ζ8ΐη, ΟΙίΓοη. ΙίΙ). ιι, ο. 15, ϋδ Υ6Γΐ)Ίβ : ΟορηίΙο ίτηρβ- 
ταίοτ€ηι αά ρονίαηι αάε$$€^ $νίττ€χΗ €ΐ ^ηα^ηI^Ηιαν^^, 
€ί ίία $ραΙία [α€ίβηΐ€ηι ^ηιρ^^αιο^ οΙ[€ηάα, ςνί €Ηΐη 
ίη ρβηηα νβίΐβί ρΓ0£ΐιιιι6«Γβ, ηοη ίά ραρα ρβηιΜί^ 
$€ά βηηι €οηιρΐ€χν$^ ροτΓ€θίααιΐ€ άβχιβνα ο<έ;ιι//ι(Η« 
€$1 €ί αά Λίηίζίταηι $ηαηι €θΙΙο€ανίί. Εηϋβιπ ρΓορϋ 
ΓΰΓβΠ δΟπρίΟΓ 6ΓΧ€0Γυιιι Αοΐ. οοηο. ΡΙΟΓβηΙ., ςιΐΰΐη 
Ιιβο ΑΙίΑΐΊυβ ηοιι αΠυαι Γυ'ΐδβο ορίιΐ8ΐυΓ ηπβιιι ΤΗβο- 
(ΙοΓυιιι Χ3ΐιΙΙιορυ1αιΐ), ςιιί ίΙ& 8β ϋβΟΓΟίο υιιΊοπίδδυΙ)• 
δΟΓΪρδίΙ : Ό μ<γας σχβυόφυλαξ βιάχονος Θεόδωρος 
Ξανθόπουλος ύπέγραψχ. Μαρηπε §0€ΗορίΐίΐΙαχ (/ία- 
€οηΗ9 ΊΙΐ€οάοτηι ΧαΗΐΗορΗίίϋ $η(ίί€ήρίί, Τΐιϋθ(ΙθΓη8 
Ι8ΐπϋη Ιιίο 8(1ιΙίι, ρΓχαρυβςυο ηοΐΑΐ, ιπιροΓαΐοΓ^ιπ, 
8ρρΓ€ΐιι*.η$8 ροιιΐίϋοίβ ΙΙΙ31ΙΙΙ ίΙΙ;ιιιι ϋϋ08Γυ1»ΐπΐιι 
ίυί886 : Και\ δονς αύτψτή/ χβΐ^ρζ ήν ήτπάιατο ό κ ΑίΟΥδΙΙ ΒΑΝΟΙΝΙΙ 

$ΊηιβΓ6ηΐ9ΤβΗ(}60|ΐΐ6 ρΓΜ)βη(ίΙ)α8 θβηα νοεβίΏ 
(ϋυ βπίβςαβιη ΟοΓϋΐ δβρβΓβΙίο, ίη Οοοί<1ϋη1ί§ 
Ε•χΙθ)(ίί$ Ιοη{^β 1&ΙθΓ|ΐ]θ νί^αί8$ο , υΐ βΡΦοίβ 
ιπιΙΙαπι &ι1(ϋ ίοΗθ&\; &<1ιηίΓ8ΐίοπί$ οΙ 8εΙιί5ΐΏ&« 

11*8 €3υ58ηΐ ρΓβΒΐ)*ίΓβ(1βΙ)1]βη1.νθΓβ ΗθΒΟΘΓΛΠΐ 

61 Γβηι $ίηοοΓ6 Γ6θΐ6ςα6 6χρβηι1βη(ίΐ3α8ΐυο6 
ιηοπϋιβηαοΙαηοΓ»• δβϋ ΜαΓβα$ ΕρΗβδί β^α$- 
ςυβ ΓθυΙοπ*8 Ιιβο γβίαΐΐ αγοθ αιαηίϋ88ί[η& 
υ(6ΐ)8ηΙιΐΓ β(] οηαηί'ΐϊΐ υηίοήί8 δρβηα βνθΓίβη- 
ίΪΒνη, ουηι θ(1ίο (Ιβ^ΓβΓβηΙ ίη Ηοιηβηβηη 11 
Κο. 1Ρ8ί&(η,Ρ3Π8(]υθ ρπίΐ)8ΐυ8Γί)8ΐί^υιη 6ΐβϋ- 
οΙΟΓίΙβΙβαι βνβΓδίιβηΙϋΓ. Ηυίο αυΐβιη ρβΓνί- 
ΰΗ(;ίφ Β6588Γίοη ίρ8ο Ιιοαϋ ροραω ίηίΐίο Γ8- 
νθΙ)3ΐ,Γθ ηοηϋιιαι 8Γ0ϋΓ8ΐίϋ5 ροΓρβηδ8, η*Ό 
ίΙΙΟΓααι ίηςβηίο ΘΧρΙθΓ8ΐοςυί νοοίδ ^ΊΗο^ηβ 
«(Ιϋίΐίοηβιη 53ΙώΙ)οΙο ί80ΐ8ΐη ίη οΓίωοη νο- 
ΰ8ΐ)8ηΙ. Αι οοΐ^ηίΐοίίβίηϋίϊΐ βΓΓΟτο, 1.8ΐίηθΓαω 
οθϋδβηι αηβοιιη) ΐ8ί(1οΐΌΤΗ6888ΐοηίθ6η8ί(15) 
Ηα δυ.'ζοβρίΐ ίονΙΙι^υβ υΐ Μ8ΐχα8 £ρΗθ8ίυ8 

β]ΐΐ8Γ^0θ 888θ6ΐ£θ, νίεΙΟΓίοΠ) (1θ8ρ6Γ<ΐηΙβ8» νθ• 

οΙί6Γ8π εοθρβΓϊηΙ, β ΰοηοϋίο ροΐΐυβ 8ΐ)6υη- 
ϋιιιη 0886 ςυ8ΐυ υΐ ΡβίΓαιη 8υ6ΐ0ΓίΙαΐίΙ)υ8 
8Γ^ππ)βηΐί8ηυ6 ρ6Γ ί8ϋηθ3 8(1(1αε(ί8 Οπίβη- 
118 £Γχΐ68ί& νί6ΐ88 ^υρρίίοβδςαβ [ϋοηϋ8 ροΓ- 

ΓΪδβΓβΙ (16). 

IX. 

ϋϋοα ΙίΦΟ ΡθΓΓ8Π» 8βυη(αΓ, ϋΓ^βηο ρθ8(ί- 
Ιβηΐία ίην88ίΙ ουβ^ΐίςυθ ΈυςβηΙιιπι ροηΙίΟ- 
ββια (1θ οοηοίΐίο Ρ1θΓ6ηΙί8[η ΐΓ8ΐΐ»ιβΓθη(1ο 
(;ο§Ι(8Γ6. ΟυβιηοϋΓοα), ίηβαηΐβ 8ηηο ίΗ^, 

ί.8(ίηί Ρ8(ΓΙ;8 βΓδΒΟίΓΙυθ Οίηη68, Ρ6ΓΓ8Γί& Γ6- 

Μϋΐ8, υΙ)ί 8βχ(]6θίιη ϋίβραίβηϋο βΙΙθΓοβηοΙο- 
(^αβ 86$8ίθηβ8 ρβΓ6ς6Γ8ηΐ9 Ρ1θΓ6ηΐΐ8Γη 6θη• 
ΰϋ886Γυηΐ (17).Ν66 α)ΙηθΓΐ2 ίΙ)ί (Ιβδρίπία 
5ηηαο(ΐ6()υ6ΐη(1ϋθΐ8 ίη β(1βί5/ωΙ)θΙαιηρ8Γ- 
(ίοαίδ οοηοβΓίβΙίο ίαίΐ, ιίοπβοδαωιηο Νίοββηί 
δΙα(1ίο, €|υίι1οςηίΐ8ΐίθ8ω ίηΙβΓ 8α88 ΟΓ&Ιίοηβπι 
Ιΐ8ΐ)υί(« 61 οπιηθπι ίιιηόίΐαδ άπΐ^ίΐοΐίοηοπι 
8α8ΐα1ί( 8β (ϋ80Γ6ρ8ηΙί8Πΐ, ϋ(Γία$ςυβ ρ8Γΐί8 
ϋοη56θ8α «^ΙβΙαΙαπι (ΐ66ΐ8Γΰ(υΐΏ4υ6 68ΐ, δρί- 

(15) Ι&'κΙοΓαβ ραΐΓίαιη Ιΐ2ΐ)υίΐ Τ1ΐ6δβ2ΐ1οηίθ8ΐη νβΐ 
Γ4Μ>Γπη• υΐ 2ΐϋ ΐΓη<Ιυηΐ. ΜείΓοροΗΐϋ Κίονβηδίβ Κα- 
ιΙιβηοΓυια ΙαίΙ, ιιιιιΐβ ρο&ΐ63ΐ ΗαιΙιβιΓι ιιοιηβη γρΙϊ- 
ιιυίΐ. Ιο Γοηοϋίο υηίοηβιη δίΓβηιιβ ρΓοιηονιΐ αο ]ιινίΐ, 
(ΐ2ΠΗ|ΐιβ οΐι Γβιη ρΓ65ΐ)γΐ6Γ ο.ΊπϋπαΙΊδ ΙίΐυΓι 55. Ρβΐπ 
6ΐ Μ;«Γ€6ΐΓιηΐ βΐ» Ευζβηίο IV ΰΓϋ&ΐυβ 6δΙ. Οροΐίιη 
!ΐΙ)ΐ6|^»ΐυ8 3ΐ ΝΊΰθΐ2θ Υ ροηΐίΠοβ, οαρυβ υΓίιίδ ϋχοί- 
(ϋιιιη ▼ΐϋΐΐ, 61 8ΐΓαΐα^6ΐιι&ΐ6 \ΐ8υ8, ςυο θ3β&οπιπι 
υΐΗΐιη 81118 ν6!αίΙ)ΐΐ8 ίηϋυΐυιη »ιιρρο$υίι, 6 ιιι:ιιπΙ)υ3 
ΒηΓΐ)»Γ0Γυιιι ίηεοΙυιιΓΐ8 βναΕΪΙ. 5ιιΙ) ΡΊο 11 ρΑΐΓίαπΙυ 
ΟροΙίΐα&αδ Γ6ηυηΓΐ3ΐυδ , τίΐΑΐη ρΓοϋιιχίι υ8<|ΐιβ »(1 
9ΐιιιιυιιι 1465. δΰπρβίΐ ϋβ Βγζαηΐίο θ3ριο 61 Ι^ιιϋφ'.! 
ίιΐί»υΐ3 ρ6Γ ΤυΓ€3$ ο€6υραΐ3, ηοηιιυ1Ιθ8(]ΐΐϋ δοηιιο- 

1168 ϋβ Β. Οϋί 66ΙΙΪΙΠ66 ύΓΧ€08 Γβϋΐρΐίΐ. €ί3ϋ6. 

νίι. ροηα[. α ΰατίΐίη. 
(46) νί(ΐ6 ΚϋγηΑίιΙ. ΐοη. IX, &ϋ αη. 1438. 
(17) 6Γ3Ρευβ βεπριΟΓ Αεί. €οιιο., ροιιΐί&οίδ ίΐ6Γ 

ΡΙθΓ6Ιΐΐί3ΙΙ1 ν6Γ8υ8 (16861 ίΙ)6ΙΙΗ, 810 ΆΙί Ι Οίβ 16 7έΙ- 

ηηαήί 6ρτ€$ίία €$1 ραρα € ραΐαϋο ηιιη ηιηΐΐα οϋεή' 
ΐαίίοηβ Η€ ροίπρα ; ρατανβΓαιΗ €ηίηι αιαοί αίύο^ άηο» 
ά€€ίίη, ρΐιοΐανύ εΐ ιρίεηάϊά'ηορετιιηεηΐ'η οηιαίο$;α 
ιιηί ηηίιΐβιη ατοαίαιη ίιημοΛηβηιηΙ ίηίιιι Ιια^εηίαη 
ΛοηοίΗτη άοηηιη, νίπΊ Ιήηο ιηύε μβίίαιήΰα^ αά 50 
€οηιααηΐίΰΐί$ οπηι (α€ίΙ>ηί αΰεαίίίί ; ιη αΙΐ^Γϋτη ν€Τ0 
α»ιΎη(ΐν ροηΐί((:χηΐίΐΓαιη (ΐεν^αιι €ί ρΐηνίαΐβ ρίβίίοίαηι^ 
ηιηϋη α ίρ$6 ίΗηιίη\ΰη$ άΐ€ηιη>^€ρΐνί$, ύώΐϋ νβτο 
άοηίίηηί ιηαΓιίήο (ταιιιιη ^«/ιιί ηιαιια ΐίΐιβιΐΒ ρ^άει βν 
»ΰαΐ, Ηυιιβΰ εχινα ητΙ^ίΐη (νΗ , ρατίηηβ ηιοάο φ$$ 
ΙίΙία$; πΊιηηί νβτο αμύ ρο»ι ίΙΙιαη ίηοαΙ^ύαία, €ιΐί^ 
ύιηαίξΐ €ΐ «/ι 5Γν;>ί οιηηα ηιιιηιΐ'Αΰ ιΙΙημ ίη ΰ^ηΊα αΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ; χ 

ΓίΙϋΓΏ $8η6ΐυιη 8 ΡίΙίο ςποΓ|ηβ ρΓΟοβίίβΡί», 
ίι1(μΐθ δγωϋοΐο ΗβυοΙ ρβρμβΓηιη,δβϋ Ι8ηςυ8ηι ; 
()ο§ΐΏ8(ίδ η66θ$δ8η8Π] θχρίίοπϋοηβαι ηο}^- Ι 
οΐϋπι ρΓονίοΙβ δηρί«ηΙθΓί|υβ ΓιιΙδδβ. Οηιηοδ 
ίΐβςυθ βρηοΙ ΡβίΓβδ, ρΓββΙβΓπηυπι βΓοΗίρρϊ* 
δοοραιη 13ΕρΙΐ6δί, οοηΓθρΙβπ) δυρβΓ Ιιοβ 
ΩϋβίΟ^πδΙίθΠδθ &ΓΐίοαΙο ίοΓπηυΙβηι υπΑπίη»! 
νοίο 8ρρΓθΙ)ΑΓυη( ; ίηιο ρ8ΐΓί8Γϋ)>η Ιθ8θρΗΐ)$ 
ςαί ίΏΟΓϋοίηορΙίβίΐυδ Ιιιπι (Ι6ΰυηίΐ1)β{>η1, νβ- 
ΙιειηοπΙίαδ ίηδίίΐΚ, ΟΓπνίΙ'ΐυβ υΐ; δΟδδίοπβ 
εοπίθΛίΙΐΏ 1ΐ8ΐ):ΐ8, 6γ<66» ύιΠηΦςυθ ΕεοΙβ- 
8ί3& ϋΟΐΏΐηιιηίο δοΐβιηηί Γοπον8Γ6ΐυΓ άβεπΊο. 
5θ(1 ουηι ί(ί θίΒοί ηυΙΙ& ροδδ6ΐ ΓβΙίοηθ, ηίδί 
ρΓΪυδ ΟγφοΙ ίη Γβϋααίδ ίίθω οοηίΓΟνθΓδίβ 
8Γ(ΊευΗ8 β(ΐ6ΐΏ ογΙΙ)Οποχ8γώ ΓβοίριτβηΙ, νβίβ- 
Ιοϋίηθ 86 δοηίο οοηίβοΐυδ, τι- Ιά. ^υη^88 θ 
νί(8 π)ί[ζΓ&νίΙ (18). Αη(6ΐ8ΐΏ6η()υ8η) ^ρίΓίΙασι 
Οβο Γ6(1(ΐ6Γ6(• ρίβ ΓβΙΐξίοδθ^υβ ίη οωηίΙ^υι 
Κοιηβη» ΕοεΙβδΙ» (ΙοβίπηΑίη 8Γηρΐ6Χϋ8 θδΐ, 
6( Γκίθί ρΓοΓβδ<^^οηβ^η ΡΐΏΐδίΙ ({υΦ 6Χ8ΐ&1 ίη 
ΑεΙίδ οοηοίΐίί ΡΙΟΓθηΙίηί. 

14 Χ. 

^υ8ι^8 ίυηθΙ)πΙ)υδ ρ8ΐΠ8ΓεΙι« δοΐυΐίδ, ΓβΙί*- 
ςα8 οπιηΐ8 ςαβθδΐίοηιιηι 08ρίΐ8 ηοη ηυΙΙοιι 
ροδΙ ιΐίθδ π< ο πιβ^ηο 88ηβ ηβ^οϋο ΓαοΓβ βχ- 
ρ)ίε8ΐ8, βΓβοείδ ρητίΙθΓ 1.8ΐίηίδςα6 δβηίβη- 
ϋ8Γη ίβΓοηΙίΙ^υδ : δρίπίαπι δ8ηο(υ(η βχ ΡβίΓβ 
6Ι ΡίΙίο 8ΐ) 6Βΐ6Γηο, ΐ8ηΊη80) &1) υηο ρρίηοί- 
ρίο 8ΐςυ6 υη1ε8 δρίΓ8ΐίοπθ ρροεβϋβΓρ ; νοεβηι 
ΡίΗοφΑβ \6Γί(8(ίδ ίΐ6Γΐ8Γ8η(ΐ8θ ε8αδ8 ΐυτη Βϋ 
ηΐθΓίΙο 8(ΐ3βοΐ8ηίΐ δ^α)1)θΙο; Εαε1ΐ8ΓίδΙί© 8β- 
εΓ8ΓηβηΙϋη) ίη ρ8ηβ ΐΓΪΐίεβο, δίνβ 8ζγη[ΐο, δΗτβ 
ίβΓηΐθηΐ8ΐο νθΓβ εοη&οί; βδδβ Ιοοααι ίη φΐο 
ρίΟΓυηι 8πίσΐ6θ Π)8εα1ί8 ηοηϋαηι οίηηιηο 
ρυΓ§3ΐ® 8ϋεθΓΐηηι Ιβίτιραδ ΡΓαεΐ8ηΙαρ,- θΐδ- 
ςυβ βιΙβΙίυΐΏ ρπβεβδ εΐ 8υ£ΓΓ8βνα ρΓΟοίβδδβ; 
ρυΓ88 8υ1βο) εαΐρδθςυθ οπιηίδ οχρβΓίβδ 8(1 
ορΐ8ΐ8ΐΏ ίη ϋΟθΗδ ΓεΙίαΐ3ΐ6Πΐ, ςυβο Οβί νίδίοηβ 
€οηδΐ8ΐ, ίΙΙίεο ΓβΓΠ ; Κοηίΐ8ηϋίη ϋβηίςυθ ροη- 
Ιίβοβπι Ο. ΡβίΓΐ δαοοθδδΟΓθπι είνειαω ΟΗπ- 

$ηΙί»€ηιΐ6ΐ}αηίΗΓ, άίΐηάβ βχεηιίη» αηίβ €ΐ τείτο τηηΐ" 
/ιιι. Ηθ€ οτΰίηε ροηΐφχ €χίτα ηΐΰεηΐα Ρετταήω 
ρτο€ανΐ^ 9€(ΐη€ ΐη ηιοηα$Ιβτίηηι ΰοηίκΐΗ 8. Αηίοηη 
ηί Ιιονί$ νβίρβΠίΐίί» ορβταιη άατεί; €€ΐίΊ>ναΰαΐΗΐ €ηίηι 
ηιβιηοτία ίαηείί ίΙΙίηε, ΕναΙ αηίβηι ηιοιιαίίβηιαη ίΙΙηά 
ηιοηίαΐίηηι ραΙεΗτπηι αηιρ/ιιιιι^Μβ» <<^ «< (^ί^η ΗαΙ>€Τ€ΐ 
Βί (ΓΗ'/ίηία αιΐ ηχηΐίοι ρήηάρβί βχάρίεηάοί ορροτ* 
Ιηηα. ΙΙοΰ ν^το ιΗειηο (ααηηι ηί, ΐΊΐιη βαηΐ€η €$%€ΐ 
ηιοηα»ΐ€Τίθ ρτοχίηινηι^ ροηΐψχ εο €§ΓΒί$η$ ηανίφα 
ίΐαΐίιη ίιι βοραναΐα €0Η$€6ΐιάίΤ€ΐ βΐ Μιιίιηαηι ΙνβΙ ηααί 
ίηΐβτ Ρεττατιαϊη €ΐ ΡΙοηηϋαηκ ιΐ(α αΐ. ^ιιιη ί^ΙΐΗΤ 
ηιαη$η%€ί ροηΐ'φχ. Ίη €0 ίηοαα$ΐ€ήο, ιηαηβ ίητραη. 
ίϋβ ηιβη$ί$ \Ί ΐΊότΒηΙίααι νίηΗ$ ηαυίί^αηί ιιιια γμ^μ 
ίηαΐ€ΐιίοη€ Μνώΐβί ρΓαιιάίηηι $ηιηρ$ίί, Οβιηάβ^ €Χ«τ• 
οΗΐί $αο ίΐίραίιΐί, ίβηεϋή ίΐίηβη ΡΙοτβηΐίαηι ρετ* 
%€η\ΐ. 

(18) Οοηηηίειίδ Μ3Π3 Μ^ηπίιΐδ, υΊρ πιύΙΙ:β 6ΓΜ<Ιί- 
Γιοηίί» 30 ηοηιΊπΊδ, ίπ Υίι» Β. \λ\Λ. Αΐ6ηΐ3ΐι , ρ. 58, 

&6π()11 Ρ31Π;>Γ€1|» ΙυΠίυΙιΐυΐ Ρΐ6ΓϋΙΙΐί% αΐΠΐΐΙΟ 6Χ813Γ6 

ουηι 1ι:ιο Γρί};Γ»|)Ιιο : Ηΐε ίΛεετ ΕχίΜίνβ 108Ερη ρα- 

ΤβΙλΚεΐΙλ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟίΙΤλΝΥδ ΟΥΙ 0Β11Τ Α.^ Ο. 

Μεεοεχχχχ. ριερκίΗΑ ινΝα. Ι1ίη€ ίΐΐϋ οϋΐΐιιιιι ραίπ&ΐΓ- 
οΐΐϋβ 6]ιΐ8ΐί6ΐιι ϊρϋΊβ Κϋίοπιΐίδ ^ιιιι^^, (ριίιΐίριίιΐ 80γΊ* 
ρΐυΓ68 ΓεΓοΓαηΙ, αϋδϊ^ριικικίυιπ ρυιαί. Αΐ οιιπι ίιι- 

8€Γίρΐίθ 1)Χ0 Ι1ϋ>11 ΠΙΟϋΟ (Ιίβιη ΥϋΓίϋΙ, 86(1 οΐί;ιιιι 

αιιηυπι, ίΐυο<1 νϋΓΐΙιιΙί ιιΐ3ΐΓιΓ68ΐ6 ι^ρυςπΑΐ , ηΰιιϊιιιί 

ρθΙΙ(ΐ6Γί8, υΐ 6£;0 (ΐαΐίΐϋηΐ 3Γΐ)ίΐΓϋΓ, ίΐΐίΐΐδ (161)61 3ΙΚ'10•, 

Γΐια8 Ιΐ3ΐ)6Π, ίϋςυβ 60 η)3($Ί5 (|υοι1 οχ ο](ΐδ ΠιΙ^ί ριο•^ 
ΐνί>!>ίοιΐ6 ΓΐφίοΙ ραΙιίαΓοΙιαιη ϋίο 1) 4αιιϋ 1159 ;ιϋ]ιαο 

ίιι νΐ\Ϊ3 0((ί>ΪΟ. II Β£ νίΤΑ £Τ ΠΐΒΟδ 

$(Ι γίοβΓίαω ρ^Γ (οΙϋίΏ σΓΐ>βίη Έοοίββί» υηί- 
•νθΓ$8θ ρηωοίυαι (βηβΓθ. ΠβεΓϋΐιιιη Ιιοΰ 
3ϋ1) βρου $βα (ΐ6βηίΙΙοηί5 ϋΐυΐυ θ(1 βΓδίη ρΓΪη• 

ΓΪρθω €0ΐΙ)6(]Γ8ΐί$ 60βΐ65ί» ΓΟΓΑΙΙΙ ρΟΠϋΟοθ, 

6Γ»εο ίαιρβΓβίΟΓθ βΐ ΡθΙπΙ)υ8 υηίΥ6Γ$ί$ Ιβ- 
ββΓυηΙ, ρπίΏΟ €&Γϋίη8ΐί$ ^αI^Αηυ8 €(β$&π- 
ηυ$ (19) 1.8ΐίη6, οΐβίηϋβ Βοδ^βρίοη βΓδ6€θ| 
ηυί ΙοΙο εοηοίΐϋ ΙθοαροΓβ υηυ8 ίηβχίΐΏβ οιη- 
ηΐαω ϋίδοοπϋο κ6ΓαιίηίΙ)υδ βνοΐίβηϋίδ Ίηοα- 
1)αίΙ, δίςυβ ίη^βηδ ρβοίδ Ι&οϋία ςυββδίΐβθ 
ορα8 15 ρβΓίβοίΙ; ΟΓία θηίηα, ρπυ$<]ΐιβαι 
υηίοιιίδ ϋθΟΓβΙαπ) ββΓβΙ» (ϋδρυΐ&ϋοηο δυρβΓ 
Υ6Γΐ)ί$ ςυ» οΐίνίηυω &1ΐ8π$ 58ΰΓ8ΐΰ6ηΐυηι 
ΰοηΓιείαηΙ, Β68$8ηοη, 5ΐιο ΟΓβθεοηιΐΏςυθ 
8Ώΐΐ5ΐί(υιη ηοιηίηθ, ςυ( δ^τηοϋο ίη(6ΓθΓ8ηΙ 
Νοη. ^υI^^ 1<μ39, ρυΙ)Ιίθ8[η εοηίθ5$ίοη6[η θίηί- 
$ίΙ ςυ&ιη βιΐίάίΐ Μ8ΐ)ίΙ1οηία$ ίη ΛίΜΟίο //α- 
Ιιοο, ΐοπ). Ι, ρ. 243. 

16X1. 

ΟοηίβεΙο (]ίιηί$§οςυθ οοηοίΠο, ιωρβΓβΙΟΓ 
Ιθ8ηη6$ ΡβΙφοΙο^ιΐδ €ροΙίΓΏ Γβάίϋ, ορβΓ&ΐΏ 
86 ()8ΐυπιπι ροΙΙίβίΙυ$ ηβ ςαίδ υηοιυδίιι 8υο- 
Γυοα αη](8ΐί8 6( ρ8βί8 Ιοί ΐ8ΐ)οπΙ)α8 ρ8Γ(α) 
ΰρ!ηίΐ8ΐ6ΐιι εοην6ΐΐ6Γ6ΐ. £ν6ηΐα8 (βιηβη ϋο- 
(!ΙΗΙ ρΐαβ βρυ(1 ίΐΐππ), βινβ 8ΐί6η8(η 8 ηο1)ί8 
ΐΏβηΙθοη» 8ίνθ ΰθηΟεΐ8δ 8 ηοηηυΐϋβ εβίυιη- 
ηί88 ν8ΐαί88β, (]υ8ίθ Γιάβαι, €ηιιι ηϋήΐ ργογ• 
809 ρΓ(Β$Ιίΐ6ΓίΙ ςαο(1 βγηοϋί 8θΐ8 88ηο1ίο- 
ηββςαβ ρπονβΙιβΓβΙ. Ευ^βηίΰβ ίηΐ6Γθ8, ςυί 
Νίεαηί 17 (ΙοοΙποβίΏ 8ηίιοίςαθ εδηιίορβιη 

«αδρβΧβΓ&Ι, 8υί (ΙθΟΟΓΙδ 6586 8Γΐ)ίΐΓ8ΐα8 68ΐ 

114 ίΠαια βΐ Ι8υ(1ί1)α8 6χΐοΙΐ6Γθΐ βΐ 8ΐ)(]αο 
ίη&υρ6Γ 1)6θ6βοίο, (\\χοά 8υ'» ΓοπβΙ ϋβπβ- 
τοίβηϋω 8Γ^αίη6ηΙυα) , 0Γη8Γ6ΐ. δβχοβηίοδ 
ίβίΐϋΓ 61 ουωαιοδ 8αΓ608, αιΐδηϋίιι Κοωω 
ά6β€ϋ*6ΐ, ηαω6Γ&η(1θ8 βΙΐΓίουίΙ, θ]ϋ8ςα6 
8υαια)£β (ϋιηίϋίιιιη 8ί νβΐΐβΐ ίη βΓΟθΓίδΐΏ γθ- 
Π16&Γ6, ({ηοά ίΐΐβ 8(8(ίηι δυδοβρίο ΙϋηβΓθ 
ί66ίΙ> ρ8ΐΓί£θ» υΐ Γ60Γ« οΙ}8Γίΐ8ΐ6 οΐίίςαβ ^υ1- 
66(1ίηθ ίη(1αοΙα8 (19). Ββίο (]αο8ϋ8ίΏ, 6( 
6γ8Θ€08 ροΐίδδίιυυηα αιιί 8οϊ)ίδηι8ΐί 8ϋΙΐθθΓ6ηΙ, 
1ΐ8ηο ροηΙίΓιβίδ ΙίΙ)θΓ8π(8ΐ6ηι ιηιιΐίοι^υβ [Ώβ^ίδ 
1ιοη.θΓ68 ηαίΙ)αδ ίΙΙυαι 8υχίΙ βοϋβαι }ιοβ 
8ηίω4), ίη ίπνίϋί8πι νοοΒτβ (20), <]υ8$ί Νί- 
€βΒου8 οραο) ουρίϋυδ 80 βρβ (ϋ^ηίΐβΐίδ 8ΐΐ6- 0Ε8ΤΙ8 ΒΕ8δΑΗΙ0ΝΙ8 χπ 

εΐαδ 8(] ΐΑΝ'ηοδ ΐΓ8η9ίυ^6ΓίΙ 6ΐ 0Γί6ηΐ8ΐί8 
£εοΐ6δί» ρ8ΐΓθβίηίο ηυηΐίιιιη ΓΟΐοίδβΓίΙ. Υβ- 
ΓϋΐΌ Πΰβ Ι8η1ί νίπ Γ6ΐί^ίο, η60 ηαοΓυίπ ίηΐβ- 
ξ;Γίΐ8δ, ςυ8 δΟΓηροΓ βιηίαίί, (ιαίυ.^ΐΏοϋί ηιβ- 
οαΐ8ΐο ΓβοίρίΙ; ηοο δι Ευ^βπίαδ ίη ϋΐιΐηι 
ρΓθπα$ πιυηίβ€α5ηυ6 8ρρ&ΓϋίΙ, ίϋ εοηϋηιιο 
ΐ8θίΙίδ ρ8ί1ίδ 8υΙ ροΙ1ί(Ίΐ8ΐίοηίΙ)υδ 031 Ιιί• 
[^υβηϋαΐΏ. ΟβΓίβ ΝΙεΦπυδ ίρδβ ίη 68 ςπηηι 
δοπρδίΐ 8(1 Αΐ6Χ)υαι Ι.8δε8Γίω Ρ1ιίΐ8ηΙ^Γ0- 
ρεηυίΏ 6ρίδ1οΐ8, (]ΐιί(1 ββ 60ίηραΐ6ΓίΙ υ( 
6Γ»€ίδ (10^018111)08 Γ6ηαηΙΐ8Γ6ΐ6ΐα(1 Ι.8ΐίηηδ 

08δΐΓ8 (Γ8ηδίθΓΓ6ΐ, 8ρ6Γΐθ $8ΐίδ (ΐ6θ1αΓ8ΐ; 811 

6ηίΐΏ δθ ηΐ8|;ηο δίικίίο (1ίΙί{$6ηΙί8(]ϋθ δυπιιηα 
ηοδίΓΟΓυηι 8Γ^αη)6ηΐ8 6χρ6η(1ίδδθ, υοΓϋΐηοιαΘ 
6νί(ΐ6Πΐί8 εθ8υΙυ[ΐι νβΓίΐ8ΐί εβδδίδδβ. Οαοιΐ δι 
ρΓΟίυία οϋ Ιΐ8ηο ρβαι οοη(ϋβη8 ΓβΙυΙίΙ, ρο- 
Ιβδίηβ 3αΓ6 ν6ΐ ίρδβ δυ^^ίΙ^^Γί, 18 νβΙ ροη- 
Ιίίβχ ςαί ρΓΦδαΙβαι δ8ρΐθη1ί8 ίηδί^ηβπι Ιο(- 
ςαβ ιηβπΐίδ ίυΚυηι [)θη6θθ6η1ίφ δυΦ (Ιοηίδ 
ουωυΙ&η(1ααι ριΜβν1ΐ? ^ 

XII. 

νίχ ίη ρβίΓΪβπι Βθ8$8Γίοπ Γβ(ίίβΡ8ΐ ευίη 
ηαηΐίαηα βοεβρίΐ 86 υη8 οηαι ΐ8ί(ΙθΓθ ΚυΙΙιβηο 
ε8Γ(1ίη8ΐ6ΐη (ίΚ 85. XII ΑροδΙοΙΟΓυω ίυίδδο 
εΓ68ΐυω. ΡοηΙίίβχ 6πίαι, υΐρίυδςαβ ίη^βηίο 
8β (ΙοείΓίηθθ 6χε6ΐΐ6ηΐί8 ωίπΓιε^ 08ρΐυ8, ίά 
Ηοηοπδ Ιπω ίΙΙίδ, (υπι 6Γ£&οί»αηίτ('Γ5» ίηι- 
ρ6Γΐί6ΐ)(]ααι 6θη8υ6Γ8ΐ ίη 68 ρποαιοΐίοηο 
(]υ&€η ΡΙΟΓβηΙί» 8€ΐ1ιυε 8£^6η8 δαί) βχίΐαηι 
&ηηί 1439 06ΐ6ΐ)Γ8νίΙ, δ(φ(6ηι 8ο (Ιοεβηι 88εί- 
Ιίδ ία 5. οοΙΙϋ^ίυω γΐηδ, ςαοπαοι οοπδίΐίο 
&1ςυ6 ορθ ϋΐι ροδδβΐ 8(1ν6Γ8υδ πιοΐίιηίπα 
ςϋ£Β ρδεϋ(]θ5γηο(Ιυδ Β88ί!66ηδίδ ίηΙοΙθΓ8- 
1)ί1ί 8ΓΓ0ί$8ηΙί8 δΐΓυ658ΐ (21). Ιΐ8(;|Π6 ΙίΙΙοπδ 
ίη υΓΐ'6ΐιι 8(1 ηονβθ (1ί{ζηίΐ8ΐ1δ ίηδ1(;ηΐ8 Γ8ροδ• 
δθη(]8 νοε&Ιπδ, ίΐίηβιί δβ Γαπδυδ ςυ8ηΐ8 ρο- 
Ιαί( ί6δΙίη8ΐίοηθ οοηααιίδίΐ. υΐηιηι νβηβΐίβδ 
8ρρυΐ6ΓΐΙ, 8η 8ΐί(]ϋ6ηι ροΐίϋδ (βηηβΓίΙ Αρυ- 
Ιίφ ροΓίυιη, ςυο Βοηΐ8ηι εβίβπυδ εοηίβη- 

(1βΓ6ΐ, ΡΓΟ εθΠΐρυΓ(8 Γϋ ΐΓ8ϋ6ΓΘ 80 ηίβΟ ρΟΓΙ- 

οαίο 8ίΙΐΓπΐ8Γθ ηοη ϋαδίηι. υηυαι Ιιοϋ (Ιίεδαι, 
ηοη (ΐ66δδβ (]αί ραΐ6ηΙ ίη ΑρυΙί8 Νίεβθηιιαι 
8ΐί(ΐιΐ8η(1ο ίυίδδβ ί1)ίςα6 ΟοΙαΙΙή ρο6πΐ8ΐίθ(ΐ 
ΈΛέντις Άρααγή ίηδβηρίααι (22) 19 αηα (19) ΙΙιιηε ρΓΦποΙίΠ Γβιηίΐία, Γβπιπιαιιβ ιιβιι αβ 

ιΙοοίΓΐηα ίιιβίβηβηι ΜαΠίηυβ Υ &ηηο 14^6 ίιι βαοπιηι 

«ϋΐββίι Εεοίοδί» δ6η3ΐυηι. Ηαο ίΙΙϋ ι11$(πίΐΑΐβ «ηειυδ 

ίιι &)1ιριιπά ρπιιιυιη, αΙ)ί ΙΐφΓΟδίβ Πιιβ.Ηΐίαπιιη ίη- 

νβΙυ6Γ2(, Ιβ^^Ιί ιηυηυ» οΙ)ίνϋ. ^οιι^^I^ο ΒβδίΙο» ίιι- 

, (Γιείο ροιι(ίθ€ί& ηοιηίηβ |)Γ«ΓυίΙ, ηΐ'ε ΙηιΙβ Αΐ)5ε6$δίΐ 

". ϋίβΙ ευηι ΙβςΙΐΙιηυιη 6886 ϋββϋΙ. ΙηίοιΤυίΐ ειίβιιη 

\ εοηείΐίο ΡΙοΓβιιΙίηο, 61 μΐυίβδ Ιΐϋ1)υΙΙ οιιιη λίαποο 

Εμ1ΐ68ίοι1ί&€6ρ(3(ίοη68,ρΓθΐιΐ€θη€ί1ϋ 8εΐη Ι6^6ηΐΐ5ιΐ8 

ρ•ΐΰΐ. Νονίβδίιηβ 1β($8ΐιΐ8 &1) Ευ^ι^ιπυ IV ηπββυβ 3(1 

ί8ϋίί»ΐ3υιικ Ροΐοηί» 61 Πυη^αΓίχ Γβ^^ιη, ηα^ηΑ νί 

ίΜ*ΙΙυιιι ΑιΙνοΓβυβ ΤυΓεαβ εοαιιιιονίΐ, 86ί1 (ΐχίΐα ρΐ3ΐΐ6 

ίπΓϋίικΙο »€ ϋβρίοηηϋο ; ιι;ιιιι ρπ^ηα εοιηηιίβ8α, βΐ 

Γβςβ ίιιΙβΓΓβείο ιυιη ίη(|[6ηΐί ιιιίΐίΐιιιη ηυπιβΓΟ, ίρ^β 

(1(1111 Γ(ΐ86Γ6ΐ ΐΓΐΙιυβ 83811113 €θιιΓο88ΐΐ8 οοευϋυίι. 

ΑΙίηυοΐ (τ]υ8 δοπρί» δυρβΓ&υπί, βΐ ρΓ»ΐ86ηίπι 6ρΙ- 

8ΐοΐ3Β, ςυΗπυιη 6ΐί»ιη ηυηηιι1Ι»:ρΓ0(1ί(!ηιια ίιι Ιυεβιη. 

(19) 8ιιηΙ ςυί Β(;853Γίοη6ΐιι 6χί!»ΐίιιιοΐιΙ ιιυικιυηιιι 

ίιι •ιΓα'εί3ΐη Γ6(1ίί88(;, ροβίιιυβιιι ίΐΐίπϋ (ϋ8ε6$8ίΐ€οη- 

€ίΙΙΐΐΠ1 8(ίΙΐυΓ(18. Ρΐ31ΐη8 13ΙΙ10ΙΙ ίιι 8εΓΐιιοηβ ρ3ΙΙ6- 

Ϊ1}Τ(θο εοηΐΓ3Γίυηι (1|8«ΓΙ6 ΐΓ3(1ίΐ, βυηι τυΓβΓϋΐιβ, 
ίοΰΐ 3ΐ)86ηΐβιη 83εΓ0 εο1ΐ€£ίο Γυί&ββ .ΐδΟΓίρϋιηι , 
Ιϋ(|υ(! Ιρ&υιη εοΙΙί^ίιυΓ β ρΓβίηιβιιιοΓλία Β68$3Γίοηί8 
«ρΐφίοΐ.ι 3(ί ΑΙελίυιη Ιι38ε;ΐΓ0ΐη υΐά ^υιΐϋΐ ίϋ ΟΓχ^ίαΐΰ ΓβίΙίΐΐΙΐη 6ΧρΓ6886 (ΐ68ί8Π3(• 

(^0) ΚοΙ). 0Γ6χ{ζΙ)Ιοπ ίπ ΡΓχΓαΐίοηβ 3(1 5}ΐ;ιΐΓορυ1ί 
Βί$ί. ΰοηάΐ. ; 61 ΙΙβΟΓ• ^αηΐιοη ίη Αμρειι ϋ. 3(1 ΟαΥί^ 
Ηηΐ. Ιίίΐ. ρ. 92. 

121) Η(ΐ]υ3 ρΓοηιοΙίοιΓιβ 3Κ> Ευ^βηίο ΓαοΐΦ ηιβηΐίο 
ιοΙυΓ ίη ύρί8ΐ()ΐ3 €γπ3οί Αηοοιιίΐ3ηΙ 3(1 1.α<1ονί. 
εαιη δθ3Γ3ΐηρίιιηι, ρ;ιΙΠ3ΓεΙΐ3ΐη Α(|ΐιίΐ6ΐ(ΐη56ΐιι. ||>ί 
Ογπ3ειΐ8, ΓϋΙΙςυίβ οιιιιιίϋυβ ί|υΙ οππι (ίί£[πίΐ3ΐ6ΐιι μιιιι 
3(1(ϊρΐί ΐ6\11(ΐΓ ΐ:ιιι1ιιπι οοηιιιιβιηοΓ3ΐί8, ρο2»Ιτβιηο ΙΐΟίΟ 
3ΊΙ: Ει € ϋτωΰα άβηνιη εχίβηια €§τ€ρίαηα€ ηαΐΐοηβ 
ΙαΗάαιίαίηιβ ηαοίΐαβ ααο$ $1 ρ€Τ€(ίτβιιί€ άφηο» άίΐβ- 
ρίίΜ ρβηβρίηιια, ηηιιιη ίάΐιοαβχ ΐ^ΗΤορο! ϋαηηαΐία^ 
ςηα: ηηηο Ηα»$ία ύίάΐητ ^ βςτ^ριιιη ηιατοροϋΐαι ; 
αΙϋηιΐΗ χ6το^ Β€$$αήϋη€ΐη ϋΐαηι (ΐοείίαίιηηηι, €αρ' 
ραάοϋ^τη, ηαϋ ηοη (α§ηί$$ίΐηΗΐη Νιοσιηοί ηΐόΐτορ. Ηα- 
€ΐ€$ίαί ροηΐΊβαηι. ΥκΙ. Ιΐίηεί. ϋι^τΐαά Αηοοηίΐ, Ρίο- 
Γ61ΙΙ. ΟΜίίΐιιιιι >πηο 1742. 

(ϊ2)€υ1ιΐ(1ιιΐΝ, 1•γεοροΓιΐ3ηυ8 6 Τ1ΐ6ΐ)3ί(1β ^Ε^ΥΡ'** 
ϋοΓϋΙΙ ΐθΐιιροΓβ Αιΐ:ΐί>ΐα»ϋ ίιιιρ. Λ1ί3 ιιοππιιΙΙϋ 1ιιι]υ8 
ρουΐ;υ &0Γίρΐ3 ιιιοιηοΓ^ιΙ 8ϋί(ΐ38 Ιιί8 νοΓΐ)Ί8 : ΚόλουΟο;» 
Λυκοπολί:ης Θηβαίος έ^οποιό-ς, γβγονίι); έπ\ τών 
χρόνων Άνααταΐνου ς\ καΐ έγχώμια δΓ ϊπώ^ και 
Π£ρ7:χά Ρθ(;ηΐ3ΐίοιι Ελένη; Αρπαγή, Ιιυο ϋ&ΐ 
Ι1ί1ί:α:11αρικ», 3 ΰΰί^αίίοιιβ ίανοιιία.ιι μυιίΑϋο ία Χ':ΙΙ 

βϋω ΟϋίηΙο 8ίη7Γη«α 5θυ Οβίβϋπο (23)•ίη 
Ιαοβω θ 1θηθ1)ηί5 νίηίΙίΓβ^δθ. Οϋοαιοίΐοοαη- 
ααο \ά $ίΙ, ηθΐηο (ΙυϋίΙβΙ ηαίη ίρ5;6 ρπαιαβ 
!ιο8 ΓιΙ)Γ08 ίΐθΐβχβριΐ, ουπι ηοζίβοΐί ρίβηβ 
ί'^ηοιίςαβ ίη ο(ΒΐιοΙ)ίο Β. ΝίοοΙβί ΟΓορβ Ηγ- 
(ΙηιηΙααι ΙαΙθγθοΙ (2^) 

XIII. 

Κοηαβιη υΙ)ί τβηίΐ, ηίΐιίΐ αηΐίοΐϋίυβ ΗΑίιυίΙ 
(Ιϋβω υΐ ΐΛΐίηυιη δ^ΓΓηοηβω βοΙίδοβΓΟί, δίηβ 
(4αο ηββ άί^ηίΐΑΐί!^ οΓο&ωθηΐβ (υβπ ηβο πιυ• 
ηοΓ6 αΙΙο ΓβοΙβ ίαηι;ί 56 ρθ55β ίηΐ6ΐΙί^6ΐ)&1. 
Αά ϊϊϋίΏΟ βαΐβιη 5ίΙ)ί οαβί&ιη ρΓοροδίΙβηα βο 
ϋίΐίαδ 80 ίβϋίϋϋδ ρβΓΥβηίΙ ι^αοά, ρΓ»ΙθΓ βδδί- 
ίίϋυηα Ιβ^βηάί 1ηου1)Γ&η(ϋ4ΐΐ6 δΙυιΙίυΐΏ, ηυοΐ• 
ΐ|ϋθΙ ίη υΓ{)6 Ιυηο θΓβηΙ, Ιιοωίοβδ βρυιΐίΐοδ 
ιη; άοοίοδ ίη δα&ω ίβιηίΐίθπίβίβιη βδοίνίΐ. Ηί 
ουηι δίη^ϋΐίδ Γθγθ (ΙίβΙΐϋδ βϋ 6υπι νβηΐϋβ- 
Γ^ηΙ, €α νβπβδ άβ &πΐ(ΒπίοπΙ)υ8 ΙίΙΙβιίδ βυΐ 
ρΗίΙοδορΙιίϋίδ ΓβΒϋδ ςοδθδΐίοηθδ ίηϋυοβ- 
ΓβηΙ (25), ίρδβ ιηοιίο ρ^^ΓδΟπβηι 20 (ϋδοβ• 
ρίθηΐίδ, ωούο 8Γΐ)ίΐΓί βδδυιπρηδ, Ιβηίαιη 6& 
€υΓ8 δοΙβΓίίι^αβ 1ηϋαδ1η8 ρποίβοΐΐ υΐ ίη 1.8ΐίο 
ηβΐυδ 86 'ηοδίΓβ (1ί5ωρΙίη8 6ϋυ68ΐιΐδ νί(ΐ6Γ6- 
ΙΟΓ. €ο11θ(]υίΑ 1)£Βο ΙιοωίηυΐΏ ϋοοΙΟΓυω ϋίδ- 
ραΐαηϋίςαβ ιηοδ ίΓΟί^αοηδ, υΐ νοίί δαί οοιη- 

ΚιΙιΗι Λΐιη βηιίδίΐ Α1ίΙιι$ Μ&ηυΐίυβ : άβίικίβ ^Πί ηΙιΐΓββ. 
ονίδδίιηβ ΙιαΓιοο ηιείΓΟ νοΓδίιιη 6(1ί(1Ίΐ Τϋβοα. ΥϋΙα 
€■111 ηοΓίδ, Μ6(ϋοΐ3ηί αη. 175!^. 

(13) Οϋίιιΐηδ διηγπιχιιβ, 6ΐί3ΐη 03ΐ1»1)6Γ ϋίοΐιιβ» 
]ίΙ>τοδ XIV δΐιΙ) ΓκυΙο Τώτ μβθ* "Ο/ιηροκ οοιηρυβιιί Ι, 
[ΐ€ΐ1υιιι ΤΓθ]ληιιιη ;ιΙ>1Ιθ(ΐοπ$ ίηιβπία υ&ςυϋ &(Ι Γβ« 
ϋϊιυιιι η2υΓΓ3βΐυιιιΐ|ϋβ 6Γ3;60Γυιη ρΓοββουΙιιβ. Οοιι- 
δίΑΠίΐιιιΐδ Ι^ΐ^ΰΑΠδ ίιι Οταιιηηαίίΰα ΐηϋίΐηΐίοηβ, 6(1 ίΐ• 
ΑΙιΙίηοί, ϋβ Ουιπίο 1)Χ€ ρΓοίβη : Ι^οβίί$ αηΐ£ΐη ίΐο" 
ίΗίτίΰΜίνΗί (Ιιΐίηΐ'ί ηιηΐΐο («ι?ΐ;;0Γβ ψιοΐα (ιήΐ εί 
Ιαικ^ιιαιη €Χ$ιίη€ία ; $€ά ρΓορίίΐι Β€$ίατίοη , Χίοεαί^ 
€ατά. ΤιΚΓΐι/., ίΐίβ ιαη« ηηαηι (;οηιΐ9, εί, ηΙ Ηοηΐίήΰβ 
</ία:<;πηι, ιίιιιί^β 0«ο νϊΓ, ρΐηήιηα ίη ηο$, €ΐ Ιιαηο ΰχ 
ΑρΜ/ια ΓΗΐη ΜΓοαηβΙ, νοίβηΐ\\ία$ Ιταάιάϋ (α), 

(24) ΓοκηοΙιίυιη ϋ• Νΐ€ο1»ί €38υ1υπιιη »ιΙ ιηοη»- 
εΙιυ$ οΗιη Βα5Ηί3ηθδ ρβΠίιιΐΜΐ, ιϋνίΐβιυιιυβ Ι)»Ι)ΐιίΙ 
οοϋίουιη 2ηΐί<)υοΓυιιι 1)ίΙ)ΙίοιΗ(:€&ιη (|υαϊ Γυηϋίΐυδ ρο^^^^ 
2ΙΙΙΙΙ0 1480, €υιυ ΤϋΓο». οΐαδϋβ Αϋαιοΐα , ηοπ ιηοάο 
€(βΐιοϋι\ιιιι ίρ&υπι, δβιΙ βΓι^ιαι Πγιΐηιηΐυηι υΓϋύΐιι 
€ερ<;Γυιιΐ, οΐ3(Ιϋ>υ$(ΐυβ αο ΤΜίαχα ριορίηςυα Ιοοα 
ναδί^Γυπί. 

(25) υιι&ιη 6Χ ΙΓΐδ ηυχ8ΐίοιΓ:1)υδ βϋΐδβ ]θΰθ$6()Η6 
δοΐυοιηα ΤΐιβοϋοΓΟ Οβζϋ ηκ^ιηοΓ&Ι ΡϋΐΓϋΗΟπιιίΐυδ, 
ί)β Ιιοιιβ$ΐ. ιΐί^άρ. ΓιΙ>. ι, ϋ. 10 : Εταηΐ (υΠΒ^ ΐϋςυίΐ, 
£11111 Β€»$αήοη€ .'^ίζαηο^ νίτα ίη ρΐιϊΐο&ορίήα βχΰεΐ" 
ί€ηΐ%,ΐίί€θάοΐη$Οαζα βι ΡΙβίΗοΒί^ζιιηίΐαδ, ((αϊ €ορηο• 
ηαιίο Γέμισεος αρρβΙΙαίπτ, ΐη$ €ο ίαπροιε, πί 
ζΟΗΛίαι^ νΐίί άοαήηα €ί ίη^ύπίο ηοΗΙα. ϋαααϊΐΗΜ 
βίΐ ά€ Ι). Ηί€ϊοηψηο^ ςααηΐηιη ίη ΙίοιηαΗβ βίοηηβη" 
ίία ρτω^ίίΐ^ηί. Εχ ^κο Βει^ατΊοη : ι ΡαοηηάΊα^ 
ίη<(υίι , υιαχιηία {ιιιί αραά ί,αΐϊηοί Ηίβνοηι^ηΐία ^ 
ηααηάο βΙ α^ίίοίαΚΒ ηήηη βΙοί^αβΗΐΐίβ ρτο ^^^€^0' 
ΗΪαηο €1 ΗαΙίίίΗ$ »α (α Πηβηο) βι α€€α$αίη$. ι Ιη ηιιο 
Τίί€ούυηα άιαιίΑΓ πικιιι ηιοήα^Β, αί ηαΐ (οϊβι ίη ΗΟ' 
ΐΗαηα ΰΐΐαιη βίοίΐηεηιία €εη$0Γ αν€ίτίιηη$. Ει ζΐιηηΐ : 
ι Ιιήητία ΑατΓ, ιο^αιΐ, ο Βα$αηοη^ ίικϊ^ϋίϋ χη Βΐ€• 
τοηι^ηιαιη {ααα αΐ α Βιιβηο^ ρΙ(ΐ(βα5ίΐαό αΐα$ ηηίΐο 
$Ηο ηΐ€Γίίο ΐιι/ίΐ. > ^ι^ο ύΐαο Β€$»ατίοη €ΐ Οαπηίνί» 
η>αβίι ΓΜ^Γΐιιιΐ, ϋΟί^ηϋο Τίιβοάοτί ΐιΐ{/βιιίο €1 Αΐΐΐζα 
ηΓύαηίΐαΐί. 

(16) Υΐιΐβ Ργαιιο. Χανΰπυιΐ) Οααϋιίυιη, 8ίοπα « 
ταρίοΜ ύ'ο^ηί ροβ$ία, Ιι1). ι, ε. ^, ρ»^. 4; ϋ)<»ι:ιπ- 
Ιίλιιαι ϋΐιυιιια, Είορ] Αζϋαάαη.^ οΐϋ., ρ;ΐΓΐ• 1 1, ρ. 1 1ϋ ; 
ϋϋΐΐιίιικ-υιΐι €αΓϋ• ΚΙνίϋΓα, Υίια άί Λίοη^ίί^ηοΓ. Εα• 
Ι^ΓΒΐΐί, ΐιιΐϋΓ ι11βι$ «ι^^' ΑΓϋαιΙυΐϋ ιϋ(ΐ:(ΐΓ. ιιοίΓκιο ίο- ΑΙ,ΟΥδϋ ΒΑΝΟΙΝΙΙ ωΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. >ιν 

ροΐβσι Νί€»ηυπι ΓβοβΓΰηΙ, ίΐ8 ίρδί Βοιη«, ςυ» δβηδίο) β Γυάβηύυδ δυτ^βΓβ (Ί ηονβπι 
Ιυηο ίβοίβιη ίηάαβΓβ γ<βρ6Γ8Γ, }ΐ8υ^ ρβΓυηι 
βίοη'ΐθ δρΙβηϋΟΓίδΓΐυβ 8((αΙιτυπΙ : ίδ (^ηίηι 
ρπηιαδ 1ΐ3ΐΐ» ΐ'Οθΐυδ ΙίΙΙβΓβΐ'ίυδ ίπίΐ, βίςιιβ, 
υΐ 8δ$βΓπηΙ δ6Γίρί0Γ6δ ρΐβπςιιο ι^β), οη^ί- 
ηβηι (Ι6ΐ)βη1 Αοβάβηιί» ςυ» ροδί ίϋ Ιβωροηβ 
ηοη δίηβ αιβςηο 1)οη8Γυη) 8Γΐίυηι βο άα^ 
οΐΓίηοθ ίηοΓ^ηιοηΐο οϋΐ)! ςαο(]ΐΐ6 ίηδίΐΐυΐο 
(α6Γϋηΐ. 

XIV. 

Ι,οη^ζίΟΓ δίπι ςυβπι Γ8ΐίο !ιυ]ϋδ ορθρίδ ρο- 
δΙαΐ8(, δί Οίηηβδ νβΐίηι βχοιιΙΙοδ ϋΙΐβΓίδ νίΓοβ 
6ηυηΐ6Γ8Γθ ςπί Νί6ϋ6ηί(1θΓηυιη, υδ|υθ ϋυπι 
νίχίΐ, ηοη 8ΐίΙβΓ(|α8ηιυΓΐ)ίδοοπιιηιιηθ ΑΐΗβ- 
ηθΒαω, 8υ( $8εΓαπι Μπδίδ ΗοδρίΙίιίΓη βχοοίυβ• 
ΓυηΙ. Νβω βρφοοδ υΐ δίΐββηι (1θ('ΐΓίη8 ίΙΙυ- 
δίΓθδ, ςαί ρβΐίίθθ 08ΐ8ηιίΐ8(ίΙ)αδ 8€(ί ίη Ιιυηο 
ΥθΙυΐί ρΟΓίυηι βδνίαηιςυθ ρ8ΓΑΐυα) ϋη(ϋ^:|ηο 
οοηαυ6ΐ)8η(, ηβίηο (αηο Κοηλββ ρβυΐο οπιοΐί• 
ΙίοΓ βχδϋ^ίΐ (]ϋί ηοη ΙΙΙί δϋ8 δΐυίϋβ νβΐ δυΐ ίη- 
^Βϊϊ'ή ίθίαδ ηοΐοδ ρΓ0ΐ)ίΐΐ08ΐ:|υθ.βδδ6 ουρβρβί. 
δίφΓβ 21 ('ΑΐΐθΓΟδ Ιβωοη Ιοη^β 6ηΗη6ΐ)8η( 
Βίοηϋαδ (27), ΡΙηΙοΙρΙιιι^ (28), Ρο^^ξίπδ (29). 
Ι.8υΓ6ηΙίυ8 ν8ΐ1α (30), ΟβωρΑπαδ (31)ι Ρβ- 

ΓυηΐπΓ, ρ»Γΐ. 1, ρ. 104; Ρ»ιιΙυη)€θΓΐοδίυιηία Οία%« 
ά€ ΙιοΏΐ. άθ€ΐί$; ΚϋρΙι. ΥοΙβιβΓΓαη. ίη ϋοιπιηοιιΐ• 
XXI, ρ. 774. 61 Ρ1:αίιι:)ΐη ίη Οταί. ραηερ, 

(27) ΡΙ. ΒΙοη(Ιιι«, ΡοΓοΓινΙθηδίβ, οηιη>(ζεηα βΓυιΙί- 
Ιίοηβ οΙ»πι«, Επ^6ηίο IV αΙ» βρίϋΐοϋδ Γιιϊι. 

(28) ΡΓ»η6ΊδΓΐΗ ΡΙιίΙβΙρΙιιΐ!» , Τυΐ6ΐιΙΙπ:ι$, 6γ2»€»• 
Ι.αιΐη3δ(ΐυ6 Ιίιίβηβ Ίη ηπιΐιίδ ΙιαΙι»; ηΓΐ)ίΙ)Π£ ηι»;;ιιο 
€ΐΜη ηοπΓπΓΐϋ δρίεηϋυρβ βΐ Ιιοιηίηηα) ρΐ^απυ ρηϋΐίεο 
(ΙοαιΊι. ΝίεοΙαο Υ ροηΐίίΐοΐ βΐ ΡΓ8ΐια$Γ0 ΚΓοΓίίϋΒ, 
Μ6(ϋοΙ»η6ΠΝίυιη άχιοΊ, \Μα ηοεβρίϋ^ ΓπίΙ. ϋ66ο&κι( 
Βοηοπιχ, »ιηιο 1481, ρΓορβ ηοιι»(ΐ;οη:ΐΓίιΐ5, βΐ :ΐ(Ιβο 
ραιιρβΓ υΐ νίχ ςυοϋ ΓογοΙ δαίίδ αϋ Γαπα» βΟΰΓοηϋααι 
ΓϋΓιςιιβΓΪΙ. * 

(29) ΡοβίζΉΐδ βηε6ΊοΓιηιι&, β.ΤοΓΓΛ-Νονη, ΓΙο- 
Γ6ηΐίιι»ϊ (Ιίποηΐβ ορρίιΐο, Γβηι ΙίΙΙβΓϋΓίαηι 6^Γ6•^(ο 
]ιινίΐ, ηιυΐΐιβ ίπ Γαυειη βϋίΐίβ νιτίβιυηι ορ(:ΓίΙ)υ<• 
δοπίίΰηιΐίδ 6ρί8ΐυΓΐ3 3ΐ) Ειιςοηίο IV 61 Νία)Ιαο Υ 
9<11ιί1)ίΐα» Γυίι. ϋΐοιΙοΓυηι δίεοΐιιαι ο βπϋοο ίπ 1»ϋ\\* 
ηυπι νοΓίίΙ δοηηοιιβιπ, ι1ίν6Γ53<ριβ ορ:ΐ!»€π1α ηο ρίπ- 
Γββ θΓ&ΐίοη68 π)3(|;π3 €ααι ίιι^^βηϋ κυί Ι:ιιιϋ6 οοιιιρο* 
ΜΐίΙ. Αε6ΓΠΐηϋ3 ςυπι 1.:ιιιγ(:ιιΓιο ΥαΙΙ;! βΐ βεβΓ^ί» 
ΤΓ&ρεζυιιΙίο ΙίΙβδ οχβΓεπίτ. ^ΕίαΙο ]αιπ ^Γ3νί8 Γΐο- 
Γβηΐίαηι 56 εοιιΐιιΐίΐ , 11>ί(|η6 ρυί»1 δεπρίαιιι ϋΙίιΐΗ 
ρορυϋ ΙιίβίΟΓίαηι νίΙ»ϊ 8υ.6 Ιοπηίπυηι ^ϋβοΐνΐι »η« 
1459. 

(οΟ) Ιι3ϋΓ6ηΓιιι^ ΥαΙΙα, ΙΙοιηαηϋδ 6ΐεαηοιιί(υ<3 ΙιΛ- 
ΙβΓαηβπδίδ, η)α1(£ νίτ Γιιίΐ οΓυιΙιιίοηίδ, 36ϋ 2»ιίΙι ηί- 
ηιίηπι ιηοΓϋ&ειδ αε 1ίΙ>6Γΐ• οΐ) ςπβιιι 6ΐΙ.ΐιιι ρτανεδ 
ίηηιπϋίΐΊ3$ ςιι&εβρΊΐ. Ργ;ι;(6Γ ΙΙϋπυδ ΕΙΰ^αηΐΊατΗ,ΐΗ. 
ςιιοΗ ίπ υδυη} ]ιιν6πΐυΐί8 πεπρ^ίι, 61 ϊιινϋειιν;ΐ3 οι 
επιιιίπ»Γιοη68 (ΐηίΙ>ϋ8 ίη «ειηυΐοβ ί»υθΗ «ΙεϋαεοΙκιΐυϋ 
6δΐ, ΓϋΓυπι εΐίϋπι ίπ Ι1ί&ρ3ηία ;ιο δΙεΊΓι;ι );ϋί>ΐαΐ'ππι 
ΙάϋΐύΓίαηι εοηιΐΐιΐίΐ ίη ((Γαΐϊαπι ΑΙρΙιυιΐ:»! ιο^ΐ», 
ευ]α8 ^υΐαηι »1ί(|παη«1ίυ δβοαίϋδ 6βΐ. 1ΐ6κ*υ(1υΐϋαι 
(]αυ(|α6 αο Τΐΐϋϋγιΐίϋΰπι Ι^αϋηοϋ Γΰοίΐ. Κϋηκ6 ο1/ΐίΙ 
3πηο 1457. 

(51) 4υ3η•θ3ηιρ&ηυ8 ΟανεΙΙίβ, ηςπ 6»ρ(ΐ3πί Ιιπ- 
ηιιΐί ρα^ο, οΠϋ:» βϋΐ. Νεβροϋ 8πΙ) 1.αυΓ6πΐϋ ΥαIι^Β 
ιΐίλοίρϋπα 111ΐ6ηΐ& ορεΓαπι ϋβιΙ:! πΐ3[$πϋΐιι<ιπβ ί»ίΐΜ ιιο- 
ιηβη 6ΐθ(ριβηΐί3 ηε ροο&ί εο.ηραΓ^νΐι. Λ Ριο II ερί- 
»ΓθρΜ5 1ΐΜ6Γ;ιηιπΐα: εΓϋ;ιΐα« (^ϋΐ. Κοηιοί ϋΐυ νΐχίι ^Ι 
«ΙίιΐυυΙ υι^ίαπι ρΓ3:$ε& Ιιιίι (Ιοπ6ε α 8ίχΐο IV ρ«;ηΐί• 
ϋίϋ, εϋ]υ6 ϊηιιΐι ρϋΐπΙαιιΙΙΙ)ιΐ:> ΙίιιοΓΪά ίη βΰρΓονοειι• 
νοιαΐ, βυΐιιπι νειίοΐ'ε ευ»εΐιΐ8 ο&ι. Οϋίιΐ δΰπι» ;ιι.ιια 
Ιϊ77. .Μιι.-|ΐ3ο1 Ιι-νιπυ^, (ρη ϋαμιραπΙ νιίαπι ι*]α•»ι1οα» ^:ΐ) Υϊϋο ίη Ιΐ'Κ νυΐαηιΐιιε ιιιίςΓ ^0ϋ^ΐ4ΐι(ιιι1 Ι•3ΐοα;Λ9 ΓΓ3^ια6ΐιΐ3 ψΐΑ εχ ^ο^^. ϋΐαίιΐΐ. οοΙΐ9£[ίιηπ5. Ι^οιτ. τοΙΙπ$ (3:2), ΟοηαίΙίυβ εθΙϋοΓίιτπϊ^ (33) βΐ 22 
Ρ]αΙίπβ (3«). Ηοδ ί1ΐ6 €θ[Ώ|)^αΓΡ5ςηο βΐίοδ, 
ςυθ5 δΐιοδ ΓβοβΓβΙ οοηΙπΙ)βΓηβΙθδ, ρποιιίςυίδ- 
(|\ΐθ ορβ ηο ρ8ΐΓθοίηίοίηι]ί($θΓβΙ, Ηπίηβηίδδΐ- 
ιηε Γον6ΐ>βΙ, νίοίδ8ίιτκ]υ6 β5θίηηίΙ)υδ Ιθηςααιη 
ρηΐΓθηυδθΙ)δβΓνηΙ)8ΐϋΓ«ορβΓθη5, οαπι ρπαϊβίο 
βί βδδβηί ςυοουη({αΘ ίηόβιΙβΓβ^, δίνβοιΐ τβδ 
ββΟΓβδ ρβΓβίζβηΓίβδ, δίνβ β(1 ηβ^οΐίβ Εοοίοδίίβ 
(Γβϋΐθΐκία 0ΟΓ81Ώ ροηϋΠθ6 ίη ν&ΙίοΑηαηι ρβΓ- 
^ΟΓΟί. Ουο δρ60ΐ&€υ1ο ςιιίϋ Ιυω δρίΘηιϋϋίυθ 
Βΐψίβ Ιιοωίηυω οουΐίδ ίυουικίίυδ 6δ>>θ ρο- 
(υι(, οπίΏ ϋοΐΏΟ ηαδςυοο) ηί.^ί Ιιαβ ηοϋίΐί 
^8Γί*Β'84"β ϋοΙιΟΓίθ δΐίρβίυδ ΐη νϋΙ^οδ ρΓΟ- 
άΐΓϋϊΙ 

XV. 

Νβο ΐΌΪηαδ ίηΙβΓίηι (Ιίνίηί οιιΙΙαδ βο ρίβίβ- 
Ιίδ β^^δΟΓίΟΓ 68 δοΐΐίβίΐθ ουΓβΙ)»! ςϋδβ δυί αγ- 

1)!ΐΓ&ΐ38ΐυΓ ΟίΤίΟϋ. 0ΐΐ8ρΓ0ρΙβΓ ΐ38δίΙίθ8Π1 88. 

XII ΑροδίοΙΟΓαω ςαηπι απ8 οιιαι ΙίΙυΙο γθ- 
ββπίΐβίϊΐ δα80β[)θΓ8ΐ, ΓϋΠ) βο Γβίΐβοίβηι νίϋθ- 
ΓθΙ, υΐ δίΐυ ΓΐβΓοΓωίδ βο ρπορβ (ΙβδβΓίβ ^βα1 
6δδ6(, 23ιιί1ιί1 ίη6χρ6Γΐυιη ΓβϋςΐϋίΙ ηυο ϋ- 
Ιηιη οβΙοΓίΙοΓίη ρΓίδΙίηααι (Ιβοαδ βο Γρβςυβη- 
Ιίβηι Γ6(1αοθΓ(;1. Εβαι βηΐίο|ΐιίΐυδ οβηοηίοί δ89- 
ΓΐιΙβΓβδ ΙθπηβΓβπΐ ηυιηοΓΟ ϋυοάΰοίιυ, ()υο8 
ϋθίηϋθ Ιπηοοοπίίυδ IV, ηβ ςυίιΐ ϋϋδ β(1 
ίοωιηοιίβιη νΗ» δϋδίθπίβΐίοηβίΐι ίΐββδδβΐ, ίΐβ 
ιηίηαοηίΐοδ άβοπονβΓβΙ, ηΐ οοΐο ϋβίηοορδ ηβο 
ρΙϋΓβδ 8(1 Γβαι (ϋνίηβιιι (Ό Ιοοΐ ρΓυ ωοΓθ οβ- 
ΙβΙ)Γ8ηϋβηι οοηουΓΠίΓβηΙ. δοϋ οαιη, νθΙ Ιβηι- 

1)0Γααι οαΐβιηίΐβΐθ, νοΙ ϋοπϋΐη δοοοηΐίβ ςυί 
)οηβ οβρίΐυϋ ρΓθουΓβΙ)8ηΙ, ρΓονβηΙυϋπι ρβΓδ 
ιηβχίΓΏβ ποη θχί^υη άβίβοί^δβΐ, ηβο βηιρϋπβ 
οβηοηίοί, βπιοΐυιηβηΐίδ οοδδοηΐίϋαδ, 8(1 δηοιβ 
€θηνβηίΓ6ηΙοίϊιοΙβ»ΒβδδαΓίοπ, ίι1 αηίοθ δρβ- 
€1805, αΐ ηο ϋοί ίβωρίαιη δπφ νί^ΐΙβηΙίίΒ 
οοίηαιίδδϋίη ϋθϋίΐο οβΓΟΓοΙ δβρνίΐίο, Ιϋϋ^^β- 
ηίαιη ροηΙίΒοβω Γ0{$βνϋ, υΐ ςιιοηΐβπι ηαΙΙβ 
Ιΐϋίο ιυβίο βρΙίοΓ π)6ί1ίοίηβ 8αρ6ΐ6ΓβΙ) ίρδΟδ 
φίοι^αβ νβΙΙβΐ οβποηίοβίϋδβΐ) ΙηηοοοΩΐίοϋβ- 
^-11^^^Η βδδί^ηβίοδ ίιι ηαωβΓαω ιηβ^ίδ βιοΐυαι 

ί(|ηπθυπΐ(1ϋβ Γ6(ϋςϋΓ0. €8Γ(1ίΠ8ΐίδ ρΓ60θδ Εϋ- 

{5«πίυδ ρ. ΓΐΐΙ>βπΐ6Γ βίΙωΐδίΙ, βΐ ΙίΙΙθΓίδ βρο- 
δΐοΙίοίδ(35), ϋβΐΐδ χιΚβΙ. ΜβΓί. 1Π3,(ίΐΐ8ΐϋθΓ 
οβηοπίοοδ ΙβηΙϋΐη, ΙιβϋίΙβ (ί^$θ5ΐβΐίδ γλΙϊοπθ; 
ίη ροδίβΓυω Γβΐίηβηϋοδ ηιβηίίβνίΐ. Ηίδ, ηβ 
δυί ί)θδΐ1ΐ8ο αιαηοΓίδ ρβΓίβδ ηο^Ιί^^οΓοηΙ, Βοδ- 
δ,ιηυα ίρδθ ηυνβδ Γβ^^αΐβδ βΐ οοιίδΐίΐυΐίοηοδ 

οροΓΐ1)ΐ]δ ρΓ.'ΐΐηίδίι, ιίαιη υΜΐΙ>π3ΐη ροΓβ^Γ&ΓβΙ , ίιιοί- 
<1ιβ6β 86 8οΓίΙ)ϊΐ 111 ΤιΐΓ€;ΐ!ΐι «ΐΜΐ δυιιιιιι»ιιι Ονιΐφϋΐή 
«:ΐ4)(|ΐΐϋΐιΐΊαιιι οπηι ΟϋΙβϋΓϋΠ »υ .ί^ποι, Ιιοιιιίπβπι ΐιο• 
Βυϋΐιϋί ουρίϋιιβ, ϋοιιιπιιι Γο1ίιΐΐ{ΐΐ6ΐ'<: βΐ Κυιιΐϋΐιι ο1) Ιιοο 
υιιιιπι ρ«;ΐ6Γ6 ιιοιι (Ιυϋιΐ^νβπιΐ. 

(5^) 1)0 ΝίουΙαο ΡαιοΚο, ιυιιι αϋΐιυο ν:ν6Γ6(, Ιιχο 
ηΐϋΐηοιίίϋ ΐΓ3ΐ1ΐϋίι,ΡΓ<ιΐιε. (»Γϋΐϋϋ1α(|υϋ , Ι1αιιΐυ»ι•υ$, 
Ιιι ΒϊαΙο^ο ώ: νϋα ΥιαοήΜ ί'βΙίηΜίδ^ (|υ6ΐιι β 
Υαϋοαιια βιυίαιιι ιιοΐί5(|ΐΐϋ ϋΙυβίΓαιυιη νίΓΟΓυιϋΐΐδΜ- 
ιιΐϋΗ 4;ΐί'. ΜοΓοΙΙίιΐ8 ριιϋΐιοι ίιΐΓί8 ίβοίΐ :«ιι. 1744: 
' Αάϋΐ€9€€ηΐηΙαιη *αβ Υίαοπηο Ιναάεηί^ Ιαηία ΐηρ^ηη 

€€:€ήίαΐ€ ΜΙΙΙΙ ««/, Μ' ;'(!»' ΙΐΙΐβΤΟ (ΒΤ€ 011110 άθ€ΐΐ9»ί* 

' ΙΝΙΜ €ναά(Τ6ί. €ην€α$ ίϊΐί^ηΐΒ, ϋϊΚύοΛ ηΐοΓα^ ΟτζΒ- 
€Ηΐη§βιια»ίίηιανϊι, ηβίΐΗβ ηιϊηαί α ϋτα:α$ ίωηοταΐΗί 
ν^^^^ι; ίκηη αί ΒαΜητιοηβΜ €ιΐΐά, μ^υΐεαίπί^ Ηοηιι• 
Ηίΐη, ηΐ ηοι/ίι. ΟιίΡααη , αίηαε ί/ι οηιηί αιριβιαια 
(ΙΓηνι$$ιΐηΗίηα€ ρια'$ΙαηήΑ^ίΐΗΗηι^ία>ιΐαιη »ώί ^ταίίαια 
νιπηιβ, Ηηηιαιίηαίε^ βίοηηύηιΐα ζοπαίανϋ , ηΐ μααίο 
μοΛί Λιν'ιΐί νϊη κψύτα αίηαε ορε ανΰΐι.ε,ιΐζΰυρη^ 6'^. 
ρυηήηΗί αΰ^ψια^ιι» «ίί. 1.οιηρΙαη$ οχ&ίαηΐ υταΐϊοηύ» ΟΕ νίΤΑ ΕΤ ΚΕΒϋ8 σΕδΤΙδ ΒΕδ3ΛΚ10ΝΙδ XVI 

ρβΓδΟΓίρδΙΙ, ςϋβδ θ Ιβϋαίβι ίο οοοΙβδί» πβρροιη• 
ρΐβδ ίη ωβϋΐηπι ρποΓβΓΓΟ βΐ) Ιιοο πιβο ίπδΐί- 
Ιαίο Ιιβικί βΐίβηιιαι οχίδΐίηιο (36). 

XVI. 

ΒβδϋίοοϊΐΙβοοΓβ οιιΙΙυςιΐθ, υΐ βίΕίΡί Ιατιο ρυ- 
ΙαίΙ, ΓβΓίθ οοηιροδίιίδ, βΐίπίΐ βΐ βηηο ίη8ϋ- 
(Ιϋβηΐί 1Η4. βίβοπδ ίη ηΐί^ίοηίίΐη οϋΝθ•|υΐί 
ΐΡδίίηΊοηίηπΊ Θχ1ιί1)ϋί1; ηβω βαί 3ϋΓίδ οιιηι 

0δ8βΙ 8. ΜβΓΌίΒ ΘΟΟίβδίβ ρπορβ 80 βΧ,ΐΓβ 

ηιοΓΟδ ΗβνβηϋΗί Ιυηο ροδίΐβ, βΐ ϋΐβιη ρορη- 
Ιϋ8 υιΙ>ίδΓ|ϋθ 24 δοη.Ίΐϋδ οαρβΓβηι Μί- 
ηοΓίΙίδ 01)δβΓν8ηΙίΙ)ϋδ Ιρβίΐί, ίη ίϋ ροΗιυ- 
ηηβηίΙβΓ βδδΐίηδΙΙ, ΙθδίβηΙβΛνβίΙιϋηι^ο ΑηηαΙ, 
ΜίηοΓ. Ιοαι. XI, ρ. 227. Ρθ8ΐ ΙΐίΒΟ βηίηιιιπι 
8(1 «"€168 ()Ιυΐ8Γ6δ, ςυβδ ίηοοίβύβΐ, βηιρίίβη• 
€ΐβδ 8ί1 ]βοίΙ, βο ςυοΙ ηίηΰίβηι ρρορΙβΓ 
βηζηβΐίβηι ηβο ρπορΓίο ηδαί ηβο ΓβΐϋϋΙίΐίο 
ΓβοίρίοπίΙο βΓβηΙ βρίίβ. ^οηι^8'»8η1 δδϋβδ 
1)8ΐ) '1).ΊηΙ θχί^υβω ςϋβπΐιΐβαι βοοΙθ8ίβηι Ο. 
ΑηϋΓβΦ (ΙΙοηΐΛΠΐ υηβ Οϋοι Γα)ηοΙ)ίο (Ιοαιί- 
1)ϋδ(]ϋθ ηυηηυΙΙίδ ςα» 8^ δβοπβδ νίΓ[$ίηοδ 
βΐίο ΐΓβηδΙβΙβδ οΠπι δροοΙβνβΓοηΙ ; νβιυηι 
ΙΐθΒο οαιηίβ Ιβοΐίδ ρροίβρδίδ (]ίΓυρ!ίδ(]πθ ρβ- 
Γίβΐίϋυδ, ίΐβ βΓβηΙ ΙηοβΓβ βο ταίηοδβ, ϋ( νΐχ 
ίοΓίΏβπι δΒοΙΙΟοϋ ΓβΙίηβΓβηΙ. 1.οοί ΐΑηηβη ορ- 
ροιίαηίΐβΐβ ηαοΐυδ Ββδδβηίοη, ροηΚίΟοβω γο- 
§;βνίΙ υΐ βοοίβδίβω ίΠβαι βο ϋοηιοδ ΐ]ηφ ηο- 
ιηίηί βίηοΐϋπιβηΐϋη), υιΐ)! νοΓΟ δί^υβίορβη! 
βϋιΐβϋιηΐ, Ι^βδίΙίοΰθ 8ϋ3ΐ]η^6Γθ βΙ(:|αθ ίη ρβτ- 
ρβΐυαιη Ιπηϋορβ βροδίοΐίοβ νβΐΐβίβαοίοπίοΐβ; 
ίιοο βηίαι ϋβηβΟοΙο ΙωρβίΓβιο, ηίΙ]1Ι ίηιρ6•]ί- 
φβηΐί ]8ηιίθΓθ ςυοπιίηυδ ίρδβδυίδ βΧ|ΐ6Πδ!δ 
ΘΑ οπηοΐβ Γΐ>δΐ8ΗΓ8Γί ϋοοβπΐίςαβ ^ίβξβηΐίβ 
ΟρηβΓΪ οιΐΓβΓβΙ. -^(ΐυβ δϋη)ΐΌθροΓβ 8ΐΓ]πβ υΐί- 
Ιίδ Ευ^βηίο ροδίυΐβΐίο νίδη βδΐ. Οα«Ηηο1)Γβιη 
ΙίΙΙβΓίδ οοηΓίιΊ ^ϋδδ^^ (37) νιιι Καΐ. δορίβηι- 
ΐ3Γίδ 1Η6, Γβδ ρβΐίΙηδοβΓίϋηαΙί, (Ιοηβο ίη νί- 
νίδ ίίββΓοΙ, Ο3υ8θ|υθ ροδΙ ωοΓίβω ϋβ^-ίΐίο/β 
ροδδκίϋηάβδ (Ιοηβνίΐ. 

XVII. 

Ηοο βηηο ηιοηβοΐιί ΒβδϋϊΑηί , ςυορυτη- 
ρβίΓοηυδ ρβπ I18Iί8ω^βη1 Ιυιη ίαίδδβ Νϊογβ- 
ηαδ νί€ΐ6ΐαΓ,11οιη£βοοιη.Ιίη ςβηβρβϋ» Ιιαϋυβ- 
Γβ. 8υπΙ ςιιί νβΐίηΐ Ιιΐδοβ οοηιίΐίίδ 8$0ΓίΙ)ί 

ΟρΟΓίβΓΘ ςαΟίΙ ΓίΙϋδ ^ΓίΒΟϋδ ίη ΥβΙϋδΙΟ 80 

ρΓ®ηΓ)1)ίΙίΟΐ7ρΙ®-ΡβΓΓ«ιΐβθθϋθηοΙ)ίο Ιαιη ςυο- 
βά νβδίβδ ΙΐΐυΓ^ίοβδ, Ιαοα ααοβιΙίοΓωβω οα- 

ΟπΒΰοτνηι νοίηηιίηα ηοίΐτη αΙ> €0 Ιίΐί€η$ εχρίίοαία; 
ίη Ιή$ ΡοΙίβΙ»ίΗ$ Ηίίίοή€η$. ΡαΐΓία ΒβιαίπΑϋ ΡϋΐΌΐΐιι» 
ίιιίΐ, ίΙ)ίΐ|ΐι« δβηβν βιΐϋίοιίιιιιι ϋϋοβ^δίΐ ίη νίΙΙα ςιι»ιιι 
ΙΗΤΗΐηΰβιιβ €οιΐ8ΐΓυοΐ:ιιιι Ραί/ίΰηνα ηοιηίπβ βρρ^^ΙΙαιο 
«οΐβΐιαί. 

(.5) ΟοιιΓιιΙιΐδ €»1(ΐ6Γίηιΐ8, ίη 3^γο νβΓΟηοιίδί ιΐ2- 
Ιυβ, Ιιπιιι;ιη1οΓ65 ΙϊΙΙβΓϋ^ ιηα^^ηα ουηι αηιΙίΐοΓυιη ίΐϋ- 
ςυβπΐΐΑ ΒοίΗΦ (Ιοεηϋ. Εο ΒϋΒβΑΠοη & δΰπΐιβπιΐίδ 
βρϊδίοΐίδ υδη$ βδΙ. ^ην6η^δ Αΐΐΐιυϋ ΓβΙ)ήΙί ηιοπϋο αΙι- 
δπηιρίηβ 681 β]η!»(ΐαβ ίιιηυδ Ηοιιιαηί Αε&ϋϋπιίοί &ο- 
Ιοιιιηί ροηιρβ οι>λ«:1)Γ»ΓυηΙ. 

(34) ΒβηΙιοΙ. Ρ1»ιΐηΐ βχ «κιό ϋιβιηοηβηδί Κοηιαπι 
νβηιΐ, ϋΓβνίι|ΐι« ιιοιι πιοιίο Υιΐη ροηΐΐβοΗΐη, ^άαΐύϋ 
βοπριίδ ορ^ΓΑίο ιΐβιΐιΐ. δϋΐ) ΡλιιΙο II ροηΐίαοβ ίιι 
νίη€υΙί8 Ιΐ3ΐ>\ν\ι» ΙΟΓίη^ι^αβ βΐίαιη ίϋΐΐ Ο"»» οοιιίϋΓΛ- 
Ιίοηί8 ίιι ν..η\αι\\ "^Λ« ιιιαίίβηβ (ΙβΐΛΐ\ΐ8 ίϋίδδβΐ. 
δΐιΐϋ* IV ν."^::". ηοδΐ»••Α \»1»€3»»« Ιιι>1\οΙΙΐ6ς« ρΓ«- "1 0001» ^νΛώ»»^^"•» 'ΐ*""® '''?"'• 

(36) /ί^ •' '^^'^ 
(37) /< ,ν\•.^^• ΑΙ-ΟΤεΠ ΒΑΝΟΙΝΙΙ εΟΜΗΕΝΤΑΚΙϋδ. ιτη 

^ΗβΓί5(^^^ ρ&πί$ γ&ΓίβνθΓϋ| 25 6]υ$ςυθ/θί 
Τ4ίοβϊηαηιιρ$υΐΏ βαοΙΟΓβιη ραίθπΐ, (:|αί Ογ»- 
€05$ ίη Κ&Ιίβ η8ΐ08 βΐ ε^^1θ5^»Κοπ1βη£θ^Λ^η- 
(]α(Ιαω&$(π6ΐθ8οααι Γ&1)6ΐ1ίΗιι$ οίςυβ βοΐιί- 
5(η8ΐίοτ9θΓί6ηΙί8 οοηΓαηόί ηοΐυβπΐ. Νβο ρβ- 
Γυπι Γθν6ΐθ3αςωο(ϋ ορίηίοηί ΗίΙαβΙβ, ηοη 
1οη§ο ρθ5ΐ(6Π)ρθΓθ βΟΓίμΙυιη, ηαοιΐ βίδΙβΙ 
Κοηιβΰίη ιτιοηβδίβπο Ο. Β&!>ί1ϋ; βο θηίπ) ίη 
οοϋίοβ ^ίοΙβ^ίΙαΓ: ΡοΒίςηατη ίριίαηαοβτάοβ 
ίηάαΐΗί [ηβτϋ^ αϋΰΐρίί ΰαΐίοβιη νβΐΐβ οοορβΓ" 
ΐΗτη €ΐ αοΰβάίί αά αΐίακβ ρνωραταΐίοηχ^. 8ίη 
ααίβηι ηοη αά^τίί αΐίστβ ρναραναίίοηΊ»^ αοοβ^ 
άίΐ αά ήΜ8(Γαιη ραΠβιη $αηοί(Β τηθηβω €ί 
άί$€θορ€τ%ΙΤ€$ βαΓταβ, ίίάβίηάβαοοίρϋ ηηίΛηι 
€Χ ραηίύΗΒ οΙ)ΙαΙ%$ ; €ΐ $% ηοη αα$α ραηχ$ 
οϋΐαίαβ (αοϋ 8Χ€ηί[αϋ\ηηί ίη ραΠΐϋαΒ ΑρηΙίαί^ 
ϋαΙαδηαΒ €( 5ΐϋΐ7ί(ς, χά αΐ^ βοάρίί ραηβτη 
ηη^ίη Ισίίηί €ί εαο-α Κοιηαηα αροΒίοΙΐοα Εϋ* 
€ΐ€$ία Ηο8ίίαίη νοϋαηΐ, α Βαήοίίίείηιο ραρα 
Εη^βηίο €1 α οατίϋηαΐί Βε§!)Ακιονκ €ί αΓΓλι- 
τηαηάηία Ρείτο (38) €( αΐα$ ηοη ραιχΰίβ ά^^ 
ίηηιίηαΐαγη Η οτάίηαίαιη, %ιΙ ϋ ςηί ίη ρηχία- 
ί\$ Ιο€ί$ αρρβΙΙαηίατ Οπβοχ ΰοηΗοχαηί $αοτα 
ν»χ{$ΙβΓχα εχΰΐίί [αοϋ αηίχηηα Εοηχα, χά €8ί 
ηιιτ» }χο$1%α^ άηιηηχοάο ίη €α (ίτηχΒηίαηχ 8Χί 
ρ6ηηχ»ίχ»ηχ. ΟοηΐΓβ Ιιπβο Ιπαιβη ΡβίΓϋδ Ροιη- 
|ΐϋίυ$ Ηθ(1ο(ίι χηαΐβΐίοηθίη $βα ροΐίυ5 ιη\$- 
Ιίοπθΐη 6γφοΊ Γίΐυ5 εαηι 1.&ιίηο ςυ» ρ^ηββ 
Π) •η8θ(ιθ5 €ΐ7Ρΐ» ΓβΓΓβ!» ηηηο νί^5βΙ, βΙ> 
θ1:ο ρΓθΓ5α8 ρπιιοίρίο Γβρβίθΐκίθοι βχίδΐί• 
ηΐΑΐ, ουω ηον&ιη Ιιαπϋ ΙίΙυΓ^ί&ιυ ηοιι βΐίβα- 
^ι^8 5(^^α(^ νί, 86(1 ορηδυβίαϋίηι» βίςαβ υ8α 
ρθυΐθΐίαι• ίηιΐυείβω βίΤίΓίηβΙ ηοηηα11ί8({αθ 
βΓ^υοαβαΙίθ ρροϋθΓΟ οααΙβηΊ&ι (39). 

26 ΧνΐΗ. 

ΌβΓυηοΙο Ευςβηίο, βΐ ΝίοοΙβο V πά Οθΐΐιβ- 
(ΐΓβθΚοίΏηη» ίβδίί^ίυω ραυοο8 ρο8ΐ (ϋ6$ βνβ- 
εΐυ, ίηυΐίαιη Βθ8$8Γίοη βαεΙΟΓίΙαΙβ ΟΓβνίΙ ϋΐ 
^ΓθΙίβ Αϋΐκΐ ηοναο) ροηΙίΓιοβιη, ςιιοω θίηηο8 
ηοΓυηΙ ηοιΐ)ίηίΙ)α8 ϋοοίίδ 61 ΓβΙ ϋΙΐβΓΠΓί» 
ίίΒρβηδίαδ ίϋνί85β (40). ΑΙ) οο Ιί^ιηβπ ηίΐ 
ςαίϋ(ΐιΐ3ΐη ςηθ(1 8α.ι οοΐΏίΏοϋο ρΓίνηΐίπι βυ- 
^6Γ0ΐ ίη ίρβίδ Γ6^ηί ρΓίιηοΓ(1ίί8 ηπΦδίνίΙ, $Θ(] 
ϋα ΙαπΙυο) ίπ)ρ6ΐΓ8Γθ οοηίβηϋίΐ ςα» ίη Ι)0• 

Ώΐ\ίύ νβΓ^βΓβηΙ θ06ΐ68ί8$Ιίθί ϋβΟΟΓΙδ, 6ΐ ρ&- 

Γ0εΙΐ08 ςυο8ϋ8ω β^βηΐβδ 8 Γβί Γιωϋί^Γΐδ 8η- 
βυ^ΐίβ βχρβίΙΐΓβηΐ. Β85ϋίο8 58. XII Αρο- 
8(ο1θΓαίπ 8ηηΘΧ88 βο Ιβαιρορθ 8υ1)(11ΐ88({υθ 
Η8ΐ)6ΐ)8ΐ ίη ϋΓΐιβ 8ΐί(]υοΐ ^ατοοίιΐοΐβδ βοοίθ- 
8185. ΗαΓοαι γθοΙογ68 &ηΙί(ΐαο ίπδΐίΐαίο 8η- 

ηαΟδρΓΟνβηΙυδίηΙΘΓ 86(1ίνί(ΐ6ΐ)8Π(6ΐ€ΐ6Π008 

ϋί8(ΐ6ΐη 6εοΐ68ϋ8 οΙ)$ΐΓίΰΙθ8 8ΐΐΓί5αΙθ8ςϋθ, 
Οϋ υηΐ]α8[η Όβ'ι ΐοηιρίο οα$1θ(ϋα βαΐ ϋβ^ί- 
Ιυ8 ίαϋΐα1α(υ8 (1668861. ΑΙ Γ6(1ι1ί(ί1}α8 ]8ω ^ία 

(58) Γΰίπιβ ΥίίαΙίβ, ηΑΐίοηβ €3ΐ3ΐ)6Γ , αΓοΙΓιιηβη- 
(!πΐα 8611 ΛΪώΛ^ Γυίι βΓνρία^-ΡοΓΓβιχ υ8(|υβ 3ΐΙ 9ΐι- 
ιιυιη αα% ίιι ηυο εοΒίιοΙιίυιη Μ65$»η6ΐΐ8β 5. δαίνα- 
Ιιη>& Ρίο II Γ6^οιΐ(1ιιιιι αοοβρίΐ• Ειιιιι Ρίυ8 ίιι δΐιί» 
('.οιιιιιιβηΜΠί^/ίίί^ίοβί ηοηιίιιβ πρρβίΐ^ιι. Αι υβΙΐϋΙΠυβ 
ίιαΙοΕ $α€ηΒ Ιοιιι. IX, ρ. 428, ίμβιιιη 8θηΙ)Ιΐ ίιι (Οΐι- 
€ί1ΐο ΡίοΓβηϋιιο αιΙνΰΓβυ^ Ογχοο» ρΓΟ Κοϋΐ^ιπ» Εο 
ι-Ιυ8ΐ:ι ρι« 8ίηιυ1 61 (ίοοίβ <Γΐ«ρΐΙ(83ί»<5. 

(5ί)) ϋεΙΓ οΗρ., ρτο9Γ€$$. $ ϋαίο ρτβ$€ηΐβ άβΐ ήΐο 
ϋΐ€€θ ίη ΙίαΙία, ρ. ϋϋ 8(ΐ(ΐ. 

(4θ) Μ(θ1ίΐυ8 V, ()θ£ΐηη86 Γαιηβ ίιι?ί{;ιιίί, ρο8ΐ- 
ηιΐ2ΐΐ4 ιΙίΓοηυιη ροιιΐίϋοΐυιιι .ΐΒΰβιιιϋΐ, οιιιιη>5 ίιιιΐιι- 
ι»ιΐΊαϊ ιι«Γν()8 ίηίοη^Ι ι υΐ 1ίιιοΓ28 ίιι Ιΐ3ΐΐα ηϋΐιιιο 
ί^ντϋπίο^ ^I^^ι;η-^ι. ΙιΙϋι• ο Ιίΐίΐυ:) Ιυΐ.ι Ιίι\ο^Η< ροι- χνηι 

ίωηιίηυΐίβ, βο Γ68 (8η(ΐ6η) (ΙβνβηθΓβΙ, υΐοΐβ- 
Γΐεί ρΓΟ 8αο ςυίοίβηι 3αΓθ ρ66υηί«()ί8ΐΓίΙ)α- 
ϋοηβη) θχί^βΓβηΙ, τβηιτη ηβο ΙιοΓΪβ βοηδυβ- 
Ιΐ8 660)68188 8(1ίΓ6η(, ηβο 8ΐί(|η1(1 υηςυβηι 
ρΓ»8ΐ8Γβη( ςυο(1 8υί ηιίηίβΙβΓίί ρ8γ1θ8 Γ68ρί- 
οβΓβΙ. ΕβρΓορΙβΓ Νίο©ηυ8 βυοΙΟΓ ΓυίΙ ροη- 
ΙίΠεί υ(, οίβησίδ ίΙΙίβ ίη ροβίβρυαι 8ΐ}Γ037αί% 
βοοΙβ8ί8Γαηι ρΓονβηΙπδ ρβΓίίπι ροΓΟί-Μδ, 

ρ8Γΐί(η βΟβΙβδίΙδ ίρδίδ 60η66(ΐ6Γ6(, 68 Ιβ^β Π( 
6&Γυω 0ΓΠ8ΐαί ν6ΐ Γ65ΐ8υΓ8ΐίθηί, 8ΐ ΙΙΠΗ ΓθΓ6ΐ 

ηβοβδδίΐΑδ ,ίηδβΓνίΓβηΙ. Μ ΝίοοΙβϋδ βΐ ρΓοΙίχβ 
Ι8υ(ΐ8νί1 6( β(ϋΐ8 οοηδίίΐϋΐίοηβ δβΓνβηιΙαιη 
ρβρρβίϋο δβηχίΐ (41). 

27 ΧίΧ• 

Νίοφηυω ροηΐίίβχ Ι&πίο ΙιηΙ)υ!ΐ ίη ρπβΐίο ηΙ 
ρίαρίηΐϋίη, ςϋ08(1 νίχί(, 6^υ8 ορβΡβ ρΓκ•* 
8ΐ8ηΙί8θΓΐ(ΐ6ϋ δίΐ υδϋδ. ΕΙ Γ|υίιΐ6ω ρπίπιο ροη- 
11Βο8ΐα8.8πηο ηβ^οΐίηω βί δίπιαΙ «Ιςυβ 8ΐϋ8 
παηΙαΟΓ 68Γ(1ίηηΜΙ)α<ϊ (Ι6(ϋ1, υΐ ίηδί^ηβηι 0• 

ίβϋΓβηΐίί ΙΏ8Γΐ)ΓΓίδ 1)8δί1ί€8ίη 6ΧΐΓ8 ϋΓΐ^βΟΙ 

8(ϊίΓ6η1, 6ΐ υΓη8 ίηςβηΐί ΓβεΙοδβ» αϋί ΟΙιπίδΙί 
ηήΐ6<; ίοΓίίδδίηιαδ 38β6ΐ, βδίβηιίαιη οουΐίβ 
8ρ60ΐ8η(1υα) ρΓ«1>6Γ6ηΐ, υΐ βο εοη$ρ6θΐο 
8{;πο866Γ6ηΙ δίβΐίω (^υπηι νβηβ ί1ΐ8 ίοΓβηΙ» 
ςα» ναΙ^ο Ιαω ί6Γ6ΐ:)θηΐηΓ» ί(1 βδΐ ρΓβθίβΙί 
ιη8Γ(7Π8 οορρυδ, 8 ΜίποΓίΙίδ ηυρβΓΓΪηΐθ ίη* 
νβηΐυηι ίη βοπυο) 6θθ!6δί8 δβΓνβρί. Ηιι]ιιβ 
ΓβοΙί ηοΐίΐίβω Γβπαιη ίβοϋίοηδίυηι δοτίρίοπί 
(42)(ΐ6ΐ)6Π)ϋ8, (]αί Ιιιβο ΙαουΙβηΐίυδ βοίΐβσι 
(]αο ^βδΐαδπηΐ οΓίίίπβ δίβ η8ΓΓ8ΐ : Αηηο 1447 
οδϋί ραρα ΕηρβηχαΒ €1 βΙβοΙιχΒ ραρα Νίοο^ 
ΙαΐίΒ ραρα ({αχηίΐΛΒ^ βί ΰοηΒβοναίηΓ Ώοηχιηχοα^ 
Ι.6Θ18ΓΡ» ^6ΓυδοI6α). Εοάβηχ αηηο αρπά Ι^Ύα* 
ΙΤ68 ΜίηοτίΒ ΚοηΐϋΒχηνεηίιχηχ ββίΰονρηη Ηηίίΐ8 
$αη€ίχ ({αοά 6Χ ηηα ρατίβ [ηχί οοτηύιαίηιη 
Η βίαίίιη ρο8( χρ8Χ άίΙ^αηχανβΤΗηί ρβτ χιτϋαη 
ηηοά β886ί €0Γριΐ88. ί,αχχτ^ηΐη, Ρααρνορίβτ 
άοηιίηα8Νί€θΙαα8 ραρα ΥηχΐΒϋ χΙΙαΰ ςαχη^αβ 
οανάίχιαΙ^Β αά χηΌ€8ίίραηάαιη Γβχ νβΓίίαΙβιη^' 
8€χΙχ€βί ΛηάβρανβηΒβτη^ ηιχί εταί οατίϋηαΐίε ίρ' 
81118 Ο. Ι^αιχΓβηϋχ , οατάίηαΐΰίη άβ ϋοΐαηχηα^ 
€αΓάχηαΙαη Ονοεοχχιη (43), οατάιηαίβηι ΙΊπηα- 
ηιιηχ 6( οαΓάίηαΙαη ΤβΓνααηβηΒβίη: ίΓ<5 (/β- 
[€η8ον€8 €( 8€ηαίθΓ68 ΙΙτΟίΒ^ ηηχ €Ηΐη ηιαρη^ 
ίχηχοΓβ €ΐ τβνβνβηίία αοοβΒΒβνηηΐ βί αρβηα^ 
ηιηΐ ίναηίαγη 8, ΙαΗΤΰηίϋ Η ίηνΰηενηηΐ €οτ• 
ρη8 8. Ιαανεηίϋ χηίβρηιηχ, €οορ€Τΐαηχ 28 
άαΐηχαίχοα, Ββά οαρηί 6]η8 (ταί άβϋαΐναίχιτη, 
(/αχα χζ/ηΐΒ :€οιηΟα88€Γαί ΟΓΐηββ, βΐ οονρπΒ 8, 
8ί€ρΙιοηχ χηίβρπίηι, βχ€βρΙο ϋναΜο άοχίΓΟ ; 
€ί ίη ιιιια ρατίβ ΰαρϋχΒ β]\ΐ8 αάΗιιο α'αηί 
ρχίχ. Τηηο οατάχηαίΐΒ 5. Ιαιιτβηΐϋ (ΐοοβρίί 
]ΗηχοΓ€ηΐ7ηοιια€^ιχίη Η 08ΐ€ηάίί €χ 6βριιΐ€ταηχ^ 
€ΐ άϋάϋ βχ αίβραηχ ίη χηΒΐηοχ'χαιη [αίανοναηχ. 
Αΰίηηχ χΑΐΐχηχα ^νίι^x. 

(|Ιΐί8ΐΐ08 8θ 86 (ΙβΓθΓΠ ΟΙΙΓανίΐ ; βΓΧΟΟδ 1ΐΟΠί1*ΐη68 ({Ιΐί 

ϋΓϋΐΙίΐΐοιιίδ Ιαιιιΐΰ ΠοΓϋΓβπΐ β ραίπα ρΓθΓυ{;ο8 ΗπιηΑ- 
^ίΐ6Γ βχΓορΊΐ αε 8ΐΐ8ΐ6ΐιΐ:ινΙΐ« βοΓυηκιαβ ορβΓα ιΐ8ΐΐ8 

681 »ϋ 6η•0θ!$ 3Ι1(ΙθΓ6$ ίιι ΐΙ^υΐΐυΐΠ 86ΓΠ10ΙΙ6ΙΙ1 νβΓ- 
Ι6ΐ1()ϋ3. ΡΓΛίβΓίίΛ ΥΙΓΟδ (1θ0ΐΟ8 3(1 ΥβΙβΓυΐη δΟΓίρΐΛ 

ΐιΙ)ί(1ιΐ6 ίην6ί>ΐΊ&αιιϋ3 δυο δΐιηιρία ιηίβίΐ, 61 ιιπιΐιίβ 
1)ίΙ>ϋοΐΗς€3ΐιι ^ιΐοαιι&ιΐ), ςυαιιι ρηιηυδ 0Γηαιΐι1»ιιι 
&ιΐ£οη(ΐ3ΐιιςυ6 δυϋοβρΐΐ , ρΓβΙίοδίδ οοϋίΐ'ίϋυ^ ίη- 
δΐηιχίι. 

(41) Υίϋο Αρροηιΐ. ιιιοιιιιίη., η. 4. 

(ϋ) Υίϋβ 5γπ>/. υΗ. ΜΐίΠοηϋ βΐ ΟαΓ&πιΙί, ι. ΙΥ, 
ρ. ϋΙ6. 6ίΙ. ΡϋΓί-ί. ΙΤ-ίΟ. 

ΐ45) υ 051 Βΐ'^ί.αιίυιΐΰΐΜ. 11Χ ΠΕ νίΤΛ ΕΤ ΗΕΒϋδ ΟΕδΤΙδ ΒΕ5δΑΚΙ0ΝΙδ XX. Ρ&ιιοί θίΑρδί 6Γ8ηΙ βηηί βχ ηυο ΒβΓηβπϋί- 
ηΐ]$» ΓΓαπ(:ί'5ε8πί ίπΒΐίΙαΙί αίαώηυδ ρβΓοβΙβ- 
1)Π5, ίη ΛςπίΙβ νβδίίηυΡϋΐη ιιγΙ)θ ιηϋΓΪΐίδ 
ρίβηυδ οΙ)ίθΓ0ΐ. Ηϋΐιο δίδηίδ ίαΐ^ζεπίβαι οοιη- 
ρΙϋΓίϋιΐδ Ευ^οηίυδ ρο.ηΙίΓ^χ οωΐίίαιη ί'ίΐδΐίβ 
β5<;ΓίΙ)6Γβ νοΙπβΓϋΙ» 6ηαΐ(}υ6 οϋ εαυδθΐιι Ιτβδ 
ιΙβίο^θΓοΙ θ 830ΙΌ Εεβίβδίδθ δθηηία ρ»(Γϋδ Γιίο 
Βο ρΓυϋοηΙία δρβοΐαΐοδ, ςυί Ιιοωίηίδ νίΐφ 
ίηηοοβηΐί» βίςυο οπίδ Γαοαηιΐίΐθΐβ εΙαΓΪδδίιυί 
ηοή Ιβηΐυοι νίπίαΐοδ, $β(1 βΐ ρΓΟίΙί^ξία ρβπ 
βυπι ο 1)60 ρθίπιία (ΙίΙί^βηΙίϋδ εχρθηϋβΓβηΚ 
Αίευηι Ευ^βηίυδ ίπίβι-ΐηο &ο ϋαο ο ΐΓί()υ$ 
ΐ{αθδ(ΐ6ρυΙβνοΓαΐηαΐυΓΦ ϋβϋίΐαηίδοΐνίδδβηΐι 
βίυδϋοιη.δϋΟοβδδΟΓ Νίοοίβυδ ιηιιΙΙΟΓϋΓΌ Ιιβ- 
Ιί» ρΓΐηοίρϋπι, οϋ ρΓίΘ§βΓΐίηι ΑΙρΙιοπδί,δί- 
ϋίΗφ Γβςίδ, ρΐ6θίΙ)(ΐ$ 6Χ0ΓδΙυδ, ίηΐθΓΓαρΙυηι 
Ιιοο ορυδ ΓθηονΑΐί ρηβΘοβρίΙ, ΒθδδΛπίοηί ηο- 
5(Γ0 ΰοΐϊπηίΐΐοηδ υΐ υηβουιη 1)ίηΐ8 08Γ(ϋη8- 

ΗΙ)υ5ςαθδ Θίθθ1ΐ6[ζ8δ 8(1]ϋΙθΓ6δΟ{ϋ6 8ΐΐΓίΙ)Ιΐϋ, 

ίΙβΓυιη Γοί (ΙίδίΐιιίίΐΙίοηίίΐηδϋδοιρβΓβΙ 8!ςυο 
ορ(8ΐυΐΏ 8(1 Γπιοηι ςυδπΐβ ροδδβΐ 06ΐ6Γί(αΐ6 
ρβΓϋυ€6Γ6ΐ(4^}. ΟβίπιΙο, υ( 0[ηηίΙ)υ8 (65ΐ8- 
1αω•65$ο( (]ΐΐ8ΐη$ίΙ)ί Νίΐ£6ηί ίηΙβ^ΓΪΙδδβΙαυβ 
ίΙοοΐΓίη8ηΓθΐ38Γ6ΐυΓ, ϋΐΛίω ΝοηίδΜβΓί. 1Η9 
])πιοο δδοίηβηδθΐη, 80ΐιιοχ,ϋιιοΐ3αδ ηοηϋυαι 
29 βχ^οί•ίδ πίβηδίΙ>υδ, βρίί>οορϋθΐ ϊαδοαΙβ- 

ΙΐάΐΏ 0Γ68νίΐ (45). 

XXI. 

Εα ΙβπιρβδΙβΙβ ΒοηοηίθΠδΟδ, ίη εΑη6(]α- 
ΙβΓη βΙΒεηΐίνοΙαίη ρ8Γ(08 (Ιίνίδί, ίη^βηΐίύιΐδ 
θδΙυ8ΐ>8ηΙ(ϋδεοΓ(ϋ» 11υεΐίΙ)υ5, ρβΓίοαΙααι- 
ςαβ 6Γ8ΐ ηβ,ϋυπ) οίνΐ'δ ίηΐβΓ δϋ (Ιί^ΙβοΙΐηηΙυΓ 
ιΊΐηυΙυίδ εφάίϋυδ δβθνίυηΐ, ΓιηίΙίιηί ρΓίοοί- 
ρβ5, ςαί ΐ8π(δΒ υρϋΐδ ίίηρρπο ίηΙ)ί8ΐ)Αη(, ββπι 
βΓΐΏίδ Γβροηΐβ οοεαρ8Γ6ηΙ. Μη^ηι ηιοιιιβηΐί 
Γβδ 8ββΙ)8ΐπΓ, 1166 [ΐοηΐίΓ»χ Ί|^ποΓ&1)8ΐ ςυ8π- 
Ιπαι δίϋί άδίηηί 86 ϋβοΙβοοΓίδ ίιιιΐΏίη6Γ6( δί 
ρΓθοοίρυη (ϋΓιοηίδ ο6θΐ6δί8δΙίΓ6θ υίϋδ νθΙ ^υ- 
^ππ) οϋβηυηη 806ίρ6Γ6ΐ» νβΐ είνίαιη οϋϋ$ Ια- 
66Γ&18 ίηΐβΓίΓβΙ. ΝΙΙιίΙ ί^ίΙπΓ υΙΐΓ8 6υηϋΐ8η- 
ϋιιιπ ι&ΐϋδ,Βθδδ8Γίοηί, 6υ)υ$ ρΓυιΙθηΙίϋ 8(; 
ιηΟΓϋΐη δη8νίΐ8δ ίη οοαπί ογθ 86 δθΓυιοηβ ν(?Γ• 
58ΐ)οΐυΓ, Ιπΐ3υδπιοϋί ρΓ06(>ΙΙ»δϋ(ΐ8η(]£β η{%0' 
Ιΐυο) 6θπιηιία.6ηϋυιυ ρυΐβνίΐ. ΟυβοοϋΓΡαι 
ϋΙυπι, ουω Βοηοηίω ηοη ΐϋοϋο, 56(1 οΐΐαω 

(44) €ΐιίΓ0|(Γ8ρΙιιπη ββιι ϋΓβνβ ιΙβρυΐ&ΐίοιΓίδ ΓβΠτΙ 
ΛΥ^ααίηαιίΗ ίΐϋ 8ΐι. 1449. ρΓΐ(1.Κ:ι1. Ρ«1)γ., ΐοιιι. XII 
ΑηηαΙ, Ιΐίηοτ. ρ. 24; 6]α»ςα6 Ιϊΐιιΐυ^ Ιιίο ΟδΙ : ΙΗΙΰ» 
€11$ βΐϋί Β^ηαι^οη^, Ιίι, χιι Αρο$ί,^ £1 ΟΜ^Ιιηο^ 
/|£. ^*• Μαηΐηί ίη Μοηΐβ, ρτ€$()ρβτΊ$^ αο Ρβίτο 5. 
ΜατίΛ Νονια, άίαεοηο, ναηϋηαίιΰηί^ οίο. 

^45; δι^ΐΙΙιιιιι ((πο υβιΐΗ 6$ι Β6883Γίοη ΐ{ΐΐ3ηιΙίιι 
Τιΐ8ΐυΙ;ιιιιΐ3 εμί^Γορυδ Γιιΐι Οϋΐρ»Γ»ιιι οχΐήΐιβΐ ίιιΓαιι- 
Ιιιΐιιηι ^υ^>αι1ι Ιιι ιιΐιιίδ ^ϋΐϋ&ηΐϋΐη. Α ϋ^χίΓο ΙαΙβΓβ Ο. 
Μΐοΐιαβί :ικ'ϋ3ΐι^6ΐυϋ ; α Ιιβνο &>ΐαι 1). ^ο3ΐιιΐ(*5 
Β;ψΙίϋΐα, 61 ϋίΐϋ.! 8Ί(;ιΙΙί ΟΓαιυ ϋρί^ΐΜρΙκ: 1ΐ2βο Ιϋ|$ί- ψ 

Ιιι ι* : 8. ΒΕ85Α11Ι0ΝΙδ. ΕΙ». Τν8. ΟΛΗΟΙΝ. ΚΙΟΕ.ΝΙ. 1Ι1ΐΙ(1 

ρ. ΡαιιΙιΐϋ Μ:ΐΓΐ» Ραϋί2υίΙιΐ8 €χ &ΐ4*1ιο(γρο Γβκιΐίΐ, 
ςιιο.Ι »ριΐι1 ^ϋ 65ΐ, 111 Ληΐί<7. 67ιπβ/. 1)ί•ΐ3. \ι, €. 6. £χ 
1(06 Ηΐιΐ{;ιι1αΓί 8ΐϋϋίο 0«ΐΓΐ1ίιια1ί8 ίη ^I1ι^^ι^ Οοιιιΐηί 
. ΡΓίβουΓηΟΓΰΐιι ϋΐαηαϊ», υιβχΐδίιιηι»» αρραΓΰΐβαιιι ηοη 
•ηΐίο <|ΐΐ3ΐπ ^υαIιιι^5 ηοπιιηβ, αηίοιμια.η ηιαιίϋοΐιαβ 
ϋΥίΐίΙϋΐ'νΙ, (ιιίβϊϋ νοοαίιιιιι. 

(4ϋ) Ογ.ιιΙο <ρι:ιιιι ιΝα'»;ηυβ Ιι;«Ι[)ΐηΐ ϋπιη ΜΙϋοΙαί 
ροηιϋι«ί!> ]ιΐ6δυ 1.ιιι1υνΊςιηιι ϋϋΐιΐηυΐιιηι 8:ΐϋΓ0 ϋπ^β 
ΐ4υϋ«ιοι, ϋλ^ΐαΐ ίη 1•ΐ1)1ιοΐ!ι. Υαΐκ*. ιοϋ. 4907, ρ 9^, XX 

ΙοίΙυδ ^ΕίπίΙί» Ιθ^βΙυηι οοπ8ΐί1αίδ96(, βηιρίίδ• 
Γ|^]β ΟΓΠΑδδΡΐ 8(1 ιΐ)ηππ8 Ιιοο βαιππιαιΐ) ίβ- 
6α1ΐ8ΐίΙ>α$, νίβηα οθΙοΓπαιβ ίη^Γοίϋ 3υδδί(, 
Οίΐιηίοοςϋο 8αΐ8§6Γ6 υ(, ρδΓΐίααι Γ&1)1βοοηι- 

ΡΓ68δ8, 690) υΓΐ)Βίη ρΓ»6Φΐ6Γί8 ίΓ6€|α6η(6Ι11 

80 ηοΙ)ίΐ6ΐη, ίη ίί(ΐ6 8ΐ(ΐα6 ο1>86ςυίο 86ϋί8 

8ρθ8ΐθ1ί6(Β Γθ(ίη6Γ6ΐ• ΧΧ1Κ 

ΟυιηςαβηηίοΙβι^Αΐί ιηαηα8 6Χ6Γ6υί^ (ηπ- 
(8(^ιΐθ 8θΐ6Γ(ί8 2ΐ1ΐ|υ6 8ηίιηί ηιοϋϊ^ΓβΙίοηβ δο 
^688ίΙ, υΙ , €ΐίδ8ί(1ϋ 11αη][η8 οείαδ ΓθδΙηοΐΑ 
ρη68ΐθ()ϋβ ίυπβηΐίυιη ΙπιηαΙΙυ, 30 8(1 ρα- 
618 8ΐα(ϋ8 86 (]αίδςυθ 6οηνβΓΐ6π(. Ρ8γ(» 
υΓΐ)ί$ΐΓ8ηο|ϋίΙϋΐ8(θ• ΙοΙαω 86 ρυΐιϋείδ ΓβΙ^υδ 
6θπ)ροη6η(1ΐ8 8ρρ1ί6υ1(, ρορϋΙί<ιυ6 ηΐ0Γ65 

1)θ>Ιί68 1ί6θη(ί8 60ΓΓυρΙθδ ΐ(& 60ηΐρβδ6υίΙ 80 

Γ6ίθΓΐη8νίΙ» υΐ ρΓΟ οΐ8(1ίΙ)α8, ίηοβυ(1ίίδ, Γ8ρί• 
ηίδ, ςυβ$ ρη$8ίπ) Γΐ6Γί ρ&υΐο 8πΐ6 δοΐβϋβηΐ, 
ρίηΐηδ πΙ)ίςυ6, ]αδ1ί1ί& 6ΐ 60ΐηίΐ8<ϊ οοόυτΓβ- 
ΓβηΙ. 0ϋ8 ίη Γο δίεαίί Ι^υϋονίοηιη ΒβηΙΙνο- 
Ιυιη ρρίιηβΓίαω οίνοπι ωίτβ δίϋί ίβοίΐβπίΐ β(- 
ηιΐ6οΙ)86(|υ6ηΙοαι βχρβΓίαδ βδΐ, 1ΐ8 η)6πΐί5^ 
ΐΑυ(1ί1)α8 βυιικίβαι 6χΙο1ΐ6Γθ ηοη (1αΙ)Ι^8νίι, 
86 Ιυηι ρΓββδβΓίίω 6υω ίρδί βηδοπι ίη ρβρνί- 
βϋίοΝΑΐΑΐίδ Όοιηίηί 1)βη6(ϋ6ΐαηα ροηΙίΓιοί:^ 
οοπιίηθ ΐΓβ(1ί(1ίΙ (&β). Ν6(ΐη6 Ιήδ εοπίβηΐικ, 
Όΐ ρπδΙίηΑΟ) οίνί(88(1ί$ηΙΐ8ΐ6ηι ροΙβηΙίΑοηοιιι^ 
Γ68ϋΐΏ6Γθΐ, η66 υΙίΓΑ ηΐΑΐίδ οΐ^ηοχία ίη^οαιί- 
86βΓθ(, ςυ£Β ηίωίο θ Ιυχυ ρΙβΓυιηηηο ύίωα- 
ηΑΠίι )6£;6ΐη 6θη(ϋ(1ιΐ2»υίηρ(υ&Γί8ω (ΐυη οιι- 
]ϋ8({\ΐθ 0Γ(1ίηί8 νίπ$ ί6Πΐίη1δ(|(ΐθ [ηοιίοδίιιιη 
6θρροΓί8 0Γ08ΐαηι 8ι(Γ^ι)»1^ι(ί^7)^ ρΓβΙίΟδίδ ν6- 
8ΐΙΙ)υδ 8ΐθ}υβ 8ϋΓ0 ίηΐεχίίδ δυΐι βΓΑνί ροΒπα 
ρρ. δερίρΐΐδ 6ΐίιη1η8ΐίδΓΐαι». ΙΐΑ Βοηοη!© ρρο- 
66Ρ68 ίΑδΙα 1ηΐΏί(1οδ (ΙβΙίοίίδςυβ (Ιιιοηΐθδ Α(1 
1)οηΛω ίρϋ^βπ! ΐΡΑ(1αχίι, βΐ ρρινΑΐΑδ οπρίιΐί- 
(Αΐβ8 Γ6ρΓ6δ^ίΙ,3ΐ(|αίΙ)υδρορυ1ί (]υ!6δ αΙι^πο 
δβ6ϋΓίΙη8 δ®ρ6ηαιιΐ6Ρ0 6ν6Γΐί 6θηΐίη§ίΐ. Αι 
η<ιΙΐΑ ΓΘ πίίΑξίδ οιυηΐυωδίΐ)! νο1πηΐ8ΐ6δ (Ιβ- 
νίηχϋ ςοΑίη 8(]6υηΐίΙ)αδ 1)6πΙ$ηϋηι δΰΐτιρϋΡ 
Αΐςϋ6 ΙΐϋπίΑηπαι δβ ρρκϋβηίΐο, (Ιβςιιβ βορυπι 
ΟΑϋδίδ 6χία)ίο 6υπ) δΐυϋίοβΐ ίηΙβ§Γί(Αΐ6 6θ§ηο- 
866ηϋο: ίΙΙαιη βηίω 6ίν6δ ηοη ρρορρίΑ, 86(1 
ρηΙ}Ιίθ8 δ66(8ηΐ6ηι 60(ηη]0(ΐ8 ίηΐπβύβαΐυρ, 
ηβο δοιηηο (Ιβίΐίΐυιη αυΐ οΐίο, 8Θ(1 επρίδ ρ6Γ- 
ρβΐυίδ οεουρΑίππι υ( ίρδοραηι υΐίΙίΐΑΐί 60ίη- 
η)υπί(]υθ ϋοιιο ρΐΌ8ρί66Ρ6ΐ• 

Γ>ιΐ8(|υ6 ίηίΐίαηι 1ιο6 ββΙ : ίχΒίο }Μ€ηηάο(ΐΜ αη'ΐ" 
1)10, 616. Εαιη ιγρΊ8 <1ΐ'<1ίι Βυηοηί»! 3η. 1ϋ90 Δη- 
Ιοιιίιΐ8 ββΓ£;3ΐηοΓίυ5 , ιιιΐ3(ΐιιβ €υδί8 ΓοΓίη»!» 6Χ€υ(Ιί 
Γβοίι, ίη (]υο 1ι»!6 ίιΐ86Γίμΐ;Α νίβαιιαπ*: Νΐεοίλνδ ρρ. υ. 

ΡΟΝΤΙΡ. δνΐ ΑΜΝΟ ΟΟΤλνΟ. 

(47) Αηηο 1451 Ιϋχ Ιιχο δυιηρίπαΓία Βοηοη;:ι: 
ρΓθΐηυΙ}ζ:ιΐΑ ΓηίΙ «αηυβ ΓΐΐΓί«π$ ίπ Ιαοβηι ριοιίιιΐΐηΐιτ 
»1ΐ3 (|ΐΐ2βι1αιιι 361.1 3«1 Νίενηί I€^^:«1ίοπ^^ι Βοιιοηίϋ•ι- 
δβιη 8ρ6οΐ3ηΐΊ3. Υίιΐΰίοιη. Υ111 ιΙ/ί5£«//.β(1ΐι. Υΰπι;!. 
ρ6Γ Ι.:ιζζ ιΓ«>ηίιιιιι, ρ. 448. 4ο3η. €ΐιρί8ΐΐ)ρ1ι. Αιιΐ3(|ιι- 
Ιίυ8, ΙΐΛΟ ΓοίβΓΐ ίη νοΙ. 11 ΑίΚΰάοΐ. Ιίιΐβτ., 3ΐΙι1ιΐ(ΐ"ο 

0ρυ86ΐΐΙΐ)ΙΠ Μ3111|;ε\ Βοδ&ΐ, (^η. Γβ^• ν6ΓΟΙΙβΙΙ»ί8, III 

ν^ΙΐΟαιια βΧϋΙδΙβΓ^ φΐο ίΗβ 6»ιι1ίη»1ίβ ρΓυνΐιΙϋΐιΙΐΜΐιι 

6Χ1θΙ1ΐΙ 3ΐ(|ϋβ ιιι ^ν;ιΙ)Λ«Μη ΐη ρΓ0ρ08Ι10 8» ρΓ%Ι)63ΐ 

;ιαν6Γ8ΐΐ8 Γοιηΐϋνν»»^ ι\ν\6Τβ\Λ* \\0Γν»ΐαΓ. Ηοο ίιίοιη 
ορυβουΐιιηι ^^ρ»ί>%^ ;« 6θΛ ςΗ3Τ\. ΡίοΓθηΐ. ΙιιΙιΙίυΐΐι. 

δ. Μ;ΐΓοϊ Κγ. V ο ^ 'ίΐΜ\νΑχ\ΐι «^ ^^^^ *" ''•"^''* '*"*'*• 
ρίΓ Ιίαϋιηι, ν ^>λ• χ^ί» \:νν\\\\ι«\ ννοΐ\ινιΙ ιρη Ιιυίυ*- 
ιιιοίΐί 6δ( : Λί "^ <)^*^\ οτιΐ«««Ηΐ• ΒθΗΟΙΐίβΗ«ΐ6αβ Πί- XXI ΑΙΟΥδΙΙ ΒΛΝΟΙΝ]! ΟΟΜΜΕΝΤΛΚΙΙΤ.^. XXIII. €θΙΏρθ$ί1θ.θίνΐΐ8(ί5 8ΐβ!υ, ρΓΟΘΟίΟΓαΐΏ €[αθ• 

ςυβ βγηοηβδίαιη, ςυθ(1 ορθϋπίδ $β(ϋιίοηιΙ)ΐΐ5 
Ιαηο ρβηβ ίηΙβΓίηί$δΐιιη οΙ»ΠΐΙβΓβΤιιπΐΓ[ΠΘ ]β- 
€61)81, ίη ρππιηιη 06]θ5πΐβ1ί$β0 ίβίηφ$ρΐ6η• 
ίΙΟΓβιη Γ6$(ίΐυ6Γ6 8§βΓ65&υ5 6$Ι ; 60 ηβιηηιΐθ 
ιΐβίβίο ριι(οΙ)8ΐ 6ΐ αρϋΐδ ςΙΟΓΪΑΐη οο1Ι&))ί , ςιι^ 

5θίβηΐίβΓΜΙΏ θΙίΓΙΧ βΟ ρβΓΘΠδ ΥΟΟβΓβΙϋΓ. 11)0 

βπίβιη βδ$βΓ|ΐη υΐ ρο<ϊ8θΙ, ηοη Γηο^ο Ιοοααι 
«ΒΊιΓκ'ϋδ ίη!)ΐΓυιίΐ ΐ8α(ίθΓί1)υ8, $6ϋ ηον85 
ΰΐίβιη ίηνβχίΐ 16^65, 8υοΐθ(:|υ6 5η'ρ6Π(ϋο Ιΐ1)6- 
Γ8)ίϋΐΏ (ϋδβίρϋηβΓυιτι ϋοο(οΓ68 υηϋ6(:|ΐΐ8^υβ 
Γοηάηχϋ (4θ). ΙηΐθΓ δδοππΙβΓβδ Ιιβδ οππβδ οο- 
€υρΒΐίοηθ$ΐ|Πθ (^9) Γβϋ^ίοηίδ 8ΐα(1ίιιΐϊΐ ίΐα 
ΡΓΦ οοιιΐίδ π8ΐ:)αίΐ οοΐαϋςυβ ^α§^ι(?^ υ( Βο- 
ποηίβη^ίί ρορυΙο Ιοϋςυβ δίΙ)ί οοιηπιίδδφρΓΟ- 
νΐηο;» ίπ Ι]!δ ςυφρβπΐίηβηΐ 8^ Νϋΐηίηίδ οϋ- 
$0(]ΐιίϋΠ) 6ΐ [ιοΐΌΊηί8 ΟΙιη'δΙίαπί ρίθΐβίθηι 
θχβΐΏρΙοβηΙβίΓβΙ. Τ<;δΐ8ΐαΓίι1 ηΐ8χίίηβ Β. Υιγ- 
^018 ϋοοίβδίβ (16 ΜοηΙθ (1ί6(8 32 ςυοω ίΐΐο 
«ΘΓΘ ρΐΌρηο ίπδΐΗυΓ8Π ρτοΙυΓίδςπθ οπηοΓΐ 
η\8η(]Ανίι. 1η «8, ^ιυβιηοιίΓηοϋυΐΏ (ΡβϋυηΙ 
Ι.68ηϋ6Γ Α11)ΡΓΐί (50), βίςαβ βυείΟΓ Βοηοηχω 
ρ€τΙη»ΐναί(Ε (5Γ« ποΙ)1Ιίδ Ιπηβ 8ΓΐίΓθΧ β8ΐ88- 
5ϋ8 Πείρ8Γ» ΐΓ8η>ίΙυπι ρίηχ6Γ8ΐ, ίηΐθΓςυθ 
8δΐ8ηΙθ8 Νίεο'ΜυΓΌ ροηΐίποβϋΐ, Νίβΐΰηυπ] 8β 
Ρ6Γ0ϋ>ιιη ίρδίϋδ ί;ιιιιίϋ8Γ(:ηι 8(1 νΐΫπω 6Χ- 
ΐ)Γβ886Γ8ΐ; ίηιο ^ϋ8η. ΟΗπ^δΟδΙ. ΤΓοιηΙ)βΙ- 
Ιίυδ Ιιαηε δ6(^αθ(]αθ ρίεΙυΓβηι νιΜίδδβ ηίΠΓ- 
ιηαΐ (52), 8η1ϋΐια8ηι, υθΙογι Ιβωί)Ιο (1ίδ]βο1ο, 
ηονιιιη ίύίιίβω 80 Ιοη^β δρίβηϋίϋίαδ εοηδατ- 

XXIV. 

ΤΓβηηυϋΙβ ΑςθΙ)8ΐ 1β§8ΐί νίΓΐυΙβ Βοηοηίβ, 
ουω 6θεθ ΠΐΐβΓ» «(ΙνεπίπηΙ ηυηΐίβπίοδ Νί- 

Ο'ΐΙβΠΠΙ V {^Γ8νί 1110Γί)Ο ΓΟΓΓθρΙαΠΟ 6 νί(8 Οΐί- 
£Γ8δ56(53). Ηίδ ΒθΙΏ8ΙΏ8(1 €00)1118 ε6ΐ6ΐ)Γ8η(1α 

βνοοβίϋδ, ίΐίη6π εοηΓβ^Ιίιη δθάοϋίΐ, ΐΏϋΙΙιιη) 
ί;ίνίΙ)ΐι$ δυβιη (1οΐ6ΐιΙίΙ)*ΐ5 νίεβίΏ (]υοι1 δρβ 
οίΓιιΐδ (^8Γθ{§ίαιη ρΓβϊ>ί(1θίΌ 80 ^ϋΐυΐι ρβίρβαι 
εοιοωπηβαι βϋΐίΐΐϋΓοηΙ (5^^^). 5υΙ) 63ϋδ 8(1- 

(48) Υ'ϋΙη ΓΙ^ιΙίηηη) ίιι Οταί. ραηβρ. 

(49) 1.ρ^2ΐΐίοη•5 Ιιυ]ιΐΒεο :ιοΐα βιΊηπι ηυηε βχδίηηΐ 
ίη ΐΑΐ)υΐΗΓίο »6ΐΐ3ΐιι$ ΒοηοΜίί'ηχίδ. Εοηιιη ιιοπιιυΚ» 
Ίίίάϋ ρΓΟίυΙίΐ $υ!8ΐ|ΐιβ ίη Μί$€β11αηβη «ϋϊ<ϋι Ρ. ^ο»6- 
ρΙιυ& Μ;ιηα Β6Γ{;αηΓιιιίη8, ογ(1. 5(τνοΓ., Υ^ιιοΐ. 1744. 
Αρυά ιηβ ςιιοιιυβ ρρίπίοΐϋ »ρο^Γ3ΐ)ΙιηΐΓι £51 (|ΐΐ3ΐη 
Νιε3;ιιιι$ Ι3ΐι•|υ»ιΐ] Βοιιοπί;ι; Ιβκ»ΐυ3 »(1 ΓοΓοοοηιβ- 
Ιί6ΐι$€ΐΊΐ ^ρί$€υριιιιι δοπμβίΐ Κ:ι1. ^ιιI. 4454. Α^ΊιυΓ 
ίΙ}ί ιΐ6ηιιθ(ΐΑηι ριώΙίεο ηρςοιίυ (|ΐιθ(Ι ίρ$ηιιι ίοΐοΓ 6ΐ 
Τΐι.ΊϋιΙοΐϋΐη Μ3ΐιΓΓ6<Ιυιη ΡοΓοοοΓΠϋϋί ρΓίπείρϋΐη βκί- 
ΐα{)3ΐιΐΓ. ΤίΐιιΙιΐ8 8ΐιΐ6ΐη Ιιίο οηΙ : ΒηατΊοη εατάί^ 
ηαΐϊ» Ι*\ ϋαι^ραή οτά, ΡηεάΊααΙοτηυι, €ρί$€ορο Ιηιο- 
ΐ€η»ί 8. ϋ. 

(50) Οηϋτίζ. άί ΐηΐΐα ΙίαΙΊα, ρ. 551, Οι!. ΥοηβΙ. 
1568. 

(51)Ρ8Γ16 ι, ρ. 426. 

(51) υιΐ6Γί8 (1>ΐΐ5 »(Ι οΓυϋίΐ• ρΓΧδυΙβηι δίβρίι. 
ΒοΓ^ίλ ιτ Μα» ^'ΐηυ&Γ. 1776. 

(55) ΡΰΙίι €οηΐΰΙθΓίυ^ ίπ κεοιιηιΙ» Είβηοΐιί βιιί 
ρηπβ ΝίεοΙβί ιαοΠεια οΒ^ί^ηβΐ ϋη. 1454. Αι ρροειι! 
«!υΙ)ίο ΓαΙΙϊΙυΓ, ουηι δοηρίοηβδ οιιιηββ εοχνί (γ3(Ι;»ιιι 
ίΐΐίη» ιιΙ>ίΐυιη ιιοηο Καΐ. ΑρπΙ. 8υϋϋθ(|υΰΐιΐί8 «ιιηί 
1455εοιιιί|;Ιδ86. 

(54) 0(.χ«!«ΐ6ΐιΐί Ιοςηίο ηιοηηιηβηΐιιιιι Ιιοο Βοηο- 
111611808 ία α*(1β δΰΓνοπυιπ Β. νίΓ|;ίηί8 ρο3υ<5Γβ : 
Βια$ανΐο)ΐί €ρΉεορο Τη$€αίαηο ΓαΓί/ίηα/ί ^ΐαηο , 
Ι;€η€(αζίοή ηοϋτο ; ηο ϋ<.'ίιΐ(ΐ6, υΐ Ρίαιίηα γ^Ι^γι, 
£ϋΐιι, ςυυυ^ι^υβ νιχιΐ, ραίΓοη! Ιοεο »ρυ Ι ρθ!ΐΐί(ίε«;$ Χ\Ί| 

Υ6ηΙαΐΏ ίηίΐίδ ()β η)0Γ6 εοηιίΐϋδ, ορϋαιί Ρβ- 
ΐΓϋπι ηβπιίηί 8ΐ8εΓίυ8 ςυ8[Ώ ϋΐί δυ(ΓΓ82)Λ 
(ΐΘΓβΓβΙ)8ηΙ, ΓΡοΙβ ρυΐηηΐβδ ΙιβϋίΙ 8ΐίϋΓηί80ΐΙθ 
οηβΓί ΐΗΐη ν8δΙο ρ8Ρβιη Ιΐδϋβπ ροδδβ; ]8ΐηο|πβ 
ΓΘ8 00 8ρ6εΐ8ί)8ΐ υ( οπιηίππι Γθγθ '^θπίοηΐίΑ 
8(1 δυίΏΐηυΐΌ ονηοΙεΓεΙ 1ΐϋΓη8ηδΡ ϋίςηίΐαΐίδ 
ΓβδΙΙ^ίίπΓτι. Αι πθ^οΐίιιιη Ιιοε ΙοΙαοι εοΓΡυ- 
ρίΐ 33 ρ8πεοηΐΓη δΒίηυΙβΙίο, 8ΐί]ϋθ ίπ ρπηοίβ 
ΑΙβηΙ ΓβΓ(1ίη8ΐίδ (55), ςιιί ΝΙεβΒπο δπΐϊϋί ιηί- 
ηίπΐΘ ΓβΡθΠδ βΐ υΙίΓο οίΐΓθί|ηΘ ϋί8ευΓ$8η8 
οοΙΙθ^α-ί $ίη^ζϋΙθ8 οΙ)Ιυηί1βΙ)8ΐ Ιη'δ νθ(:Ι1)Πδ : 
βτ(Ρ€ΐιηιη6 ροηϋροηη άαΙ>Ίιη\ιβ Εθ€ΐί^ί<2 £α- 
Ιιηω αί ίη οαρϋβ Ιΐδη ηβορΗι/ίαγη οοΙΙοοαΰχ^ 
ιηΜ8? Νοηάιιτη δανΰωπ να$ίί Β€8$αηοη βί 
ηοΜίΓΗτη ϋαρίίί ηιΐ ? Εη ρανρ^ΓίαΒ ΕαϋΙβΒίω 
Ι,αΙίηαΒ φκΒ νίηιιη ηοη τρρβτχΐ αιιηηιο αρο- 
ΒίοΙαίΗ άί(]ηηίη^ ηχί>χ αά Ογ(Ρ€ο$ τοοχινταΐ. 
8(ά α^βίβ, Ραίτ€9, (ΐηοά Ιίύεί^ ^ρο βΐ ςηί 
ηχϋιί ϋΓϋάβηί ίη βνίΡβαιη ρναδηΙείΆ ηιιηςααηι 
ϋοηδβηίχβηχχα. ΗβΒΟ 8η( 1ιπ]ιΐδηΐ0ίϋ νβΓΐ)8, 
ςη«» Ρίυ<> II οΐθΐηοΓβΙ ΓοίΠΓηβπΙ. III). ι, ρ. 24-, 
08ΓΐΙίηθ1ίιΐΓη 8Ωΐιηοδ « ΝίείΒΐή βίεείίοηο βνορ- 
ΙοΓϋΠΐ. ΡΙθΙίηβ ΙβΓΠβη Γβπι βΙίΙΟΓ ιι8γγ81 ίιι 
Ραη^βΙ^ΓΧΰο, ΑίΙ βηΐπ), ίηνί(1θδί^ϋθ5(]βιΐ) (?]ϋδ- 
ςυβ ίηΐ68Γίΐ8ΐθΓη νοΓοηΙβδ, Ιιβϋιΐο δεηιΐίηίο, 
ρΓοηηηΙΙβδδβ, δΐιίΤΓβκϋδ νίΐΐι^ιη ίηεδ^β, 8ΐ(4"β 
ιρ5ΐΐΓΌ Ββ858ποηοηι ρΐΌ «εΓυΐΙηίοΓβρβΙθηιΙο 
δίεΐίδδβ, οιισι ΓοεΙο δ8ρΙοη1οι•Γΐιιο θχίδΐίαια- 
Γοΐ ηοη δο ροηΙίΓΐ(-8ΐυ, δβιΐ ροηΙίΟο8(αη) ϋοηο 
8ε ρΓ»3$ΐ8η(Ι νίΓΟ ίηϋί^εΓβ. ϋίευηιιαο δίΐ, 
βχΐΐυδ οοηιίΙίοΓαιη ίδ ίιιίΐ, υΐ ΑίρΗοηδίΐδ 
ΒθΓ{ξί8, εβηΐίη. ΙίΙ. δδ. 0π8ΐυθΓ•0θΓοηηΙο- 
ιυιη, 8υΙ) ηοηιΐηβ ΟβΙΙίδΙί 111 δοΐίαιη ροηΐίΩ- 
είυιη 8δε6η(1θΓί(. 

XXV. 

δοηίο 3ε πιορίιίδ εοη(1ίεΐ8ΐ)8ΐυΓ €8ΐϋ8ΐη8ευαι 
Εοεΐ68ί(Β Γ6^οη(ΐ6θ οϋΓΟίη δϋδεβρίΐ. ΝίΗΙΙο- 
ηιίηϋδ, νοίί ωθηιορ 34 ^*^°^ ΓβεβΡ8ΐ (56), οΐ 
8ηίιηο 5υρρ8 βΒίβΙοηι νίββηΐί 8ε θγογΙο, ηιιΙ- 
ΙϋΠ) ηοη Ι8ρί(ΐ6(η ηαονίι ηΐ 8ΡπιΙδ ρρίηείραιτι 
ηοδίΓΟΡαιιι ΓθΒϋθΓ8ΐΐ8 ΟρδΒείδΒ ραβηΐί δυοίίϋΡ- 

(55)Αΐ3ηιΐδ, ΑνβηΙοηεπδίβ ρροΒδυΙ, 61 ρρβ^Ι). 
ε.ΐΓ(Ιίη. Γιΐ. δ. ΡραχβιΙίβ, ίη ΑΓπιοΓίεΙδ οηυιη ΙΐΗΐ)υΙ( 
οη. 1407. ΡΙυΓ68 1(:{;3Γιοηβ9 οΙ)ίνίΐ εΐ Ιη βαΙΠ^ηι 
ρΓ3Ρ86ηίηι 8υΙ) Ο^ΙϋβίοΠΙ ηιί58ΐΐΗ βδΐ, Γοςβηι 3ε ρο- 
ρυΐοδ ΗεηαΐυΓίι» ;ιι1 1)6ΐ1υπι ΤιίΓεΙδ ρρο εοππκυιιΐ 
$:ι1(ΐΐ6 ίιιΓϋΐ'βιιϋιηη. Βοηι» )ΐ3ΐ)ίΐ3νίΐ ίη Ιοεο ηΙιΙ 
Ροπιμϋίί ι1ιυ.ιΐΓυη) Γηίδδβ ρ(^ΓΐΓιΙ>6ηΐ. Ρίυβ II 6ρΐ!>€0- 
ραΐυηι ΡΓχηεδϋηιιηι εί (Ιεΐιιΐίΐ, (|Ηυ ρθ3ΐθ3 Γβΐίοΐο, 
3ΐ1 δϋΙ)ίηεη56ΐη ΐΓβηβίτίΐ. 0οιιιπιβη(1;ιΐ9ΐη (ριο(]υ€ 
ρο&δβ(1ίι οεεΙε8ί3ΐη δδ. ϋο$ιηχ βΐ Ο^ιιιίληί. Μα^ιΐλ 
ιίίεεικίί Ιί1)βη»ΐβ η8Π8 «8ΐ, ϊόςηβ ρ3ΐαΗΐ ο^ίβηιΐΐΐ 
ευΐΗ Ραιιία'.η 11, 8Αγγο &ειΐ3ΐη η8ΐ;ιηΐ6, ίΐ3 ΊιιεΓερ3Γ6 
1ι.ιιΐ(1(]υ34|υ3πι 681 ν6ΓίΙιι$ : ίΙί€ΐ€, Ραηί€^ αηιιο$ νί- 
ρίηΐί ηπαίποτ αάίιίΙ^Ηΐίέί ΛίαάΐΗί» μ( Λβχηεί ηο$ /α/- 
ί€Τ€$. ΜίΛ ίυηεπιβ «η. 1474, ίη ϋ. ΡΓ3Χ6αί8 ΙβηιμΙο 
ΐυηιοίηΐηβ Γυίΐ. 

(56) Υοιυηι ΟαΙϋ&Ιυ», ευηι εαΓιΙίηβΙίβ βΙίβιηηΗΐιι 
εΒϋΟΐ, ίη ΙιχΌ νοΓΐ>3 ιοηει^ροι*»! : Εβο €α11ΐ»ΐιι$ ροΛ^ 
4ίί€Χ θ€θ οηιηίροίειαί, ίαηαοί α ίηάίνίάηο! ΤηηίίβΗ 
νον€θ, ηΐ€ ΰ€ΐΙο^ ηιαίΰάίαχί^ νιΐ€ΓάίϋΙΐ$. €ΧΛ€εταιίύΜ»• 
^ιιι, €ί ύεΐΗίΐηι ηαίδΗ8€νηηιΐ£ ηΰία ροΐ$το , Τατοα* 
ΟΙιήαΐ ηοΜΐΗΧ$ Ιω^ια ΒΟίνΐαχοα ρ€η€€ΗΐΗηίΐη. Οιιοιΐ 
86 ροηΐίϋεΰηι ρπΒηιβίπρβ ίη Ιιοε νοίο ηυηεηρανβπΐ, 
ίΙΙαϋ ίη €αυ»<» Γαίβββ νί(ΐ6ΐυΓ (|υοι1 Β. Υίηε6ηιίιΐ8 
Ρ6ΓΓ6Γίυ8• ϋϋηι 68861 Ιη νινίβ, 6ΐ αιιιίοβ 8 03ΐ1ί&1α 
εοΐ6Γ6ΐηΓ• ροηιί6ι;ϋΐυ8 8ρ«ηι ορπαιη βί ίβεβηικ 
Υί«ΐ6 Ρΐ3ΐίη. 61 Ιϊί$ΐ. ροηΐ. €ί ϋανά.^ Ιοπι. 11, ρ»8• 
1181 984. Γϋ§ νίιΙοΙκιΐϋΓ,τιΐδί ΟϋΓη ιηοΓδίη Ιιοο ρποδρβΓΟ 
ΓβΓϋΠΐ οϋΓδίι βΐίδίηΐίβδβΐ (62). Νοναδ ί^ίΙαΓ 
ΚοεΙο-ΐφ ρ&βΙοΓ επ'θΐκΐυδ ςιιί νίΓίαΙϋ βΙ(:|α6 

ίΐΐςθηίΟ ρΓ«βΟθΙΙΡΓ6ΐ, 6ΐ ()00 ροΓ.δδίΐΠϋΙΏ βΓΟί 

ίηΓ&ιΐ889 €|ΐιθ(1 1)ίΓιΐΓί9ΐη ίηΙβΡδθ (ϋνίδί β^^δβηΐ 
ΡβίΓθδ; ϋηβ βηίπ) ρβρδ ^Εηββ5 8ί1νίο ΡίοοΙο- 
'ΐΏίη&ο,θΙΙβΓβ,ουίυδ 6Γ81 ρηηοβρδ Ββδδ&Γίοη, 
ι/ιΗΙπΑΐί Κοίΐιαιιιβ^^βπδΐ (63;ΐΑνθΙ)θΙ.ΡΓ»6ΐβΓ6 
Ιαηι^η οΐ) νίΓΐ 38 ^θπιβιη ηΐθ^οίδ ρΓοϋ&ίθιη 
βΓϋυίδςυβ ηβ^Θΐιίδ νίοίΐ ΡίοοΙοπιίηββ ίθι-ΐίο 
β( ^ικ'φ δίΐνίο ροηΐίΓιοβΙηπ) ϋβΐηΐΐΐ, (^υί, 
ηιιΙΙβ ίηΙβτρο^ίΐΑ ηιοηβ, δθ Ρίυιη II ]υ8δίΙ 
νοοβπ. Τιιπι ΒοδδβΓΪο, [ΐοιιΙίίΙοΊδ ρο(1ίΙ)αδ 
ρρονοΐαίπδ, Ιιφο βίΐ : Ιαπάα^ηηΒ^ ροηίίίεχ 
ίηαχίηΐ€, (ναηι αείαηιρίίοηαη, ηηατη €χ ϋβο 
€9$β ηοη άαύϋαηιηδ^ €ί βαηβ άίοηιιηι ί€ Ηοο 
ΏΐΗίΐβΓε Η €€η$Ηνηη% αηίβα €ΐ ηηηο αηΒ^ηιη». 
Ραοά αίΛΐ€ΐη αηοη €ΐ€ρίιηη$, \ά [^ΰΐΐ (Βί/Γϋικίο 
ίαα : ηα/η ϋΐιιη ρβάίϋιιε (Τ§ΓθίαΓ'€α,^θ€ ίαηίαιη 
$η[βη€ηίί<Β Ιιιω άβοΒΒ^ ραίανιηια^; €χί βηυη 
Ε€€ΐ€$\α βρϋΠΒ νίτο ^οΐΊνο (ξΗ\ρο9Ηί χϋη^ή" 
6αι €ονρστί8 €Χ6Γ€βΓί €ί ίίϊΐηΐίηβηίίϋΗΒ ρ«Γί- 
Γΐι/ίί οοϋΜΓΓίΓί ^1105 Ο Τΐ(Γ€ί$/οηηίάαηιη8 .; (α 
€οηΐτα φιΐ€ίΐ8 €{ΐί$, ΙΙοο ηο$ αά ΗοίΗογηα^εη* 
ίίίπ ίταχιί, ^ι^οά $ι ΙΊιί$$€$ ΰοτροτβ ναΙΐάηΒ^ 
»ιι//αβ €ταί φΐ€»\ ίΐΰί ρνΰΡ/'βΓ^ηάιιιη (χί$ΐίγηα^ 
ΓΓΐηιι«. Αί οΗΐη Όβο ρΐαοπηίΐ, €ί ηο!)%8 ρΙαο€ί, 
ί\θ8 ί^ ροηίΐβΰβηι νβίΚταιΠΜΓ, ί( άβηιιο ηηαη^ 
ίαιη ίη ηούΐΒ βίί, €ΐί(ΐίιηΗ8, ίίϋί(ΐη6 βά6ΐιί€Γ 

XXIX. 

ΟΓβΙίδδίπιυδ ΓΗπδΙί νίο-βρίο ΓυίΙ Μο δοηπο 
4ηη(]υ8ΐη βΐ) βο ρΓοίβοΙπδ ({πί οιηηίυαι 68861 
βχοιηρΙβΓ νίΓΐϋΐϋίη. βΐ βίβοΐΐοηί ιΐβ δβ ίηοΐ© 
ιπυΙΙϋΐη β(](ΐ6Γ6ΐ αυΰΙΟΓίΙθΙίδ βΐ ^Γ&ϋηκ. Οιιηιη- 
οΙΐΓβω Ρίαδ, βίδί βπΐΐ'θ Νί<α3ηιιηι οΐ) ώη-Χνι^ 
η/ΒθοηιΟΓυΐΏ ρπΐδίβηΐίίΐπ] ϋί1ί^θ1)&(, 6υιη 
(Ιε'ιηεβρδ 8(ΐ6ο οΗβιαιη ΗθϋιηΙ Ιβηΐίςυθ ΐανΜ^ 
ιιΐίιι Γ6ΐ)0δ δοΙθΓΐίοθ ηί]Π30Γί8 αο ιηοΐΏβηΙί ηίΙ 
ί6Γηΐ6 ηυίϋςυβίΏ ηί^ί ϋβ δπο οοπδίΐίο ηο 
νυΙοϋβοβΓΠβιοΐ. ΙηίθΓίιη, ρβίβηΐίϋυδ Μίίΐο- 
πΐΐδ β\ίυϊη δίΙ)ΐ ρβίΓοηυπι ιοηορϋι ςαί Ιοοο 
άβίυηοΐί ^οθΓϋιηαΙίδ εβρΓαηίοοθ Οπϋηίδ ου- 
Γατη δυ^είρβΓβΙ , ρουΐίιβχ ηβΐΏΐιπ ])0ΐίυδ 
ςυθίΏ ΝίοΦοο 6^υδα1ϋ(1^ ιηυηυδ ΐΓίϋυ6Π(1υιη 

(62) €3ΐ1Ί8ΐιΐ8 &1) 1ι30 Ιυοβ βηΙιΐΓβοΙυδ 681 (ϋβ 
6 Αιι^ιίιΐΊ 1458, ΰυπ) αιιηοβ ΙΓ63 ιηι•π&08 ηυαίιιηΓ 
ροιιΐίΙίοΜίυιιι ββ^δί^ϋΐ*!. Υιγ ΓαίΙ κίπ^υΐΑΓίβ βΓηνίΙαίίδ 
61 (>ηΐ(ΐ6ΐιΐί«, 61 ίιι 60 ΐαηΐυπι Ά ηοηπιιΐΤί8 Γ6μΓ6- 
Ιΐ6ΐΐ8ΐΐ8 ςυοα ίιι βυοδ ιιίιηίδ ΙαΓ^υδ ;ιΙ(]υ6 ίηϋιιΙς6ΐΐ8 

ΰΧδΐίΐ^Τίΐ. 

(03) ΟιιίΙΙ. (16 £δΙουΐ6νΊΙΐ6, 8Γθ1Γΐ6ρί8θορυ8 Κο* 
ΐΙιοιη2{6ΐΐ8ί8,€2ΓΐΙιιι;ι1ηΐιιιιι&&866υΐιΐ88ΐιΙ)Ειι^6ηίοΐν, 
Γιΐυΐιιιιι Ιι^ϋιιίΐ 8δ. δχ1ν6δ1ιί 61 ΜβΓίίηί ίη ΜοιιΙί• 

1>υ8. 8. 6θ1ΐ68ϋ ϋ662ΐηυ8 61 αρθ8ΐθΠθ£ 86(1ί8 63ΙΙΙ6- 

Γ^ΐΓΐιι» Γιιίι. 1.ο{;αΐυ8 ίιι ΟαΙ1ΐ8ΐιι ιιιΐ88υ8 υΐ ραοί» 
Γ(£(Ι6Γ8 ίιιΐΰΓ Αιι^ΐοηΐιιι 61 6 :ι Ιο Γύπα Γ6|[68 8;ιιιείΓοΐ, 
Αϋ3ϋ6ΐιιί3ηι Ρ3Π8ί6η8ϋηι .ιρυδίοΐίοα 61 τβ%\Λ 3υ€Ιο• 
ήΐαΐ6 ΓϋΓοΓπΐϊΐκΙαιη δαβοϋρίΐ. Οοΐο^βιιαπο ιιι3]ογ 

ΥΪν6Γ6 ΐΐ68ϋΐ 8». 1483, 86ρΐΐ1ΐ118(|ΐΙ6 6^1 ίΐΐ ΰΟΟίΰ&ί» 

1>. Αυι^υβίίηί ςυ^η1 α Γυιιιΐ8ηΐ6ΐιΐί8 6γ6Χ6Γ81. 

(64) ΐ!;Γΐΐ(1ίΐΐδδ. Βθ6ηΐ6Γυ8, ίη ΙίΜΙο ϋέ άο€ΐί$ 
ΗοηήηώΗ» ΟναάΜ ϋη. ϋναιε. ίη ΙίαΙία ίηίίααταίθή- 

(^Μ$, Β6889ΙΠ0η6ΠΙ 6Χί8ΐίηΐ8ΐ 8 ^311^8ιΟ 111 ΟΓϋίΐΐί» 

ΜίιιθΓίΐ8Γυιη ραίΓοηυιη ϋ6θΐ8Γ8ΐιιιη ίυί8δ6. 8βί1 υιγ, 
Αΐίοι^ΐιίη (1ι1ΐ|;6ΐιΐί88ίηιυ8 , ρτοΓκείο 1ιί6 6γγ8Ι » ουπι 
Ιίι|υί(1ο ϋοη8ΐ6ΐ βυηι Οοιηπιΐϋο 68Γ(Ι. ϋαρΓαιιίοχ 8ΐιε• 
06881886, ςυί ιιοηιιί^ί ρυ8ΐ ιηοΓΐ6ΐη Οαΐΐί^ιί 6 νινίβ 

6Χ€6^8ίΙ• 

νΟο) ν 1(16 Αρροηϋ. ηιοηαιιι., η. 5. ΑΙΘΥ6ΙΙ ΒΑΝΟΙΝΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΠίυΒ. λχνι 

θχίδΙίίηίινίΙ (6'*). ΝβỀ ίδ νοΓΟ οοπεβρίΛΐη 
ϋ6 δο ορίηίοηβΐΏίβίΘΐΙίΙ, οιιη) δυιηηηΑΐη υ5ί- 
(1116 Μϋθαι 61 ϋβηβνοΙβηΙίηΐΏ ι η Ο. Ρηθηοίδοί 
ίβηιϋΐα Ιυεηάθ οηΐ8ηοΐ8Γ|ΐΐ6 ρρίΒδΙίΙι γΙΙ. Ε^ιι8 
ΐΛΐη6η ηιηοΓ ΐαηο ιηηχίΓηβ 6ίΓυΙδίΐ οπιη ίίδ. 
XII Αί)θ5ΐο1θΓυιη 1)η8ίϋοβπι, οη]ΐΐδ ΙΙΙαΙπηι 
Γβ^^ωθηςι1β^ρδβI1β^^βί^βι,θ^ι^^η[)Γ«ιη^1^«)ιί•βί^^ 
εαΓβνίΙ, ΑΐΏΟΐίδ ίηιΐβ οηηοηίοίδ ςιιί, ηυηηοΓο 
μ<Ίυοί, υΐ δυρπα Γ6(ιι1ίιπη<;, ηβςιιβ Γ61Ώ ϋίνΐ- 
ηηω ρβΓβ^βΓβ 60 εαΙΙα ιμιο (Ι^οβΙ, η6({υθ 
Αΐίϋ(1 ςαί(](ΐυΑΠΐ βχΙηϋθΓβ ]θΐιι ροΐ6ΓαηΙ(]αοι1 
ίη ροραΐί οοΐΏπιΟίΙυιη 06<]6Γ6ΐ 80 Ιβηιρίί ϋί- 
ςηίΐ8ΐο[η. ΡοηΐΙί^χ, οπί ρΐ8η6 οο^ηίΙθβΓβηΙ 
Ι)Α»ο οιυηίβ, ΝίοΦπί δβηΙνηΙίβΓη αο ρρβοββ 
Γϋοίΐβ 8(1ιηΙδίΙ, 6Ι ΙϊΙΐΡΓίθ 8ρθδ1οΙίείδ, ϋβΐίδ 
ρπ(ϋ6 ΚηΙ. ^υΙί8δ 1^63, Μΐηοπίβδ ίη ίιβδίϋοφ 
]υΓ8 80 ροδδ6δδίοηοιη ίηιίαοί πιβηϋ&νΐΐ (65). 

XXX. 

Εχ ςυο Ρίυδ 8(1 οπίηιίπίδ 8ρο$ΙοΙίοί (ιοηο- 
Γοηι ονϋοΐυδ 6δ1» ηίΐιίΐ 8η()(|(]ίυ$ Η8ΐ)υίΙ 8ΐςιιο 
8ηΙηηο δ£Βρίυδ η^ίΐανΐΐ ςυ8ΐη π( 8οβΓΠΐπο 

1)βΙΙθ ΤϋΓΟβδ ρθΓδ6(|ϋβΓθΙίΐΓ βΟΠΙΜι^ϋβ οοη8- 

Ιυδ 6ΐ 8υ€ΐιΐΐΊ8η) ΓοριΐπιβΓοΙ, ηυα ηοιι πιοϋο 
ΓοηΙβηηίηΐδ θΓ«οίίΒ ρορυΐίδ, δθ(Ι θΐίβηι 1ΐ8- 
]Ιβθ8ΐ(]Π6 ΕιίΓορφ αηίν6Γδΐ&ηΗ56ΓΐιηιΙυο(υο- 
δπίΠΓΐϋβ πιίη«'ώ8η(υΓ βχείϋίπιη. Κ8ρΓθρΐ6Γ 
Μοηΐυηο, δυΐ) ίρδ8ρπηιί(ιο8(υδ ίαί1ί8, ρτΐηοί- 
ρυιη 0Γ8ΐ0Γϋη)ί|αθ οοηνβηΐυο) ίηϋΐχίΐ, οο 
η6ΐιιρ<^ οοιίδίϋο υ1 86 οοραπι άβ ορΙΙ)υδ οο 

1)θ1!ί 2φ]>8ΓΑΐα η00β858Γίθ 8{^ί ρΟδδΟΐ. Ρθ8ΐ 

\^8Ά^^ οηιηί τοπίοιηρίο 40 ^ιΐοιπίδ 8ο ρ τυΜί 
ύηνω νβίβΐυϋΐηίδ ίηοοιηιυοϋο, Ρ6Γυ^ί8.ιι εβ- 
ΐ6Γίΐ6Γ 8(1ϋΐ, Θ0(|υβ ίη ϋΓ!}6 (ϋ6δ βΙΙιΐυοΐ, 
ιη8^π& οίνίαιη Ιδθ.ίΐί8 δαδεπρίαδ, οοιηιυοΓ^- 
Ιυδ 6δΙ (6υ). δοηοδ ίπϋβ 8γ ΡΙοΓοηϋαιη ροΐΐΐυ- 
Γϋδ, Ιιβο ϋο Γβ 08Γϋίη8ΐ6ίη -δ. ΡϋΙπ 8<Ι νίηου'8 
ΚοαίΦ ΙεςβΙί ιηυηβΓβ ίιιη[^θηΙ?πι(67) 8(1γγ.ο- 
ηπΙΐ, δ^^^ϋ^(ρ]6 8(^^6^^ιϋϋθ0^6Γι>8:6V^^Μ^η#μ6• 
εαοηί ία(Β %η]'αηρίίηΗ3 ηί ΑΙαηιαηηΐίΐη ίΙΙηιη^ 
Οϋϊ, ίηΒίαηΐβ εατάίναΐί ΝίΰΟΒΠο^ €οηιηί%$$η)α 
€91 ά*€€ϊη ιηχΙΙία ύβΙΙαίοηιτη ίη 5Μ65ί(//ιι/η βιΐ^ί 
€οηρηρ•ΐΓ€^ αά ηο$, αηίβηααιη αΐιο άίνβνίαί^ 
Ρ€Γη$ιαιη ιηΗίαΒ; χηί €ηάίίηα$ €ηίιη Ηοο ίηί- 
ίχο (€τνονί$ €οηαίΗ8<ιιΐί6 ΒΗχάβ αΙχςχΑΟ $Ηΰν€η• 
ίίοηχ» αηχχΐίο ρΓονίάεΓβ (68). ΟαΙϋυδ νβΓϋίδ 

(66) ΡΰΓυβ'ιΟΦ υΓΐ)ί8 ίη^Γβββιιπίΐ ίρββ Ρίιΐ8 ίη 
€οηιηί€ηΐ. ίΐα (ΐ680ΓίΙ)ίΐ : Ρ^ηκίιιιιι ρΓο[€€ία$ μΙ, ιι/ί' 
Ηοηοτα Αί $% $ηηί €χ/ιΐύίίί ίξΗί ΗίΐΜαηο ίηρβηίο ρο' 
ίΗβτηηί ΘΧΰορΐΐαή; ηαιη ηπαιηοη α$ρβτα ίωνΊηΧ 
ίιίβηΐί, ηοη Ιαηΐ€η αΐίΐβτ αάοτηαΐα ανίΐοΜ [ίΐίΐ ηαα/η 
81* υβτηαηι ί€ιΐφΜ αά{ΗΐΛ$€ΐ : ρίτ€Γ$ Ιοίαιη ΜΓΐίβιη, 
ρβ$ίΐν€ «ι'γοκ αο ηχΗΐίίΓβΜ ηποά ΗοιηαηΗΐη ροηΐίβα/η 
ΐηΐη€ΤίΗΐΗτ; ηαηχ αηίβ αηηο» οοΐοί^ιπία ηαηο ϋΐίο 
€ΗνΜ υίοαήηηι νίάεταΐ; ρεηάβη ρβτ οηηβΛ ητΰα 
νία$ ίΜψιία ροηΐίβΰη €ΐ Ιαη^ν αηηα ηοη^ηηιρ'€ηα; 
Ιηάί τη^ϋατα εχΜ^ή ; οηιηα ρτο[α$αηι ο$ΐ€ηά. 1 6 
ίίνύΐίαηι; εατάίηαΐα €ί ηηη€Τ$ο$ οηήαΐα ΗΗΐηαη€ αο 
ΰβηίρηβ Ιταοΐατϊ, 

(ϋ7) Ρυίι ΙΓιε Νΐεοΐοη^ Γ.υ<9ΐηιΐ8, ίη ϋίοβουβι Τγ6- 
νίΐ'ϋηβί η8ΐΗ8 61 βχίιιιί8ΐη οΙ> ιΙοοίππΑηι 6ϋπ1ιη3ΐ:8 
εΐ'βϋΐηβ 8 Νΐ€θΐ8θ Υ. ΐχ ρΓββϋγΐβΓΟ ο8Γ(1. ϋΐ• 8. 
ΡβίΓΐ 2(1 Υίηευΐα ρ<>8ΐ63 6ρί8ΰορυ^ ΒΓίχίηβηδίδ Γαι <ιΐϋ, 

νϋΓΊ88 βΙΓ3ν68(ρΐβ Οϋίνίΐ Ι|| 63ΐ1Ϊ3 6ΐ 06ηΐΙ3ηί3 1ϋ|$3- 

Ιί<)ηβ8. Τιιϋυιΐί ηιοιίυηβ 681 8η. 1464, 6]ϋΜΐα6 οοτ- 
ρυ8 Κοπιβια ίΐ6ΐ3ΐ•ϋη ίη «ΓθΙβ8ί3 ΐίιυΙβΓΪ ΐ|υί68θίΐ. 
Ιιι οηιιιί ϋι&είρΐίηαπιικ β^ΐΜτο, 61 ρΓ«86Γΐίαι ιΙΐ60- 
1(»§ί€ί8, ρΙιι1ο»ορΙιίοί8 30 ηΐ3ΐΙιβπΐ3ΐίυΐ8, 6Χ06ΐΙυίΐ, υ1 
6]υ8 ορ6ΐ3 ϋ&ΐ6ΐι<1υηΐ (ΐ;ι« ρΐηπΰ» Ιγρί8 ΓοηονϋΓΐ 

ΙΙΙιΜΊΙΟΓηΠΐ• 

(08; Εν Κί'8'δΐ. Ιτενίηπι, ρη^. Π. ιχνιΙ 

(1ίκηο$ο«Τ6 Ιίοοΐ, Β65$βΓίοηί8 ηθ5(Γί ορβΓβ 
ίιρρπιηίβ β0 56(1υΙίΙβΐ6 ΓαοΙαιο 6856 αΐ νίπ 
ίθΓΐθ$ι ΓθΙί£;ίοηί$ 6ΐ ^Ιοπ» 8ΐυ(1ίο οοαιωοίί, 
^β[Ώ Ιυηο οορίΑ$ ηαΐϋί ροηΐί&οίο ραπΐαΓ85 

Οθη8ΓΓί1)6ΓθηΙ• 

XXXI. 

ΜβηΙϋβΓηροηΙίΓβχοαπ) ρ6Γν6ηί8$6ΐ, οίοοη- 
Υ6η(υ8 ^8^υ ΐΓ6ςιΐ6η8 68561, ηοη η)θ(]ο ρΓίη• 
οίρίΙ)ϋδ (69), δβΐ Γβ^υΓΏ 41 ρορυΙοΓαωςαβ 
θΓαΐοπΙ)α5, Ιβ^&ιί β Ογκοια αίςαβ Α8ίβ αιί55ί 
5υρ6Γν6η6Γ6, ςυί, 1.8ΐίηί ηοϋΐΐηίδ ορ6ΐΏ ίιη- 
ρΙοΓβηΙθδ, 8υοΓυΐΏ&ηίοιο$ &ϋ οΐΏηβπα ϋβΙΙί 
50016181601 ρ&ΓβΙθ8 πυηΐίβΐ^βιιΐ. Τυω Ρΐυβ 
Ιβηία εοη(6ηΐίοη6 βίςαο βηΙοΓβ ϋηίνθΓ808 
8ϋ ΑΓίτια ίη [ιοδίοαι οϋπΐιηϋηβα) 6χρ6(ϋ6ηϋ& 
1)0Γΐαΐυ8 65ΐ| υΐΓβοϋπϋΐθ, ι^υΑ ωυΐΐυιη ροϋβ• 

1)81, Ιοπ^β 8νοεΙη5 8θ1 ΙγΘ$ νοί ΟΪΓΟίΙβΓ [)0Γ88 

δβΓποοπθΐιι ρΓΟϋϋχβΓίΙ (70). Ρθ5ΐ ίΙΙυιη ρρο 
580ΓΟ οοΙΙθ^ΙοΝίυθθηυδ οκανΚ, ρΓίιηϋΐη(}ϋθ 
Γ6<:6ΐΐ56η5 1ιΐ(ϋΙ)Γί8 &€ (ΙβίΏΠΑ ηυ£θ ^βηδ ΟΟΓί- 

δΐίοηη 8 (ΓϋΟυΙβΠΐίδδίΐηίδ ύ8Γΐ38Γί8 68$βΙ 

ρ8$8α, ροΓίουΙιιοι ίπξθπδ ς^υοϋ οηιηίααι οβΓ- 
νίοίΙ)ΐΐ8]αη) ίπιροίΗΐβϋβί, 8πΐ6 οουΐοδ ροβαίΐ 
ηίδί ί(Β(1ι.τ6ίοΐο &Γΐη8(ΐιιαηΐοοίυ8€θΓΓΐρ6ΓβηΓ, 
ι*1.1)(;ΙΙι οίαϋοδ οβίβηιίΐϋίοδςιυο ηΙ> Εατορα ίη 
ΟΓΐθπΙίδ Γ6803 οοιινθΓΐβΓβηΙ. Ρ1υΓ8 ϋοίηιΐβ 
οϋπ) (Ιο ΟΊβί δΐυϋίο αο ηοηαίηίδ ςΙΟΓίβ, Ιυπι οΐβ 
ΟϋΊδΙίϋΐιω Γϋίρυϋΐίοβ) ϋοιηιιιο(1ί8 (ϋχϋ, ςυβο 
5ρϋ$6Γ8ΐ ηιηρίίδδίιηα ίοΓϋ $ί, ναϋϋο (>Χ6Γ6ίΙιι 
ίπϋίΓυοίο, 1>€ΐ1υιη Ιιοο βϋΟΓϋΐΏ οΓΟίηρΙβ νίΓί- 
1ιΙϋΓ({υϋ8υ5θίρ6Γ6ηΐ. Ηοββ νβρώ ίδΐιοαιίπαιη 
ΓίΐνυΓ (?$1 οοηδίταΐυβ^ υ1 οορί88 Ιθγγα πιαγι- 
(|(ΐ6 ρ8Γ8ηιΐ8$ ϋΙ ϋϋθίπ)88 8 βΙϋΓΟ 6ΐ ροραίο 
ίη 1]υηο υ^αιιι δοΙνβηϋοδίΙθΟΓβνβΓίηΙ. Υυπιπι 
ϊιβαα 8Γπη)0Γυπι 8ΐ8οπΐ&8 ρβυοοδ ρο$( ϋΐβδ 
(.ΊϋΠ^αίΙ, ρ8Γ(ίιη ςιιοιΐ ρππβίρυΐΏ ςαοηιπι- 
(ΐ8ηι οϋίβ ία(6Γ8βΓ60Γυϋυ6Γ0ΐι(, ρδΠιιη ()ΐιο(1 
ΥοπβΙί, ^Γανίδδίιυο [)(Ί1ο ίΐΏρΙκ*8Γ« ηοΐϋπίοδ, 

<^85 ίοβϋϋΐ 15 0011(1) 1 101168 (71) ρ(ΐΐ6ΐ)8υΙ 1|υ88 

ΐ6ΐΐ({αΐ ηαπηααω νί(1ΰΙ)8(ηϋΓ ^οι^^6^:>α^^. 

42 XXXII. 

Η3Θ0 ίΐίΐ6Γ ηΐΗΐΙί8ΐϋω Θ5ΐ Ρίο ΡϋΙοροηηθ8ΐο$ 
ς[ϋί &ΐΓ6πυο ρυ($η8ηι1ο νίω ΤυΓοίοβιυ 60 υδι^υο 
ΐ'6ρΓ6$8ϋηιη(, III ιυα^πο νοΓββΓί (ϋδβπιηίοθ 
ιιί ρΓοιηρΙυπ) )ρ$ί8 αυχϋίαΐϋ 5υ5ίηί1ΐ8ΐ. Ηίπβ 
ΙοιιιροΓίδ ρΓ6(ΐ)6ΐ)8ΐ βο^αθίίδ, ίπάβ $αηιΐΏ8 
βοπΙ)6η(ϋ 6Χ6Γ6ϋυ8 (ϋί1ιουΗ88. Οΐίη ηαΙΙβπι 
])υιπίίυχ ορβιΐ) 06ΓΠ6γθΙ ρ8Γ&ΙίοΐΌΐη ηα&ιο 

(69) Ρηιΐΰίροβ ίη Μ&ιιΐιΐ2ΐιο οοηνβηΐυ ρΓΧ86ηΐ65 
Ιιί Γυ«Γθ : Ι''πιιΐΰΐ8€υ8 5Γοηί&, ΙιΐΜΐΙιη» ϋυχ, Ι.ιΐ(1α- 
νίουβ Μαιιΐιι» €1 ΝΥιΙΙβΙιυιΐβ Μοιιιί«•ΡβΓΓ;ιΐΐ ιηιιγ• 
οΐιίο. Ααίαϊι ρΓϋΐΐΟΓο;! 5ΐβΪ9ϋηοιΐ(1ϋ8 Α1α1ίΐΐ05ΐ,ι , Αγ»- 
Ιϋίιιί (Ιοίΐιίιιιιβ. 

(70) Ι^λ^ΐαι Ι)Φ€ Ρϋ ΟΓβΓιο ίπΙβΓ ιΐία ορΐ5 ομεΓ8 
1}'μί5 νιιΙςαΐΑ• 

(71) Ριιι» ίη €οηηΐέηΐ. ϋβ Υ^ηβΐ!» ΟΓϋΙοηΐΜΐβ Ιιοϊο 
Γ6(ΰΓΐ : ϋίΛ€Τ¥ηΐ ν§Ηβΐ€$ ίΐα άφΐΐΜΐη ιοβίοι [αίατοί 
<ί ταη ηαπίίΰαιη »οΙί αάηΐίηί$ΙταΓ€ ρβηηΐΐίϋΤδηίαν^ $ί 
Οία {αζβηηί €Χ Ιιοϋε ταρίβηάα , <ΐ €ΐα$νί ίηιραι$α 
ΐ€νατ€ηΐΗΓ, Λί βΧίτάίΜΒ βχ ίΐΗη^αήα ΰοαίτα ΤκΓι,'αι 
ίΙΗίηςααρίηία ηήΙΙΐιΐΜ .€ααΊίηιη €ΐ ϋψηΐί ΜΐΙΙίηιη ρ$^ 
ώίαΜ ρνοβ€ί$αι αατ, ί,ΙίαηίΛ $€χαβΐηΐα ίήτϋΐηικιη 
«Ι Ηανίαηι νί^ίηΐί η€€α$αήαιη €$$εύίϋ€ΰαΗΐ^έί ίη /ιί< 
ΜϋΓα ηΗίί§£Λ €ΐ €οη$η£ίο$ ηαηίαΛ, οαο ηαίύα ηιί-1- 
ΙΚΝΙ ?«9ΐιΐΓ€^αη<ΚΓ; Γο^/ΟΓα ^ηα^ίι^η €Ι αηηαηΐ€ηΙα 
ΐΜη/Μβι « ^η<ιι €Χίια>ν»Γ08 ρΓοηιϋΐβΰαηΐ. ί*το οω- 
ΐ€Γί$ η^Η$ ρέονηϊαηι έχηαηϋύαηΐ, α((ΐΗε ίη /ιαηΰ 
ΜΜΐιι άαηΗα$, (κτίλίιιιαι αΐ ΐίΐαίίηί.η ι (τ (Ινίοηϊί , ΟΕ νίΤΑ ΕΤ ΚΕΒΟδ ΟΕβΤΙδ ΒΕ3δΑΚΙ0ΝΤ3 XXVI Λ 

ΟΓϋοο 8ί$η&Ιθ8, δίςαίοοΙΙί^ί βχΙοΓπρΙοίΓβπδ- 
ίΓ6ΐ&πςυ6 ρθ886η(, (ΙυρΙίοθδ (ΙβϋίΙ Η80 οΙο γθ 
ϋΐΐθΓ88 8(1 ^8^ο5αιη ΡΐεοηΙοοι, ΓΓ8ηοί$οΑΐη 
0Γ(1ίηί8 ε<ΒηοΙ)Ι(8ΐιι, ςυί ρο$(68 (ϋτοπιπι οβ- 
Ι^ΐο^υηι &αχίΙ 6( ιυβ^πο Ιυηβ ρορυΐί οοπ- 
€αΓΑ»υρΐ8α5αςα6, 580Γ&5 1ΐ8ϋ65ηΙ ρβΓ Ρί€6- 
ηυΐΏ 6( ϋΐΏ^Γίβω 6οηοίοη68. Μβυ) βΐ βΐίβ 
!οη$ίθΓ8 6ρί5ΐοΐ8 (72) Ν)(^6θπιΐ8 ίβείΐ, οΐ) βο 

ρθΙ(^η5 υ( Γ|υ8 ρθ1ΐ6ΐ)8ΐ (1ίβ6Π(1ίί80υΙΐ8ΐ6 Ηο- 

ιιάη65 1)θ!1θ€ΊρΙθ5<Ί(1 ρίϋΐΏ Ιΐ8πο βχρβϋίΐίο- 
πθηι βοοοηίίοιβΐ, βΐ φΐβϋΓίηβοηίοδ βυΐ δβΐ- 
(6ίη (ΓβεϋπίΟδ οχ ϋδ (Ιοίβοΐοδ (|ϋί νίριυπι 
ΓοϋοΓβ 8ΐ(]αθ οηίωί βϋυοί8 ρΐΦ^(»Γ6ΐ)(, 
ΛηοοπθΟ) ίΙΙίοο ιιιίΙΐ6Γ6(, ηανβΓΠ ίη όο ροπη 
ροπίίίιοίδ 3α5δα ραΓβΙιιηι οοηδοεηδΊΓΟδ. Οί- 
^^§^*ηι^^δ^ηί)β. Ηυίβ ηιυηβιί 58(ίδί6ΰίυαεοΙ)ϋ^, 
ΐΓ066η{ί(]υ6ηιί1ίΐ6δ, ςποδ επηοίδ 1^;δδ(!Γ8 0Γη8- 
Ιθ8 οΐ 8Γηιίδ 80 νϊΑΐίϋΟ ίηδίΓϋοΙοδ ίη Ρϋΐο- 
ροηηθδϋΐη ιηίδίΐ, 6§Γ6^ί&(Ώ »(160 ηηνΛπαηΙ 
ορ6(8ΐη, υΐ, ΡπίΓΐδ ρπίπιο ίηιρβία οηρίίδ, (1ιι- 
1)ίθπ) ΗοδΙί ιτί€ΐ0Γί8Π) 8ϋ(]υ8η(1ίυ ίβο^τίπΐ, 
ϋο6ΐ ϋΐΊπίθηδΟ ροϋίΐϋΐη «αςυβ 6(4ηί1ιπη ηα- 
ΐΏοΐΌ ίΓΓυπιρ^ηδ ρβηίηδυΐαω ϋΐ&ιη ίαίδδοί 
8(1θΓΐα<). 

43 ΧΧΧΠΙ. 

ΐΓΓίΙπδ Μοηΐπδθ οοηνβηΐυδ οιηηβηι δρβαι 
ί(Βΐ6Γίδ 8ΐ;)δ1υ1ίδ58 νίι1οΐ38ΐαΓ. Αι ηοη ίϋοίΓοο 
οηίηιυηι Ρίυδ ϋ(3δροηιϋΐ; ίωο βυταδ ρΓδΒοί- 
ρηηδθονΟΓίίΙ υΐ ρΓΐηοίρυπι ΟβΓηίδηοιηπι 
(Ιίδδίιΐ 8, 61 ρρφδθΓΐίιη Ρΐ'ίιΙβΓίοί ΟφδαΐΊδ οαω 
Γθ^6 ΗηπξβιίΦ Μ&ΐΗί8 εοηιροιιοΓβΐ, ςυί 
ϋηο ηι.ΊΧίηιβ 580ΓΟ 1)6ΐΙο ίηοίιοίπκίο π>α1ΐηιη 
ρ »δδ6:ιΠηιρβ(1ίηΐ6ηΙί 8ί6ΐτο νυΙ ίΌΐ)0Γίδ(73). 
Ηοηΐ)η6 ηϋ Ιιοοορυδ β^εϋΑΐ ίη(1ϋδΙπο βΙ (^υί 
ηιΟΓϋηι δ:ιηϋΐίΐ8ΐθηοη αιίηαδςϋΑΐη (ΙοοΙιίηφ 
Οΐ'ΐΊΐοηβ 66ΐ6ΐ>Γ8Γ6ΐυΓ. £8 168 ροΐίδδΐιηυηι 
ί(?εί( υ( Ιβ^Ηΐ! αιηηυδ Νί(^ηο οοηιηιίδ6ΓΪ(, 
3αδ8ί.τίΐ(]πβ ία 66ΓΠίΐαηί8αι 8θο6ΐ6Γοΐίδ ίιίηβ- 
ΓΐΙ^ηδ ρΓοΰοΙδοί. £ΐ()ϋθηί8ΐΏ ηίΙιίΙ ωβ^ίδριο- 
Γιουαηι 8(1 ρ8ε6α[ΐ 0ΐ)1ίη6η(ΐ8ΐη Γυϋδΐυπ ςυ8η) 
ηοιιπηο δ6(1ΐ8 ηροδίοΙίοΐΒ ί)ίηθ8 Γοηνοπίυϋ, 
υηηιη ΝθΓίπιΙ)6Γ5«, βΙΐΟΓηιη νίη(Ιοί)θηδβ 
8ρυ(1 0»$8Γ6αι (*οβ6Γ6| ρίβηβηι δηρβρ Ιιοο 
ηβ^οΐίο ροΐ6$ΐ8(6Εη 61 (Γ8(1ί(1ίΐ, δΟΓίριίδ ρπω- 
16168 ΙΙαεπδ 8(1 08Γ(1ίη8ΐ6ΐη δ. Απ^βΙί, (|αί 
Ηυης8Γίφΐ6β8ΐυδ Ιαηο 6Γ8(,υ( 8οΐ8 δϋ8 οηι- 
ιιίη 61 εοπδίΙΐ8€ΐΐ(η Β68δ8Γίοη6 οοηαιηυηΐο;!- 
Γβ((74). Ηφο (Ιυιη ρ8Γ8ΐυΓ Ιβςβίίο ΟεπΏβηί- 
€8, Ιίηβαι 8(Χ6ρίΙ &απυ8 14-59, ίη (ΐαο Νΐ(:£&- 

ηηα$ \όό ΐΗΪΙΙιααηή ηπηιηιηιη οοη(βγτ€ ατΗΐίαΰαη- 
ίΐΑτ; Ηϋηαε Ιιί» νοηίεαίί, οπή ηηΐηάβάβ8 αβηίαια 
ίηϋΐια βχ ρηΰϋοο ρο$ίΗΐα1^αΗΐ, Εί Ιια]ηί€6ηιοάι Υ 6^ 
η€(οτΗίη οΐίΐαΐίο /ιιί(. Υ. Β<)γιΐ8ΐ1(1. ;ια 2ΐι. 1459. 

(7^) Ηαπε ΝίεϋΐΐΓι βμίβιοίαιη ρΓοιΙυοίΐ ΝΥ^ιιΙιΙίπκ. 
Ιοιιι. Χ1Ι1 ΑηηαΙ. Μιηον,, ρ. ϋ9, ΟΝίςηο ίιΐ8υΓΪρΐ;ι 
βίο 651 : νβΜταΰίΙί Ραιή Ρ, Λαοοόο άε ΜαηΙιια^ 
Οΐ'άίηα ΜίηοτνίΗ ά€ Οΰεβτοαιαία, ρτοίαίοή νΰτΰι 
έϋυΊηι^ ρτα•άί€αΙοή €Χίΐηίο , αηίχαο ηο$ΐΐθ ει ίαιηπαιπ 
ραΐίί ϋΗανηαίηιο^ Ββαατίοη, ΰαΓ,ϋηαΙη Νιαί'ηΐί», 
€^ί»€ορΗ$ ΐίΐίΟΗίαη.^ ρΓΟίβαοί Οηϋηίί ΜιηοΓααι. 

(75) ΡοδΙ ΙιΑίΙΐϋΙαι Γ6^ί8 ιιιυΠθΐιι Κπϋϋηοΐ!^ III 
ίυιρ. Ραπηοϋίχ π;^ηαιη θ(£ρίι αρρϋΙΟΓβ, Ιιιω (|υυ<1 
οοοϋΐΐΰ & ηοιιηυΐΠκ νο€Ηΐ)ϋΐΐυΓ ρΓοο^Γΐϋυ:», Ιιΐιη ςιιοιΐ 

ί»βη6ΐ &6 ΒαοΓβηι Γ(ΐβηί €θΓοηαυι Γϋΐίικ:!)»!. ΐ!)» ο^ιιι^ 
υίΐ ρ6Γρ6ΐυχ ίυίβι* ίρβυυι 61 Μ«11ιί&ιιι ϋαίιιαιίϋΐπ, 
ηαί τ^%ηο ροΐϊΰϋαΐυΓ, ϋί^οοΓϋχ ; (ΐυχ ιχλ ίι-άαύ 
ιιιυϋίεΰ ΤϋΚϋΓϋω εοηαΐΐϋυβ ριοΐυιΐ ϋΐ ορ^ε Οΐιη- 
δΐΊϊηαβ 3Π1ΐχΐΙ. 
(74) ^(>αηηβ8 €3Γνλ]3ΐ, Ηίβραηαβ, •Ι) Ε-ιβοηΊυ 1Υ XXIX 

ηα5, ΗίβΓοη. ΗαΙ)βοπβη&ηιβ (75)> νθ(ϋ9^ 
((Βηοϋίυοη 8. 1ο;ιοπί$ Ετ9αβ^1ί$|«θ ίο «βτο 
Η«νθηηθΐ6 Ιοοηίαιη, 6ΐϋί(|ϋθ ρθΓ αιθ(1μιη 
1 0Μηη«ΐη^βΠ0»ί$ βΐι Ειι^βαίο IV ροιιηόοβ 
ίιιϋυΐΐυιο, ΐ'βαοα';οί$ $9ΐί(}1ί$$ίίηί δ^Ιν^ΙΟΓί^ 
ι:Μη^Γ^^β(ίοιιί3 Κ1)6ΐι»ΐ|ΐρ Γβ&ί§ηβ?ϋ| ηοα 
8ΐί4ΐ ςαί^ΐβαι ΐθΐιοπθ ι1αί(Μ8 ςυβω αΙ γ65 
(ΐίνίΐιβ ϋ>ΐ(ΐ6ω ^υςβΓί ?ϋπ ι^αΐίςαιια) ρο$86( 

XXXIV. 

ΟϋίηΙαιη 6ΐ ΜΧβ;$β&ίαΐϋΐιι ο'.^ιΐίβ «ι^πιιαι 
ΙιβΙ^ΙΐΗΐ ουαίι ηβο Ιιβϋΐΐα €θΓροΓί5 ίηιΙ)ϋ4ΜΐΙο, 
ιΐ6£ ΑΙρίΐΜη ηίνίΙΐϋ5 «ιιΐ νίθίυιο Α$ρ€ΓίΙβΙβ 
ι1«ΐ6ΐΊΊΐΐΐ5,&6ΓΠΐθϋίοαιυίΐ6Γΐ]υοηαΙΙαιη1υοο 
6ΓΔ( ιηΰΐη(Βπίϋ$ «111)8(^15 Ι)0$μϋί1ιυ$ ϋυηιιη, 
$υ8ΐ:€|ήΙ; Ιβπίο θηίιυ ϋββίιΐβπο «Β5ΐϋθΙ>Αΐ 
&ϋρμ6ΐ «^ ίι^Γβηϋι ηοπ ιηοίΐο βτωΐ'ίιβ ηΑ^ι- 
ίηΐ^ίιΐιη ΡΑ5ΜΘ, δβοΙ οοιοί|)ϋ8 «Ιίοιη €(ΐΓί$(ί«- 

ηΐΙΙΙ Ιβ^θΙΙΙ ρΓθί98$ί«, <{ΙΗ, ΤϋΓΟίΟΟ ίαιρβΓϊο 

ίιι ίπια)605αιη βυοίο» $ίωίΐ6ηι ροΙθΓ9ΐι( Α)γ- 
ΐΜηο < 11511 ίρ ν6Γ€Γΐ, Μ^ ίϋοίΐθ ίοιοωπιοϋθ, 
1•1}θΓ65 βίααβ ίρ^βιιι ν^•φ^β^ιαΓ«ιι1) ΰθ(ΐΐ«ίίΐι- 

€ΐιηΰΐ8 Ιιιρ ν6ΐΙβιιι ίιι α)(^(11ϋηι ρΓοίβΓΓΟ Αοιίβ- 
«ςκίΙ^θΓΟ (4ΐ^β^>^ 1ι«0ηι«!θ ^65$ίΙ ιιιυΙίΐιΐ5({ϋβ 
ΐ(«1 α<5ΐ(]ϋβ ϋιιηι (ιι.*Γαιβϋ05 ριίηοίρβδ ιι1 
ι:υηοϋΓΐ]ίΑ»ΐι «Ι ίύ^ιι$ ΐΜθαοϋυαι $ο11ί4:ί(Αηβ« 
αΓϋϋαπι Ι«|{4ΐίοΐ|ΐ& ωιιηυβ ο1)ίΓβ( (7β). Ρ1««* 
Γιιι» ΐΑπίαηι νοΓΐ)β (|ΐιΗ)αβ ίΒ&^Γοαοϋβ ρθηο- 
^^Γΐϋο Ιϋβ^ιί ίιιϋα$ΐρίιιιιι ρβΐίϋηιΐοιη(ΐιΐ9 ιη•* 
<;Γΐ^ϋίΐ3ί1οιυ, λ^^οΐϋ (1ιίΓιοιιΙΐΑΐ6& αί Ι<Β(1βΓί3 
&ί'θΐη ίαηάβ\^ ΐΓα5ΐΓ3ΐΑΐϋ6ΐροη:ΐ» ιη τβί ΐβ• 
«Ιίιοοιιίαω βϋϋυυαω. 

45 XXXV. 

« ν«(1ί1 (.«!€ ΡΙδίίηθ) νίΓ ορΙίιη(]$ ^ ΙίοβΙ 
« νλΐ9ΐϋ(ϋηβΓίυ8€ΐΙιίϋπΐθίη5(βη(6, ςιιοΡηιβ 
« ίιιιΐ)€Γ8ΐ. νι;ηθ1ί68» Ρβ<1ο βιιιυβ ριίίουπι 
« (1<^ΐΑ^α>, (ίΐ|€«(π ββ 8θηιι1ιιαι βιί ^υΝοίρίβοι- 
« ίΐϋΐϋ ΙβηΐιΐΜΐ ϋβΙΙυαι »(Ι1ΐ0ΓΐΑΐυ8» ίη βοππίθί- 
« οίθΐυΐιοηβδίο βΐβ[$ί8(|ΐΐθΐιι Ιηιιΐοθίοίθ^βηΐί 
« εοωίΐ&ΐϋ Οοΐ'ΙιΙ Ι16Γ. 8βΒνίθΐ38ΐ ίιιιυ Ιιιβηιβ 
« ΚθΙίΓϋΛΓίοιηβυδβ, ΐηΟθπαίθηΐβ |.οΐί86ίιηηιιι 
« ψιω Γ6(ροΐΓί{$ΐ(|ΐί»8ΐιη8(«8(. ν6Χϋΐυ!$ίΙβ(|υϋ 
« νυαι νβη(ΐ$, ίυιη ίιιιΙ>Γίϋυ8, Ιπιη ηΐνϋ>υ8 
« ριορβ ουηιίιιυί», πϋΐΐυιη (Ιίθΐιι ίοΐ^^ηυί^ίΐ 
« ςυο υ11ρπυ8 ηοιι ρίοϋϋίδϋι,'ΐϋΐυΓ; ε( ϋ< »ι 

« .^18Γ6 ρ6ϋίΙ)118 6ί|Μί ρΓΦ ({Ιίΐοίθ γίχ ρθ:^$€ηΙ» 

« νβΐιίουΐο (ιβηηβηοΓαιιΐ• φιοά (ΓοΗαιη νοΰΐι- 

« ω08,^Ρ0Π ν^ϋΐΜ.^, 8θί1 ΐΓΑΰΙυβ 681. Τβοϋβιπ 

« ν^Γο» ροβΙ 1α[>ογ^& ρι-ορβ ίηΰαϋθ8, Νογηιι- 
« 1>^Γκ«η ν(;ιιίΐ, οΐινίαα] ριοϋβυηιβ ^οπογα- 
« 11881100 ({υθ(|ϋ6 ϋίνΰ, ρΓ0(ΐ6υρΐίΙ)α8 βρί- 
« Μ:ο,)ί8 1 1 Ιοίο υΙϋΓΟ. [^Γ^^^ιη ίιι^^Γρδ^αδ , 
« Ιιΐΐϋΐ'ίδ 8ιο^ιω 00 ραιιΐϋδριίηοίρβ^ ύ^^ια^α- 

θΙ> 0Ρ€Τ•ΙΙ1 β^Γβ^ίο ΙΙ|ΐν;||»|1| ίη ΓΟηοίΙ^Ο Β&8ίΙ(*βΙΐ8ΐ 

ιΙίαΐΌΐκι• οηΙΐΗ:ιΙί8 8. Αιΐ){«;1ί ίη Ρογο μί^αηιιι 

1'Γβ:•ΐΗ}» 081. ϋΰί•Ι(Ι<ί μΓ(»»Ιΐγΐ<:Γ €3Πΐ. 8. ϋΐ*υ0ΙΧ III ^6- 

ηι»:<Ι«ιη «ι βρίϋΰιφιιιι ΡυΠϋνιΐϊίϋ ίιιΐΐ. ΡΙιιγπιι.ί5 Ιβ- 
{«Ιίυιΐφϋ ρτο ‫1ο 8ρθ8ΐυΙίϋ]ΐ .ιιιββπο €ΐιιη ηοιίιίιιβ 
ιιιΐ^^ΓΜλίι» Λ€ ρηιϋβιιΐί»! Βϋβ&ίΐ, ϋΐ ρπνββηίιιι »ριι«Ι 
Ραιιιΐ(>ηΐο8,υΐΜ Μ3Χομιιπιιιι ίιιιβΓ βυιιιιιια» <Ιι(ΓΐοιιΙιοΙί'8 
¥ί ΐΜΐΠουΙα ?6Γ89ΐιιβ «81, &>νρ»ΐ8];βιι;ΐπο ιηα^ο^ Κο- 
ιικκ ϋ«€«88ΐΐ Α», ίΜ^, ιυαιυΐϋΓίϋΐιβ νυΐηίΐ ιιι ΙοιιιυΙυ 

(75) ΙΙϊϋΐΌΐι. ΚυΙ>6υς, //ίχ;. Ηα9€η,^ ΙίΥι. νιΐ : Αζ- 
€€αη, ιιιιριιΐ, α^^»αΓΐθ9ή$ εαηίίηαΐί^ ριπιη ΜίπαϊΗΐη. 

Ρατκοι-. (;β οιχι. ΑίΟΫδΙΙ ΪΑΝΟΙΝΗ εΟΗΜΕΝΤΑΗΐυβ. « οίο 8(1 86 ΤΟ08Ι, πορΌΐυπι ςυοηυθ Νοιίω- 
« 1)βΓββη8βιιι υΐ ίαβη ίηοί8( Ιοώ^λ θ6 βρ^νί 
« θΓ8ΐίοπ« θ4ΐΙιοη8ΐυΓ; Ιά ν^ΙΙβ ϋβιιιη Ορί. 
« ϋ&Γ.,ίϋ Ρΐϋΐΐ) ροη(ίβ4?οιη, \ά γ^ €ΗΓί8(ί8' 
« ηί ρόρυΠ βί]4ΐοί8^ ρρορβ 8β ρΓοβίββίηδ. 
41 3ορβρν€αβΓ<• αιιΐοηι ηπη ί(8 ηαυΙΙο ρό$^ 
« ααοΙθΓϋ8ΐ8 8βϋί8 βρο^οϋο» 6ΐ ΐβηΐί νίιί 
« ίοπαα ρβΓίηοΐί, ρΓΐηοίρβΒ ιηυΐΐί νβΐ ρΗηο • 
« ρϋπα 0Γ8ΐοΓβ8. Βθ8 ιΝθ ίη οοπνιπίπ, »ιι- 
« ίϋΐβ (ΌηίΓονβΓδίηιυιΐϊ Οθυ^η, βϋ ρβϋβιπ ^Ι 
« αοη€ΐΐΓίϋ8πι ιηυΐΐίδ •ο οΐθκίιηίΒ ΡθΐίοιηΙ)υ8 

« Γ«νθΙ'βΓΟ Ν8β|)6ηΐ)ΐηβΓ0 60η«1ΐ18 «81. Οιιΐ(ϊ 

* ηοη (:0){ίΐβνίι, (|(ηϋ ηιη βςί^ ςπίιΙ ηοπ 
« (<ίχΚ Β«$58ηοη, Ρυΐρίΐύ.^, (|υο ρ«βθΐηίηΐ(Τ 
« (ϋ5!ςίί1(*ηΐβ8 ί-ΒΓημοηοΓ(»1? Α(1ργ8π( ρΓίηεί• 
« ()6$ ηπιΐιί, βϋθΓβι ι:8πΙ1ηαΙί8 Απ^α$ΐ6η$ί8, 
« ηϋβπκιΐ 6ρί8€υ(Η ΐ|ΰκ1/πη; βιΙβΓβΐ ΑΙϋθΓΐιιβ 
α ΒΓθη(ϋ<^1)αΓ96η»ί$ πιηΓοΗίο, «(ΙβΓβηΐ Ιβ($8ΐί 
« ΒϋνβΥίφ (Ιυυίδ. Ι1«:8 (1αο8 ρΐΊηΗρβδ ίηΙβΓ 
« 86 108X1018 (ϋ88ί€ΐ6η(65 οϋίο ρΐΌρϋ^ ίη^ξβπί* 
« Ιο, 6( ιηοη6Γ6> 8ΐ οϋ^«θΓ8Γθ νίΓ οριΐπΐϋδ 
« ηοη ϋ68ίη(*1)8ΐ, οορίο$θ βΐ |;Γ8νί ΟΓβΐίσηο 
« ϋθ Ρ8Γ.6 (ιβΙ}ΐΐ8, ηιΐθΐιι (Μΐυ!ο βηΐθ ουιη αιΙ- 
« πιίΓλϋοηβ Ιθ^ίωαδ, υΐ, (Ιβροδίιίδ 8ίηιιιΙ(8- 
« ΙίΙ>ϋ8 βΐ οϋίΪΗ, ϋθ 1>6ΐΙο46ΤιΐΓθί9 ίπίνΓβιι* 
« ϋο υπβ ουιη ροηΐίϋθ6 6ΐ ίθ]ρνΓ8ΐθΓ6 οο^ί- 
« (8Γβη(. 

χχχνίι. 

« ει 6(Χ6 ύϋϊίί ίη οοπ8υΙΐ8(ίοπρ 6586η1, 
« ΙΗΐθΓΟ 61 8 Ιοςηίο ΡβηηοηΙφ, 9. ΑηςβΙί 

« €8ΓϋίηΑΐί,Γ6(ί<1ΐΗΐΙΐ1^ ηυίϋΐΐδ ΗΐΓβΓίΐοΓρπ- 

« ({ηβΐϋΐυ ουιη ΤοΓοίδ 0886 βΐ ΡΗΐιηοηίθ8 

« ςΓβνί ρΐ08)ίθ8ΙΐρΘΙ«10$0688!8$<Λρ ΗβΐιΙΐΙΠ)- 
« ({«16 ΐΐΏΐηίΠΘΓβ ηβ }ΐ08ΐ68, νίοΙΟΓίθ ( Ι^ιϋ, 

« Ιοη^θ 80 Ιβΐ6 Όπιηιβ ο^^υρ6η^, ν88(6ηΐ οΐ 
« ϋΐΓίρίβηΙ. Τη(ΐι Β68.ν8ηοη ΐ80Γ}Π)8ΐ)ΐιηϋυ.<, 
« 80 νϊ(:6ηι <:1ΐιί8(ίβη« Γ6ίριιΙ)Ιί('φ ς6ΐηϋ(ΐ8 , 

« Ι>Γ0νίΐ6Γ θΙθ<1^8 01111)68 ΠΟδΙΓΙδ ίΙΐ8ΐ88 ΟΟΠΙ- 

« ωουιΟΓβΐ, ίιηιυίηοπδ ρ6ΓίοιιΙιιπι Οδίβπιΐίΐ, 
« Ρ8061Π ΐ'Ι οοηοΟΓϋί^ίοι ρΓορυηίΙ, (]υθ 111>6ΐι- 
« 11118 οΐ (υ(ίιΐ8 οοπ]υηο1ί8 «πηί:» (Ί οορίίδ, 

« ΙΓβ ΐΠ 1)08ΐ6Π1 ίυΐΌΓΘΙϋ 6ΐ ΓβΟΟυΐί νίοΙΟΓΪΑ 

« 6X811 ΠβπίΓηι Ιιοβηΐ. (^υπ) βηίοιιι Νοί'ίΐΏϋθΐ- 
« ^Φ ηίΙιίΙ ββΐ'ί \ίϋ(.*Γ(3ΐιΐΓ» ςυοϋ υο ρΓ0|)ΐ6Γ 
« ϋίδίβηΐίβιη ρΓοϋοΙδοί ΕΙιυη&πί ρρΐηοψθδ 

« ^Γ&ν8Γ6ΐΐΙΐ1Γ, ΙΠΑΧίπΐθ ΥβΓΟ ΡϋΙοΐί^υδ ΟΟ- 

« ίϊΐυ8, ΐΓΜΟδΓιΤΓβ οοηνΒΐΐϋΐη νοιηίΑΐΐβω Ιθ- 
« ($ί<1υ8 ίηδίιΐυίΐ^ ηυ (]υί(1ι(υαΐι) )ΐ)Ιΐ'Πΐ8ΐυιιι 

« Γθ1ίΐ1(]υ6Κ6ΐ(]αθϋ βΐΐ86ϋ8Ι1ΐ]&£ΐϋ68ρ6Γ(ίη6 

Λ Γ6ΐ• νβηΐ'.ιΐίΐ βδΐ ΙιπκΙοιη, (»081 ιΐϋΐΙ(8 οΐ 

« ($Γηνί88ΐιΐ)8 ρθγΙοιιΙμ, νοΓϋΐΑΐίαιιι ; η6({π6 

« 6ηιηίΐ ρ6Γ8[;Γ&Γ6 (ιοπηβπίβιιι δίπθ ΙΜΟΐδίΐϋο 

«( ιρίΙΗ^ΐ'ί ΙΐϋθΙ» (μιοά αρυϋ 608 (ΐΑίιΙπαι νβ- 

« Ιβΐ ϋθη5υιΗυ(1ο Ι) ΡΑρίπ^Β βΐΙίΐΐΓ^οίηί» (|πο- 

« (Ιαωαιοϋο οοπουδδα νίϋυρίμΓ» $ϋδ06ρ(ϋ.^ 

ίοτ'η ύωηο^ίηιη α [νηάο$ οηιηίαηνύ ίΟϋτα «άύ Ο, 
Λοοηηη ΐ!.υα秀ΐί$ί(ΐί ύοηο ΰβέίίί. 

(76) Μυιιιιιιιβιιία ρΙιιπιιΐΜ .ί(Ι Ηβιιο Ιι^ι^βΐίοιιβηι 
(>6πη3ΐιΙί'8ΐιι 2ΐΐ4)υ6 βΐΐϋΐιι »ά Υριιβίηιιι $ροοΐ3ΐι(ΐ«, 
<|υληι ιήοιιιιΐο ρυβί €8πΙΐΐϋΐΙί8 οΐιΐνίΐ, ίη βΓΟίιινο δπιιΐ 
Υαΐίοαηο 8ϋΐΐιΐίοΓβ ; (|ΐι:ιΙυοΓ η»ιιι«)ΐΐ6 ιϋί βλβίβΐυιιι 
%οΙυιηίιΐ8 ιρια: [)ΐιΙ1;ΐ8 ροιιΐΐίί€ί:ΐ8, Ιί>^'«ι1ί (Ιβ0Γ6ΐ8 8ΐςιιβ 
ΙιΐϊΰΓΗδ ίη υιιιιιπ ^4>η^$68I8 οοιιιίικίΐκ. ΡπτίβΓβα ιιΐ8• 
((ΐιιιιη Ιι»Ι)(ΐηΐ Ίιΐ5ΐΓυ:η<*ιιΐΐΐηΐιιι ιιυιιιβΓυπι φΐΆ 8(1 
Γ«;ιιι ΙΙ<ΐ»^βΓίοιιί8 ί(οιιι«'δ1ΐο:ιιιι λίνο αιΐ Ιιοιι.ι οοςίΑβί^ΐ'» 
βιίυα ροΓίίιΐϋΐκ, ςη» Ηΐϋ8υΙ)Τ8πί8ΐίιυΙί3 8ΐΐ8η. ϋ!^ 
αΰ ονιΐυιιι υί»(|ϋϋ νιΐχ ιοιιιιυίΐ. 11X111 Α1.0Υ811 ΒΑΝΟΙΜΙ ϋΟΜΜΕΝ1ΑΗΐυ2>λ ΚΜΙ# Βν6Χ6ΓθΙ» ροηΙιΓιοί ΐΏθχΐοαο ϋοηΑΐυΓϋδ. Ει 
ληΐ'θηβΡίυ$ ιΙΙυϋ ίη 8Γε6ηιΝ3ΓηίδθΐΓΑη$ίβΓ- 
ΓΙ δβηοΙθήΟθ β$86Γν8Π ιΐ)οη(1ανοΓ8(« (Ιοηοο 
ΗοΙΙί ΙυαιυΚυβ ίο Ρίορηο 8(({ϋ6 1}αιΙ)Γί8 βχοί- 
Ϊ8ΐί ςυίββοΰΓβηΙ (85). Ρ808ΐι$ Ι80(1βω Γ6ΐ)09« 
ευιη ίη$ί£;ηί Ιιοο Υ611ρΙ ΙΙΐθββϋΓΟ ν8ΐίΓ8η8ηη 
8υ§^6Γ0 Ι)β$ίΗθ8ΓΡ, 8υΙ) ίηίΐίυαι «πηί 1Μ2 
ΪΓΘ5 Ν8Γπί8ίΏ 50 ρπΒοίρυΦ (ϋ^ηίΐβΐίδ Ά^ ηο* 
Ιυίηίδ Γ8Γϋίη8ΐ65 ϋίΓβχίΐ. ηοΓηρβ Βθ5$8ποη6ΐη 
ηο$ΐΓαιη, ΑΙθΧβηϋΓυιη ΙίΙ. δ. δα^οηη» (86) 
βΐ ΡΓ8ΐΐ€ί5ουα) Ρίοοίοαιΐηϋυα) (87) (^υί ϋβϋίΐο 
ϋΐυαι ουηι ΙιόηοΓΟ ιη ΙΐΓϋεαι (ΙϋίυΓΓβηΙ. Ηί 
Ν8Γΐιί8ϋα ρΓοΓβοΙί, 615&0ΓΟ Γθοβρίο ρΙ^ιηοΓθ, 
110108(0 ?6Γ5υ^^ οοευΓ8απ(ίΙ)υ5 ιιηϋκ^αθ ρο• 
ρυ1ί8, Γ6ηΐ68Γυοΐ. ΑάροπΙβοι Μϋνίιιιη ςαβ 
ϋίε τβηβΓυοΐ (68 ίυίΐ ϋόφίηίοα Ρ8ΐω8Γάιη« 

ρΠ€ΐίβ ίύ\}9 ΑρπΙβ:») 880ΓυΠ)λ£ίψάνον ίπ ΙυΓΓΪ, 

ςιιΐΒ ίϋί ΘΐίΗΐϋ ηυπο ββΐ, (1θ660(ί58ίηί)6 οοΙΙο- 
σ8Γαη(, Ι-βΙίοΐίβ ίηΐέπαι 8^οΙ)ί6ρί8θορΐ8 Βι^ηβ- 
νθΩΐ8πο 86 δίροηΐίηο ςυί νί8ΐΙ<ΐ8 6ΐου5ί88 
βςβΓθηΐ 6ΐ Ιοοί ϋυ8ΐθ(ϋθθ ΰααϊ οαιηί 8υ6ΐΟΓί• 
ΐ8ΐ6ρΓ8θβ88βη( 51-52• 0^'^Γ^^^ 8υΐ6η80 Οθ- 
Ι65Π1816 ρΟηΐίίβΧ 8. Αη(ΐΓΓ«ϋ8ρυΙ ίπ 111*1)61)3 

ιηΐυΐεπί» ίρβυυι Ι]8ΐ)(ΐΙ Ι.Θ01ΟΓ η8ΓΓ80ΐ6ΐη ίιι 
ϋοαιαίυηΐ8ΡθΓϋθ) $αθΓυΐΏ 1ί1)Γ0 νπΙ. 

ΧΙ.-ΧίΙΙ. 

Εγ8( 8((ΐυ6 6!ΐ8ίη ηαηο Θ8( Ιπ β^ΓοΤαβοη- 
1800 ο<ΒηοΙ)ίϋΐο 0Γ(1ίπί5 Ββδϋίβηί, νοΙ^ο 
^^γρ18Β>Ρ6ΓΓβι»ηαο^υροιαIη (88). £ο ηυΙΙυιη 

^ΰςΊ68ί8$1ίί*8 ϋίΐίο ρã€ΐ8Πα8 Π8ΐ)υθΓ8ΐ 8 ΙΟΠ- 
ςΟ «νΟ, 86α ΙΟΟΠ8>ΐίθ8(0 8ρθ6ΐβ8 58 (ϋ^^^*!* 

ιΊίααπ), $ίν6 ορθ8 ίη§;θηΐ68 80 (υπιΐοβ, αυί- 
1>ιΐ5 ϋϋ€6η(08 ϋ1 υ1ΐΓ8 π)θΠ8θΙιο8 (ΙΓα 8ΐυίΙ 
£ίυ5ΐ6η(8νίΙ(]ϋθ. δβϋ, υΐ ίΐυχφ ρΙθΓϋίπςυθ 80 
ίίΐυΐ8ύίΐ68 Γ69 ϋόοιίππώ 8υηΐ, ίΐ8 86η$ίαι & 

ρΠΠ)(£ν8 (ϋ{$ηίΐ8ΐβ Γ60β$86Γ&(» (8η(85(ΐΐ16 ίπ 
1»0ΐά8 86 ρΟ$&&$$ίθΠίϋϋ8 ]8ε1υί^85 Γβ66Γ8ΐ, Πΐ 

Ρίο II Γ6(§π8Πΐ6 νίχ Ιβηαβ 80(ί(]υί βρίβπϋοπϋ 
6» ί8ΐπώ νθ$ιί($ίυαι ^6ι^Π6^6ι. 1(1 [Κ)πΙίίθΧ 

ΒΠίαίΟ Υ6Γ5805, 6ΐ ^ΐίδΟβΠΐί 1^016 Ι08ΐθ ν8ΐί- 

(Ιυαι ριχιωρίϋιηςαβ Γβωβϋίιιιο ορρΟΠϋίΌ ου- 
ρί 605» ν Κβΐ. 56ρ(6Πΐΐ3Γΐ$ 1Μ2, ρΐ»ΐ8Π(ΐ8(ί 

οοθΟοΜΊ Γβ{(ίιουπ βίςαο 8(1αιίηί$ΐΓ8ΐίοη6σ) 
Βι;588Ποηί ΐιυ8ΐΓο Ιβη^αοοΐ 8ϋ1)&1ί οοωωβπ- 

(85) ΙΙΐί]ιιέ ΓαοΙί ηι6ιιιο^^^, 6ΐ&ί \θίί%^ ρο:>ΐ6Γΐα» 
&0Γί|α>• 6Χ9ΐ«ι ίη 88εο1Ιο 3Γε{8 Μ;ιηιΐ6ΐι§ΐ5, «β^υβ 

8ΐ€ ΙΐίΐΜΐ : 

8ΑεΕ1.ίυΗ Ν0€ 
ϋΙΙΙ λ&$£ΚνΑΐΦυΜ ΤΒ401ΒΙΤ 

ΑΒεΐ$ Γ8ΛΚ££Τυ5 
^Χ ΑΟΗΑΙΑ ΑΟνΕΟΤΟΜ ΟΑΡυΤ 

ΑΝΟΚΒ^Β ΑΡΟΙΤΟΙ.Ι 

ΨίΟ Π δεΟΒΝΤΒ ΜΟΟΟΟίΧη 

υΌη ΡΟΒΜΙΒΑΤΙ ΤΒΙΟΜΥΙΒΙ 

Α» ΟΒΒΒΗ ΡΒΡΒΒΒΒΝΤ 

ΙΗ ΒΑ8Ι1.Ι6Α 1.00Α1ΙΟΟΜ ΥΑΤΙΟΑΝΑ 

ΤΟΒΜ^Β ΒΕΟΟΙΟΙΤ 0Β0ΒΝΤ10ΒΙ 

ΜΐεοΐΛΰδ ΟΑϋΡΐυττυβ 

' ΡΒΟΤΟΖΙΟΤ. ΑΗ>&Τ0ίΙ€υ8 
ΕΤ ΟϋΒΕΒΙίΑΤΟΒ ΗΙ>01«ΙΙ 

(86) ΑΙ«Χ8ΐΐ4ΐ€Γ ιΐβ ΟΙίνι» ϋαιιιο δβϋΐίη»^^ 6Χ ιιΐ8- 
%ι%ίτο %%ηΐτζϊϊ ογ(1ηι!» Αιι§υ;»ΐίιιί2ΐιί, αΐΓ<Ι. ρΓοΜ». 
ΐιΐ. δ. 5ιι&3ΐιηΦ Λ Ρίο ΙΙεΓοια;» 1'υΗ8ΐι^,14<Ι0• Υιΐίλ! 
5 ιη€ΐηιιοιιίΒ οίαππΐ 61 Ιΐ€8ΐοηΐΗΐ 3ΐΚ>ι> 9•€(ίμιιι& (υίι. 
ΟΐΜΐΐ ΤιΙιιιπ 21 Αιΐ}$ιΐϋΓι 14ϋ5, €» ιι ηαα^ΐαμι •βιιι- 

Ιιΐΐιι .Ί Ι.ι1«ΐΐΐ 3ΐΐί}ζΪ88«1• 

(Η**) ΚΓ.ΊΙΙΓ. Τθϋ656ΐΐίπΙΐ5 , ρίΙΐΠ:! 8611611819 , 61 

Ρ.ΐ II ιιβρο9 «1 ^ΟΓΟΓβ ίαιΐ €αιιΐ(|η6 υίί οη(ι»4ιιι α»- (]8ΐ8Γίο οοωπι1$1( (89) ; 8ρ6Γ8ΐ}8ΐ οηίω ίθΓ6 
ηΐ 6|α9 5ΐυάίο 8(ςι>θ 8ωθΓ6 βαιηπιο ςυο Βα-» 
βίΙίοπΑΐη ρΓ086(]υ6ΐ>8ΐυΓ 1'8οαί]ί8ΐο, ηοΜΙβ 
ίΙΙιιϋ ιοοη85ΐθΓίυπι βοιίββφ (1ί8θίρΠπ88ϋ6ου8 
ΓθοίροΓβΐ ιηαΙ(8(]υ6 8(8ΐίω ]υΓί$ ϋθπβΟοίο 
νϋ[ΐαίθ8Γθ( ^(1» ιρδί (υη Ηοοιίπυιο ίΓ8α8, 
(υπα νΐ8 8Γΐ»θΓυοοι 8ΐ}8(υΐ6Γ8Ϊ, (ΙυΐΏ ϋβΙΙο οί- 

νΐΗ 0Π1πί8 ΟΙΓΟϋώ 8Γ(]θΓ6Πΐ ,θΐ ΚοίΟΑΠΙΒ ηθ<• 
1)ί11ΐ8ΐί8 ρΓΟΟβΓΘΒ ΟϋίΟ 806Γΐ)ί8$ίΐηο ίπΙΟΓ 56 
(ϋΒ06Γΐ8Γ6Ο(4 

ϊυιι. 

Ν60 νβΓΟ 1ΓΠ18 ρΟΠίίΟοίδ ΤΟίδ ί*υβΓ6 : 51* 

(]υί(ΐ6αι Β6$88Γίοη , ν6(υ8ΐί$ ϋ!ρ1οκο8(ί5α8 
ιή8ΐΓαα)6ηΐΐ8ηυβ θΙ οΙΐ8Γ(ί8 6^υ8^οο^^^ βοΙβΠβΓ 

6X008819, ίϋ ρΓΪΐΟαΠΙ ΟΟΓβνίΐ Οΐ 80Γίρΐ8 ΙμΘΟ 

οαιηί8 ίη Ιίϋπιϊο οοποίηηβ (Ιί^βδίβ Γ6ί6ΓΓθη* 
ΙυΓ,ηθ2»ο& ο(£ηό1>ίό ]άΓ& ίη ροβίβΓοιη ϋββοο* 
ΓβπΙ, ηβα α)ϋη8ο1ιί$, οΐ 88θρ6 οοηϋκθΓβΐ, ρβ- 
ηίΙό$ 658601 ίηα(ίΙί8 βίςυβ ί^ποΐβ (9θ/. Μοχ 
1)0018 Γ6οορ6Γ8η(ϋ5 νίΙΐΒι;|θο 54 οοΒηοϋίΙίοβι 
Ι6{$ίϋυ8 ίη8ΐ80Γ8Π(ϋ8 ίηΐ6η1α5| Ηβοϋ ωοιίίοβ 

Γβω&ΠΙ 80 ΙΟθη8&ΙβΓϋΓθΓ(ΟΩ88 Γ60Γ68ΥίΙ;η8αΐ 
6ΐ Φ(ΐ68 5€|08ΐΙθΓ6 θΙ)$ϋ88 80- ρΓ8Β 111Πΐί8 Υ6• 
(081816 Ι8ΐ)6ήΐ69 Γβ$Ιί(θί( βΐ 580Γί8 ίη(1θαΐ6η- 
118 ρΓ6(10$8ς06 8θρθΙΐ6θ(ί1ί 60θ1('8ί8ΐη ίθ8- 

ΐΓοχιΐ. Ηυ]α8 Γοί Ι65(θ9 βΐίβιο ηπηο 8οηΐ οαπι 
5ΐ6Π)Γ08 ίρδΐα$ κβηΐίΐίΐίυπι ηυοιί ίΙ)ί γί$ί(0Γ| 

1υθ1(1θ08Π8 ΟΟΠηΐΐΙΙ& ςο® ίπ 580Γ8Γίθ 8&86Γ- 
Υ819 80ρ6Γ80η1. Ιπ 60, Οΐ ΟΘΓΐίόΓ 800) ί8θ!θ8, 

08ΐίχ οηα9 6ΐ$ί5ΐϋ αιβι^οίροοϋβρίδ, 6Χ ηΓ^^εηΙο 
)θ8θΓ8ΐο οοηΓθύΐοδ, ^ο^09 ίπ 1>8$ί Ηφ ];ΙΙθΓ« 

ίΟΗΟοΙρΙθΒ ]6§^Π0ΐ0Γ : ΒΕ88ΑΒΙ0Ν ΕΡΙ8€0Ρυ8 
Ν10£Νυ8. ΡΓ8βΙβΓ68 (ΙΟθΒίΚ)! 5001 08«>αΐ8?, 560, 

(11 (ιΓ«6οί γοο8ΐ11 : ρΗφοοΙίβ; 56Γίθϋω οοοο), 

Γθ1)Γί ΟόΙΟΓίδ, 80Γ6ί8 06Γί1)Ο5 ίη$ρ6Γ8υ01, 6ΐ 
880Π5 Ρ051 ϋθ016Γ05 6ΐ 8θΐ6 ρ6ΓΛ05 10)8(^101- 

.1)05 ΟΓΟβΙοο), ψιΑ ρ\\τγ^ϊο 5ίΐΟθ1 ΟρβΓΘ &(- 
ς06 80Γ0 ΓβΓοΙ^ΟΟΐ ; 8ΐΐ6Γ0ΐη 6Χ 80Γ0 Ιοίοο) 
61 βΐ^ΟΓίδ ΟοΟίΙοί ρ855ίθΟ0(η 6Χΐΐ:1)6θ(ΐΙ)08 
8Φ8ΐ)Γ6 10ΐ6Χΐ0(0. 

\ΙΛν 

νί(1ίω(ΐ5 5ορΓ8 Ιόδΰρΐιοιη, ΟροΙίδ ραίπίβι*- 
οΐι&ω, ΡΙοΓοοίίΦ, 80ΐ6(|θ8αι 5γιιοϋο &οΐ5 

Γ'ιΐυ» ίη Ρί€θ1οπιίιΐ6θΓυιη ί8ΐηιΙί&ιιι. €3Γ<Ιίη8ΐ8ΐαιη 
8ΐ) άνϋηουΐο οΐχίιίαίΐ «η. 1460, ευηι βϋΐιυε 6Μ€Ι 
8(!πΐ0(]ιιιη ]αν6ηί8. ΜυΙΐιιβ ΐ6{:«Ιίοη65 6ΐ ΕεΗβΕί» 
ηβςοιί» 8®85ϋ. ϋοειοκ 1>οιβΊι逕 8ΐ»&ηΐί!»βίιιΐ6 ίοτίι, 
ιιΐ βχ μίαπιηίβ ρΓ««(8ΐιΙίαιιι νίΓΟΓοιη βρίβίοΐΐβ ρ«ΐ6ΐ.^ 
Ρθ8ΐ Αΐ6χ:«η(ΐΓί ΥΙ οίΗΐυιιι Ρ«(Γί οΙΙΐ6(ΐΓ>ιη ββοβη-' 
ϋΐΐ 8υΙ> ιιοιιπΒβ Ριί III, .εαϋοηιςυβ βιοιο, <\(ΐί ίιιιΐ 
1503, ουϋΐ. 

(88) 8. Νίΐιιβ ιλΙ\}Μ, ίη Ο^Ια^Ηβ οΠίϋ, Ο. ΒβειΠι 
ίη$ΐίΐυΐαιη ρΓοίβββαΒ ββΐ, βαςαβ ίιι Γβ^ίοαβ 3ε ά^ϊηύβ 
ρΓορβ ιηοπίϋΐη 6α55ίηιιιη 61 €3ί6ΐΒΐιι υΓΐ)6ΐη ιηβ^ηίβ 
τΪΓΐυΐΊϋηδ (ϊΙαΓηΐΐ. Αηηο 1004 ιηοη«8\6Γίιΐιι1 €Γγρ(9Β- 
ΡβΓΠΚ» 8 Γυη(ΐ3ΐη€ηΙί8 6Γ€χί(, ρΐυιΐιιΐϋΐη 8ϋ]ιι(α5 
ιηαηΊϋ« βΐηΐία 80 ορίϋυβ βΓβ^οπί, εοηιίΐΐι ΤϋβειιΙληί. 
(8ϋΐοηιηι. Ιιι ιιοΐίΐ» »ιΙ ηιοη3•(.ϋΐ7ρ(:Β-Ρ8«'η•1«! ΒοπίϋΒ 

€4ΐιιΐϋ ^7^8.) 

ν89) Κΐϋΐη 8οίοηιιη., Ιώ.εΙΐ* 

(90) ΗίΐΐΜΐίι Ιιθ6 ΐ'0Βΐιο6ίυπι ήΐ9ί|(ηβιιι <|ιιθ(|ΐιο 9ε 
ϋθμιθ:ί8ηι εοιΙίευΐΜ οριίιιιοηΐιη ()ΐΙιΟοΐΙιι;ΐ'8η» (|ΐιθ!» 
3πΐιηαΐ ηιο:黀ΐιι €»ΙΙί8Γ»ρΙιί2ηι 6ΧβΓε«ΐηΐ69 «Ιβ|;8ηΐ<^Γ 
<1ϋ5εηρβ<:Γ>Ηΐ } 86(1 ίοταηι ρ;ΐΓ8 ιη8ΐ;ιι«ι 80 μοίιντ 
Ιβπΐ|Μ>η1»υ8 8ι&Μ V <$ι ΡβαΓι V ροηιιΙΙουιη η^ ν8(ΐ- 
ονη.ιαι 1>ίϋΙίυ4ΐ46ε8ΐη Ί118Ι8 6(>Ι; ηϋ.|ΐιί \6ι*ο, ]ιιιΐΜ 
υτίκιπί VIII ίη Βλΐ-1)6πη:ιηι ρο5ΐβ.ι ΐΓ8η.ί«Μ(ΐ.ιΐ. Υιά* 
Ι'ϋΐι υηι Ροηιρίΐιαηι Ηυ^οϋΐ, ΙιΙ>• π, ειψ. 2. 11X111 Α1.0Υ811 ΒΑΝΟΙΜΙ ΐ:0ΜΜΕΝ'ΙΑΗΐυ2>( ΚΜΙ# Β?6Χ6ΓθΙ, ροηΐίββί ΐΏθχίΦΟ ϋοηΑΐαΓϋδ. Ει 
Αηΐ'ΟηβΡίυβ ιΐΐυϋ ίη «ΓεβηιΝβΓηίφίΓΑη^ίβΓ- 
π $θηεΐ6()0θ β$86Γνβπ ΐΏαη(ΐ2ΐνοΓ8(« άοη^ο 
1)6ΙΠ (υιηυΙΙϋ$ ίο Ρίορπο 8(({ΐ]6 1}αιΙ)η8 βχοί- 
ίβΐί ςυίθβοΰΓβηΙ (85). Ρβοβίΐδ (βοϋβω Γβϋυ^, 
ευιη ίη$ί£;ηί Ιιοο γβΐΐβΐ ίΙΐθ88υΓ0 νβΙίΓβηβίη 
θυ§^6Γ0 Ι)β$ίΙίθ9Γα, βυϋ ίηίΐίϋηα ηποι 1Μ2 
ΪΓΘ5 Ν8πιί8ίη 50 ρπΒοίρυ» (ϋβΓηΐ8(ί8 ΆΟ ηο- 
Ιϋίηίδ ( 8Γ(]ίη8ΐ68 ϋΐΓβχίΙ, ηθΐηρβ Βθ$$8ποηΘΐη 
ιιο$ΐΓϋΠ), ΑΙθΧβηϋΓυπα ΙίΙ. δ. 8ϋ88ηη» (86) 
βΐ ΡΓ8ηοί5ουα) Ρίοοίοαιίηϋυω (87) (^υί ιΐβϋίΐο 
ϋΐοω ευαι ΙιόηΟΓθ ιη ϋΓϋεπι ϋϋίυΓΓθηΙ• Ηί 

Ν8ΠΐΪ8ϋα ρΓΟΓβΟΐί, 61580ΓΟ ΓΘΟβρΙΟ ρΙ^ΠΟΙ^β, 

Κοπΐ8(η ?6Γ5υ8» οοουΓ8»η(ίΙ)υ5 πηϋιηϋο ρο• 
ρυΓΐ8, Γ6ίη68Γυη(. ΑϋροηΙθίη ΜίΙνίιιιη ςιΐ8 
ϋίε γβηβηιηΐ (68 ίϋίΐ ύόα)ίηίθ8 ΡβΙωβΓάιη, 
ρπϋίβ 1(1ϋ8 ΑρηΙβ8) 880Γυη) λείψάνον ίη ΙυΓΓΐ, 
ήιιΐΒ ί1)ί 6ΐί»ι& ηυηο ββΐ» (Ιβοβο 11381 αιβ οοΙΙο- 
οθΓοπΐ, ^61^^1^8 ίηΐέπιη 8ΓεΙ)ί6ρί8θορ1δ Βι^ηβ- 
Υθηΐ8πο 86 δίροιιΐίηο ςυί νίϊ;1ΐ68 6ΐ6υ1)ί88 
Β^βΓΟπΐ 6ΐ Ιοοί ου$1θ(ϋθθ οααΐ οιηιιί 8ϋοΐόΓί- 
18(6 ρΓΦ&88»η( 51-52* Ο^'^ι*^^^ 8υΐ6η8ο οβ- 
ΐ6ϋΓΗ8ΐ6 ρόηΐίίβχ 8. Αη(ΐΓ€«ο8ρυ1 ίηυΓΐ)βι)3 
ΐΐΗυΙεπί, ίρβυυι Η8ΐ)(ΐΙ Ι^οΐΟΓ ϋβΓΓοηΐθΐη ίιι 
€οαιαιοιιΐ8Ρ(>Γυαι 8αθΓακχ) 1ί1)Γ0 νιΠ. 

ΧΙ.-ΧίΙΙ. 

Εγ8( 8((ίυ6 6!ΐ8ίη ηαήο 6$( Ιίι 8κγοΤπ80ιι- 
ίβηο ο<ΒϋθΙ)ίϋΐη 0Γϋίυί8 ΒββίΙίβηί, γυΐ^ο 
ΟΓγρΙΦ-ΡβΓΓβΙβθηαοουρηΙαιη (88}.Εο ηυΙΙυιη 

(3ΰ€ΐ68ί88ΐίθ8 ϋίΐίο ρΓβΒΟίθΓίαδ η8ΐ)ϋ6Γ8ΐ 8 ΙΟΙΗ 

^ο «νο, 86α 100118^1 ίοβιη 8ρθ6ΐβ8 58 <1>^ί- 
ιΊίααπ), $ίγ6 ορθ8 ίη§;θηΐ68 βο ίυικίοβ, αυί- 
1>ιΐ8 ϋυεθη(08 6ΐ υ1ΐΓ8 ίηοη8ο1ιο• (ΙΓα 8ΐυ{1 
£υ6ΐ6ηΐ8νίΙ(]ϋθ. 86ϋ, υ1 0υΧΦ ρ^θΓαωηυθ 86 
ΐοϋΐ8ύίΐ68 Γ68 [ιόοαίππώ 8υηΐ, ίΐ8 86η8ίαι £ί 

ρΠΙΌϋΒΫβ (ϋ}$ηίΐ8ΐβ Γ6εβ886Γ&(• (8ηΐ88(ίυ6 1π 
1>0ΐιί8 86 ρθ82»&8$ίθηΐΙ)ϋ8 ]8θΙυ1^88 Γβ66Γ8ΐ, υΐ 
Ρίο II Ι*6(§ΙΙ8Ι116 νίχ ΙβΙΙϋβ 8θΙί(]υί 8ρ1θη(1θΠ8 

6» ί8ΐη8θ νθ8ΐί^ίϋαι Γ6ιίη(^^6ι. 1(1 ροηΐΐίβχ 
Βηίαιο Υ6Γ8808, 6ΐ ^ιίδοβπΐί Ιιαίη ωβίο Υ8ΐί- 
(Ιυαι ρΓοωρίιΐιηςυβ ΓβωβϋίιιΐΌ ορρΟηϋΓβ 6ϋ- 
ρίθηβ^γ ΚβΙ. 56ρ1(;ΐηΐ3Γΐ8 αΛ% ρΓ»ΐ8ΐΐ(ΐ8(ί 
οοβηοΜί Γβ{(ίιηυιι 8ΐςϋθ 8ϋαιίηί8(Γ8ΐίοη6ΐη 
Βι;$88ποηί ϋυΐίΓο Ι80()ιΐ8αΐ 8ϋΙ)&ΐί εοωωβη- 

(85) ΙΙιί]Μ« ΓαοΙί ηιβιιιοΠα, 6ΐ&ί \θϋ%^ ρο$ΐ6Γΐαβ 

&6η|α>» 6Χ81«1 Ίο 88€ϋ11θ 8Γθί8 Μ»ηΐ16ΐΐ8ί8, «8(1116 
8ί€ Ιΐ8ΐΜΐ : 

βΑεΕίίυΚ Ν0€ 
ϋΙΙΙ λ8&£ΚνΑΐΦυΜ ΤΒ401ΒΙΤ 

ΑΒεΐ$ Γ8ΛΚ££ΤΙ)8 
^Χ Α6Ι1ΑΙΑ ΑΟνΕΟΤΟΜ €ΑΡυΤ 

ΑΝΟΚΒ^Β λΡ08Τ0Ι.Ι 

ηο II δεοΒΜΤΒ Μοοεείχΐ! 

ΒΟΜ ΡΟΒΜΙΒΑΤΙ ΤΒΙΙΙΙΐνίΒΙ 
Α» ΟΒΒΒΜ ΡΒΤΒΒΒΒΝΤ 
ΙΗ ΒΑΜίΐ6Α ίΟΟΑΝΟΟΜ ΥΑΤΙΟΑΝΑ 
ΤΟΒΜ^Β ΒΒΟΟΙΙΙΙΤ ϋΒεΧΝΤΙΟΒΙ 

ΜΐεοΐΛϋδ εΑϋΡΐυττυβ 
* ΡΒΟΤΟΖΙΟΤ. ΑΗ>&τοι.ιευ8 

ΕΤ ΟϋΒΕΒΙίΑΤΟΒ 111>εΐ«1Ι 

(86) Αΐ€Χ8ΐΐ4ΐ€Γ ϋβ ΟΙίνι» ϋαιιιο δ€ηΐίΐΐ:ΐ8^ 6Χ ΙΙ18- 
%ί%ίτο 86ΐι«πιΙΐ 0Γ(1ίη!» Αιι§υ»ϋιιίϋΐιί, ε«π1. ρΓ0«ΐκ 
Ιιΐ. δ. $ιΐΗΐηηΰΒ λ Ριο ΙΙεΓ08ΐιΐ4 ίυΗ 8ΐΐ!ί,14<10• Υϋίλ! 
Μη€ΐίιιιθΜί8εΐ3ηπΐ εϋιβΒίοηιαι 8ΐΚ>ι> χ8€(ίμΐϋ& <υΐι. 
Οΐιηΐ ΤιΙιιιΗ 21 Αιΐ}$ιΐϋΓι 14ϋ5, ευ ιι ιΚΜί^λιΐΜΐ ««αϊ- 
Ιοιίι .-ι1.ιΙ«*ιιι 3ΐΐί}ζί88«1• 

(8'') Κγ-ιηγ. Τυϋβ&ο1ιΊιιιΐ8 , ραΐπ:ι δβιιβιικίβ , 61 

Ρ.ϊ Η Ι1βρ09 61 ^0Γ0Γ6 ίΐΐΐΐ €αΐΙΜ|η6 ΟΪΜ €ΗΙΙ84ΙΙΙ α8' (]8ΐ8Γίο εοωπιίβίΐ (89) ; 8ρ6Γ8ΐ}8ΐ βηίω ίθΓ6 
υ( 6|ϋ8 8(υάίο 8ΐηι>6 8ωθΓ6 βααιιηο ςυο Ββ-• 
8ίΙίοη8ΐη ρΓ086(]υ6ΐ>8ΐυΓ 1'8ΐηί1ί8ΐη9 ηοΜΙβ 
ίΙΙιιϋ ιηοη85(θΓίϋΠΐ 8Εηί8δφ (ΙίδείρϋηοϋβευΒ 
Γ6οίρ6Γ6( ιηαΙΐ8(ΐυ6 8ΐ8ΐίω ]υπ8 ϋθΐιβΟείο 
γίηαίε8Γ6ΐ ^(10 ιρ8ί (υη Ηοοιίηυπι ίΓ8α8» 
(υφ νΐ8 8Γΐ»0Γυιη 8ΐ}8(υΐ6Γ8(, (1ι|ιώ 56ΐΙο οί- 
γΐΙίοιηηί8 είΓευηι 8ΐ*(]6Γ6ηΙ,6ΐ Κοηβη» ηο<• 

1)ί11ΐ8ΐί8 ρΓ0ε8Γ68 0(1ίθ 806Γΐ)ί8$ίΐηο 1ηΐ6Γ 86 
ϋβ06Γ(8Γ6η(• 

ϊυιι. 

Ν66 Υ6Γ0 ΐΓηΐ8 ροηΙίΟείδ Υθΐ8 ί^υβΓβ: 8ΐ• 
(]υί(ΐ60[ΐ Β6888Γίοη , Υ6ΐυ8ΐί8 ϋίρίοωβίίύαβ 
ίιϊδίΓαοαβηΐίδηυβ βΐ 6ΐΐ8Γΐί8 6^υδ^ΰο^^^ 8θΐ6Γ(βΓ 
6X608818, ίϋ ρΓΪιηαιιι 6υΓ8νίΙ υΐ 8επρΐ8 Ιμθ6 
οιηηίέ ίη ΙίϋπιϊΏ 6θη6ίηη6 (ϋ^βδίβ ΓβίεΓΓβη- 
ΙϋΓ,η6 2»ϋ8 60βηό1>ίο ]άΓ8 ίη ροδίβΓυπι ϋββοο* 
Γ6η(^ ηβα α)ϋη86ΐιί8» υΐ 88θρ6 εοηΙίκθΓβΐ, ρβ- 
ηίΐαδ 688601 ίηα(ί1ί8 8(ςυ6 1^00(8 (90). Μοχ 
1)01118 Γβευρ6Γ8ηϋί8 γίΐΐΒι;ια6 54 6(£ηοΐ3ίΙί68ΐ 
16^11)08 ίη8ΐ8αΓ8ης1ί8 ίηίβηίοδι Η8υ€ΐ ωοιίίοβ 
Γ8αΐ8ηίΐ 8ο αιοη88ΐ6ΓϋΓθΓΐόη88 Γ66Γ68Υίΐ;η8αι 

6( Φ(ΐ68 5€|ϋ8ΐ]θΓ6 θΙ)8ίΐ88 86- ρΓ8Β ηίπ)ί8 Υθ• 
1081816 Ι8ΐ)6ΐϋ68 Γβ$(ί(αίΙ 6ΐ 88εΓί8 10(100160- 
(18 ρΓ6(ίθ88(]06 80ρ6ΐΐ6ε(ί1ί 6661^81801 1θ5- 
|ΓυΧΐ(. £[0308 Γ6ί 168(68 6(1801 111106 »θη( 6001 

8(βη)Γ08 ί(>δία8 β6ηΐίΙίΙίυηι ηοο<] ίϋί γίδίΙοΓι 

1υθ1(1θ08Γί8 ΟΟηηΐΐΙΙβ ςο» ίη 886Γ8Γίθ 8886Γ- 
Υ8ΐ9 80ρ6Γ8υηΙ. Ιη 60, υ( 66Γ(ίΟΓ 8001 ί86!υ8, 
68ΐίχ 0008 6Χ8ΐ8ΐί( Ο18|$Οί'ρ00(ΐ6Π5» 6Χ ΠΓ^^ΘΠίΟ 

)ή8θΓ8ΐο 6οηΓ6ύ(υ8, ευ^α8 ίη ϋ88ί Ηφ 1α(6Γ« 

ίη*(6θΙρ(8θ Ιθξ^ΟΟίΟΓ : ΒΕ88ΑΒΙ0Ν ΕΡΙ8€0Ρυ8 
Ν16£Νυ8. ΡΓββΙβΓ68 (ΙΟφίΚ)! δοηΐ 688ΟΙΦ9 860, 
(11 (ιΓ«66ί Υ068ΐ1( : ρΜοοΙΙβ ; 86Γί6υΠ1 00001, 

Γο1)Γί εόΙοΓϊβ, &υΓ6ί8 00Π1)Ο8 ίη$ρ6Γ8υιο, 6ΐ 

886Π8 Ρ08ΐ ϋθαΐβΓ08 6ΐ 8θ(6 ρβΓίΟδ 1018(^101- 
.1)08 ΟΓΟδΙΟΟΙ, ψΐΑ ρ\\Γγ^\0 δίΐοοΐ 0ρ6ΓΘ 81- 

ςο6 80Γ0 Γ6Γαΐέ<Ό( ; 8ΐΐ6Γοιπ 6Χ 80Γ0 (οίααι 
61 ί1|(ύΓί8 Οοοιίηί ρ888ίοοοαι 6χΙι:1)6ηΙίΙ)α8 
8Φ8ΐ>Γ6 ίή(6Χ(υηι. 

χίΐν 

Υίιΐίωιΐδ 80ρΓ8 Ιό86ρΐΊοιη, Οροΐίδ ρ3ΐΓί81*- 
ε1ΐ8αι, Ρ1θΓ6η(ίΦ, 8θΐ6(|α8αι 8.νιιθ(1ο &οί8 

Γίΐυ» ίη ΡΊ€θ1οπιίιΐ6θΓυιη ΓιιηίΗίΐηι• €3Γ<Ιίη8]8(αιη 
8ΐ) 8νϋηευΙο οΙ)ΐίιίαί( «η. 1460, ουηι βϋΐιυο 68861 

8ΐΙΠΙ<ΚΐΐΙΐη ]ΐ1ν6ηί8. ΜυΙΐ88 ΐ6(:«ΐίθη68 6ΐ Ε€('ΐ68ία 

ηβςοίίβ Κ688ίΙ. ϋθ€ΐθ8 (ιοΐΒίιΐ6• 8ΐη&η(ίί»5ίιη6 ίονίι, 
ιιΐ βχ μΙαΓΪιηίβ ρΓ£8ΐ8ΐιΙίυιυ νίΓΟΓοιη 6ρΙ$Ιο(ΐ8 ρ•ΐβΙ.^ 
Ρθ8( Αΐ6χ:•η(ΐΓί ΥΙ οΙ>ΐΙυιιι Ρ6(π 68ΐΙΐ€<ΐΓ«ιη 9ΐ8€βη-' 
ϋίι &υΙ> 110111186 Ρϋ III, .εθ(ΐ6Πΐςυ6 •ιιηο, <\υΙ ίαι( 
1503, ουϋΐ. 

(88) 8. Νί1ιΐ8 ϋΙιΙΐΒβ, ίιι Ο^ΙαΙιΗδ οΠίϋ, Ο. Β88Ί1ίί 
ίη$ιΐΐυιυιη ρΓοίβββαβ ββΐ, 6»(ΐ(ΐβ ίιι Γ6βίοιΐ6 βο ά^ιηύΒ 
|!ίΓθρ6 ιηοιΚϋΐη ΟαδΒΐηυιη βΐ €αί6ΐΒΐιι υΓ()6ΐη ιηΒ^ηίβ 
τίΓ(υ(ί()ΐΐ9 (Π3Γηίΐ. Αιιιιο100-Ιιηοιι«8ΐ6Γίιΐιιΐ€Γγριχ- 
ΡβΓΓΒΐϊΒ 8 Γυη(ΐ8ΐη6ΐιΙί8 6Γ6χί(, ρΐυιΐιιΐϋΐη 8υ]ιιΐυ8 
ηιαηΐϋ* 611(13 86 ορϋ>υ5 6γ680πΊ, εοιίιίιί• ΤυβοιιΙβηί. 
({^Ιοιιιηι. ίιι ιιαίίΐ» »ιΙ ιιιοιΐ88ΐ.0Γ7ρΐ8:•Ρ6Γηιΐ^ Κοαιβ: 
6(1ιιΐϋ 17ί8.) 

ν89) Κΐϋΐη δοΊοιπιη., Ιώ. οΐΐ» 

(90) ΗίΐΐΜΐίι Ιιθ6 ΐ'0ΒΐιοΙ>ίυιιι ίιΐ9ί|(ΐιβιιι (ΐι»θ(|ΐιο 90 
ϋΟμίΟΗ^ιη οοιΙίειιΐΜ οριίιιιοιυιη ()ΐΙι)ίοΐΙιι;ΐ'Βη> 4|ΐιυ!» 
Βΐιΐιςαΐ ιιιο:ι:ΐ€ΐιι €»0ί8Γ»ρΙιί2ΐη 6Χ6Γ6«ΐηΐ69 <:(β|;Βηΐ<^Γ 
<ΐ68εηρ9<:Γ>ιιΙ ; 86(1 ΙιοΓαιιι ρ^ΐΓ» ιιι^ι^ιια β6 μοίιντ 
Ιβιιΐ|Μ>ΐΊΐιυ8 δι&ΐί V <$ι Ριια(Ί V ροη(ΐ(Ιοαιη Ή« ΥβΙ!- 
ο;ιη.ιαι (>ίϋΙίυ4ΐ46ε8ΐιι ΊΙ(«Ι8 6(>Ι; Γθ(ΐ•ιΐιί \6ι*ο, ]υιιΜ 
ϋτίκιπί νΐΗ ίη ΒϋΓΐ>6πη.ιιη ρο$ιβ.ι ΐΓ8ΐι.ΐ«^ΐ(ΐ.>4. Υια* 
Ι'ϋΐι υιιι ΡοιηρΐΙιαιη Ηυιλοΐ;ι, Ιι1>• ο, ε»ρ. 2. ΑίύΥδΙΙ ΒΛΧΟΙΝΙΙ αθΜΜΕ\ΤΑΙ\ΐυ3. «Ιβΰ^ηΐ!."^ η<ίρ6οΙυηι, 5αί5 ίΙΙικΙ 5υαιρΙίΙ)υ& Γβ- 
ίΙοΡΓθ &{({ϋ6 ΟΓΟβΓθ ϋοπδΐίΐυίΐ,άϋοιηιοΐο 5ί- 
ί}\ $ιιί8(]ϋθΙι»Γ6(ϋ5ιΐ5 ηοιυίηηηϋίβ Κοοοβηιΐδ 
ροηΙϊΓΐ'ΐ 5<ΐ06Ηΐ)σι ίϋβο) (»ΐ2(]υβη) ]ιΐΓβ ^βη- 

ΙΐΙ.Ι :θρΟ$&ί(ΐ6ηϋΐ1ΐηθθηθ6(ΐ6Γβ(. (χΓ'ΐίΑΙΙΙ^υΠΙ- 

ιιιορ6Γ6 1)8ηο Νίεφπί (ΐ6ΐίΙ}6Γβΐί0Ηβ<η ΙιβΙ)υί( 
Ρίυ$, 6Χ 60 ΐΏβχΐιηβ αυοιΙ οδΓάίη&Ιί^ ^αIη 
(ϋΐη 5&ε6ΐΙο 60$ βηηυο5 α6$ΐίηΑΐ}βΐ ρΓΟΥβη- 
Ιυ$ (ΐυί υηαω δηΐΐοω ρΓ6&ϋ^(6ΐυιιι βΙβΓοηΙ, 
Γυ]ιι$ 5β 6*^3001 Ρ8ΓΙ68, υΐ580ΓυΐΏ ίΙ)ί ι]αα- 
ϋίιΐηϋσι βΐφΐβ δΙίβ οίΐιοίβ ρθΓβςβΓβΐ. 1ΐ8(^υθ 
Ιι((6Γί8ίη νυΙ^ϋδ 6Π)ί85ί5 ρπϋίθ ΚβΙ. Μβιββ 
1463» οιηηίβ βΐ δίηςυΐθ βΐ) 60 ρο$Ιϋ1βΐα ϋεηί- 
^ηβ ίυ(Ιυΐ8Ίΐ (9&) ακ^υο βροβίοΗοα $ίωϋ1 
ααοΐΟΓίίαΚβΓίΓΟίΒνιΐ. 

χι,νιιι. 

Ιιΐ£6η$ 6ΐβΓ56ΐ&1 βηπο 5υρ6Π0Γβ ίηΐ6Γ 
Οοιη:π!εΑηο5 βΐ Μ{οθΓίΐ85 εοηίβηΐίο, ίηϋβ 
ηιΐβ ςυοΐ ^ΰ^οI^ϋ5 Ρίβθπβ, ςυβω δοοΓβ Ι'βουα- 
ϋίβ ίη^ίκηβιιι ]ααι βαρΓΑϋδίβοϋί» ίη $ϋί« &£| 
ροριιΐυω 0ΌηΓίοαίΙ)υ$ ΰΙΐΓί&ΐί Μη^^ιιίηθω 
ρθ5$ίοηί8 ΐοιηροΓθ θ1Γυ5οω & (ϋνίηίΐΑΐβ 56- 
]υηο(ηΐίΐ ρΓ0ΐΐϋηΙίΑ556ΐ. Ουαι άίςαβαι οβη&ϋ- 
Μ Ιιυ]ιΐ8αιοϋί α886Γΐίοηθαι Οοπιίηίο&ηί 6886 
ι1ί€6Γ6η( » ίϋ(]ΐΐ6 ΡΓβηοίδο&αί ιΐθ{;8Γ6η(, βΐ 
5υβπι ϋΐ6Γ(]ϋθ θΓςΙο$6ηΐ6ηΐίβιιια66ΓΓίω6ΡΓθ- 
ρυ{;η8Γ6(« νοπίυδ ροηΙϊΓβχ ηβ &ϋ(]υΑ ιιίηο. 
ΙΙ^ιηΐΏθ 6ΐίΐί8ϋ8 6Γα(ηρ6Γ6ΐ, ΙιυίοΗιί αιβΙυΡθ 
ο^οϋΓΓβηιΙύΟΐ ραίανϋ. 0ϋ£ΰ5ΐΐοοί8 ί^ΙΐυΓ]»- 
ιϋθ68Νίε»ΐ)υια θ(ηπ6 Αίοηυιυ 0&Γ(1Ιηίνΐ68'(1ιί6 
βηίπι ϋοιηίηίοαηβθ ΓβοαίΙίδθ, ΐΙΙβΜίποιίΙβΓαιιι 
6Γ8ΐ ροίΓΟηυδ) βίο^ί^ ϋβραΐ&νίΐ^ιιο 6ΐ οιηπί- 
πιυϋυιη ρηοίδ Γβοοιιοίΐί&ηά» ΙβΓ^ίΙυδ 651 ρο- 
Ι65ΐ»ΐ6ΐιι. Ηί, ρβΓίΐϋαβ αά 86 νουθίί^, ι&άο- 
ηυαΐΓ|α6 ιηοιη6θΙί5 ΐΙ]6θ1ο^ίϋί8 8θουΓαΐ6 ρ6Γ- 
Ρ6η5Ϊ8»$ΙΙι•ηΙίαίΏ ιιΐΓίϋ(ΐα6(ΐ6ίη€6ρ8 56ΐν8η- 
ϋυω (1βθΓ6ν6ΓϋηΙ. Ει ςυοηίηαι ^€)0ϋ1)ΐΐ5 Βγι- 
χί6η8ϊ8, 0οαιίηίι*8ηΦ ηαιϋ5 ίη Ιιοο οοηΐΐίοΐϋ 
οηΐ65ί)$η8ΐΐϋδ9 ίη ι^αΊυα&ϋβω (Ι^ίβοίβ^β, ίη 

8ΐίί8 Υ6Γ0 6Χ€688ί886 8ρ[)8Γ6ΐ>8ΐ» ΐη/)η(ΐ8;0 

^ι1^^^^αα1 ▼6ηί8ω ρ6ΐ6Γ6 8 Ρί€6ηΐ6 ^8^οι)υ 
^ϋ$5υ8 6Β(, £ΐι1 ροηΐίίυχ ίηβιιρθΓ ίιοπθΓϋιο88 
ΐϋΐ6Γα8 ίη 5υο ΐ68ΐίιηοηίυιη ίηηοϋβηΐίφ οοα- 
<:655Η (95;. 

Β9χυχ. 

Εΐ5ί Ρί«]8 ιΐ4]ηςϋ8ω βηίιηο 1)6ΐ1ί 580γΊ οο- 
^ίΐαΐίοηθβ (1ίαιί56Γ8ΐ» ΐβιηβη Υιοο αηηο 1463 
ιπ ίι1 ν6ΐί«ηΐ6η(6Γ €ΐ£ρϋ ίη6υηιΙ)6Γθ, ουηι 

ΙΟίΒΙΙΙ α^.Γΐύ^ 1(8ϋ&(Ώ ρ80»ΐ8ΙΏ ^8υ1 66ΐη6Γ6(• 

£ο 8ΐιΐ6ω ιιΐ8|{ί8 ΙΐΌΟ 5(υ(1ίο ΓβΓ6ΐ)8ΐαΓ (ΐαο(1 
ν6η6ΐί» ο1) 6ΐθϋ68 ίη ΡϋΙο))οηη68ο ηιΐ{)6Γ βο- 

€6ρΐ85 €1 1>6ΐ1ί βΓ8ΤΪ88ίΐΏΙ ρβΓίΟϋΙΐΙΐη 1Ι1ΐρ6η- 

ιί(.Ίΐ5, βηοοΓϋπι 80ϋίϋΐαΐ6ΐΏ» υΐ 8ηΐ68 ίβοβπιηΐ 
ιηίηίιη6 νίιΐ6ΐ>8ΐιΙυΓ 8!>ρ6Γη8ΐυΓί. ΟαβαιοΙ^ΓΰΟ) 
αίΐιίΐ οΙΐΓ8 (ϋ£Γ6Γ6ΐΐ(ίαηι Γ8ΐυ8, Εθ588Γίοη6ΐη 
60 081511 ΐ6^1ΰΐη,ςυϊ 86(1ί8 ΑροβίοΙίοΦ ηοιηί- 
η6 ίΐβταπι ίοΒίΙβΓϊδ ♦«β^^δ -ρΓοροη6ΓβΙ» δθπβ- 
Ιυιΐ]ςΰ« ΙιοτίΒΓθίαΓ &ι1 ο1αδ86χη ρΓ»ν8ΐί(ΐ8ΐη 
ο|.»6 οαΐΒίΒΐιηί ρβΓοικΙβαι , οΌ^υδ Ιβηίαηι ιό- 

(94) νίόβ ΑρρβίΜΐ. αοΐΜίπι., β. β. 

(95) Ροιιϋώΐϋβ Ιια» Ηϋβηδ οχ 8ΐιΐο<;Γ.ιρΙιο <1θ- 
&υιιιμι»δ Γβίβτΐ ν/^κΐϋίβι^• ΑηηαΙ. Μΐηοτ.^ ιοαι. ΧΒΙ« 
ρ. 264. 

^96) Υίϋβ 5€ΐιΊορρ&ΐΑΐΙ>• Οίδδοη., ϋβ ΐ|υα ίιι- 
ί6ήυ•. 

(97) ΙΙβ1ί(|υι»ςαΜ ΙθΐΗΐΙα Ιιφο« ναπίδ ίηϋ^ίηίΐΜΐδ 
οΐ Ιλίηίαί^ 8ίβ•ιιΐ/6ί• οπι»ΐ8| εοιιΐίιιβι , Οα« δυηΐ χχχνη 1)ύΓ6 86 ρΓ»5ΐαηΐί8 5ρ68 6Γ8( ρ0856 ΙίΟδΙίΐΠΠ 

ν'ίΓΟδ. ηοηαύηι ΐΒςυβ 86 1)6ΐΙο 16γΓ68(π ιηβ- 
Ιϋ6η(ΐ88»ίηΐΓίη2ί. Βίδ ίΙΙβ Ίη8ΐΓϋ6ΐιΐδ αίΒη^Ιβ- 

Ιίδ 8(1 ν6η6(8Π) ρΓθΓ60ΐΠδ 6δΙ ΌΓϋβΕΠ, οΐ η8- 

νί 6Χ6θΙδ8, ςυ8ω Βϋεθητβηπιηι νοοβηΐ, 6Χ- 
66ρ(υδ, 608 οωηρδ 8 δ6η8ΐυ 61 (Ιαοβ (^ίΐΓΪ^- 
ΙορΙιΟΓΟ Μ8υΓθ*>ιοηθΓ6δ Γ6ΐαΙίΙ ςυί η)8^ηί5 
Ιβοΐαω ρΓίηοί^ίϋαδοοοοβάί 5θΐ6η((9β): αβιιι 

6( ίηΐ6Γ ρ8ΐΓίϋίθ8 Γ6ίραΙ)Ιίθ6θ 60ηΓθδΙί(11 8(1- 

Ιθοίαδ 6δ^ Θΐ ίη 8υρΓ6αιί8 &^η)ί8ΐυ$ οοωίΐϋδ 
οϋΓβυη) §ΙοΙ>ιιΙιιιη ποη υπηΒ οΙβοδΒ, υ( 6»16- 

Γί, 86(1 8ρ6Γΐ8 6Χ(Γ8Χίΐ. ρθ(68ΐ8ΐ6ΙΙΐςυ6 βΐί- 

ζοηά'χ ιη8βίδ(Γ&ία$ ηυΙΙο δοηίδ (Ιίδοαωίηβ 
ο1)ΐίηαίΐ. 

ία. 

Λ^6η6ΐϋ8 ουω (16{;6ΓΙ•1 6( ίβ^η'ι ιηαη6Γ6 
Γυη^βΓθΙϋΓ, θΓ8(οΐΊΐιιηςπο<1 ρβΓίίιιβΙ 8(1 ν«- 
(ϋδίαιη 86 ρΓ6θποΙ)ϋ6(η δοϋηΐίΐβίοπι 56ϋ δείιη- 
Ιβηι,υι 8ΐυηι, (^(ΐΑτιΙβΙίδ, ίηνίδ6Ρ6ορΐ8νίΐ. Εο 
ίη5ρ66ΐο,6ηαιίΙΙυιθ(*.υ5ΐοδ βίδοϋβΐίπαι ρπηιο- 
Γ650Γ8556ηΐ οίδαοίπ 4υυ(|α6 ηοιιΐ6αδθίΙαΙίάο 

830Πΐ)Ι 60 Ρ6ΓΙΏίΐΐ6Γ6(» 60Γϋηί1 ρΓ666δ 1)α- 

Π)8ηί5δίιΐ]6 8(1σ)ίδΐΙ, 6ΐ π(α ίηδίίΐαΐί δθρνβ- 
Ιο, 8ΐΙ)8Πΐ δθι1αΙίΐ8.ϋ8 ?6δ(6ίη βοοορίΐ. Οβίηϋβ 

Είϊδΐοϋΐ-ί5υ8 Γ6Π^ίοδί8(]α6 8θ6ί6ΐ&ϋδ ορ6Γί•^ 
υδ (Ώ8{ςηαρ6Γ6 (ΙβΙοοίΒία», ϋ( ι;Γ8ΐϋΐη 56 ίΐϋ 
Ι>6η6νοΙααΐ(ΐυ6 ρΓθΙ)8Γ6(, &η(ί(].υ8αι Ιβϋαΐαω, 
ίη (ΐ^ΐΑ Οιβ'οο ηιΟΓϋ ΐ6ΐί(|αίφ ϋΐ8α4ΐ6ΐ)8ηΙιΐΓ 
ίη5ί2η6$ (97), ϋοηο ο1)ΐϋΙιΐ, 6& η.ί1ιί1ϋαιίηιΐ5 
Ιο^β αΐ €ίηΐ6ϋοα ίιοο δΑΟΓϋΐιι ρβηοδ 8β 8ΐΙ 
οϋΗααι υ5(]ΐΐ6 Γ6ίη8η6ί6(. 1£ΐηθ ϋ1ί8 ρο£ΐΙ)&6 
οΜίτίο 8υΙθ6θ85ίο ίη6ί(ί6Γ6ΐ γοΙαηΐΒΐίδ 6θοα- 
ηΐϋίβηϋφ, ιν ΚαΙ. 56ρΐ. 1463, ηοίαρπ ηΐ8ηυ 
θΙΐ8Γΐ81Ι1 (ΙοπΑϋοηίδ ίη(6Γ νίνοδ οοηΓ66ί(. 
ν6Γύΐη6αιη ροδίβα, Ιιοο 6δΙ διιϋΐηίιίυιπ ηο• 
ηί 1472, ίηβαΙΙίβαι Ιβςαΐυδ αΙ^ΙγοΙ, 8(?ιιίο(]υϋ 
]8ηι ςΓδΥίδ Ιϋΐιι νί(£θ 6χίΐιιΐ)), Ιαπι ίΐίηϋπ» 
08»ϋ:> ρβΓΐίιη6506Π5, ίιαπο βιημίίιι^βΐ ποίιιίΐ 
ρρββοΙβΓ&ιη (&1)υΐ3ΐα <1οα)ί ΓβΐίιιΟΓΰ, ί»6(ί Υβ- 
η6ΐΐ8$ ρΓΦοιίδίΙ, (|υ6ΐη8(]ω(ΐϋυιη 6 ϋιΐοΓΪ^ 
ρ8ΐ6ΐ (]υ88 6 ΰοηοπϊα α(ί δ'ΐϋαΐνδ ΟΙίΑΓΪΙϋΙίδ 
(]6ϋ11 111 Ιϋαδ Μδίϋδ 1472 (98). 

ΚοΓηαι^ΐ3Γ6:ιϋαΓϋΐη δείοηΐίϋ αο υιΟΓαιχι 8ϋ8- 
νίΐ8!{| ΐ|ΐΐ3 Ιιοιηίηυιη 8πίϋΐθδ βιΐ)] ίαϋίΐυ 68Γ- 
ϋίηβΠδ (ΐ6νίποί6ΐ)α(, Ι}Γ6νί 4'1Γ666γθ ϋ(• οωηί 
1)Φ3ίΐ8ΐίοη6 δυΙ}ίαΐ8, ν< ηβΐϋδ δ6η8ΐα5 ίη ροα- 
Ιιίΐοίδ γοΐα οοη(Τ6^6Γ6ΐ ίί6^αδ({υ6 Ιαηιΐ^υι 
ρ6Γοαΐ6Γ6( ςυο ηαΠϋω 1(8ΐί8 {^Ιοπίοδίυδ Αϋ 
89ΐ1υ[>Γία^ αηςίαπη οοιΐδρ6Χ6Γ2ΐΙ.Γ(£ϋ6Γί5 6θη- 
(ΙίΙίοηβδ υΐΓίΠ({ϋ6 ϋρρποϋαΐηδ 5αϋ$0Γίρ1&5- 
(]\ιβ XIV Κβΐ. Νον6ΐηΙ)Γ. 1463, ιηΪΓΟ ρορυΐϋδ 
ί8νθΓ6 θ1ΐ|ΐΐ6 ϋπίιυΙ ΙφΐίΐΐΑ ίιΐ6ΓϋίϋΙ)ΙΙ1 62 8α- 
ϋίνίΐ. δοΐοιηηβδ ίηϋθροΓ ατϋβαι δυρρίιοαίίο- 
η(ΐδ 8(1 ορβυι ϋΙν;η8ηι ίιηρΙοΓβηϋϋΐη άοοΓϋφ, 
86 {ο^βΐυδίη ε6ΐο1>ϋΐτίαιο Ο. Μαροί ίοιο οααι 
ύβϋαιη Ταρείδ ρυΙ)Ιίθ6 ίηϋίχίΐ» Ιυω Εϋοίοδίω 
ΐΗβδαιίΓΟδ απίνοΓδίδ ΓβοΙαδίΙ (|υί Υ(ί1 βηηα 
60ΓΓίρί•Γ6αΐ νβΐ &1ί(ΐααηι ρπο νίηϋαδρυοαιιίφ 

1>οιηίιηο96 6ν«*€ί« ρ3ηί(:αΙφ, (Ιυοςυο Γραξίηβπία Ιϋ- 
η\α» ςυ4 Οιηι^ΐιι» ϋοιηίπιΐδ ιι$υϋ οδΐ, ίη ΐοΐίιΐβιυ 
Ιΐιβαβ »Γ£;ριιΐ«ί9 ίϋαυΓ;4ί3 ΓβροδΊια. όιιί ρΙιΐΓ& (Ιβ 
ίιΐ8ί{;ιιί Ιι;ΐ€ Ι;ι1)ΐιΐ3 ηθ!>56 €υρΊΐ, 18 αϋβαΐ ^οαι1. Β3ρ• 
ΙΙ8ΙΧ 8€ΐιΐυρραΙϋ1υαϊ ϋ•866Γΐαϋοηοϋΐ ςααηι Υοαοιά» 
£(]ί(1ίΐ:ιπ. Π()7. 
(95) ΥίΊο 6ΐιιιΐ(ΐ€ΐιΐ^ ίΙ^Ιά. ΑίύΥδΙΙ ΒΑΧΟΙΝΙΙ α0ΜΜΕ.\ΤΑΙ\ΐυ3. χ χ )^ VII 

ύοοΓ^ «{({υβΟΓηβΓθ ΰοπδΐίΐυίΐ,άϋοιιιιονίο $ί- 
5ί 5ΐΜ8(]ΐ*6 ΙιβθΓ6(ϋΙ)ΐΐ5 ηοοιίηβηοΐίβ Ηοιΐ)βηιΐ5 
ροηΐιΤί'Χ 5οοθΗπσι ίϋβο) (»ΐ2(]υβη) ]υΓ« ςβη- 
η1;ΐ ορθ8$ί(ΐ6ηϋυιηοοηοβ(ΐ6Γβ(. (χΓαΙ«ιΐ).<ιυιη- 

ΙΏΟρβΓΟ ΙϊΒΠΟ ΝΚΦΠί (ΐ6ΐ11}6Γ8(ί0Ηβ<η Ι)Αΐ)υίΙ 

Ρίυ$, 6Χ 60 ΐΏβχίιηβ αυοϋ 08Γ(1ίιι&Ιί5 ^θIη 
(ϋΐη 5Αΰ6ΐΙο 603 βηηυο5 α65ΐίηο1}βΐ ρΓΟγβη- 
105 ({υί υηουι $πΙΐοπ) ()Γ6&ϋ^((?ιυιιι βΙβΓοηΙ, 
Γυ]ιι$ 5β 6•^3θηΙ Ρ8ΓΙ08, υΐββΟΓυιη ίΙ)ί ςαο- 
ϋίϋηυσι Αίφΐβ βϋβ οίϋοίβ ρθΓβςβΓβΐ. Ιΐβΐΐ^υθ 
Ιιΐΐ6Γί8ΐΑ νϋΐβϋδ 6Π)ί$5ί$ ρπϋίθ Κ«Ι. Μβΐθβ 
1Μι3» οιηηίβ 6( δίηςυΐβ βΐ) θο ρο$Ιυ1βΙβ ϋεηί- 
(;ιΐ6 ίυ(Ιϋΐ5Ί( (9&] βκ^αο βροβίοΠοα 5ία)ϋ1 
αϋοΐοΓίΐαΐβϋτωονίι. 

χι,νιιι. 

Ιιΐ£ρη$ 6ΐβΓ5;6Γ&1 βηηο 5υ|)6ΓΐθΓβ ίηΐ6Γ 
ΟοιπιπιοΛποδ 6ΐ Μ100Π185 εοηΐβπΐίο, ίηϋο 
ηιΐβ ςυοΐ ^α^οι)α5 Ρίοθπβ, ςυβω δΟΟΓβ Ι'&ουη- 
ϋΐΑ ^η5ί£ζη6ιη^αα1 βαρΓΑΟδίθοϋί, ίη $ϋί« αά 
ρορυΐυω οουΓίοαί1)υ$ ΰΐιπ&ΐί Μο^^πίηθω 
|)θ55ίοηί9 (οιηροΓθ οΙΓαδοω & (ϋνίιπίβΐθ 5ϋ• 
3υηοΙηΐίΐ ρΓ0ΐιυπΙίΑ556ΐ• Ουιη (ϋςαβαι οβη&ϋ- 
Γθ Ιιυ]ιΐ8ΐηοϋί θ$$6Γΐίοηθΐη Οοηιίηίο&ηί 6856 
ι1ίθ6Γ6η( » ίϋ(]ϋ6 ΡΓ&ηοί5θ&αί ιΐθ{;8Γ6η(, βΐ 
δυθπι υΙθΓ(]υθ θΓςΙο$6ηΐ6η(ίβιιι ΑββΓπαιβ ογο- 
μυ{;η&Γ6(« νοπίυβ ροηΐίίβχ ηβ αϋηοιι ηίηο. 
ίΐϋΐηιηθ 6ΐίΐί8ΐΐ8 6Γαυιρ6Γ8ΐ, Ιιυίο ΗιΙ ΚΏΑΐυΓΟ 
οϋευΓΓβηιΙααι ραί8νίΙ. 0ϋ£ΰ5(ΐοοί8 ^£^ιυ^^υ- 
ϋΙθ68Νίε£πυιιι θ(ςπ6 Αίβηαω 0&Γ(1Ιη4νΐ65'(1)ί6 
βηίπι Οοιηΐηίεαπφ ΓΒωΠίδθ, ϊΙΙβΜίπΟΓίΙβΓαιπ 
6Γ8ΐ ροίΓΟηυδ) βίο^^^ ϋβρυΐ&νίΐιρίθ 6ΐ υπιπί- 
ιιιυϋυϋ) ρ/ΐοί$ ίβοοηείΐί&ηά» ΙβΓ^ίΙύ$ 651 ρο- 
ΐ68ΐΑΐ6ΐιι. Ηί, ρ3Γΐίϋιΐ5 αά 56 νοο&Η:>» ι&άο- 
ηυηΐ(]αθ ιηοιη6ηΙί5 ΐΗβοΙο^ίϋίδ 806υΓαΐ6 ρ6Γ- 
ρ6η5Ϊ8, δίΙιηΐίαίΏ ιιΐΓίϋ(ΐα6(ΐ6]η€6ρ$ 56Γν8η- 
(Ιιΐϋ) (ΐ60Γ6ν6ΓϋηΙ. Ει ςυοηίίΐαι ^<ιοο1)ϋ5 Βγι- 
χί6η5Ϊ5, Οοκηίηίΐ'ΑΠΦ ΐ)8Γΐί5 ίη Ιιυο υοηΐΐίοΐυ 
οιη68Ί)$η8υϋ8| ίη μαίϋα&ϋβω ϋ^ίβοίβ^β, ίη 

8ΐϋ$ ν6Γ0 6Ι€65$ί856 8ρρ8Γ6ΐ>8ΐ» 11Ι/)η(ΐ8;0 

^ι1^^^^αα1 ν6θΐ8Εη ρ6ΐ6Γ6 8 Ρί€(^ηΐ6 ^8^οι)υ 
^ϋ85υ8 6β(» οϋί ροηΐίίϋχ ίηβαρθΓ 1ιοηθΓϋΐο85 
ϋΐΐ6Γα8 ίη βυο ΐ63ΐίιηοηίυιη ίιιηοεβηΐίφ οοα* 
€65511 (95;. 

Β9χυχ. 

Εϊή Ψί\ϊ9 η4]ηςυ8ΐη βηίιηο ϋβΙΙί 580Γί εο- 
^ίίαιίοηββ (1ίαιί5οΓ8ΐ, (8ΐιΐ6π Υ)θο αηηο 1^63 
ιπ ίιΙ ν6ΐί«πΐ6η(6Γ €ΐ£ρί1 ίηευη)1)6Γ6» ουαι 

ΙΟΙΒΟΙ 1<^Γαΐ6 1ΐ8ΐί&αΐ ρ86»ΐ8Π1 ^8ϋ1 66Γη6Γ0(• 

Εο βιιίβω ιιΐ8|{ί5 ΙΐΌΟ 8(υ(1ιο ΓβΓ6ΐ)8ΐαΓ ηηοϋ 
¥60611, ο1) 6ΐθϋ68 111 Ρϋίοροηπ&βο ηιψβΓ 86- 
€6ρΐ8$ 61 1>6ΙΠ βΓ8τί55ΐωί ρβΓίοαΙιιιη ιιιιρ6η- 
ϋοη$, &ηηοΓαη) βοείυΐαΐβΐΏ, υΐ 8ηΐ68 ίβο^πιηΐ 
ιηΐη4ΐη6 νΐιΐ6ϋ8ΐιΙυΓ &$ρϋΓη8ΐυΓί. ΟαβοιοΙ^ΓΰΟ) 
αϊΗίΙ οΙΐΓβ (ϋ£Γ6Γ6Ώϋαηι Γ8ΐυ5, Εθ55αΓίοηοιη 
6θ αιίβίΐ Ι6|^1ΰΐη»ςυί 86(1ί5 ΑροβίοϋοΦ ηοιηί- 

η6 ίΐβΤϋΟΙ ΐ€6(ΐ6Γΐ5 16^05 -ρΓΟρΟηβΤθΙ, 561)8- 

Ιαιυςα6 ΙιθΓΐθΓ6ΐυΓ &ι1 οΐ858θχη ρΐ'φνβΐίιίαιη 
ο[»« οαΐΒίΒΐιηί ρ8Γοικΐ8αι , οη^υβ Ιβηίαω ιό- 

(94) νίόβ ΑρρβικΙ. αοΐΝΐη., β. β. 

(95) Ροιιϋίΐΰΐιιβ Ιια» ΗΗβΓλ» αχ 8ΐιΐο<;ΓαρΙιο <1θ- 
•υιιιμι»& Γβίβτΐ ^ν^κΐϋΐυι^• ΑηααΙ. Μίποτ,^ ιοαι. ΧϋΙ^ 
ρ. 264. 

(96) νΐ(1β 5€ΐιΊυρρ3ΐ8ΐΙ>. Οί&βοπ.» ϋβ ΐ|υα ίιι- 
ί6ήο•• 

(97) ΙΙβΓκ|υι»ςα»Β ΙθΐΗΐΙα 1ι9Ρ6, ιτ3πΊ8 ίιιϋ^ίιιΙΙηΐδ 
€1 Ιλίαίλάί 8ίβ•ιιΐ/6ί8 οτοϋΐ), εοιιΐηιβι, Οα« ΒυηΙ χχχνυ 1)0Γ6 86 ρΓ»5ΐ(ΐη(ί8 5ρ65 6Γ8( ρ0886 1ΐ08ΐί(1ΐη 

νίΓ65. ηοηαύηι ΐΒςυβ 80 1)6ΐΙο ΐ6ΓΓβ5(π ιη6- 

11160(188» ΐπίπη^ί. Βί8 ΐΙΙθ ίη8ΐΓϋΟΙΙ15 0130(18- 
Ιΐ8 8(1 ν6η6(8Π1 ρΓθΓ60(η5 681 ΌΡϋβΙΏ, οΐ η8• 

ν1 6X06(58, ςυ8α) Βαεβη^βαπιοι νοο8η(« 6Χ- 

66ρ(υ8, 608 0Π1068 8 8608(υ 61 (ΙαΟΘ (^ΙΐΓί%- 
ΙΟρΙΐΟΓΟ Μ8ϋΓΟ*ΙΐθηθΓ65 Γ6(α1ίΙ ςυί 0)8^015 

Ιδοΐυαι ρΓίη6ί^ίΙ)α8εοοθ6(ϋ 5θΐ6θΙ(9β): η8ω 
6( ίηΐ6Γ ρ8ΐΓίε1θ8 Γ6ίρα[)ϋε£θ εοηΓθ5ΐίιιι 8ϋ- 
Ι6εΐα5 651, 6ΐ ίο 5αρΓ6αιΐ5 8^πιί5ΐα8 εοηαίΐϋβ 
ουΓ6υπι §ΙοΙ)ΐιΙιιο) ηοη ογοβ οΐ8»58, υΐ εΦΐ6- 

η, 86(1 8ρ6Γ(8 6ΐ(Γ&ΧίΙ. ρθΐ68ΐ8ΐ6Ιθςυ6 βΐί- 
β60(1ί Π)8βί5(Γ8ία$ ΟϋΙΙΟ 80Γΐί8 (}ί5εΓίοιΙη6 

ο1)(ίηαίΐ. 

ία. 

Λ^6η6ΐϋ8 ευαι άβ^βη-ί 6( ίβ^η'Ι ιηαη6Γθ 
ίυο^6ΓθΐυΓ, 0Γ8(0ΐ'ίιΐ[ηςΐ](κΙ ρβηίπβΐ βιΐ ν^- 
(υ$(;ιιη 80 ρΓ6θΐιοΙ)ϋ6ΐο $(κ1ηΙί(8ΐοιη 86ϋ 5εΗη- 

180), ϋΙ 8ΐυηΐ, (^Ιΐ8Γΐΐ8ΐί8, ίθνί56Γ6θρΐ8ν1ΐ. Ε(> 

ίπ8ρ6εΙο,οηαιίΙΙυιο 0115105 6(5θϋβϋϋΐυ ρπηιο- 

Γ680Γ855601 ΟΐβαΟίΟ (]αυ(|α6 001Ι16α5θϋ8ΐίΐίθ 
85επΙ)Ι 60 ρ6Γηΐίΐΐ6Γ6(» 60ΓϋΙΤ1 ρΓ6ε65 Ιια- 
10801551106 8(1011511, 6ΐ ΠΐΟ ίΩ5ΐίΐαΙί 56Γν8- 
Ιο, 8ΐϋ8Π1 50ΐ1αΙίΐ8ΐί8 ν65(6ίΟ 80ε6ρίΙ. 06ίη(1β 

Είΐ8ΐΟϋΓί5ϋ8 Γ6Π^ίθ8ί8(]υ6 8θθί6ΐ&Ιί8 0ρ6Γί•^ 
08 Π18β0θρ6Γ6 (ΐ6ΐθεΐ8(α8, Οΐ |;Γ8ΐαθΙ 56 ΐΙΙΙ 
Ι>6η6νθΙϋαΐ(]ΰ6 ρΓθΙ)8Γ6(, 8θΓΚ].08ΙΟ Ι8ΐ)αΐ80), 

ίο 9ΐ^& Ο'βΡοο οιΟΓϋ Ι6ΐί(|υ1φ εΐ8α<ΐ6ΐ)8οΙυΓ 
10512065 (97), (Ιοοο ο1)ΐϋ1α, 68 ηϋιίΐυαιίοο» 

Ιοςβ αΐ είΠ16ϋθα ίΐΟΟ δβΟΓϋΙΟ ρ6065 56 8(1 
ΟΐΐίΐαΟΙ υ8(]1Ι6 Γ6ηΐ806Γ6(. 1£106 ϋ1ί8 ρθ£ΐ1ΐ&6 

οΜΙτίο 8010608510 ίοεΙ(ΐ6Γ6( νοΙαο(8ΐΐ5 οοαι• 
ιοαΐ8Π(]£θ, IV Κ8ΐ. 56ρ(. 1ΐί03, οοίαπϋ οΐ8οο 
οΙΐ8Γΐ8ΐυ (10081)0015 ιηΙβΓ νίνο5 εοοΓοοίΙ. 
Λ'βΓΟίοευιο ροβίβη, Ιιοο (^5ΐ 5ΐιΙ)ίηίΐ:υπ) ηο• 
ηί Η72, ίο6αΙ1ί8θΐ Ι6^8(υ5 8ΐ):Γοΐ, 5(?ιιί!Κ]υο 

^8η) |{ΓΑνί5 ΙΟΙΟ νί(£θ 6χίΐ00), ΙϋΠΙ ίΙίΟϋΠ» 

08ϊ»α:> ρθΓΐίιιΐ0506η5, Ιιαοο 8ΐορ1Ιαί> 61 ηοίπίΐ 
ρΓ«οΐ8ΐ&ο) Ι8ΐ)υΐ8ηι <1οο)ί ΓΟΐίηοΓθ, 2>6(1 Υϋ- 

061185 ρΓΦη))5ί1, (|υ6Π)Δ(1ωοϋθΙΟ 6 ϋΐΐ6Γί5 
ρ8ΐ6ΐ (]085 6 ΰΟΟΟΟΐα 8(1 5ΜϋαΙν5 01ΐ8ΓίΙϋΙί5 

(Ι6ϋί1 111 υυ5 Μ8ί85 Η72 (98). 

ΚΟΓΟΟ) 2^Γ6:ΐ(1αΓυΐΩ 501001)8 80 ΝΐΟΓϋΙΟ 5ϋ8- 
νίΐ8.<, 1|08 1)010100(0 8θ1ηΐ05 5ΐΙ)ί ίαοΐΐϋ ΟβΓ- 

ϋ1θ8ΐί5 (ΐ6νίοοί6ΐ)αΐ, Ι^Γϋνί (ΊΓοοϋΐο ο1, οαιοί 
1ΐΦί>1ΐ8ΐίοο6 5υΙ}ίαΐ8, ν< θ6ΐο$ 5608ΐα5 Ιο ροη- 
11ί1ο)8 γοΐα εοοοΰ^ΟΓβΙ ίίο^α5({υ6 Ιαοιίοο 
ρ6Γθυΐ6Γ6ΐ ςυο οαΙΙυο) Ι18Μ8 {^1ϋΓίθ5ίϋ5 αο 

58ΐθΙ}Γία^> αΟςίαίΟΙ 0005ρ6X6Γ81.Γ(£^6Γ^5 00Ω- 

(11110065 οΐΓίιΐ({υθ ηρρΓοΙ)αΙίΐ5 5αϋ50Γίρΐ85- 
ςοθ XIV Κ8ΐ. ΝονοιοΙίΓ. 1463, ιόίρο ρορυΐυβ 

ί8ν0Γ6 8ΐ({0β ϋοίΐοί ΙφΙίΐίΒ ίθΟΓϋίϋΙ)ίΙί 62 80 - 

ϋίνίΐ. 8οΙί•ιοΩ65 ίοϋοροΓ ΟΓϋοχη 5αρρΙιοαΐΐο- 

Ω65 8(1 ΟρΟΙΟ ίΙΙνίΟϋΟ) ίθ)ρ1θΓ8θϋϋαΐ (ΙίΤΤΟφ, 
80 {6^8105 ίη06ΐϋ1>ϋΓΓίθ1Ο Ο. ΜηΓΟΙ ίΟΓΟ 0001 

1:)θϋαο) ΤαΓεί5 ρυϋΐίοο ίΩ(1ίχΙΙ» Ιοοι Εοοίοδίο) 

ΐ1ΐ058ΟΓΟ5 ΟΠίνΗΓ5ί5 ΓΟΟίΟδίΙ (|υί Υϋΐ βΓΟΙίΙ 

οΟΓΓΪρυΓΟΟΐ ν6ΐ &1ί(4ΐιαο) ρρο νίΓιϋα5ρϋοαοίφ 

Ι>οιιιίιιΐεφ επΜΪ» ραπίοαίφ, (1υο(ΐυο ίΓαξίηεπία ΐυ- 
ηΊ€« ςυα €ΐιη6ΐιι» ϋοιηίπιΐδ ιΐ5υϋ €8(, ίη ΐοΐίιΐβιυ 
Ιΐιβείβ ϋΓ£;ριιΐΑΐί5 Ίιΐ8υΓ»ϋ3 Γβροδίΐα. Ουί ρ1υΐ'& ιΐβ 

ίΐΙδί^Ιΐί ΙΐαΟ Ι;ΐ1)Πΐ3 110556 εΐΐρίΐ, 18 3(1631 ^0αI1. Β3|Η 

1151% 8ε1ιίυρραΙϋ1υχ» ϋ.85εηαϋοηοα) ςααπι Υοαϋ.ιί» 
£(]ίϋϋ:ιπ. Π07. 
(98) νίΐο οιιηκίειΐ), ίΰ'ιά. ΥΧΧΙ3^ ΟΕ νίΤΑ ΕΤ ΗΕΒϋδ ΟΕδΏβ ΒΕ33ΑηΐΟΝΙ§ βΐιιηιηθίη (ϊΟρΓβΓΓβρΙ. υΐ νβΓΟ βΐ ίρδβ, ςυβη- 
ΐοιη ()οαΐ(^5ΐ|θφ Γβΐίοη6$ δίηβϋαηΐ, «χβΐΏ- 
μίαιη ε»(6Π$ ίημπίβο^ ΙβΓφΙαΙίβ ρΓΦϋθΓεΙ» 
&υο»Γθθΐςιΐο ίφρβη$ί8 ΙΠΓβϊοίκ^ΐΏ οοπ5(Γύί 
ΑΟ Γΰϋυδ οριηιΙια<ί 8(^ μυ({η&ΐΏ ΑρΙίβ οοΐΌΐηα- 
ηΐΓί ιπθηϋβνιΊ. ίφίαφ Ηθ€ ριιηΐιαιη οΐ Ρίαβ 

ΜΟΟβρίΙ, 6( 4ρίΐρρ ν&Ι(|β Γε0ΓΓβ(ϋ8 6$(, 6ΐ 

νβηβίο ΟΓβίΟΓΐ όρυ() 8β β^θοΠ ηβςοίίυω 
ά^άϋ υΐ ΓθίρυΙ)Πϋ» ρι&χίαο&δ δμο ηςυήηρ 
^βΐ68 1θυ(1ε$<^αθ ΓΡρεηοΙθΓβΙ. 

III. 

Ει ορ ΙθοαροΓθ ςρυ ϋθΐϋ 5θθίυ(α8 (ΙβοΙ^Γβ- 
Ι& 68ΐ, οιυηβω νυηβΐί βο ροηΐίί'θχ ουΓ&ιη 
οΙβ88! ΟΓηβηϋθβ 5θεϋ5(ΐυ6 η8ν8ΐίΙ)η$ βίςυβ 
&ηηί8ίη υ$υιη ρυ^η» ωαπίίηα» βρρβΓβηιϋβ 
(ΙβϋβηιηΙ. Α58ί(1υ«ι Ιιββο οοβιιρ&Ηο Ιιίθτη^ΊΏ 
Ιοίθρ βΙ)$υη)|)8ίΐ, ηοο βηΐβ 065$^νί( «^αβια 
βηηί 8β<^υ6ρ(ΐ8 ^8185 ^Αΐή 638βΙ 8ϋιιΙΐ3. Ιη- 
κ^Γίηι Νίεββπυβ Γη €(ΒηοΙ)ίο §. 6ι*0Γ|{ϋ Μ8^ο- 
Π8| ηβςυ&ιιι Λπίαιο ρίβαι ίαομίΐβΐϋΐϋ βαβρυπι 
ιΐίβρ^δίΐίρηί'φ Γοηο(?ρβΓ8ί, παοΓίβ ρΓ©νθηΐμ? 
ί!ηρ6ΓΓοοΐ8ΐη ΓβΙίηςαθΡβΙ, υΙΙίραϊυφ οοη(1ί(ϋ( 
ί68ΐΑΐΏβηΙυΓη ρ6Γ80ΐ8 Γ0Κ8ΐαιι^ ^οη^^^8 άο 
Η6θ$Ι>ρπιιι ίιυρ('η8ΐί8 ηοΐ&ρϋ χιιι Κ8ΐ. Μ8γΙ. 
1464. €Η&Γΐ£6 I1I1^α$ βχβοαρίυηα» ςαο(1 8υο 
Γορό (Γ8Π50Γΐ()Ιυιιι 6χ(ιί1)(>ο (99), ί8ΐ)α!8Πϋ[η 
Ι^ίλβΓΥβί 1)•ΐ8ϋίε» δδ. ΧΙ1Αρο8(οΙθΓαιη. Ιη 60 
|)Γ»ΙβΓ8ΐίβ ηοΐβία ίΐιςυβ, Ι^ςβηΙί 8ηίιηβ(1νθΓ- 
Ιΐ'Γθίβς θΝΐ ^ιιοί ϋΐθ (]α8η1ί$(]υθ (1οηί8 Ο. 
^υ86η<ΐΒ88ςιΊΙυιη (ΙίΙ&νοΓίΙι 8ίνβ ίη βΓ^βη- 

10 €θηί60(Ο 8ίν6 ίη 890^8 νθ8(ί1)υ8, 80 Γθ1}118 

(ΙίνβΓδί ςβυερίβ 1)8α(1 ΐΌ0(1ίΓί ςιμϋβηι β8 ν&* 
]ρΓί8. Ι^οαί 611*81» ρο{;ηρ$β6Γ6 ςυ8 ίοΓίηβ 8θ- 
ρυΙοΓααι ϊή βοϋβιη $ηο6ΐΙο δΐ^ι Ωβρί ρΓΦοβ- 

ρβΓΐ, Γρί^ΓβρΙΐΟη 8:8111608 ρ8αθί8 1ΐί8 ν(?Γΐ)ί8 

ΐη ίΓοηΙθ ροπβικίοηι: Β€$$ατίοη^ βρίβΰοραβ 
Γιΐ5οιι/αηιΐ5, 5. Ά. Ε. αιτάιηαΐχ»^ ραίτίατοΐία 
€οη$ίαηίίηοροΙιίαηη8, <ί6ί νίν€η$ ρο$ηίΐ. 

ίΙΙΙ. 

Ρ8Γ8ΐί5 ί8|Ώ Ρ.ΙΏηΐΙ)α8 8(1 ρΓρίυοΙίοροΟ) 6ΐ 1)6ΐ- 

Ιυιη ορρόΐ'ίυηΊβι ίρ$6 ιΐαχ νβηϋΐαβ €Ιιη8ΐο- 

ρΙΐΟΐ υ8 Μ8αΓα8, ΟΟΠίίΐβ Ί6{;810 8ρθ8ΐθΗ60, 

ςΐ8886ΐη οοη866α(1ίΙχιιι Κ8ΐ. ΑυςαδΙί, 8ΐηυο 
ί(θΓ Αηεοιΐ8ω γ6Γ8ϋ8 (ΙΐΓβχϋ, υΐίΐΐίο $6 6υΐΏ 
ρόηΙί)[ΐ66 6| Γ6ΐίααο(ΠΓ6[ηίαιη 8ρρ8Γ8ΐα οοπ- 
^υ^^{βΓ6^. Εο Ρ1α8» πιογφ ίιηρ8ΐί6η8, 8ΐί(]υ()ΐ 
^ηΐθ (1168 ρβΓΥβηβΓβΙ, 86(1 γ&ΙίΙυ(ϋρθ 8(]^ο 

80^60(8, υΐ 60ΓΡ0Π8 νίΓ6$ ρ6ηί(υ8 Γγ861&8 γίχ 

ηηΓ3ΐί ΓοϋοΓβ δα8(6ρ(8Γ6ΐ. 1ΐ8(]υ69!ΐ06 υηυίΏ 
α8866ϋΙϋ8 αΐ 0188860) υ^ι)^ 8(]γβηΐ((η(θω οοη$* 
ρίθθΓ6(, ίη (βοΐυΐαπ) (ΙβοίϋίΙ, 8υο1θ(]α6 ίβΐ^πίδ 
ίιπΙοΓβ, αΐΐίίηυα) 8ίϋί (Ιίειη 8ΐΐ688€ΐ οθ|(ήονίΐ. 

0υ8η)θ()Γ6ΐη, Εθ(:ΐ68ί{Β 880Γ80α6η(ί8 8υ8Ο6μΙί8, 

08Γ(1ίη8ΐ68 ςυί5€ουηι (αηο6Γ8ηΙο(ί 86 γοοβπ 
^118811. Ηί8 οοίυβ ου1>ίοαΙυπι ίη|$Γ658ί8, υ6- 
ηϊβω ρπιηαη], 8ί ςα!(1 αιίηαβ ϋεηβ 8ΐ1ιηΙηί8- 

ΙΓ88561, ρθρθ8θίΙ ; ΟΙΟΧ, (ΐ6&θΐ6η(6 ^8α1 8ρίΓί- 

(υ, γοοίραβ ίηΐ6ΓΓυρ(ί8 β(ΐ6ί ούδίοιϋβαι οοα- 
ιιίυαδ 6( Ε€θΐ68ΐ» υηίΥ6Γ88ΐί8 ουΓ8αι οοω- 
αΐ6η(ΐ8Ϋίΐ; 8(1 Ιιοοβηίηι \η βυρΓβηαω Γ6ΐί- 
ΐ{ίοηί8 $6η8ΐαΓη 8'.ϋ6οΙθ9 (αί886 64 ιι( οοη8ί- 
ΓΐΟ 6ΐ 0ρθΓ8 ρΐ)Π8ϋΐ(η» Γ6ί ρ6ΓίοΙί(8η(ί 8υο- 
ροΓΓθΓβηΙ, 61 ροραΙί8 ίαο6ηι ρΐφΓβΓΓοηΙ ίιι 

(09) νί<ΐ6 Αρρβηιΐ. ιηοιιυιιι., η. 7. 
<Ι) Ρ6€υιιίαί £0111111311) ίυ ϋοΙΙί 84€π υβιιιη α Ρίο II 
;9(^χ6^.^^ιη 6]υί>(]υο ίιι ΙοοιιΓι» ΓΓροτίαυκιυίΐκΐϋΐβίΐιία 061 16(;6 8(1ία)ρΐ6η(ί8» ςη! ρπο Γυ]υ8(]υ6 πιβ- 
ηΐο ρΓ|Βΐηΐ8^6ΐ ρορπ88 Γ6ΐΓΐ6ιιίΐ. Ηφο οηι- 

ηίβ Ρ8ρί6η8ί8 ϋί8ΐίΐ)0(ίυ$ η8ΓΠΐ( 6ρί8ΐθ1θ 41. 

65 υν-ι.ν. 

ΟΙ)ίίΐ ρΐΐ|δ ίη ρβΓΥίςίΙίο 888αωρ|θθ ίρ €($• 
Ιμίμ ί)(Ίρ8Γ<θ, ουπ) β^^χ 8ηηο$ ηοο ιπΙβ^γοα 
ίπ €8ΐΙ)θ(ΐΓ8 (ίϊγί ΡβίΓΪ 8 (ϋ88( ι. βο ϋβίιιηοΐο. 
1(1 ορηίίςίΐ ςϋθ(1 ΝβΓί πΐ ρΙαΓίιηυπ) ίη γθΙ)μ8 
ι)ϋ^υ$π)0(1^ 8θΐ6(, ηυΐηρθ υ1 Γοθ(ΐ6Π8 οοηιρη^^ο 

Β(({υ6 Οωηίδ ϋβΙΙί 880ΓΙ 6Χ8ρ6θΐ8ΐίθ 00ΓΓυ3- 

ΓβΙ. ΝϋιίΙραιίηυβ ΡβΙιοκ. ροοΐ ίαηυβ γϊΙο βϋ- 
8θΙρΙυ(η• Πΰ τεί ΟΙ^Γΐ^ΙΙηη.'θ ρρο 808 ί8ου1(8ΐο 

(ΐ66886η(, (ΌΠδίϋο |18|^ίι(), (ΓΪΓι ΙΏι 8 6! θΐ65ί&- 

8ΐίο88 νβηείίδ, 8ηη)ίη 8πΐ6ΐη 8 ροπ(ίβθ6 γ6« 
ΙίίΙιιηι (1) Ρ8ηηοιιί© ιβ^ί ΜβΐΗ βΒ(•.οηο68ο»ίΓ6, 

08 16^6 υΐ Ιΐίο (6ΓΓ8, ίΐίί Υ6Γ0 ΙΙ]8Γί ϋοΜϋΟί) 

ουηι ΤυΓθί8 ίηιΐιοαίυυι γίπϋΐΰρ ^6Γ6Γ6ηΐ. 
1η(1β ηοηιβηι ρΓθί6( Ιί, ( βΐ6ΐ}Γ8ΐΐ8(]|υ6 ϋϋ ιηοΐ'^ 
οραιίΐϋ8, ρΓ|ιυο 8(Αΐίιη 8υάΐ8^ΐ0Γυ[η οοη• 
ουΓ8ϋ ΡείΓυΐΏ Β8φϋα), ι•.8Γ(ϋπΑΐ6ίη (ί(. 
8. Μ8Γ06ΙΙ|, 6ΐ6Κ6ΓαηΙ. Ιη ςυο ϋΐυϋ 8ηΙηη8ί1- 
γεΓ8|οπ6 (Ιί^ηυρι οχίδΐίοοο, (\\}θά, ι Ι8ΐ ΡβίΓυ^ 
ρΙυΓ8 ςυ(|Π) Ιει ]υΙ}(?1 8υΟΓΓ82ί8 ηιιπΐ6Γ8ΐ>8ΐ, 
Ι8ΐυ6η, υΐ υη8ηίωΐ8 οοη86Π8ίο [)8ΐ)6Γ6(υι\ 
υη^υ8^υ^υ8(]υθ >6ρ(6ϋ1ίριη ίΙεΓυιυ ('Κ^υΐιί 
Υ0ΐυ6Γβ. Ιΐ8(4α" Ββ>§βΓίρη, ςΐ)ί ρπιιοίρθηΐ-ϊα 
οοΙΐ68ΐο Ιοουω Ιβη» Νί, δίπ^αΐίίδ ΡβίΓμηι ογ- 
(Ιίη6 8ρρ6ΐΐ8ηδ, ΓΟ^θΥϋ ηυο) ί80ΐ8α) ρΓθΙ)8* 
Γ6η1 Γ6οίρ6Γ6ηΙ(]α6 βίθοίίοηβηι. Οαο) 8ΐ5Ι 

ί)ΐ806Γθ οιηηβδ 8ιΙ αηυπι Γ6δροη(1ίδ86ηΐ, άά 
^βΐηιηί οοηνβΓδϋδ : Ρα(Γ€$, Ιπί^υϋ, λί (β ίη 
ροηίιβ€€ϊη εΐββφταηί^ βί βρο οπιπιαιη ηοιηίηί' 

ΟΗΒ €ρθ ί€ €ΐίρθ (2). Η\$ (ίί,Ιίδ ρΟΠίίίηΧ ί»£Ι- 

ΙαΐΑΐαδ 6ΐ ν6δΙΙΙ)α8 οοηδυείίβ ίηϋυ1ϋ8, 
Ρ8αΙί II ηοα)6η, 8Γ8(ϋΐ8πϋΙ)υ8 οαηοΐΐδ, αον 
εεριΐ. 

66 Ι^νΐ. 

Ε^Γββίβηι Ιιίϋ ρρηΙίΓιο8ΐυ8 ίηίΐίρ (Ιβ 86 ο. ί- 
ηΐοηβοι βο δρεηι οοριηιογίΐ : η^οα 6ΐ 1)6ΐΙΐ ϊη 
Τϋρρβδ ΐ4Γ{56ηι1ί δΙϋ(1ίο \Ϊ3^τάτ& νίδαδ 6δΐ, βΐ 
ρΙμΓΑ ηιίΐίδ ίρ|;6ηϋ (ΙοουρβηΙβ 80 ιηυηίϋοφ 
ΙίΙ)6ηΜϋΐ8ΐίδ 6χηϋ)υίΙ. ν6Γαη),8886η(8(0Γΐ[)υ8 
οΙ)ηοχίαδ/υυ8 ιη γ6 1χ)ηοΓϋη) βηίωοδ ϊ\α\χύ 
ρ8Γυαι οίΓ6η(1ί( οοηΙυΓΐ>0Υί1({ΐΐ6. Ρΐ8είΐ8 ςυβθ- 
(ΐ8ΐη 56α 16^68 Εοοίθδί» ρβΓϋΙίΙβδ ίη οοιυί- 
(Ιίδ 181^ ία6Γ8ηΙ( 6<ΐ8(ΐϋ6 €θΙ1(*8ί"ΐΏ ριηη6 βο 
Ρ8υ1α8 ίρ86 ροή ωοοΙό βηΐθ, 86ΐ1 6ΐί»α^ ρο5( 
6ΐ6θΐίοη6η) βΓω8ΥθΓ8(. Οαη) $υ8ΐο Ιιΐδ Ιβ^ί- 

1)08 8ϋ0(θηΐ8ΐ6φ ίΐρπίίρμί ρυΐ8Γ6(» ^Ι'ΆΜ^ 

8(ΐΕηθ(1μιη 1(1 δίΜ (1ιιο6Γ6, 61 ηιοι ρβΓίίιη 
ϋίβηϋίΐίίδ, ρβΓίίπ) υ1 ουηίοπιίριβ ιοϋμίΐ ιιΐ 
ηογυηι οΙιίΓΟ^Γ&ρΗϋΐη, (|αρ Ιγγι^α 68 (^αιπίβ 

β6ΐ:)8Η(, 08Γ(ϋυϋΙθ8 81|Ι)80Γΐί|6Γ6ηΙ. 9θ0 0(1ΐηυ$ 

Ι>8Π(6Γ 8Υ6Γ8^1>8η(υΓ/ υηο.ςμβ ογο ϋίΓιηηα- 
1)8ηΐ9 8ί1){ οαίηΐωο ίηΙθ^Γηιη οδδ^ 6ϋ ρβοΐα 
ΐ'68θίη(ΐ6Γ6 ηυ{Β οοαιιηυρί 8υ1]ΓΓβ^ιο 8ΐϋυ6 ίη- 
(6Γρθ8ίΙο ]υΓαα)(.ρΙο δβηχίδ^ερί. Αι ΡΑυ1υ$ 
Β(ΐ6ο {αιροΓΐαη6 βο Υ6^6ΐηθηΐ6Γ 1θδΐ8[)€ΐΚ, ϋ( 
ρΓΦΐ6Γ ^υ8ηη6I^ 08ΓΥ848ΐθα), ρπ80» νίΠϋΐΐδ 
8υιηα)»(]υθ οοηδΐ8οΐίφ ΥίΓαοι, υηυβ ρο8ΐ 
βΐίυαι γοΙαηΐ8ΐί ροηΐίΟοίδ οΙ:>86(]υί (Ιεϋαϋΐίΐ; 
Ιωο ΙηΙβηιρβΓβηδ 8(ΐ60 ηίηαίαδϋϋβ Ιιι Ιιοο 
ίυίΐ, υ( ΝκΦηυω ηοβίΓυπι 6 ουυίοαίο Γοίυ- 

ϋυο ΗΐίΙίία ϊΐυΓβοΓυιΐ) Γιιί8»6 [1;ιγηΗΐ«Ιιΐ5 ΐΓ8ϋί( ;ι 1 »:ι. 
14()4 ΗίίΙ, €€€ΐ€$,, ΐιιηι. Χ, ιιυυι. 52. 
(^) Υ|ιΐ6 αϊύ. Ραρίοϋδ. Οριΐιιιιβιιι. ΙίΙ). υ. Α10Τ51Ι ΒΛΝΟΙΝΙΙ εΟΜΗΚΝΤΑΚίυδ• ΙΙ.Ι 

ςίοηΐθΐη ?65ΐθ 8ρ|)ΓθΙΐ6η5# Γ6ΐΓβΧ6ΓίΙ (3), 6ΐ 

5ΐ]1) ηηηΐΐιβιηηΐίδ ρφοβ βαβιη ςυο<«α6 αι•ηαιη 

8ρ|Κ>η6Γβ ΟΐΐΙΓΟ^ΓΑρΙΐΟ «(ΙβςβΠΐ• 

ίνιι, 

€«ΐβΓυηι, αυοα5(]θ6 ΡβιιΙυ• ΕβοΙββΝθ ρΓ»- 
Γιιίι, δαΑΤβηι ηυηο ΓγοοΙηπι 6χ θο (υΐίί Β6•- 
5«ιποη. ηυο<1 β ραΜίηίβ 6υΓΐ5 βοΐαΐυβ Ιοίαω 

56 Μυ5ί$ ΐΓβ<ΐ6Γ€ θΙςΟΘ ΟΐΙΐΙΟΙ ρΟΐοίΙ ΙίΐΙβΓΑ- 

Γυω 56ο(ίΐΓί• ΜιιΙίΑ ()ϋί(1βαι 1ιί• Αηηί$β7 ^^πι 
ΓιΓΦΓΟ Ιιιιη ίθΐίηο ί(ϋοηΐ8ΐ« ΙιιουΙΐΓβτίΙ» ςυο 

ΟΕΟΠΙΑ &ί νβΐίαΐ (>€Γ0υΓΓ6ΓΘ, πίπΐίΟ ίθΓΐ85$β 

π)θ1β5ίΐΊθΓ 5ίιη ςαΑΐη γαΙΙο ρο&ΐιιΐ&ΐ. 8βά •1ί- 
ςυ«ιιιι υΙ ρβΓίβιιι βοτυιη βΙΙίηββιη, μπΑίθΓ 
▼3Πθ$ βρί5ΐο!β$, ςοβρυαι βϋίιο ΙιβοθΐιΐοΓ 
ηοιιηιιΙΙ®, ββ Ιοη^ο ρΙιΐΓ69 θη€θ(]οΐο ηοη-» 
ϋυπ) ρΓ0(1ί6Γβ (^), ({υβΐυοΓ ίη$ί^η85 ΟΓοίίσ- 
1168 €οαιρο8αϋ (|ϋϋ)υ8 ΙΐβΙοβ ρΓΐηίΊρ68 ρο5ΐ 
08ρΐ8ηι 8 ΤαΓθί8 ΕαϋϋΜοι (5) ρ!ιιπα)88ςυ6 

ίΙ)ί ε8Μΐ65 ρΐΐΐΓ8ΐ85 6 800)00 6Χθίΐ8Γ6 θΐ 68 ^^ 

1)6ΐΙυαι οοιη 1ΐ08ΐ6 8ΐΓθοί8$ίαιο 08ρ688βιΐ(1υιη 

ίαΐρ6ΐ1θΓ6 6008ΐυ8 68ΐ. 085 ρ0Γ8ΘΟ686$ ςυί 
)6£^β1 ί8ΐ6Γί 6Χΐ6ΙΤ)ρΙθ (ΙθΙ>6Κ)ίΐ, ηυΙΐ88 8ΐ) 60 
ΡΑΓ165 6Χίη)ϋ 0Γ8ΐ0Γί5 00)15585» ςΟΟ Β8Γ||8- 

ΓΟΓϋπι 8υ(ΐ8€ί8α) • £ΗΓί5ΐί80Φ ΓοίραϋΙίοβ» 
ί^ποαιίοίηοι 61 ϋβϋφ ρβπουΐυαι οΚ) οου- 
Ιο5 ροηΐίΓθΙ 11151 ηηβο) ρπαιοιη 8ηη8 8(1 
υΐϋοιαο) 8?6Γΐ6η(ΐ8αι ρβΓΟίοίβιη 6χρβ€ΐί« 

Γ6Ι11. ΡΓϋ5ΐΡ8 1ηαΐ6» Ι800Γ 010015 ΙΐίΟ ίοίΐ* 

ΓΟΟΙ ρορυΐί 80 ρπο6ίρ65 ρπτθίίβ €αρί- 

ϋίΐ8ΐίΙ)υ5 86ΐί, 56 ίΟΤίΟβηΐ ρΟΐίαβ 1«(ΐ6Γ6 80 άβ 

ιηίοίαιίβ Γ6ΐ)ΐΐ5 (θθ&ίο(8Γί νοΙΙβοΙ (]α8αι 

1(60115 Ι8υ(1ί 6( 5βΰαΓίΐ8ΐί 0005αΐ6Γ6. 

Ενιιι. 

δ6(] ουΙΙο ορβΓθ 108215 ίθ6ΐ8ΓυίΙ ηυ8αι 6α 
ςυοϋ 56ηρ5ϋ 6( Ρ8α1ί 11 ΐ6ωροΓΐΐιυ5 νυΐ88νίΙ 

εθθΐΓ8 Ρΐ8ΐ0Ωί5 08ΐθαΐθί8ΐθΓ6ΐη, οο]α5 ΟρβΓΙβ 

Γβΐίοβίςϋθ ίο5ΐί(αΐαα) ιιΙ ρΐ8θίϋ5 ίοοοΐ0508ΐ« 
Γ6α) 8ΐ) οηβίηβ Γ6ρ6ΐ6θιΐ8ΐη οχί5ΐία)ο. 660ΐ^ 

^ίύ$ 061θί5ΐβ5, ςυΟ ίΙα06 86 Ι08βί5ΐΓΟ Β65- 
5θήθΟ Μ8(θηίθ6 (Ιθ6ΐα5 6ν856Γ8ΐ, 8(1 5^00- 
ϋΐΐω ?ΙθΓ60ΐίθ801 0010 ¥6015561 6 θΓΦθί8, 

ηιυΙΙο5 ϋοοίηοο (|ϋ8Πΐ ρπ β(6ΐ»8ΐιΐΓ (1ί$οίρϋ- 

Ιυ5 Γ8υΐ0Γ65(4υ6, 80 ΡΓ» 8ΐί)<( 0050)801 Μ6(ϋ- 
1*6001 ίΐ85αί(, (ϋΟΟ 0ρίΙ)υ5 8ΐ(|υ6 80€ΐϋΓίΐ3(6 

(5) Υίιΐβ 68Γ«Ι. Ραρίβηβ. Οοηιηβηΐ, 1ίΙ>. υ. 

(4) Ιη 8Γθ1ιίτο Υ8ΐίο8ηο 83ηοιίθΓβ ςυ&ΐαοΓ Ιΐ8(>βιι- 
ΐυΓ Νί^98η^ βρίϋοΐ» 8υΙο|ηρΙι» 2ά ΟΛτά. Ραρίβη- 
β6ΐο•ςα85€8]6ΐ8ηιι• ΙΐΑΓίηιιβ, 6]«Μΐβιη 8ΓθΙιΐ¥ί ου&ΐο• 
ίοΜίίΐΜβ ριιΐ3ΐ• Ιο ¥8110808 ϋϋ)ίίοιΙιβθ8 ρΙυΓίηιΐΒ ΐυιη 
6πΜ» Ιιιιη Ι^Ιιι» κητιπΙαΓ ; οιυΐΐαβ βΐί^Ηΐ μοΜΪ• 
^601 ¥60618 11. ΜίΓοΊ ϋΐ Μ6<Ιί€•ο1.αυΓ6η(ί8η». Αΐί&8 

ρΓ3ίΙβΓ60 φ1|8•ρ8Γ•ίΐΙΙ 6Χ5Ι»Ιυηΐ ίη 1)1Κ)ΙΐυΐΙΐ64.Ί5 ιιο1)ί- 

1ίοΗΙ»ιΐ5, 8ΐΐ|06 ιιηυπ) βοΐυιοιηοϋο Ηίο αιΐιΐο, βχ Ροιγι 
ϋηηίιί 1Ίΐΐ6η5 »<! Αΐ6Χ2η<ΐΓαιη 8:ιη1ιίυηίΐ ιΐ8ΐί5 αο β<1ίΐί• 
ίιιΙ6ν0ρ6Γ8 ΡοΓιΙΙαη'ι 1.οβϋαιιί 1527, ιηιηίίοϋο γοΠΊκΊ, 
ΝίοβΒηυιιι <Ι6 Ι<8ΐ>ίο Οογ56ιιοο, 8Νΐί«|υο ρο6ΐ8 οοιιΓι^ο, 

ίΐΙ 868 ςα8(ΐ8ΐη ^%ΙΗ€ 6ρΐ8ΐθΐ8 (10801 ΤΐΐβΟϋΟΓΟ 0»ζ« 

ηι•6Γίρ8εΓ8ΐ. • 

(5)*ΟΙ)ΑΐοΊ<1ί• 6χρυ8η8Γιοη6ηι 6ΐΕιιΙιθ62ΐη αΤυΓείβ 
οε€υρ8ΐ8ΐιι ιν ίόιιβ ^υI^55 ϋΙΟ ίΐ« (1ϋ6€ΓΊΙ>Ίΐ Ρΐιι1υΙ< 
ρ1ιιΐ5ΐιι Ιίΐΐ*^ηβ8ΐϋ Ρπ(ΐ6η(;ιιιη, υΓ5Ίπί Λύο^ιη ιΜοάο^ 
ί•ι4|ΐιίι, Ιίαϋ Ηηη€ηο ηιαη ίηρετίΐαΐ^αηΐ , €ταηΐ(ΐΗ€ 

Η^ΐ€$ροηίύ. Μ^ι:ίηαία ρτοαΙία ΐέη^ρέΜίαίηΜ «ηιηιρίΐ, 
αϋ αίΜ(ίΜΜαη€ αο Ι«π16ι7« ηαοάάαη (μΙ^μλ^ (πραίο 
Υ£η€ίοΤΜ9η ρηΒ[€€ίο Νϊ€οΙαο €αηαΐ€^ ρτη4βΛίί9*ίηΐ0 
Ιοτίί$^Ι/ΗθίΐΗ€ νίΓΟ, ΤπηοτΗΐϋ €ία$9η ίη ΕιιηριιΐΝ ι>- 
Γ»!/, €θύ€Μίΐα€ ί€ΐηροή»(ΐΗαΒίρΛΗαοίΜρίΗ$ΙΐίταΗΛΗ9 ί1θΓ60ΐ6Ο). Ε8υ(}ί5 ΐΙθΙθ6(1ίθ6 ΐ8Γ^ίθΠ5ςθ6ΐ 
000)ρ6ΙΜϋί 8ρ6 (]η^^05 , υΐ Ιΐ8ΐ& ίΟ^βΟΪΑ 

8(1 οοτοΒ) 1)00 5ΐυ(1ίυιο 6χοο!6η(1υοι 80^ 

0(*0<1ΡΓ6Ι « ΙίΚ)ΓΟΟ) ΟγΑΘΟΘ 0005€Πρ5ί( 60)ί•> 

5ίΙ<ΐυ6 ίο Ιο€6θΐ, ςπο ΡΙαΙοοιοαιώ ρΗίΙθ5ο* 
ρΗί8ΐη ουω ΑΓί5ΐοΐ6ϋθ8 οοα)ρ8Γ8η5, ϋΐ8Ω) 
10 οιβΙοοι 6ΧΐυΙί(, Ηαοο τ6γο οιυΚιιπ) (Ιο- 
ρΓ659ί( ηο Ρ6Π6 Ιθ(1ίΙ)ΠΟ ΐΓ8(1υχϋ. ΡθπουΙ- 
185 ΙΐίΟ ϋΙ)6Γ βΓΑν65()ΙΙ6 Ιί(65 000 (8Π1 ίοΙΟΓ 
0051Γ05 ί11ίϋ5 «νί ρΙ)ίΙθ5θρ|ΐ05 (]08Π) ίθΐ6Γ 

6ηΒ0θ5 ίρ$θ5οχοϋ8νί1. ΡΓθθ(6Γ8ΐιη5 69 πυί 

66101510 Γ65ρθ05αΠ) ίβΟβΓϋΟΐ , ΤΗ60(1θΓυ5 

Οαζα, Οταγοοροπι οσιοίπο) ηυί ΐυπ) Αρηϋ |](><; 

ν6Γ5.ΐ1>80ΐϋΓ 6Γ0(1ίΐί55ία)05, δίβ^ΙΓΙ'βθ ς/ΙΟ*. 
58ΙΙΙ (Ι6ί60(ΐ60(ΐ810 5υ$0(?ρίΐ, Ιί1)Π)0)(]υ6 0(1ί- 

(ϋι ςυο, Ρΐ8ΐοηίο&5 ορίηίοοθ» οοονε*ϋ6θ8. 

ΑΓί5ΙΟΐ6ΐί5 8ΙΙθ(θΓίΐΑ(60) 80 κΙΟΜΑίΟ Α5$ΘΓ6Γβ 

5ΐυ(1ϋίΙ. ΕΙϋ'Ο Ν1(-6θπυ5, Οοίοϊβίο Γαυθο^, 
οοοίΓΑΓίοιο ΙίϋθΙΙυπ) ορρο^υίΐ Ηοο ΙίΐυΙο Ια- 
δοπρίοο) : ΙΗ ηαίίΛτα €ΐ αΠβ. ΛΙ οιιο) Α^^ϋ(^ 

655601 νίΠ ρΐΑθί(ϋ5 ΙΏ0ΓίΙ>ϋ5 80 Ιΐυθ)8θί8$;ί- 
1015 ρί(6(1ίΐί, ΟίΙ ςυίθ({ϋ8θ1 (1ί5560(ί6Π({0 50Γί- 

Ρ56Γ6 αυοά 0)0(1θ$Ι» 8(ηυ6 βιοίο» (1ί3ρυΙ&- 

ϋΟΟίβ Η065 6Χ06(1θΓ6ΐλ 

Ε80)(ΐ601 Ιΐ800 ΟΟίΟΐί Π)0€ΐ6Γη(ί006Γη 06«. 

ςιΐ8€|υ&ιο 8(1ΙιίΙιυΗ ΜίοΙΐ86ΐ Αρο:>ΙοΙίυ5, ςπί. 

ρ05ΐ 6γ€Β0ΟΟΙ 70 ΙηΐρβΠΟΟΙ 6ν6Γ50ΙΏ ρ8(Γί8 

6Χΐ0ΓΠ5 οη)θί(]|υ6 ΓθΓ(υο8 6χο1υ5, ίο (Ιοωο 
ΝίοβοΙ οοίοοιο 08ΐ8θ)ίΐΑΐϊ5 ρ6ΓΓυ{^ίαηίΐ ίο- 

▼606Γ8(. ΗίΟ, 56υ ^08(180) ίθ)ρυΐ5υ5 ΙΙ•&ΐ6ιΐΗ 
060(11 Γ8ΐΜ6, 56ϋ ρΐ8060(1ί β(1θθί8, 51 ΤΙΐ60- 

(ΙοΓΟΠ), Ρΐ8(οοίοί5 (ίο{;α)8ΐ!1)α5 (ΐ6ΐΓ8ΐΐθηΐ6σ)«. 

Υ8ΐί(1ίυ5 ΡΓ6016Γ61 6ΧΑ(|;ίΐ8Γ6ΐη06 , 8ε6Γΐ}ί5- 

51100 Ιαο) 11.1110, Ιαιο Απ5ΐοΐ6ΐ6Πί) 5θπρ(α. 
8ρρ6ΐ6Γ6 06^084080) θΓυΙ>υίΙ. Αο(1γοο1οιι5 

081115(08, νίΓ (1θ01ϋ5 6ΐ ΝίΟβΒΟΟ β6(]υ6 0^8- 
Γα5 80 ί80)1ΙΐΑΓί5 , 1)80 ΙβΟΐβ ίθ(1ίβθί(Αΐ6 
ϋΟΙΟωΟίΟΑ, 8ρθΙθβί80) ρΓΟ ΤΙ)60(1θΓΟ, 90- 
1)Γί6 Ι8Ι060 1)60ί{;06()06 .<0Πρΐ9ΙΟ ΟΟοίοΗΐ , 

68Φ(ΐϋ6 υο8 01101 Αρο^ΙοΙη 5;οΐΑ^οΐ8ΐβ Ι6- 
(;60(ΐ8πι ΐΓ8(11(1ί( Β6558ποο1« (:|υι οα)Ωβπι 
ρ6Γ08α5 οοηΐυαιβΠφ βρβοίβο), ΜίοΙΐ86ΐί5 80* 

(180180) 80 ρΓ0ε80ίΐ8ΐβα) £(Γ8νί58ίηΐ6 ΙοΙίΙ. 
1(8406» υ( ςΓ8ΐ65 6βί( ΑοΐΙΤΟΟίΟΟ 0)βλ1ΐη85 

ΜαΗοίηείΗί ηί^εηϋΙ^ηί ϋοριη ρβτ €οηΙίη€ηί€Μ βοάύηι 
αάυοίαί^ εΐ ηποά €Χ οηιηΙ Ιχοηΐίηπηί ηιεηωήα ηιιη- 
ηηαηι αΐ ααά'ιΐΗνΛ^ Εκήρο (ταο, ηΐ ηηο βοάαηςιΐίί 
ΤΗΐηοη αρηά οηιηβί ίηεπΜι, εχ νψήοτε ραΠε μχο- 
ΓΗΐιι υΐύΐα>Η9 ΐετητηΜ^ νί εοηιρίείο αΐηαε ο^ϋτηοο, 
ΕμΙμβομ ςοηϊίΗάΛίί αά^αηρϋ ; εχ $ηρεήοτε αιιίεηι 
ναΙίάίαίη%ο ίά ροηΐε €οη}Μΐ§α^ ηίίεΐΛ ι>«ιιμ </ιι<ι6ι<4 
ηΐτίΏίΐμε ΙαίεήαηΐΗηαίΗ%αάΙίμ$α$ Εαηρί[αΗ€β* ιΜ 
ηινηϋ^ ηΐ ηβ ψίίνεηο ηηιάειη /ιαηιαιιο ρεπεή ραΐεη 
αάίΐνί ι ίπ6ιμ «</» ηηίνεήί, ΟΗαΙφ , ητΐ^ί αηΐϊηπα 
ει ηο^ι/μ, βί εηηί ρηορκ^/παίοπ^ικ, ίηαι τεΙ>Η$ οηι- 
ηώπί ΜΜΐιίΐΐΜίιιια, ιι6ί ηι^η^εη ΙοίΗΐη ρετ ίπηιηια^ 
έΊ}ΐί€ηΙΐαΐε$ ο^•τιιβ, ύίεΒ ηερίβιη ΰύηίηπαίΟΜ ηοειϋηί» 
ρεηίίΐαάαϊηιε ΐετνα ηιανίηηε ορρηρηαΐΗΤ, ρετ ΰί- 
ρεηΐΐηί^»* ίηηάεηι ί>οοιίίατάαηαΗ ίηοΙε» ΙαΐΜίηίη 
ίΙΙη εώίί»*ίηιΐ$ηΗβ ιννπι ίοΐυ α^ηπαΐίΐ, αά ιν ϊύηι 
ΐιι/ια« εΐ ϊρ*α νι εύριΐπΓ βί αηΊνετ$'ί 07ι;^ί«ΐ'4Μοηϋΐι 
ιηαΙίιΐΗίΙο αά ιΐϋΐιιιι ζΤΗάεΙία^ίιηε ΙΐηάάαΐΗΤ ίοίηιη 
ίτΐάπαιη, Βεπ ηιί$€Γαιη νο<ιγ<« τεϋί^βοηίΛ $0Γΐειη ! 
ΗϋΒ€ Μραααηΐ ρεήηάε αίι^ηε ία ίΐιεαίταϋ Ιπάο ρήηά- 
ρε* ΟιΠαίαΜ, εΐ ηοη Μοάο ηοη άοΐεηί ιεηαε αά ιι/• 
ά$€εηάΗΜ αεαηρηηί , αά Ιαιίαηίατ ροϋίΐ* αΐηαε 
εΜϋΙίΛΐη^η€$€Η$αηε ί//ί, μι ιηι/ιί τίάεηίατ, (οτε «< 
εα ΐίάηα ηοΙ^ίι ονιμι^μ^ Μβϋ/Ίϋ^κΐΝ ρατεί. ΏΕ ΥΙΤΑ £Τ ηΚΰΐηί 0£5ΐΙ8 1ΙΒ88ΛΙΙΙ0Ν1.<;. ΧΜΙΙ 

Γπιη(|ΐιο $υηιιηομΗ-6 ϋοπιιηβηιΐβνϋ φκχΐ, 
^υη1βηίο^ \αα\^& θβ ΐΓϋϋβηϋοΓ, ηιιΙΙβ ιη 
ΡΒπιυΙυηη Γ6ΐ0Γ5ί5$6ΐ οοηνίοίη, ίΐβ ββτβΓβ Βο 
^ΓβνιΊοΓ Λ|)θ8ΐοΙίοη) ίηοΓ^ραίΙ 6ΐβ§8η1ί8<»ίίηβ 
6ρί5ΐ«»ΐΑ, ίο ςιίΑ Τ1ΐ6θ(ίθΓυιη βϋ (1β 1)οηΐ5 
ΙίΙΐ6Π8 (\{ίβη ρΓ«βΓΐθΓ6 ιηβΓίΐυιη αΐ ΐβικίίϋυβ 
ρϋϋη8 ουίηυΙβΓίςυβΒΐ ρΐΌδοίηϋί οοηΐιιωβίϋδ 
ϋ6ΐ)υΡΓϋ; 1}οη»οι εΑυδβω ηοη 3»Γ(ζϋ8 •ο 
ιηθίβίϋϋΐίπ, 80(1 ΐ'βΐίοηίϋυβ 8Γ2πιη6ηΐί8(]υ6 
ϋ^ίοικϋ, 9| 61 6Π8 ςυί θΙΐθΓΪϋβ ίβιη&υι ιη- 
|π$(6 Ι«:]υπ(, αά ρθΐίηοάιαω 8ΐ>8(ΐυθ υ)ΐ8 
ΐβρμίνίΤδβιίηυβ €8Π('η(Ιθαι Ιβηβπ. ΡοβΙίβηιο 
ΛιΙύ'ή 8β ρΐίΐηο οοοϋιίΐ'Γβ λϋοΐιββίθαι Ιιο'Ο 
ιιιοοϋη 1<ϋ)ί|πβιυ Ι)«η6νοΙο βχ δηΐαιο 80 ρ^π 
ΐ6ΐ'ηοα[ϋθΓϋρΓθΓ6€ΐ.ι«ο|υΙ1>οαί()αβίβο(υΓυιη. 

IX. 

Ρίηβίη ))4ο ))β1)ηί$86ΐ })»ο Γ.οηίΓονοριίβ . 
ηί^ί βοοΓ^ίιιβ ΤΓ»ρ6ζπηϋυ8, ίη ηιβίΐίυηα ρρο» 
κίΐίβοβ 6ΐ ΙίΙ)6Γ0 ηίίπίϋπι θο ίβρνίϋο ίη^Ηπίο 
8ΐ3Γ6π1υ8ι ηονυπ) ΡΙβΙοηί (^υδςιΐθ (Ιβίιΐιβοη- 
1)υ8 Ε)6ΐΙυιπ ΐΒϋίιίβββΙ. Νί€«ηί ϋοηιιιιιι ρ( \ι\ο 
ίΓ^ςυεθΙβΙκα, ϋΐίυβςιιβ ίιχΙιιΙι^βηϋΑω ηο |μι- 
ΙΐΌ4.Ίηίοιη 8018 ίη Γΐ^Ι^υβ ίαβΓθΙ 86θρβηαιη6Γ9 
6χρ6ΓΐΊ8. $6(1 οιιηα ΤΗθοϋΟΓϋΐΏ βδζιηι οΙ> 
ιΐοοίρίικο ρΓΑ3$Ιθη^ίθηί> Ιίί ιηβςηο ηρικί ίΙΙπιη 
ίο ρΓθΙίο 688(•, βυβηιςιΐθ βΓΟίϋΙιοϋειη «β 

.««βΓίρΙΟ ρθ8ΐΙ>ίϋ<;Π »;$Γ6ίβΓΓβΙ 060Γ{^(ία$, 8Πβ 

>ΙΙυο5ΐϋ(ϋΑ ΐΌη«Ιυ5<)υ6θοη?«ΓΐίΙ αΐιιυΙΙορβ- 
0(0 ΙιηηοίΗΟΐΙθοα ίι\)ΐιπθηι ιηιιΙΙβιη (ϋηιίΚοΓΗ^ 
ΙΜίιηο ί^ϋιΐΓ ΓιΓφοίιΐύ βρίδίοΐ&ο) βόίϋίίι €ΐι\)ΐΐ» 
ρρί^ιηρίΐθ: ϋΐτηιη ψιαίητα ΰοηβΐΗό αρΗ; \\\ 
ιρίΗ* ϋαιη βίααυίηΐ ^ίΐ» βιίπι 6βζΑ ΐΌίυ 6^86» 
Νίΰ/Βπυω ίρδίιιη 8(γΙο βιιιβηιίβηΐο ρβΓ- 
ί^ΐΓίηχίι» ο&5θηΙ>6ΐι<ϋ ΙίΓοιιΐίιι ιι^υ$ ςυβΒ 1ίΐβ« 
Η)ίη«ίη βΙίυπΗ Οθϋιιιη ΙίοιηΐΗβηι ιιιυΐιίδ οΐ)- 
βίΓίοΛυαι 1)6η6βϋϋ$, (]6€6ΓϋΙ• ΡοβΙι•», Ιΐέθβ 
ρΓίιηβ νβΙΊΐβΐίο ίαί8&6ί| αϊ βυΐίτι ΐ€ΐ1ίϋ8 «γο- 
ιη«Γ6ΐ 1)ίΙοηι 6ΐ ρρίΡβυΙίδ «ιηίπηοιιι οοιίυβ 
ιΐΓ6Γ6(^ ςυβίπ ΡΙηΙοβί βιΐιΐίκιυιη αηίοβ ηονο- 
101, 1ίΙ>Γυιη οοιπιιοβυίΐ Ι,Αΐίηο 66ηηο«6, 
ίπ8€ΓίρΙυη) ιϋοηιραταίίο ρΙιίΙφβορΗοΓΗίη Λτί" 
$^Ιοί€Η$ €ΐ ΡΙαίοη'ίβ. 1η (ηο, ςαβιυβϋοοοϋυιιι 
δία^ίηΐβ^η ΡΙαΙοοι Ιοη^β θοΐ6ρο5υϋ, ίΐβ 
ηιιΒιιιη ϋβϋοΐί β;θΩΐΐ8 ο&»1» ηϋΐΐβ 1)0»ιίηιιιιι 
(;6η(Ιυη)ςιΐΑ β8ΐβηιίΐΑ8 (ρΐ8Η) πΘη Ι)π3α4 
ΠοείΓΐη» ΐρίΙ>α6ηϋ8ΐο Α$Μ{ζη8η(]8η)ςυ6 οοιι- 
8α6Γί(. 

ί.ΧΙ. 

Ραγιιιι) ίβϋβϋοΓ ίηββηβ )ι(βο ΙβοιβηΙββ ηυ- 
οίοπ βυο 068Μ1: οΐ^ηίηι Βΰ88θποα ίη Ι Ί^γο 
ι^ϋοιη βυρΓβ ίηιϋΓΑτί ΙβηΙβ «ίοςη^ηΐίη (Ιογ«> 
ΐΓΐηι^ηιιβ ν; Ρβίοηίβ οβύ^ίβο) αβίβη^ίΐ, ηΐ 
(}60Γς<08 βρυϋ 6ΐ'υ(1ίΐ08 ςοθ8ςο6 πίθΙΙ^η 
ρ6(ο1θηϋ8ι]Π6 8ππρΐοΓ{8 ηοίθπι 8υΙ)ίθπΐ, ηβο 
ιηίηίιηΑΐη ιβ^βιίΐ ίη ΓβΙίςαυιη τίΐΦ 1βπιρϋ< 
ηοιη!ηί8 απ (ϋβηίΐΑΐίβ ]Α0(υΓΑΐη. Ουίπίο νοΙ 
8θΐΙο <ΐ6ΐιιιιη) ΡΑϋΠ II βηηο ΑροΙα^οΐίΓυηι 
Ιιοοορυβ ίη Ι«ιο6ΐη ρΓοϋϋι βυηιιηοβςιΐθ ϋοβ-* 
ΐοΓϋΐη ΙκΜηίηηιη ρίΑπβυ'ί οχ<-ίΐΑνίΐ (β), ηοη 
ΐΑηΙυο) ί{υθ(Ι Η?η)ϋϋ 73 0ΑΐπιηηΐΑ8 (ϋίηο83ο(, 
•ϋϋ (]υί& οιιΐηί^εηυιη ρΓ0ΐυΙΐ586ΐ βΓυϋΐΐίοηίβ 

(6) ΙηΙβΓ βΐίοβ ηπΊ Νιεββηο (!ρ ίπί^Ίκ'ηΊ Ιιθ(* ηρβτ^ 

(>Γ3ΐΙ]ΙΐΙΐ{ βαΐΐΐ, ίϋ ρ^Γ βρΙ$1θΙΐ5 ίθΓ6Γβ Ν^^I^I»IIΗ Ρο 

ιοίΐιιβ, ΟιηιΓιύοηυδ 1•«ΐοηίο6ΐιη8, Ναΐιίν» Ν Ίιΐίηβ, 
ΙΐΜΓβίΙΊιιβ Ρίί'ίιιυκ, Αηιοιιίηδ ΡϋηοηηΗ», Ι'ΥβηοΙ.^ύιΐβ 
Ηί1«Ι|»^ιυ8 οι 3ο3ηιΐ(ϊ5 ΑΓ^)τορυΙιικ; <ρΐ:ΐ8 οΐΐιΐιοβ II. ι γ 

Αο 8ε1ρηΙίΑ 8υΙ)ΙίίηίαΓί8 11)68ΑηΓπηι, υΐ ΡΙα- 
Ιίηβ (Τ) εηηβηηΑΐ 1)(α ν6Γΐ>ί8 : Ηίηο €$1 γ^γ/» 
ηηοά ΗαητίηηΙ ίΗ^Φίορι, ρΗίΙοίορΗι, τηαϋα^ 
τηαίίή^ οναίοτα, άίαΐ€€ΐί€ί <?/ ^ποάνίΒ ί^βηυα 
Ηοηίίηηηι ϋίνίϋηηι αύ βΐηάίοίοηαη. ΝαΙΙατη 
8€€έα9η ρΚίΙοΒορΗό^τΜηι ρταίϋΠΗΗΐϋ φίπψη ηοη 
ηοΗί : ^ύίά ^»φΜ6 έί^ηήί, ηπίά ρτοϋατί ίτη- 
ρτύΙ)αηρ€ ροα'α^ ο»(βηάίί. ΙΙί Ρι^^Ηα^ο^βο^η9η 
ηίιηίαΐΑ ρίϋΜαη^ €ί^ηί€ϋΐΓηιη ίΉΒίίϋχΙαίζηχ ^ 
8ίοί€(>Ψ%ΜηίΛί(€τίΙαίΒτη α^τρίϊ,ίΐα Ρ^ηραίεί^^ 
οβηιιη €( ν9ΐ€Γοηίίη Αΰαάετηίϋοτηηι ηιεάίοίή* 
ίαί€ίη Ιαϊίέαί : ^χίοΗΗ Ατ\$ίΌί%ΐ€η%^ ΡΙαίοηϋΐη 
ρτίηόίρΐηηρΗίΙοίορΗοτητη [ααξ^ φ»θ€ηηι ρίητα 
€ΚΗ$ααηη οΒίέηάϋ €οην€η%τ€ ηηβηι ϋΐηη 
αϋί^ίΛΟ ρΜΙοΒομΗονίΛίη. ΝΒφΛ€ ίά φ^ίάύνη (Η^ο- 
Ιοροτηιη ηοϋτοηίίη αηαβηίαέβ (αηίηηΐΐηοάο 
ρτούαί^ ητπηι ϋίανη ΐ|^{ο$ηΊ)η• €4 τ&ίίοηί- 
ϋη»^ ^ηίΟη» οάν€Τ$αήηιη ί(α ^ΐΓειιιιια^ιΙ ^ί 
ορρτιηχϋ, ηί ηβ^β ηη9 ^ ^^ιΰ^ρ^αι Γβ/ιιηιιιία- 
ίϋν α^ί ΡΙαίύηα ΝΛ€ύέ^ ηεψΛ9 φίίά νβίροη- 

ΙΧΙΙ. 

εΐο^ο ΡΙ^Αΐίη» Ι68ΐίοαοηίιιηι βο6β(ΐΑ( Οαπ)- 
ρβηι (8), ηυ! ΒοηιίΙίο 0Αΐ(1βηηο 8ΐ;πΙ)6η8, < Ι 
64»ηΓ|^ϋ Αϋ5υηι 6| ΜυΗίΙίΒΑι ΓερΓθΗβηεΙβη», 
8ΐε Αίΐ : Αά Κων Βα$ατίο ^«ίη^ηβ Μτή ι7α 
Γ«ιρο•Μΐ</, ιιΙ ^^ηη^ατη αηΐ^ροηχΐ ΡΙαΙοη^τη^ 
ηύη ηιιηιιι ^ΐΜΐινι ιρ<€ αύ%ζτ$αηΗ9 ΑνΐΒίοΙβ- 
ΐ€9η ΙηηΛ^ί. ϋρηι «•/ ρ/ιιηπη ίηοά€$ΐ\ϋΒ, Βοχεη- 
ΐια ν9τητΛ αΙίΐΜΪίΜτχΛνη αίψΑΰ (ηραιη ρΐεηίηί, 
ΕνΙιηΐίΒΐηιη άκα$ οΐιιη«ιη βν(Χ€0Τ%Ληι Ιαϋηο- 
νηηκ/ηβ αιιεΙοΓαιιι ^»|ι«/<β€/ι7«ιιι ; η^ϋβ βηίηι 
ηηα €$1 €οη$η€ΐαάο, <ιιιία ίηιρείίΐ ατρηνη^πΐχ», 
ρπρηαί /βί/ί6ιι«, ρτ€Μίί βχρτηρίίί, ννηηηψ. 
ο^η^ΐΗ αΛβηίιηϊ ναίίοηϋ €η€τναί^ ά€]ίαΐ 
ΰΦρία^ νατί€Μ€ Μβ(ιΐ€ίύ(^ ίηοΛί$ βνηηίΰη» 
(Ψ^ηρϋ, ϋπίραΐη €αί(:αί, 74 ^^ ^<^ €0ΤΤη\9»^ 
πιοάθ ψΜΒ 9νΜ •6][βο^α« β^Λ €ναηΗ\$9€ ονηηχηο 
νίά€ύηΐΗΤ. Ν€€ €€η8€α$ Πάΐ ίΛηίΛΐη αηίν$. 
€$$€ ϋοηαΙ%Λ4; οηιη€9 <ιγ(«ι, οιηηΐαίΗ απχπηχ 

Ιθ€ί ΛρίΒΤΧΧΑηίΗΤ, ΟγΜΑ^Μ Ι'^ΓΟ €9ί ΐΘΛΧίΟ, Χίί 

ΟΗΜ •αχ9 ϋηιηαΗ9, ίΗΜ Ηαο ρτ<Βαρ%ια ν€ 
άίρηΗ9 ϋηΐΜ ρΜΗχιτ Β€98ατχοη^ φαί ΡΙαίοηειη 
ίΗ€αίΗτ: φχίρρ€ Ιύϋ€ ^παάαηχ νΰτίοτηχη ιβη- 
ί€ηίχατΗίηαη€ ηιμ;€9ίαίβ ^πίάρχήά ύί€%ί χΙΙχι- 
9ΐταί, 89α ΗοΒο ιηρεηη €9ΐ [βΐίείία». Οαήϊ 
ανοαηα ιΗα νεηιιη ίίίπηαπϋη ? ΝχΗχΙ (19 »ι«η/β 
091^ ηϋιΐ άβ €^Ιο ηχηίΗΜ αχίί χηνοίηίχαη 
ΐίϋίΗΐη «6 17/15, ^χίοά Β€39αήοη ηοη^ ιι/ χία 
άιοαΜ, τ^9χφχΜίυ9ηΙ ρο«ιιίΓί/γΐ4β ίη αρβΠο... 
υΐαηη αρ€Γί€ ^χαο4 ιβΜΐίο, η«7ΐιηηιι αΐίατη 
ηβγΜ« Ρίύίοη9ηχ ροίηχ999 ύχ^^ηά^^• ρτανχντ, 
η€φΐί9 άϋ Αη9ΜΦ(9 ηχοά€^αΐίΗ9 Ιο^πί^ η€φί9 
άί9ΐτί€ίίχί9 έ( ΐίΓΐιιι ά9 Ηΐτοςηέ ιβΑ/ίτβ, ίί 
ΡΙα(οηί9 α1^χί€ Ατχ9ΐοΐ9ΐχ$ άχΒζχρΙχϋαΐϋ ρηιη^ιη 
έοηΙχη9Τ\ ίη Αί« /ί6Γί«, η«τ χΙα €οηΙχη€τχ ηί 
€αρίία άχΑΛίαχαΐ 9XΛ|}αρρα^^ηί γ^γκλι γιχαχί- 
νχατχίΐη: γ«« ίρί« €Χ9ίαηΐ ίσΚιρΜ αβρί- 
αχίηίχΛΤ^ βίο. 

ίΧΙΙΙ, 

ϊ.ϋτυί)ΓΑη(11 δΐυτϋοο) ίΐα Νίο?οηϋ8 Ιβιηρβ- 

€οϋί€ΐΙ)ΐιβ Υηΐίείΐπβ βΤΗΐΛί Γ•. ΒοηίΤ. Μ«1ν»9ί3 νιιΙ- 
ί3?Ιΐϊίιι ΙίΙηΌ ϋ9 38. ΧΗ Αρο»ί. ^α«/ή:β, Κο"»»: 

(7) V. ΡΙδΓιιι» ΟπϊΙ. ρίΐιοδ• 

(8) Ιο»η. Αιιΐ. ϋίηιρηηιΐί, Κρ^^ι. ΗΙ). ν, ορ. 50, 
6<!. Μ^οΐ. «η. 1407. ΑίΟΓ^Η ΒλΝΟΙΝΙΙ ϋΟΜΜΕΝΤΛίΙΐυβ.* ΓάΙι»(» ιιΐ «ϋ^οβιη (ϋβί ι»8Γΐ6ΐυ (1υΙβί|[]υ& βοοί* 
εοΓυιη εοηίβΐιυ'βιίοηίυυδ (ΙβΓβΙ. ΡΓΦίβΓοά 
ΙίιΐΡΓΟπος οοην6ηΙ(ΐ$« & §6 (Ιοιηί )βΐΏ ρΓΐάβηο 
1)8ΐ)ί1θ5 ίηβΐίΐαίοδίΐιιβ» \Λϊώ ^{ΐάη\ο ίονθΓβ 
ΙιβΓβ^Μ• υ( ηβιηο Ιυηβ Κοιη» ρβαίο •Γϋ(1ί- 
ΐίοΓ «ΐΒ'βΙΟΓβΙ ΐ)οί ηοη ϋ υ€ ΓΓβ^^υβιΗίυ» 

€0η?00«ΓθΙ, β(«4ΙΙβ ίη βΙΙ $Θ μβΙβββίΓθ <}16Γΰθ- 

τΗ ν»Αΐ€ ΙϋΐιϋβΗΐ ςυίβςιι^ οοΙΗι^βΓΟ οΙ Η(4θγο 
ροΐ4^Γ&Βΐ Αί1()α6 Γθ(1(>• βΐ<|ΐιβ ιηοραϋΐο ίη 
ρπθϋηιιΐΒ ιιίΙοπ$ ειιΐΐυπι γ^τ^γΙι. ιηΐ6Γ(1αιη 

βΙίΑΙΙΙ» €ΟΙΒίΐίΐ9ΐΙ5 «ββΙΙΐηρίίβ Γ^ΙΙΟΙ ΪΜβ^ί» οΐιβ- 

Γ08 Λϋ Κΐι駕 οοηβυβίικίιηθ ροΓβρβοΙοβ ί)α1>6• 
1)λΙ, ίη β^ΓΟδ 75 νβΙ «Ιίο βχΐΓβ ΟΓ^βοπι θηίαιί 
ΓβίΑΧθη^Ιι β>Γ«ΐία οοαίίυββΐ)•!. ϋιί« υΙ γίΓ68 
Ι•1>οΓΐΙ)υ< ίη3Βΐίη4ΐ(β$ ΓββοοΓβΚ, βοκ^ιιίβ 
ιΐ6βαιΙ>υΐ2ΐΙίοοΐΙΐ)ϋΜ]θ(;ί^»β ΙίΙ>6Γ&ϋοτίΙ»«9 ίη- 
(]αΐςρ[>βΐ, ρΓουΐ Η)Γ$ γΐ^Ι οοοιιβίο ΐϋοΐβδίίι^ 
ι](^ΐ«'Γ£^<'η<1Φ Γ.ί&ιιβ(]ΐιβ 6Χ6ίΐβη(ϋ ητ.βΐθΓίθΐη 
ΡΓ»Ικ!Γ6ΐ• ΗοΓυηι ηηιιΟΒ Ιί1>6Πΐίυΐ {)ίο* ρΓΟ- 
ί**Γθ Ιυο ()ϋίβ, ηί ίβΙΙοΓ, Βά Ιιοϋ νοΙ ρΓΟχίίΠΐ 
1)19 Ιροοροτβ ρβΓίίηβΙ, ΐΜΟκι^υίβ ιΐ€8 8<1ιηοηθΙ 
(^υ» ΓΑΐίο ΙΐθύβηϋΑ 9ί4 Ιιοηιιηασι :|ΐιί» ||;1οτίο 
ευρίιΐί, ΡΓΜ6Γ ^09 Αι$π^^ 5υσιιηί9 )η^βηϋ$ 

Μΐιΐ* Ιοοοίβ ρβΙΙ^αα ^γ•γθ 9θ ροβΜ οοο&« 
ιΙοιιΙ. 

ιχιν. 

ΙιβΙ, ΗΙϋιΟ ΝίοοίΑί V «υΐ ^ϊυοβί'^^οΗδ ΰΐιΙΗΜ! 

1>βηΐ'β<$ί0 β35βΛΐ1Ιβ5 ί9). ΕΟ ΙΟΤΙ ^«ΙΒ Τβί'^ΛΓβ- 

ιη^, ίΐΐ5ΐιΐ5ΐΐΓη ήιι^ηι«τ9ηι η&<;1ύ$ ΰβΐ ΙισπτΙη^ηι 
ΡβιιΙυΐΗ ϋρ 6<Ηΐ^ί$, Ρ^Γ^ϋΙαουτη, (]ιιί 9^ 6ΙΚΙ* 
ητΙΐΗδ (1ί9υίρΠΐ)ί^ 86 βϋ8ΐη ροβίί (?{;Γ«Ί(ί6 ίη^» 
«ΙΐΌΟϊυιΑ ιΙίϋΙί'ΒΑβ, !ρ9ίιι$ ΐηβηβ ρο^1ίο«θ οο- 

ίβρίίΐβ Ηβθύ 1*08 η5ΐιςυ(3 «ϋ^^ηβ ΝΪΓβΜΐο υΙμ 
θ$ΐ, ικ; ΐϋβιίιηθ ρο5ΐηυ6ίη, βΚρβηίηί'ηΐο 
Πιείο^ ΙιΗθίιί ίΙ!β<1οοΐορ βο νβΐΘί © ΐΗτίο, ηοπ 
οίπηή ϊΑοάΧ) δοίβηΐί•* ίιιορβ, 5βι1 ηιοηΐίδ ικιη 
ρΐηικΐ^ο^ρββ 8ρι>Αη)Η. ϋΰί^ΐ^ΐοΓ η6ΐ)υΙοηί 
υ1 ί1Ιθί]θΓΡΐ, ΙιοηοΓβίη οοΓοηηΙίοπ'8 άβΟΓβνίΙ, 
6ΐ π>8§ηο εοπαΐίαπα 8ο ίϋπυΙοΓυιη ηυααοΓΟ 
(Ι(ΐ()υοΙιΐ8, ίη ιηοηίοιη Οβίπβπι, ιιπιΐίη β ργφ- 
Γ•ΐ9ί5 Αρβηοΐοί ]ιι^ί8^ ο$οβΐ)ΐϋ(. ΙΙή Ρ&ύΙο 
εθΓ8ΐιι 8β ρτο?ι>Ιιι>ο, ίηΐΜ* |>1βα?{α$ ^οϊιίιι^ 
ιιο»(]ΐιβ Α8ΐβη4ιαϋΐ9 £«Ηυπ) 7β «ηιηιΐίουίη 
ίοΐϋ» ΙβυΓίΜϋο ιοτιΐβχίαιιι ίηιροδυίΐ; ςΰβ €«>- 

Γ«ΙΒθηί8 ρ«Γ80ΐ8 ί»ρρίυ8 ίΙΙ« ΐΙΐΓθβΠ, υΐ 1)ίΐ8• 
Γί8 «αΐΐιιιη ίηα8ΐυ8<ιη6 (1ί50688ί^ 8ίο ηιίτίβ•* 
0Ο8 06 8β 1ιΐ(1θ8 οιηπίΐιολ ς»! βιιβη) ίιΐΐίίβω 
βθΒ8ρΐΜ6ΜΐΙ οοτοη^ιη βχΗ^Ιιαϋ. Ηυίαβ ίιοΐί 
ηιβπιοΓίι βΐίβαι «υηϋ βΐ54&1 ίη (ϋρΙοιηΗ^ 
ςιιού η(1ίβιι^θ αο Ι»&Γϋ«Γ6 βοηρίαιη «3ί χι.νλ 

ίη(]ιΐ8(Γία γίϋβΙυΓ » (ΐ^^^^*^^ ύβρηοωρίυπι 
ΐΓΑ(1ο(10)6(ΚκΙί€θνθΙίεοηουΓϋίη8ΐβ η. 692. 

77 ί XV. 

Ουβωνίδ Ββ88&Γίοη, φκ^ά 8πΐ6Α ο&Ιβη(1ί- 
ιηυδ, ηϋΙΐ8Π) τβπι ιιΐ8^ί8 ίη τοίίβ 1)8ΐ)6ΓβΙ 
ςυθιιι υΐ 0• Β85ίΙϋ οηΐο ρβΓ ΚβΙΙβηι οοΙΙβ- 
ρ$υ8 Γ6ί1θΓβ$0θΓ6(, 6]ιΐ5({αθ Γθί «Γ{;ο 0(»ηο1>ία 
βίη^ϋΐβ ίο γ«;ΐ6ΓΡΠ) 6ΐαϋιη$»θ( πιοηλβίίοο 
(Ιί&ρίρΙίηΦ $ρΙβη(1θΓ0Γη Γ6νο68Γ6» ηϋιΙΙο 18- 
ιη^η 8Ρ€'ΐΐ8 «8 Ιυηο ιηοηιαι ρΓ8νίΐ8$ θγ81 8ο 
Ι^ιηροΓΟΓη 1α1)Θ8» υΐ «ριίίΐςϋίιΐ 6οηϋΐ ίηι^» 
€ΑΓ(ϋη8ϋ8 ρ8)Γθηα8 ίηΐϋΐιπιΐ; ίά Ιοίαιη Ιυτ- 
ρί8 <}υ€Βϋ8ΐιι οοηβα^ΙιΐίΙο νίνβη^ίςυθ ΙΐοθηΐΙα 

£0ΓΓϋίηρ6ΓΡΐ• £ΐ«Ηίία 8ΓΰΙΐίΐη8η(]Γΐ1», 8(1 

<)ϋ08 ρΓΦϋίροθ ηΐϋηυβ νί(2;ϋβη(ϋ 8ρ60(8ΐΐ8ΐ, 
ηθϋΓΦ(ά 86Γη)οηί8 α5ϋ$ 86 βΐιΐιίίαιη (Ιρβοβ- 
Γβΐ, ηβΥϋ βηΐίςυφ Γβ^υΙ» ρΓ»$ΰπρΐ8 ο|)$ο- 
1β80θΓ6η1, Ιρ5ί οιηηίυω ρρίηπ εωηοΙ)ΐ11αο 
βυ8ΐ6ηΐ8ΐΐ8 16^68 ρ6Γίηη^Ιΐ8ηΙ, ηοπ (βπΐηιη 
181>0Γ68 ΘΙ 0υΓ8$ Γϋ|^ίΗΙΐηί βπη6Χ88 ΓβΓπ- 
βίβηϋο, ήυβηίοπίΐ γίι» ΐΒο1]ίοπ8 86 (1υΗθ8• 
ϋοπ8 78 οΙ>1θ6(8α)θηΐ8 8θΰΙ&η(1ο, Ιΐ8ϋ(1 8ΐί- 
ΙθΓ ς»8ΐιι Ι8ί6ί οριιΐ€Βΐίαιιβ 1)0ίηίη6$ ίβοε* 
Γ6ηΙ• Ηίηο ρΓ0?6ηΙυυαι οΙαά^$ αβ (1ί$8ίρ3(ίο, 
ςυθ8 ίΐ) ρΓορΓίο$ ιΐ8ΐΐ8 οοηνβΓίοΓβ 6Ι ίη 8υο8 
βΐΐΑΐη 6οη8»η£ΐΐ)η6θ$ ΐΓβηβΓυηϋϋΓβ ηοη γοΓβ- 
1)8ηΐυΓ; ίιΐηύ »ν|αβ ιηοηιοΙιοΓΗΐπ ι^πινίβ 
8ΐ4υ4» οιιιυΐ8 (Ιίβοίρΐίη» ΟίθυβίΓ^ΙΙβ ρβΓνβΓ- 
510, οϋΐη ηριηο Ι)ί$πβ Ρΐ6ίηρ)ί5 8ηΐ6 οοαίο» 
ροδίϋί, ηοφίβ ββΓτίΙίο Γ6ί ()ιν!η89 βΐηοίβηίΐ, 
ηοςυβ 86ί<'ηΐΐ2θ ςυ» νίΓσ$ Θ(:€!ο$ία$ΐί6θ8 (1β• 
061» αηι^πΑΐη ^ι)ι6η<^^^6ι. 

ιχνι. 

θ6ρ)θΓ8ηοΙιι<ξ 1)16 $1θ1υ$ β85ΐΊί8ηί οηΐίπί^ 
Υ8ΐ(1ο Νίοΰθηυιη 8θΙΙί( ίΐθϋβΐ, (|υί, Ι)»8 γο^ιιΙα^ 
ηΐθ6αΙ&8 (ΙβίΡΓ^ξϋΓβ 6νρί9η8, ΑΟΐΙβχη ΓπΜΐυΓ 
Αϋ 1)06 ιηβ<1Η8ΐη βρϋΟΓβιη (]υ8αι βί οοιηιΐΐΑ 
{^ρη«Γ8ΐί8 (>Ηΐ>ΘΤθη(υΓ ίη ςϋίοη$ πΗα^υβ ο η- 
η69 ουΓΓί{;4'η(1ί ο$8ο1 Ιοβυβ. Εο ί^ΐΐαπ ορρ-> 
Γ8ίη ϋβηΐρ, Κοηιβ9 οο'ΐιΐΐίΑ Ιη )ρ8θ 85. XII 
ΑροιΙοΙοηΐΟ) ΙοιηρΙο 8υη( 6«3)6ΐ>Γ8(Α. Μυΐΐιιο) 

ίηάθ 8ηΐί8$ί 8|>ΙΡη(ΙθΓΐ9 Γ<*§1ΐΐ84'ί8 (ϋ$6ίρ1ίηΑ 

Γβ6Ρρί<» €ϋ!η ηί()Μ ίη Γ6ΐ>υ3 οοηκραηί ββη- 

ΐ€ηΐΐ8 (ίϋ6Γ6(ί8 ΟΙ1)ί58Ιΐη) ίϋ«Γ)1 ςυοί ρ6ΓΥ«)• 

(ΡΓϊ ίηβΐΐίικο (Ηη)8η<1ο η^ηοτ8ηϋθ|ΐι« 6θη- 
(Ιυ6βΓϋ(. Η^ΓΠΐη 6θθ8(ί(ϋΙίοηυιη ρχβιυρίυηι 
ΥθΓη8€υ1ο 5ΡΓΠΐοη6 6οη$ΓΓΐ()(ΐ)η) βχδΐ&ΐ ιη 
60(ϋ€β 62(Μ^ 1>ΐΙ)ΙίοΐΗβο» ν»ΐΗ8η», β^υ8^ηο 

Κπαιυπι 08ρηΙ $ίγ« 6Χ0Γ<ϋιΐιπ, ί\\χίΗί ίηίΓΑ 
16 ροηο (11), €ΐυο 6οη(ίη•1 79 8ρΙΐΑΐιηΑΐΑ 
ςυβθ π)ίΓ8Γί 8ηΐΜΐ Ροίηιιη Ροηιρ^καιη ΗοϋοΐΑ 
ηβ^ιυβςυβηι γίιϋ$8β οιιηο θχοΜίιυιΐ) Ηοο ίρ- 
8001 ίη ορ6Γ6 50<> Γϋΐαΐίΐ Κοιηη ίηφΓ68$ο {$) ^^Μί^%\%¥^, ψλ 9ίτΜΓ»τ ηηηο ϋ55 ΥβΙ 1450 ; 
ΒΜ•νί^σ^6^^^•II^(ιΑ^^^Μα1Ν6^^οI«8<1οη^ιιιιι Ίη Αηηαί^ 

ϋΜΗΜέίΜ ΙΜΙ)• 114, ρ. ^ί4Ι« 4ΐ«6 βϋΐΐυΐ8Ν€ ΓβΐΜΓΗ» : 

Ρθ9ί ΑΐΝκ; ΜηηΜ (14^) #τ/Ί8^Ι»< €$ί Ρητημ ά€ 

ΜθΛη§ί€τα ΛέύβρΗ ββίΡαήύη^ βψΐ9€9ρη$ ΛΊ^τιμι*, 
5. /!• Ε, ϋ&ηίϊ9ΐΛΗ9. 
(10) Υΐιΐ€ Αρ^ΚΊκΙ. ιιηιικιιη., η, 8. 

Αηηο 146ϋ, ηεΐ %η€ΐ€ ι/ί Νο^βΛώη, 

ϋαρίίοΐο ^ααηΐ^ ρ«Γ ϋ^ηίαηάβηίέηίο ά€ί ηομτο 
ίίρηοτβ 5ιι/ο, ρ^τ Ια (ϋνίηΛ ρτουήΗαιΖΛ ραρα ίΥ, 
€€Μνα§Ό ίη Ηαηα^ άαΐία τ^Ιίψ,οηβ άί 8. β«ΐί/ί9 ηίΙΙα 
Μαα ά€ΐΙί XII Αι.ο$ΐοΓι^ ρπίαΗί άαΰ Β^ηί ζατάίηαΐί^ ήί>€ Ο. Τη^αηΐίηο ρεηίΐίηζίΜτβ « Β. αβΡίϋπαίΕ Λ'ι- 
^Λο; ηεΐ η^^Ι ναρίίΦΐΌ ρηηίΛΜβηίβ ρ€Τ ΰΟΜΟΐίίιηίΛίσ 
Ηί ΙΜ/Ιί Μοηο β/^ΐιί ηοΗ $ί§ηθΗ αϋαΐί, Η ηψιαίι νΑί^ενο 
€Μαηίατ€ ύψρ^Ήϋή Λ% αΛΛΰΜηηα ρτυνίητία, αϋ 
«/ΜΒϋ ίΐΜΐ^ιηβ €οη Η ρτ€ύ% 9ί$αα$¥*ί //αι^ι^ γ&μ^ 
ηΐ€$$ο ^νί9ΐί(ίί άί 9^ίΗΐτ€ » οΝΐίηΛη ^ ίίφιϊτβ ι%αΐ€ 
/ΙΗ€ΐίβ ϋΟΗ^ίμηΗ ν^ιίτπηηο αρρηη^,χύτ^ /</.'« ίοτο 
ή(9ί»ΗαΛίθΗί, Ιαί φιηΐι ρνεά, Ρ¥, άαροί ρία <?/ μίκ 
νοΙ{€ 8ί $οηο οοη^νβιιαίί ηεΐ Ιηοΰο άβρηίαίο € αι-ηΐε 
€οη$ίρΙΊο άέΙΙι αΙιτί Βίρηοη αία/ί β ΐΜΐιί ϋού (ϋΐρβη- 
ίβιπβΐιίβ ααιηϊιιαίί, € (ίηαΐηιβηΐβ $€ φ ονάίηο ίη 
{ΐυ€»ιί ίΐαΐαΐί, ηυ€η άφηζ οηϊ Ιβ ηκαΙΊ νΗυΗαηίιΗίδ ΟΕ νίΤΑ ΚΤ Βηυ$ βΕ3ΤΙ8 ΒΕΒ3ΑΚΙΘΝΙ5 λίνιι 

βη. ΙβΜ). υηαη^6$ιΓ|υο<^ οοοηίΐίβ ΙΐΦϋ ΙιβϋιΙβ 
(ϋουηΐιΐΓ βηηο 1^66, 3α5$υ δίλΐί IV ροηΐί- 
ηβί5, οϋπ) ρβΐθπι θΓΐιηίΙ)υ$ $ίΙ δίχΐί βίββίίο- 
ηοιη ηοη ηηΐι^Α οοηΐί^ίδδβ ςυβηα νιι ί(1υ$ 
Αυ^η5(ί 1471. Αΐΐβ^υπα, (]ϋθϋ ίί$ υηιι ουιη 

ΒΗ85βΓίθηθ η05ΐΓ0 ρΓΙΒίαί95β ηΟΡΓΟίαΠ 08Γ(ϋ- 

ηβϋβ ΤβΓ5ηΐίηυ$, $υωπιυ9 ΕοοΙβδί» Βοιηβ- 
ηβθ ρ<£η Ι^ηΐίβπαβ, ςυί & Ιοη^ο ΚβηιροΓθ» 
ηβιηρθ βΚ) αηηο 1Η9, β νίνί8 θχοοβδβΓβΙ. Ρα- 
ϋίΐθ (βωοη Ιίθοβ οοηοϋίβπ ρο88θ γίϋβηΙυΓ, 8ί 
ΓοηιίιίΑ ρΓΟθαίοΙβ τθΙ βοΙ &ηηυιη 1&6β, 8υΙ> 
Ρ&αϋ II ροηΐίβοβία βρβοΙβΓβ νβΐΐηιαδ, νβΐ 
οΐίβαι δά «ηηυΑι 1471, 8ΐ&ΐίω ρθ8ΐ 5ίιϋ ^^6β- 
ϋοηβω ({ΐιί ΡβυΙο βυοβββ^ϋ. Ριό οβπϋηθίί 
Αυΐβαι ΤβΓΑίιΙίηο ΐ6^6η(1αω ΑΓΐ)ί(Γ0Γ ΟΑίβη- 
ϋη'ηυπι, βρίβϋοριιπι ΡθΓΐυ6η80ίη βΐ ιηΑ30Γθίΐι 
|ΐ(ΒηίΙθη(ίΑΓίυηι αΙ) αοπο 1464 υβςαβ Αϋ 1478» 
(]αο νίνβΓθ (1θ5ϋΙ. 

801'Χνιι. 

Εοάοιη Ιιοβιηηο 1466, ουίΏ Ο. Ευ^βη!» 
βΑοβΠυιη ίρ86α)6ΐ€ΑΓ(1ίηΑΐι$ ίη ίοηΰΑΏ βίβ- 
ΚΑηιίΟΓοπι ΓθβϋΙϋί ρίοΐυπβσυβ ορπαπ οιι* 
ΓΑ9561 , ίη 60 ρβΓΪΙβΓ ΙυιηυΓϋΐιι ςυθοι 8ίΐ3ί 
ρο8ΐ οΙ)ίΐυαι ββπ νο1α6ΓΑΐ, Ηαο βρί^ΓΑρΙιβ 
ιιΐ:»ου1ρ(Α €008ΐΓυχίΙ (12). 

ΒΕ8<^ΑΑΙ0Ν ΕΡΙδΟΟΡΥδ ΤΥδΟϋΙΑΝΥδ 

δ. Β. £. εΑϋΟΙΝΑΜδ ΡΑΤΚΙΑΚεΗΑ 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟυΤΑΝΥδ 

ΝΟΒίυ αη.^^εΐΑ ΟΒτνδΟΗΐνΝρνδϋνΕ 

δίΒΙ νΐΥΕΝδ ΡΟδΥΙΤ 
ΑΝΝΟ 5Α1.ΥΤ1$ ΜΟΟΟείΧΥ! 

ΤΟΤΤ* ΕΤί ΒΕΣΣΑΡ10Ν ΖΟΝ ΑΝΤΣΑ 

ΣΩΜΑΤΙ ΣΗΜΑ 

ΠΝΕΓΜΑ ΔΕ ΦΕΥΞΕ1ΤΑ1 ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ 

ΑΘΑΝΑΤΟΝ (15). 

βΟΡθ8( Η»β, 1ί1)6ΓΑΗΐΑ(β βοΑ (]αοΙυ8, 6ΐ 
Νυπιίηίδ οιιΐΐυιη υΐ ΙαΙιοα ρΓοίβΓΓθΐ, ρΓΟίορ 
ϋοίβω 8αΰοΙΙο]Α[η οοηβΙίΐαΐΑΠ) (14) ορίίοιαπι 
(^1(1601 ΑΐυρΙιιωςιΐθ Ιβΐίίυηιΐιυαι ϋοηΑνίι, «ι- 
(]υ6 αΠα ίη8ΐιρ6Γ ηου ρΑίιοΑ η^ο ιηίαίιηί υα*^ 
Ιοί-ίδ ίη 5Α0Γ08 α8ϋ8 0()^οϋ, ςυΐΒ Ιβ({ί ρο88υηΙ 
111 ρο$(Γ6πιθ(ΐ68επρ(Α ίπβίΓΐιπίθΕΐΙο ϋοιιοΐίο* 
ιιί5(|ΐιοϋ ιτ Ιϋπ8 Αρπΐ68 1467 οογαιώ .96<ϊοη- 
6οί ^υ85ίι, 6ΐ 5θΙίΐΑ ηοίΑπί ρυΙ)Ιία Αυοίοπ•^. 

ΙΑ16 ΓΟ^βΠ (15). ΟΐΐΟ ΑϋΙθία 1ΐ®0 ΟΠίηίΑ 111 

ροΓρβΙπυπι ΓΑΐΑ βίςυβ ίηοοηοιι$8Α ιΠΑηβΓϋπΙ 

<ιρθ8ΐθ1ί(Φ €0η8(ίΐϋΐί0ΙΗ8 ΓΟϋϋΓ Α ΡΑυΙΟ II 

ίοαρΙοΓβνίΐ, ςυί 6]α8 Αοηυοηβ ΙίΙ>οοιί$5ίΓηβ 
νοίίβ, ΙιυΙίΑΐη οΐίηϋοΐ ρθ8ΐ α)6η$β8 βηπ$ίΐ81 
ίιι ςοΑ υηίν6Γ8Α 6ΐ δίη^υΐΑ- ι>6γ Νίο»ουαι 
(ϋ$ρο$ίΐΑ, Ιυαι ςαοα^Ι ίρΑΑΐη (ΙοηΑΐίοπθίη, 
(υαι ςυοαά οαΐΐυαι δΑΟβΙΙι βΐ Γ^αι βαογαοι ριτ 
ΜίηοΓίΐΑδ 6θΐι?βο(υΑΐ65 ίο 60 ρβΓΑ^βηιΙϋΐη χι.νιιι 

ίηνίοΐΑΜίβΓ Αίςυβ οωηί €αιη βϋβ 56ΓνΑπ 
πΐΑηϋθνίΙ (16). 

ίχνιι. 

Ηυο ιΐ8ηιΐ6 08Γ(1ιη8ΐί8 ΕοβΙββίΦ Τυ86αΐ8ηο 

Γ6§ίΠ]βη ΑΟηΟΑΙΏ 6 (ϋ(£068ί 8Αΐ)ίηθΒ8ί ίυβΓΟί 

ΐΓ8η8ΐ8ΐυ8, ΓβΙίηιιίΙ. ΥβΓοπι (118 ΙβσιροπΙιυδ, 
)ΐ06 68ΐ Απηο 1468, θ Το86υΐΔηο ϋοΓοιη 5α- 
1)ίηθΓυω 6ρί8θορυ8 βτΑβίΙ. 0αοίυ6π(6Αα8Α 
οϋ ςιαΑΟί ηο^Α η»ο Αοοίϋίΐ (ΓΑη8ΐΑΐίο, 86υ 

ί>θϋυ8 Γ6βΓ6$8ίθ βά ν6ΐ6Γ68 ίΐΐΓυ)88, ΟΠΙπίοΟ 
8(βΚ. ΙΙΙυα $οΙϋΐΏαιοϋο ηοΐΑΐυ 68ΐ (ϋ^^πυητ), 
ςιιοϋ οαυίΐφΐιίηο 8ΐηΐ3Α{;68 ΑβΙβρδαβ βΓοϋίΙο- 
Γϋοι αίΑΠΑΠίπΙ, (Ιυηι ηβπαίηί ρΐΌΓ8ΐΐ8 Ιΐθθο 
α116γα ϋίοθ^ΕπαιβΑΓυπκΙβαιρβΓααϋΐΑΐίο ▼(*ηίΙ 
ίυ αιβηίοπι. Ρΐ'ίηιυβ Ιιβηο γογπ ρΓ8ΒΐΑα(ΐΑΐϋ$ 
δοΙιίορρΑΐΑίΙια (17) 8υ8ρίθΑΠ εφρίι, (ιιω «^υΪΑ 
Ββ$8Αηοη ερίδοοραιο δΑΐ)ίη6Π86αι 86 νο(!Αΐ 
ίη 6ρί(ξΓΑρ1ιβ (|υΑαι 8Α€Γ0 (Ιοπαπο Αμρο.^ιιίΐ 
ΥοηβΙίΑ» ,ΐΏί$<ίθ 8υΙ) ιηίΐίυπι Αηηί1472, Ιυπά 

3υίΑ Ιιίο ίί(υ1π8 ΐ6£;ίΙυΓ ίη ρΙϋπΙ)ϋ8 ιη88. οο- 
ΪΓΐϋυΑ ΑΟ βΙίΑΙΙΙ ΙίΙ)Π8 ίΐ1ΐρΓ688ί8 . αΙι ΑΠΠΟ 

1469 Α(1 Αηηυιη 1471. ΟϋβαιοΙ>Γ6πι/8θ(1ϋΐΑ 
ρ6Γ(|ΐιί8ίΐίοη6 ΓαοΙα, ηοϋιιω (Ιβηίηιιο (ιαηο 
8θΙνιΙ ΟΑΐίβίηβιηςυθ οηιηβπι (ϋ8ϋΐΐ88ί( ορβ 
οΙαγ. ρΓΐΒ8υΙί8 1θ86ρΙιί ΓιΑΓΑΐηρί ; 18 6πίιη ίη 
ΗΙ). ίχχχι ΟϋΙιραί. ζανηΰταΐ.^ ρ. 50, αά απ. 
1468, ΙΐΦϋ ηοΐΑ(Α ίπνβπίΐ : 0%€ 290(;^ο6. νεη. 
νίτ Ό. ΙοΗαηηα άύ Ηεαδούηι^ ι;αιιοηίοιι# 5. 
8€νβτίη% 82 €οΙοηΪ€η3ί$9 τ€νβτ€ηάί»9. Β. Β€$' 
Μαηοηή, φίιοορί 8<Λΐη€η$ί$9 $€€ΓΒίαηίλ$ €ί 
[αϊη%1%ατί$^ ούίΐΛΐΗ οαηίΦτω αρο$ίοΙί€0Β ρτβ 
οοιηίΜΛηί Φβτυϋίο (ίΐ€^α? βΰΰΐΒΒΪα ναϋοψιβ ίταηέ- 
ΙϋίίίοηΐΜ άβ ρβηοηα ιαα άβ ΕαΙαία ΤηΒΰη- 
Ιαηα αά άΜαιη ΕοΰΙαιανη 5α6ίη«η5β}η αηΰίο- 
Γ%(αί0 αροΜίοΗΰα^ 8ια6 άαίηιη ΒοηιοΒ αρηά 5. 
ΜατΰΗτη ρηάιβ ίά. Οΰίούτ. αηηο ?, /Ιοηηο^ 

βΗνίά€ €βηΐ€Γα. • . . ΕΧ (|αθ ΐ68(ίΐηθ(ΐίθ 8ΑΙΪ8 

βαροιςυβ ϋηιΐθΐ ΟίΑΟοοηίυπι, ϋβΗβΙΙίαπι , 
ΒοβΓηβΓϋΐη οπηοΐοβςυβ Αΐίϋ$6886 οοΓΠ^βη- 
ϋθ8 80ΓίρΙθΓ68 (]υί ΝΐοΦηυοι ρυΙβΓϋπΐ Αϋ 
βχίΐϋΐη ϋβςα^ νίΐφ ΕβοΙβδίΑΐη ΤαβοαίΑΟΑίη 

Γ6^ΐ;ί886• 

Ι-Χ1Χ. 

Α ΐ6ηβΤΑ φΐΑ(6 1ίΙ)Γ0ΓϋΙΙ1 61ΑΓ86Γβ^Ι 8ΐυ<ϋθ 

ίηοΓ6(1ίΙ)ίΙί 8ίΚ)ίςυθ ιηϋΚθ8, υΐ 1ρ8θ Αΐΐ ίη 
6ρί8(θΐΑΑ(1 ΟΙιτίβίορΗοΓαοιΜΑϋΓυοι, νβηβίο 

Γ6ίρ. (Ιη€6Ι11, ρΑΓίΐαΐ 6Χ86Πΐ3βηΓΐθ, ρΑΓίίπι, 
81 ({ϋ08 υηΐ|υΑΙΙ1 ΠυΠ1ΙΙ10ΑΐΐΑΐ)6Γ6ΐ, 60βΙΙΐ6ϋ(10 

ροΓΑνεΓΑΐ. ν6Γυιη Ιιοβο ίρ8ΐ(Αΐιι οίιαΓΑ (ϋ•αςυϋ 
ουαααΐΑΐΑ βυρβΠβχ Ιυπϋ Ιοηςβ ΟΓβνίΙ βυιυ, 
1ιοηοηΐ3υ8 Αΐηαβ 0|3ίΙ;>υ8 ΑυοΙοδ, Κοιη® 8β* 

(ΐ6υΐ ΙΟβΑΥίΐ. Ρθΐί851ΙΙ10(Ώ Τ6Γ0 1(1 ΑΟοΜϋ ΟϋΙΟ 

Β^ζΑηΐίο βχρυ^πΑίο, γ6» οίνίααι οαιηο» αο (ϋ) Η(ΐ(1ί6 ΐΑίιυΐΑ Ιΐ9£€ ιη8ηηατ€Α ΐηηβίΑΐΑ ιιο 
η»Γί«ιί ιβχΑ €οη8ρίοίΐιΐΓ ίιι 8ΐπο ί\ηοά 681 ίπίβν 
1);ΐ6ίΓΐ09ηι 61 οοβηοΙνΊ βηΐββ, ιιιΐιΐβτ^ιιβ 6<;«ιΙμΐ;ι γ&πΠ- 
ι.ηΙι• {η8ίβιιΙ>09ΐ6ΐι4ίι, ςυ£ βιιρβηυβ «βρίβιιι βχΐιΐ• 
1>€ΐιΐ 8Ι6ΙΙ»8 ΐοΙκΐ6ΐιι &€ΐιιηΓΐ8 ΙηίΊυκΑβ,ΙιιΓβηυβ 3111610 
€ηιθ6ΐιι Ογ»:€&ιιι <1υ»1)ΐΐ8 ιιιιιηί1)υ8«»ρρΓ6ΐΐ€ΐΐϋ8ΐιι. 

(13) ϋίίΐίεΐιοιι Ιιοο 6πΐ(1ίΐί ρ1ιΐΓ6& ί^ιΐίιιο είΓηιίηβ 
Γ6(ΐϋίϋβΓυιιΐ ; 86(1 ηβιηο ιιιβίιιιβ Ιΐ3]θΓΑηο δ;ιΐ6ΐιϋιιο, 
«ΐπί 816 ν6ηίΙ : 

ΒέΜοΗοη (βά ΗκηαηηιΐίΐΗίη ηηίοοηάετϋ οηα ; 
ΥαιεταΙ ηηάε οΐίιη ίρΊτϋπίαϋταρεία. 

(14) Οθ8 8 Βϋ58βΓίοιΐ6 Β. ΕιικοίΗΟ" β8θΐ'ΙΙο ρΓΐιιιυπι 
ευιι^ίΐυΐ8 Λά Ιιοο υΐ ρΓ€8ΐ)γΐ6Γ (ί^τουΐ^ηβ ώ'ι βΑ€Γαιιι ςΐ10ΐί(Ιί6 ΓβεβΓβΙ, νίΐΙ68 ίυίΐ ρΓ0ρ6 66€ΐ68ί3ΐη δ. Οχ* 
88Πί8ίΐ8, ςυβηΐ ρΓΟρΗΑ ρ66αηΐ•86<|Ιΐί$ί6Γ8(.ΑΐΙΐ06 

Αηιιο βί ΙβΐιΓιιικΙίαηι Ιοιιβ6 ΓΓυΰ1υθ8ίυ8 &(1]6€ΐΙ (]υθ(Ι, 
νυΙ^ο ηοη6ορ8ΐυιη ΟΰίοΙιΊραοΙα ηθ9α^ 6χΙγ8 ροΠαιη 
όιρβιιβιη ρο88ί(ΐ6ΐ1ΐ8ΐ 6ΐη6Γ&ΐ(|ΐΐ6 «5 ΙκεΓ6(Ιί1>υΜ Ρα- 
Ιιαϋ 86 Τΐιοηικ 688316 (16 Ρυ86ί8. ΥοΙιιίΐ βυΐβιιι υΐ 
Μίιιοπΐ2Ρ Γοην6ηΐυ8ΐ68 Ιβηςααπι 88€6ΐΐ8ηί ρβΓρβίυί 

αΙ) 60 (ΐ6€ΐ8Γ8ΐί Ιΐ08 ίϋΐκίοβ 8(1ΐηίηί8ΐΓ8Γ6ΙΙΙ ίΓϋΟΐΐΙΒ- 

^ιι6 ρβΓθίρ6ΐ'6θΐ, ςιίΑπιΙίιι ίρβΟΓυιιι 0Γ<1θ Ιΐ38Ί1ί63ηΐ 

Ι^δ. XII Αΐ>08ΐθ1()ΓυΠΙ Γ6ΐίη(!Γ6ΐ. 

(15) Υί4ί6 Αρρ6η(Ι. ιηοιιυιιι.^ η. 9• 

(16) ΥΙ(ΐ6 ίΜ., ο. 10. 

(17) Οη$€η.ίΗ ρ€ταηίί(ΐΗαιη ίααταΜ ΙαΙ^ηΙαιη Οτα- 
Μΐη, οίν., Υ6ϋς'ΐϋ8 1761. Α£0¥$ΙΙ ΒΑΝΟΙΜΙ εΟΜΜΚΝΤΑΙΙΐυβ. ιιιχ 

ΙίΙΐΓΐ (]Π0(]ιΐ6 ίη ιηίΙίΙί5 (ΙΐΓβρΙίοηβιη ββ ρΓ«- 
ϋβιη ΓοηοεβκβΓβ.εοηορΙυηι 60 ΙβηροΓθ,ΟπΒ- 
ΓΟΓυιη ρΓ.τ5βΓϋιη 5οημΐθΓυιη νοίιιιηίηβ οοη- 
(ζββ^Ίΐ , ιηυΐιοβαιιο 8ΐίο$ 6]υ5ιΐ6ηι ^εηβπδ 
Ι1Ι>Γθ9, βϋΐιι ηυΙΙί5 βχρεηδίδ ρβΐΰβπβΐ, 5ίΙ)ί 
ι]β5€πΙ)ί απιαηαβαβίυιο ομθΓβ βιΐΓβνίΙ, ςαο- 
ταιη ηοιηίτια, υΐ ιηοιίδ Ιυηβ Γαί(• βϋ ΰβίΓβπι 
ροΐδΐΛ ^θΓθΙ>υ$ Μοΐ6ΐϋιι$ ίη 0ί556Γΐ8(ίοηθ 
5αρ6Γ Λ^6η*•1&ηι Ο. ΜβΓοί ϋί1)1ίοΐ1]ρο&ιη γθ- 
ΐ:€>η56ΐ (18). 83 ΡΓηβίρααβ ΙιίοβΕηοΓυη- 
ιΙΙςοβ οοιϋβΐ'ΐιιΐί (]υί(1ςυίϋ ρΓοΓιοαυπι ()οηί8 
ΙίΙιβηβ βο $οί6ηΐϋ5 γ(•1)&Ιπγ, 5ί ΡΙηΐίη» ογ6- 
(ϋηαυβ ίη δβπηοηβ ροπ68}Γί^'θ* Φ^ί ι^^' ηηίηϋ8 
9(6ΐίΙ ςυθφ Ιη^ίηΐθ βϋΓβοηιΐΏ αιί1ΙίΙ)ΐι$, οϋ- 
Ιίηαιίαυβ ββ γθ αΐ η^ϋβ^πηο (θΐηρθΓί$ ΙΐθΐΐΑ 
Ιρ!8 ΙίυΓΟΓϋω οοΙΙβοΐίο 1)8ΐ)6Γΐ;ΙιΐΓ (]υ» βυω 

Τ(;Ι ηΟΓΟΟΓΟ νβΙ ρΓ(65ΐ8ηΙί8 8ηΐ6ίΓ6ΐ. 

Οίο 8ΐΐ5ρ6η80$ 8ηίΐΏίο|υ6 8ηοβρ$ ίυΚ ϋίπυαι 
ρχίιηίαπι Ιιυηο ΐΙιβ88ΐ]ΐΛΐιη ΡΙυπβηΙίϋθ παοι, 
νβί ΚοιΐΜθ« 8η ΥβηιΙϋβ ροΐίυβ 8586Γν3η(ΐιιιη 
ΓνΙίπηαβΓβΙ. Τ8η(1<ΐΐη, 8{?6 8αιίοίΙί«θ βΓ8ΐυ.Η 
8ΐςιΐ6 Ι^οηοη (|ηο $6 ν6ηβ(α8$6η8ΐυ8 ίυΐΡΓ 
ρ8^^^^^08 8^I68β^8ι, δίνβ ρβΓροοά^ηβ » ςυο.1 
ίρ8β ΙΓ841)1 ίη ρΐ6θΓ&ΐ8 ιΐ(1 Μ8:ΐΓυω (Ιυοθοι 
ι?ρί8ΐοΐ8, ηαΙΙιιιη βπΒοίβ β ρβίΓΐη βχίΟΓΓίΙ^υβ 
ααί ορβΓ8αι Ιίιΐ6Π8 πατ^γ^ υυρβΓβηΙ, «ρΐίο* 
Γυια ίθ€αω, 8υΙ ιηλ§ΐ8θΙ)νίιιΐΏ, ηα8ω Υβηβ- 
ίβιη οΓΐιβια ίηγ»ΐηίΓί ρ08^»ρ, ρ. 1ι18γοο, η( 

8η(€8 ίΘεβΓ8ΐ ΡΓ8ηθί80α8 Ρ6ΐΓ8ΓθΗ8, 1)ίΙ)ϋθ- 

ΐΗβοΑίη 50801 ρβΓρίΐ^αο οα$Ιθ(1ίυπ(ΐ8ΐη ΙβΓ^ίιί 
Γθπ$ΙίΙοίΙ. Κβςικ*, ΙΐΑΐ)ίΙο ρπαιαιη ίηϋοΐιο 
ΐκ)ηΙίΒείο,ιηβπΐθΓ8ΐ8ω βρίδΙρΙβίΏ οιΐ Μβαπιπι 
άυοοολ 6 Β8ΐη6ί8 ν|ΐ6Γήί6η>ίΙ>η5, οΙ)ί Ιυηο 
ι]θ^6ΐ)8ΐ, ρηϋβ Κ8ΐ.)υπί88 Η69 οοηββΓίρδϋ. 

ΗαΟ «:ίθ8 (1^ϋϋ(ΐΓ8ΐ10 84 "^ ^^^^ ρΐ80θί( $θ- 

ήβΐϋί 86 ϋοβί. ίΐ8 ΙίΙ((;Γί8 (ιοηοΓΪβοβοΐίβδίιΟθ 

5€ΓΪρΐί5 ωαΙΐ88 β1 βΓ8ΐθ8 Γΐ;Ιαΐ6ΓΟθΙ• 

ίΧΧΙ. 

Ιοίθ^Γοηοι ΓβΓθ ρθ8(8ηροιη^ 1)ΟΟ08|, Ι06η$6 
ΑρηΙί 1Μ9, Ι)8ηβ ΝίοΦΠί 1)ί()ϋοιΗ609αι Υθ- 

η6ΐί88 (ί(?ρθΓΐ8ΐ8ΙΏ 6ΐ ίη ϋυ68ϋ ρ8ΐ8ΐίθ ΓβρΟ- 
511801 ίθί856 €0η8ΐ8ΐ (19). ΡπωΠ5, Οΐ ίβΓίΟΓ, 
ί1Ιίθ8 0θΓ8αΐ ρΓβίθΟίί 11(010^68811 Μ. Αηίο- 
0108 83ΐι6ΐ!ίϋ08« νίΓ 018^01 00101018 80 ϋΟ- 

οίπη»; οοη 8ηΐ68 180160 ροϋΠοο 6Γθ(ΙίΙθΓοαι 

0801 ρηίοίΐ 80(ΐ6Οΐαθ6 θΙ)ΐίθθί{ ρΐΌ()Γΐβ10 

αη8θΐοίΓε8 βηηοηι 1ο53, ίπ ςοο 8ρΐ6η(ϋ(1ϋΐο 
61^^805406 αίιϋΐίοίοΐο, υ1)ί ηορο ίϋΓιβ60ΐί5- 

8ίΠ)6 608(θϋίΐυΓ, 86η8ΐ05 ίΙβυΓυ^ο €0μ8ΐΓυ- 

βίοιη ΓοίΙ. Ηίπο Γ8ϋ(οα) 11&ι|(^ ΐβω^πθ ςοί8 

385Θ?6Γ6Ι, Οΐ Γ6ΐΓΟ80ΐί8 ΐ60)ρ0ΓίΙ)μ$ ηθηΐ6νί8 

ιηοηΐ6θΙί άβοιουαι 811 ρ8588 8ίγθ οο§1θ(1οω 

ίΓ80(1θ 5ίγ6 08αΙ&ηϋ8| ςοί ν6ΐ6ΓΘ8 ϋΙ)Γ08 

(18) 6ηΒ€ί 68ΐΓΐ{Γ3ρΗί ηυοηιιη ορ6Γ2 ίη «ΙβδεΓί- 
ΙηπμΙϊ» €0ϋΐ€ίΙ)υ5 03Γαίιι;ιΙϊ§ ιιβυ• ΓιιίΙ, ρΙβΓυιιΐ(|ϋβ 
Ύίή οοβηίιί 6Γ2ΐηΐ βΓυϋίΐίοιιβ 80 ΙίΙίβηβ, υΐ ^οβιιιΐϋβ 
ΑΓχΐη>ριι1υ!ΐ» ΜίοΙιοβΙ ΑροϋΐοΓιυδ, Οβιη^Γίυ» δ^υΓΟ- 
ριιΐυι» 1θ8ΐιηβ8 ΡΙυ9Ίιιϋ6ΐιιΐ8 , €(Μιιι38 ιηοιι&ο1ιιΐ5. 
6€0Γβίιΐ8 Ζ8ΐιβ8Γορυ1υ8 61 ^<κιι1ιι<:8 ΚΙιοβυβ» ιΐβ (^υυ 
§υρΓ9 ηιβιιΐίοηι^ιη ί«€ΐ• 

(19) νΐ4ΐ6 Ρί>ιιι• Οοιη. Ε€οΐ€$. Υ^ηα., 5ι^ρρ1βηι., 
ρ. 4ΐβ. 

{ίΟ) Εχ ιιοιιηυΙΙΙβ Αη(^. ΡιιΙίιί&ηί Ηΐΐεπδ βρρ^ΓβΙ 
1.»ιΐΓ€ΐΗίυια Μβϋιεβιιι ρ1υπ68 ι μπαοι ίιιιρ6ΐΐ358ϋ 
Ι». 11;ιΐ€ί εο«Ιίΰ68 ευηι ΡΙογ««Γι9Β• ΐιιιη νβιιβίϋδ «Ιο- 
ν<:ιιΙΐ€ΐιι1ρ». 1ΐλ €α «ΐ^Φ ίϋΐΐΓβιιΙιυ Υΰΐκίο ϋαΐα ίυιΐ 6θη8θΐ6η(1θ8 80| 6(1810 ΐ}686Γϋ)6η(1θ8 81^018 

ΐΏ8πίΙ>08 ρ888ίηίΐ 60ΐηαι{((('Γ6 ηοη (ΙοΙ:>ίΐ8- 
ΐΜίοΙ (20). €6Γ(ηιη ρϊ)\ϊώ Ρ5ΐ ςυθ(1 85 νοίο- 
!ηίη8 8ΐίςυο( ίηδί^ηίβ, οΗηι 8 τηρίΐβ τηβηιο• 
Γ8(8 86πρΙοηΙ)θ8, \\)\ Ώχιπο €ΐ68ηη( (21). Ιίηο 
81 0(168 80(1400 (161)<Μ ε8(8ΐθ{;ο !ΐ8ΐ>6η, ςοβηι 

εΦ88Γ68 86Γ?8( 1)ίΐ9ΐίθ(Η668 νίπϋθΙ)Οΐι6η8ί$« 
6Χ 60 ρ8(6(, €0(11668 8 Β65%88ΓΤ0η6 (1008(08 
Ιοηςβ ρΙθΓ68 ΐηΐ(ίθ 6Χ8ΐί(ί8$6(]08Π1 \\ 50η( 

ςϋ08 ιο<ΐ6Χ ηοιτί88ίηΐθ οοηίβοΐυδ Γ606η- 

86ΐ (22). Ι1ί8 ΙΟίΗί Ιί6Ρ8( 1\ωθ. $0ρ6Γ8(1(ΐ6Γ0 

ςο» ρ6η68 ΡίοΙβηιββυπι Ρΐ8νίιιπι ΑΜ0.οπί(3- 
ηοπι ιη Βι^ΙΙορβ €'.»η9., 08ρ. }8« 8ϋηο|8Υί : 
(Μί^ηάίί (816 11ΐ6 (16 ^οτ61:8)υ 56ΓΐΓθη6αι 
Ιΐ8()6η8) ικιΛι ο/ιιη ΤΗεορΗϊΙηΒ Γα6α/ί<ηΐ4«, 
8€ηί%ηα$^ ΰοάίαηκιαί (ϊίχί Β€$Μνχοηχ$. 

1.ΧΧΙΙ, 

5οΙ) βηβαι 8οηί 1Μ>8, ΡΓί(ΐ6Γί608 III ίιηρρ- 

Γ8(θΓνθ(ί8θ1ν6η(1ί 08080 ΗθΠ18Π1 ν6θί(.Ηυ»6 
(8η(θ Ιΐ08ρί(ί 0( ϋ6ΐ)ί(08 ρΓφΙ)6Γβ( ΗΟΠΟΠ 8 
Ρ8θΙθ8 ρθ0ΐίί6Χ» 408(00Γ ρηΠίηίΤΙ 6ρΐ80θρ08 
(Ι68ί§η8νί( ςοί 1θη^ίθ8 ρΓ0^Γ688ί ΰ£β88Γ6Π1 8(1- 
¥60(80(610 616ίρ6Γ6ηΙ. ΟθθΙ)0$ ρΓ£Β(6Γ08 ΟβΓ- 

(1ίη8ΐΙΙ)θ8,ηρη)ρ6Κο(Ιιοοΐ8ρθη8ί 8οΡΓ8ηοί<:6θ 
Ρΐ6θΙοοιίη6θ δ. Βα8(86(ιΙί (1ί8οοηο» η6κο(ίοη) 
<]6(1ί( ο( Ι)1<1οί νί8ΐΏ (ΐ606η(ί 6001 ροαιρβ (Ιί• 
016081, ίί1βοΐ6(ίρ8ί ρΓ»8(8Γ6η( οΟιεΙοοι. ΜίΙ• 

Υΐθ(0 ρρπ(θαΐ ίθΐρ6Γ8(ΟΓ 8ί1ί(0Γ08 0ΟΠ1 6δ86(, 

οΙ)νί8η:ι Ιΐ8^οί( ρπηιουΓΐ)ΐ8 ρΓ6βΓ60(οιη οοοι 

ρθρθ1ί6θη86Γν8(θΓΐΙ>08 86 08ρίΐίΙ)08ςϋ6 Γ6- 
ςίΟηΟΟ) ; 010ΧΟΟΠΙΒ Κθηΐ8Π6θ ρΓΦ8θΐ68 001065 
6001 (0(8 ρθθ(ί66ΐ8 8θΐ8, ()6ΐΙΐ (1υ€ίΙ)08 8(ςθθ 
Ιορ&Γϋ(ιί8, ςοί Ιοιιςο 8{;Πΐίθ6 80 8ρΐ6η(ΐΜΐθ 
0ΓΠ8(0 8(1 ρθΓ(Αΐη Ρΐ80)ίθί8αΐ ίπ 6ηοί8 ρΓ«β- 
66886Γ6,ςθ6αΐ8(1ωθ(1θηΐ 08ΓΓ8( Ρ8ρί6η8ί.5(23). 
Αη(0 ρΟΓίαΟΙ 8806Γ 08Γ(1Ιη8Πθηα 8608(08 8ν(3* 
1>8(, ρΡΟ 400 Β6888ΠΟΟ« θ( ρ6(β 80(1401 ΟΓ, 

ρπηοίρ6ηι 61ιπ5ΐί&η89 Γ6ίροΐ)11οο 8οηιαΐ(ΐπι 

0ΓηαΙί88ίηΠ8 νβΓΐ)ί88ΐΙθ0θΙθ8 68(. ε89((^Γ8(|υφ 

8(1 ίη§ζΓς880!Π 1)000 ρ6Κίπ6η(8ρυ(1 Ρ^ρί6η$6αι 
6( ΑυκοβΙίοοοιΡΑίιιοίοα) ίιι Ιί((6Γί8 8(1 Ιοβπ- 
ηβοι ΜβοβΙΙυηι €η'αΐ8ΐιοαι 80Γίρ(ί8, 4<ιβ^ ^ 
1)ΙΙ)ϋο(1ΐ608 ν8ΐ1ίθ6ΐΐ8η8 6Γ0(88 Ιο Ιοοιο ΙΜη- 
Μβί ΙίαΙίοί ρ. 265 Μ8ΐ>ί1Ιοιήθ8 6(1ί(1ί(, ίο$6 

88(18 ;80 Ιθ0θΐ6θ(6Γ 6ΐρ08ί(8 ΥίΐΙβΓί ρ03- 
8001. * 

ιχχιιι. 

Ι.ί08( Νίθ»ηθ8, ρΓ«Β(6Γ 0(β(6Γ88 411'1)^9 ^1- 
66ΐΙθ1( ϋθ(68, 68 ΪΟΓθΙ ίη(1θΐ6 10^6011 8(({α(3 

8ΐπαιί ηΐ8§;οϊ(θ(1ίοθ9 οΐ ςΙοΓίβοι οιηοθΐο ίη 

()6Ο6{80(ί8, 000 8116018 ίπ Ι80(ϋ1)08 ρΟΠΘΓβΙ, 
^80(1 (80160 (ΐ6ίθ6Γ6 4^1 ρΓ»θΙ&Γ88 Ι11ίθ8 87 
νίΓ(υΐ68, 6(180) (ΙΟΟΙ νίν6Γ6(, 80Πρΐί8 61(θ1- 
|6Ι6 8(406 ίΐΟΟίίηΟαΐ (Γ&(16Γ6 αΐ6010Γίβθ 88(8- 

ίη. 1486, »ΐ€ 811 : ΙιΜΙοι Ιηοι αίηπέ Η€ίη ηαο$ €χ 
ΜαοίΗ€€α 4$ΐα €οάί€€$ Αα^^ιμμι, Γ€ηΐίΙί€ΐηΗ$ Οίΐη 
ρΓίΐΝΐιιη ΗΐΗπε υταΐοτ ηοϋύτ ί'Ίοηηίιηνί $6 γομ/μ- 
ΐ€ίίΐ. Ραιααηίαηι ν€Γ0 €Χ$ρ€€ΐαηΐΗ$ ΰαη *ί*ί ίτϋ 
ΰοηιηιοάΗΐη, 

(^1) Υί(ΐ6 480. ΜοΓβΙΙίί ϋί886η. βυρβΓ ο. Μαιο) 
Ι)'φϋοΐΙι., <;(1ΐ(αιιι Υ(ΐη«$ιη8 8η. 1774• 

(^^) (:8ΐ»1θ|;υ8 νίη<1ο1>υιιβιΐ8ί8 980 6πβ€08 1.8ΐί- 
ηο$(ΐυ6 οοϋί€68 6χΙιί1)6(; 831 ϋυιι(3Χ8ΐ ΐ!« ΐ|ΐι«:ηι Ζιιιβ- 
ΐΓίυβ 61 Βοπαίοναηηυι ίιι Ιυοειη ρΓθ(οΙοΓ<$ 8ΐκ 1740 
6( 1741. 

(25) Οοπιιποιιΐ. 1φ. ?». 1.1 

^('ΐθπΐ. ΠϋΐηοΙβΙβ ί(1 ρΓ£θ$Ιλ(ί( θμί80θριι$ 
Αΐεπθη8ί$ {^) ίη οα ΡιβθΓβΙίοιιβ ςαθ Ι.νρί5 
βχοα&Οδ ίη αοοαο ΡθΙγϊ (1θ Μβχίοηίβ Αμαΐβίαιο 
6ΐ ΑΙοίηουΐΏ αηηο 1469 ίπ |)ΐι1)Ιίοαιιι Γβί ΙίΙ- 
(ΘΓΑΠ» οοοακηοΓίαιη «β βωοίυαίθηΐυαι θπα*- 
8ίΙ (25). Ι(]βΐΏ ί'βοϋ βΐ βΐιαβ ςαίϋβηι βποη^τ- 
οαϋ3 €α3ϋ8 6ΐθ{;ίυίΏ, Μβ 1«^γιιια (βιηροΓίϋαβ 
βοπρΙϋΐΏ 6ΐ β 0(χ1ί06 Υβΐίοθηο 3621 ϋβδαω- 
ρΐυιη ίηΐ6Γ Αρρθηϋίοίδ κηοηααιβηΐβ βοωιηα- 
ηίϋο (δϋΐ) ηυηι. 11). Νονίδίίωβ ΡΐΛΐίηβ 8βρ- 
ιηοηείΏ ρθη6^}τί€ΐιαι, ϋβ ςυο ρΙυπββοοοαΓ- 
ΓΐΙ ηιβπΐίο, οοιχ]ρθ8υί5$β νίιΐο ϋΓ ; ίη ^ο 
8ΐ(]υίϋβιιι βροΙο^θΐΙειιΐΏ ορυ8 ί|αθ(1 Νί(;φηυ8 
ΡΙβΙοηίδ ϋοοίπηαω ^ιοϋί^^ηίΐαΐβιη νίικΙίο&Μΐ- 
Γυδ (•!ϋθϋΙ)ΐανίΐ, ηοοοπί^β, α» λγΙϊιΙγογ, ριβ!ο 
.<:υϋ](?οί( ςυθοι βηηο νι^Γΐβπΐβ 1470, 3Βΐϋ ρίβηο 
θ1)δθΙϋ ϋΐη 8ΐ(|ΐιβ ιιΙ)ίςυ« νυΙβϋΐαΓη δΐο ίη- 
(|υίθΐΐδ ο^ιπίκ : Νοη αί ρα$8ΐι$ ςαβτηρίαιη 
ϋβηβ άβ ρ€η€Γ6 Ηηχηαηο «ιβΡϋπηι ιηαΐ€άί€€ηίία 
ροίί ίηονίαη Ιαοεταή ; πηάβ αοίτηηΐΒ ίη εα- 
ΙηιηηίαΙοΓβιη ΡΙαίοηί$ ίη»ητ(βίΙ βο υοΐατηίηβ^ 
€ί ([Ηΐάβηχ άίνιηο, ςιιοά ηηρετ ηααρηα €ϋπ% νβ- 
8ίΓα €χ$ρ€€(α(ϊοη€ β4ίάίί. 

88 Ι^ΧΧίν. 

ΟΓίβηΙβΙοΐο 8υ1)&4?10» βίςιΐθ βΐίβηη 1ΙΙ>τη:ο 
οοοιιρθίο, ΤαΓΟβΓυω ροΐϋηιία θ<) αδί|υβ βΓβ- 
νθΓβΐ, αΐ ίρ$ί ΟβΓκηβηίφ βρηια οδίοηΐ&ηϋο 
(βΓΓυΓβιη ίοβαΙοΓβΙ. Ηβηο ρβ8ΐ6ΐη υΐ θνβΓίβ• 
ΓθΙ ΟφδβΓ, ρπηοίραα)βιι\ίΙίο ροδίαΐβικίβ ϋβ- 
οΓβνί^ 8ίΐΏαΙ(ΐυ6 ροηΐίβοβπι ΓΟςηνϋ ιιΐ βΐί- 
ηιιβοα θ 8&6ΓΟ ΓοΠο^^ο ίΙΙαο ιυίΚβΡθΙ ςιιί 
ΙΙβίίδροηθΟδί βοηνβηΐηί ρΓβ368!»βΐ• »ο βθ ρρο- 
ροπίΐΓβΙ ςυ® βϋ δθίαίοιη ίηοβΡβηι εΐΐΓίδΓηηι» 
Κ^ηιίδ ίη (υΐοοοΙΙοοαικΙβαι. Αϋ Ιιοο ιιιαη6Γΐ$ 
ΡβϋΙυβ 08Γϋίη8ΐ6ΐπ δθηεηδβαι ΡΓβϋοίδουιη 
ΡίοοΙοιηίπ6υα) βίβ^ίΐ, 6υ]α$ ρΓαίΙβηΐίβ 8αρΓα 
οβίΑίβω ίαΙ§;6ΐ)8(,ςϋ6ΐΏ(]α6 ΟοΓΟίβιιίδ εχ 60 
^ΓβΙυπ) 800€ρΐυη)Γ|α^ 8ρ6Γ4ΐΙ)8ΐ ςυοϋ }Ηΐηίΐπ8 

βΟΓαίΙΙ 1ίΠ|ζ11ΰΙΏ 8€ Ιϋ0ΓΘ8 ΟΟ^ϋΟδΟΟΓΟί. ΗΐΟ 
Γβ1ίΐ|α08 ίπ(6Γ β^Γβ^ίΟδ ΥΙΓΟδ ({ϋΟδ 68 ίπ Ιο- 

[^ηΐίοαβ .οοαιίΐ6$ 1ΐ8ΐ>αίΐ ί8ΐΐ2ίΙί8Γθδ()ηΗ, 4ο&η. 
ΑηΙοηίυΐΏ Οβαιραπυη), ερίδοορυω 1»ΐ0Γ8ΐΰ- 
πίοηδεω εΐε^ίι, υΐ ε^ι1$ ίιι>ίβηι <ΐ6ΧΐεΓϋΑΐ6 

ΑΟ ίβΟΙίΙΙοΙβ ΟΓβΙΟΓλΑ ϋΐί ρΟδδθΙ Ίπ ϋ8 1]ϋ8θ 

οοηΓιοί βΐ Β ρπίΐϋίριιΐΏ οοηνεπία ίιημθίΓβπ 
υροΓίθϋηΐ. Πεΐη, ροΓοΙίδ οηοηίϋαδ «α ρΓοίβ- 
οϋοηϋυαπϋΟϋδδβΓϋδ,χνΚαΙ. ΑμΐΊΐ1471 ϋΓΐ)ϋη[ΐ 
Γ6ΐί(|ϋΐι 6( ίη Οθτυι&ηίδΐΏ υϋβαι αι8χίωί8 
ροίαΙΙ ΙΙίηεΓίϋϋδ ρΐ'ορεΜνίΐ, 

ιχχν. 

ΝίΙιϋ ίΐ)6χρθΓΐυαι Ιε^Αίιΐδ οαιίβΚςυο Ιπι- 
ρεΓΠ οπ1ίθθ8 ίη υιιαηο οοΙΙεοΐοβ οχρεη^βίΑ- 
06Γ(ί4, βί$<|ΐι<3 Ιααι ϋβαιπα ΟΙιη^ιίΑη^ ρορυΐί» 
Ιϋΐη ^ΙοΓίααι ίυ1υι*8α] ρποροπθΓβΙ, 8ί ««ικίοιη 
ιΐΓΐηίδ 8ΐ»εΓίΐ(Τ δυωρίίδ ίιι Ιιοδίεηι ίηίεπδίβ- 
δίιηϋΐη ΐΓεπι ^]ϋ3ΐ(υε ΓείΌοΐΒΐυ ίη (ϋββφβ^ΐβ 
Ιπηιβδοβηίεπι βοηρπίΏθΓθηΙ. δβιί Ιοοίβ ιΐ6- 
^οίικη ρΓοοβϋβΙ)»!* ρΑΓίίαι οΐ) Οφδαηβ ηα• 
1111-801 ηϋιίΐ ()υίΰ(ΐ<ΐ8αι β^^βΓΟ ιιίδί Γεαιίδβίαβ 

(^) ^<>»η. ΑηϋΓβΜ (Ιβ Βιιχίδ. Υί^Ι(?1)8ΐΐ6η5Ί$, &!• 
ΐΟΓϋΐιι 1ι»Ι>υίΐ «Ι ρΓ3Ρ0ύ|ΐ1οΓ(ΐη Υίοΐοηιιηιη ΡβΙΐΓβη- 
8^111, Λ ςιιο ιι•οπ1)ΐΐ8 ΙΗ Ιίΐ(6ΓΤ8 β^^Ιβ ίιυΐιαίυβ, 
ϋΐΜΐΐΑίιι νβιιιΐ, αΒί «ιιι«Α<Α&ικΗ• ιιςιιβ ϋά^ηά'η %ηύ* 
(|Η» :ιιΐΓ4οήΙ>ιΐ6 4ΐθ£Η»Γνηι «8ΐίηΐ3ΐΐυιιοαι εΙ κίηιυΐ 
Ι^πιΗαιιι ροιιΐΐϋοιιιιι ϋίΐιί ρΓοπιΐΐΓυίι. Α ΡιιιΙο Η, οηί 
:ιΐ!ΐ|ϋοΐ υ«ιίΐιοιι«ΐ8 ΊιΐδΰΓίρδοΓΜ, ΑιΜηο^ιι^ίϋ ρϊίιιιυιιι, 
ρυ^ι Λ'ΛΊίυΐιδ):^ ΐΊιί5ΰ•)(Μΐ5 ΟΓοαίυ:», δΐιϋ 5;χΐο 1Υ βϋ- ΟΕ νίΤΑ ΚΤ ΒΒΒυδ 6ΕδΤΙ:5 ΒΕ58ΑΗΙΟΝ1Β κ II 

6οηλΐιο(ί, ρβΓίίιη ηιιίβ ρπηο'ίρθδ οοαΚβ δίβϋαι 
ροΐΐίοίΐί ίυβΓβηΙ, (|Π8Β ροδίεβ ηθ{;8ΐ& &αΐ 8&Ι- 

ΙβΠΙ (ϋΐ8(8 6886 €υρ6Γ6η( ; 8(]60 Υ6ΓυΠ1 681 

)ιοιη1ηθ8 8θηο ηαηηυ^ΐΏ πίδί ()ΓθρΓίο 8ο 
ρρίτδβηΙερεποπΙοοοίϊίαιονβΓί. ΗαίυδΓβίρβΓ- 
188808 Οβιηρβηυδ, 80 ίπδϋροΓ οοβΙι βδρεηΐβ- 
Ι^ω 61 {^εηΐΐδ ιι)ογ68 ροΓΟδίΐδ, ςυο8 ΐΓϋβυΙεπ- 
(08Τ0681, 8(ςαθ οαιηίδ θχρ6ΐ(εδ Ιιυω&ηίΐηΐίδ, 
Βοηοβω ουω 8€πΙ)ΐτθΐ, 80 βοαίοίδ ρβίεϋβΐ υΐ 
(ιοη68(ιιπι 8ϋ)ί Γ6(ϋΐαιη ίη8πΐ(βηΐ8$ίιη8δ Ιΐα- 
Πβθ ΟΓ88 ςυαοαηςιιβ ροδδεηΐ ΓΟΐίοηο ίωρο- 
ΐΓ0Γ(•ηΙ. ΗβυΙειη βδδεςυί ρβΓΝίοίΒηυΓΏ ρι»- 

86Γ(ίΐη 8ρ6Γ8ΐ38Κ, 0υ]υ8 (108018 Ιυπβ εδδθΐ ίη 

θυΐ8 ροπίίΩοίθ ηοαιίηίδ αίςηίΐβδεί §;ΓΑΐί8, εχ 
1)ίηί8 ε3ϋ8ϋ6ω Οβπιρ&ηί ερίδίοϋδ» ςυβδ Ιπο 
ίη86Γ6Γ6 οοηβαΐΐυιΐ] άαχί, υπαδοιαίδηυε Γβ- 
οίΐε ίηΐβΙΙί^εΙ. 

89 ι,χχνι. 

Ρηω&, (]α<Β Ιίΐιπ νι ηοηβ ββ (Ιεοίωα 6δΐ, 
αϋ νίπυαι ίαβί^^ηβιη ρβΓίίηβΙ ΙΧοπιίΙίαιη Οβί- 
ϋεπυυιη, ςι^ιί Ηοοοβθ (1θ66η(1ί ιηυηεΓε ]Αΐη 
ρΓί(]6ΐΏ6ί8Γυ8, ηεο ιηαΙΐ08ηΐ68 ίη 68Γ(Ιίη8ΐί8 
ϋΟΓηυιη ΐΓ8(1υ6ΐα8, βί ορβΓβπι ίη 80Γϋ)6ηϋί8 
ερίδίοΐίβ (ΙβϋβΚ 

« εϋορβηυβ ΟοιηίΙίο δ. 
« Οαί(1 (α άβ ΐΏ6« ςαο ίη Ιοοο $ίω, 6υΓ8δ? 
« Ε^ 6χ ηυκιίηε ηο8(Γθ (οΙυ8 ςϋ8η1ιΐ8 βαοι 
« [»6η(ΐ60» η6β68ΐπιί1ιί ιιααιεα ίη ΐθΓΠβ-αΙίαϋ 
« ηυβω Βε888πο; ηβηι ο«ΐ6Π8 ηαίάςηίιί 
«( 6χΗίΙ)6ΐυΓ οΙ)8θΓν&ηΓ*6θ» 6Χ ΓοΓίαηβ 68( , 
« Ηαίβ υηί εχ πΐΑ^ι^ί^^^ί^^ ίοοΓ6(ϋΙ)ί1ί παβ- 

« ΓΐΙΟΓυΠΙ, ({088 ίη 60 8ϋηΙ 180(8 η( 608ΓΓ&Γί 
« (Ι6 09Β(6Πδ 8106 8(ίϋΐ8(Ιθη6 8ρ6Γ(8 000 ρΟδ- 

« $1οΐ, ΓεΓβΓΓΪ ιΐθ ίΐΐο 5ίθ6(ΐ6ΐΓ80ΐίοηε8ΐΐήα8 
η η6(}υοαηΐ; οϋηΐ βοίαι Ιβαι αοιρίαπι ιΐβ αΐ8- 
« 800 Βθ888ηοο6 άίοΊ ρο(68( (]υθ(ί οοο Ιοη^β 
« (ίίνίηίδ 6^υ5η[)6^^(18 8ϋρεΓ6ΐαΓ. ΒεοΙίΙεευηι 
« ΐα πιΐΐιί ί|υο(^υ6 ηαηο οεηεΟευπ) α\χ\ )ΐ80- 
α Ι(^ηαδ ρΓορίΐιαηι ΗΙιεΓ&Ιεηιςυε ΓεαςϋίϋδΙι. 
« Εςο πιιιΙΙοΓϋΐο <]υί(ΐ6η3, 86(1 ηυΐΐίϋδ «ςυβ 

α 8β 01Α£;ηίΒβ88&Γ10θί8ΐ)606ΒθίαΐΏ6ΧδρεθΙΟ. 

« Η8ΐ)6ΐ !ιοο ηυί(1ςυί(1 ίΙΙβ ΙιοοιΙοίϋαδ ρΐ'βο- 
« 8181, υΐ 000 πιο(1ο οΐίΐίΐθίθω 86θίρί(^η(ί, 
« 86(1 ειίίοίϋΐο ςπο(]υ6βΙοη8ηΐ8βΓ6Γ8ΐ. Ουβ- 
« οαοΙίΓεαι, είδί ^υ^αη(1υπ1 οιίΐιί εΓΪΐ ςυθί|ϋο 
« Οϊοόο Γ6(1ίΓείη Ιι&Ιίβαι» πιαΙΙο Ιηφεη εηίι 
« ^υ^ι]η1^^8$ίωαυ1 ωβ^οί 90 ΒεδδΑποηίδ 
α ορ6Γ& Γ6(1αοΐυιη νίςΙεΓί. Ιβαιοιυε ΐϋΦ δίπΐ 
« ρ8Γ(6$ ; (ΐοί(1 6Χ (8οΐ8 Ιιεηενοΐ^^οΐίβ εχρε- 
α 1810 00110)6 ίοΐεΐΐεχίδΐί. 8υοΙΐΌυηεΓ8 ρο- 
α 1)Ιίο8 Β0ΙΟ88; 8υη( ()Γονίηοί8Β, δαηΐ ηροεδ, 
« 8υηΙ βηουβ ρΓΟθδίιΙίβ. 5ί ίιηρείΓΗΓε ωίΐιί 
α ηΐ8χΙοι& 000 ροΙεΓΪδ, ροΐεΓίδ ΙΟΟάίΟΟΓίΑ, 
α ηπ&ηςυβαι, ρΓορίΙίο πυηιίηε ουδίΓο, οε€ 
α ΐ08χίοΐθ(ΐαί(ίεω(ΐ6δρ6Γ0. νβΐΰ. » 

Ι,ΧΧνΊΙ. 

Α116Γ0, ηυβΒ ΙώτΊ 6]α8(ΐ6ΐΒ οοη& εδί οο νί- 
εεδίιοβ, Νίϋ8Βηυαι ίρδοιο (ΐΑα)ρ&ηυ8 ΓΟ^αΙ υΐ 

ΰΓβΐ&ΓΐΊ ηαυηυβ ^08811 οί \)\\)\\οί\ί^οχ ίοβυρβΓ ριχ• 
ΓοοίιΐΗ ίαΐΐ. 01)ϋι Βοιη:ΐ! ρή^ΐίε ηοιι. Ρ<:1)γ. 147ο. 
(%5) Αΐΰίιιοί ΕρΊίοηιβη άί$€:ραηαπηη ΡΙαίοαίί ΐ|»8€ 

€ιΐ5;ιΐιο ίιΐ8(:π|ΐ8ίΙ Ιιοηοηϋϋ» (ρίι>ΙϋΙ« (|υ3ΐιι (ϋίίοι 

1*ρΐ$€θρΐΙ8 6]ΐ18€ΐ6ΙΙΙ Αίοίΐΐοί Ορΐ1«01ΐ1θ ρΓϋΙ'ΐυίίίΊΐ ; ιΐ€ 

1):ιο ΝιοατηΙ νοΓι^Ίοιιβ ιιίΙιΐΓΙ3«κηϋ:Γυ!> Γΐ'ΓϋΠ ϊιι &υΓ 
ΐϋΐα1ο^;ο. 1111 

θ))ΐ.ιΐυ(η ίη ϋΓΐ)6ω Γ6(Ιίΐααι βΐίαηο δίϋί €υ(Ώ 
ΙιοηοΓθ θΐηαβ οιηοΐυαιβηΐο οοηϋοίβΙ. 

« Οαιηρβηυδ ηΐΒζηο Ββ$$οποηί 03Γ(1. ρθ- 
« ΐΓΐβΓοΗφ Νίοοοο 8. 

€ Αϋ ϋΐαηι ίηβΓβάίϋίΙβο) «ο (Ιίνίηβπι ιηΑ- 
« βηίΐυιϋηβηι Ι&αϋυπη (υβηιπ) Ηβθο ςυοηαο 
« 8006(1ίΚ ί]ϋθ(1 οθοαίηβιη θορυπι (|υθ8 ν^Ι 
€ θβηαβί ίαοηβ βηιρίβχηβ ίη θϋ^6^ιο6$$6 [>&- 
« ΐ6Γί5« {ζίοπβοαηαβ «$χίη)ίβυι ε6η$68 οοοι- 
« ιηυηίοαΓβ ΓοΓίυηβηα» 6ΐ ΙβηΙυιυ ρΓφδΙβΓβ 
« Ιιοπαίηίϋαβ οηιϋϋ ςυθοίυπι 6$ β5$β6υΙα5, 
« εοηίϋΓΓοηυβ βΐϋ^ ίηβ;6ηί1β 1)6θ66οί6ϋϋβ 
« ςυί(1ηϋί(1 νίΓΐυΙβ (πα (Γίνίηα αίςαβ βαιίηβη- 
« Ιί55ίίηβ ρ6ρθΠ8(ί , (1ί{;ηα8 ρΓθΓβ€ΐο ίη 

• ςυ6ίη Ιο( ίυεπηΐ (ϋτ!ηί1ϋ8 ουηιυΙβΚθ οππΑ- 
« ϊύοηΐΒ, ςυί ΟΓΠθΓβ οφ16γο8 ηυηηυβαι ^6- 
< 8ί6Π8. Εΐοαπα 5ί8 ί[)86 ιηηη6Γί1>α8 ϋ5 ςαφ 
« ρβΓβΓθ ςυί8ςαβιη νίΓίαίο θίςυβ ίη(1α8ΐπ& 
« ρο58ίΐ« ααοΓίθΠυοι οωηίυω ΐΏΑχίπ)υ8« ίη 
« 60 (αθπα ο)8βηίΐυ(ϋη6ΐη Γβροδίίβηι βΓϋίίΓΑ- 
« η8 υΐ αιαχΐαιβ ρΓ08ί8 (»ΰΐ6Γί8• Ου® 5ρ68 8ί 
€ εοπ)α)υηί8 6$1 0(ρηίΙ)υ8, ()υίο1 ίρ$β π)ί^ί 
« άθ \« ρ6Γ$οθ(ΐ68Π) ίδοιΊθ ίηΐ6ΐϋκί8, ({ηβω 
« ίΏΐΜ γοΙ ΓοΓίυηη ιοβα νβΙ ίηοΓ6(ίίΙ)ίΙί8 Ιιυ* 
« αΐ3πίΐΒ8 Ιυβ ροΐΙυ8 οοηοίΐί&νϋ. Οαίϋ βιι(6ω 
« ηαηο 6χρ6ΐ8ΐη? υηυω 681 ρΓβΒβίρυυιη βΐ 
« !»οΙυίη. Οορίο Ιυβ ορεΓβ ίη Ι(θΙί&ιη Γβνο- 

« €8Π , 56ά 60 ΙΏΟϋΟ υΐ 80θίΙη8 8(1 ΙΟΓΛΙΏ 

« 8ΐί(ΐη6ΐη ϋί($ηϋ8ΐί8, ηοη Α8πςυ8Π] τβϋυβ- 

« 1115 8ϋ 6Χ8ίΙίθ νίϋ68Γ. Ιϋ ΙΟίΙΐί ρΓΦ8ΐ8Γ6 30• 

• Ιαβ βΐ ρΐΌ τη8ςηίΙυ(ϋηο 108 ροΐθ8 οί ρΓΟ η8- 

• ΙυΓ8 (]6ΐ)68.0θ81Ώθ()Γ6Πί1 ΟΓΟ 1β ρ6Γ ΠυΟΟεΠ 

« ϊΙΙΐίά 91 δβηίί Ιαί, (]υο(1 ί(ΐ60 (β ρΓοΙαΙίΙ 
« υΙ 68868 ίη ςυβπι ιιηιιπι 0Γη8Γη6ηΐ8 οπ)η{8 

« «4^® 1ΐηίν6Γ$ί €8ι>6Γ6 ΙΙΙΟΓΐ8ΐ68 ρ088ϋηΙ , 

• €απιιιΐ8Γ6ηΙαΓ, 1η8 υίορορβ ςιΐ8ΐηρπηαυφ 
€ ίη ΙΙβΙίβπι Γ6Τ0ΰ6Γ, 8ε66ρΐυΓυ8 ςυβΒϋπη- 
« ηυβ ηιίΐιί οϋΐΐΒβπηΙ Ιη Γ6ΐίηυ8ΐη τίΐ8α], 
€ ίθΓ(αη88 61 1>6η6βοί8 ΐϋβ. ν8ΐ6• » 

ι,χχνιιι. 

ΙΙΦΰ ίη(6Γ ίηορίη8ΐ8 η)0Γ8 ΡβηΙιιπι» «ΙβΙβ 
80 νίπΐιη^ ΒίΙΙιιιβ ΑοΓβηΙβπα 8ΐ)8ΐαΙίΙ» βυιη 
ηοη(<υιη βΰρΐίπιυπι ροηΐίβοβίαβ 8ηηυηι 6χ- 
ρΐ688Ρ(. Ρυη(^1>Γί ροπαρβ ϋβ ηιΟΓ• ρθΓ80ΐ8 , 
Ρ8ΐΓί6υ8(|αβ ίηΐβΓ ί^β οοη«υ]ΐ8ηΐιΙ)υ8 ουίη8[η 
ροιί88ίηιιιιη ΕοεΙρδί» ΓΟ^βηίΙο ουΓΰΐη ηοΓΠ- 
π]ίΐ(6Γ6η(, ρ8Γυιη 8ΐ)ίυΐΙ ςιηη Γ*θΐΗ:88 ιπΙγλ 
1ΐ0Γ88 Νί(:ΐΡΒυπι οιηηββ αηο ογθ ροηΐίββθοι 
Γ6ηΐ]η(ί8Γβη(. ΑΙ ωοπυαι $8ηοΙί(88 8ηίηί]]αυθ 
Γοη<>(8ΐιΐί& , ςιΐ8 1.8ΐίηαιΐ] ΰ8π1ίη8ΐ6ίη άβ ΙΙγ- 
8ίηί8 , ηοηηυΙΐ8 βΐΐοί 8υί8(|υϋ ίΐ8βίΐ8ηΐ6ίη 
εοαιπιθ(ΐ8, Γβρυΐίΐ, Η80 6ΐί8Π) νίι.β Γβαι Ιοίβω 
ΐυΓΐ)Α?ίΐ, 8ΐίθϋυ6 (Γ8η8(υΙίΙ ιΝοΓαιη 8ηίπΐ08 
ςϋί υΓ8ίηο 8ϋη»Γ6ΐ>8ηΙ• Ηββο αιίΐιί οβυβΑ π)8- 
μί^ ρΐΌΐΜίΙηΓ ςιι•αι ^οτ^^ η8ΓΓ8ΐίο ςαί 8ί(, 
ν6ηι&36 8(1 ίΠηο), ουω 8ΐ)ϋΗυ5 ίη ουΙ)ίβυΙο 

ΓθΓ6ΐ, ΐΓβ8 αΐ8^;η8Β 8ϋ0ΐΟΠ(8ΐί8 08Γ4ϋηΑΐ68 υΐ 

οωηίυιη ηοιηιυο (*οιιΙίβύθΐη 88ΐυ(8Γθηΐ; νβ• 
Γϋοι 8 ΡθΓοΗο βοΙιϋ)ίιθ8 ΓβρυΙκοβ'^υβ Γυΐ^βθ, 
4111 (ΙίχθΓίΙ ρ8Γ0(?η(1ϋη) Νιοφηο Ιυηο Ιηου- 
1>Γ8ηΐί; 6χ (^110 ΓβοΙαηι υΐ γ61γω βϋβοηΐββ 
ΙίΦο τ6γ1)8 ηοπ βίπθ 5(οπ)8ε^)θ 8ΐςυ6 ίη(1ί« 
βηβΐίοπβ ρΓΟίυΙοΓίηΙ : Ενρο η€0 ρτβη«αη/ι, 
η€€ τοςαηίί (ΐηίάβηι «ιιιτιι/ια άί§ηίίαί €Τίί ίη- 
€ΐίί€αη(1α, ηί οαιη € €(βίο ΟΛ^αςία €χ$ρ6€Μ ^ 
ίηρ^τϋί άβΜηίη αο ίίοΐίάα ίαηίΐοηΟηΜ ρα- 
τ^οΜία. ΑΙ ϋοη8 1ο?ϋ πβ06, ς|υί8 υηαυβιη 

0Γ6<ΐ8ΐ, Ρ6Γ0((υΠ), 80ΐ6Γΐί8 \\ιύίύ\ ΥίΓαιη ΑίΟΥδΙΙ ΒΑΝϋΙΝΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίϋδ. (1ία({υθ 8ΓΓίΐ3α8 8υΙφ ίηηαΐηίοπι* ηυΐ 68 
η6δοί88θ (|Π88 Ιυηα 88Π8ΐ)8ηΙιΐΓ» 8υΐ ηιίηίηιβ 

38)160) Γ8νί886 Πθ, βρβ 8(11ΐυ6 ίοΙθ^Γβ, 8Πρ6Γ- 

1)189 00(803 ρ8ΐΓοηο 8ΐ(]υ6 ο<1ίϋίο εοηΟβΓθΐΤ 

92 Ι^ΧΧΙΧ. 

Ιΐ8 Β68^8Γίοη 9 8ίν6 ΓοΓίοη» ^η^ο^^8, 8{ν6 
Ιιοπιίπυπι ουΙρ8 , ςιιί Ι8ή(ηα] 61 (^6608 ίηνί- 
ιΐ6Γ6, «υρΓϋΐηυαι 8ηιί$ίΙ ρΓθ$υΐ8ΐυ8 ί88ΐί- 
($10(0, αχιοά ίρ5β) ΐΓ8η8 Α1ρ68 ρο$ί(ο ββηΐ68 
ο^υ8(I6^6^^ νίΓ(ηϋΙ)α8 ρΓφΊίθ8ΐ)ίΐηΐ. Ρβ ςα8 
Γβ ορβΓ» ρΓβϋααι 68ΐ €8ΐηρηηππ) ΓΠΓ5η8 
8υοίίΓ6 ίη 68 (]υ8θΐ 86Γίρ5ί( 8(1 ΟβΚίεππηηι 
ρΓφΓβίαπ) 6ρί$(οΐ8, βίηΐϋΙ 8β γοπιογ ιΐ6 Ρ8υ{ί 
ο1>ί(π ίη(6Γ 66Γη38ηθ8 ρβΓΟΓθϋυίΙ. 

« €8ΐηρ8ηυ8 Οοηιίΐίο, 5οεΓ6ΐ. Β6$$8Γίοη!8, 
« 88ΐυΐ6η]. 

« €6η868 8υ8υπι ιοβ ηυί(]ςυ8πι 8εΓίΙ)ΡΓθ 
« (ϋ?ο ηθ8(Γθ? Νοη βυιη Αηβυβ; (βοΐβ ίΠίη$ 

« 008368188, Ι8η(8 1068 θΙ)86Γν8η(ί8 68ΐ, ΙΐΙ 

« 6(1810 ίη 66Γί08ηί8 βςβηΐβαι ηιβ 16ΓΓ68(. 
« ει ρΐ8ηβ ηίίιΠ Ιΐ8ΐ)60 ηοο^ 8οηΙ)8Π) ; οοιηία 
« ίΙΙί ρβΓ ΐ6{^η(υπι 8ίβηίβ€8η1αΓ. Ιης6Γ6Γβ 
« ηΐ6 Ι8η1ί8 ΓθΙ)υ8 , (803 8Γ08ηΐ8 , ηβο ρυΐ- 
« ^^1Γ0Π1 ηββ Ιυιυαα 69(. Ο υΐίηβπι 1 ο υ(ί- 
« ηβο) 1 ο α(ίη8Πΐ ! 8β(Ι, ηαί Οοαιΐΐί, ορβΓβθ 

« (>Γ6(ίυηΐ 6ΓίΙ νί(ΐ6Γ6 ςα8η) ΟΟΓβΒ 8υρ6Γί8 
« 810)08 εΗΠ8ΐ]8ηί. 88ΐν8 Γ68 68( 81 Β6858 • 

« ηοηθΠ), α( 681 οπ)ηίϋη8 ίη Γ6ΐ)υ8 (]υ89 «38- 
« Ρ6Γ6 ίηςβηίυπι Ηυοιηουοι ρο$8ί(, Ιοη^β 
« π)8χίπιυ:>, ίΐ8 6( (ίΐυΐο ςυθΓ|υ6 ο]8χίο)ηηι 
« ί8θίθΠ)η8; βΐίοςυίη (ίαϋίο τοηΐο ίη(6Γ Πυ- 
« 6(08 η8γίκ8η)υ8. Τα ν6Γ0 (6 6η^6. ϋΐίηβοι 
€ 8(ΐ6866Π) ΓΟυίίί. ιηςπΊ68. €ΐ8η)8Γ60), ίη- 

« βΟΓ^^βΓβΠΙ , ν06ίί6Γ8Γ6Π1 , 06 86 |)βΓ(ί6Γ6η(, 

« ηο Γ6Ν^ίοη6η) οηίοο φίού 8ορ6Γ68( ρπ®- 

« 8ί(1ίθ ίΓ80(ΐ8Γ6Πΐ. ΙΙΙΟΙΟ θΓΙ6θί , ίΙΙοΠ) Ιβ- 

Λ ΐίηί, ίΠυο) Ρ8οηοηΐ8, ίΙΙοιο νοεβ υη8 (ο(8 

« 66Γ0)8ηί8 ρθ$(αΐ8(. ()08 Ι8θΐί(ί8 8ίΓβ0(0Π) 

« ηιβ 060868 0001 ηυ(1ίο8 ΐ6Γ(ίθ8 οΐ8Γυ8 νίτ 

« Ν8Γθί8υ8 , ύΓ8(0Γ Γ6αί8 Ρ6Γ(ϋη8η(1ί 8ρυ<1 

« €οβ8Γ6α), ίη(βΓ ΟΓ&ηϋυηι ςυ8ΐ6Γ Β6$88ηο• 

« ηβο) ηοαιίη8Γβ( (8ηΐ8 ουπ) Ι8υ(]6 αυ8θΐ8οι 

« βοΐ ηοΙΙθ8 η)0Γ(8Παπι 8α( 8θΙϋ8 Β688Απο 

« ιη6Γ6(ηΓ. Το (Ι6 ββΙΙίβ ηβ οοξίΐβ. ν8ΐ6, η 

« 81 ςυί(1 0ΟΓ8Γ6 8ΐ)8βη1ί ΗθΟΟΓί8 8θΙ οοιη- 

• αιο<Ιίροΐ68, ηβηεβίίββ• » 
93ΙΛΧ. 

ΓβυΙΟ II 08Γ(ϋθ8Γΐ8 Ρΐ8ηθ{8θυ8 Βθ()ηΓ6Π8, 

η8ΐίοηβ Ι.Ιί§υΓ, 8θ)) ηοπιίηβ δ1ι(ί IV 8Π(•06$- 
8|(. ΜίηοΓίΐΑΓοω ίβιοίΐίφ ηοαιεη Ηίο (16(16Γ&1 

8 ρΓΐθ)ί8 8(1θΐ680θη(ΐβθ (ΟΟΐρΟΠί^υβ , 6ί(]06 

Νίθ£θου8 οΐ) ίη^θπίί ΐ8θ(]6ΐο 8(ί60 ίωρβπδθ 

ί8ν6Γ8(, υ( 00 8(]θίΐ6Ι)(β 000 0Γ(1ίηί8 010(1θ 
Ιθ(ίυ8 ρΓ2θΓ60(θΓαΠ) , 86(1 61*180) 08Γΐϋη8ΐ&(ϋ2: 
λοηΟΓΰΙΏ 0)01 65561 8(ΐ6ρ(α8. 56(1 |}^0(ΊΐΟ)8 

Ιι»ο ηΐθςη8, ο1 ι>ΐ6Γυο)(]α6 οδονβηίΐ, Ι6ν!$ 
οη8 οίΤ6η5ΐοηοοΐ8 (ΐ6ΐ6Υίι, ρο5( ςοβο) ίΙΙοηι 
5ίχ1α8 ΙΐΑθ(1 φ ιυβ 5ίΙ)ί ρΓοηιιω 80 Γβοίΐεοι ίο 
6ΐ60ΐίοοί8 θ6ΒθΙίο ίοΐ6ΐΙ(.'Χί1. Ι(8(;|ϋβ 5ηΙ) ίρ$η 
ΓΟ^οί ρηα)0Γ(ϋ8 ουιο (]6ο1»γ8^561 ηί1)ϋ 8ΐιί*$ 
νο(ί8 380) Γ6ΐί(]υϋη) 08δ6 ςο«ιη 1)6ΐΙοΤϋΓ0«8 

88ρ6ΓΓία)0 ρ6Γ86(]υί , 00)0601^06 ίη 16 (810 
ρΓ»θΐ8Γ8 8080) θρ6Γ0ΐη 80 8(υ(ΗθΟΙ θΙ)ΙθΙί9:$6ΐ 

Β(?58αποη, ο( γίΓοη) 8υη)ΐυοιο 5ί1ιί(]06 ^βιη 

{;Γ8?601 ΙΟΟβίΟδ η\) Λϋΐ8 Γ6η)ΟΥ6Γ0(, 61 |/βΓ- 
εαρίϋ6 80 518(ΪΙ0 Ο8ΐ)ίθ&α) Ι628(ί00601 000)- 

011811. ΟηοΓίβ ίωηΐ6ΐΐ£χ Ηφο η)θΐ68 οειίοιο ίν 5ε ΥΊΤΑ ΕΤ ΚΕΒϋδ ΟΕδΤΙδ ΒΕδδΑΠΙΟΧίδ 

ΗοΓηίηί 8601 βο ιγ•ογΙ)0 ν68ΐ06θ ΙηΙ)0ΜηΙί, 8Θ(1 
]ιινθΐΐί η\η^τ\ ν{|;βηϋ(|ΐιβ » οοιηιηίΚβηΊθ νίϋβ- 

Ι)8!ϋΓ, ΟυΠΙ ρΓΐβΙβΓ ΓΙΒ16Γ&8 (ϋ(ΙιουΙΙβ(69 Γ<ί- 

^5 θηιιηυδ ΒιΐΓς:ϋη(ϋφ <1υοί &υίηπ[)θρθΓ6 ίη- 
Γ(?η5ΐι$ Η8 (Ιοίιίιίπ όροΠοΓβΙ , υ( βπι1)0 , 
Γΐ6ρο*<ίΐί5 ηΓ(ΐιι$ οΐ3ΐίΐ6ΓβΙί84]υ6 ίη3υπί$ αΙίΓΟ 
ΓίΐΓ0({ιΐ6 ίΙΙηΐί$, ίη 580ΓΒΐη 1)βΙΙί δοοίβΐ&ΐθπι 
ΓοηοηιΤθΓβηΙ. ΟυίΙ)ιι!$ ηΐΒΐυΡθ ρ6Γρβη$ί8 , 
0θΓϋίη:«Η$ {)π^α9Iηο(^^ ίηηΠυδ Γβία^6ΐ*6 86 Ι8η- 
ςπ8(η Ιιι1η)6Γ{8 8υί$ Γη8ία8 8 8θ εοθρϋ ίη ρα- 
έϋοο οοηδίδίΟΓίο (ΙβρΓβοβΓί. ν^Γ""» ροηιίΓβχ 
βϋβο ΓΐΓΐηα$ ίη ρΓοροδίΐο ηιβηδίΐ οΐ ίηνίΐα^ 
Ιο^8ΐίοη6ιη δαβοίρθΓβ (1θ1)α6πΙ. 

Ι>ΧΧΧ1. 

ΥβΓθ ί^'ΐαΓ ίηβαηΐϋ 8ηηί 14>72, ίη νί8ΐη 
86 (ίβ<1ί( ΓβΟΐ8ςπθ Ιη ΒβΙ^^ΐυπι οοηΐ6Π(1ί!, 
οϋπι ΒιΐΓ^υηϋο οοΙ1θΓ|αίυιΐ) 94 (ίο ρθοβ Η8- 
ΐΜΐυΓυδ (26); ΓβΙ>8ΐΐ]Γ θπίπ) ΟβΙΙίΐΒ Γβ^βηι 

€8Γ|υ88 ί8€ίΙΐα8 8ϋΓ68 ΟΟΠΟΟηΙ » ϋηΙυΓυηΐ 81 

ιΐυεοιη ρΓίιΐ8 8ϋ(ϋ88β( ροη(ίΩί;ί οΙ>8θι]υ6ΐιΐ6Γη 

ρ8θί8 €0Π<>ίΙίΗ ηοη ΓββρίΙΡΓβ. Αι Υ8ΐ(ίβ ΙΐΟΗ) 

ίΙΙυηι ορίηίο ίβΓβΙΠί. Ν8Π) 1.ιΐ(ίοτίθϋ5 XI, 
$υ8ρίΓ8Χ, βΐ 8ΐ 16Γ ρΓθΓ8α8 ϊίΟϋ ΓηοΐυΐΌ ίηΙβΓ- 
ρΓυ(8(υ$, η^ο υΙΙο εοΐαίΐ Ι6^8ΐαιη 8ι1 8θ νβ- 
ηΐοηίβηι οίΒοίο οοη^υ^ιο, ηεβ 8ΐ1οςυβη(ϋ6α- 
ρίιΐυηι πί8ίι1ΐ]θ8 ρο$1 ηίΐθη868 8ϋπι1βίΙ. Τυπβ 
6ΐί8Π). 80 ίιηρ(^η8ίιΐ8 0Γ8ηΐβ, υΙ 8α8ΐη ν^ΙΙοΙ 
ίη (ξΓ8ΐί8ΐη ΒιΐΓ^αηιϋ» (1υ6υαι ΓΟοίρ^Γβ θ( 
Γ(.Ίη ^ΐΓί8ΐί8η8ΐη, ίη βαωοιο ρθ8ίΐ8ΐη (Ιί86Γί- 
ηιίηβ ΐυοΓί» ρβυοίδ Γ68ροη(1ι?, ηηΙΙπιη 1ΐ8- 
ΐΗΐΠΐΙιιαι ύϋ ρ806 8(.τηηοη6η) ηί$ί ίρ8θ ρπίαβ 
ΒοΓ^υηάίϋΡ βΐ ΑΓηιοιίε® (1υ608 8η8ΐΙΐ6ΐΏ8ΐθ 
ίβΠΓΟΙ* 605(]υβ 5ίΙ)ί, υΐ ΓΡκηί Γϋυϋ8ΐ&Γίθ3,οΙ)- 
ΙβιηρβΓβΓβ οοπιρ6ΐΙοη;(« 11 Ι(*^8ΐα8θαπι «ΐβ- 
ΐΓ6θ8Γ0ΐ, θΐ Ηοηο Γβιη ϋίβΟΓβΙ δϋΙΚ ρθ(β8(8- 
1|9 α6ηΐί(^η8(η 6856, ροϋοςηίο βΐ^πυρίο βΐ- 
«4ϋβ θίυηί8ρ6Γ6€οηοίΙί8ΐ1 •Ηί8 ηβ^(8, (Ιίαιί8- 
8118 Γβ(. Οα»οιηηί8 δΐΐ'ίοΐίιη Ρ8ρί6η8ί8 ορί8(. 

500 ΗΙ8 ν^Γϋίδ ΓΐρΓΓ88ίΐ Ι ΜΟΧ ίΛί Γ^^ϊίΜΙΜ 

ίηςΓΦϋίΑΜ €»ί^ %ρ»χ Τ€ρί αχρίί €$η ίΟΜρβΰίΗΒ ; 
μτο$τβΛί αά βιιιη β^ΐ νΗίΙίϋ ηιβηηί άΗ0$: 
ίαάίΰήο λα6ι/α«, ί€Τίίο ίαηάηη αάΜΐίίίίΗΤ ; 
ΗΛΟ αίαίί€ 60<ΐ€Μ ιηρΓοίο οοΙΙοςαίο βηίίίίΓ Ιβ' 
ρΛίίο. δαηΐ (]υί 86ΓίΙ>8ηΐ 1.υ(1ονίουη) Γβ^βπι, 
υϋί Νίο«ηα8 ίη εοηβρβοΐυιη νβηί(, βίυδ 

1)8γΙ)8 6θηΙΐΐηΐ6ΐίθ8θ 8ρρΓβ{ΐ6η8β ν6Γ9ί6πΙυαι 
ίΐϋηο ρΓθΐυΙΐ880 : Βατύανα θτοίοα ρ^ηΐίΜ νεΙΙ- 
ηεηί ςηοάΗαύεΓβ 3θΙ$1)αηί (α) . 5β(1 Ηαθο 18 η- 
Ιο ρπηείρβ ίηνϋ^ηβ νίπ 6θπΐ8ΐί ρ1βΓί(]αθ 

ίηΙθΓ 0«ΙϋΓ88νθΙ)$ί ΐ8ΐ3θΙΐ88Γ6ρθηϋη(. 

95 Ι'ΧΧΧΠ. 

Μ(ΒΓ0Γ6 8βΓυ€ΐα8 Ιη{{θη(ί ςυθ(1 Ι8ιη ίηϋβ- 
οοΓβ ί)8ΐ)ίια8 (Ιίηιΐδδυβηαβ 8 Γ(*(;θ Γϋΐ88β(» 
ίη 1ΐ8ΐί8ΐη Γ68Γ6<1> ηιίθω ο^^Ιιτπιιιθ 8ΐΚΐϋΙΐ• 
Εο ίη ίΐίηθΓθΓβϋΓί οοΓΓβρΙηβ 8β (Ι78βπΐ«π8, 
ΟαΠΙ Λ1ρβ8 8α(>6Γ8886( οΐ Αο{;ιΐ8ΐ8[η ν6ηί88«( 
Τ8ΐιπηοΓυη), ιΐ8 φ2γο18γθ εοθρίΐ, υΐ, οηηίβ 
Υ6ΰ!8ϋοηΐ8 ίη]ρ8ΐίϋη8, Ρ8ϋο Παιηίηθ Η8?6η• 
η8πι υ8ςαθ ϋοιβΓΠ (ΙβϋυβπΙ. Β8Τ6ηη(Β άα* 
^\ϊϊη\>^η$ ίη (Ιο'ΐιο Αηίοηϋ 08η(ΙυΙί, ςυί ρπο 
νβηβΙίδυΓί^βηι ίΙΐ8ηι Γ(;|{6ϋ8(« Εο^βδί® 88- 
ϋΓ8αΐ6ηΐ8 8ϋ86βρίΐ, ϋΐ ιηοΓ^ί Ι8η(1θηι το- 

;26) 1180 0€€β•1θη6 ΓΟΓϋΜίβ 1)ΙϋΠθΐΙΐ«€2Β €0ΐΐ6(ϋ 

ΙΙιβοΙοΐΟΓίιιη 1.ον&ηβιΐ8ίυιη ϋϋΐΌβ ιιοηηηΠο•, ςίΜΗ 
ηιηι Ιϋ ιηβηΐίο «ρυό Ιίοιβηιιη. ηοΐ. «ϋ δίΓυτϋ /ιι- 
ίιοάΜ€ ίη ΝΟίίΙ. Γβί αίί€Τ. 8* ΓΓληουΓυΠί βΐ 1.ίρ•ί;ο IV» 

Ηρηίθηΐίβ ορρΓβδ3ϋ8 χι ν Ινβ'. ^^^^1υι^Γ. 1*72 
8(1 νίΙ/Β 0(Βΐθ5ΐΐ8ρΓΦαιί8 ιπί^ι^νίΥ, ευπι 8η • 

ηυηΐ 8^6Γ61 βΒΐ8ΐΙ8 8βρΐίηΐπη2 6ΐ 8θρ(Π8^ΑδΙ' 

η)\]ΐη. Μ8^ηυιη ϋοηίδ (]οο.Ιί8ςυ6 οη)ηίΙ)υ8 8ΐιί 
ϋβδίιΐβπυιη ΓβΙίςυίΐ, βο 'ρΓΦδβΓίΙπι νοηιΜίδ 
ρ8ΐΓΐεϋ8, (\\ι'\,ραηίϊη ρηναίο ο/'βαο^ρατίίΐη 
ριι6(ΐϋο αά βαηι νβηΰταηί, ^ιιιρρβ υίάβηία /γ- 
τη€ηΐ€ΐη (ηνΙ>αηι ιιιιΙ λιιιηί^ι^ βίαίηιη ϋοτρχίΒ 
\η ^ρΐί€ορίη$η (Ιβ/ιι/βΓαη^ ρτΰΒϋη&^Ληίςαί 
οηΐΜύηΒ άϋΟΒΰηΙαηάπηι αίςηβ νβηϊίτηηάατη, 
\}ί 8ΐΙ ίυηθΙ)Π8 ΟΓ8(ίθηί8 811610Γ Νίοοΐ8υ8€8- 

ρΓ8ηίε8» 6ρί80θρυ8ΡΐΓηΐ8ηύ8 (2&}. Οβίαηαί 
08(!8ν6Γθ Βοπι^ιη (1βΐ8ΐο, δίΐΐυδ ροηΙιΤΗΧ. 

?)8( 8θΐ6Πΐη68 βϊδοςυΐϋδ ίη Ι)(ΐΝί1ίθ8 5δ. XI ι 
ροδΙόΙΟΓϋηι θθ1οΙ)Γ8ΐ88, ςϋίΙ>α$ ίρββ ίηΐβπ- 
^αίΐ, ίΐΐϋϋ ίη ΙυπίϋΙοςηβιιι 8ίϋί νίνοηδ Νί- 
ε«Έηα8 ρ8Γ8Υ6Γ8ΐ, Γ6θοη(1ί 3υ88ίΙ« €|αρη)Α(1- 
τηο(Ιπιη ΡΙΐΓ8ηΐζ8 (68ΐ8ΐυΓ« &(^α6 8ηόηνΓηη8 
8€πρΐ0Γ Οϋίυδ νοΓΐ)& Ηίε (γ8(1ο ϋχ οοϋιεβ νβ- 
1ίθ8ηο 3920 : ΚαΌδηηαούϋί Νί€€^η$ χι ν Α:ά/. 
ύ^ΰβηιΐΓ. αηηο €Ιϊυ\$1\ 1472, Ικηα €€ΐίρ$ίίή 
ραΐί€ηί€. ϋοτρπέ άβΐάΐηιη €$$ Αοιηαιη Β^ρηΙ- 
ζυη^ηηβ ίη €€€ΐβ$ία Αροέ^οΙονηνη ζβρηίονό 
ηιαϊτηιοηο η%ιοάχρέ€ $ϊΙ)ίνινβη$ ρααϋΓαΙ. Εχ- 
ί^ηιιΗί €]Η9 8%χί\Α»ράρά IV ίη/^Γ/ΊιιΛ «χ«7»ι- 
ρΙο ΕίΑΐ/€ηα /Κ, οιιι 5«ηι• \ηί9τ][αίΐ €Χ$€φιη9 
Νί€θΙάι Α11>€τραίί, Βοηοηιβηέίί^ 5. (7Γα<;ιι ιη 
ΐ€ί'Η$αΐ€η% ρτ€9ΰ. ΰοτάίηαΐίί. 

96 ι^χχχυι. 

ΤβηΙί ρΓΙΒβυΙΙδοΙοίΙαηι εοπιρΙπΓβδ νίΓΐ 6Γη- 
^I^ι^ 08Γπιίηί1)υ8 ^βΠβνβΓΟ, ςπφ Ιηπι βρπιΙ 
Ιονίυιρ (ϋπλ. βριιά εΐβοεπηίαπι νίιίβπ ρο8- 
8υηΐ. ΝοηηϋΙΙί 6ΐί8αι βίιΐδοαοιϋ 6ρίεθ(1ί8 ϋ 
ιη88. ϋθρΓοωρΐ8 ΙιίϋΙίοΙηβΓ®. Μβάίεοο-Ι^ιι- 
Ι6ηιί8η«θ ΙθβαηΙϋΓ ίη Ιοηι. 1Ι 08ΐ8ΐο^ί οοιΙ. 
Ιλ\. ϋηυπι ρΓοίβΓβιη^ ΤΗβοϋοΓΐ ηοπί'.ηο ίη- 

8€ΓίρΙυηΐ» 86(1 ρ8Γυηΐ 8(ΐ60 €ΐΐ6^8ηΐ6Γ 8ϋίΐΡ- 

ςιΐ6 οοιηρο8ί(ιιαι, ύΐ οαίνίκ ροΙίυ8 (|υ8Πΐ ^^* 
ΐ6ΐ)Γΐ ΤΙΐ60(]ϋΓ0 ΟΒζω (π1)υ6η(1υιη βχίδΐί- 
ηιοηι. 
ΝϊοΒηΗ^ βοετο Κοηιαηο ϋατάίηβ ρτα»ηΙ 
Β€9»ατ\οη «νιηιιισ ηΙί\ο%οη€ ραίβΓ, 
ΡοηίΗΜ 9ΐ«βηι ρ€ηηι(^ οο/αίΙ Ξαίητηία (βΐ/ιι^, 
ΕχίΜίαιη ΟναϋΒ ^4ιι^οιιίί<9'^ ά€€Η$^ 
ϋοηάϋΗΤ Ηο€ Ιιιιηιι<ο, Βϋά ιηαρηο ϋίανίΐ ία 

[ονδβ 
ΛΠίδηί^ €(οςηιίο, ιηοηδια, ίηςίπΐο, 
ϋ$ς[η€ €Χ$ίίη€ίαίη ^χ^β/η^^ηία βϋνβν^, ύβά- 

[ία$. 

Ηα%€ ΰοτρηί 0«τιί/, αά ηηηαυαιη Γαηιη ρ^- 

[ηύίι 
Οηνη ηαρίάα$υοΙν€( $ιά€τα οίατα ροΙα$. 
Ββάάίίβ^ Οτα}^ τβάάίίβ ραΐνί Οιητα ΙαίιηΙ^ 
ΥίΠίϋ (/αβίΆ (€θΗ ά'ιναίη αάίτβ άοηίο$. 
Ηί8 8(1•1βη(1ί ςαί ρβϋββίη δβΓΟίοηθ (1οΓϋΐιο1ί« 

ΓΘ8 ζΒ5{Β9 ϊΐίβΠϊΟηίβ ΐΓ8(1ί(ΐ6Γϋη(, Πί(6Γ ςΠθ8 

ΜίεΙιββΙ Αρο5ΐοΙΙη9 6Γ8808ηι ΟΓηΐίοηοιη 8 
Ι,βοηβ ΑΙΐ8ΐιο 1,8ΐίη6 Γβ(1(ϋΐ8ΐη,βΙ Αηοη.γη)υ8 
8ΐίθ8Υίΐ8ηι6Γ»68 ί1ίϋ(*ιη Ιίη^η8 οοηδοπρδίΐ, 
(]ΐΐ8ΐη ρ(^ηρ8 ε8Γ(ϋη8ΐβιη 9. 9α8&ηηφ 6Χ8ΐί• 

1754, ρ. 27•. 

(28) ΟΓαΐίοιιβιη Ιιιηο 6 ναΓΐ6:ιη8 ΙιίϋΙίοίΗβεα βηιίΐ 
Ινρί8«1ιιβ (1(!(ϋι Γ. ΜαΙν;»8ί8 Ίιι €θΜρ, Ηηΐ. 6α<ι7. 58. Αροϋ. 
ία) ΙηηυβΓβ Γβχ τοΐ6ΐΜί. υΐ «"βΐ ίο^βη» ιηθΓ(1«οί8!»ΙιηΊ, ξ\ηοά, Κ)9Γΐ>3Γ0Γυιιι ΟΓβοοΓαιη ηοιηίηιιιη β\βιηρ1ο. ςιιβ 
!ϋ(:ΐηπρυ() Ιβΐΐοο• ςικχΙ •ριι<ϊ »:γ*οο!ι 8^ηυ« Γ«ϋιΐ€Γ6ΐιΐ, ριτίΐβΓ ίρ$β, Ιιοιηο ϋΓΦΓυ•, ϋΐχαίΛ Οϋβιη, ΙοΙ)ηο«πι 
$ι»ρβ<!ΐ«0Βς|ΐιβ •ι•Ι>6Γ€ΐ; ευ]α» ρΓ0Υ&4β ϋΐεΐι ικ: ρτοπιΐ9$« Οθ€€ΐ ρ«ηϋ€Π;1. Κοιτ. 1.^11 λίΟΤδΙΙ ΒΑΝΠΙΝΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίυλ 

11556 οΗπο ίοπιηΐ (89). ΡΓ«ΙθΓ6β ΝίοοΙβυδ Ρο- ΓΟΐΙαβ, δίροηΐιηυδ θηΙΐ$(6$. «ιηρίοπι ίρ&β Ηθ 
Νίοββηί 0^5115 50 Π)0π1)α5 00ΐηπ)βηΐ&παα) 97 
οΙυηοΙ)Γ5νίι (80)« ςαοά ίο μπωί» (1οΙβη(}υιπ 
ο5ΐ νβΙ ρρηί1α5 ίηΙβΓοίϋίβββ νβΙ βΐίςιιο ίη βη- 
§ιιΙο ί{ξηοΙυπα ίΙβΙίΐΡ50βη*. Οικβ υηίύβ βιιρβ- 

Γ(•5ΐ Β6&5αΓΪ0ηί8 νί!β, Ρ6Γ ΓΟίΒΥΟΦ θαΟίΟΠΜΙΙ 

Υββραβιβηυηη ΚΙοΓβηϋηυαι (31) Ιι&Ιίου 8ΰη- 
ρΐα, ββιη ΙίοβΙ ηΐ6η(ΐΌ55ΐιι ιπο $ΐνΐΌ 58115 
ρΐβ^βηΐί οοϋίθΟθπ) ,ηιοί Ιαπκ^η ηιοηβΠΒ θ5$6 
ρυΐατί οΙ « οοάίοθ νθΐίββηο ΒΆϊ βΓηίβω ίη- 
Ι6Γ 5ηβθ(Ιο(θ ιηοουΐΏβηΐβ ΓβίβΓπ^ιη (33) 

ι,χχχιν. 

5β(Ι ηβηο ηϋβπυβθΙςΓΑΥίαβΝίοηηϋηΙθη- 
Ιυαι Εοοίβδίιβςυβ Ηοιχιβη® ^8^ιυ^8^η άβρΙΟΓβ• 
τίΙςυβηιο8Γ(ϋηβΙί5 ΡΑρίβηβίβ, 1η ϋΐΐβπβ ρο$( 
πιθΓΐί5 ηυηΙίιιαιββοβρϊΌΐη (ΙβΙίδβά Οβαιρβιιυωι 
ιι1ήο5ΐια68ΐηίο.αιη βοΓθΐηίΙ&τβπ) (33)• Εη ϋΙίϋ5 
τ«γ1μι: 

« Τοοο Ιβ, Οαοιρηηθ ίΓδίβΓ, βϋ ΙβιηβηΙβ βΐ 
« ΐ50Γ3ηηβ5. ΗθΓ(ιιυ5ΝίθΦηϋ5 ηο$ΐ6Γ€!«ι. νίρ 
« 5ίΐΜ €00ΐΓ0ν6Γ$]η ίηθ§;ηϋ8, ^υ^α$ (ΙοοΙππβ 
« ίοςοηβ βηΐ, ίηββηίυιη $ίη{;αΐ3Γθ^ Α(1ιιιίΓ&- 
« ΙήΙίβ βίοςοθΐλΐίβ, δίαϋίτίω βυΐβπα α(1 ρυ- 

• 1)ΙίΓ9 ηοη τηοάοουιιΐίηυιιιη, 56(1 βυρπβ φ4α- 
« 115 βο ΥΒίβίαϋΐοίβ τίΓββ, ίοΓίβ 98 ο^ίβοη 
« ρβΓίίηβχ.ΝίΙιίΙ ΙΐίΐΙιαίΙ Κοιιιβη8 50(1θ5 ηυο 

• ^ΙοπθΓί 5α)ρϋυ5 ρο$56ΐ, ηίΐιίΐ (|υθ(1 αά 

■ 5ααηι ιηιηί$(6πυιη θίΠοαοίυβ ι'ηγβηΐΓβΐ. 
« ΥΗΐβϋιΙ ρπηϋ^ηΙβΓ, βχρϋοβίθ ιΐ)οη5ΐΓβΙ>9ΐ, 

« 5ίΐΙ6ίθΐ6Πηί$5ίθη6 0ρβΓ(«1)8ΐαΓ, &Πθη/6 6ΐί8ΐη 
« 5ββηΐΐί6ί ΓβρΡβΗβηβΟΓ 56ΐηρβΓ 6Γ&1 80 08- 

« 5(ί^8ΐθΓ• Αϋ Ιιιιοο ΓβίθΓθϋβηΐυΓ ηο5ΐΓ8 οοη*^ 

• 5ίΙί8, 8(1 1ιυη<; ΐ6ς&ιίοοθ5 υη(ΐ6οιιη(]α6 ηθ9 

■ 8(1βυη(65. δίπθ Νιοφίιο ηβοορβΓυιη ίηίιίΑ 
« 6Γ8η1, η^^ο βχίΐυβ; Ιοίβ ορβΓϋοι οαοΙβ$ Ηιι- 
« ]α5 υηίυδ Ιιυιηθπβ ίηβίβίβϋΑΐ. Οιηίΐΐο βιηο- 
« Γ6Π1 ίη ηο5, ςαί ιη8]θΓ Θ55β ηοη ροΙβΓβΐ, 

« Οβϊοίθ ίη 0ΙΒΐ6Γυ5, ςυβθ ρΙθΓ8 ρΓορβ 86 

« αηο ίΐΐο ρΓθ&οί5€6ί>8ηΐαΓ φΐΑτη 8 ΓβΙίςυίβ 
« Ρέΐΐπ1)υ5. Ηθϋ^ίοηραι ςυο(ΐυβ» ρίβΐθΐθπι, 
« πιηηίϋοθπΐί&ιη» 8ηίαιί ηΐ8^ίΐυ()ίηβιη, ςυί 
ψ ηίΙ ΙΐΜΠΐίΐ6« ηίΙ (|(ΐθ(1 ηυη (ϋ^ηί'βΐί οόπ- 
« 3υποΐυιη 6)»5(ΐΙ ροΙβΓβΙ €021(8γθ. Ρΐ6η€ΐυ5 
« Ι8Ι11Φ ]8ε(υΓ» οΙ)ί(υ5 65(, α«η(1ΐΒ νίοβδ Εο- 
« 01651», 06η(1θ οΐΐΑΟ) Ι>οηθΓυο) οιηηίαιη 
« 0Γΐ)ΐΐ85 ; ιηίΗί (|υί(ΐ6αι 8οοί(1ΰΓθ ηίΐιίΐ (ΙοΙβη- 
« 1ίη$ ροίυίΙ. » — £1 ρ&αοίβ ίηίβηβοΐίβ : 
« δβηι-Ιυδ 56061, οΐ) εΒΐΐ58πα (Ιο 6<ΐ6 5α8 δυβ'^ 
« μίοίοηβιη, νίιίθηβ ίηο8$5ϋα) 6$$6 1&ύθΓϋ5 

(29) ν'ιιΐβ €ίι^€θηΙυιη, ΐοιη. 11, οοΐ. 909. 

^δΟ) νΐϋ. Οοτηηζορ. ίίη§ΗΛ ΙλΙ. 6(Ι{|. ΑΜ. 1513, 
ρ. 905. 

(51) νβ$ρ88ί8ηοι ΡΙθΓ6ΐιΐίηυ8 1>ίΙ)Ιίοροΐ96 •Γΐ6ΐη 
«ιβΓοαίΐ, 86ϋ €υηι 6ίυιΙίιίο? 68561 80 ροηίιιι• Ιϊ5γο$ 
οο|[θ(Μ€6Γ6ΐ, ΙΙ01118 8ρρΓΐΗΐ6 Γΐΐληιιμ|υβ βιβίίΐίΐ ηοη 
ΐΜκΙο ΙιΜοηιίβ Ιιιιίυ* κνί 1ιοιιιίιιίΐΜΐ6• %%Α ΗίΒΐη 

ρήϋΟίρίίΜΙβ ΥΪΓίβ, 90 ρΓ8Κ8€ηίΝίΙ ΜίΟΟίϋΟ ¥ ρΟΑίίΗοί, 

Βοηο ΕβίοιίΜ, ΡοΓΓ^Γΐ» (Ιιιοί, 80 Όοβιηχ ΙΐΜΐίοϋΟ 
86ΒίθΓΐ. Νιι1ΐ8 8ΐί8, ^ϋού 8€ί«ιιι Ιιι^οηίί αιοηυιιΐ6ΐιΐ8 
ιοίίςυίΐ ΙΝΓΖΙΟΓ 8ΐΐφΐοι νίΓΟΓοιη ίΙΙιιιΐΓΐυιιι Υίΐα• 
γ«ηΐ8€υΙη 8€ηιιοιΐ6 βΟΓίρίΑ». Ργ. ΖβοΙιβΓΐ» (Ιαοβ ϋο- 
«Ιΐ€08 8ΐ> 00 <1οΐΜΐο5 ϋιϋΐιοιίι. ΡΙοΓβηΙ. 8. Μ&γο• 
«ΟΒίιΐΜηιιοηΐ ίη 5ΐιο /ιίη. ίίί. ρ€Τ ΙίΛΐίαΜ, ρ. 47. 

(ϋ) Υιάο Αρρ6ΐιϋ• ιιιοααιιι., ιι• 12. 

(35) £ρί8ΐ. 498. 

(34) Εχ8ΐβΐ 1•ο]ιιβ ίη•ΐΓαιιΐ€ηΐί βρο^πιρίιιιηι ίη 8γ• 
(Ι^νο Βιΐ8ίΙίο« 88. III ΑροβΙ. Ιη οο Βιμμγιοιι βιιιίΐ 
ρκΐΗΐ 80X0001. 8«Η Οοτοο. 8ΐ» 1ι«ίοϋίΐΝΐ5 1|. Τΐιοιη» ι.νηι 

« 5α506ρΙΟ5, Γ6ΐίο(&ιη ίη 8Γηΐΐ5 ρΓθνίηθί8(ΐ•, 

« ρ6Γ(1ίΐ8πι 5ρ6(η ηΐ8βηοΓαπι ρΓο Γ6ΐίςίοηθ 
« 5υΙ)$ίϋίοπΐΓη, 5αρΓ8 υΓς6ηΐ6η) ν8ΐ6(ϋ(1ιη6ω 
« 6ΐίηιη 8πίηιο οοη5ΐ6ΐΊΐ8ΐϋ5, Βηνβηηββςαο 
« 8 ΤβπΓίηο (Ιονβοίυδ Ρβ(1ο ΟΓδ», ^ρίπΐυπι 
« Οοηηίηο ΓβάϋίςΙίΐ, Ιηηΐβ, (]ΐιθ(1 6Χ|)ΙοΓ8ΐυα) 
« ιηίΗί 65ΐ, ('οηβίβηΐίο, υΐ $;ιηοΐί85ΐιΐ!δΒ νίΐφ 
« $ί8ηοΐί5$ία)υ5 ήιιοςυβ ίηνοηΐυδ 5ί1 6χίΐυ5. 
« ΟυίΙιΐΐδ 6Γ^ο βυΐ Ι8υιϋ1)υ5 |το$6ςπ6σιαΓ 
« ιη8{(ηί πιβπΐί ΡβίΓΟίη, ηυΐ π)0ΐΐϋΐΐ)60ΐί5 
« ΟΓΠβΙιίηϊϋδ ΡΓΟ Γ6ραΙ)Ιίθ8 ηιοτίβαι $υβο6- 
« ρ(απι,8υ1 (Ιοίοηΐ^υδ ΓοςιπΓΡίηυδ ηοδίπ ογ- 
< (ΙΙηίβ Ιυιηοη 6Χ5ϋηοΙαηι? €οη8ΐυ$ ςυίοΐοηι 

« η05ΐΠ, 6( (1€0Γ618, 6ΐ Ιίΐΐ6ΓΦ ι^ϋοςαβ πιί- 

« ηοΓβ 5υηΙ ηίΐ6ΓίΙί$. ΙΙΙ νίΓΐυ(6 ηηΐβίτίΐ 
« ς|υί(1(ΐυΐ(1 ίη ΕοοΙβδίβ ρΓ£θοΐ8Γαιη ίαίΐ, δίο 
« 8(1 Γ6ΐ6Γ6η(1α5 (1(;ίϋηο1ο ΚΠΐΐί85 ίωροΓ 65( 

« οιηηο ς(ΐθ(1 ςαΦπίοΓ. Β6η6(ϋο8η)υ5 Ι8η- 
« Ιυπ) οοοαίηί 6ίυ$ οοιηιηβπιΟΓβΙίοη.ϋιΐδ ςυο- 
«ΙίίΙίοηίδ, Γ(?06η5βαΓηα8 88ηϋΐ85 βοιίοηβο 
« 6]α$ 6ΐ ίη ορβΓ8 5οηι$ Ιοπςηβαι ίη 6Χ6Πΐ• 
« ρΐυιτ) 58ε6Γ€ΐοΙαΐ6 ίηδρίοΐΑΐηϋδ; Ιυβ68ηηη5 
« ουίοπα Οϋ δίηςυΐβ οΐ (ΐ8α)η& ίθξ6ηΙΙ& (Ιο- 
« ρ1θΓ6[ηα$. 8φ€υ1ΐ8(]υί(ΐ6ΐη αιυΐΐΐδ οΙΐΟΓοηι 
« ΝίΓ9θηαωΙΐ8ΐ[)ίΐυπηοη βυπιαδ; (υω βοΐοπ] 
« ηο8ΐ6Γ θΓ(1ο ίη Ιβπ6ΐ)Γί8 Γ6ΐίοΙα& Θ5ΐ. Ι^υοο 
« 5(18 ί11αηιίη858( ο1)5ουΓ8, βΐ ιπϋΙΙοΓααι ίη- 
« 50111801 υηία5 58ρίοη(ί8 ΙοΙοΓαΙίοΙ. • 

99 Ι^ΧΧΧν. 

0υο8(] 0θΓροη5 1ΐ8ΐ)ίϋιαι 6( οπ5 Ιιη68η)6ηΐ8 
ΝίοΦηί (Ιοω τί?6Γ6ΐ, 6Χ ΰβιηρβηί 6ρίβΓ8ΐη- 
10816 (]υοϋ 5αω ίηίΓ<ι (ΙβΙαΓοβ, (ϋδοιαιυβ, 

Βθ55&ηθη6αΐ ρΓ006Γ8 5(&ΙυΓ8 ίυί556 Αδροοία- 

ςαβ (1600Γ0 6ΐ οιιηοΙί5 Ιη ποϋαββΐ βΓ8νίΐ&- 
Ι6ηι.0οιηρθ5ί(ο. (}υ8η(ϋυ Βοπιο ρ6Γαΐ8Π5ίι, 

8(1'0θ)1ί8 ΟΟΪΓίηβΙΙδ Γ8(1ίθ65 Ιΐ8ΐ)ίΐ8νίΙ, 68$ςυβ 

ιρβ85 ΙηοοΙυίΙ Φϋ65 (]α« 8(1 (ΙβχίΓαιπ $ϋηΙ 
Ι8ΐυ5 1)85ίΙίοΐΒ 58. XII ΑροδίοΙΟΓυαι οΐ ηυηο 
0(ΒηοΙ)ϋ Γ6θβηΙίθΓί5ίΓθοΐ6[θ οοηδίΚαυηΙ, ίη 
ςυο (Ιβ^ιιηΐ Μίηοηΐφ οοηνοηΙαΕίββ; π&ιη 
1ϊθ6ΐ Ιιοιίίθ (1777) 68Γα(ΐι ίοοίοδ 8ϋ()ΐΐ8 βχ 
ρ8Γ(6 ίαιιηυΐαΐβ ηοηηυΙ1ί8()υ6 βυοια ορηο- 
0160115 8ρρ8Γ6η1, ΐΏϋΙίΑ Ιβοιοη β(]Ηυο 8ΐ(]υο 
1θ(1υ1)ί<1 Γοιίηοηΐ 8οΐΊο|αΐΐΑΐί5 γ65(ΐ[$ίΑ 1(ί 
ςυ&οινί5 Ιί(ΐυί(1ο οοο5ΐ6ΐ οχ (Ιυουυιβηΐο 9 

8(1 ΟΑΐΟΟίΟ 1ΐυ]υ5 (1ί556Γΐ8ΐίθηί5 ρ05ίΐ0, ΟΙΑ- 
;ί5 ΙΑΟΙΟΟ 80 αΐ8βί5 68 ϋοοιρροϋθοί ί^υ® 
ίο Γ6Γ6Γ0 8ΐίο οχ ίη5ΐΓααΐ6ηΙο 6αιρ(ίουί5 

ρ6Γ οααι ίβοΐΦ Αηηο 1<^58 (3^). ι ε8$8ΐθ (Ιο Γυ•εί•, ηοΙ). Βοηΐ8ηΙ, Γβη8η) Ι;ι1ίίιιη<1ίί 
ρΒΓίΟιη €χΐΓ8 ροη»ιη €&ροιι;ιιη 8ίΐί. Ιιΐ8ΐΓυιη6ηΙϊ 
ΐιιίΐΊϋΐιι Ιιθ€ 651 : Ιη ηοΐΗία€ Οοηιίηί, Αιη€η, Αιηιο 
ϋονηίηί 1458, ροηΐί[. 5&Ίιιί ίη ΟΗήϋο Γαίτή Πηί 
Ν, />. Ρίί. άηίηα ρτονίάίηβα ραρω 7/, ιηέ/ΪΓί. υπ, 
Μ€η$. &βρί. άίύϊΊ, Ι η ρταί$€ηίία μΗ ηο'.ηήί €ΐ ίε- 
•ιίιιηι ίη/τα $ίτΊρΙοηί$Λ, αά ΗοαρΛάαϋίΦί νοοΛίοηΐίΛ 
€ί το§ΛίοτΗαι^ ϋοηϋίΐΜία ρ€ηοηαΙίί€ί €οταηι ίΛρί€ηΐί 
»ι>ο ϋ. (»ίΙ[τβάο ά€ ΟαΜΙη ά€ ϋ'ϋηατια^ Ιύβααι άοε- 
%οη^)Η4ΐ%€€ ρα/αίίηο βί ζοΙΙαϋταϋ αιηβί €αριίο:ν^ βΐ 
ίηα§ηί{. νίπ ϋ. ίοαηηύ ά$ ί,έοΜΰ ίίβ Ραάπα^ Ι4(βΐ*νη 
άοείοήί €1 η^ϊίχιη^ ΰεΐ ^ταιία αΙηΐΛ ητΙ>ϊ% ρτα'$€ηΗ$ 
$εηαίοή$ , Μβάεηιη ρτο ηώιαηαΐί ίη ^ιιαί/αηι €αμ»α 
Ιίρηία ίη ΛηΐίϋαιηετΛ $ίψ€ εαρεΙΙα ίη[τα$€ήρΐί Ηιαί 
ϋ, €ρί$€θρί €ί €ατ4. ίη ραΐαΐίο 88. Λμο«ι., ηηαη 
Ιοαιηί ο6 τβνετεηΐίαηι ΐηΙτα$€ήρΐί Βμϊ ϋηί^ βι Ηο- 
η€%ίαί(ΐΗ ίη(τα$€ήρί(ΐΒ Οηοί ν€ηάιίΥί€ί$^ ρτο 9ηο ΐιί- 
^Ηηαϋ αηΐ€ οικιυα είερίί βί άέρίΐίανίι^ ηοΰϋη ϋηα 
ΐ^ξΗέρτα^ ηΙΊαα <ι. ηο^. νίη' ΤΗυηκι ύ€ Οα$αύ% άβ υχ Ϊ)Ε νΙΤΑ ΒΓ ΚΕΒϋδ ΟΕδΤΙδ ΒΚδδΑΕίΟΝΙδ 100 ίχχχνι. 

ΜϋΚβ άβ νίΓ(υ(ίΙ)α5 οοαηαβηΙβηϋΑηιιηοθβ• 
51^111, ςυΐΙ^ιΐδ 8η(ί$Γβ5 Ιιίο πιβ{ςηα5βΙαχί(• Ιβη- 
(αιηςαβ δίΐ^ί ηοιπιηί5 ^X ^Ιογι^θ (:οπιρ8Γ8τί(, 
ηίδί ςυ'φ (Ιο ρβπρβίιιο τίι» (^]ιΐ5 (-ΌΓ5α (μ- 
<Ιί(ϋ δαρβΓΥθοηηββω (ιβπο θ[)6Γ«α[ΐ ίηεβΓβπΙ. 
Πααϋ 81)8 γθ ηίΗίΙοιηίηυδ βπϋ, δί ()δυο8 ςυβΒ- 
<]πίη οοΓθηί(Π9 Ιοοο 8αΙ)]ηη(ξ8ηι (ιοφ ρΓΦοί* 
ηυυπι ίρ5ίϋ8 βαιΟΓβπι «Ι ϋϋ^ΓαϋΐΑΐβΐΌ 61*^9 
ίιοιηίηβδ άοοίιίηβ ρΓΦ(ϋΙο$ 8(η[υ6 ίη^^βαιο 
€ΐθθΙηΓ8ηΙ. ϋΐ 6Γ«€0δ ρΓΦίΟΓβδω, (|ΐιθδ ρπο- 
ίαςοδ 6ΐ β βΟΓπαιιιηί ροίπφ ηιΐαΓΓ8;;ιο ίη 1(θ- 
)ί8ΐΏ (ΙβΙβΙοδ, ρθίΓοείηίο, οίϋβίίδ «Ιηαθ ορίΙ)ϋ$ 
Γονϋ, ςαίϋ ηοδίπδίηδίδ ΗοοιίοίΙ^υδ ηοη ρΓ8^ 
δΐίΐίΐ θα( ςιΐθΐη οϋτϋδ ιιΐοίδ ηοη 6δ( οοιη- 
ρΐβχυδ, οϋί νοΙ βϋςυβ νίΓίαΙίδ ορίηίο νβΐ 
δοίβπΐίβθ Ιβυδ 8(1θ5δ6(? Βοηοηίααι Ιβ^ηΙιΐδ 
€υηι ΓθξβΓβΙ, 61 ΑΓίδΙοΙβΙθδ ΡΙΟΓβν&ηΙίαδ, 
6ΓθΙηΐβοΙαδ βο ίβηα^ιΟΓβ ίηδίβπίδ, ιπιγο βΓΐί- 
6οίο 8ίί|α6 8α(1&€ίΑ (ιΐΓΠΐη ςυ89 νυΙ^ο Μαη- 
5ΐοηΐϋ (1ίεί(αΓ, β ΓυηιΙβίΏθηΐίδ (ϋνυΙβΑΐη βΐίο 
(Γ8η$(αΙί5;δ6ΐ, ϋΙυπι ρΐΌρρίο »γθ, Ιιοο 6δ1 
50 ΙίΙ)Γ8Γυηι, δαΓηηΐλ ιηιηίΓηβ Ιαηο οοηΐ^ιη- 
ηβπίΐβ, οίοηβνίΐ (35). ΙρδβπιβΙ ΡΙβίίηβ, ςαΐ 
ΐϋΠι^υβίΏ ίυίΐΦ ίη Ρβυίυπι Π.οοη^ιιπιΙίοηίδ 
οοπδΰίϋδ 86 ρβΓίίβορδ ίη οβΓββΥβιη οίοίπαδυδ 
1αη{;ΐ)6ΐ}8(| ηοη |)Γίιΐδ θ νίπ€αΙίδ βιρβοϋρβ 
56 ροΐυ'ιΐ ςπΑοι δυβδ Νίεοοηαδ ίη(6Γροη(ϊΓβ( 

ρΓ660δ, 80 ρΓΟ 60 (θπϋ^ΓΠ δρΟηδΟΓΘΙΠ δΟ ίαε6- 

Γ6ΐ. Υίιΐβ ΡΙηΐίηβθ νίίβηι 6]υδ 0()6Γί Όε νίίΐί 
ΗοΜ. ροη(, ρΓ8&ηιί5δ»ίη. £Γυ(1ίΙί55ίιηυδ 1θ8π. 
Ο^ΓίδΙ. Αηΐ8(1π(ίυ3 ΡΙβΙίη® βρί^ίΐοΐβιη (|υ&^ 
\ίη('αΓΐδΑ5ΐΓίοΐϋδ6υΓΤ)θδ86^Β6δ3ηΓίοηίδθβ6αι 

ίαίρΙΟΓβνίΐ 6 ΟΟϋίοβ €>18ΓΐβΟ. δΙΒΟ. χτ, ()υί $β 

})οη65 6$1, Βάϊίΐϊο ί!ΐ6(ϋΐ8[η ααοουιη υβτϋβ- 
ηί^πβ €θη)Π)υηίο|ΐνΙΙ.|01 (^"Ν (]α{θ{Ι1υ.<(Γί$ 
νίπ 04ΐ|ΐιηϋ&ΐ6Π) θΐ ^8I8I^^18(^:>^θϋ5&δ υI^6- 
η'αδ ηρβΓΪΙ, ιίί^ηθίη ρίβηβ οΰπδβο ςϋφ(ιίο 
Ιθ€υιο Ιΐ8ΐ)6Αΐ. € 5ί (υο ΰίΐβΐίδδίαιο οοιίδϋίο 

« θΙ^ΐ6α)ρβΓ8δδΟΠ1, ΚΐΙ16 θΟάΟείίδδίΐΏβ Ρ8ΐ<ΐΓ, 
« ηοη 6886111, &8ΐδ6ίθ, Ι8η(8 ΓβΙ&ιυϋβΙθ οιγ- 
^ ου.ιινβαΐυδ; πΐϋ (^πίπ) αιΙΙιΟΓίβΙ^θΓίδ^ δί άί- 

« δ06(ΐ6Γ6 βΙ) υΓΐ)6 ίηδΙίΙϋίδδΟΟ), ρΓΟρΟδΙίΟ 

«κ ηοη οοηΐβιηηβηϋο {}Γ8Βη)ίο, ιι( ϋίαπδδίηιί 
« 8(ςυ6 ορίίπιί ρπηοίρίδ ΙΐΓϋίηβΙυαι ΰοηιί- 
« ϋδ οΙ»86(]ϋίο ηΐθ 8(1(1ίεϋΓ6α)• Νοη εοηίβηα- 
« ρδί 6^0 Ιθηΐηηι εοηάίΐίοηβηι 6ΐα ΐΑηΙο υιγο 
€ ιηίΐιί ρΓοροδίΐδΟι, οαί66Γΐ6» Ιυβ ρΓθΚδ^Γΐίαι 
« ΚΓ8(ί8, Π)ϋ1ΐ6ΐυ, ρθ8ΐ(ιη1ί)ίΐ8 οαιηΐ π)βΓ66ΐΐ6, 
α δ6ΓνίΓ6(|α8Π]οαΐγίδ ΗβΙίοοΓαιυ ρτίηοίραπ]. 
α Ν6ΐιιίη6υι ριοΓβοίο &(11ιαο ηυτί, ρΑΟθ βΐίο* 
« Γαηι 1θ(ΐυοΓ, <)ϋί ηοϋίΐίιβίο 9ίη\αι\^ βραιΠ- 
« ΐΙοη6, Ηυα)8ηι(8(6, Γ6ί αιί1ίΐ8Π8 δοίβηΐίη, 
« ^υδι^ι^8, οοα)ίΐ8ΐ6 ροδδίι οαΐΏ Ιιοο ρΓΐηοΐρβ 
« €0ΐηρΑ{<«Γί• 0α8Γ6 01 αΐ αιοβιη τΐοβοίΐ ιηί- 
α ταιη ίη αιοςίαιη (ΙοΙβθΦ, ςυοιΐ οΐιΐβίβιη οο- 
« 6θδίοπ6ΐη ηοη ραβϋίοβΓίδ ίοΓίυη» ρθΓυιη 
« δβρίβηΙβΓ οα)Ϊ96ηιη. Βοϋ λ|ϋΐβ βΓΐυίίΓΑΐα» 
«<Γυΐ8»6ΐ αηίαδ ΟθΙϋιαβοΙιί βΙ)Π6ΐαΐ6ΐα θΙ 
« 8ΐυΙ(ίιίθΐη,ηα6ΐηοοηΐ6ΐηη6ΐ)8αΐϋ9,()ΐΐ6θίΐ ρΓΟ 
« ΙαϋίΙΐΓίο ϋ8ΐ>θΙ)αη)α^, Ιβηίαιη ηοΐιίδ 6( (8σι 
« ίηϋίςηβιη 0Αΐ8ηιίΐαΐ6υι, ηυη ύκο δίΓΟΟΓΟι 

Ρη*€Ί$ έ€ Γβ^ιΟΜ ;$• ΑηβϋΙί^ ηίαί€τ, ΐΛίτίχ, €ΐ ρλψ• 
$οηα ί^ί^ίιίιηα €αίΜ€ήη49 €1 ί/αΓίαιηέΤ βΙ• €ί ΐΜίηέ. 
η. ΤΙιοΐΜί €(ααΐ€ ά4 Ρΐίίΰίί, 6ΐ€• 
(35) Ληι»ιοιβΐ€8 ϊίΐο ιαΙ^ιμ €ΐ «Ιίίπι {ιι ορρίιΐο Οοιια 

ΙυΓΠΙΙΙ (|ΙϋΒ ταίΐΐΙΓ» ροκίβυαίΐϋΐ |Ι0ΓΙ1Ι»•1Ι Γ«8ΐΗιιίΐ• 

€1 » ΑΙα^ηο Μο^εΙιοηιΐΜ Ουοο |η>$Ιο βτοοαίιιβ. «Μίλ- 86(1 ν6ΐ οχοο^ϋΑΓο δθϋοοι ροδδο* ο ηο• 
η3ί86Γ08ΐ ο ηο$ ίηίθΙί66$! ηυί βΐίοηβθ δΙαΙ- 
Ιίιίφ 6| 1θίη«)ηΐ8ΐί8 ρφηθδ ΐυίηΐΜδ. Υβι^α- 
(ιΐΓ, ΙϊΙ>6Γ. (ΐυυςιιο ναΙ(« υθ3( νίηιιπι ο1 
6ρυΐ88, 1116 Γ6^ηοΓαηι •1 αίτΙΐίβΓαπι ίηι- 
ρα(1^*ηϋβ8ίπια8 ΐ8Γ§ίΐ0Γ; ηοβ νβΓΟ, ^αί (βη- 
(υηι ίπιηΓα(ΐ6η(ί8 ρβοοΑτίίπαδ, ςηί Ιιοιηί- 
ηίδ δΙοΙι^Ιί 8θπιηί0 ηοη (Ι6(6χίιηα8, ()08| 
ΟΓυοίβΙαδ 6(Ιοηη6ηΐ8 ίη Ηοο ίηίβΐίοίδδίιηο 
(;βΓ66Γ6 (ΙθΙΙηβηΐϋΓ. Νοη ηββλνβτίηι α^ο 
^ιι&ΐϋΐη ίαί886 ροπίίίίϋίβ ιΙοΙογθοι» ]α8(βηι^ 
ιπ (βηίΑ Γθ ρΓΦ86Γ(Ιιη, ςυββίΐοηβαι; 86ϋ 

ϋ6ΐ)6Γ6ΐ, Γ6 (ί6ρΓ6ΐΐ6Πδα 6( ϋΟ§ηί(<1 , η08 

Ι8η(1βαι (]ΐπ οΓβηιβηΐίφ δα® ίυΙαΓί δυιουδ 
δίιηιιΙαοΓΑ 61 ίωα^ίπβδ, β Ιϋηΐ» ιηίΜπβ Η- 
1>6Γ«Γ69 Ιιί3 ρΓθΒ^ίβΓίία) (ϋ6ϋΐ|8 ςϋϋιυβ &8ΐι- 
νβΙΟΓ ηθδ(6Γ €ΐ6Ι06ηϋ9, ρί6ΐ8ΐί$, ηιίδ€η• 
60Γ(1ίΑ), 61 «ΙίθίΓαηι νίΠϋΐιικη βχβαιρίβ^ 
68ηϋ4ίβ$ίη)& ίΙΙβ Α6 8«1αΙ>6ΓΓίαΐΑ $αΑ ρβα^ 
δίοηο ίη ΙβΓΓίδ &ι1 δαίαΐβπ) Ηαω8η^Κ6α#« 
ΓΪδ Γ6ΐλ()ΐιί(. ΜαΙΙ^ $αη( ηαΓθ ρπΐι^ίι>•πι 
(ί6εβη(9 πΐ8χίπ)β ν6Γ0 ροπϋβοΰπι; 86(1 
ουΙΙβ νίΓίοδ 6$( ς|υ<6 πΐ8(;ΐ9 ΐβηΐΐΒ ροΐ6ΑΐίΑ) 
€οην6ηίΑΐ ροδΙ Γ6ΐί|{ίοη6ΐη,(|α&πι ϋίβωβηϋ» 
61 ηιίδ6π6θΓίϋ8. ΟΙι 1)βο^^οι)9^^«8^ί, βί ηοη 
οαιηίαοίη8&η8ΐ)ϋ6δ8υηΙ, ηιοϋοΓΟδ ϋοίη^βρ^ 
ΓιαηΙ. δληαϋίΐίβ ρΓοίοοΙο 8αηΐ ίη^οηίΑ οο- 
«.δίτα, 6ΐ 81 ςΰί<1 ΙίοθηΙίλ δΰΗοΙβδϋοθ• (^αη 
ίη δίαϋϋθ ^πίτβΓββΙίϋαδ οϊ} ϋίδοορίΑΐΐαοΡδ 
ιη«30Γ 6δ$6 βοηδυβνίΐ, βϋωίδίωαι , Ιΐ8€ 
Α<^ΐΗΐ>ϋΑ 08δΙί§8ΐΙοη6 ίΐα οοιίδίΑπίβΓ βηΐθπι- 
(Ιαιηα8«ηΙ ον9$ ςηΐδ ρ6Γ(1ίΐΑ8 6^86 ΟοηιΙηυδ 
«Γΐ)»(Γ4ΐ)&ΐηΓ ίον6ηΙ«ΐ8 ϋιηίίβω 8υΑ ίϋΜ{{6η* 
(18 1φ<6ΐΜΡ Η β^ιιϋββί. Τ6 Ιβ;ίΐαΓ, Ηιηβ βΐ 

Ορίίΐα^ Ρθ(6Γ9 (]116Π9 86ΦΡ6Γ οϋ (ϋ^πίΐ8ΐ6η) 

6Ι 8ίηβι^ΐΑ'θΐη λΙοοίΓίηβαι οιιιη βϋιηίΓΑΐίοηο 
Ι«α(ΐ8ΐηα8, ^αβαιςυβ υηίοαηι ΙίΐΐυΓβΐυΓΑ» 

6( <9Γ»ϋίΐίθΠί8 («111 ϋΓ^Φ, (αηΟ 1.8(ίθ89, 60- 

Ιυηιοιι ϋαοίωαβ» ««ιρρϋοΐι^Γ Γ0^βηΐϋ8« 
οαιηαβ 8(1 Ι6 (βηςια&Φ «(1 8«ΙυΙ>6τππιυηι 
8ί(1ιΐ8^9η(ΐ6η(6δ9 ΙΑΙ (α οιηρίααι (Ιοοίίδδίηιακ 

6Γυ(ϋ(ίοηί8 δΙίΚίίΟδΟδ 6( Οϋρί(1θ8 8 (ΑΠία 
08ΐ8αΐί(8ΐ6 (αΟ ρ«(Γ06ίηίθ9 (ϋβ 8α€ΐΟΓί(8ΐ6 

6( ι;Γ(ΐ(ί8« ςιΐΦ πΐΑχίηΐ8 «ραιΐ ροη(ίβϋ6ηι 

68(, 8ϋ ΙΐΑΟ 6βρίίνί(θ(6 νίη<ϋθθδ Α6 1ίΙ>6Γ6δ. 

Η8ί>ί(υΓυ8 ηο8 ββ οΐι (ιοο ηοη ηιοϋο ($Γβ- 
(08 6( α)βαΐ0Γ6ΐ ΐιιηιί υίϋοίί, 1βη(» 6ΐθη)6η• 
Ιίφ, 89(1 ρΓΟδα ο( οΑΓίηίΜ βιηρΙίδδίαΐΑΓυαι 
Ι«αϋυαι (αβΓϋοι 60ηδ(βηΐ68 αο ίηϋβίβδβοδ 

ρΓ(Β€Ρη68. » 

108 ι^χχχνιι.] 

ΜαηίΠ66η(1(ΐαι νβΓΟ €[υ8 ε8Π)ρ8ηυη], 6ρί8- 
οοραυι 1η(6Γ&πιη6η86αι,ρΓθ8βουΐα8 βδΐ,ι^αοιΐ 

86 68ΓΠ]ίηίΙ^ϋ8 06ΐ6ΐ)Γ8δδβΙ, ΐρδ{δ (6ίθΓ8ΐη Μί- 

οΐιαβίί^ ΡβΓηί ν6Γΐ)ί8, (ΐυί Οβυαραοί 6^υ5(1(;ιη 
νΐΙ«ιη (ΐ680Γίρ»ί( (39). 
« Νυηο ωββηί ίη ϊι\χηο Βοδ^^ΑΓίοπί^ ιηαηΙ- 

« βθ6ϋίίθΐη ΟρθΓ» ρΓΟϋϋΠΙ 6ΠΙ 6Χ{ΐΙΙθβΓ(4. 

« ΙΙγΙι» (οΐ8 ί68(ίνί(«(ίΙ)υ8 6((,θη(<ι 8ΐί(^υπη(1ο 
« 6Χ9αΙ(θΙ:>8(, υΐ Γι( ίη εβΓηίδ ρρίνϋδ; (ΐ6ΐ)86• 
« οΐιβηϋϋπι (αΓΐ)Α ΐ8ΓναΙϋΓυπι, ρΐ3α$ίΙ)πδ 6( 
« ο&η(Μ ρίβυβ οοιπΙα. Μ8^η1 Β65δ8Γίοΐιίδ οο- ηιιΙΙι ΜοβοαΑ ΐΒ^^ιιέί» ^βιΝΑβίιι λ ΓιιικΙϋΐιβηΙίββΓ^ιΐι, 
86 δί^ιιηηίΟΓ 5Η^ίΙί<:;ιιρ «ιΐΐι ιοηιρίιιπι «ΓϋΐκιιΐϋχίΐΗΐιηι 
Π(:ί|ΐ3πκ ΥΐΓκίιιί δ^επιπι. ΥίιΙ. ΤίηΙ^ο.^ϋΙιΐ, 8ιοτία 
ύίΙΙα Ιαί, ίίΜΐ,^ ΐύΐη. VI. |»»ι*ΐιί ι, ρ. 5^5, αί ΗύΓΰ. 
Ζ&ιιί. ΗέξΛΐ. /Ιίιι. Μο$Μά. 
(^) Υια€ α»ιυρ:ιιιί Ο^ιογ. οΛ. ΗοάίοΙ ΪΙΟΙ. Ι.ΧΙ ΑίΟΥδΙ! ΒΑΝ01ΝΗ 

« ΓθδίοηΡϊη ηηοΐυδ ΙβιΙίυδ ΙβυϋβηιΙί Οαπη α- 
ν 1111$ βρΙ^Γβπιιηβ Ιιοο εοικίίϋϋ. 

Β^Μίαηο^ ίοίΜΜ ηιί Μ €οη€€ί$ίΐ ΑροΙΙο. 

Ει ^ΗΟ Μ Λαί«9 $^Ρ€Ηΐα ηοιίτα νίάβιιΙ ; 
Γ€Τ 1€ ρή$€οτΜΐ» Ιαηάα €Χ€€$$ΊηΐΗ$, !>« 

Ι η ιτΛίίηαηι ήαοτ γ«ιμ ΰΊίίΤΟΜβ ροΐοη, 
Μαα βιίαΜ ρ€Τ 1€ ιηαρΗί ϋ€ηιο$ϋκΗί$ οτα^ 

ν^έήοτ )ΐ€Γ ί£ ϋτα'άα {αοΐα Ιαα αί. 
Ρ€ηοτί$ αί ΐαηΐί ηι'ίηίηιαί (αεπικϋα ρατίη 

ΟΙ»ιίΛ€ΐ, ^χί^ηηνη ΜρΙαιάΊάα ν€τΙία ρνΙιι$, 
Τ€τνα ραΐ€ΐ^ ράα^Η$ ηοίηηι^ ίΗβηι αΐία άβντπηι 

Οπία^πηί ίύ Ιαίηϋ ηοη €$ί ίιι γ«6ιι<, αά οηιηα 
Ιηρ^ηΐΜΜ Ια(€ΐ^τα$ ίΙ ρ€η€ίταΐηΗ€ Ινκαι, 

Ιηιρύηο αο τηηΜ ^ϋβρίήι^ €1 αά οηιηία ηαίια 
ϋηη* ηιίΐα ρηίί ρ€€ΐοτα, ηιϊΙΙί ίαρί$. 

1η νηα, ηπαηία ^«/, ίηεηΰΗΜύ $ιια4, 

(37) 1ο»η. ΟοιΓιΓαΓίιι<( ίη ιϋ^Ιο^ο ουί ΐιΐυΐιιβ : // 
¥τα€Η€ίίΛ^ Γ«ιιι ρΜΐΙο ιιΙίΐΰΓ η3ΓΓαι ; &ίΐ βηίιη, €3ΐιι« 
ΙΗΐυυιιι ίιιίβ&ϋϋ 1ι;ΐΰο1ι.ιυ»Η1)ΐΐ5 Β65&»ηοιΐ6ΐη »<Ιη&50, 
ΰ ρβηοιίΑίιιιιι (ι^υοϋ νοΓΟ αΐιβΐιηίΐβ ν'κΙβΙιΐΓ) ιάγ- 
ηιΊιι» <|α«:(1αιιι ίιιΐίιι& ίη β]ιΐί> Ιβιιιίοιιι αιΙ \^ταϊ\\ ε6€ί- ΓΟΜΜΕΝΤΑΚΙΰδ. "« 

€οτροτ£ ίη €Χ€€ΐ%ϋ η9α}€$1αί €Μΐα {αΜατ 

Ρΐη* Ιιοηΐίϋέ; ίιβτοΗΐη (τοιη ιί6ί, Β€$$αήο, ηί; 

Ει άαΐα εαηι [Μ€ήΙ ΙαηΙα ρτα$ΙαηΐΊα ιιι^ηι^πι, 
ΟΊ αηίιηαιη ιη€ηώτί$ ίιιι^*κ^Γ^ ρατ€ΐη. 

« Οιιθ(1 οππ) ΙοΓΥΑίαδ ορίιοΐ^υδ νοοαϋδδίηαυβ 
« Γϋ$Ιο (ϋβ ςικχίαιπ , $ιι1)[ηυϋυΙβπ(6 Ιγτι*^ 
« ιηείηΐ]ί5$(η, ΙβηΙίδ ρβΓίαδυϋ Ιφΐϋία Ι&αϋίΙ^ιΐΒ 
« ί1ΐ6« ΐ3τ1$1(Β, ςυοΐ ίΐΐβ ογοπΙ οβΓΠΐίηβ, 8η• 
« Γ608 ΐοΐ ηυηιιηοδ οΙβΓ^ίΐυΓ; Οβπαμβηυηι 
« η:θΐ 8(1ν6η(θηΐ6ΐη, ί&οΙυΕ»(]π6 (ϋ$$ία)υ1βη* 
« Ιοιι<οηπιρ1ΰχιι$ 'Χαηψαηΰ^ \ι\(]η'ύ^εαηιραη€, 
« υϋι $ΗΗΐ ίΙΙί άΐρίΐί ^ιιί Ιοί άβ ηΐ€ τηεηάαΰία 
« $€ηρ8€ταηί? οΐ ουΓβο ςβππηφ Αϋθοηβηίοο 
« |)Γ6ΐϋ 70 (Ιαοϋΐ. βηηαΐοϋοηανίΐ. Ιηϋο πιιΐ8- 
β Ι^ΙίίιίΑ 6(ί6ΓΓί ;υ$$ο ΓυΙΙυΓβ, ςαβιη 6ΐ νορϋβ 
α πίΐδίΓί νοεβηΙ, ϋοηο δίϋί οΠιη β Γβχι^ ΡοΙο- 
« ηοΓυπι ιηΐ$5θ, ουηιυΐ&ΐί. αιαηεπδ ιηοηα* 
« ΐϋεηΐϋπι αϋϋίΐ (37). » 

ηί&δο, ρρο ςηίΐιυβ ΙοΙ ηπηιηιοβ ιΐΰοβρεηΐ ςυοΐ ίΙ1;ι 
ί«ΐ6Γαπΐ ; Πΐΐΐβιιηΐί ιΐβίιιιΐο 3ΐ)8(|ΐΐ6 ρβιβοιι» €9Γ(ίίιΐΑΐ6ηι 
€ΐηίί$<ϊ6 : 1/6ί $ηηΐ ίί </ί</ί(ί, οΐΰ., βρρΓοΙιοηδλςιιβ υ}(ΐ9 
ϋοχίΓ» &4ΐυ(Ι ηιοϋίοί ρΓβιϋ ιηιΐϋΐυιιι ίη8€ηΓι$86. Οί€ έχΙίΊ^€^αΙ ΑηοΙοτ ίΗ%$€ΤΐαΙ\οηϊ$ €αΐαΙο%Η%η ορ^τπιη Β€$ίαήοηΙί, αΐ ρατηηι αζΰίΐταΐβ €οη(€€ΐΗΐΗ €% 
ΜΛϋΊ» ίαηιιΐΜ Ιαί^οΓαηΙε/η ; ηΗ€ΐη ίάβο ροΐίιιι οηηΐΐέηάηιη ηπανη $νρρΐ€ΐιάΗηι )ηάί€αυΐηΐΗ$. Υΐάφ ίη[τα €0* 
ηηάϋΛ ορ^τηηι τ€€€ηίίοη€ίη αΰΰΗταίαιΊηιαιη €Χ ΕαΜήο €1 ΙΙατΐ€ΐίθ άίρτοιηρΙαΜ, Εοιτ. ΑΡΡΕΝϋΙΧ χΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ 

ΑΝΕΟΒΟΤΟΒϋΜ 

?λΒΤ1ΙΙ ΕΧ ΑΒΟΗΐνΟ ΒΑδΙίΙΓ.Β 855. χπ ΑΡΟδΤηίΟΚϋΜ, ΡΑΚΤΙΜ ΣΕΧ ΥΑΤΙζΑΝΑ 

«ΙΒίΙΟΤηΕΟΑ ΟΕδΟΚΙΡΤΟΗϋΜ. 103 115 ι 

ΒΐέΙΙα τβάπα'ιοη'η ϋαηοηίϋοπίηι ΒαίΙΙίόα! 88. Χ Π 
Αρο$ΐοίοτΜΜ^ (α€ΐα ρ€τ Εη^€η\ηηί ραραιη Ι V. 

Ευ;;6ηίυ8 €ρίκορυ8, 86Γνυ<( 86Γνοηιιη 0(Μ, άΙ- 
Ιβ€ΐο ΟΙΊο Β6883ηοηί« 1>η8ί)ίΓΧ 5δ. XII Λρο8ΐυ1θΓΐιπι 

ρΓ€&1>]ΤΙ• €9Γϋ.» 83ΐυΐ6ΐη 61 8ρθ8ΐθϋΰ3ΙΙ1 1>61ΐΟ(1ίεΐίθ- 
ηοιη. 

Πυιη 8(1 ρ6Γ8θπηιιι Ιυαιη, ηυαιη (Ιίνίιια οΐβιηοηΐίη 
ηιαχηίβ ί11ιΐ8ΐΓ3?ίΙ ιηιιη6ΓίΙ)ΐΐ8 ($Γ8Γΐ8Γυιη, ρΑΐβπΐΦ 
ιΙίη§ίιιιυ8 €θη8Ϊιΐ6Γ8ΐίοηΊ8 ΙηΐιιΊιιιιη, 61 8ΐκ*ηΙο ρΓΟ- 
φί€ίιιι<ΐ8 (|αο(Ι Ιο Κοηιηηαιη Κθ€ΐ68ί3ΐη, €ΐι]ιΐ8 Ιιο- 
ιιοΓ^Ι)•1ο ιιΐ6ΐηΙ)ηιιη 6ΐί»ί8Γΐ8, ΐηοΓυιη 1)οηθΓ88 ιιια- 
ςα'ιΐυιΐίηο ιιΐϋίΙιΟΓυιη , ϋί^ηυηι , ηιΓιιι ίπιο ροιίιιβ 
ίΐφΐι'αυιη Γβρυΐηιιιαβ υ1 €8 ΐίΙ>Ί ΓητθΓ8ΐ)ίΙίΙθΓ οοιΐ€6- 
ά8ΐηυ8 ρ6Γ ςυχ ουπι ϋ'ινίιΓι €ΐιΙΐυ8 ίη5ΐηυΓ8ΐίοιΐ6 
8ΐιίιιι»Γυιη |)βπ6υ1ί8 βΐ 66θΐ6!>ί8πιιη Ιυχ οογ» εοιη- 
οΓΐ8&8Γυιιι (1ί8ρ6ΐιϋϋ8 βαΙυϋπίοΓ οοειίΓΓ.ιΐυΓ. €ιιιιι 
ίΐ9<)ΐΐ6, 8*16111 ηο1ιί8 ιιιιρβΓ 6χρο$ΐ]Ί&ΐΐ, ίπιείΜβ , ΓΟΐΙ- 
ϋίιυ8 86 ρΓον6ΐιΐυ8 68ηοιιΐι8ΐυιιηι 61 ρΓχΙιβηΗαΓυιη 
Ι'λΜιχ XII Αρο^ΙοΙοΓυπ) ϋβ υτ^ΰ, ψχ Ιυί οαηΐϊ- 
ΠΑΐΐΐυβ ΐίΐυΐυβ ραΓοεΙΓιαΙίβ 6Χ8ί8ΐίΐ, 6ΐφΐ8(|ΐΐ6 ραΓΟ* 
εΙΓιαηοΓοιη» ςηί ίη ιιιιιιι6γο 6θρΊθ8θ 8ΐιηΐ, Απίπιαπιπι 

€υΓ8 ρ6Γ 111108 €81Ι0βΊ608 ΓΟΒ*! 60η8υ6νΊΐ, 61 ίιι (|ΙΙ8 

Ρατηοι•. Ολ• 01^X1. υιιυ8 68Γϋίη8!ί8, ηα» Ιρ88ΐη 1)88ΐΠοαιιι ρΓΟ ΐ£ΐηροΓ€ 
οΙ)ΐίιΐ6ΐ , η66ηοη 06(0 68ηοηί6ί ΐοΓιϋβιη Ιιιί1)ΐ ρπο• 
1)611(188 οΙ)ϋπ6ηΐ68 8ΐ) οΐίαα ίιι&ιίΐυϋ ίοΓβ ηοββυηΐυΓ 
ρΓθρΐ6Γ }ΐ08ΐίΐ68 ίη6υΓ8ΐΐ8 , £;υ6ΓΓΑΓυηι ϋί8€ηηιίη8» 

ΙΙ10η8ΐίΐ8ΐ6ΐη» Ρ68168, 8ΐί88ςΐ16 <ϋν6Γ888 68ΐ8ηΐίΐ8ΐ68, 

8(ΐ60 16111168 61 6χΙΐ68 ί8€ΐί 8υηΐ, ςυο(1 (Ιίΐ66ϋ Ιϋϋ 

ίρ$ί(Ι8 666ΐ68ίΧ 68ηθηί6ί 6Χ ίΙΙίβ 86 60ΐηΐηθ(ΐ6 81181611- 
19 Γβ ηοη ν8ΐ6η(6β, βρυΐΙ ρΓ9^;ΐΐ8Π1 1ΐ88ί1ίθ3ΐη Γ68Ί• 
(Ι6Γ6, ίΠί ίιι (1ίνΊηί8 (ΐ686ΓνίΓ6 ΟΟΠ 6υΓ8ηΙ, 86 ρΓΟ- 

ρΐ6Γο& ίρ88 1)88ίΠε8 18 ΠΙ €ίΓ08 ευΐΐυπι ςυ8ΐη ν^^ι^ 
ιη6η 611Γ96 Ιιυ]υ8ΐβθϋί ιη82η8 Ιΐ86(6ηυ8 ρ8888 ΓιΐθΓΐΐ, 

61 ηί$Ί 8υρ6Γ 1ΐί8 83ΐυΙ)Πΐ6Γ ρΓΟΥί(Ιθ8ΐυΓ, ηΐ8]0Γ8 ία 
<1ίβ8 Ρ8581ΙΓ8 811 (Ι6ΐπΐη6ηΐ8, 116 ^^ ^><^^^ ΛΟ€β' 
ρίπΐυ8, 68η0Πί63ΐα8 61 ρΓΧϋΐ'Οϋφ ρΓΧϋίοΐΦ 1>38ί- 

Ιί€;6, ςυο8 ςυοη\ΐ8Πΐ Ι^8υΓ6ηιίιΐ8 άβ 5υΓ<ϋ8, Ιρ&ίυβ 

1)88ίΙί€Χ 68ΙΙθηί6Ι18 (ΙυΠΙ ΥίΥ6Γ61, θΙ)ΐίη6Κ>»1, ρ6Γ 

οϋίΐυιιι 6]υ$ϋβιη 1•8υΓ6ηΐϋ, ςυί ία 8ΐη)8 ΟΓϋο ηο- 
ι^ΐΓ3 (1οπ)ί6ΐ1ίυιη Ιΐ8ΐ)6ΐ)8ΐ, (1ί6Πΐ 6ΐ8υ8ίι 6χΐΓ6ηιπη), 
Υ308ν6ΠΗΐ 61 να68ηΐ 8<Ι ΡΓΧ86Ρ.8; ηθ8 ςυί ϋΐνίηυπι 
ευΐΐυπι (ΐΙ)ίΙϊ56ΐ 61 ρΓΦ86Γΐίιη ίη 66€ΐ6&η8 ύιοΐχ 
υΓϋίδ» (ΐυ8Γυιη ιιο1)ί8 6υΓ8 8ρ66Ί8ΐίϋ$ 681 οοιοιηί888, 

]Ι1{;ίΐ6Γ ίηΐ6Ι18ί8 ϋ68ίϋ6Γϋ8 80ϋ€ΐ&ηΐΙΐ8, νθΐ6ΐΙΐ63 68 
ΙΐΙ)ί €θη06(ΐ6Γ6 ρ6Γ ((υχ |)8$ί1ί696 8ΐ8(υί 6ΐ ρ8Γ0« ΟΕ νίΤΑ ΕΤ ΚΕΒϋδ ΟΕδΤΙδ ΒΕ8δΑΚΙΟΝ15 ίΧΙΙΙ 

ΓίΓιαιίΛΓυιη ρτΛά. αηίιη3Γυιη $2ΐ1υΐί ταΐβαΐ 8αΙιιΙ)Γί• 
ΙΟΓ ρΓονίάβιί, λο ηοβηβδκ εαρΗυΙ^ΓΪβ (ϋοΐ96 Ιι^δίΐίο», 
61 ςυα 8ίΙ, ΓρυεΙοαιη, ΓβιΙϋίΐυυιη &€ ρΓονεηΙοιιιη 

νϋΓ08 Τ&Ι0Γ68 3ηηα05 ρΓΧ56Ιΐ(ίΙ)ΙΙ8 ρΓΟ 6ΧρΓ68818 

1ΐ3ΐ)6ηΐ68, Ιυΐ8 ίη Ιιηο ραπβ 8υρρΓΐ03ΐίοηΊΙ)ΐΐ8 ίηοΐί- 
ιιαιί, είΓουιηδρβοηοηί ΐαχ βυοιοπίΑΐβ ηοδίΓβ ρί3β- 
(Ιίεΐα, εαηοηίοοΓίιηι 61 ρρχΙΐθΐκίΑΓυπι ηυπιΟΓυαι »(1 
ιιυιηβΓυιη ηααΙυοΓ Γ6(1ιιοοη(ϋ αο 8ΐ3ΐιΐ6η(1ί βίΟΓϋί• 
ιιαιιιΐΐ, 4|υο<1 τα02η(08 ρΓ3β(ΙίεΙί , 61 Ιγ68 »1ϋ 8ΐ 
νηεαηΐ αϋ ρΓΧ56η5, νεί ςπο^ ρπιηο τβεαΓβ εοηΐΊ^β- 
ηΐ, ρβΓΒοηίβ ίη βαεεπίοΐίο εοη$ΐίΐυΐί8 ςιΐΓΒ ϋρικ] ϋί- 
είαιη Ι)3$ί1ί€3η) ρ6Γ8οη3ΐίΐ6Γ Γβ&ίάβΓβ ίΐΐίηυβ ίη ύΐ- 
νίπί» Ιιη]α&ιηοιϋ ϋεββΓνίΓβ αε ευΓ&ηι ρρφιΐίείαιιι 
{?0Γ6Γβ 61 βχ6Γ€6Γ6 εοιιΓίΗΐιο ΐ6ΐΐ63ηΐηΓ. Αΐίοηιιίιι ηοη 
Γ68ί(ΐ6ηΐ6$ βΐ ποη (1β86Γνΐ60ΐ68, 86 ευΓ8ηι Ιιυ]η8- 
ηιοϋί ηοη 6Χ6Γεΰιιΐ08, υΐ ρΓχΓβΠΠΓ, ε3ηοηΊε8ΓιΙ)π8 
61 ρΓ»^ΐ3οηιΙ1$ ρ6Γ 608 οΙ)ΐοηιί8 ρΓίΒ:Ιίειίδ ρπναΐί 8ίηΐ, 

ίΙ1ίί]ηβ ναΟΛΓβ €6Πί%6αΐ)Ιΐ1Γ 60 ίρδΟ, ίΐβ οαΐβΓο ρΟΓρβ- 

Ιυί8 ΓιιΙυΓΐ^ (6ηιροπΙ)υ8 εοΐιΓβΓαηΐιΐΓ , »ε τείίςποβ 
6χ 6ί8(1βπι ε3ηοηίε»ΐίΙ)Η8 ει ρΓχΙ)6ηιΙί5 ςιιαιη ρΓί« 
ιηιιιη ί1Ιο8 8ίη)υΙ νεί 8υεο68δίν6 ροΓ εο8$αιη αυΐ 
<ΐ6068ί)ηιη ίΐΐοδ οΙ)ΐίηοηΙίυιη , 86υ η1ϋ8 ςυΙϋυ8νί8 
ιηθ(Ιΐ8 ναεαΓ6 εοηΐίςβΓίι, 6ΐίαη)$ί οηιηοβ ε.ιηοΐΜεα- 
1118 61 ρρχίβηϋχ Υϋΐ εοΓυηι αΗ(|ΐι1 δρεείαΙίιεΓ 86υ 
£οη6Γα1ίΐ6Γ ι1ίί»ρο5ίΙΙοη! ηροΒίοϋεΐΒ Γ6$6ΓναΓι 6\8ί- 
δία^ιΐ, «υρρηπιεηϋί ρεηίΐαδ 61 εχδΐίιιςποηϋί; οε 8υΙ)- 

86(]«Ι6ηΐ6Γ 16ΓΓ38, 31ΙΓ:Ι, ρθ88685ΐ!θη08 61 Ι)0Π:Ι 8ΐΐρρΓ08• 

80ΓΙ1Π1 ε;ιπαηί€3(υιιπίΐ βΐ ρΓΦΐ)6η(ΐ3Γυιιι 1ιυ]ιΐ8ΐηο<Ιί 
()Ιοΐ;6 πιρηδχ, 8ί (]ΐια 8ίΐ , λΓιο^υί» ϋβ ηον:ι ραψ ΐβ 
Ίηδίίΐυβηιΐφ ρΓο (]υοΐί(1Ιαηί8 άίδίπϋαΐΐοηίΐιηδ ίιιΐοΓ 
οαηοηίεο8 61 εαρ6ΐΐ3Ί08 6]ιΐ8(1ϋηι 1)38ί1ίε£ ίη ίΙΐ3 <1Ι- 
γίιη8 οΟΙείίδ {ηΐεΓοδ-^ίΰπίο•) (1ί8ΐπ1)υ6ηι1ί8 ειιηι βοπιιη 
ΓπιεΐίΙ)ϋ8, Γ6(Ι(1ίΙί1)α8 αε ρΓΟΤβηΓιϋυβ, αΓΓΐ8ςη6]υπ- 
1>(ΐ8 6ΐ ρβπίηεηΐίίδ βυίβ ίη ρορρείπυαι υηίεηάί, αη- 
ιιεύιεπίΙΊ, »ρμΠεηη()ί 61 9ρρΓθΙ)3ηϋί , ηβοηοη ^]υοιΙ 
ίπΐοηηι,ςιιου8(]υ6Γ6(]ιιεΐίο 61 3ΐί3 ρΓ»ηιί883, 8ί ρεΓ 
16 ΓιοιιΙ, (ΐ6ΐ)ίΐυηι $0Γΐί3ηΙϋΓ είΤΰοΙπηι, (|ΐιί1ίΙ)6ΐ εχ 
ίΐίεΐίλ εαηοπίείδ ηρυιΐ ρΓχΓ3ΐ3πι 538ΊΙίε&ιη ηοη τε^ί- 
«Ιεηΐίϋυβ, 61 ίη ί11:) ιΐίνίηίβ υίΟεϋ8 )ιυ]ιΐδΐηο(1ί ηοΝ 
ίηΐ6Γ6886ηΙ>1)υ8 υη3ηι <Ιηηΐ3Χ3ΐ ρεΓείρί»!, Αΐία νβιο 
Ηΐ6(Ιί6ΐ38 8υοΓυηι ο:ιηοιιίε3ΐϋυη) 117 βΐ ρΓ2εΙ>6ΐι- 
ιΐ3ΐ'ΐιηι Ιιυ]ιΐ8ΐηοϋί ϋίεΐφ ηιεη§χ ρΓο (1ί5ΐηΙ)ΐιΓιοηίΐ3ϋ8 
ρΓ»ί3ΐί8 388'(|^ηοΙηΓ, (ΐυοιίςηε ηιιΠυδ εχ είδόεπι ο»- 
ιιοηίείβ ϋβ ρΓΦΐΙίεΐίδ 86υ 3ΐϋ8 (ϋ8ΐπΙ)υΙίοηίΙ)ΐΐ8 ίρδίηβ 
1)38ί1ίεΦ, 6ΐί3ηΐ8ί ίΙΙαΊη ο1)1βΐίοηί5υ8 8ου 3ΐϋ8 (|ΐι1- 
1)ΐι$ειιη<]υϋ εοη8ί8ΐ;)ηι, ρΓΟ Γ68ΐ()εηιί3 86υ ηιίεπ-δ- 
βεηΐία 3ΐίιυ]ιΐ8 ιΙΙ«ί βΐίςηυ ρ^ΓοίρεΓβ ροδδίΐ, ηίδί ία 
οαϋεπι 1)38ΐΙίεΑ ρβΓ ΐοΐιιηι 3ηηαηι ΓεδΐίΙβηΐίαηι ρ6Γ- 

80η3ΐ6Π1 ίθ06Γίΐ 6ΐ ίη 63 ϋίνίηίβ ΙΐΜ]ϋ8Π10ΐΙί ίπΐ6Γ- 

ίιιεπί, 36 οηιηίΑ 61 8ίη];ϋΐ3 3ΐί3 είΓε8 ρΓ26πιί583 ηε- 
06883Π3 , 86α ςυοηιοϋο1ί1ΐ6ΐ ορροπυπα , βίβΐυεηϋί, 
ΟΓΐϋηβηιΙί, (ΙεεβΓπεηιΙί, Γαείεηάί ει εχδοςυεικίΐ ; εοη- 
ΐΓ3(Ιίεΐ0Γε8 ςυοίΐυβ ρεΓ εΐ{η8υΓ3ΐη εεεΙε8ί38ΐίε3ηι εΐ 
»ϋ3 ]υπ8 τεηιεϋΐα, «ρρείΐαΐίοηε ρο8ΐρο8ίΐ3, εοηι- 
ρββέεηάί ρΐεη^ιη 61 1ίΙ)6Γ8ΐΑ αυείοηιαίε 3ρο$ΐοΙΙο3 
ΐβηοΓΟ ρΓ2686ηΐίυιιι εοηε6(1ίαιπ8 Γ3ε(ΐΙΐ3ΐ6ΐιι : ηοη 
οΙ)8ΐ3ηΐϋίΐυ• (|υϋ)υ8€υηςυ6 εοη8ΐίΐυΐΙοηίΙ)υ8 ει ΟΓάί- 
η3ΐίοηίΐΗΐ8 ιροιίοΐίεΐβ, 36 άίεΐχ 1)3ΗίΙίε36 ]υΓα- 
ιηειϋο , οοηβΓπΐ8ΐίοη6 8ρο8ΐοΙίε3 , τεί φΐατίδ Ογ- ιιιίΐ3ΐ6 3ΐί3 Γθ1)θΓ3ΐί8 , 8ΐαΐυΛί8 6ΐ εοηδαείαιίίι;!- 
Ιιυδ , εΐί3ΐη$Ι ϋβ ίΐΐίδ εοΓυηκιοβ Ιοί'ΐδ ΐεηοπ1)ΐ]β ϋβ 
νεΓΐ)θ 3ίΙ νεΓ5υιη ίη ρΓΧ8εηΐί1)η8 Ιΐ3ΐ36ηιΐ3 ίοΓεΙ 
ιηεηιΐο, ςυίΐηΐδ οηηηίΙ)ΐΐ8, 3ΐί38 ίη βυο γοΙ)ΟΓ6 ροΓ- 
ηίΑπδΐιπδ, (ΐ6Γ0ς3Γ6 ίπίεπιΐίπιυδ βΐ (!6γο§3πιιι8 ρεΓ 
ρΓΧδεηΙΰδ , ρηνϋε^ϋΗ, (^Γ3ΐίί8 εΐ ΙηϋυΙΐίδ ^β ρθΓ• 
είρίεηϋίδ ΓΓυεΐίΙ)ΐΐ8 ίη α1)8ί«ΐί3 ρΓΧδεπίηι ρ3ΐηαΓ- 
ε1ΐ3ΐίυπι βεεΙββίβΓυιη ϋβ ϋίοΐ» υτϋε εϋΠΟηίοίδρΓΟ 
ΐεηιροΓε εχδίδίεηΐ'ώοδ ρβΓ δβϋβιη 3ρο8ΐο1ίε3Πίΐ ίη 
δρεείε βευ ίη ^εηεΓβ εοηεεδδίδ, εχίεΓίδςυε εοηίΓα- 
Γϋδ ςη'ώυδευηςιιε. Ααΐ $ί 3ΐί(ΐιιί 3ροδ(ο1ίε3 νεί βΐία 
ςυ^νΐδ 3υεΐ0Γίΐ3(6 ίη ϋίεΐ3 1)38ΊΙίεα ίη εαηοηΐεοδ 
δίιιΐ Γεεερίί, νεί υΐ ΓεεΙρίβηΙπΓ ίηδίδίαηΙ» 86α δΐιρεΓ 
ρΓονίδίοπίϋαδ 8ί5ί ΓαείεηϋΙβ ϋβ εβηοηίεΐιΐίϋαδ εΐ 
ρΓ86ΐ)6ηϋί3 ίρδίϋδ 1>3δί1ίε26 δρεοίπίεβ, νβΐ 8ΐϋ8 1)εηο- 
Πεϋδ εεοΐεδίαδίίοίδ ίη ϋΐίδ ρ3ηί1)αδ £;εηοΓ3ΐ6δ ϋίείοβ 
δεϋδ νεί !εβ3ΐοΓπηι ίηφείΓηπηΙ ΙίιίεΓαδ, εϋ3η)&ί ρβΓ 
638 3<1 ίηΐΗΐ)ίιίοη6ΐη, ΓβδβΓναΐίοαειη εΐ ϋβεΓ6(υιη» 
νεί &1ϋ8 <|αοιηοϋοΙίΙ)6ΐ δίι ρΓονίδαηι ; ςυ38 (ΐηίϋεηι 
1ίιΐ6Γ38 ει ρΓοεεδδαδ 1)3ΐιίΐοδ ρεΓ ε38ϋ6ηι', πεεηοΑ 
ςιιχοηπςηε ίηϋε δβεαίπ, 3ϋ εαηοηίεβίαδ ει ρΓχϋβη* 
ϋ38 !ια]α^ιηοϋί νοίυηηυδ ηοα 6χΐεη(ϋ, •εϋ ηυΐίυιη 
ρεΓ Ηοε είδ (]αο3ϋ, 3δδ6θπΐίοηεπι οβηοηίεαίυηηι ει 
ρΓ3ΰΙ)6ηϋ3Γαηι 3υΐ 1)εηεϋείθΓαια 3ΐίοΓυπι ρΓ3ρ]αϋί• 
είιιηι ξ6ηεΓ3Γί ; πεεηοη (ΐυίϋαδίίΐιεί αΐίίδ ρηνί• 
Ιε^ίίδ , ίηϋαΐςεηιϋδ βΐ Ιίιΐ6ΓΪ8 αροδίοΐίείδ κεηεΓ3ΐί- 
Ιϋΐδ νεΙ 8ρεοίαΙϋ)υ8 φΐυΓαιηευη<|αβ ιεηοΓυπι βχδί- 
8ΐ3ηΐ, ρεΓ ςα% ρΓΧ8βηΐίΙ)ΐΐδ ηοη 6χρΓ68δ3 ?ε1 (0Ι3- 
Ιίΐ6Γ ηοη ίΐ)86Γΐ3 εύ'εείαδ β3Γυην ίηρεϋιχί ν3ΐε3ΐ 
ςηοιηοϋοίιϋεΐ νβΐ ϋίίίεΓΓί, εΐ ϋβ ηυΐϋυδ (]ηοΓυ(ηςαβ 
Ιοιίδ Ιεηοήϋΐίδ 1ια1)εη<1α δίΙ ίη ηοδίΓΐ^ ΙκίοΓίδ ηιβη- 
Ιίο $ρ6θί3ΐί8. Νοδ εηίη) εχ ηαηε ίΓΠίαιη ϋβεεΓίιίηκίδ 
ει ίη3η6, δί δεεαδ δαρβΓ ϋδ λ 11β ηαοηυΕηι ςιίΑ- 
νΐδ ηυοΙθΓίΐ3ΐ6, δείεηΐβΓ Υ6ΐ ί^ιιΟΓΑηΙβΓ οοηΓιςεπί 
3ΐΙεηφΐ3Γί. 

1)3ΐιιπι 11ο:ηχ αραϋ δ. ΡείΓαω, 3ηηο Ιηε3Γη3(. 
ΒοιηίηΙεχ ηπίΐβδ'ηηο Ιςα3ϋΓίιΐ|;εηΐεδίπιο ςα3ϋΓ3(;ϋ- 
δίηιο ΐεηίο, χι Κ»1. Μαηϋ, ροηΓιβε3ΐαδ ηο&ΐΓΐ 

311110 Χ1Π. 

II. 

8ΐαΐΗΐα €ΐ οηΐίΐιαίιυηη ΕναΙαία 88. XII ΑροίΙοΙο» 
Ι'ΚΙΝ (ί€ Ϊ]τ1)€. 

Βεδδηποη, ηι':δβΓ3ΐ1οηε ϋίνίπΑ 5$. XII ΑροδίοΙο• 
Γηιη ϋε υΓΐ)6 ρπε^Ι). ε«ΐΓϋίπ. , ϋίίβεΐίδ ηο1)ί8 ίη 
ΟϋΓίδίο Γβρίΐϋΐο, €3ηοπίείδ ει εβρεΙΙαοίδ ϋίοΐχ εε • 
εΐεδίχ 83!αΐ6ΐη ίη Πεο δεϊηρίΐεΓη3ηι. 

Ουοηίίπι 6ΐΓΓ6η3ΐ3 Ιιοιηίπαπα ευρίϋίΐαδ εΐ ηοχίυ^ 
αρρείίΐυδ, δβηιρεΓ 3ϋ ηΐ3ΐαιη κυ3 Ιαϋίΐίΐαίε ϋβεΙί- 
η3ηδ, ηίδί δαί) ]αηβ εΐ ταΓιοηίδ Γε§;ιιΐ3 ΙΙιηίΐεΐϋΓ, 
ρΓ^ν3 (ΐα3ϋ3ηι Βϋαδίοηε εΐ εοΓΓΜμΐ6ΐ3 ϋεηο νί- 
νεηϋί ]α8ΐαηι ΟΓϋίηεηι εοΓΓυηιρΊΐ, δίε<|ΐιε ραδδίηι ϋί- 
νίη3 ρ3ηιβΓ ει Ιιυηΐ3η3 ίηδΐίιαΐ3 χςιιίδδίπια ϋι•ρε- 
τεηηΐ : ΙϋεΪΓεο,νοΙεηΐεδ 3ϋ ΙιοηοΓεηι ει Ιΐιυϋβιη ΑΙ- 
Γίδδίαιί, οηηιίιπη ΟΓβαΙοπδ, αροδίοίοπιαι φΐυί^αε 
ΡΙιίΙίρρί 61 1.ιεοΙ)ί, ςιιοΓηπι εοΓροΓ3 ίη εβϋβηι εε• 
εΐεδία τεεοηϋίΐΑ δυηΐ, βΐ βΙίοΓαπ) ΑροδΙοΙοΓυπι «αΙ) 
ςιιΟΓυηι ηοηΓιηίϋαδ ϋίεΐ2ΐ βεεΙβδίΑ εοηδεοΓβία 651, 
ρΓΟίΐηβ 3Π)ρ1ί3ΐίοηβ ϋίνίηί εαΐΐα• ΓβδρίεβΓβ, αο 
ειίηηι ει ϋεΙ)ίΐο ηοδίΓΐ ιίΐαΐίι (|υο οΊϋβιη ρΓΦδΙϋβη- Α10Τ8Ι1 ΒΛΝΟΙΝΙΙ €ΟΜΜΕΝΤΛΚΙϋδ.— ΑΡΡΕΝϋΙΧ. ιιν 

Ι6β 60(ΐ6»ίχ 3ά ίϋ ηο8 οο(|^ηθ5θΐιηη$ ο1)Ιις3ΐθ8, ίη- 
ίηΐϋΰπρίΑβ βϋίϋίιηιιβ 5αρ6Γ Γβίοηιι&ΐΐοηβ ρΓχίλΙ;β 
€€£ΐ6&ί» 80 ιηίοί8(ΓθΓαιη 6]υ8 ΰοηδίίΐΗΐίοηοβ 6ι;γ6Γογ• 
ΒίλΐΙοηββ Ι&π) βρίπΐη2ΐίαιη ηυαιη ΐβιηροΓ^Ιίυπ)• Α•3 
βλβ ί^ΐαΓ, ΟΙΓι ϋίΐβοΐί, ίηοΐίιιαίβ υηαηίιηίιβΓ αιΐΓβ• 
νββίπιβ, 8(11ιίΙ)οΐ6 ρΓ0ΐηριίΐυ(1ίιπ8 ίιιΐοΐΐεοΐυιη, οοΐ- 
Ιί(^6ΐιΐ68 &6ηιίουιη Γπιοΐιιβ ςιιο8 ίη λ^το ν68ΐπ» (Ι<^ 
νοίίοηίβ ρΓονίιΙβπΐίί ρ^ΐβΓηα εοηδρεΓ^ίΐ, βίο 68 
€αΙΙηπ Βϋιάιο ά\\\%^ηί\, ςυοϋ βραπία ΓηιοΓιβοβηΙ 61 
ορβΓθ8ΐ Ι8Ι)ογΊ8 βρβΓ&ιαιη υιϋίΐαΐβιη €θΐιιΙιιθ3ηΙ. £38 
ι^ίΐυΓ Ι]υ]ο8ΐηο<)ί οοπδΓιΙυΓιοηββ 6ΐ θΓ(Ιίη3ΐίοηβ8 νο- 
1ιί8 61 οοΊΓιΙ>6ΐ ΥββίΓοιη 8ΐι1> ροΒπίβ ίη ϋ8 οοηβΓιΙυΐίβ 
οΙ)β6Γν8η ρΓχαρίιηυδ 61 ιηαηϋ&ιηυδ. 

Ιιι ρηιηί8 ςη!(ΐ6ΐη δίαΐυίιηυβ 61 οηΐίπαπιυδ, ςυοά 
ία (Ιίοΐα 6€6ΐ6$ί8 ρ6Γρ6ΐπΐ8 ίυΐυιίδ ΐ6ΠΐρθΓϋ>ΙΙδ 8ΐηΙ 
€1 6886 <ΐ6ΐ)68ηΐ ςυ^ΐυοΓ €8ηοηία ρΓ3*1)6η(ΐ3ΐί (Ιυη- * 
ΙΑ18Ι, ]υχΐ8 €011811 ΐιιΐίοο6ΐη οι θΓ(1ίΐΙ8ΐίθη6Ι1Ι Ιβΐ. 
Γοεοιιΐ. Ειΐ|;6ηϋ ρ^ρ» ΙΥ, ρΓοιιΙ ιιι ίρ&ίιΐ8 ΓιΙΙοπβ 
119 &νρ6Γ Ιη(]6 οοηίοοίίβ ρίοηίυδ οοοΙίηβΙυΓ. Οαί 
ιΙΗΪϋοιη ςυλίυοΓ ο&ηοηίοί, ςιιί ρΓΟ ΐ6ηφοΓ6 ΓιιογιιιΙ, 

ΙΟηΟ^ηΙϋΓ 6ΐ ΐ1θ1)63ηΙ ίο ϋίθΐ8 βΟοΙοβίΐ Γ68ίύ6Γ6 80 

ΒθοΐαΓθ8αι ίοΊϋι Γ6$ί(ΐ€ηΐί3ΐη ρ6Γ ΐοΐυιη 8ηιιυιη ιη- 
ΐοςΓυιη 8 Κ8ΐ6ΐιϋ• ιηοηδί^ ΟοΐοϋΓΐβ, 61 8υο€688{ν6 
νΙδβςοίΐιΐΓ, οοιιΓιηυο Γ&06Γ6 ; ςυο4ΐ(|υ6 μ 1ιυ]υ8ΐηθ(ϋ 

Τ6&Ί(ΐ6Ιΐΐί8ΐη ίΐΐΐ6{;Γ8ΐίΐ6Γ ΙΐΟη ί6€6ΓίηΙ, δ6ϋ ρ6Γ 86Χ 
1801001 01611868 ρ6ΓΙΙ0(-Ιαν6ΠηΙ , ΙΓ68 0θΓ6ΜΟ8 Κο- 
013009; 1|1ΐί ν6Γ0 ίΐΐΙΐ*βΓ8ΙΟ Γ68Ίϋ6Ιΐΐί»0Ι ρ6ΓΓ606- 
Γΐοΐ ρ6Γ ΙΟΙΟΙΟ βΟηΟΠΙ, 86Χ ΔοΓΟΟΟδ 8ίθΐί)ίΐ6Γ (Ι6 

€0ΐΐ)ΐιιοηΙ&α$ 6θθ1θ8ίφ ρΓθν6ηΓι1)υ8 8 θ3θΐ6Γ8ηοϋίοΐ» 
6€οΐ6δί3Ρ ςυί Γθ6Ηΐ ρΓΟ Ιοη)ρθΓβ ρ6ΓθΙρί8ηΙ; 80 
(|ΐΓι ιιΓιιιΟδ 86Χ 0)6ΐΐ8ί5υδ ρρηιοοίηνοπΐ, ηίβί ΙηϋΓ- 
Ιηίΐ8ΐ6 801 8ΐί8 16^1110)8 08088 ίυ6Πΐ ίιηρο(]ίΙιΐ8, 
ΒΐΙΐΊΙ ΟηΟΐόΟ ρ6Γθίρί8ΐ. 5ί ν6Γ0 8Γΐί|θΙδ Ο8ηοοίοοπιοι 
ρΟΓ 8001101 ΊοΙί^^ΓυΟΙ Γ68ίϋ60ΐί801 000 ΓβΟΟΓίΙ, 08- 

ιιοηίοαία ρηΒί8ΐ3Β 66θΐ6$ίΦ •ίΐ ίρδο Γ80ΐο ρΓΐτ8ΐυ3, 
Ιΐ8 ςιιοά 6Χ Ιοηι ϋίοΐο 8οηο 6ΐ8ρδθ, οίδί ϋβ Ιοβ'ιΐίιοο 

ίαΐρ6<1ία]6αΓθ ΟΟΟδΐίΐ6Πΐ » 1ίθ681 08Γϋίη8ΐ} ρΓΟ 1610- 
Ρ0Γ6 6Χ&ί5(6θΓΐ, 560 61180) \ίθ8Γίθ 080θηίθ3ΐ001 Οΐ 
ρη1}€0ΐΐ801 ΟΟΟ Γ68ί(ΐ60ΐί8 68000101 8ΐϋ (Ιο ]υΓ6 

6οι<Γ<:γγ6, 060 δορβποΓί• 8Πςυ8 ]υΓί• 8θΐ6θ)θΙΐ88 8υΙ 

860160118 ρηταΓίΟΟίδ 61 (ΐ6θΐ8Γ8ΐΟΓί8 Γ6ςθίΓ810Γ• 

θ€ ]Μταιηεηίο ΰαηοηίΰί ηοη ναίάβηίη ϋ αδππίία 
ρπηιΗΙαηάΛ ρεν οανΜταήπηί, 

Ιΐβαΐ, 06 ίο ρ6ΓαθΟΐ80(1θ ΓΓ8α8 811(108 0001011113- 
ΙαΓ Ίο ρ08ΐ€Γα0Ι, 8ΐ8ΐθίΐΩ08 61 ΟΓ«1ίθ3Ι008 ςαθ<1 810- 
|Ιΐ1ί8 (1θθ1)0• 0160811)08 <|ΜΊΙί1>6ΐ 0811001008 16063 1 ΟΓ 
61 ϋ6ΐ)68ΐ ίο Ο18θίϋθ8 ρΓχΓ8ΐί νίθ8Γίί 08Γ(1ίθ3Π8 ρΓ»* 
86011301 860 3ΐ)860ΐΐ801 80801 Ο001ΟΓΟ8Ο1 016(1ίθ ]θ- 
Γ80Ι6010 8€0088Γβ^ 61 08016Ι8Γίθ8 άΐΟΐΧ βΟΟίΟδί» 
ί:ΐ8Η1 ίο Ιί1>Γ0 βΟΟ 8θηθΐ8Γ6 61 <ΐ680Γί1)6Γ6 ΐ6063ΐΟΓ ; 
ίΐ8 ςΟΟά 0Ο0ΐρΐ6ΐΟ 8000 Γ68ίϋ6θΓΐΧ ρΓΧ(1ίθΐΦ ρΟδδίΐ 
||6 ρΠ686ηΐί8 61 8ΐ)860ΐί8 08000101 0ΟΟ.ν18Γ6. 

ΰ€ ('κα^Μ ΜΜΙΜ άί€€ηάΊ% ηηοΙίίϋΒ ρβτ οαηοηΗΟΐ. 

1(610, 8ΐ8ΐυίθ108 Οΐ ΟΓ4ϋθ30ΐυ8 ηθΟ(1 (Ιίοΐί (|Π3ΐυ0Γ 
€800αί€ί ΐ6η680ΐ0Γ 8(1 011008 ςθ»ϋΙ)6Γ άΊ6 061ρΙ)Γ8Γ6 

0118888 δοοοηϋαιο ηοΐ8 ; 61 δί ϋοΓ6θθΓΊοΐ <|υί1ί- 1)«^ι άοΓιοίοοδ ροοί8ΐυΓ ρΓΟ ςοη1ίΙ)6ΐ οιίδδβ Ιο Ι)θΐ6θ • 
όίοίδ (ηΙ)08 ϋβ δοΐδ ΓΓυο1ίΙ)θ3 ρ6Γ 08ιιι6Γ8πιιοι ςιι{ 
ρΓΟ ι«ιιιροΓ6 ίιιοΓίΙ (Ιοιίοοοπίϋδ. Υοΐιιιοοδ ΐ8ΐοοη 

ςοοά 08ΐΙ)6Γ3Γ)υδ ρΓ0νί(ΐ68ΐ ^6 001θ!00θί1>118 60θΙβ• 
8ΐ« ρΟΟϋΟϋδ, 06 ίο ϋίνίοίδ 60θΐ68ΐ8 ίο Ιιοο ϋ6ΐήοΐ6η- 
1001 8ΐ1ι100() ρ8ΐί3ΐΐΙΓ. 

120 Ι^^^οτα \€$ρ€ταγηηι α ΜαίιϋΊηο Ιο </ιιρ/ίπ6κι 
1(601. 8ΐ31θίΐ008 6ΐ ΟΓ(ϋη8Ο108 ηοθ(1 ίιι Γ68ΐίνίΐ8- 

111)03 61 βοιηίοίοίδ (Ιίβϋοδ ϋίοΓι (ιο^ιοογ οαηουΐοί ΐβ- 

068Ιΐ(υΓΓ0Ι0 0018 63013Γ6 ν6$ρ6Γ88 ΟΐΓίΐΙίςυβ (1ί6ί» 
Τΐ^ίΙίχ 61 Γ68ΐίνίΐ8ΐί8, 86 0)81011000) 6ΐ 0)188810 ; 6( 
8) €00(Γ3Γ60εηη1, ςυί1)Κ>β1 8ΐ)860β ρθθί8ΐΟΓ ρΓΟ 408- 

1)1)61 1ιθΓ8Γυοι 1)υ]θ8οιθ4ΐί ίο υηο 1>οΐ6ος6ηο οοοι ϋί- 

ΟΐίΐΙίο; 011883 νβΓΟ ίο 1>θ1βΟ£6θί8 (|υ8ΐ00Γ, οίδί ία6Γίΐ 

ίοβηουδ 860 ίο Ι80ΐίδ οοοΙβΜ»: θ6θορ3ΐοδ, ίΐ8 <ιοο<1 

ίθ0ηΐ)1ΐ3δ 8ίΐ 6Υί(ΐ608 ΐ3ΐίΐ6Γ (|ΙΙ0(Ι 000 ρ038ίΐ 6ΧίΓ0 
<1θΟΐυΐΟ δυΧ 1ΐ8ΐ)(ΐ8ΐίυΐΓΐ8, 3Ι11 ρ3Γ0Ι0 6Χ1Γ3 30ΐΙ)Ιΐΐ8- 
Γ6» 860 86000<1θ01 (ΙίδΟΓΟίίοΟΟΟΙ νίθ3ΓΠ ]θ(1ίθ8θϋυΐΟ. 
ΥοΙοοίΟδ 180160, (|00<1 0008 ίρβΟΓΟΙΟ Γ3θί3ΐ ΟΟΙίΙΟ- 

Η30) ίη ρΓΦ(1Ιοΐίδ Ιιυπδ ουιη .ΗΐιροΓρ>-1ΙΙο6θ ; ίιι Γ••8ΐί- 
γίΐ8Γιΐ3θ8•ν6Γοηΐ3]θΓί1)υ8 (Ιυρίίοίϋοδ ουοι ρίνκιΐο. 

ϋ€ ΗαΙ^αιάο ύαρβΙΙαηο $ηιηρΐΊΙ}ΐι$ ϋαηοηίΰυταιη, €ί €€• 
€ΐ€$Ία €ν$ίοάί€ηάα ρβν €0$, 

1160), δΐ81θίΐ008 61 0Γϋίη31008 ςΟΟιΙ (ΙίοΓι (Ι081ΙΙ0Γ 
68000101 ΟΟΟίίοΟΟ Γ6ΐίθ6801 00001 Ιΐ0116ϋΙυΐΟ 03ρ6ΐ- 

180001 ςιιί 03η6Γ6 δθί3ΐ 0811100) ρΐ3ουιη, οΐ ίο οοι- 

, 0ίΙ)0δ ΙΐΟΓίδ ίο 6ϋθΐ68ί3, δίοοΐ 8ΐϋ 080011101, (1686Γ« 
Τί3ΐ• Ει 8ΐ ΟΟΟΐΓ8Γθ06Γίΐ, ίο 000 1)01602600 νΐοβ 

ςο8ΐΙΙ)6ΐ ροοί3ΐθΓ. Υοΐοωπδ Οπιβο ςοοϋ «ϋοιί 08ΐιο• 

Οίοί ςυί ί1)ί ρ6ΓΟΟ0ΐ3ΐ)υθ1, ΟΙΟΟί 86ΓΟθΙαθϋ6Γ6 60θ1θ- 
8ΐ801 Ι6Π68Π10Γ. Εΐ δί ΟΟΟίΓβίοΟΟΓΙΟί, ίο ρ05η8Ο1 (|03- 

ΙοοΓ 1)υΐ6ΐΐ{{6ΐιθΓθΐο ίοουη'8ΐ, νΐοβ (|0α1ί1>ύΐ, ςοί ία 
63(160) ου1ρ3ΐ)ΐ1ίδ Γαοηΐ. 

Ββ ΙιοΜ$Ιαΐ€ ίβνναηάα ίη €Ηοτο. 

1ΐ60ΐ, 8ΐ8ΐοίιηο8 61 θΓ(1ίθ3θ)θ8 ςοο(Ι Ο8ηοηίο1 ςα! 

ρΓ9β860ΐ6δ 6ΓυθΙ ίο ΟΐΐΟΓΟ, (ΙοίΟ 06ΐ6ΐ)Γ8ΐ))ΐ0Γ <11τ{- 
0001 Οί&οίοιΟ, 81601 0010 0)8X10)8 1)ΟΙ)68ΐ3ΐ6 61 81)8- 
ςϋ6 8ΐί8 ΟΟθΓ3ΐιυΐ3ΐίθ06 ; 61 Ι06(1ί6ΐϋ8 ίρδΟΓοοι δίΐ 
8ΐ) 01)8 Ρ8Γ16 οΐιοπ, α1ί8 ΥΟΓΟ 3ΐ) 3ΐί8 : οοςοβ 85 

003 ρηΠβ ΟΐΐΟΓΙ 8(1 811301 (ϋδΟΟΓΓ3ΐ, 80ΐ βΙ) 10^6 Γ6- 
06(ΐ6Γ6 νβΐ 3ΐ)ίΓ6 ρΓ^»0Ι08ΐ, οίδί 0606881188 ίΐΟΙθίθ68( 
ΟΟΓρΟΠδ Υ6ΐ 060011001 ΟΟΟίΟδί». Ει δί (|0ίδρί801 ί6- 

06Π1 3(1νβΓβ08 68 8ΐίςπυ(1 ίοϋ^^οοΓοαι, ςοο8<1 111801 

10188801 νοί 1ΐΟΓ301 ρΓΟ 8ΐ)860ΐ6 ρβοίΐΟδ Ιΐ3ΐ)68ΐΟΓ• 

121 ^^ αάιηνιηΐταΐίοηύ ίαΰταηΐίηίοηιηί (αη€ηάα 

ρετ ϋαηοηίΰο» ιο/ιιιη. 

11601, 8ΐ8ΐυίο)θδ 61 θΓ(1ίθ8ΐου9 ηοθ(] (ΙίοΓι (]υ3ΐοθΓ 

ΟΐΙΟΟΟίοί 1)356801 8(1θΐίθί8ΐΓ3ΐίθη610 ρ3Γθθ1ΐί ϋΚ 60θΐ6• 
δίχ; 61 ςΐ10(1 ΟοΠοδ 08ρ6ΐΐ3008 860 8ΐίςΐΙ3 8ΐί8 Ρ6Γ- 
8008 86 ίο 6]υ8 0υΓ8 8ΐί()00 ΙΙΙΟ(1θ ΟΐΙδ068ΐ οίδί ίΟ 
0880 060688118118, ΥΟΐ (16 6ΧρΓ6888 1ίθ60ΐΐ8 08Γ<ϋθ8• 
Γίδ, νοί 6]υ8 νίθ8ΓΠ, 860 0800θίθΟΓ001. 

θ€ ίηίΜ$Η ιέί€€ηάί$ ρ€Γ ϋαρείΙαηο$ Ιία^αιία €Λ• 

ρβίΙΟί ίηίτα €ΟτμΗ$ €€€ΐ€$ΪΟβ. 

1(610, νοίοοιοδ 400(1 θ8ρ6ΐΐ8οί ςοί ίο 4ϋθΐ8 60θΐ6.• 
8)8 08ρ6ΐΐ88 1ΐ8ΐ)60ΐ, 8088 10)8888 06ΐ6ΐ)Γ601 8ΐ8ΐ0ΐίβ υιγιι ΟΒ νίΤλ ΕΤ ΗΕΒυ8 

όίβΐιυ», αβί ΰ6ΐ6ΐ>ΓΑΗ Γλοήοΐ ρ6Γ ί<Ιοηθθ8 8θ€υη(1υιη 
ίαικίΑΐίοηβιη €ΐ ΟΓΐΙΙοβιη ρ3ΐΓοηοηιιη εβροΠ^Γυπι; 
61 &ί οοηίΓαίβοβΗηΙ, (ΐυ2Η[)6( νίοο ίιι 1)θΐ6η$6ηίί 
Ιπ5υ3 ρυηίαηΐϋΓ• 

Βΰ ΐΛΐιηραάίύηί α€αηά€ηάί$ αηΐβ αΙίοΓβ ηια/ιιι ρβτ 
ϋαρβΙΙαηηίη ΰαρβΙΙα 8» ΊΗοπιαβ, 

Ιΐβπι, 8ΐ&(ιΓιηηιΐ9 €1 οΓϋίιιαιηυβ ςυοϋ οαροΙΙαπιιβ 
οαρεΠχ 8. ΤΙιοιηΦ, δίΐιβ Ιη (Πε(& βΟΰΙβδΊα, ςυί 16- 
ηοΐιΐΓ €Χ ΐοβίαιηβπίο ςαοιιιΐ. Μ&ηοίπί 3€ΰβη(]βΓβ 
£υιηρΓι1)ΐΐ5 €λρβΙΐ£ ϋυα& Ι3ΐιιρα(ί1β8 Απίβ ιη8]υ8 αΐΐλ- 
Γβ» ςπ» (Ιία ηοοίυςιιβ »Γ(ΐ6Γβ (1θ1)6ηΐ, ίια (ϋΓι^επίοπι 
Ιιι Ιιυ]υ8ΐηο(ϋ 1ϋΐηίη8η1)υ8 8β ϋχΙΓιΙ)6&ι» ςυοιΙ ηυΙίΑ 
ΙιθΓ9) ιιίί»! ο&6ϋ ΓοΓίυίΐο, ΓβρβιίαηΐυΓ βχδΐίηοΐ» ; 61 
81 οοιιΐΓ3Γ6ε6ΓίΙ, ΤΚ6 Ι|υ8ΐί1)6ΐ ρυηίίΙυΓ ρΓΟ ςα^Γι- 
1)61 Ιαιηρ&(ΐ6 ίη ϋοΐεη^βιιίδ <1υο1)α$• £ΐ ϋ6 Ιιοο $ΐ6ΐαΓ 
(!ί€ΐο οαιηεΓαΓϋ» 86υ &Γιυ8 1ιοη68(£ ρ6Γ8θηίΡ, ηΐ6(1ίο 
ϊϋΓΑΐηεηίο. Ει βί οαρβίΐαηυδ Ιιοο Γα66Γ6 ΓβευδΑνβ- 

Ι-ίί, νί€3Πυ8€£ΙΓ(1ίηα1ί8 ΐ6η62ΐαΓ 0Γ(ϋΐΐαΓ6 ςΐΙΟΐΙ (110188 

1αιηρα<ΐ68 αοεβικίαΐ €υιη 6&ιΐ6ΐη ροΒΐΐ3 &ρρο5ίΐ»• 
Ι>6 εΐ€€ΐ\οη6 €ωη€Υαηι €ΐ €)η$ ο/βάο. 

Ιιοιη, &ι»ΐυίηιιι$ 6( 0Γ(1ίη3ΐηαι ςυο(1 οιηηί αηηο» 
Ιη Κ3ΐοη(ϋ8 43ηιιαΓϋ, εΙί^^ΐυΓ ρ€Γ νίεαπαιιι ρΓΧ- 
Γαΐχ 0Γ6ΐ65ί£ οβηοπίευδ ιιηυ$ 6Χ οαποπίεΐβ (]υί 
εαηιεΓ&Γίιΐδ ηαηουρείυΓ » αηΐβ 0ϋ]ιΐ8 εΐβί-ΐίο- 
ιιβιη Βΐιι^υΗ οΑποηια (οηεαηΙΟΓ ίη ηΐ2ΐιϋ)υ8 \ί- 
οαπί ]υΓαΓ6 ςυοά εΐί^βηΐ οιεϋοΓειη βΐ ηοα^ίβ υΐΠίο- 
Γβιη ζά ρΓ£(ΙΙοιυιιι 122 οί&είυιη εχβΓοοηϋυηι. 

ΡΓΧ(1Ί6ΐυ8 &υΐ6ΐη 03Π16Γ8Γ!υ8 βίο 6ΐ66(υ5 011)1168 Γϋ- 
ϋίΐΙΐ9 βΐρΓ0ν6ηΐυ8 (ΙίΟΐΦ 6€6ΐ6$ΐ26 Γ6θ1ρί3ΐ6ΐ <ΐ68εΓΐ< 
])3Ι, 61 (Ιο ίρ&ί8 3ϋΠ]!ηί8ΐΓ6( 35(|υ3ΐΙΐ6Γ 630011161$ Γ6- 
8ΐ<ΐ6ηΓΐΙ)υ8 61 ίη 666ΐ68ί3 86Γνΐ6ηΙΪ1)υ$, υΐ 81ΐρΓ3 110- 
Ι3ΐαηι 681 !η 63ρ. ϋβ Γ68ίΐΐ6ηΐΐ3 61 Ιη 86ς. €3ρ. ϋ6 
ϋΐνίηα 86ΓΤίΐυΐ6 ; 61 ΟΠΐη68 3ΐί38 6Χρ6η838 666ΐ6$ί9β 

Γ36ΐ3ΐ Ι1ά6Γιΐ6Γ ιΐ8(|α6 3(1 3ηηυιη ϋηαιπ. Ει βίηςπίίβ 
ϋιιο1)υ8 ιη6η8ί1)η8 ΐ6ΐΐ63ΐυΓ οοπιιη νί63πο οΐ 63ηοηί- 
εΙ• Γ6(1ϋ6Γ6 ΓβΓιοηβιη άβ οιηυί1)υ8 ίηίΓοίιίΙχιβ 61 
•χίιϋ)υ8 ύίαχ 6οεΐ68ί», 36 6ΐΐ3ηι <]6 ηοείίϋαβ, Ιιοπ8 
βΐ 1υί88ί8 ρ6Γ ε3ηοηί608 ρΓα:(ϋε(οβ, ρΓουΐ ^υρεΓίιιβ 
ηοί3ΐαιη 6&1. Ιιι βιιβ νβΓΟ 3ΐιηΙ βυί οΟΙεϋ, 13Π) (1ΰ 

Γ6€6ρΓΐ8 (|υ3ΠΙ (Ιβ 0Χρ6η8ί8, 6ΐ ξ6ΐ)6Γ3ϋΐ6Γ (16 ΟΠΙπί• 

1>083(1ηιίηΐ8ΐΓ3Γΐ8 ρ6Γ βυαι ρΐ6η»Π3ΐιι Γ3ΐ1οη6ΐη γο(1• 
^Γ6 ΐ6η63(ιΐΓ ; 61 81 3ΐΙςυί(Ι 8υρ6ΓΓα6ΓίΙ» εοΓβιη 
γΐ03πο^ι εαριΐυΐο» ηονο ε3ηί)6Γ3πο ίιιΓΓλ (ΐυίικίε• 
€ίιη (1168 ροδΐ(ΐ(ΐ3ηι (16 ρΓΦ(1ί6ΐΐ8 Γαιίοηειη ί^εεΓϋ, 
Ιιοε 6οη8ΐςη3Γβ, 3ΐί38, 6ΐ:ιρ80 ΐετπιίηο ίη ραβπ3ΐΗ (Ιυ- 
ρΐί ίρ$ο Γαείο ίιιευηαΐ. Ει ηο ε3ΐιΐ6Γ3Γΐυ$ δίηβ ηΐ6Γ• 

€6(10 Ι31>0Γ61, ΡΓΟ &11(|υ»Γΐ 803 1Ιι6Γε6(ΐ6 ΐ3ΐ)ΟΓΐ8 Γ6ε1- 

είρί3ΐ (Ιο ίηιοΐίΙ)υ8 εεείοδίορ 8ο1ί(Ιο& (Ιοεοπι ρρο <ιυο- 

1ί1)6ΐ 11)6080. 

Ιΐ6ΐιι, εΐ3ΐυΊιηυ8 ει 0Γ(1ίηηιηυ8 (ΐυαΐ (Ιίεΐιΐδ ε3ΐηε- 
Γ3πυ$ Ιοπ63ΐυΓ υΗϋιΐ) Ιίϋίυπι ί^εβΓε ίη (^υο ί3ΐ1«ΐ8 
86υ 3ΐ)δ6ΐι11α$ ε3ΐ)οη1εθΓυίΤί εΐ εαρείΐαηοηιιη (ΙβδΟΓί- 

Ι)6Γ6 61 3ηΐΜ>1»Γ6 ΐ61Ι63ΐβΓ, 1166 ΠΟη 31)8601138 ΟϋΟ- 

Ιίυηι 63Γαη)(ΐ6ηι, 36 άο ρΓ26πιί58ΐ8 ίΌΓηηι νΙεαΓίο 61 
ε3ηοΒΐε!8 ^οι» βοείθβί» Γ6(1(ΐ6Γθε3ΐε«ι1ηιη6ΐ πιΐίο* 
11610, ^ιι1ΐ3 ίΓίΐκΙβ Ιηΐ6Γνβηΐ6ηΐ6, βυΐ) ρ<Βη3 ρπν*• ΰΚδΤΙδ ΒΕ8δΑΚ10ΝΙδ ι.\νπι 

Ιίοηίδ οίΒείί 3ε ρΓΧδΐίΙί ]υΓ3α)6ΐιΐί,' 3ϋ]ίε1βΐ)ΐε8 ςυο<1 
ϋ ςυί ηοη νεηβΓίηΐ ίη ε6ευβ(1ο ρ$3ΐαιο ΥοΒρεΓΟΓυη! 
6ΐιη3ΐϋΐήιί, 61 ίη η)ί883 (Ιυπι ρΓεδϋχΐβΓ ίηείρίΐ ΟΙο- 
τία ιη €Χ€€ΐ$η, βευ Ωηίΐο Κ^ήβ €ΐάίοη^ ε3πΐ6Γ3πυ5 
Ιιι εοηΐίηεηΐί βίιιβ 3Γκ|α3 (1ίΐ3Γιοη6 3ηηοΐ6ΐ ίη Π^γο 
8υ1) ρο6ΐΐ3 εοηΐοηΐ3 δηρεηυδ ίη ί$ΐο ε3ρ1ΐυ)ο. 

Ββ ηηούάΐαηα άαΐήΰηίιοη'α ηηαηίιίαίβ, 

Ιΐεη), ([υί 3ΐΐ3Γίο 86Γνίΐ άβ ηΙΐ3πο ν'ινοΓε (ΙβΙκΜ. 
8ΐ3ΐυίΐ)ηΐ8 ()ηο(] ρΓ26()ίεΐί ε3ηοιιίεί Ιιβϋεαηΐ εο11(1ΐ3- 
η38 (1ί8ΐΓί1)υΐ1οΐ)6$ ()6 ίΓϋεΐί1)ΐΐδ (ΙίεΐΦ εεεΙβ^Ι^β ία 
Ιιυηο η)0(1αιπ» νί(1ε1ίε6ΐ, ςϋθ(1 ςήΐ1ί1}εΐ ε3ηοηΐ6«ΐ8 
ς(ΐ3ΐιΊ)6ΐ ά\& Ι)3ΐ)63ΐ ΙιοΙεη^εηοδ Ιγ68 ; ίο <1(ΐρ1ίεί1>α8 
νεΓΟ 6ΐΟοιιιίηίε3ΐί1)υ8, ςαίηιιυβ» ςυί1ί1)6ΐ ρΓΟ ςυ3- 
Η1)61 123 (1)6, 81 ρπ£86η5 ίοεπι ίη 8υρΓ3(ϋεΓΐ8 1ιο- 
Γΐ8, ρΓουΐίη εϋρίΐυΐο δυροΓίυδ ηοΐ3ΐϋΐη 681. 

ΰβ $οΙη(ίοηβ [αΰίβηάα ρ€τ ηονο$ €αηοηί€θί ίη ίη» 

Ιΐεη), 8ΐ3ΐηίπ)η8 εΐ 0Γ()ίη3ηιυδ ηυθ(Ι 3ηΐ6(|α3ΐη 
εβηοιιίεί (Ιε ηυνο τεείρίΜΟίηΓ ίη (]ίεΐ3 6εεΐ6δΐ3, ρΓο 
ρ3Γ3ΐη6ΐ:ΐί8 ει 0Γη3ΐη6ΐιΐί8 άιατΒ εεείεδί» δοΙνεΓβ 
ΟοΓεηοδ Κοπΐ3ηθδ οείο ε3Π)εΓ3πο Ιβη63ηΐυΓ, ςυο8 
ίρδβ Γ3Π)6Γ3Γΐα$ ίη (Ιίεΐίβ ρ3Γ3η)εηΓΐ8, ςη3πι είΐίυβ 
ροΐεπί, εοητεηεΓβ ΐ6η63ΐυΓ δπϋ ροΒη3 ρΓΧδΐΙΐί ]υ- 
Γ3ΐηεηιί, οί$1 ε3Γ(Ιίθ3ΐίδ νεί 6]ιΐ9 \ίε3Γίυ& ίη βρεείηΐι ιη 
υι11ίΐ3ΐεη νεί ηεε6δ8ΐ(3ΐεηι εοείεδίχ ίρ83η] ρεεηιιί3ΐη 
^υχεπί εοηνεηεη(ΐ3η)• 

ΰ€ ]αΓαηι$ηΙο ρταιίαηάο ρεν ηονο$ οαηοηίϋοί άε 8^γ- 
ναηά\% ίΐαΐηΐίί ειτίαιοί, 

Ιιεπι, 8ΐ3ΐυία)υδ εΐθΓ(Ιίη3η)υ8ςυο(1 (]ΐιίΗ1)εΐ ε3ηο- 
ηίεοΓαηι τεείρίεοιίαδ ίη (]ίεΐ3 εεείεδί», ίο ιη3ΐΓι5υ8 
νίο3Γίί ρΓΧδίεΐ ]ηΓ3ΐη6ηΐυιη (Ιε οΙ)5εΓν3ηίΙ1δ βΐηΐυΐιβ 
ει εοηβυείυίϋιπϋυδ εεείε^ί» ιΐ)επ)0Γ3ΐ£ε. 

ΟαΐνίΰΗ» ιηιι/ι>π6ιΐ5 ρβτηιίΐΐΊΐητ €αηοηία$ ηι ίπίβΐ" 
άηηι χηΐτβηΐ άοηιο$ βοΓηιη, 

Ιιεπι» βΐ3ΐυίιηυ8 ςυοίΐ ηυ11υ$ ε3ηοηίεηδ Ι3ηΐ» 
ΐ6πιεΓίΐ3ΐΙδ ε( 3υ(ΐ3είφ δίΐ ςιιοιΐ ίη €3ΐη6π8 ίρδΟΓυιη 
3ΐί(ΐιΐ3ΐη οιαΙΙεΓειη δαδροείαιη 3υϋε3ΐ, ηΙ&ί η)3ΐΓ6ηι, 
80Γ0Γεηι 3υΐ 3ΐιιίΐ3Π)» ίηίΓοιηίιίεΓε, ει Ιιυε ύο γ3γο• 
ΐ)ε(ΐυ6 Γ6εερΐ3Γε βΙΙςυεαι Ιιοηιίοί(ΐ3ηι νεί ηΐίςιιο 
εοοηηί ειίιηίηβ (ΙίίΓ^ιηαΙιιη) , δυ5 ροβη3 3Γΐ)ίΐΓίο 
Οηί ε3Γ(ϋη.Ίΐί8 νεΙ 6](ΐ8 νί63πί. 

ϋβ εαρείίαηο ςαι [ιιεπί αλιεία ρεν ηιβη$ε9 Ιτε%. 

Ιΐεηι, δίαΐυίιηαδ εΐ 0Γ(1ίη3Π)αδ ςιΐ0(1 δί ςιιί8 03- 
ρ6ΐΐ3ηυ$ 3ΐ>$(|α6 ΠοεηΐΙ» ε3Γ(]ίη3ΐί<^ νεί ε]ΐ)8νίε»ΓίΙ 
50 3ΐ)3εηΐ3νεΓΐΙ, ει ιηΓπι ΐπιιη> ιηεηδίηηι δρβιίαπι 
ηοη Γε(]ί6Γίΐ 3ΐ] εεε1ε8ί3ΐη ρΓ3!Π1>3ΐ3η9 3(1 δβΓνίεηϋιιηι 
03ρ6ΐ1χ, εχΐυηε ροΓεϋίεΐηιη ριιΙ)1ίεπηι ίη εΙιΟΓΟ βο- 
οΙοδίπΒ, (Ιυπι ηΓ!583πιιη 8θ1εηιηΐ3 εε1ε!}ΓαηΐυΓ, ριι1>Γι• 
ε3η(1υηι,εΐ ρο$ΐε3 ίη ροηίδ ε]η$(1ειη εοοίεδί» &ΐη• 
ςεη(Ιυη) 3ΐ) δεΓνΙεηιΙυιη ΓενοεεΙπΓ : εΐ $ί ίπΓΓ3 ιηειι- 
δεηι 3Γιυπ) 3ΐεηιρθΓε 124<^ί^3^ι^"ί^Ιΐ"]"5ΐηο(Ιί ηηιι 
Γε(ϋεΓΐι, ]υδΐο ίιηρε(ϋη)εΐ)ΐο εοδδαηΐβ, ροΓ ίρδίιπι 
νίε3Γΐυη),€&ρε1ΐ3ηί3 δυ3 3ϋ8ςυε 3ΐί3^(ΐΓί8 δοΐεπιηί- 
ΐηΐε ρπνεΐυΓ εΐ 3Πυ5 δΐιο Ιοεο δυ1)8ΐίιυ3ΐυΓ. 
ϋε αηάϊεηάη εχαααΐίοηϋαί [αΙΙεηΐίπη ρετ ζιοαήηιη. 

Ιΐεηι^ 8ΐ3ΐμιπ)υ8 6( 0Γ(1Ίη3Π)ΐΐ8 (|ΐιθ(1 ?ίε3ηυδ (β- Αί.ΟΥδΙΙ ΒΑΝΟΙΝΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. - ΑΡΡΕΝΒ1Χ. οβαΐυΓ 8!η|;ιι1οηιιη <|οι 86 βχΓυβλΓΟ νοίυοηηΐ, &ο( 
ροΐαβηηΙ, βχουβαΐΐοηββ «αϋΐΓβ βίηβοΙΪΒ ($υοΙ)ΐΐ8 ιηβη- 
8ΐ1>α8, 6Χΰ1188ΐΙθη68 Ι62ίϋιη88 8<1ιιιίιΐ6Γ6, ΐρΕίαβ (ΐυί 
86 6Χ€α3&ΐ ιιΐ6(ϋο ]υΓαιιΐ6ηΐο• 

1^ [ΜΛ€ταΙΊΰη$ (ΐ^ζβ ν€ΗΊαηί αά ιηαηιιι €αη\€τατ\\. 
ΙΙ6ΙΙΙ, 818111111105 (|ιι(μ1 οιπηίβ €6Γ2β ςιΐ8ηΓιΐ&8 ο1>- 
Τ6ΐιί608 6€εΐ6&ίφ «Χ 6Χ8οςιιϋ8 (ΙβΓαΐΜϊΙοΓαιη, οιηηίβ- 
ςαβ ρβουηίλ ηΐίοιιβ βοϋ, ν6ηί8ηΐ αιΙ ιιι»ηυ8 6»ιη6- 
τζηχ ρΓΟ €8η(Ι<:1ί8 06Γ6ί8 ίη ίβδίο ρυπΙί6αΐίοηί3 ^Ιο- 
Ηθ8« νΊΓβίιιί8 ΜλΓϊίβ, 8€ 6ΐί:ιιη ρΓΟ &1ίί5 ΙαιηίηαΓί1)υ8 
ορροΓίυηίβ ίιι ύίιΊα ύοςίϋ&ία. Ει 8ί αΐί^ιυσϋ δυρβΓβ- 
ήΐ, ΊιιΙβΓ ρΓΛββηΙββ ίιι (Ιίςΐΐδ οχδίςιιϋι (ϋδΐπΙ)ϋα- 

ΙΗ άηίτΊΙηίΙίοηε ίη Ιοϋητη αίτιεηίη ϋαηοηίοι ν$1 ί«- 
ρβΙΙαηί• 

Ει η6 οίΓ€8 ϋίνίιΓι €υΙΐυ8 6χ)ιίΙ)ίιίοηβιη όΙοΐα βο- 
€ΐ6»ία ιΐβίβοΐυιη αϋςυβοι ροΐίαΐηΓ, 5ΐ8ΐϋίη)ϋ3 ({«ιοιΐ 
8ΐ ςιιιηϋο €3ηοηΊΰυ5 νιΊ €»ρ6ΐ1απιΐ8 εοηΓΐ£[0ΓίΙ ηΙ> 

66ε1(»Μ 8ΐ>861ΐΐ3η, ρο5ΐ 15 (Ι1θ3 νί€&Γΐυ3 (16 8υΙ)8ΐΙ- 

Ιαίο ρΓονΊ()6&Ι <ιοΊ Ιοοο 8ΐ)86πΐί8 6€€ΐϋ8ί» νβΐ οα- 
ρεΠχ ϋ656Γν!&1 ; (]ΐιί 5ηΙ)5ΓιΙιιΐΗ8 οιηηοβ 61 βίη^υΐβδ 
(ΙΊ€ΐΊ οαοοηίά νβΐ ε^ρβϋαιή <1ΐ8ΐη1)υΓιοιΐ08, βίεαΐ 

ΐρ86» 8*1 ρ6Γ50ηαΙί\(:Γ ίΐΐΐ6Γ6δ8«1, ρ6Γ€ίρί&1. 

Ι>€ η^η$ ηιο6ι7ί6ιι« €θθΙαί<Ρ ηοη €οηιηιοάαη(ίΗ $ίηβ 
Ιίζβηϋα νίΰαήί, 

Ιΐβαι, 8ΐΑ(ΐ]ίιηυ8 (|αοίΙ ηυ11ιΐ8 εαιιοηί€υ$ ηο()ηβ οα- 

ιη6πιπυ8 ΓβΓιςυΊα^• ρ2Ηΐΐ08, ,ΓώΓΟ», ραΓαιη<:ηΐ3 \6ΐ 

81» 82ΐεΓ3 να53, 8υΐ οπιαηιβηυ, 86α ίΓξοηΙαιη αϋ 

«ΙΊτίιιοηι οοΗυιη 60€ΐ6ί>Ίχ ϋοραΐαΐα βιίΓΑ 6ΐ:€ΐ68ίαιη 

»ΓκιιΊ £θΐηηιοϋ&Γ6 υΐΐο ιηοιίο ρΓΟϋυιηαΙ, Γιοΰπΐία 

^ϋί €αΓϋίιΐ8ΐί8 νβΐ β]ϋ8 νίϋαΓίί ηοη οΙ)ΐβηΐ2. Ει 

ςοαηαο ϋβ ϋοοηΓ»» ρΓΛ'ίαΓι νίοϋπί οοηΐίββπ!, Ιυηι 

ι•*ιηοΓ2πυ8 ϋβ1)οαΐ ίη δϋο ΓώΓΟ »ι1η•ιΐ»Γ6 ροηίιο- 

Γβ»; 61 81 οοηίπι Γοοβπΐ, ρυηίαΙϋΓ αΓϋίιιίο νΐΰα- 

ήί. 

125 ^^ Τ€$ίάεηίΙα {αϋίβηάα ίίβηιηι Η$ηηβ άηηί ιί/ιΙ 
τ€άα€ΐί ΰαηοηκί αά ηηαΐΰΠΛίη ηααΐΐίηιαήαηι» 

Ιΐοοι, ςιιού 86ουη(Ιααι 8ΐ3ΐυΐιιη] €ΐ θΓί1Ίηαΐίοπ68 
ρπεΓα;! Οιιί Ευ£6ΐιϋ ηυιηβηιβ €αποηίεοΓαιη 8ίι αϋ 
ςιίΑΐυοΓ ϋαηίλχαΐ ΓβϋαοΙϋ», ηβ ρΓϋεΓ^Ιϋ €0€Μ3 ίη 
αίνίαίβ ίηοοιιιιηοιίϋΐιι ίπΐ6Πΐη ραίΙαίυΓ, δίαΐηίηιυβ οΐ 
0Γ(1ίιΐ2ΐιιυ8 ςυοίΐ εβηοοίοΐ ςυί ϋαΐα ϋΐΐβΓ&Γϋΐυ ϋί- 
€ΐί Ουί Ειΐ|(6ηϋ οίίΓΑ ίη (ϋοίβι 66€ΐ6$ία Γουΰρΐί Γα6^ 
ήιιΐ, η60 ηοη οαρ6ΐ1αηί 41^1 νίοο ιϋδβηΓιιιιη Γαηοηί- 
«οηιιη (Ιΐνίηα 866υυ(1υαι (Ιεραΐαΐββ ΰίδ ροΐ'ΐίοη€8 8υρ- 
ρΙβΓβ ΐ6η63ΐιΐυΓ αο ϋβΐιβαηΐ, 6Χ (υηο α ρυ1)1ί€3ΐίοη6 
ρπκ86ηΐίυηι 8ΐαΐυΐ0Γυη), δβευηάυιη Ιιιφίϋηιοϋί ηο- 

81Τ83 0Γαίη3ϋ0Ιΐ68 6ΐ 8ΐα1αΐ3, ίπ ρπίΑΐΑ 60016313 
Ρ6Γ00€13Γ6 61 (]686ΓνίΓ6 ηθθΙαΓΐΓΐ8 ρ3Γίΐ6Γ 6ΐ ϋίυΓ- 

1113 οα^^^ί3 ϋ6ΐΜΐ3ηΙ ίη οιηηίϋυ3 6ΐ ροΓ οιηιΓια 3ς- 3ί 
ρτχαίοΐϋβ ηηυΐ6Γϋ3 68861 ρΐ6ΐι3Γί6 3ΐ]ίηφΐ6ΐυ3. 
ϋύ οίίΙαίΊοΜ αΐΐατ'α ηια]υή$. 
ΑιΙ) 1610008 ςυοςυβ ϋ6 οΙ)ΐ3ΓιοηίΙ)θ8 ιη3]0Γί3 ίΐΐΐα- 
Η3 ίρ»ίθ8 66εΐ68ί«, νίϋβΟοεΙ 8 (ΐ666αΐ 8θ1ΐϋί3 ίηίΓ.ι 

€3ΐρ6ΐΐ31ΐί ϋΐ6ΐ86 06€ΐ68ί», <ΙΙΐΊ ρΓΟ €3ηθηίθί3 3ΐΐ36ΐ1- 

ΙίΐΝΐ8 ηοη6 ά686ΓνΉιηΐ, ρ3ηί€ίρ3Γ6 (ΐ6ΐ)03ηΐ, ριοηΐ 
οοοοίοί ΐ|»8ί ρνηκΊοαπί 1ΧΧ Οΰ ίαηφαά€ αΰΰβηάαιάα αηΐά οονρΗί €ΗΓηίί. 
Α(Ι]ί€ΠΝ08 ΙηδορβΓ ςοοςαβ, ςοοά 63ηΐ6Γ3Γίυ3 ϋΐ- 

61Φ 6661681» άβ ΓΓυ6ΐίΙ)υ3 ίρδίυβ 666ΐ63ίΧ ΐ6η63ΐυΓ 

3εο6η<ΐ6Γ6 Ι3ηιρ3(]6ηι 3ηΐ€60Γρυ3€ΙΐΓΐ3ΐΙ <1οιη (ϋνίη3 

66ΐ6ΐ)Γ3ηΙυΓ; 6181 00ηΐΓ3Γ666Γίΐ, ίη 5θΐ6η{{6ηί8 Ιπ- 

1)08 ςο3ΐί1)6ΐ τ1θ6 ρυηί3ΐαΓ, 6ΐ δίείοΓ ϋίείο 63αοηί- 
60Γ0Π), ηΐ6ϋίο ]θΓ3αΐ6η(ο. 

III. 

ΒαΙΙα ηαα ΕηρβηΐΗα IV ϋατάίηαΐί Βίααηοηί, βΙ ρο»ί 
φί ίΐιοπβηι (ία»ίΙί€α 88. XII ΑροΜίοΙοτηηι, €€• 
€ΐα$ίαίΗ 8. ΑηάΓ€(Β, ηηα επη (/οΐΝί6ιι< βΐ ΗοΠη 
αά βαηι ρ€ηίη€(^ΐιύα$, οοηοεάϋ. 

Ευ§61ΐίυ3 6ρΐ360ρα8, 86ΓΤα3 8€Γν0Γυπΐ 061, 3(1 

ίαΐυΓ8πι Γ6ΐ ηΐϋπιΟΓίβηι. 11133 ροΐί38ΐηΐ6 ρ6Γηίοη68 
8(1 6χ3υϋί(ίοηΐ3 £;Γ3ΐΐ8ηι Γανοι-βΐΗΐίΐεΓ 3(ΙηΓιΐΐΙηπΐ9 

Ρ6Γ (]η38 ν6η6Γ3ϋ. ΓίΗίΓΟΠΙ η08ΐΓ0Γ0ΐη 126 δ. Πο- 

η)3η9β Εοεΐ65ί£ 03Γ(1ίπ3ΐΙυηι οοηιηιοϋο βρεΓοίοΓ 

31406 ρΓθΓΰ6ΐθί ρΓΟνίϋβΐί. §306,81001 ηοΙ)ί8 ϋίΐ6€ΐυ5 
Γΐ1ί08 ηθ!ιΐ6Γ β6883Γίθη, Ιΐ^&ίϋΟΒ XII Αρ03ΐ. ρΓ63ΐ). 
63Γ(Ι. , ηορ6Γ 6Χροη6Γ6 60Γ3νΐ(, 66θΐ68ΐ3 δ. ΑηϋπΟβΚ, 

8ίΐ3 Ιη νί3 ΕΓΚ3(Ιε3 (16 1}γΙ)6, 4"36 οΐίηι π)οη35ΐ6- 
ηυιη ηιοηί3ΐίοηι 6386 8θΐ6ΐ)αΐ, 61 ρο8ΐ ΐΓ3η8ΐ3ΐίοη6πι 
ιηοηίαΐίοηι 1ιο]υ8Π)θϋΐ 8ΐ) Ιηϋ6, 60πι 4ηοη(ΐ3ΐη Ιΐ3• 
1>ίΐ3ΐίοηΙΙ)θ8 ηιοηίβΗοπι 36 εοηίβ (!οη)Ι1)υ8 66Π508ΐί- 
1)08 6ΐ(1εηι εεείϋβί» εοηΐί^οΐβ βίτο βϋίαεεηιίϋυ», ιιεο 
ηοη ΙΐΟΓίίβ, 1)0Γΐ3ΐίΐ1ΐ8 3ε ]υη1)03 61 ρ6Γΐίη6ηι1ί3 8οΐ8 
η)οη38ΐ6Γΐο δ. €ΐ6πΐ6η(ί8 ιΐβ άίαβ υΓΐ)6, 0Γ(Ιπΐί8 δ. 
^6^οη3^η1^, 3ο1) ε6ηΐ3 πιο(!ο 6ΐ Γογπ)3 3οέΐοτίΐ3ΐ6 3ρο- 

8ΐθ11ε3 0ηίΐ3 ει ίηθΟΓρθΓ3ΐ3 6Χ£ΐίΐ1(, ΙΟίβΙίΐβΓ (Ιί8- 

6θορ6η3 61 (Ι68ΐηιεΐα, 3ε 1ΐ3ΐ)ίΐ3ΐίοη65 ηοεηοη ϋο- 

ΐη03 ρΓΟΚϋίεΙβΒ ρΐ6Γ9Β4"<^ 1^1ΐ1η05« ; 30 ρΓ2Βΐ6Γ63 (1ίΐ6- 
0|{3 ίΐ1ϋ3 ρΓΙΟΓί 61 ίΓ3ΐΓίΙ)03 (Ιίεΐί ηΐθη33ΐ6ΓίΙ δ. 

€(6η}6πΐΐ3 ιηίηο3 οΐίΐ63 ει 3ε6θΐηη]θϋφ Γογ6 ηθ3εοη- 

ΙΟΓ. ΟΟΟ) 3016ΠΙ, 31001 36εορ1η)θ8, 6εε!63ΐ3, 1ΐ3ΐ)ί(α- 

ΐίοηε8 (.1 (Ιοηιο3 ρΓχϋίεΐΦ ]υχΐ3 χίοιηοιη 3οφ 1)3ΐ;1- 
ΐ3ΐ1οηΐ8 είνβ τεβίιίεηΐί» εοπ5ΐ3ΐ3ηι, 3ο 1ιαΙ)ίΐ3ΐ1οη68 
61 (Ιοπιο3 ρΓ»(]ίεΐ9β, ςο» 4"ίη4"β ηοπιεΓΟ βοπΐ 
είΐΓ3 νίαιη βϋ 13103 οεείϋοηΐβΐβ βίΐοαίχ, είϋεπι 03γ• 
ιΙίοαΓι ρΓΟ 303 ίη 613 οο1Ιθ€3α(ΐ3 ΓαηιίΙία ρΐυίίηιοηι 
ηοο635απχ εχδίδίηηΐ, Ιρδθ({οο 03Γ(1ίηαΙΐ3 3ΐ 1ΐ3ΐ)ί(3- 
Ιίοηεβ οΐ 4"'ΐ*Π"^ ϋοηιοδ 1ιιι]α5ηιο.(ί εί οοηοεάβηιΟΓ, 

638 ρ0356 16ηυ3 Γ6ρ3ΠΙΓ6 υΐ Γ63ΐ3ηΓ3Γ6 ίηΐ6Πϋ3ΐ : 

ηο8 4οί1)υ3 τεη. Γγ316γ ηο8ΐ6Γ ΓΓ3ηοί8θη8 6ρί8θορυ8 
ΡθΓΐυ6η3ί3, δ. Ποιη. ΕεοΙ. νίοοο3ηοε1ΐ3ηυ8, εοί 
οι 86 βυρΟΓ ρΓχηιί38ί8 ίηΓθΓΠΐ3ΓεΙ εοιηητί3ΐηιθ3, 
Γ6ΐ3ΐίοιιεηι ίεείΐ Ωίΐοΐεπι, (^οΐι^οο ροΓ 1ιιι]ο3ηΐ0ι1ί ίη- 
ίοΓΐη3ΐίοηεηι ίΐα 6356, ει 411^^1 ίη 1ιί3 ίρδΟΓυηι ρηυ- 

ΓΟΠ) 61 ίΓ3ΐΓ0ΐη 6\ρΓε33Μ3 αεεν53\ΐ &33εΐΐ5ΙΙ3, ίηγϋ< 

ηίιηοβ, ίρΒίοΗ ε3ηΙΙηα1ΐ8 ίη Ιΐ3ε ραΓίε ρΓ6εί1)08 Ιο*^ 
οΐίηαΐί, 1ιυ]ιΐ8ηΐ0ί1ί εεοΐε^ίβιη, ηεε ηοη 4νοη^3ΐο 
ΙιαΙ)ίΐ3ΐίοη63 ιηοηίϋΐίοιη, 3ε 4ΐιίη4η6 (1οπΐ08 ρι-χ*- 
ϋίεΐ38 εοπι 1)οηί9 εΐ Ιιοη]^ΓιΓιί3 ιε ]0Γί1)03 εΐ ροι- 
Ιίηβηΐίί3 ρ:Φ:ηί33ί8, ίρδί οαΐ(ϋη3ΐί, 4"^*^^ τίχε- 
ηι, 61 ρο3ΐ 6]ιΐ3 ιΐ6οε33ο:η, 1)3»ίΓιε£ XII Λρθ3ΐο• 
ΙοΓοηι Ιιυ]υ3ηιθίΙί »οοΐοηΐ3ΐ6 οροβίηΙΙεβ ρεΓρείοο 

3ρρΓΐ03η)03, 3ρρΓ0ρΠ3ΐη03, (Ι6ρ0ΐ3ηΐ03 61 383ί^η»• 

11103 ; ίΐα 4"<>^ Γιε63ΐ 6\ ιιοηε οαΓϋίηιιΠ ρΓ£ί1ϊε(ο 
ροΓ 80 νεΙ ροΓ 3ΐίαια δ6Μ ϊ^ννοδ» ^^^\«^ν««^ >λ^\νΐτ ΐΛϋ ΟΕ νίΤΛ ΕΤ ΚΕΒϋδ 

Ιίοηβδ 61 ςαίιιςηβ (Ιοηιιιβ ρΓχΓ;ιΐ»5 οιιηι ΙιΟΓίίδ, 
ΙιΟΓί^ΙΊΐϋβ 61 3ΐϋ$ δίφΓ» (1ίοΐΊ$ ηιΐ€ΐ.οηΐ3ΐ6 ρΓορηα 

ΓΐΙ)1'Γ6 8ρρΓ6ΐΐΟΙΗΐ6Γβ 36 ίΙΙ:ΐ& ίΐιΙ)3ΐ)ίΐαΓ6 860 ίΐΐΐΐ.'ΐΐΐί- 
1:ΐΠ Γ3€6Γβ, Πΐί28(]υ6 (Ιβ 61$ €ΐί>^ρθη6Γ6 6ΐ 0Πΐίΐΐ3Γβ, 

:ι1ίευ]υ$ «υροΓ Ιιοο Γιοβηΐίη ηιίιιΐιυβ ΓβηιΓίδίΐα : ιιοιι 
ο!)ί«ΐ»ηιίΙ>ιΐ8 1ίΐΐ6Π9 υηίοπί» ιηοηαβίβποδ. (Ιΐϋΐηοη-ίβ 
Γ:ΐ€ΐ.'6 1ιπ]υ&ιηοϋί 36 ίη 61*$ οοηΙΰπΓΐδ, αο 6οηδϋΐιι- 

Ιίοη'ώυβ 9ρθ3ΐθΓΐ6ί3 0αΊ6Γί8(1Π6 00ΙΐΐΓ3Γϋ8 127 

ι (ΐιιί1ϋΐ!»ευηΐ|υ6. 

ΝυΙΓι 6Γξο Ιιοιηιηιιιη 1ίο6αΙ (ιαηΰ ρ3^ίη3ίη ιιοβΙγχ 
<ιρρΓιοαΐίοηΊ$, 3ρρΐΌρη3Γιοηί8, ϋ6ρυΐ3ΐίοπΊ8 6( 88- 

Κί^ηΗΐίΟΐΙΙδ ίηίΓΊΐΙ([6Γ6 νβΐ 6ί 30811 ΙΟίηΟΓΑΓΙΟ €οη- 

ΐΓ3ίΓ6. 5ί (111)8 βυΐβιη 1ΐ06 αΙΙβηιρίητβ ρΓ»$ιιιιιρ$6- 
ηΐ( Ίη({ί£;η3ηοη6ίη οιηηίροΐ6ΐιΙί8 Οβί 6ΐ ΒΒ. ΡντίΓί 
61 ΡαυΙί 3ρο8ΐο1θΓϋΐιι 6]υ8 86 ηον6Γίΐ ίΐΙΟΙΙΓδΟΓυΐΙΙ• 
Οιιΐυιη Ηοιιι;£ βρυιΐ 8. Ρβΐηιηι οηιιο ίιιο;•Γΐι3ΐ. 
Βοιιιΐηί 1446, τηι 1ί3ΐ. 66ρΐ. , ροηΐίΩοαίιΐδ ιιοβίπ 
Αΐιηο XVI. 

IV. 

ΒνΙΙα βχ$ίΐηαίο»Η οΙβΗΰαίΐΑΗηι 8. Ματ'κτ ίη €αηιρο, 
8. Νί€θίαϊ άβ ϋοίηιηηα, αΰ 8. 5ι^/ν6«ιπ άφ Ατάο» 
ιιί/ιί«, €ΐ αρρΓίϋαΐίο [τηαηηιη η€ίοήΙ>Η$ εΐ τέρατα• 
Ιίοηϊ άιοΐατιιιη εϋοίαιαταιη, 

Νί€θ1»υ8 6ρΐ86«ψυ$, 86Γνυ8 βΟΓνοΓυιη 06ί, ϋίΐ6εΐο 
Οΐίο ]οΙ)3ηηΊ ΟυηϋίδαΙνί ϋ6 06Ζ3, 3Γ6ΐιί(ϋ3εοιιο άα 
1)3Γ0η66ΐΐ6 111 66εΐ68ί3 ΑυΓίβο. , 8α1υΐ6ΐη 61 3ρο8ΐο- 
ϋοαυι 1)6ΐΐ6(1ί6(ίοιΐ6ΐη. 

Ουοηίϋΐη, ϋυιη ρεοΐ68ΐ3Γυιη 61 606ΐ08ί38Γΐ63Γυιη ρ6Γ• 
8οη&Γυιη ορροηιιηίΐΑΐββ 6ΐ6θπιιηο(ΐ3 ΐειηροΓβΙίυιη γ6- 

ΓϋΟΙ Ι61ΐυΐ1α8 Ιΐάΐΐυίΐ, ί1ΐ3ΓαΐΙΙ νίΐ6$€ί( ϋ666Ι)Ιί3 6ΐ (Ηνί- 
Ιΐυ86υ1ΐυ8ΐθ(ΙθΐηθΟθΙ1)ίΐΐί (ΐ68Ίΐΐίΐ6Χ6Γ66Γί, :4ρθ8ΐθ1ί€Φ 

2ϋ Ιιοο ηοη ίη(1ίςη6 €Χΐ6ΐΐ(ϋΐιΐΓ ρΓονί8ίοηί8θρ6ΐ3,υΙ 
1ιυ]υ8ΐΐ)0(1ί (1Ί8ρ6ΐΐ(1η8 ροΓ Γβιΐ)6(ϋ3 υοοιίΓπ ΥΑΐΐΆίορ- 
ροΓίυηα. Νυρ6Γ 8ί(ΐυί<ΐ6ηι (ϋΐ6€ΐυ8 Ωΐίυ» ηθ8ΐ6Γ 66883- 

ΐίΟη, Ιίΐ. 1)3&ϋί€Χ 5§. XII Αρ08ΐ. ρΓ68ΐ). ΟϋΠΐ., 60Γ31Ι| 

1101)18 6χρο^υίΙ φίοιΙ, ΙίεβίΊη <|ΐιαιηρΙιιπ1)υ8ρ;ΐΓ06ΐιί3- 
Ιίϋυβ 66θ1θ8ίί8 (16 υΓΐ)6 3ΐ) ίρ83ΓΙΙΙ11 ίυηϋ3ΐίοπ6 ρΓΟ 

«ϋνίιιί 6ΐϋΐυ8 1ιϋηοπβ€6ηΐί3 €1 &υ£[ΐη6ΐιΙο ιιοηηυ1ΐ3 
ρ6Γρ6ΐυ3 1)ϋη6Γΐ6ί3, 6ΐ6ηοαΙυ8 ιιυη6υρ3ΐα, ρΓΟ ιιοπ- 
υυ11ί8 ^16^^^^8 ^υί Γ661οπ))υ8 β3Γυιη ρΓΟ ΐ6ΐ»ροΓ6 ίη 

ϋίνίΐΐίδ 0016118 6ΐΜί88ί8 (ΐ686ΓνΐΓ0, ρυΐ83Γ6 63ΐηρ3- 
Ιΐη8, 0ΐ3υ(ΐ6Γ6 6ΐ3ρ<:ΠΓ6 666168138 6( 3ΐί3 618 11)60111• 

Ι€ΐι1ί3 8υρροΓΐ3Γ6 (ΐ6ΐ)6Γ6ηΙ, ςυίςυβ Χ(|υί8 ροηίο- 
ΐιίΙ)α8 ουιιι Γ6θΐοπϋυ8 άίοΐ3Γυα) 666ΐ68ΐ&Γαιη ί1ΐ3Γυι>ι 
Ιιυοίυδ, Γ6ϋίΐιΐ8 61 ρΓ0?6ηΐυ8 ρΓ»(ϋ6ϋ, 63υ^3οίθ 
ιοιιιροΓυιη π)3Γιΐί3, &(160 6ΐΓ66ΐί βυηΙ (6ηυ68 61 6χί- 

168» (ΐαοϋ ρΓΟρΙβΓ ίρδΟΓαηΐ 6Χί£;ΐΐί(Δΐ6ΐη Γ6610Γ6§ 61 
(:ΐ6ΓΚί ρΓΧΓ3ΐί 86 6Χ Π1ί8 ΰΟΟΙΙΙΙΟϋβ 8Ι1βΐ6ηΐ3Γ6 6ΐ 
3ΐί3 6*18 ρΓΟ ΐ6ΐηροΓ6 ίιΐ€υιιιΚ)6η(ί3 0η6Γ3 8υρρ0Γΐ3Γβ 
οοιηιηοϋβ ηοη ρο88υηΙ; »ϋ(1ίοΐί 6ΐ6Γί6ί ςυί ίη 6χ1ιί- 
ΙιίΙίοηο ιιιίηί8ΐ6ηί οι 86ΓνΊΐίθΓυηι 128 1ιυ]ιΐ8ΐ)ΐοιϋ 
^6 Γ6<1(1αηΙ ρΐυπιηυιη Ιΐ6β1ίκ6ΐιΐ68, ΓηιεΙυδ, Γ6(1ίιυ8 
υΐ ρΓον6ηΐυ8 ρΓΧϋί6ΐο8 ιηίιιυβ ϋϋΙ)ί(6 6ΐί3Μΐ ηοη ϋ6'• 
£6Γνί6ηϋο ρ6Γ6ΐρ1υηΐ, 8ί6ΐιιιο 6ϋ(1ίΙ ίη άίνίηαβ ηΐ3]6- 
•ΐ3ϋ8 ο1Γ6η83Π) ςυοϋ 3(1 6]υ8 1ααϋ6ΐιι 61 ί1ίοΐ3Γυιη 6ΐ:- 
€ΐ68ί3Γαιη <ΐ660Γ6ΐιΐ ΓυβΓαΙ ρΓίηιίΐυ» ίη^ΐίΐυΐυιη. Εΐ 

ΐΐουΐ ίιΐ6ΐη 63Γ<1ίη3ϋ8 ηθΙ)Ί8 6(ί3Π1 6χροη6Γ6 6υΓ3- 

νίι, 81 ίη δίη^υϋδ ίί. ΜαΓίχ ίη Οιιηρα, 6υ]υ8 ϋϋϋβιΐ); 
^. Λ'/€θ)ίίΊ ϋ6 Οαίαιηηα, 6ΐι]α$ $ίιΐ]ΙΙι(6Γ (ΐ6€ϋηι, 36 8. ΟΕδΤίδ ΒΕ83ΑΚΙΟΡίΙΗ ΐ-«" 

5>'1ν68ΐΓί (16 ΑΓ6ΐθηίηί8 ρ3Γ06ΐ)ί3ΓΐΙ)υ8 66θΐ68Γΐ8 61 (Ι6 
υΓΐ>6 ρΠΒΓ3ΐ£ 1)38ΊΗ6Χ ίη)Π)64ΐί3ΐ6 8υΙ)]66ΐί8, 61ΐ]υ8 

ςηΐηάβϋίπ) Οογ. 3υΗ ϋ6 6ηπΐ6Γ3 8ΐη^ιΐ3Γυπι νί(]6ΐί661 

Γ6610Γ68 6ΐ 6ΐ6Γί608 ίρ83ΓηΠ) ρΓΟ (6ηφ0Γ6 6Χ!>Ί8ΐ6η• 

165 οοηΐίιικΰηΐίηηι ροπίοηηπι ΓΓΠΟίηβ, ΓβιΙΊΐπδ 61 
ρΓπνβηΙηδ, 86€υηϋΗΠΐ Γοη^ιηυη6ΐη 9Ρ8<ίπΐ3(ίοη6ΐιι, τα• 
1οΓ6ΐη ηηηυηηι, ηΐ 3886ηΐπΓ« ηοη 6Χ0β(ΐΗηΙ, βίη^ηία 
ρ6Γρ6(υ» 1)6η6Ω6ί3 €ΐ6Γί63ΐιΐ8 ηυη6ορ3ΐ» Ιιη]ιΐ8ηκκ1ί 
ρΓουΐ ίη ηοηιΐϋΙΙίδ «Ιϋδ ρ3Γ06ΐιΐ3ΐίΙ)η8 606)68ΊΙ8 (Ιίοΐ» 

ΙΙΓίΐΙδ ρ6Γ (ΐυ05(ΐ3ΐη ΒθΠΐ:<ηθ8 ρθΠΐί(ΐ6β8 ρΓΦΐΐ60688Ο• 
Γ68 ηθ$ΐΓΟ$ ρΓΟ 83ΐυΙ)ΓΊ ίρ83ηΐΠ) 66€ΐ68ί3Πΐη) 8ΐ3(α 

Γ36ΐυπι Γυί88β (Γι^ηοβοίιυΓ, 8ηρρηηΐ6Γ6ηΐυΓ 61 6χ- 
8ΐίηςυ6Γ6ηΐηΓ, 36 ίρ808 6ΐ6Γί608 6οηΙίη|^6θΐ1υηι ροΓ- 
(ίοηππ) ίηΐ6(π8, ΓοάίΙπβ, ρΓθν6πΙυ8, ροδδ6ί^8ίοη6δ 
61 1)οη3 ροΓίίοηϊΙιυδ γ66Ιογ68 ρΓχΓαΐοβ 60ηΓιηβ6ηΐί> 

1)08 ρ6Γρ6ΐυθ 3ρρΙΐ63Γ6η(υΓ, 1η60ΓρθΓ3Γ6ηΙυΓ 61 

•ηη66ΐ6Γ6ηΐηΓ, 'κΙ ίη ηοη η)οϋί6ηπι 6Μΐ)]66ΐ»Γυιη 66- 

6ΐ68ί3Γυηθ 6ΐΓ66ΐ0ΓυΠ) ίΐΐ ρΓ.'6ηΠ88ί8 66(ΐ6Γ6ΐ ΐ6ν&- 

ηΐ6η. 

{ΙΙΙ'άΤβ ρΓΟ ρΑΓίβ ΐΙί6ΐί Β6.^83Π0ηίί 63Γΐ1ίη3ϋ8, Α8- 

86Γ6η(ί8 86 ϋί6ΐ3Πΐ 1>38)1ί63ΐη, ςυχ (ίΐαΐαδ δπΐ 63Γ- 
(Ιίη3ΐ3ΐηδ 6Χδί$Ιίΐ, ρΓΟ ρ3Γΐ6 Γ6ΓυηηΑ886, Ιη 63 (Ιίνί- 
ιιυπ) 6ηΙΐιιηι βιιχίδδβ 61 ρΓΟ ροδδο ;ιϋαΐ)(;6Γο, η66 

ηοη ΡΓΧΓ3(38 8η1>]66ΐ38 6€€ΐ6δί:ΐ8 1'6ΓθΓηΐ8Γ6 ίιιΐβο- 

818 (ΐ68ίι1βΓϋ8 3θ66ΐ3Γ6, ηοΐιίδ Γυίι ΙιυπιίΠίβΓ δηρρίί- 
63ΐηη) υΐ 8υρ6Γ ΙΓΐ8 ορροΓ(ιιιΐ6 ρΓονίϋ6Γ6 (1β 1>οηΙ« 
Κηίΐ3ΐ6 3ροδΐοΙί63 (Ιί2{ΐ!3Γ6η)ηΓ. (4οδ ίβίΐυΓι ςπί (Ιβ 
ρΓχηιίδδΙδ 66η8ΐη ηοΐίιίβιη ηοη 1ΐ3ΐ)6ΐπυ8, 1ιυ]ιΐ8- 
ηιθ(Ιί 8υρρ1ίθ3ΐίοηί1)ΐΐ8 ίη(.ΙΙη:α1 , (Ιί86Γ6ΐίοηΙ Ιυ» . 
ρ6Γ 3ροδΙοΜ63 8θηρΐ3 ηΐ3ηϋ;ηιιη5 ({υΑΐβιιυδ δι, 61 
ροδίςυβιη, δπρβρ ςηο Ιυηπι 6θπ8('ίΓηΐί:ιηι οηοΓβιηηβ, 
ΓιΙ)ί (Ιβ ρΓΧίηίδδίδ Ι6ί;ίΐ1η)0 6οηδ(ίΙβπΐ, 9η6(οΓίΐ3ΐθ 
8ρθ8ΐθΓΐ63 δΐ8ΐυ38 6ΐ ϋ666Γη38 ςηθ(Ι οιηηί3 61 δίπ- 
£ηΐ3 0ΐ)ΐ3ΐΐ0Ι168, Γυη6Γ3ΐί3, θΙ)ν6Ι>ϋθΠ6$ 6ΐ βιι•οΙιι- 

ηΐ6ηΐ3 ίη (Ιίοΐίδ κϋΙ)]66ΐί8 666ΐ6δίΐ8 ρπο (βηιροΓϋ οΐ)- 
ν6ηί6ηΙί3, η66 ηοη υη3 6Χ Ιυηο, αΙΙα νβπο ηΐ6(1ί6!»« 
οπίϋϊυιη 6( δΙηςηΙβΓυηι ροΓίίοηηπι ρΓΧ(1ίοΐ3πιιη 
6ο$ϋ6ΐη είοιίεοδ 6οηΐίη(;6ηΓιυη) , ςϋ3πι ρππιυιη ί1- 
ΙοΓυιη ϋοηοΩεί.ι Ι)η]η8ηιοϋί ρ6Γ ίρδΟΓυπι 6ΐ(!Γ!(:οΓηηι 
068δη8 νοί (Ι6€6δδυ8, 3υ( 3ΐίου]ιΐδ 1)6η6Ωεϋ βο.Γ'β• 
δίϋδΐίεί 860 3ΐίςηοΓοηι 1)6η6ηοΐθΓοηίΐ 6θ6ΐο$ί3δΐίοο• 
ιηπι 8$δ6εοΐίοιιβ, Γΐιίθ]( 86υ ηοοπιιη ίΓΟΟίηδ, Γβϋί- 
1.18 36 ρΓονβηΙοδ χ«|θίναΐ6:ιηΙ ΓηιοιίΙιιΐδ , 129 
Γ6(1ίιΠ)08 61 ρΓον6η(ΐΙ)η8 ρυπίοηηιη εΙεΓίεοΓοηι 
ρΓ2Β(1ίεΐοπιιη, ςηχ ίαοηηΐ ρ^ιοίβεο 3<>δ06ηΐί, δ(•η 

8ΐί(]πίδ 60Π1ΐη Γ06γ11 Ρ36ΙΩ66 385660108 ρ6Γ ^{033- 
6ηηί]06 3δ5660ΐίθη68, 1)611611613 ΙιΙΐ]Πί>ηΐΟ(1ΐ 30610Π* 
(3(6 ρΓΧΓ3ΐ3 ΐ6η0Γ6 ρΓΧδ6ηΓΐηηί1 ν363Γ6 ίΐ606ΓΐΓΐη)ΐΙ.«, 
860 3ΐίϋ8 Π038νί8 (1ίη)ίδδίθΙ168 ν:ΐ63Γβ (οικίδβηΐ, 
ΡΓΟΟΙ ίρδ3 1)6η6ΐί6ί3 ¥3031)001 6Χ 1006 ίη 3ηΐ63 ρ6Γ- 

ρ6ΐοί8 ΐ6!ηροΓίΙ)θ8, ροΠίοηίϋοδ Γ66ΐοπιηι ρΓχϋίείο- 

ηίΠΙ 3ρρ1ί66ηΐ0Γ, 0ηΐ3η(0Γ 61 6ΐί3ΐη ίΐΐ60Γρ0Γϋη1ιΐΓ, 

ίΐ8 ηοοϋ 1ί66.ιΐ ρΓχ*Γ3ΐί8 Γ66ΐοπ1>θ8 οπιηίοπι 61 
8ΐπ£;ο1οπιηι οΐιΐβΐίοηοηι, ΙοιιΟΓβΙίοιη, οΐινοηΐίοηυιη 
61 6ΐηοΙοη)6ηΐοΓθΐη, ιΐ66 ηοη ηι6ιΙί6ΐ:Ηοιη ροπίο- 
ηοηι 6ΐ6Π6θΓοα) ρΓ3Β<!ίοΐθΓθηι (|ηαιιιρηηιοιη , υΐ 

ρΓΧηηΐΐίΐΟΓ, ρ6Γ 668808 ν6ΐ (16668808, ΟΟΐ 3δ86η5ίθ- 

1168 Ιιη]ο$ιηθ(1ί νΰΐ 3ΐί(6Γ ναοϋΓβ 6θηΙΐ£6ΓΐΙ, (γο61ο$, 

Γ6ΐΓα05 61 ρΓ0ν6ΐΐΙΙΙ8 ρΟΓί'ίρΟΓΟ, 61 ίΙΙθ5 ίΐΐ 8018 ρΓΟ υιχιΐι ΑΙΟϊδΙΙ ΒΛΝ01ΜΙ εΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ, - ΛΡΡΕΝ01Χ. ιχχιν ΐΓϋ)υ9• 6( ρΓο (ΙΜΑΠΑ ρ•ΓΐίΙ)υ8 ίπ ϋκίαηιιη ύοείββία- 
πιηι κρ«ηΐίοιιβ οοηνβηοΓβ, ευ]ι黀αηςυ6 ΠοοηΐΙα 
(ΐ€•ορύΓ ηαΙΙαΙβηυβ Γβίΐοίιίΐ», (ϋοΐαςαβ 1)θϋβΓιοί3 9υρ• 

ρΓ€«$» 61 βΧβΐίηΟΐΑ 8*11)1 6ΐ 68(6 ρ«ηί1ιΐ8 €ΰη86&ηΙΐΙΓ : 

ηοη οΙ)$ΐ8αΐίΐΝΐ9 €θΐΐ8ϋίυΓιοοίΐΜΐ8 βι θΓ(ϋηλ(ίοηίΙ)ΐΐ8 
»ρο8ΐο1ΐ€ίι €Α:ΐι?η8ςυβ €0ΐιΐηηί8 ςυϋ)080νηηιιβ. 
Αιιΐ 81 λΙίςιΓι 8υρ€Γ ρΓονίβίοΒίΚΜίβ 8ίΙιί Γ^είβικίίβ (Ιβ 
Ιιιι]υ&ιιιοιϋ νβΐ αΠίβ ϋεηβίΐΰϋδ 6θεΙθ8ί&8ΐίοΊ8 ίη ίΠίβ 

ραΓΐί1>υ8 βρΟϋίαΙΟϋ νιίΐ |(βη6Γ&Ι«8 8ρθ8ΐθΙίθΧ 8β(1ί8 

ν€ΐ I<^|;^ιοΓυιι1 ο]υ8 Ιίαβηιβ ΊιηρβίΓανβηπΙ• 61ίαιη$ί 

Ρ'*Γ 6η8 ηΐΐ ΊΐιΙπ!ΓΐΐίθΙΙ63, Γ686ΓΤ9Ι(ίθΙ16ΐη 61 <](^6Γ6ΐαΐΙ1, 

νβΙ 9ΐϋα8 <]ΐιοηιθ(1οΙίϋΰ( 5ίΙ ρΓο€688υιιι, ςααβ ςιιίιΐοηι 

ΓΐΙΐ6Γα8 61 ρΓ0ε68$υ8 6ΐί;)Ι1Ι ρΓΟ ΐ6ΐηρ0Γ6 Ιΐ3ΐ)ίΐ3δ 
ρ6Γ €Α8ΐΐ6ΐη, 6ΐ ({ΗβΒεηηςηΟ ΗΚΐ6'86€υΙ», 3(1(11013 
1•61ΐ€βΠ;ΐ ΥΟΐΐ!!!!!!» ϋΟΙΙ 6Χΐ6ΐΙ(}ί, 86ϋ ΙΙΙΐΠίΠΙΙ ρβΓ 

Ιιθ€ 618 ςυο3ίΙ 38806υΓιοιΐ6ιΐι αΐίοηιιη ϋοπβΠΰίοηιηι 
ρΓ»?]ιΐ(1ί6ίϋΐη ^6η6Γ3η , γΙ (ΐηΊϋιΐδΙίυοι ρΓίνϋοίζϋδ, 
ίηιΙιιΙ^βπΓιί» 3ο ΙίΙίβηβ βρο^ΐυϋοΊδ ςεηοΓαΙίϋυδ^ νβΙ 
8ρ66Ίη1ΐ1)ϋ8, (]ΐιοηιΐ)ΐΓΐιη((υο ΐ6•)υΓϋΐιι οχ:ίί6(8ηί, ρ6Γ 
ςο» ρΓΦ8Ρηΐιϋυ8 ηοη οχρΓ68«ια νεΙ ΐοΐβΙίιΟΓ ιιοη ίιι• 
86η3 6(Γ6€ΐυ8 63Γυιη ίαιροιϋπ ναΐοαΐ (μιοιιιΟιΙυΙϋκΊ» 
νβΙ «ϋΙΤϋΓΓΐ, 6ΐ (Ιβ (|ηίΙ)υ8 ςαοηιηκμιε Ιοΐί8 ΐ6ποΓίΙ)ΐι$ 
ιΐ6 ν€Γΐιθ «(1 νεΓίιΐιιη ΙΐΒΐΐϋΐκΐΒ 8Ίΐ,ίη ιιο^ΐΓΐκ Γαΐ6η8 
0)60110 »ρ66ί>Ιί8.νοΙυηιιΐδ κικοπι (|υο(1 οχ πυιιο $ίη- 
ΙΙηΙϊ (ΙίοΐλΓυη) 8υ1ι]60ΐ3πιιιι 6θο1θ8ίαΓαη) ΓοεΙΟΓΟβ 
Μηιιιη οίοηουπ) ςιιί ίϊΓΐ8 ίη ηιί$εί8 61 3ΐϋ8 (Ιίνιηίδ ο(Ώ- 

0118 ϋ686Γνί3ΐ, ρ6Γρ6ΐΐ10 ΓβΓίΠΟΓβ ΑΟ 01 ^ίΐ!•! η006883 

ΓΜ ηιίηίδίΠΓβ ΙοπΰϋηΐυΓ. Νο8 οηίπι οχ ηηηο ΪΓΠΐυιη 

(ΐ6€6Π)ίηΐυ8 61 ίη3ΐ16, 81 860118 8Ιΐρ6Γ 1ΐΐ8 8 ςΐΙΟ- 

({03111 ςα^νί8 3αοΐοπΐ3ΐ6 δοΊοπίΟΓ νοί ί£;ηθΓ3ΐιΐ6Γ 
€οηΐί{6ηΐ 3ΐΐ6ΐηρ!3η• 

1>3ΐυιη ΒοΐΊ» 3ρ(ΐ(1 $. Ροίηιιη, βιιηο ΙηοαΓη:ι1. 
Οο:ιΓιη. 1447, ^^. ΜβΠΠ, ροηΙίΩθ3ΐιΐ8 ιιο^ΐΓίάιιηο ι. 

130 V. 

ΒαΙΙα Ρα 11^ ηηα εοηαιίίΐΐΐΐ ^ί€οΙαο αιτίί. ΒΊροηΐίηο 
αά ΐΜίαηΙ'ιαηι εανά, Ββ$$αΓΊοιιί», ηΐ ΰαίΐΙΊΰαηι 88, 
XII Αρο$ΐοΙοΓηιη, ηηιοΐη ίηύβ €αηοηΊ€ίν , αίί 
ΐ'ταΐη;* ΜιηοτίιοΛ Ιτοηφταί. 

Ρίυ8 6ρί80θρΗ9, 86ΓΤΠ8 δΟΓνΟΓΠΠΙ Ι)(Ί, ΥΟΠ. ΐΤΛ' 

Ιή ΝίοοΙηο, ηΓοΗΊρρί^οορο 8ίροιιΓιΐ)α, 5αΙιιΙβιη 6ΐ 
βρΟδίοΠοΒΠ) Ι)6ΐΐ6ΐ]!«Ίίοιιβι:ι. 

56ΐ1ί8 3ρθ8ΐ(ΐ(ίο;6 ΡΓοτΊϋοηιί:! οίιοιιηι^ροοία, Ε;ο- 
€ΐθ8Ί3πιη) οηιιιίιιπ) (ΐ6ΐΜΐ.)ΐη €(ΐΓ.-ιη) {['-Γοηδ, Οδ^ίιΐιιο 
ν1{ίΐ3ΐ 61 86 οοιιΐίηηβ Γ6(1ϋίΐ ηΐΐοηίαιιι ια ΐΊχ|.ί>ί;6 
Ιρ§3Ρ, ηιι» (Ιοηιιΐ8 8υηΙ ΟΓαΙίοηίδ ίπ 16γπ8, ριτ ιΙΊ- 
▼ίπηπιπ) οΠΙοίοπιΠ) οΙ)$6Γν9ηΓΐ3ΐκ ί1ί|$η3 (ΙονοΓιοηβ 
61 ΓκΙοΙ Γ6ν6Γ6ηΓΐ3 3 €ΙΐΓίδΐίΓΐ(Ιο1ίΙ)ΐΐ8 νοηοΓΟπίυΓ, 
61 ιηίΐυδ δυΜηΙιί οοπδρίοίΐ (Ιίνίηιιηι ουίίπιη , ίκιο 
ΙΐΓποΙιιιιαι ροίοδίαΐίδ βχιβικίίΐ υ( 3(1 ϋοΊ Ιαυιίοιη οΐ 
6«ΐ6ΐίυη) 3ΐΓιη)3Γυιη ββΐιιΐοη) ίπ 5ρΊπΐ(ΐ:ι1ίΐΜΐδ πιηχίηιβ 
ιϋπ^ί νηΙοΑίιΙ 61 ηιΐ([(*Γί. δ:ιηο ηιιροΓ νιη. Γιαίοί 
Β6853ηοη, ερίδοορυδ Τυ8(Ίΐ1.>ηαδ, ϋβϋϊΐίοο! ΧΙ] Αρο- 
δΐϋΙοΓοπι (Ιο ΙΙγΙιο ρ:Μ'ρ6ΐιια^ αιίπιίη 81 3ΐ >γ, αΙ) 63(Ιοιη 
86(ΐ6 (ΐ6ριιΙ:ιΐα5,ηοΙ)ί8 εχροδΠ'ΐ ηποιΙ ρΓ3?Γ»ΐα 1)0δίΙίΓ3, 
(|03ΐη ά'ιη λπ(6()α3ΐη 3(1 ρρΙ^οοριΐυιιι ρίοπιοτοΓε- 
ιυΓ ίη δυί 03Γϋίη3ΐ3ΐυ8 ρ3ΓοοΙιί3ΐϋΠ) Γι%ι!υιη οΜί- 
ηηοΓΑΐ, ηιιηο τογο ίη οοηιηιεηίίοιη (»Ι)ΙίποΙ, ρΓορΙΟΓ 
46ΐτοΐίοη6Πΐ ({(ΙοΙίυιη, Ι3η) οίνίυιη (ΐπαηι ΓοΓβπδίυπι, 
ηυη ρηΓαιη 1ιαΐ6ΐ Ιιυιιιΐηιιιη ιοηουη^υπι, (μη ΐΜδ.Ιί- 69η) ρΓ£(]ίθ(3η) νίδίΐϋΓΟ 6( ηΐίδδΟδ 30 3ΐί3 (Ιίνίη) 

0(11013 ίηίϋί 3ιι(Πγ6 οοπδΐιονοΓηοΙ, 61 ηυοίΐ ίίοοΐ ικι- 
ιηεπαδ ο^ιποηίοοηιπ) ίρδίαδ οοοίοδίχ, ςπί οϋαι οπο 
6δδ6 οοηδυ6ν6Γ3ηΐ, ροΓ ίοΙ. γ60. Ε1ϋ{;οηίυιιι IV, ρΓ«ι:- 
(ΐ606δδθΓ6η) ηοδίΓυιη» 3(1 ίρδίυδ ορίδοορί δΐιρρ1ίθ3- 
Ιίοιΐ6ΐη, 3(1 ηαιη6ηιη) (]υ3ΐυθΓ οαηοηίοοΓυιη ροΓ 
οοδδππ) νεί (Ιβοοδδυηο Γοϋιιοΐυδ Γιιογϊι, 3•] Ιιοο υΐ 
ρΓ«6ϋίοΐί (ΐηηΐΗΟΓ θ3ηοηίοί Γ:ιοί1ίπδ 86 δοδίοπίατη 

6( ίη (]ίθ!3 1)3δΙ1ίθ3 Γ68ί(1θηΐί3η) Γϋ06Γ6 30 61 ίη ίΙΊ- 

νίηίδ ο«)ηΙίηυο (ΐ6δ6ΓνίΓ6 ροδδεηΐ. Οηπι 3ΐιΐοπι ίιΐ 
Ι6ΐηριΐδ ηυϋυδ 6χ οηηοηίοίβ ίπ 63 Γ6δί(ΐ6Γ64, 30 
υηπδ Ιβηΐιιηι οηροΙΙαηιΐδ ηο(ηίιΐ6 οηηιίυιη ίρδοηιιη 
6αηοηίοοΓππ) ίη 63 (1θδ6ΓνίΓ6ΐ, ΐιίΐιίίοιπίπηδ. ηοη 

θΙ)8ΐ3Π(6 Γ6(1ϋ0ΐίθ(ΐ6 1)(ΐ]υδΐηθ(Ιί 61 3ίϋ8 Γ6ΙΙ)6ι1ίίκ (11126 

ίρ86 ερίδοορπδ 3(1ΙιίΙ)0Γ6 οοηΐίπυο οοιι3Ιη*$ ίιιίι, ιηο- 
(Ιίοηδ νοί (ΐΐΐ3δί ηιιΠυδ ίπ 63 80Γν3ΐιΐΓ ουίΐπδ ιΐίνίπιΐδ, 
61 νίχ (Ιιιο 6Χ (ΙίοΙίδ θ3ηοηίοίδ (ΐπί ππηο 3(1 πιιπιο• 
Γϋπι δοχ Γ6(Ιυ('ΐί δυη^, ίηίϋί Γ6δί(ΐ6η( » ίρϋίιριο οβηι^- 
ηίοί 3(1 (Ιίνίηππ) οΙΏοίυιη δΐιίϋοίοηίοδ 3πΐ (Ιΐδρο&ίϋ 
ηοη 6ΧδίδΐυηΙ, ίρδη ηιιοηυο ϋ3δϋΐοα ίη δαίδ 26ΐ1ίΠ- 
οίίδ ηίιηίυη) Χ31 ^^^ €0ΐΐ3ρδ3 οΐ οΐΜΠ) Γ«ιίιιοδ;) ; 
(|υο(](ΐυ6 ί(ΐ6ηι 6ρίδθοριΐ8 ρΓ96ϋίοΐ3ΐη Ιιαδίϋοηηι 3(1 

ΓβΙί^ίΟδΟδ ΙηΠδΓβΓΓί, 61 ίπ 63 ΙΟΧ ίΓ3ΐΓ08 0Γ(1ίπί8 

ΜΐηοΓΟίη, (ΐποΓυηο αηυδ δίΐ |;υ3Γ(1ί3πυδ» (]πί ουηπι 
3ΐίοΓυπ) ΓΓ3ΐηιπ) 1)3ΐ>63ΐ, 61 3(1 0ΠΓ3Π) 3πίπ)απιιη 
ίη (Ιίοΐ3 Ι3δί1ΐ03 3ΐί({υ6ΐη ρΓβδΙι>ΐ6Γπιη 8»οηΙαΓοιη 
(1β οοηδοηδΗ 03Γ(1ίη3ΐίδ, ςπί ρΓΟ ΙοπιροΓΟ Γυ(*Γίι, 
ά6ρυΐ3Γ6 ροδδίΐ, 0Γ63Γί 61 ίπδΐίΐιιί ςυοΐ ροΐοΓπηΐ 
6Χ ίρδίπδ εοοίοδία: ΓηιέΓώπ.•; οοπ£Πΐ6 6η8ΐ6η(3Γί» 

(ΐ6δί(ΐ6Γ3ΐ 61 3θΓθΟΐ3ΐ. 0υαΓ6 ρΓΟ ρ3Γΐ6 (ΙίΟΐί ΟρίδΟΟρί 

ηοϋίδ Γ(ΐίΐ ΙιυηΐιΙίΐΟΓ δπρρΓιθ3ΐυπι πΐ, ουιη ργογηγαΙογ 
ςοηΡΓβΙίδ ϋΙοΐ. Γγ31Γ(ιπ) ίη ()ίοΐ3 πι-1)6 δίι ρι*90δοηδ, 
61 3(1 ΓοοερΓιοπϋΐη (Ιίοΐχ οοοίοδίϋο ραΓ<ιΐππι 86 οϋο• 
Γαΐ, ρΙυΓ0δ(ΐπ6 ρ3Γθθ1ιίη1οδ οοοΐ6>ί3^ ύα «ϋοΐα ιιγΙ)0 ροΓ 
1ιν]υδΐηο(Ιί ΓοΙί^ίοδΟδ δίηΐ δοΙΙία: £;πΙ>ογπ3Π, (1ίοΐ3ΐιι 

|)α<«ϋίΓ3η) 3(1 ΙηφίδΠΙΟΐΙί ΓΟΐί^ίΟδΟδ ΐΓ3ΠδΓϋΓΓί» 61 

ί1»1(Ιοιη ΓΓ31Γ08 ΟΓοηπί οΐ ίπδΐίκιί ρΓΦιΙίΠο^, ίΐ3 ([ηοά 
ΓΓΠοπίδ οΐ ρΐ'ονοηΐυδ οηηοηίοβίαδ οΐ ρΓχϋοηιΙί» ςποβ 
ίρδο ορίδοορυδ οι »(1:ηίηίδΐΓ3ΐ0Γ οϋΐΐηβΐ, 30 3ΐϋ* 
6]πδ(ΐ6ηι Ι)α?^ίΙίθίΌ €3Γ(ΙίΜ»1ι?8 οϋΓιηΟΓΟ οοηδυονοΓΠΠί. 
η(^Γ ποπ Γηιοΐυδ 61 Γ6(1ίΐπ8 οοηιηιυηεδ 3(1 (ΙΙοΙαπι 
Ι)3δίΓκ'&η) ρΓονοηΙβηίοδ οχ πυηο, οοίΙεηΓώπδ νοΓο 6ΐ 
(1οο6(ΙοπΐίΙ)(ΐ8 ίρδίδ (ΙΊοΙίδ δ(ΐχ οαποπΐοίδ 61 3ΐϋ8 ρΓΟ- 
8ΐι>'Ιοπ8, 61 οΐιτίοίδ, ροΓρβίπίδ Ι)6ηοΩοί3Γί;8 ίη 6η- 
(Ιοιη 1)3δ)1ίθ3, νοί δποδ οαηοηίοαίπδ βΐ ρΓί£ΐ:6η(ΐ3δ 36 
ΙιοηοίΙοία (]ποιη()(1ο1ϋ>οΐ (ΙίππίΐοηΙίΙιυδ, ΓθΙί«|πί οπι- 
ηβδ ΓΓϋΟίπδ, ΓΟίΙίπΐδ οΐ ρΓονίΐπΐιΐδ Ιιιι]•)δΐηθ(Ιί οηηο- 
ηίθ3ΐπηπ), ρΓχΙ)θη(ΐ3Γαηι 61 1)6η6Γιθίοηιπι, 30 (*1ί3η) 
ρο£δ6δδίοηθ8 6ΐ 1)θπα (ΐικτοπηςυο 3(1 (Ιίοίοδ οηηοπί- 
ΓΟδ 61 ρ(τρ6ΐιιθδ ϋοηοΠοίίΐΐοδ Γ3ΐίυπο δΐιΟΓυπ) 03ηο• 
πίΓηΐϋΐιπ) 6ΐ ρΓ,'6ΐ>6η(Ιηπιη) 30 ϋοπεΠοίοΓΠτη Ιιπ]ιΐ5:- 
πιο(Ιί ρΐΠίηρηιίη ρΓ.Έΐϋοιί:» ίΓ3ΐη1)Πδ οΐ οοπππ ογ• 
(ΙΙπΙ ορρΙίοοηΐυΓ, (Ιο Ιοπίςηίΐβίο 3ροδΐοΐίθ3 ιη3Π(ί3- 
Γοιηυδ. 

Νοδ ίΐ3(|(Ι6, 1πΐ]ΗδΠ10(Ιί 8πρρΓιο3ΓιοιιίΙ)Πδ ίπο1ΐΗ3ΐί» 
ΓΓ3ΐΟΓΙΐίΐ:ΐΙί ΙυΧρΟΓ «ρΟδΙοΙίΟβ 80Πρΐ3 ΙΠ3η«ΐ3Π1Π8, 

(|υ3ΐρηυ8 (1ί('ΐ3ΐη Ι)ηδίΙίθ3Π) ΑυοΙοπίΙηΐο «ροδίοΠοκ 
3(1 Ιηι]ιΐ8η)0(1ί Γθ1ί|{ίθ8θ8 ΐΓ3η$Γ(?Γν*, 61 ίΙ>1((6ΐ\\ νΛ 
6Χ 1)ΐι]υδΐιιοϋί ίΓαΐτΜ^ νΐ\ι\οχΜ\\\ , <νλν^\Μ\\\ >\\\>λ% ^\ν ϊ-^εχν ΟΕ νίΤΑ Εϊ ΒΕΒϋί^ 

{υ&Γάίαηικ, ςιΓι υηυίη ρΓ6$1)^ΐ6πιιη $χειιΙ:ΐΓβηι 2ιΙ 
«υπαιη ^ηίιιιαπιιη (Ιβ οοη56η$(ΐ οβηΐίικιΐίδ ιΙρριιΐβΓβ 
ρο8«.ίΙ Ρΐ ΥΑΐβαΐ, ςιιί ρ3Γ0€ΐιί.ιηί$ ιηίηίδίΓΓΐ βεοΐι:- 
§ί38(ίο« 8η€Γλΐιΐ6ηΐ.ι, ίΙ)ίί]6ΐη Ιη5ΐιΐυ:ΐ8, ηιιοί οχ Γηιε- 
ΐΊΙ)ΐι$ ρΓχϋίΰΓΐδ ροΐβπιηΐ €οη{;Γυ6 δυβιοηΐβπ, 30 8ΐα• 
1118$ απείοπίΑίο ρΓ2β«ϋ£(& 61 ΟΓϋίιιββ, ςποά ΓΓυείπϋ• 

Γ6(ΙίΐΙΐ3 €1 ρΓΟνβηΐυβ 30 ρθ&$€58ίθη63 6( 1)υΐΙ3 3(1 

€Α»οιπθ3ΐιιιη 6( ρΓχ1)€ηϋαηι ρΓχΓ3Γι βρίβοορί 61 
. €0η)ΐη6ηι1αΐ3Γίί, $ου 08Πΐίη:)Ιί3 ρπο ΙβιηρΟΓβ οχ$ί- 
8(6ΐι1ί^» ηεο ιιοη ίΓηοιπδ, Γ6(ίΊΐιΐ8 οΐ ρΓονβηΐυ», 
οοηηιπιηίιβΓ 8ι1'(1ί6(;ιηι 1):ι$ΊΓΐΓηιιι ρΓονεηίεηΐββ οχ 
ηΌΐΐ€, €6(]εηΠίιΐ8 νεπο 6ΐ (ΙειεϋεηΓιϋυδ 132 ο^ηο- 
ηίοίβ εΐ 1>εη6θϋίαΐ:8 ρΓΧ(1ίοΓΐ5;, νεΙ $ιιθ8 03ηυηί€3ΐιΐ8 
61 ρΓχΙ)ειΐ(ΐ3^ 61 Ιϊβηείΐείβ βυρΓαιΙίοΐα ςηοιηοάυΠ- 
1)6( ()ίιηίΐΐ«'πΐίΙιιΐ8, Γε]ίΐ|υο8 οπιη68 Γηιοΐυβ , γ6(1Ί*- 
|ΐΐ8 οΐ ρΓονειιΙυ.ς 90 ροΒ86&$ίοη68 ει 1)οη8 3(1 03ηο• 
ΙΠ608 6ΐ 1)6ηοβα3ΐθδ ρ^α!^^^ιο8 Γαιίοηε οβιιοιιιεΑ- 
ΐαιιιη 61 ρΓχΙιοηϋαηιηι εΐ ΙιειιεΓιείοΓυιη Ιιιι]υ8Πίΐθ()ί 
ρεηίηεηΐίϊ, υΐ ρΓχΓϋΠυΓ, εΓι.ιιιΐ5ί ίρ8ΐ οβηοηίοα- 
1118 61 ρπ6ΐ)οη(];β 30 ϋβπείΐεΐβ βΊιιΙ ϋίβροδίΐΊοπί 3ρο• 

8ΐθΗ69Β (ΐυθη)0(ίθ1ίΙ)6ΐ Γ6£6Γν3(3, είβιΙΟΙΙΙ ΓΓ3ΐΓί1)υ8 

61 εοηιιη οηΐίπί ΒρρΙίοοηΐυΓ εο Ιρβο. Λο ιιΊΙιίΙοιηί- 
ΙΙΙΙ3 οί8<!6ΐιι ([Μβηΐίαηο εΐ ΓΓ^ιπΙιυβ, ρυκίηπαπι ιιι 
ιϋΓΐ3 Ι)3δΊΙίθ3 0Γβ:ιΐί 61 ίη8ϋ(υΐί Γυεηηΐ, Ιοοαικίί 61 
ηΓΓ6ΐΐ(ΐ3ηιΠ ΓΓαοΐυχ, ΓβιΙίΙηβ 61 ρΓονειιΐυβ, ]υΓ3 εΐ 
οΙ)ν(?ιιΐΐοη68 6ηηοη!θ3ΐιιυιη ο( ρΓχϋοηϋΑπιιιι ηο ϋο< 
ηυΟοίοηιιη ρΓΦϋίοΙοηΐιη, 8 οηηοιιίϋ:) ει ϋεηεΩοίβΐΊβ 
ρΓ£(ΙΊο1ί8 0ΐ)1ίι:6ΐι1ί1ηΐ8 111», ςυβηιΐίιι ίρ^»! 63ΐιοηίεΐ 
63 οϋΐίηυβΓίιιΐ, ρΓΟ εετίο ρπεΓιο είβίίειη οβηοιΓιοίδ 
61 ϋεηβΟϋίΗΐίβ »ηηυ3ΐίιη ρεΓ^οΙνβπϋο, «ι «Ιε Ιιοο ίη• 
Ι6Γ 86 ιοιινεηεΓίιιΐ, «υηοπιαίε ρΓΧ(1ίεΐ3 ϋοεηΐίβιη 

|3Γ|ί;ΐΓΐ8, 6ϋΙΐΐΓ3(]ίθΙΟΓε8 ρβΓ 6εη8Ι1Γ3Ι11 6(ΤΙθ5ί3«ΐί- 

Ι3ΐη» «ρρεΙΙαΙίοηε ροβίροδίΐα, οοιημ6$0€ΐι<]ο : ηυιι 
ο1)8(8ηΐΊΙ)υ8 ηιιίϋυίοαικιακ 6θΐΐ8ΐί((ΐΐίοιιίΙ)ΐΐ8 3ο ρΓΪ- 
γι.ΐε^ϋβ 6ΐ ΙίΐΙβΓίδ βροδΙοΓιοίβ, ηεο ΐιοιι 8(Αΐιιΐί$ 61 
οοηβυείυιΐίηίϋυβ 1)3ϋί1ί('φ εΐ ΟΓϋίηίβ ^ τοίϋίείοΓίιιη 
6οηΐΓ3πί8, ίυΓ3η)εηΐο, οοηΠιηιαίίοηε 3ρο5ΐο1ίε3 νβΐ 
ςολΰΐιηηυε βηηΊΐ3ΐ6 ΓθΙ>θΓ3ΐί8. 

ΑυΙ 81 3ΐί(|ΐπ, 3ρο8ΐοΙίε3 νεΙ .ιΙί3 ςηβνίδ αυε^οπ- 
Ι8ΐβ ίη 63()6•ιι 1)38ί1ί€8 {ιι 63ηοιιίοο8 βίιιΐ ΓεοερΙί, 
¥6ΐ 111 Γ66Ίρί8ηΐυΓ ίη8ί8ΐ3ΐιΐ; 860 81 8υρϋΓ ρΓΟνίκίο- 
ιιί1)08 8ί1)ί Γ3(ίεηϋί8 (Ι6 Ι)ΐΐ]ΐΐ8ηΐ0(ϋ οβηοηίοΑΓώυδ εΐ 

ρΓΧΐ)βηΐΓΐ8 ίρ8ίΐΙ8 1)Α8ί1ί€2β 8ρ6€Ί3ΐ63, «βΙ 3ΐϋ8 1)6116• 

β€ϋ8 6€οΙε8ί;ΐ8ΐίοί8 Ίιι ί11ί8ρ3Γΐ 11)08 κεη6Γ8ΐ68&ρο&ΐυ- 

ΙίοΧ 86(Ιί8 νεΙ Ιε£[3ΐΟΓυΐΙ1 6]α8 1ί(ΐ6Γ&8 ίΐ1φ6ΐΓ»Γ!ΐΐΙ, 

εΐίαιηδί ρβΓ 638 8(1 ίηΐιίϋίΐίοηειη βΐ ϋεεΓείαιη, νεΙ 
οϋαβ ηηοιηοιίοΐώεΐ 8ίΐ ρΓ06688ηιη : ςα38 ςαίιίειη 

1ίΐΐ6Γ38 61 ρΓ0ε688υ8 1ΐ3ΐ)1ΐ08 ρΟΓ 638(1611), 6ΐ (]0]|&- 
600^06 ίηϋε 866Ι113 3(1 Ι)Ιΐ](ΐ8ΐηθ(1ί 63ηοηί68ΐυ8 61 
ρΓφ1)οη(1:ΐ8 61 βΠ» ϋειιεΟοίΑ ίρδίυβ 1)38ίΠ6Φ νοίυιηυδ 
ηοη εχίειχίί, 86(1 ιιυΙΙιιιη ρεη Ιιοο είδ φιοίίό 35$660• 
Γιοηειη ΟΑποηίεαίυυιη βΐ ρΓ2Βΐ)εη(ΐ3Γυηι 86 1)6η6β• 
είυηιιη αΐίοηιιη ρτχίηά'κ'ιηιη ςεηεΓβΓΪ. δευ (](ΐί1)ΐΐ8• 
ΰυηηυε ρηνΙΙε^ίίδ, ίη(1ιιΙ]ξοηΐίίδ 61 ΓιΙίεΓίδ 3ρο8ΐοΙί- 
- Γ•ί$ ςοηεΓ3ΐίϋΐίδ νβΐ Ιΐρ6εί3ΐί1)υδ , οιψίδουιιςοε Ιεηο- 
I 118 6χ>ί8ΐ3ηΐ, ροΓ ηιΐφ ρΓ96$<;ηΐί1)ϋ8 ηοη εχρΓβββη 
νεΙ ΐ(Η3ΐίΐεΓ ιιοη ίηδΰπα, 6(Γο6ΐυ8 εοΓοηι πηρ6(ϋη 
ν8ΐβ3ΐ (]υοηιθ(1ο1ΐ1)6ΐ ?οΙ ιΙίΙίεΓΓί, 61 (ίε ςυ'ώυδ ςηο- 
)ΐιιη(](ΐο ΐοΐΐ5 ΐοιιυΓί1)ΐΐ5 άο τοΓϋο 3ϋ τ6Γΐ)υιη 1ια• ΟΕδΤΙδ ΒΕδδΑΠΙΟΝΙδ ι.χχνι 

1)60(13 811 ίη ηοδίΓίβ 1ίΐΐ6Γί& ηοεηΐΐο 8ρβοί.•Ιίδ^ ηο^ 
εηίηη (Ιϊείο ερίδοορο η Γ9ηΙίπ3ΐί1ιιΐ8 ίη ιΗ6ΐ3 1>ηϋί- 
1ίθ8 80666880ΓίΙ)υ8, Ιπ 138 Ιρδ» 1)3^ίΙίε3 30 ^πηΓ- 
<1ί3ηο 61 ίΐ8ΐη1)08 11)1 6θΐηιηοΓ8ηΐ1Ι)θ8, «!ηηι ίηίΜ 
ίοεΓίοΐ, ηβο ηοη ρ8Γ06ΐι1:ιηί8 (11(1» ^«δΊΙίοΦ οηιηειη 

60ΓΓ66ΐίθη6ηΐ, ]αΓί8(Ιί6ΐίθηβΠΙ 86 )Πδΐίΐί3ΐη Γ68(*Γνλ- 

ηίΐ08, ςιΐ8ηι ίη 63ηοηί6ί8 β1 1)εη6Ω6ΐ3ΐί8 36ρ8Γ06ΐιί3ηί8 
άΐαχ εεοΐβδίβε ίρδίιΐδ βρίδεθρΐ ρΓ8ί(ΐ6668δθΓ68 ιΓιγ• 
' 1;«π) 1)38ί1ΐ€3ΐτ) οΙ)ΐίηοηΐ68 Ιΐ3ΐ)οεΓαπΐ 61 1(1εηι ερί^^εο* 
ροδ ηοδοίΐοΓ 1ΐ3ΐ)βΓ6 (16 ρΓΧδειιΐί. Ει πιβ'ΐροΓ εχ 
Μΐιηο ίΓΠΙιιιη άεοεΓηίιηοδ 61 Ίιιβιιβ δί' 8εεο^ «$(ΐρ(;Γ 
Ιιίδ 3 ςιιθί|ΐΐ8ηι ςυβνίδ 3υ6ΐοπΐ3ΐ6 » βοίεηΐεΓ νοί 
ί(;ηοΓ3ηΐ6Γ, οοηΐί(;6ΓΊι βΙίεπιρίβΓΪ. 

0310ΙΙΙ Ποηο» 3ρϋ(1 δ. Ρείπιιο, 8ηηο ϊηεβΓηηΐ. 
Οοιιιίιιί 1463, ρΓί(1ί6 Ιίαΐ. ^ο1^ί, ροηΐίΟθ3ΐθ8 οοδίπ 
8οηο γ. 

VI 

ΒηΙΙα ηηα Ρνα II €ατά, Βίχ$αηοηί ϋοηϋβά'ιί ηί 8. Εη• 
§€ηί(ϋ ίανθΙΙηηι ναΐαηταη^ ίηαΙΙαηπιη ίηχΐΊΐιιηβ 
αΐ(ΐιΐ6 βΙίρΦΤίψΗΐΗέ^ϋΦ ίη ροβ/βηιηι )ιιμ ραΐτοηαΙν$ 
ο(ίίίη(τβ ροαϊί, 

Ρίοδ ερίδεοροδ, δορνοδ δΟΓνοηιηι Οβί, νοοβτ^ιΐι• 
Γγ81γΊ Ββ8δ3Γίοηί, ερίϋοο^ιο ΤοδευΙβηο, εβηΙΙπ.ιΓι Νί- 
ε.τηο, 8αΙυΐειη εϊ βροδίοΐίϋαιο ^^Μ6^I^6ι^οηβ(η. 

Γ6Γ8οη3Π) 1ο8ηι, ηο1>ί8 61 8ρο8ΐο1ί(*« 86(11 (Ιενο• 
ΐ8ηι, ΙοίδεχίβεηΐίΙϋδ ιηεΓίΐίδ, ρβΐηηια ϋβηειίίηΐηηβ 
ρΓΟδεςοεηΐεβ, τοίβ ΐιΐ3 ςοχοοη(]θ6, ρΓΧΗεΠίιη εχ 
ςΐιίΙ)08 (Ιίνίηί οιιΐΐοδ βυ^^ιηειιΐοπ) η 8:•1ιΐ8 δρΐΐΓ&ΐιΐΓ 
3ηίυΐ8Γυηι, 3(1 6χ.'ΐθ(1ί1ίοηί8 ^Γ8ΐίαηι Π5ρηΐ6Γ κΐιηίΐ- 
Γπηϋδ, ει υΐ ορΐ3ΐοιη δΟΓίίβηίοΓ είΐεοΐοηι, οροηι εΐ 
ορ6Γ3ηι ίιηρ3ηΗηυΓ. δαπο ρρο ρηΠο 1Π4 ηο1)ίδ ου- 
ροΓ 6χ1ιί1)ίΐ3 ρεΙίΓιο εοηΐίοεϋαΐ ςιιο«1 ίο 03ρε11:ιη)δ0ΐ) 
ίηγοο3Γιοο6 δ. Εο^οοίχ ίπ 1)38Πί€3 Χϋ ΑραδίοΙοπιηι 
(ΙβΙΙιϋε δΐΊαπ), (]096 ίοϋοΐαΐ3 βχδί&Γιΐ ει Γ6813ιιγ.ι- 
Γιοοο ίικϋ^εΐ, ρΓο ΐοχ εϊ (ιιοηιω ρΓΟ^εοίΐοΓοηι 3ηί- 
οιαΓοο) 83ΐο16 8οΙ) ίογοοβϋοηβ δδ. ΜίοΙιβεΠδ 3Γ• 
6ΐΐ3η$εΠ 61 ^οηηI1^8 ΟβρίίδΐΦ, Γ6δ1ηοΓ8Γ6 , ΙΗ Π8, 
ρ3Γ30ΐ6η1ί8 01 βΐίίδ 66θ1ΰ8ί38ΐίοί8 οπιβιηεηΐίδ βϋ (Ιί- 
νίηιιιη οηΐΐιιηι ηεο6Νδ3πί8 ΓοΙοΊγο, 3ο οοιιψβΐυιαίΐιοδ 
ρΓΟ 000 ρινδΙ^χίΟΓΟ» ςοΊ ίιΓιΙιί ηι1ϋ83δ ει 3Γΐ3 (Ιίνίηα 
001013 6εΙο1)ΐ*6ΐ, Γ6(ϋΐίΙ)υ8 (Ιο 1)θοί8 Ιοίδ εΐίαιη ρεΓ 
Εοο1ε8ί3ηι 80()οίδί1ίδ (ΙοΙ^ιγο ρΓυροπΊβ, 3ίΙεοΐ3ηδ ί|00(1 
]ιΐ8 ρ3ΐΓθη»1ο8 (ΙΙοΐΦ ΓβρεΙΙχ Γιϋί ει ρο&ΐ ιε ηυπΓιοβ 
100 3ΐ)1)3ΓιΙ)0δ δ. Ριΐοΐΐ (Ιε υιϋο δ. ΒοηοϋίοιΊ εϊ 
ρήοΓΐ δ. ΜαπΦ (Ιε ΡοροΙο δ. Αο^ιΐδΓιηί 0Γ(ϋΗ0ηι ίιι 
ροΓρείουη) βΟΓνείοΓ ; 61 εορΓορίοΓ ηοϋίδ 134 'ΐ"* 
ηιϋίΐ6Γ 8ΐιρρ1ίθ3&ι1 ο1 100 ρΓοροδίΙο εϊ αίΤοοίοί Ιιη- 
]ο$ηιθ(1ί 3ηηο6Γε (Ιβ Ιοοΐΐαίε 3ρο8ΐο1ίθ3 (ΙίςπαΓοποοΓ. 
Νθ8 Ι^ΙΐοΓ, ςοΊ οοΐιοπι ίρδοπι (Ιίνίηυπ) Αΐι^βΗ ίιι- 
Ιοπδΐδ (ΐ6Μ(ί6Γ3η)υ8 3αΌοΓι1)θ8, (Ιίοίηιη Ιοοιιι ρπψο- 
βίΐυπ) ίη Οοιηίηο ρίοππιοη) οοιηιηεοίΐΑοιεδ, Πιί8(]οβ 
Ιιο]ο8η)θϋί, ηπί εΐίβηι ρΓΧ(Ιίοΐ3πι 1)35ί1ίο3πι Ιη οοπι- 
ιιΐ6η(ΐ3ΐο οΙ)ΐ1η68, ρΓΟ ίρδίοδ 1)α8ΊΓΐ63! «ΙεοοΓβ είοιιΐΐιΐδ 
ρΓ»(1ίοΐί Ιη ε3 Βοςιηεηΐο (Ιενοιίβ δορρΠο^ιίοηίϋολ 
Ιη6Γΐ03Γι, Γ:1)ί οαρείΐ^ηι ρΓΧ(Ιίοΐ8ηι ΓΟδίαοΓαιΙ, τερβ- 
γ3γΙ Γαοΐ6η(1ί, Ιίϋπβ, ραΓβηιειιΐί^ εϊ οι οαηιοιιΐίδ ρτιΚ" 
(ΠοΓΐ8 ίοίοιεηιΐί, ηβο ηοη Γ0(ϋιίΙ)θ8, οΐ ρΓχΓοποΓ, 
(16 1)0018 Ιοίδ ειΊαιη ρεΓ Εοοίοδίβηι 3£(|οί8ίΐί5 (Ιο- 
130(11, αοοΙΟΓίΐαίο «ρο^ΐοΐίοα Ιοοογο ρι^ιΐ'δοηΐ.υιο Α10Τ8Π ΒΑΝΟΙΝίΙ αΟΜΜΚΝΤΑΚΙϋδ. - ΑΡΡΒΓίΠΙΧ. ίΐιιηι 

Γ»αιΙ(>ΐ6αΐ Μηϋ6(1!ιηυ8 ; %^ ροβίπη^ιιη ΠΙαιη ΓΟβίαιι- 
ηη ΐ€€βΗ8 61 (Ιοΐι?€Η«, ηΐ ρτχίβΓΝίΓ, ΐίΐιί α ρο»ι 
Ιβ ηοπιΐιιβ 100, «1>1ηΐί βΐ ρήοΗ ρπειΙΊεΐίβ ίπ ροΓρο- 
ιηνηι, νβΙ βί αΙίΐβΓ «ηΐβ ιηοΓίβιη Ιιιαιιι ()•5ροη98 
]υΗ8ρ•ΐτοηΒΐΜ, «Ι ρΓ8Β•6ΐιΐ«ιι<Ιί ρθτβοηαιιι ΙιΙοιιοαιη 
9Λ €ϋ€ϋΐιη ολρβΙΙιΐη Ηιΐΰ ρΗιΐϋ ιτΙοβ βΐ ηοοιίββ Ιη 
9ηΐ€β ίΙΙβη νβΟΓβ «οηΙΙ^βΓϋ, ρτββΙ^^ΙβΓΟ οαΗΚιαΙι 
<ϋ€ΐ» Ε^ΙββΙ» ρΓο ΐβιηροτ€ βχβΙβίβηΐΙ ΗίοΐΑ «αοΙοΓί- 
1916 Γ6&θΓ?9η)υ8, ιΐ66€Γΐ>«ηΐβ8 ε2ΐρ6ϋ3ίη {ρ93ΐη βΐώ 
ίιιτθ€3ΐίοη6 βΟΓυιηάβιη δδ. Μί4:1ι»6ΐί9 ΑίχΙιηη^οΠ βΐ 
4θ3ΐιιηΊ$ Β:ιρΐί8ΐΦ, βΐ ββηείχ Ευ$^ηίφ, £|« ΰτΙοΓΟ ηο- 
. ιηίηΐιί (ΐ€ΐ»6Γ6, ]αΓ6 ΐΒΐπβη ίρ$ίιΐ8 1)Α9ϋί€»ί ίιι οιη- 
'ηίΙιιΐ8 δβηιροΓ 8»1νο. 

Ι ΝιιΠί €Γςο ΟΊΐηίιιΟ Ιιοιηίιιυιη Ηοβαΐ Ιιηηο ρη£;1ηληι 
ηο8ΐΓΦ 6οη€ϋ88ίοηί8, ΓβββΓτηιίοιιίδ βί €οη8ΓιΐυΐίοιΓΐ8, 
ίηίπο$;βΓ6, Τϋΐ βΙ αυ8υ ΐ€Πΐΐ&Γ&Γίο 6οη(Γ»ίΓ4>ί. 5ί ςηί8 
9ΙΙΙ6ΠΙ Ιιοΰ &ΐΐ6ηιρΐ2Γβ ρπΒ$υπιρ$€ΓίΙ, ίη(Γιβιΐ3ΐίοη6ΐιι 
οηιηίροΐ6ΐΐΠ8 Οε'ι 6ΐ ϋβαΐΟΓΟπι Ρΰΐπ βΐ ΡίΐυΙι ηρο&Ιο- 
Ιυηιηι ε]α5 86 ηονβηΐ ΐηουι^αΓυπι. 

ΟαΙυιη ΚύνηΛ ιρικΙ δ. ΡβίΓυιη, αηηο Ίη€8ηΐ8ΐ. 
1>οιιιίιι. ϋ63, ρΓΐϋί6 Ιΐλΐ. ΜαίΙ, ροηΐΙΟΰΐιΐηΒ' ηοβίΓΐ 
Μηο ν. 

VII 

Βηραίίίο ίαίαηιαιίαήα φια εατά. ϋίααηοη ναήα 
«να ΰοηα ζααΙΙο 8. Εη^^ηιο! ιηΰαείΐίΰα ΧΠ Αρο- 
ϋοΙοτΗτη άοηαΐ^ Μ ίη βο ιηοηηηίβηίνηι ίΐΗ ροηι 
ρτΛάριί. 

Ιη ηοπιίηο Οοιηΐηί• Αιηβη. Αηηο α ηαΐίν1ΐ3ΐ6 
6|ΐΐ8ϋ6ΐιι ηιΠΐ68ίιΐ!0 . <]\ι&ι1πη^6η(βδίιηο 86Χ82β8!πιο 
ςη9Γΐο« ίηιΙΊεΙ. χιι» (ϋ6 νβΓΟ Υβπβηβ 17 υιβηβίβ 
Ρ(Ι)ηΐ3πί, ροηΓιβοαίπβ δπιί 135 '"* Ο^Η^ΐο Ραΐηβ 
η (Ιοιηίηί ιιΟΕίπ 0. Ρϋ, (ΙίνΙυα ρΓονίίΙβηΙία ρ3ρχ Π 
λοηο 88x10» ίϋ ηΐ6ί ηοΐϋηί ρυϋΐίοί Ι6$(ίυηιςυ6 ΐηΓι-α- 
86Ηρΐ0Γυαι, 8(1 Ιιοο 8ρ6€ί3ΐΗ6Γ νοοαίΟΓυηι 61 Γος^ΐο- 
Γοοι, ρη686ηιί8» ρ6»οη3ϋ(6Γ 60ΐι$Γιΐυ(π8 Κιηυβ Ιη 
€ΙΐΓΐ8ΐο Ρ816Γ 6( (!ηυ8 0. Β6882ηοη, ηι!8βΓα(ίοιΐ6 
(ΙΙτίπΑ 6ρί86ορυ8 Τπ^ευΐ2υυ8 61 ΙΙοιηαηχ ΕιχΙεβ!» 
οαΓϋΙπΒΐίδ, ραΙπαΓΟίι^ €οη8θπΓιηοροίΐΐηηη8, 61 ηρο- 

8ΐθΗ€2Β 86ϋί$ Ι6£2ΐυ8 06 ΙίΙ(6Γ6, δΰίΠΙΙδ 61 ρΟίΟΠβ €0Γ- 

ροΓ6 61 ηΐ6η(6, νοΐ6η$ (1110(106, ιιΙ 3$$6ΓυΊ(, (Ι6 οα- 
ροΙΙι ρ6Γρ6ΐυ8, ςιιαιη αΙία8 6Χ* ΓαΓη1ΐαΐ6 ί>ίΙ)ί ριτ 
ρπρίαΐυιη ϋοηιΐηυιη ηοβίΓΟίη εοπε6589 Γηηιίανίΐ ίπ 
66€ΐ68ί« δδ. Αρο5ΐοΙθΓϋΠΐ ()β 1^1)0, 8πΙ) νοοα1)ηΙο 
860 Ιονθ€3ΐίοη6 ΒΒ. Μίί'1ια6ΐί8 8ΓθΙιηη<;;(;1ί, ^υαηηί8 
Βιρίΐβίβκ 61 δ. Κιι§6πί3β, «ι €ίΓ€9 ίΠαπι ςιι» εοφ 
¥θΙιιηΐ3Γι• 8η£[26ηΙ Α&^βεΐυβ, (Ιοηβο ίη εοΓροΐϋΙδ 
η6ηι5η8 ςαί6$ τίιιβΐ 61 Γ3ΐίο ηιβηίοιη γ6^1ι, $3ΐιι- 

1)Π16Γ ρΓ0νίΐΐ6Γ6, 0Γ(1ίηαΓ6 6( (Ιί5ρθΠ6Γ6 ΟΟΙπία 61 

8ίπ|πΐ9 ίιι ιοΓγα 86Γί3Γιηι ίη$βηΙ$ ε3|:ίΐη1ί$, ^ροηΐϋ 
8€ 1ίΙΐ6Γβ 0Γ(Ιίη2ΐτίι, (Ιίβροδηίι , ίη&ΐίιηίι, ϋοιιανίΐ, 

άϊΐ1ΐί8ίΐ 814106 ί6€ίΐ, ρΓοαΐ ίη 6ί3<ΐ6η) €3ρί(υΙί3 η1ΐ2 
61 ί|ΐΐ6ΐ1ίςίΙ)ίΙί νο66 ρ6Γ ϋϋΠΐίη^Γιοηβιπ 8η3ηι Κιηαπι 

€0Γ8ηΐ 1116 ηΟΐΑΓίο 61 (68111)08 ΙηΓΓα>€ΓίρΙΪ8, ΐ6€Γΐ8, 

ςαοΓΟΟ) ΐ6ηθΓ ϋο υ^γΙο 8(1 νβΓΐ3ηηι ΙαΓιβ 6$1 : 

1 Ιο ρηοΓι$ ίο&ΐίΐιιο Ιη €:φςΙΐ3πο$ υαροΙΙ^ ηΐ6:Γ, 
€ Ιη ροΓροΙουοι ίϋοϋβία: κυϋ νυε3ΐ)υίο ΒΒ. Μίεΐι^βϋδ 
1 3ΐΓυΙΐ3ηβ«ΐΠ , ^03ηη^<> Β;\ρι^^ι.υ αε δ. Επ§*μΓκρ, 
4 8:1ί6 ίιι 6€θΐ€8ΐα δδ. ΑροδΙοΙοΓΟίη ιΐβ υΓΐ)θ, Γοΐί* 
ι |ρο5θ$ νΪΓΟΒ ίΐ8ΐΐΓ65 6ΐ εοηΥοο^υπι υ.'ϋίηΐο β. Γγαιι- ι,χχνιιι Γίβοί ίη68(]βιη 66(16819 δΒ. Αρο$(οΙθΓηιη ΙηΙιηΙιΙ- 
Ι3η1ι*8, ηοοπιοςηο 0Γάίη8ΐίοη6 ρ6Γ ηοβ βΙΙα^ 

80ρ6Γ Ιη<Υ6 Γ90ΐ9 ΟΟΠ θΙ)8ΐ8Πΐ6 ; 6ΐ ΟΠίίπΟ 90 (}ί8- 

ροηο οι ίη 63(ΐ6ΐη 68ρ6ΐ!9 Γ9<τ{8πΙ (ΙΙείί ρι^ίοΐί 
Γγ91γ68 οιηηΙ (Ιί6 οηβπι ιηί883Π), (1Ϊ66η8 Μ6Γ6ηΓ!Ι, 
Υβη6Γί8 6( δ3ΐ)Ι)2ΐΐί, ηπ899ΐη ρΓΟ (Ι6ίηηεΐΐ8, 1>ι>ηιί• 
ηΐ63 ΤΟΓΟ (Ιίο 01188901 60ΓΓ6η(βηΐ ; όι^ 1«οη9Β • 
δ. Αη§6Γι ; (Π6 Μ»ηί8, δ. ^ο:)ηη^8 ΒΒρΙίδΙ^Γ; (Ιίβ 
^ονί8, δ. ΤΓίηίΐ9ΐΐ8, οοιη 6θ1ΐ6εΐ9 ίη (ιη3ΓιΙ)61 ρπα 
(ΐ6Γιιηοΐί8, Γ6Γ6Γβηι1ο ρΓΟ νίνί$ ηοηιοη ιηοιιηι, ρΓΟ 
οιΟΓίοίβ ρΟΒΐ ιηοποηι ιιοιη^η ηΐ6οη^ , Ιβίιΐοπ 6ΐ 

ΟΟΓΟίΙΐΰί 6ρίδ0θρθΓΠΟΙ ; ίΐβΟΪ ΤΙΐ60»ΙθΓί 61 ΤΙιοο- 

1Ι0Γ3*, 6ΐ ΜίεΙιηβϋβ, αο ηΐίοπιηι ςυοι Ιιι ίοΐοοΓιοηο 

ΐη63 1»9ΐ)60. δΙ Ι9ΐη6η 6980 3Π(100 ΓΓ31Γ68 ρΓΧιΙίΟΐΙ 
8 ΙΟΟΟ ρΓ3Εί1ί6ΐ!Β 6€εΙβ8ί» Γ6Γβ(ΐ6ΓβηΙ, 61 6€εΙϋ8ί9 

ίιι ρπδΐίηποι $(91001 Γοϋηεο Γιΐ6ΐίι, ΐοιιε νοίο οι 
οΗΙηο ηΐ ]π8 εΐί^ζβιιϋί ν6ΐ ηηηπι Ιηηΐυηι ε3ρ<Ίΐ9- 

ΟΙΠη, $ί Γβ(ϋ(Η8 ίρ!»ίθ8 Γ3ρ6Π:6 ιη|;ΐοΐ9 (Ι«ΐ€η108 

ΒΠΓί (Ι6 εαηιεΓ3 ηοη 6χεο8!{θΓίοΐ, νε) (1ηο8, δί 9(1 
$6χηςίη(9 88060(13111, Γ6ΐη9η63ΐ ϋΐιίαϋ δ. Ρ3ηΙί «ι 
ρποΗ Β. Μηη» (16 ΡυροΙο, ηιοηα$(βπθΓθΐη (Ιο 
υΓΐ)6, (]υί (1ίθ3ΐιΙ ίΐυίη(ΐ06 οιΐδ^ιβ ίη (|η9ΐίΙ>6ΐ 86- 
ρΓιηιαη» , ΙΓ68 ρΓΟ (ΙεΓοοείίδ 6( 136 ^^>^^ ^^ 

8.100(18, νίϋοΐίΐ'βΐ (16 δ. 3Γθ1)30£;Ρΐθ'6ΐ δ. ^υ8006 

ΒορΓίδΟ, 01 δυροΓίΗδ οηΐίοαίοηι ΟδΙ. Ιΐοηι νοίο ο( 
ΟΓϋίηο ηΐ δίηςιιΐΐδ αηηίδ, (ΙεεΙοι» (ίίβ ηιοοδίδ δορ- 
1οιιιΙ)Γίδ, ρΓ!6ΐϋςΓι Γΐ'9ΐΓ6δ 09ηΙ•*ηι γί^ΊΙί.ιδ ηιοπυο- 
Γυπ) 61 οΓίδδαηι δοΐεηιηοιη ρΓο (ΙοΓαοοιίδ ιηοίβ 
ρΓχηοηιΊο3Γι§, τοί 09ρ^1ΐ9ηί δΧοηΙηΓβδίη 3ΐ)δ60(ΐ9 
ΓγαΙπιοι (Ιιοαηι Ιοίηπι οίΏοΙϋπι Ιο^οηιΐο. Ιιοηι νοΙο 
ηΐ ύιΐ'Λ: νίηεχ ({ΠΓ^δ (Ιοηανίιυοδ 09ρ(*.11πκ ρΓΧίΙίοίΦ 
ρΓϋ άοί6 δΠ9, νοη(ΐ3ηΙιΐΓ ρ1η$ οΟΌγοπΠ, 61 οίδιίοηι 
ροουηϋδ οαιβοΐΟΓ ρΓο (Ιοίθ ο]υδ{1ϋΐο οβρεΜϋΓ^, ίο 
Ιοοί» 1)οηίδ, ΗϋΟΓίδ 61 οΓιΙί))υδ , Γβδροη<ϊΐοοο3 νίηί 
δοουοϋοιο οοοδοοίαιίίηεηι (ιπφ Γιογι δοΐεΐ Βοιοα?. 
€οιΐ06(Ιο 3111601 ρ1οο2ΐη ΓαευΙΐ3ΐ6οι 61 ΙίΙ)θΓ9ΐο 
νεη(ΐ6η(1Ι νίη63δ ρΓΧ(1ίοΐ9δ Κβν. Ρ9ΐπ Ο. ^ο:1ηοί 
Β.ιρΙ. ϋβ δ3ΐ)υΙΗδ, προδίοΐίοχ δοόίδ ρΓθΐοοοΐ9Πθ, 
30 Ο. ΙίβηΓοηΓιο (Ιο Υ^οοΓιίδ, ΟΒιΐοηΙοο Ρηηοίρίδ 
9ροδ(οΙθΓοαι (16 υΐ'Ιο, οΐ 0. δίηιβοοί ϋϋ Ρβίϋο^!*, 
3θϋ'αοΓί ηοδίΓΟ, 8υΙ)ϋί3θοηο 3ρο$1ο!ίοο, βι ΡοΙγο 
ιί6 ΚαϋοΙδ (16 ΥϋίΙβίΓΟ,ι^εΙ ηΐ3]θΓί ρ9ηί 0θΓυιη(]βηι, 
(101 (ΐ6ροιΐ3πΙ ροουηίαδ ρΓΧ(1ίοΐ3δ Ιη Βΐίιμιο 1)ηη€0 
δοοΗΓΟ υΙ)ί ουδΙθ(1ί3ηΙθΓ, ηοο αΓιςηΙδ 6^8 Ι3η^3ΐ 
ιΐοηοο 6οΐ3ηΐυΓ ΓΟδροηδίοηβδ ρΓχϋίεΙιΧ. δο(1 ηο 
(Ιίο οηροΙΙ;! δίεΐ δίοε Γηιοΐο (Ιοίίδ δοχ, οοη6θΐυΓ« 
δί ρο8δίΙ)Ί1ϋ ΓυοπΙ, βίιηοΐ 61 δοοιοί Ιιοο ΓαοοΓΟ, οΐ 
νοηιΙοΓΟ νίιΐ62δ 61 6010Γ6 Γ05ροηδί(>η6δ. 
ι Ιΐοοι (Ιοίιο 6Χ ηπηο ίο ρεΓροΙππιη οαρβΙΙοΐ ρΓ:6? 
(Ιίοΐχ ρηταοιοοία οΐ ]οθϋΙια ίηΓΓ33οπρΐ.'ΐ«ν!(ΐ6ΐίοοΐ : 
υηυηι ραΓαιοοηΐιηη ρΓΟ (ΐιιοιί>ΙΙαηο βοινίιίο οο- 
Ιοπδ 3ΐΙ)ί (16 (ΐΓ3ρο (ί3ηΐ3δθίιιο; βΐίυιΐ οοΙοΓίδ 1)γδοί 
δίιυίΙίΐΟΓ (1β ίΐ3ΐη3δθίηο ρΐαηο, εΐ δίοίηδ, οι^ηίρυία 
ει 03ΐηί<»6δ ; ίίοιη ρ)Η0)αΠ9 Ιη9, ν'κΐϋΐίοβΐ, 3ΐΙ)θοι, 
1>Γθ03ΐοιο (16 3υΓ0, 61 3ΐί(ΐ(1 ρβνοοϋΐζΊιιιο (16 (Ια- 
η)3δθίιιο δίοιρίίοί οοιη 3Γηιί8 οιείδ, 6ΐηρΐ3 3ΐ) Ιι^β- 
Γ6ϋ1ΐ3ΐο 1)00. 01601. Κοή Οιιί οαΓιΙ. ϋο €ο1υηιρη3; 
εΐ (|Ηθϋ(]3ΐη ηΐίικί ηί^πηο (Ιο (Ιαηιαδοίηο, βιηρΥοσι 
αϋ ΙΐΓΒΓοϋίΙιΐΐο Πιιιί Οϋί ΟΗΓϋΙίαΟιΙΙδ 1λ•\ννχ<^τλ ν^^νιρκι ι.«ιχ ΟΕ νΠΑ ΕΤ ΒΕΒϋδ 

ηιβιη.; οηιηΙ& αιιη ροΐοΐιτίβ ίΓΐ^ιϋβ; ίΐβιη ιιηαιη 
ρΐαηβϋιη ό^ (Ιαπιι&είηο ρανοηβίζίο , βιηρίΑΐη £ζ 
ρΓ»ι1Ί€ΐ2 Ιΐ20Γ6ϋίΐ3ΐ6 Οιιί ΰαΓ(Ι. (Ιβ €ο1υιηριΐλ ουιη 
ίή^ίο ίΐβ Γοΐβίβ 3υΓ€ί3 ΓΓοαηααΐί) ; Ιΐβιη 02ΐί€6πι 61 
ρ&ΐ6ΐΐ3ΐη, (Ιυ&$ αιυρυ1ΐ38 βΓ^επίβαβ, ςυ&β ροτίΛ- 
νίιηυβ (1β νίβπηα ; ίιβαι άβ άυοϋυβ ηονίβ ο»Γιοί1)θβ 
(]υο8 Γβείΐ ηυηο ιηίΐιί η)3(|;ί8ΐ6Γ δίιηβοη βϋπΓβχ, 
υηυηι ουιη ραίβηα βυα ; ίίβηι ΟΓΟΰβηι υηπιη ςυβί 

^ λΐιΐβ ιηβ ΓβΓ€ΐ)ηΐυΓ ίη ΐ6β»ϋοηί1)υ5, ίϋοΐίΐη Βοηο- 
ηίχ ; Ίίειη Ιΐΐ603$ ευΓροΓ&ϋυιη (1υ28, υιΐ2ΐ ίη ςυ3 
051 ηοιηβη ^6&α ουηι ρβιΐίδ, 61 ηη»»! 3ΐί3ηι άο 
νβΐυΐο πιΙ)60 ουπι ΰοπροΓβΙ'ώυβ $υί8; ίΐβιη βηρβΓ- 
ρβΙΓιοοη (ΐυ»ΐυοΓ; ίιβηι ϋϋ ρ3ηηί€υ1ί5 ρυΙοΗπδ 
ΟΓπαΐίδ δβΓίΰΟ ρΓΟ οοορβΓίβηιΙο οαΐίοβ <1υο$;ίΐ6ηι 
ιοΙ)3ΐΰ3$ η)3]θΓ05 3(1 οοορβποηϋυηι 3ΐΐ3Γ6 137 
ι)ΐΐ3ΐυθΓ άβ ηιε11οπΙ)υ$; Ίίειη Ιβρείυπι υιιυιη 1)0- 
ηιιιη 3ΐΙ ροηεικίυιη αηΐβ 3ΐΐ3Γ6; Ιίειη ηηυηι ιηίδ• 
83ΐ6 ηΐ3^υιιι , εηιρίυπι βϋ ΙιΧΓβϋίΐβΐβ 0. ε3Γϋί- 
ηαΐίβ ΙΙυΐΙιοηΊ ρΓΧίϋεΐί. 

€ Ιΐβιη (Ιοιι•> είιίειη οβρείΐ» εχ ηυηο ϊιιίεΓ νίνοβ 
ίπίΓ3&€ηρΐ35 Γ€8 ςυ3Π]πι ϋδηηι πιίΗΊ ΓβδβΓνυ ϋιιιη 
νίν3αι : β€ί1ίε61 ΐ1ιιΐΓΐ5υ1υηι (]ΐιθ(1 ηιιηο Ιΐ3ΐ)οη)υ.•<, 
η3νίο6ΐΐ3ηι εΐ ν38 ρΓΟ 3(|α3 δβποΐα (-υιη δπο 38ρ6Γ- 
80Π0, (|υ;Ό πηηο ΓεοΊΐ ηοΐιίβ 3ηη'Γοχ 5ΐφΓη(Π(ΐυ<(, 
εΐϋηο 03ηϋ6ΐαΙ)Γ3 ιΐβ 0»ρ6ΐΐ3ηο8ΐΓ:ι ίΐιιί1ιιΐ8 ιιΙίιυϋΓ 
ίη ε»(ίευι; ίΐεηι ρϋηηηπι ϋβ νείυΐο ΑΙοχιππΙγΗιο 
^υο υΐίηιυΓ ίη €3ρ<•1ΐ3 ηο$ΐΓ3, ει 3π1β 3Ιι3Γ6 
βυρεΓ ηϋιιηι» 30 1)Γ6νΊ3Πΐιηι ηιη£;πυη), επιρίπηι α!ι 
Ιι;«ζΓβ<ϋΐ3ΐ6 Κιιιί Ο. οαΓϋ. ΙΙυΐΐΗΊΐί ρΊ» ηιεηι. εΐ 
(Ιυο Ι)3η03ΐί3 ϋε ρ3ηηο ϋβ ^»ΐςί3 ςη» Ιΐ3ϋ6η( 
55. 3ρο8ΐο1θ8, 61 3ΐίο8 (ΐυ3ΐυθΓ ρ3ηηθ8 (ίβ Γπίβία 
ρ3Γνυ8, ςιιΟΓυηι 1γ68 1ιαΚ)6πΙ ΑηηυηϋαΙίοηειη , 
ςιΐ3ηυ8 νεπι €Γυ< ίΐίχηηι ; ίιειη Ιηρβίοδ ΐτεβ ; ίΐοηι 
(ίυο 03ηϋ6ΐ;ιΙ)Γ3 ηΐ3{;η3 Γ6ΓΓε3 ; ίΐεηι ({ΐιχοιιηηιιβ 
ρ;ΐΓαη>εηΐ3 οαρείΐφ ηθ8(Γ3', ]οο3ϋ3, <( ηιι$8:ιΙϋ 
υηυηι, ςπίίχιβ υιορ άυηπ εΐ φ'Χ ΐυπε ίηνοιιίϋη- 
Ιϋΐ-; ίΐϋπιυηπηι ιΐιαι'ώυΐυο) Ογχοπιπ ρΐαηυηιουιη 
πιαηκ-α; ίιεηι ϋυο ον3 ϋβ δίπιζίο 0Γη3ΐ3 ιΐε 3γ- 
(Ι^εηΐο ; ίΐΰΐη Ιε^ίβ ϋυο ; ίίειη Γ3ΐϋΐ8ΐοπυπ] ροη• 

€ Ιιειη νοίο υΐ ρΓΟ ηιιηο η3ΐ υη3 03ρ83 ρυ1οΙΐΓ3 
ίη ίΐυ3 (1«φοηί (ΙεΙ)63ηΙ ί8ΐ3 οιηηία ρ3Γ3ηΐ6ΐιΐ3 
ιιθδΐΓ3 ει ου8ΐθ(ΓΐΓί ίη 830Γί8Γΐ3 ρΓ26&εηιί ϋοηεο 
Οεο (Ιοηΐε Γαοίειηιΐδ 53θΓί8ΐί3ΐΐ) ίη Ιοοο (ίο$ί^ιΐ3ΐο 
ροΓ ποδ.Ιιοηι νοίο εΐ οπϋηουΐοηιηίηο ϋ6ρίιΐ£::ιΐυΓ 
'.3ρεΙΐ3 εο ηιοϋο ρΓοιιΐ ιοηνεηί ει ΟΓϋίηβνί οιιηι 
ιηβ^ίδίΓο ; ίίειη, ρο!»Ιί]ΐΐ3ηι (Ιβρίοΐ3 ΓυοΓίΐ 03|)6ΐΐ3, 
ρπιηο Ιί:α 5η1)ΐιΐδ Ιεοίηιη Ιί<;η6ΐιιη ηηοιΙ ε&Ι ίπ 
(μίΑϋΓΟ εχίεηοΓί υηηιη 8υρεΓοίΙίιιιη ριιΙοΙ.ηιπι, 
εΐ 8υρεΓ ΐΓ3ΐ)ε8 ΐεοΐί ίηιροη;Ηΐ(ιΐΓ βΐίηυχ Ιαϋιιΐ» 
ξΐΌΓδχ ρ3Γ ιηοιίυηι ροηΐίβ, υΐ ροδδίηΐ ΐΡβη^ίπ 
ρϋΓ ΙοηςίΙηϋίηεηι ιΐβ υιΐ3 ραΠε 3*1 αΙί3ΐη; ει 
(ΊαικΙαηΐπΓ 1)εηβ ΓθΓ8πιίη3 ιηιιη ; ει 3 ρβπβ 
οπεπίαΐΐ ί1ΐ3 ιη3£η3 ηρειΙιΐΓ3 ίη ςιΐ3 ίΙίιηίεΐϋΐηΓ, 
3ρκΓΐιιηι Ιαηΐηηι ςυαηΐυπι βιιίΐίοίεΐ ιιηί ίιοιηίηί :ηΙ 
ίηΐΓ3η<1υηι ; 61 ίΙΙηϋ 6ΐί3ηι οΐ3ΐΐιΐ3ΐΗΓ οδΐίο Ιί^^ηοο 
6υιηοΐ3\ί; ίΐβιη ρο8ΐ δυρεΓοΠίυπι ΐοΐυιη ίΐΐηϋ 
ςυβάΓυιη εχίοπυβ ίηοοΙείηΓ 6( (ΐ63ΐί>εΐυΓ 1)οη6, οι 
Ιη ί3οίο ι^3^οι'^, νίϋοϋοοΐ 8ορΐεηΐποη»1ι\ φΐχ ο>ι βΒδΤΙδ ΒΕδδΑΗΙΟΝΙδ ΐ-χχ* 

οοηΐΓ3 3ΐΐ3Γ6, ϋορίπ^βίαΓ Οοηι!ην8 ηο&ΐοΓ ^68η8 

86ίΐ6η8 ίη 86(16, ΟνΙ &88ί8ΐ3ηΙ β. ΥίΓ£;θ, 5. ΑΐΙ|[6- 

Ιϋ8, 5. 4θ3ηη68 Β3ρ1ί8ΐ3 61 5. Ευ^εηί»^ εΐ ίια3({ο 
Π16Α β6ηυίΐ6Χ3 3ηΐβ ρ6(ΐ68 εΐΐΓΐβΐί» 61 8υ5 ηιβ 

3ΓΠ13 0163 ; ίΐ6ΠΙ, ί8ΐί8 Γ^Οΐίβ ΥΟΐΟ υ Ι Β(ΐ8ρΐ6ΐυΓ 6ΐ 

8υρρΐ63ΐυΓ 8ί ()υί(1 (ΙεΟοίΙ Ιη ρ3νίπΐ6ηΐο ίηΐεΓοηη- 
66ΐ1θ8; 11601 ροη3ηΙυΓ Ιη 63η66ΐ1ο οοίηπιρη» »!• 

ΐίθΓ68» ρυ1θΙΐΓίθΓβ8 6ΐ 8εςυ3ΐ68, 6ΐ ΙΓ3Ι)8 ΐη3ΓΙΙΙ0Γ6» 

ριιΙοΙίΡΑ 8υρ6Γ οοΐυιηρηίβ, ίΐεηι ρ3Γ3ρ60ΐ3 ηΐ3Γ- 
ιηοΓβα ΟΓηεηίΟΓ 138 ιηείίυδ;. ύάηΛο βραΐίυηι 
νβουυηι ίηίΟΓ ρ3Γ3ρ60ΐα εΐ ΐΓ3ΐ)6πι βηροΓίορεπλ 
οΐ3υ(ΐ3ΐηΓ 0Γ3ΐίΙ)υ8 ίοΓΓείδ ςυ» ίπ βιιηιηιίΐαΐβ 1ιη• 
1)63ηΙ ΓοΙΐ3, 8ίοηΙ βοΐεηΐ Ωεη, βΐ βίουιί ίη 3ΐΐ;ΐΓί 
5. ΡείΓΐ, (\\ϊΒύ 3ΐΙίη(;3πΙ ΐΓ3ΐ)6πι 8υρεΓίθΓ6ΐη , ίΐα 
ηΐ ηυ11υ8 ρθ88ίΐ ίΙΙΙο ίηΐΓ3Γε. Ρί3ΐ ειί.ιηί ροηα 

Γ6ΓΓ63 ρυ1θ1ΐΓ3 Ουω 1)0η3 8εΓ3ΐυΓ3. 5(ΐρΓ3 3υΐ6ΙΝ 

ΐΓ3ΐ)εηι π)3ΓΐηθΓ6αηι 0([3ηΐΜΓ 03η(1οΐ3ΐ)Γ3 8εχ ιΐύ 
ίϋΓΓΟ ρυΙΰίίΓΟ, ρΓουΙ ΐη 03ρεΙΐ3 ρ3ΐ3ΐίί ρΓΟ ιογ• 
Γιείίδ. Ιίειη ίη 3ΐΐ3Γί ίη 3η£;υ1ο (ίεχίΓΧ ραΓΐί8 ίη- 
ΐΓ3Η(Ιο ρρορο θ3ηοε1Ιθ8 031 βεριιίοπιη) ηιεηηι ίη 
Ιιαηο ιηοιίυιη. Γθ(1ί3ΐυΓ ίη 1οη£;αηι εΐ ΙοΓςυηι 
ςυ3ηΙηηι δϋΟΓιοίαΐ 3ϋ ρΓθΓυη(1ίΐ3ΐ6ΐη οοιο ρεϋαιη, 
εΐ ηιατεηΐυΓ οηιηε$ (]ΐΐ3ΐηοΓ ραπείεδ, 8θ1:ΐΓίο ι1ί- 
ιηί$50 8ΐηε πιυΓΟ, εΐ ίη βΐΐΐΐυϋίηβ ιΐυοπιηι ροϋιιηι 
ίί£3ΐαΓ ίηΐεΓ ηιυηιηι, (!υη) Ωΐ ηιυπΐ8, υη3 ΟΓαιί- 
Γυΐ3 ίεΓΓ63, υ5ί ]3θοΙ)ίΙ 03(1ανεΓ. ΟείηιΙε 8υρΓ3 
θΓ3Γιουΐ3ΐη 3 ϋ ϋυο8 ρειίες ιηυρυβ Ιιαϋεβΐ ίηθ38ΐηι« 
ΐυΓ3η) οίΓουηιεΐΓθ3, υΐ ίυροΓροπηίιΐΓ δυρΓ» οοΓριΐδ 
ηη3 ΐ3ΐ)Ηΐ3 ιηηπηοΓεΑ. ΟείηιΙε 3(1 3ε(ΐη3Γιΐ3ΐβηι 
ρανίηιεηΐί οηρβΠχ 3ΐί3 Ι;ι1)υΐ3 ιη3Γηΐ0Γ6α, ((υχ οχ 
ηυιιο ρο8$ίι ραΓοπ εΐ ροιιί Ι3ΐί ηιοιίυ ι|ΐιοϋ ρο5&ίι 
6χΐΓ3ΐι1 ει ρι>ηί ; ροβΐ Ιιχο βυροΓ ί1ΐ3ΐη ΐηϋηίβιη 
εχ ΐπ1)ΐΐ8 ρ3ΐ'ΐίΐΗΐ8, ιιαιη ί|υ3Γΐ3 εηΐ ιηυΓϋδ ΐΓί1)ΐι- 
η»Ιί$, εΓίς[»ιιΐυΓ ΐΓ63ΐη3ΐ'ηιθΓεαί Ιβϋιιΐχ :<Ιιί(ιΐ(ΓηΓΐ8 
(Ιΐι1π(](ΐβ |>3ΐ!ΐ)3Γϋΐιι, (Ί 8υρΓ3 6ϋ8 ροπ3ΐπΓηηα ρυΙ* 
€ΐΐΓ3 η)3ηιΐ0Γ(;3 Ια1)η1:ι. Ιπ ί$ΐί8 3(ΐΐοηι 1ιί1)υ& Ι3• 
1>υ1ί8 ειεοΐίδ Γι:ιΐ ;ι1ί()πί!> ογιι31ιι$!, Ίη (ρι»ιυιη 3ΐιΐε• 
ιίυΓί 50ΐίΙ)3ηΐυΓ Ιι% ΙίΙίεΓΰΡ. : Β€$$ατΐοη, €ρΊ»€ορια 
ΤιαΓαΙαηη$, 8. Ηοϊααηα: Εθ£ΐ€$Ί(ν εατίΐίηαΐίί , ρα- 
ίτΊανοΙια €οη$ΙαηιίηοροΙ'ηαηΐ(», <ί6ί νίν€η$ ρο$ηίΐ 
αηηο ίαΐαί'α^ εΐο/, <:υιη (1ε8ί£;η3ΐίοηε 3πυθΓπιη 
Οοηιίηί Ιυηο οοουΓΓοηΓιυηι. Ποο 3ϋΐεηι βίο Γαΰΐιιηι 
Χ(ΙίΓιαυιΐ) οπί €Γ6ΐΙεηΙΐ3, δί ς(ΐ3η(1ο ροηΐίίοχ :ιΓι- 
ςιΓίδ ίη 03ρεΙΐ3 οεΐυΐιηνβπΐ; εΐ ί(Ιεο ροπβΐπΓ βπρ(ν 
πυδ υηα ρη1ο1ΐΓ3 Ι3ΐ)υΐ3 ιη3ΓΐηθΓ03. Ιίειη νυίο ιιΐ 
ροδΙ ΙίΦΟ οοιιιρ1εΐ3 3(ΐ3ρ(εΐυΓ Ιυΐυιη ρανΐπιειιΐηιη 
({ΐιαιίπ εχΙοΓίοιίί, νεί ιη3ηηθΓίΙίυδ, δί ΓερεΓί.ιιι- 
ΐιΐΓ, τεί υΐ3ΐοηίΙ)υ8 ιυηςίδ (ΐη3ί1π8 δοοηικίιιιη ΓυΓ- 
ηΐ3ΐη 3ηιίςυοΓυιη ιη3ΐυηυηι, νεί αϋ(|ΐια ιη3ΐίτί3 
οοηνεηίεηΐΙ ; εΐ δίιηίΙίιεΓ οΐί:ιηι ριιΐρΐΐυιη. 
ί Ιιεηι νυΐο υΐ ιΐοηιυδ ηποϊ εΓ3ΐ ίΐηοη(!3ΐη Βηδ.Ιϋ 
(16 Ερίδοορίπίδ, δοηΓιΓοπ ει ΓαπιίΙΙαηδ ιηεί, δΊΐ3 
Βοιη» ίη τε^Ιοηβ («οίαικρηχ, ουιη οηιηίΐχΐδ α«Ι]:ι- 
οβιιΐϋδ δυίδ εΐ ρεπίηειιΐΐίδ, νεηιΙαίπΓ [ιΐπδ οίΓυ- 
τεηΐί, εΐ εχ είδ(1ειη ρεουπίίδ ειιΐ3ηιυρ ρΓΟ ιΐυΐβ 
Γ]υ8(ΐ6ηι 03ρεΙ1α! ίη Ιοοίδ 1)0ΐιίδ εΐ Ιί1)εΓί8 30 υΐίΐί- 
ί)υ8 Γε8ροη8ίοηε8 νίιιί δεευηϋυηι οοιΐ8υοΐυ(ίίηειη 
(]ΐΐφ ΟοΓί δοΐεΐ Βοηιχ• €οηο6ιΙο 3ΐιΐ6ΐΗ ρ1εη3Π3ΐιι 
Γαςυίΐ3ΐοηι ο1 1ίΙ)0Γ3ΐη νοηιίεηιίί ιΐυηιυιη ρΓχϋίο- ΑΙΟΥδΙΙ ΒΑΝΟίΝΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. - ΑΡΡΒΝ01Χ. ιιχχι 

Ι ΐΑπι ρΓχΓαίο ο. δίιηβοηί άβ Ρ*Ί1ίηΐ5, &ιΐ(ΓιΙοπ 

1 ηοϋΐΌ 61 8ΐι1κ1ί3ΐΌΐιο «ρο8ΐο1ί€θ, βηΐίιιη 61 ίιι βι»Γι- 

4 «Ιυιη, ΐ|ΐιί (Ιθροη^Ι ρβϋυηί^δ ρΓχιΙΐΓίαβ ίη Ιι&ικο 

€ «Ιΐςυο 139 β6€υΓ0 υΙ)ί βυβΚκΙί^ηΐηΓ, ηβο »1ΐί|ΐιί8 

* «95 1911^91 ιΐοηοο βϋίαπίυΓ Γθβροη&ίοηββ ρΓ.πκιΙίοΙ», 
1 8ί€θΙ ρΓβάίχίπΜΐ».; ΙβΗ6 6( ^ιΓι^οιιΐβΓ 9ΐΐβη<'&1 υΐ 

• π^ροη&ίοηβδ βίηΐ Ι^οιι.'β βΐ ββουΓϋΟ β1 ίη ϋοιιί^, &«- 
< πιγΊ8 9ΐςυ6 Ιυϋβ €0Β&ίί(ΐ9ΐιΐ Ιοοίβ. » 

Ου» οηιηί^ι βΐ 8ίη£ΐιΙ& ρΓχΓβΐιιβ Κιηιικ Ο. Β68$2ΐ- 
ηοη, 6ρί$€ρριΐ8, ΟΓόίηαΙίδ, ρηΐΓίβΓοΙιη 6ΐ Ιβ^^ΐυβ, 
οηιηίΙ)ΐΐ8 ιη6ΠοηΙ>ιΐ8 ιηοιίο, νί9,ίυΓ6, ε9ΐΐ33 61 Ιοη»9, 
<ΐυί1^υ8 ιηθΙίιΐ8 <Ί ^ΟΐοΑπηβ ροΐνίΐ βΐ (Ιβϋυίΐ, Γβ€ίΐ^ 
0Γϋίη9τίι, ίη8Γιΐπίΐ, οΐ (1ίιιιί5ίΙ να)ΰΐΐ8, ρΓΧΐηί58Ί8 
οαιπίΐιιΐλ €1 8ίη§[υ1ί5, ιιιιπο βΐ ίιι ρβΓμβίυπιη Ιαιη ίη 
|α(ϋαο ^ιιαιιι 6ι1γ9 61 ιιΙ)ί<|ΐΐ6 Ιοοοηιπι β(1βιη ίηιΐιι- 
ΙιίΑΐη 9«ΙΙιίΙ)6π. δυρβΓ ((ΐιίϋηβ οιηηί1)υ8 €1 λίπ^υΠί 
ΐϋβιιι Ι1η)ΐΐ8 Ο. Ββββαποη 8:1)Ί α ιηβ η^ΐ9Γίο ριιϋΐίοο 
ίιιίΓ28ϋΓΊριο υηυιη, νβΐ ρΙαΓ3, ριιΙ)Γΐ€πιη 86υ ρυ- 

1>Γΐ€3 66Γί βΙΟΟΙίΟοΙ νοίΐΐίΐ ίΐΙ8ΐΓΙΙΠ16ΙΐΙυηΐ 61 ίΐΙ8ΐΓϋ- 
ΙΙΙ6ΙΙ19. 

Αοΐλ ΓυβηιηΙβΙ 8υηΐ Ιιχο Υοηβΐπβ ίη πιοπαβΙοπο 
5. ββοι^ϋ Ιΐ9]οη8, 8ΐιΙ) 9ηηο, ίηιΐίεΐίοηο, ϋίβ, ηΐ6!ΐ8β 
«ΐροηΐίϋελίυ ςυίΙ>υ8 8ΐιρΓ9,ρΓΧ8θη1ίΙ>υ8ίΙ)ίϋβηι Κ:ΐιο 
Ια ΟΙιΠ8ΐο ΡλίΓβ 61 Οηο Μίοοίαο, Οβί βΐ 9ρθ8ΐο1ί69Β 
8€ϋί8 ^9ΐί« ΑΓθΙιί6ρί$6ορι> δίροπίίηο, 90 ▼βη6ΓαΙ)ί1ί- 
[μι5 νίΓΐδ Οηί5 Ειΐ|«:ιηο Μ9υΓθ€6ηο, (ΙβΟΓβίοιυιη άο- 

€10Γ6, «6 Μ9ΐΐ1ΐΧ0 ΐΐβ Ν9Γηί9, ρΠϋίΑΐίβ ρΓ68ΐ)γΐ6Π8 

€9ρ€ΐ!>ηί8 ρΓφΓΑΐί Βιηί 0. Βο889ηοηί3, βρίβοορί οαΓ• 

Οίη9Γΐ8, Ι68ΐί1)υ8 3(1 ρΓΧΠΐί889 νθ€αΐί8 8ρ€€ί9ΐίπ) »1ςΐ16 
Γ0βΑΓΐ8• 

Ει 6^0 ^09ηα68'(^β Η668ΐ)06ΐη, οΙβΓίοαβ Οηιηβη- 

66η$ί8 ϋί<£€ι•8ΐ«, ρΐΐΙ)1ί€υ8 890Γ& ίπφβΓίΙ 9η0(0Γίΐ91β 

ηυΐ9ηυ8, ςαία ρΓ»ιηί8$ί8 οπϋηΑΐίοηί, άίδρο&ίιίοπι, 
ίιΐ8•ίΐιιΐίοηί, (Ιοηηΐίοηί 6ΐ ϋίιηί88ίοηί» 96 νοίιιηΐηΐί, 
οηιηίΙ>υ8ςυ6 »1ϋ8, ρΓουι ίη ϋίοΐίβ Ρ9ρίΐιι1ί8 €0ηΓιιιΑ- 
Ιντ, €ΐ 8ίη{ΐι1ί8, (Ιιπιι 810 υΐ ρΓχηιϋΓαυΓ, ρβΓ ρΓον 
ί9ΐαηι Βιηιιπι Β. Βο889ΓΐΌη6ΐη 6ρί$οοριιιπ 09η1ίιι9•. 
46η), ραΐΓίαΓοΗαιη 61 Ι6{^9ΐυπ) ΠβΓβηΐ 61 9^6ΓβηΐυΓ9 
υιια οοιη ρΓβΒηοηιίηαϋβ 1β9ΐίΙ)υ8 ρΓΧδβη» ίηΐβΓΓιιί , 

69φΙ6 810 βοπ νίϋί 61 9Ι»Ιίνί, 1(Ι60 ΙΐΟΟ ρΓί630ΙΙ9 ρΐΐ- 

5Ιίοαπι ίιιβίπιιηοηιυηι οχΊΐκΙβ οοπΓΐΐοί 6ΐ Ιη ηοίηπι 
8Γπρ$ί, 8θΙ)80Γίρ8ί, ριιΐιΐίο^νί , βΐ ίη Ιΐ9ηο ρπΙ>1ίθ9ηι 
ίοΓη)9ΐιι Γ6(ΐ6£ί9 δί(;ηο(]η6 61 ηοηιίηβ ηΐ6ί$ 8θΙίιί!$ οΐ 
€0ΐΐ8ΐΐ6ΐί8 8ί9η9νί.1η β^βιη 61 ΐ68ΐίπιοηΙυηίΐ οιηιΓηιηι 
βΐ &ίπ||;ηΙθΓυηι ρηοπιίβδΟΓυιη ΓοςηΙπΒ 6( Γ0(]πί&ί(ΐ)$ 
6^0 ί(ΐ6ΐη ηοΐ9Γηΐ8» ηηί 9ρρΓθΙ)θ 8ΐιρΓα 61 οοιίδΟί 
ηιίΐιί ϋ6 τ6Γϋί$ Γ9&ί8 ίη υ1Γιιη9 1ίπ69 υΙΓιηιί οαρΐΐυΐί 
ρΓ3Βίη!$6ηί, 8θίΙίΓ6(, 86(1, ϋΐ ρΓ£(ίΙχίηιυ$, 1)6πβ οι 
(Ιι)ί({6ηΙθΓ &Ι(6η(ΐ9ΐ ιιΐ Γβ$ροη$1οηβ9 βίηΐ 1)0ΐκτ Π 86- 
ΟΟΓΧ, 61 ίη ΐΜ)ηί$, 86ευπ:ί «ίο Ιυΐί^ Ιοοί$ οοη8ί8ΐ:ιηΐ, 
ηηο<1 ρΓθΐ6$ΙοΓ πιηηιι ρπφπα οςο ίιΐβιΐι 4ο:)ιιμ6$ «Ιο 
Ιΐ668ΐκ>6ηι, 0ΐ6Γί6υ8 6ΐ ηοΐ9Γίιι$. 

140νΐίΐ 

Β.ααΗοηί$ (ΙίρΙοιηα, ιτοηίϋβ αϋ βο »€ηρΐηηι, ίη (^να- 
ίίαιη νθ€ΐα»Γή ΡαηΗ άα ϋοάΐη, φιι αΰ ιο €οτυΐί(ΐή 
νο/κ^ΓαΙ. Εχ €οά€6 Υαΐΐοαηο ΙΙνύίηαίε ιι, ^9^, 
Μ€ΐηΙ»Γαη^ ίιι-^*, ρ. 187 ίηη. 

1π ηοηιίηΓ, γΙο. Νο$ βι>8$ηποη, Ι). Ι ιΐ :φυ5ΐοΓ:ο:ο 
8€<Ιί» ςΓ9ΐ:9 6ρί8(^ηρυ8 Τα&ουI:)ιιιι^^ :ΐ(- ΐ'»Γ(1ίη:<Ιί$ Νί> ίΧΧΧίΥ 09Ρηυ8, υηίτ6Γ$ί8 61 &ίηςυΙί8 €1ΐΓί8(ίη«Ιο1ΙΙ)ΐι$ <Ί 9ΐϋ9Τ 
ςηίΙ)ΐΐ80ΐιηςυ6 9(1 ςυο8 ρΓϋβ8θηΐ68 9(Ινοη6πηΐ, 89*»- 
16Π) ίη Βοπικιο. 

1]1 οΐ9ηυ8 {ηηο(6869ΐ ςηηΙιΐβΓ 9(1 ηο$»ΐΓ9«η ηοΐ'- 
Γΐ9ηι ρ6Γν6ΐιί( βχ η()6 (ϋ([ηί8 ρηνί1βκ!'>8 ηοΙ)ΐ8 (ΙοΙ^Ιί^, 
ί|Η#(1 6χίιηίυ8 9ΓΐΙυπ! πΐΡΐΙΙοίηπΒ 9ΐίΑπιπ)(ΐπ6 οηιηίηηι 
ΗΙιιητ»Ηηπ) αΓίίηηι (ΙοοίΟΓ Β. ηια(;ί81βΓ Ρ9(ΐ1π8 4Γ>ηηη68 
(Ιο 6ο(1ϋ8, Ρ6Γ|Γΐιί9ΐιιι$, οΙ> 6]η8 ρ1(ΐΓπη»8 61 ί{ηηΐ6η- 
898 νίηιι(63 9 ηοηηηΙ1ί8 ρηποίρίΙ)η8 6( πιηΓοΗίοιΓώπβ 

ηηαΙηΟΓ ΐ9υΓ69(υ8 90 9αΓ698 0ΟΓ0η98 ίη 09ρί(6 8Π0 
(Ιί^ΙΙβ 9ΐ(](1β (]'{;ΐΐί88ίΐ1ΐ6 90(|υίδίνίΙ, 61 νΐ8ί8 ρΐΐΙ)ΙίΓί8 

(Γΐνρη(»ιίοηΊΙ)π$οοΓ9ηι ηοΙ)ί8 8ρ3Γ8ΐ8 οηηι αΓ^ηιηοηΐίδ 
8ορΙιί8πΐ91ίοί8, ρΙιίΙθ8ορΙιαη(Ιο , η)ΐι$ίθ9η(]ο, Ιπρη- 
(ϋ9η(1ο Γοιη ρηπΐί8 ρ6(1υηι ηονίββίιηο ηΐη οιιηι ιη9- 
χίπ)9 (1οΐ6θΐ9ΐίοη6 οίΓθυπ)8ΐ9πϋΜΠΐ , δρίΐ'ίίυ (ΙΊνίηο 
εοπιηιοΓι, ηΐ ίιίοιη (Ιοπι. 61 η)9;ζί8(6Γ ρτχΓιΙ)9ΐιΐ8 ςΐο- 
Γίαπ ν9ΐ69ΐ 9ΐ)υη(ΐ9ηΓια ι1ί|;ηίΐ9ΐιιιη, ηι9πίΙ>η8 ρΓΟ- 
ρπί8, 9υοΐθΓίΐ9ΐβ (|ΐια Γυιι{ίιηΐ|Γ , Ιρβυιη (ΐ60Γ0νίηπΐ9 
ΐ9ΜΓ63Γβ• Ει ν^Ιυΐί ίΠβ ραΙοΓ 9ηΐΙ(ΐηΗ9 Μ07868 « 
€γ691ογ6 ηαβίΓΟ ίη »Ιΐο ηιοηΐο δίη9ΐ 1ο|;6ηι 9«8ΐιηι- 
ρ$ίΙ, ίΐ» οι ηο8 ίη ηΙιίΗδίηιο π)οηΐ6 Ιΐλΐίοο €:ιΐη8ηο 
6πηι 09ηηΐ8 6ΐ Γο1ϋ8 ίαηπ η9ΐΙ ίη 8Ηη)πιίΐ9ΐ6 ιηοηΐίδ 
ίΐΐίυβ ίηθ9ρΙΐ6 6ΐ9(1 Ι6ηφΐ98, ηιΟΓβ ρο61»Γυηι, οηηι* 
(Ι6ηι Β. 61 ιηηικΙβίΓαιη Ρηυΐυηη ρΓΧ86ηΐ6πιι 61 Οΐ'χΙβ 
Ι;6ηί1>η5 ρΓθο1ίν9 ()6νοΐίοη6 ρη£06η16ηι Ι6($ίΐίη)β 

ΐ9υΓβ9νΙΠΐη8, νθΐ6ρΐ68 ΙΙΙ ίη ρΟδΙΟΓαΠ) 9η<!ΐΟΓίΐ9ΐ6 

11081Γ3 νηΐ69ΐ ροΓ οπιηβδ ρ9η68 ΙίαΙίοηδ οΐ οχΐη 
1ΐαίί9η), ίη Α€ΐΐ9ί9πι, €οΓίηΐΙιυιη, ΛΐΙΐ6ηη8, ίη ηηΓ6 
ΑΙ>γ()θ8 υ8(]η6 €οη8ΐ3ηΙίηορο1Ιηι 61 οΙιγ» ηιηη; Μα- 
^ηιιηι φΐθ(Ι ΡοηΙίοαηι (ΙίοίΙπΓ, (1ί8θπιτ6!Ηΐο ροΓ 
^^91)9ιη Γ6|;ίοη6(η, ΑηΐΓοοΙιί9ΐη, €:Γ8.ΐΓ6ηηι ΡΙιίΙίρρί, 
ΑοΙιαίαπΐ, Ρ9ΐ9βΝΐίη9ΐη, 1.9βΐ9πι 6ΓΠ>Γ9ηι, ΑδΟηΙοιιίηιη, 
Ρ6ηίθ69ΐη οι ΑΙ5ηηί9ΐη, ροΓ Αΐ6Χ9η<(π9ΐη οΐ ΐοίηιιι 
ιη9Γβ Μθ(ίΊΐβΓΓαη6ϋηι υδ(|Π6 Λ(ί «ιοηίοηι ΟίΐίΙκιίοΓ- 

ΐηΟΐ, 61 ρ6Γ 5ίΓΐ68 η)9.ίθΓ68, 61 ρίΤ ΙΟί&ηΐ ΑΓΓ(09η) 

ηΐ(|υ6 ρ6ηοΐηιη ΤηροΙίΐ9η9ΐη ΓΟ^Ιοηοη) πδ^ηβ 9(1 
8ίΓ((^δ ηοΊποΓΟδ, 6ΐ ρβΓ Ιοίυιη Γβκηηηι €3ηΙ))£[ίηοη- 
δίοηι, οι ρ6Γ Γ62ίοη6δ ΒγδηηΙίιιηι ΝυηΓκϋ» 6ΐ6ο1ΐΗ 
ΙοΓυηι, ϋΐ υ)ΐΓ3 (Ηπη(ΐη Νιιΐοηηηηι ηκί ίηίπιΐ ίη ιηαη^, 
61 ρ6ΐ* Ιοι»πι Μαηήΐοηίαηι θ9689Γίοη96πι (ΙίδουΓΓοη- 
(Ιο οππι ίοιΙηη9 ροΓ Ιοίυιη ηΐ9Γ6 Οοοαηιιηι ίηοί- 
ρίοηιΐο αΐ) 0€€ί(ΐ6ΐιΐ6 ρ6Γ δορΐ6πΐΓίοη6ηι. η$ί]"<ί ^" 
0;ίβιι1οηι υΐίπα 141 11ίδρ9ηίΛ!η, δ<Όΐί9πι , ΒΓ.ΐ3η- 
ηίαπ), 6;ιΙ1ί9η), Νοηη3ηϋΐ9ΐη, ΡΙίΠΐιΙΐΊαηι, ιΐδ<ΐ(ΐϋ 9(1 
ηΐιβιιπηι Ωιιπιβη, 61 υΙιίΑ πδηυο »(Ι ηιοηΐ65 ΚίΓί*03, 
61 ρο&ΐ6.ι ίη οΊνίι;ιΐ6 43ηδΙ)υιια2 οΐ ρ6Γ ΐοιαηι Β9ΐ*1>α- 
ιίαπι, ϋΐ ροΓ 0• ιηι»ηί3ηι δίψοιίοΓβηι βι ίηΓβΓκ»Γ6ω, 
δνυΐίαηι, Οαϋίαιη, δγπίηι βι «δ<ιη(; Ουηιβη Τ»ηη»8 
({υι ίι»ΐΓ2ΐΙ ίιι πιαΓβ Γϋΐιΐίοϋΐιι, 6ΐ ηΙΐΓ» ΒαππϋΐαΗϊ 
ρ6Γ ΐιΜ9ιη ΠΐΜΐ);»Γί;(ΐιι υδ<)ΐΐ6 α^Ι ΡέΐίϋΟδ ηιοηΐ63 Γβ• 
ΐΓοο«•»1βιιι1ϋ ίη ΡηιιηϋπΙ:»»! βΐ Μ;ΐ€θ(ΙοηΊηιιι οίΤίη»- 
οίοηι, €ΐ ροΓ ηι;ϊΓβ ΙΙηΙίβαηι υδί^υο 9(1 ΐΌΊ(ΐηΐΜ98 
ΗβΓΟίιΙίδ οίΓοηηιοιηκΙο υιιιηοδ αΐίϋδ Γβςίοηβ^ ηδ(ΐυ6 
9(1 Ραηιιΐϊδϋΐη (ΙβΙίίΊαΓηπι ; οΐ ρβΓ Αδίΐϊηι ΜϊηοΓβηι, 
ϋΐ ίη Ί1Ι9 ηοΙϊίίίδδίπίΛ €ίνίΐ9ΐ6 Αδδαπ, οΙ ρίΓ €1ΐ9ΐ- 
({χαηι (Ι Β9ΐ)}*Ιοηί»ηι ΐο(9ηι (1ί8ουΓΓ6Π(Ιο ίη Ιΐηιηί- 
ιιίΙίΠδΤιΚΓίδ 61 ΕυρΙϊΓαΓίδ, ηο Αηι1)ί9ΐηΓΐ Οαηιοδοοηι 
(Ι (ίδιιυο 3(1 Π1011168 Ι.ί1)3ηί 9(1 οη]ιΐδ Γ3(ϋθ63 η'98θΐ- 
ΐπΓ 4ϋΓΐΐ3ηοδ, €1 «ΠΓα 4ν>ι•(1αηοιίιροΓ ΓΟ^ίοιι^ιιι νΙ^^ ΟΕ νίΤΑ ΕΤ ΒΕΒυ8 βΕδΤΙδ ΒΕ88ΑΚΙ0ΝΙ8 ΙΛΧΧΙΙΙ 

1ί€€ΐ 1ϋυιη:£4ηι, ΡΙκΒπίβθΐιη, ^υϋφαπ1, ^6ΓII5^1^ιη 6ΐ 
Βύϋιΐββιη, 61 |ί6η6Γ2ΐίΐ6Γ Ρ6Γ Ιοίυηι οΐ υηίνοΓδυηι 

ιηυηϋυιη ίπΓληιΙβδ ο]ϋ9 ηιίΓα1)Ίΐ6β αγ(68 16|[6Γ6 

6Χ6Γ06Γβ ΰϋΐη 1ίΙ»€Γ0 ΐΓϋηβίΐυ Ι^ιη ,'ρβΓ αςιιηια ςιι^ιτη 
Ρ6Γ ΐ6ΓΓ3ΐη, ουιη οαιηίϋυδ ει 8ίη||;υΙί8 βιοβρίίοπίϋυβ» 
€θΐηιηο(1ΐ8 6( ίηεοιηιηοίΐίβ ΐ(1 ίρΕοιη ιηβΓίΐο βρβαβη- 
Ιίϋυβ α ρ6Γϋη6ηΙί1)υ8 : ιη»ηιΐ3ηΐ65, <ΐϋ3ηΐαιη ρο&- 
βυιηυβ, οιηηί1)ΐΐ8 1ίηβ;υί8 βυρΓαίΙίοΐαΓυιη Γ6£;ίυηυιιι 

€1 ΙοΟΟΓϋΠα ΌΙ ρΓΧ86η(68 η08ΐΓ88 1ία6Γ&8 ϋϋ36Γν6Ι11 

Ιαείβηΐηυβ ίηνίοΙαϋίΙίΐβΓ ο1)86ΓναΓΊ• 
Ιιι (^υοΓυιη Γκίβιη, βίο. 

IX. 

Ρο$ΐ6τ\οτ ϋατά'ιη, Ββ$$αηοηί$ άί$ροήΓιο, ^να (ηηάα'^ 
ίίοηεηι αΰάοΐαΐίοη^ηι $αε€ΐΙί8, Εα9βηί(β ίη ηιβίίικ 
ΜΗίανίΙ^ ηινίΐα ίηίηρβΓ ΰυηα ύάβηι αΙίτΊΙαίίΐ, αο 
(τσίν€$ οηΐ. ΛΙίηοηιηι ίη «α ρενρβίηο $α€€ΐΙαηοί 
ίιιι<ί<ιιί(• -— -» 

Β68!ι8Γίοη, η)ί8«ΓαΓιοη6 (Ιίν'ιηι βρίβεορυ» Τυ8€υ- 
Ιαηυβ» δ. Π. Ε• οαΓάίηοΠδ 61 ραίποΓεΙίΑ Οοηβίαπϋ- 
ηοροΐίΐαηιΐδ, υιΓινβΓβίδ οι 8ίη(;υΓΐ8, Ι.ιιιι ρΓΧδβιιΙίϋυϋ 
ςυβιηι Γιιΐυπβ, Ιιαβ ηοδΐΓϋ8 ΙίιΐοΓαβ ίηβρεοΐυπ» 61 
•υϋί(υΓί8, βαίιιΐβιιι ίιι Οηο 86ΐηρίΐ€Γη:)ΐη. 

Αύ υιιίνβΓβίΐαΐίδ ν68ΐΓΦ ηοΐίιί»!» (16^ιι€^ιηη8 61 
ά^άικί νοίυιηυβ ρ6Γ ρΓΧ86ηΐ68 : ςιιοά ηο5 ςυίϋβηι 
ιΓβ Β081Γ86 €ΐ ρΓοςβηίΙΟΓυπι ηο&ίΓΟΓυιη βηίιηαηιπι 
•αΙυΐ6 602ίΙ»ηΐ68* λο ΙϊΐκΙοιιι βι ^Ιοπαιη οιιιιιΐρο- 
Ι6ηΐί8 ΟοΙ €1 88. Ι1Ί€ΐια6Π8 ΑΓοΙιαιιςεΙί 61 ^ολιιη^« 
Βαρίίδΐφ 61 8. Ευ(;6ηί9Β νίι^. 61 ιηαη^Γΐβ, ηβο ηοη 
ρΓο ϋίνίιΓι €ΐι1ια8 8υ{;ιη6ηΐο, 142 ίπΓπι$€ηρΐ& ρΓΟ- 

ρΐ6Γβ9 ί80βΓ6 (ΐ68Ίβη91ΐΐ68, ίϋΙ^ Γ6€0ΓΐΙ. Οΐΐυβ Ρ.α3 

ρ9ρ& 11 Λά ηο8ΐΓαιη 8ορρΙίΓ3ΐίοιΐ6ΐη ιιοΙΓιβ, φΐί 1)38:- 
Ιί€3ΐη XII Αρο^ίοΙοΓϋΐιι ά6 υτϋβ ίη οοαηηειιϋαιη 
Ιυη€ οΙ)Ιί 06 1)3 111118 ρΓουκ υ1)1ίηβηιυ8 (Ιβ ρΓΰΟβοηΓι,ρΓο 
Ί|>8Ίυ8 1)38ί1ίοαβ ϋ6€0Γ6 61 €ΐι1ΐιΐ8 ρΓΟίίΙ. ίη 6α ^αιιι;- 
ηΐ€^η1ο 8ηΙιι(6ςυ6 3ηίηΐ3Γυιη»ιιΐ€αροϋαπι Ιιι ϋΐοΐα 1>ϋ- 
•ΊΙΊοα 8ίΐ3ΐη, φΐχ 1ιιιΐ€ μιΙ) ΙηνοοβΙίοηϋ δ. Ειι^^^ιιίφ 
<Ιιιηΐ3Χ3ΐ ηοηιΊη3(3 61 ίπϋυΐαΐα 6Γ31, αο Γοραιαίίοηβ 
ΐΐϋ1Ί26ΐ)3ΐ, 3(1 οιηιιιροΐ6ΐιΙΐ8 Οβί Ιαΐκίοηι οΐ ^Ιοπηι! 
Γ0Ρ3Γ3Γ6 36 8ΐι1) Ίηνο63ΐίοηο ϋίΰΐΟΓυπι 8δ. Ι1ιυ1ι:ΐ6- 
ϋ8 3Γ€ΐΐ3ης6ϋ 61 ^0^IIηί8 Β3ρΐί8(9Β 30 δ. Επ^βιιί^β 
ίΐΙΙΙ(υ1>Γ6, η66 ΙΙΟη 1ίΙ>Γί8, ραΓ.ΐΐη6η('•8 61 3Γμ8 66θΐ6- 
813811018 0Γη3ΐη6ηΓΐ8 3(1 (ΙίνίηΐΙΟΙ €υΙΐΙΙ1ΐΙ η66688αΓϋ8 

ΑιΙείΓΟ» 36 οοΐΐφ6ΐ6ΐιΐϊΙ)ΐΐδ ρΓΟ υηο ρΓ6!>1)3η6Γυ ηιίδδϋβ 
η 3ΐί3 (ϋγΊιΐ3 οίΓΐ€Ί3 €6ΐ6ΐ)ΓΐΙυΓ0, Γ0(ϋϋΙ)υ8 (16 5οηί8 
ηο8ΐη8 6ΐίηιΐ) ρβΓ ε(:6ΐ68ί3ΐη 36«|υΙ&ίΓΐ8 ιΙοΐΟΓβ ρο&- 
86ΐη(ΐ8, 1ί€6ηΐΐ3ΐη 61 ία€η1ΐ3ΐϋΐη ροΓ 8υ33 Ιίιατϋδ 

Γ0η66&8ίΐ, 36 Ιρδίαΐ Οβρείΐφ ](Ι8 ρ3ΐΓΟΙΐαΙΐΙ8 6ΐ ρνΧ' 
3βΙΐΐ3η(ϋ ρΓ6^Ι)γ(βΓ0 63Γ(1ίπ3ΐΙ (1ίθ(9Β 1)3Λί1ίεί6 ρρο 

|6ηιροΓ6 6χ»ί$(6πϋ ρ6Γ80ΐΐ3ΐη ί(1οπ63ηίΐ 3(1 ί1ΐ3ηι Ιαηι 

ρπΐη3 νίΓ6 <Ι1Ι3ΙΙ1 ηΐ10ΐί68 ν363Γ0 63111 ΟΟηΐίςΟΠΐ, 

ηοΙ)ί8 6ΐ ρθ5ΐ ηο8 3ΐ>1)3ΐί δ. Γ311Γ1 6χιγ<ι ηιιΐΓ08 υι-« 
1»Ί8, 61 ρΓΪοη ί1οιηιΐ8 δ. Μ3πα! ϋβ Ρορυΐο (16 6η«Ιοιη 
ιιγΙ>6, δ. β6ηθ(Ιί6ΐί 61 ΕΓ6ΐηϋ3Γαιη δ. Αιι$π8ΐίιιί ογ- 
(Ιίπιιιη, 6113111 ρΓΟ ΐ6ΐηροΓ6 6Χ8ί5ΐ6ηΐΊ1)ΐΐ8 ίιι ροΓρβ- 
ΐαυιη, ηίδΐ 3ΐίΐ6Γ 3ΐι(6 ιηοΠβπι ιΐ08ΐΓ»ηι (ΙΊι^ροηεΓβ- 
ιηυ8, ί(ΐ6ΐη ]υ8 ρ3ΐΓοη3(ιΐ8 6 1 ρΓΧ86ηΐ:ιηϋί Πιιιο Π. 

€3Γϋίΐ13ΐί ϋί€ΐΧ 1)38Πί6ύβ ρΓΟ ΐ6ΐηρθΓ6 6X51816111*1 Γ6- 

86Γν3\11, ϋ666Γη6η8 63ρι ΊΊηιιι Ίρ83ΐΐ) 8(ΐΙ> ίηνο6:ιΙίοι:6 
60Γυιιΐ(ΐ6ηι δδ. Μίο1ΐ3θΙί5, ^οα11ιΓι8 ϋ3ρΐ'8ΐχ ςι δ. 
(Ι) /«/ΙιΊη1)υΠ3 ΓΙΙ Π, 3ΐιρΓ3 €θ1. ιχχη. ίχχνιιτ 

Ειΐ{[6ηί9Β 6Χ Ιυηο Ιη 3η(63 ηοιηίηβΓΐ <1ΰΙ)6Γ69 ρΓοπΐ 
ίη ίρ8ίυ8 (Ιοηιίηί Ρϋ ρ^ρ» ΙίΙΐβΓίδ 8ΐι1ι ϋαΐ. Βοπιχ 
•ρη(] δ. ΡΰίΓυιη &πηο Ιη€3Γη3ΐ. ΒοιιΓιη. 1165. ρΗιΙ. 
1ΐ:ιΙ. Μ3ίί (1), ροηΐίΑε. 8υί οηηο τ, (ΐ6$ηρ6Γ €0ΐιΓ60ΐί$!, 
ρΙ^πίυδ €0π1ίη6ΐϋΓ. 

Ει ροδ1(|υ3ηίΐ ηθ8 βπιικίβιη οορεΙΙαιη ΓβρηηΐΓβ 6( 
0Γη:ΐΓ6 οοΒρίηιυδ, 36 61 ρΓΟ άο(6 ιιοπηυΙΐ3 Ιυηο 6χ- 
ρΓ68^3 1)οη3 6ΐηίίηυ8 3(ςυ6 (Ιοηηνίιηυδ, ρΓχΓαΙπδ Γ6ΐ. 
Γ(*6θπΙ. Ο. Ρίϋδ ρ3ρ3 II, ηπιΐΐίβ 1)0ηί8 Γ65ρβΓΐί1)υ8, 
6Χ 60 ρΓα5$6Γΐίηι ςιιοιΐ ίιι 1)38Ί1ίθ3 ρρχιΐίοΐβ , ίιι ςηα 
ηοηηυΠί οΙβΓίεί 82βθπΐ3Γ68 €3ηοηίοί ρΓ»1)6ηϋ3ΐίΊ ιυηο 
(ΐ686Γν 161)3 η( ; ρΓορΐ6Γ63 ((ποά τ6ιΓιΙυ8 61 ρΓον6ηΐυ3 
ιΙΊΰΐΟΓυηι θ3ηοηίουΓαηι νηΐϋβ οχίξ;υ1 6ΐ Ι6π(ΐβ8 6Γ3ηι, 
ιη3ηΊΓ68ΐ6 6( 3ρ6Γ(β η6§ΐ66ΐα8 61 ν;ιΚΐ6 ίιιιιηίηα(ιΐ8 
ϋίτΐηυδ 6(ΐ1|υ9 6Γ3Ι» ίη ΙιοηοΓίδ Οβί (1ίιηίηηΐίοη6ΐιι 
61 83ΐυΐί8 3ηί4η3Γυιη ραΓοοΙιίηηοπκη 6]ιι$(1βηι 666ΐ6- 
8ΐφ ρΓ«]υ<11οίϋηι ηοη ρηη'υιη 61 (ΙβΐηιηεηΙυηι ; ίΐ6ηι 
Φϋί1ί6ΐ3 οηιηία ς«ΐ3&ί ιιΙΙίηίΑΐη ιηίιιαΙ)3η(υΓ Γυίηβιη, 
8ορρ1ίο3ΐίοηί1)υ8 143 ηοδίπδ ίη6ΠΜ3ΐυ8, ιιΐ ίρ83 
1)3$ί1ΐ63 ί:ι (Ιίνίηίδ οοη^Γυ6 86ΓνίΓ6ΐυΓ» ίΐΐαηι (Ιβ 896- 
€υΐ3π 6€εΐ6&ΐ3 3(1θΓ(1ίη6ΐηΡΓαΐΓηπι ΜίηοΓυπι Γ6(]υ€ί 
ιηΐ6ηι1οη<, ροΓ (ΐιΐ38(ΐ3ΐη 3Γ>38 8υ38 Γιι(6Γ38 ΙΙον. Ρ. 

ΟηΟ Νί€θΐ30 3Γ6ΐΐί<!ρί80θρθ δίροΠίίΐΙΟ (Ιοϋίΐ ίΐΐΐ6Γ 

6»ΐ6Γ;ι ίιι ιη3ΐι<ΐ3ϋ8 υΐ ίρ83ΐη 1);ΐ8ίΙίθ3ΐη ρΓοΓβδδΟΓΪ- 
1)08 ϋίεΐί ΟΓΐΙίηίδ Ργ31γ»πι ΜίηοΓυιη €0η66(ΐ6Γ6ΐ 61 

ίη 63 (οι Γγ31Γ68 ίη8ΐίΐϋ6Γ6ΐ (|υθΙ 6Χ 6]ΐΙ8 ΓΓυ6ΐίΙ)α8 
ΟΟη^ΤΠε 8υδΐ6Ιΐΐ3Γί ρΟδβΰΠΐ, ηϋΟ ΙΙΟΠ 8ΐ3ΐη6Γ6( 61 

οη1ίη3Γ6ΐ ί[\ϊ()ά οιηη69 6ΐ δίηςηίί ΓΓυοίιιβ, Γ6(ϋΐυ8» 
ρΓονβιιΐυδ , ρο8868δίοη68 61 1)οη3 ίρδίυδ ΙιββίΠοχ 
οο*ηιηυιΐί3, »ο ί1ΐ3 φΐ3Β 3(1 ο3ηοηίθ3ΐαιη 6ΐ μΓΧΙ)6η- 

ϋΐηΐ 63Γ(1ίη3ΐί8 ρΓΟ ΐ6ΐηρ0ΓΘ 6Χ8ί8(6ηΐί8 Ιίΐυΐί (1ΐ6ΐ£ 

Ι)38ΐ1ί62Β 6Χ ιαηο, 3ΐί3 ν6Γοςυ» 3(1 αΐίοδ 63ΐιοηί63ΐα8 
6( ρΓχ1)6Μ(ΐ33 36 1)6η6α€ία Ιρδίυδ ϋβδίΠο» ροπίηΰ- 
1)3ηΐ, ηυβηιρπιηυιη €3ηοηί6θ9 ¥6ΐ 1)ϋη6Ωϋί3πο$ 

6]υ3(ΐ6ΐη 1)38ί1ίθ» 66(ΐ6Γ6 νοί (Ιθ06(ΐ6Γβ , 3υΙ €3 3ΐί38 

η(Ηκιιιοπ\θ(1θ(11ηιίΙΐ6Γ6 €0ηΙίη|;6Γ6(»'6ί5(ΐ6πι ΓΓ3ΐπ1)υιι 
ΜίηοΓυαι 60Γυιηςυ6 οτά'ηύ 3ρρΙί€3Γβΐ ; ςυ3Γυιη ςηί- 
(ΐ6πι ρο8ΐ6Π0Γυιη 1ίΐΐ6Γ3Γυπι νί£;οΓ6 ρΓχΓϋΐπδ ο. Νί- 

€θΐ3υδ 3Γ6Ηί6ρί8€θρΠ8 1)3!»ίΙΐ63Π1 ίρβαΠ) ίΓ3(ΓίΙ)ΙΙ8 
00η€6δ8ί(, 30 8Κ3ΐυίΙ 61 0Γ(1ίΗ3νί(, ίΓϋΟΐΟδ, Γ6(1ΐία!«, 
ρΓΟνΟηΙΐΙδ, ρθ586δδίθη68 61 1>0η3 ρΓ86(1ίθ{3 ίρδίδ 60- 

Γαιηςυΰ ΟΓΐΙίηί λϋοοΓυηι 3ρρ11ο3Γί, ρΓΟυΙ ίη ίρδίδ 
ρο8ΐοποη1)υ8 Οηί Ρίί Ιΐιιεπδ 61 «Ιίοΐί Νί€θΐ3ί 3ΓθΙιί6- 

ρίδΟΟρί ρΓ00688υ (ΐ68Ιφ6Γ 1ΐ3ΐ)1ΐ0 8υρ6Γ 111(16 οοηΓ^^οΙίδ 

ρΐ6ηίυδ €0ηΙ'ηΐ6ΐιΐΓ. Εΐ (ΙΰΙηίΙβ ρο886δ8ίοη6 ρ3€ίΓιΐ!3 

1)38ίΓκ'Χ 61 ρθδ8688ίθΙΐυηΐ ρΓ9Β(1Ιθΐ3ηΐα), 30 )ιΐΓίηπι 

30 ροηίηοηΐίαιαηι οβπυιηιίεηι ροΓ ιΐίείοδ ΕΓ3ΐΓ6δ 
3;ΐΓρΐ3, ηθ8 ίη 63((6Π) €3ροΙΐ3 ηοδίΓαηι (.Ίβςίηιαδ 86• 
ρΐιΗπΓαιη 3ϋ ΙιοηοΓοηι 61 Ι3υ(ΐ6ΐη οιηηίροΐοηιίδ 0οί 
61 Β. Ιΐηη» νίΓ£;ίηίδ , Γ]υδ 66ΐ)ίΐΓίοί8, δΐιΐ) ίηνοο3- 
Ιίοηο (Ιίοίοιυηι δδ. ΜίοΙΐ36ΐί8 61 ^ο3ηη^8 Β3ρΐίδΐ£ 30 
δ. Εη^οηΐχ, 30 ου]υδΙί1)^( ίρδΟΓϋΐνι ίηΐίΐυΐανίπιηδ, 
οΐ (Ιοίηοορδ ηοιηίικίΓΐ νοίηηιιΐδ ; ΐοηοΓοςηο ρΓΧδοη- 
Ιίυιη 6ΐ 3ΐιοΐοπΐ3ΐο ηρπδίοΐίοβ ηοΙ)ίδ ίη Ιΐ30 ρ3ηοία 
(Ιίοΐίδ ρποΓίΙιυδ Οηί Ρϋ Ιίΐίοπδ οοηθ6δδ3, εΐίςίηιυδ, 
(Ι6(1ί03ΐη(ΐ8 , ίηΐίιυίαιηυδ 6ΐ ηοηιίη3Π9υ8; (]ΐιχ(|υ6 
»ηΐ03, Ιίιηοπίοδ ηο ηιοπο ρΓχνοηίΓΟίηυΓ, ροΓ 3Γιθ8 
(ΐΐ ΓιοΓΟπΙ 0Γ(1ίη3ν1ιΐιυ3 οΐίαπα ίη δοιίρΐίδ , ηοδ Ιρ$ί ΑΙ.0Υ5Π ΟΛΝΟΙΝΙ! ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίϋδ. - ΑΡΡΕΝΟΙΧ. υίχχν 

ΟβΙ §ηίΒ^τ\€θτύΊ»^ ?ίι» ηο1)ί8 ρΓοΙοη^αΐ^ι , τοί ηι>]ο- 
Γβπι ραΓίοιη ΰΟΓυιη εοιιιρίονίιηυδ ; βΐ ηυαιηνίδ οΐίηι 
ΡΓΟ ϋιΗβ ίρ5ί(ΐ8 €ηρ6ΐΙ:β <ιιιίη(|ΐιβ ρίΠββ οχ (ΙυοιΙβ- 
οίοι ρΑΠ'ώυβ ίπΓη&ΟΓίριΊ ολ^αΙίβ βΐ οβΓίΑ «Ηη Ιυηο 
6χρΓ6<$:ι ΐΜ>η3 όΐαχ οβροΐΐ» ϋοπανθηοιοβ, ίϋβο ΠΙ» 
€ΐοη•Ιίοηβ6ΐςπί5υ5€ΐιηςυ6 »1ϋ3 «ηΐ6ηοπΐΗΐ8 ϋοη^• 
ΐίοϋί5ΐΐ5 61 ίη8(Γηιη6ηΙί8 Γ6νο(^ιί8• Ιιηηο ώ'βροβίΐίο- 
ηβιη 61 <ΐΓ(]ίη2(ίοη£ΐη Ι2η(|ΐΐ2ΐιη ΓθουικϋοΓββ (16 ηονο 
Γ»€ίιηυ8 ο( ΟΓΐΙίηαηιυβ. 

, Ει ίη ρπιχιΊβ, ρβΓ8οηί8 1η άίοΐα 1)Α8ίΙί€β, ι^ίοπΐ 
ρΓφΓβΠιΐΓ, ιηυΐΑΐίβ 61 βηιρίίοη ΙιοηοΓοπι 144 ^^- 

€ΐΐ1ΐ»ΐ6 ηθΙ)ί8 8 060 Γθη6688», ρΓ0ρ(6Γ ςηβΐη (1«*1ίί)6- 

ηνίηιαβ «Κϋΐ^ιη 6»ρ6ΐΐΑπι ιηιι]οη 6( ΓβΓπηιΙ*ο* ί (ΙοΙβ 
4|α8ΐη ΡΠΙ18 Γ^οίιηυβ» ϋοΐ^Γβ, υηάβ Η Ργ31γ68 (Ιΐεΐί 
οτιϋοίβ ΙΙίϋΟΓυιη, ηυο» ίη ίρβι ο&ρβΙΙι ίιιΓη Ιη8ϋ• 
Ιβΐιιιαβ, 6Χ 68 βΐ ρΓΟ 6]ΐΙ8 0η6Γί1>α8 ίηΓΓϋβΓπρίίβ 
€θΐκιηθ(ϋ(3ΐ6Πΐ βΐίςηαιη ίη ρβΓρβίυπηι βαβΰίρίαηΐ; 
▼«1 81 ΐ|υο 688υ 8ΐιΐ|Π3η^ο 6οηΐίη£[6Γ6ΐ ςηοϋ ϋίοΐΐ 

ΓΓ31Γ68 85 68<ΐ6ΠΙ 1>88ί1ί€8 (ΐ6€6ίΐ6Γ6Πΐ Θ8ΐηςΐ16 άΐ• 
ΒΐίΐΙβΓβηΙ, 86 Ιρ88 8^ εΙοποοΓΟπι Γ6|[Ιΐΐ8ΠυΠΙ Τ^%1• 
ηΐ6η Γ6(]υ€€ΓβΐυΓ, υΐ ΐυηο 61 60 688» ιΐιιο 69ρ6ΐΐ81ΐί 
ϊη 68 ]«ιΐ8 οη1ίη8ΐίοη6πι ίηΓΓ88εηρ(8ηι ίιιβίΗαβηιΓι, 

Ιΐ8ΐ)68ηΙ αη€ΐ6 (ΐ6€6ηΐ6Γ ¥*ΐν6Γ6 61 86 8υ8ΐ6ηΐ8Γ6 ρ08- 

8ΐηΐ 61 ¥8ΐ68ηΐ, νο]υηιυ8 6ΐ(]6ΐί1>6Γ8?ίιηυ8, ίϋ ι\\ΐοά 
Ιοηςο ΐ6ηιροΓ6 8υηιιη6 ^6$ίϋ6Γ8νίη)α8, 6Χ86ςιιΙ 61 

ίηΐρΐ6Γ6, νί(ΐ6ϋ66ΐ ίρ83ΠΙ €»ρ6ΐΐ9Π1 ΙΙθ1>ί8 8()1ιη6 ίη 

Ιιιιιη8ηί8 β^βηΐΊΙιυβ 8ηβ3οί6ηΐ6Γ ρΓΟ (]656Γτΐ6ηΐ11)α8 

€ίΐΐ6Π1 άθΐ8Γ6 86 68ΐί€ί1)υ8, 1ί1>Π8, ρ8Γ8ΐη6ηΐί8 61 βΙΗβ 

6ε6ΐ68ί38(ί€ί8 ΟΓπαπιβηΐιβ <ϋνίηο οιιΐΐυί 8ρΓΐ8 ϋ6• 

66016Γ Γθΐ6ίΓ6 6ΐ ΟΓΠβΓβ. 

0α8ρΓθρΐ6Γ, Γ6νθ€8ηΐ68, Οΐ ρΓ»(ϋθΙυΠ) 681, ΟΙΏ- 
η68 6ΐ8ίηβυΐ88 ΟΓ(1ίη8Γΐθη68• (]θ(8(ίθη69 61 €0ηΑ68- 
8Ίθη68, ΡΠ£16Γ ΐΒΓΓ8$6Γίρΐ88 ρ6Γ η08 6ίΓ68 ΐΙθΐ6ΐη 6ΐ 

1>οη8 ςαχεαηςυβ ηιοΙ)ί1ί8 61 ίπιηιούίΙία ίρ8ί οορβίΐιβ 
ι1ιιοπ)ο<ΙοΠΙ)βΐ Γ86ΐ88γ ϋβ ςοίΐιυβ ηηηο 61 ίη ροβίβ*- 

ΓΟηΐ ίθΓΐ3886 ςαοςυο Ι^ΐΟϋΟ ΟΟΝ8(9Γ6 ρ0886ΐ, 8(ΐ6ηΙΟ 

ρηρββτΐίηι ςιιοϋ ηο1)ί8 ροΐ68ΐηΐ6ΐιι Ι8ΐί8 1»οη8 ίη 
υιίΙίοΓ8 61 ΓΓυ6ΐιιθ8ΐθΓ8 οοηιηιυΐ8η<ϋ ?6ΐ ηΐίεηηηιΐί 

86ΐηρ6Γ Γ6$6Γν8Τίπΐυ84 ΥΟΐ 88ΐΐ6ΐη Ι)9Κ6 η08ΐΓ8 ίη- 

ΐ6ηϋο Γιΐ6Γίΐ, <|υο4ΐ(|υ6 ίπ ιηείίυββΐ 8ΐ)υηϋϋηΓιη8 ρβΓ 
061 ([Γ8ΐί8ηι οπιηί8 (ϋ8ρο8ϋ8 6ΐ 0Γϋίιΐ8ΐ8 8υηΙ, 16- 
η0Γ6 ρΓΦ86η1ίυηι οχ ηιιηΓ, 6χ ηο&ΐΓ8 ηΐ6Γ8 δοίβηΐΐ8 
61 ΠΙ>6Γ8ΓιΙηΐ6 80 $ροηΐ8η68 ?ο)υηΐ8ΐβ, λιϊ ΙιοηοΓβηι, 
|{!θΓί8πι 61 ΙηυιΙβπι οιηηιροίοιιΓιβ ΟβΙ , Β. ΜαΓί» 
Υίιγίιιίβ, 6]υ8 βοηίΐΓίοί», 55. Μίο1ΐ86ΐί8 61 ^οαηηί8 

Β8Ρΐί$ΐ9Β, 80 δ. ΕΐΙ^ΟΐΐίβΒ , 0Π)ΙΐίΐΗΙ8 ιηοΙίοιίΐΜίΑ, 
υΚΜίΟ, Τί8, {ΐΙΓΟ, 0»ΙΙ83 6( ΓθΓΠ18 , ςυί1ΐη8 ΠΙ6ΐίΐ18 61 
6ίΒ€8€ίυ« ρ088Ιΐη)Ι18 61 (ΙοΙίβΠΐυδ, 0.ΐρ6ΐΐ8Π1 ρΓ9^(1Ϊ0- 

1801 ρο8β68%ίοηίΙ)υ8, ΐΜ)ηί8 61 Γ6ΐ>υ8 ίιιΓΓ88εηρΐί$ 6Χ 
ηοηο 61 ίη ροΓρβίυαιη (]οιι:ιηια8, (^8&ηιιβ 61 θα 08- 

Ρ6119Β ρΓ8Β(ϋ€ΐ9Β ίη 4ΐθΐ6Π1 ρ6Π>6ΐυ8Π1 ρυΓ6, 1ί1>6Γβ 6ΐ 

8ίαιρΙίοί!6Γ 6Χ ηαηο (1οη8πιυ8, ΐΓ8ηδΓ6ηπιιΐ8 61 αρβΙ- 
Κη8ηιιΐ8. Ιη ρΗηιίβ 8υΐ6ηι ϋοηαηιυβ (ϋοΐατη 68ρβ1ΐ8ΐη 
61 61 ίη ()οΐ6πι ρ6Γρο(ιΐ8ηι (Ι8ΐηιΐ8, 61 εχ ηπηο οοπδΐί- 
Ιιιίαιηβ Ιοίαπι ίηίο^ηηη 0888ΐ6 νθ€8ΐιιιη άέΙΙα ϋκο- 
§ηοΙα Η09Λ 6( 6]α8 ΐοΐυηι 61 Ιηίο^Γυπ) ΙβιιίπιεηΜιπι, 
^ηοά ε•η8ΐ8ΐ 6Χ (]«οϋ6είιΐ} ιιηείίβ ρηηοίρ2ΐί1)α8 ρ:ΐΓ- 
Ιί1>α• ίρβίαι €888ΐί8 61 6]θ9 Ι6ηίηΐ6η1ί ρ6Γ ηθ8 8υ€- 
6688ίιτ6 6ΐηρΓΐ8 8 (ϋ?6Γ8ί8 ροΓ^οηίβ, υΐ 86(|υΙΐΙΙΓ : ι.χχγνι 

Εη!ίιηο8 6η!πι υηαηι Ιοπίαπι ρβπεηι φΐΊπηιιο αη- 
οίηηιιη ίρβίοβ 688η1ί8 οι 6]υ9 ΐοηίηιεηΐί 8 Οηβ Β8γ- 
Ιΐιο1οη)<»8, ηΐί8 ηιιοηάαπι Ραΐηΐϋ €ίΐ8Λΐβ , 61 ι]α88 
8ΐί88 145 Ρ3Γ168 6»ηιηΐ(!οπι ηιιίη<|ιΐ6 ηη6ί8ηιπι 8ΐ> 
Ιιοπβ9ΐ8 Οη8 ^^η6ρΓ•, ΓβΙίϋΐ8 ςαοηιΐ8Π) ΤΗοπι» 08- 

8αΐ6 <1β ΚΐΙ?θί8, ηΐ8ΐΓ6 61 1ϋΐΓί06 Ιΐ8Γί8η8Β 6Ι ΟβίΙΐβ* 

ΗηβΒ, ηΐί8Γυπι (Ιίεΐί Τΐιοηι»: 86 (]υ88 8ΐί88 ιιηΓΐ88 
61 ηΐθϋίαπι η ρΓ3ρΓ»ΐ8 0»ι|ΐ6πη8 , ΠΙί» ρΓβΝϋοΙΙ 
Τΐιοπι», 61 ΗίεΓοηγιηο (\, Ι.8αΓ6ηΐίί Ρ8υΙί 6]ιΐ8(ΐ6ηι 
ε8ΐΙΐ6Γίηχ ηΐ8πΐο, ρΓΟίκ ίη ΐπύηβ ίη8ΐηιπΐ6η1ί8 ρη- 

1)Ιίθί8 068ΜρηΓ 00ηΓ60ΐί8 61 ρΟΓ Ηί8€Γ6ΐηπΐ υΙγοΠΙ 

ΡείΓαπι (Ιβ ΜίΙΙίηίβ, ηοΐ8Γίυηι ρηΙ)1ί6ππι ά^ Ιΐιΐιβ 
8υ1)$6πρΐί8, Γ6$ρ66ΐίνβ ρ!6ηία8 Γοηιίηείυρ. Ιίβηι 
6ηιίπια8 6(ΐ8ηι (!υ98 &1ί88 υηοί85 61 ιηοάί^πι 8 ΡΓ8η- 
6ί80θ Α1)1>αιί8 Ιθ8ηηί8 ϋο ΡΓ3ΐη;ιρ»ηίί)Η8 (Ι6 Βγ8« 
ο1ιί9ΐιο» πΐ8ΓίΙο (ϋοΐφ ΜπΓίαην, αο ιίυ8β ηΗμ ηηο{8• 
8ΐ) Ιιοη68ΐο νίΓο Ρ.ιυΙο ϋ6 Ριΐ8θί8, οίνο- Βοπΐ8ηο, ρΓοηΐ 
ίη (ΙυοΙ)ΐΐ8 ίη8ΐΓυιη6ηΐί8 ρυΙ)1ί€ί8 ρβΓ (1ί&0Γ6ΐΜπι νίπιια 
Ρείηιηι Η6 €8ριιΐ|^8ΐΓΐ8, ηοΐ8Γίυηι ρυύΙίοιιπίιΙβυΓίιβφ 
8ΐιΙ)86ηρΐΐ8, 6ΐί8πι Γ68ρο€(ίνβ ρΐεηίοβ οοηΐίηβίΝΓ. Κι 
Ιη νοηιΐίιίοηοδ ρπ6ϋίοΐ88 8 ρπίΓβίο ΡΓηηοΙβοο ρτο 
άι\Λ\}\ίΒ α ηΐ6ϋί3, 61 8 (1ίοΓΐ8 ΗίοΓοηχηιο 61 €8ΐ1ΐ6« 
πη8 ΡΓΟ 8ΐίί8 (Ιιΐ8ΐ»υ8 61 ηΐ6(1ί8 ηηοίίβ Γ80ΐ88 άίοΐ» 
^6η6ρ^3β 80 (ίΐοίορηπι ΡΓαηοΐΕοί , ΗίοΓοηγιηί » 68ΐ1ΐ6- 
Γίη» 61 Μ»Γίαηφ, ςηαΓαηι 3ΐΐ6Γ8 8ΐΐ6Γί Ιη Ιιοηίβ ροβΙ 
ηοοΠΰΐη 8υ€Γ«(1ίι, ηιυΐυαδ 6χρΓ688υ8 6οη86η8ΐΐ8 61 
Γ8ΐίβθ8ΐίο 3006$86Γυηΐ, ρΓοπΐ 6χ Ιπ1ιυ8 Ιη8(Γυηΐ6ηΐί• 
ροΙ)Ιί€ί8 (!68ΐιρβΓ οοηΓ6θΐί8, 6ΐ ροΓ 4θ3ηη6ηι 06 Η66•• 
1>06Π), ηοίΑπυπι ρυ1)ΓιουιηίοΓΓ88θηρΙυπ),8υ5Μηρ(Ι§ 
ΓΟβροοϋνο οοηΓιη6ΐυΓ. Ει άβ ]υΓ6 8υρΓ8(Ιί6ΐί Ρ&υΗ 

(16 Ρυ8θί8 8() (1(0188 (!ΐΙΑ8 υη(:|;ΐ8 ηο1)ΐ8» υΐ ρΓ^ΓΟΓ*• 

ΐυΓ, ρ6Γ ουιη Τ6η;1ίΐ88 οου8ΐ3ΐ ρΐ6η6 οχ ίηβίτυηιοηΐο 
οηιρϋοηίδ εβηηηϋειη ηηοίβηιιη ρΓβιΙίοΐο Ρ8ΐι1ο 61 π« 
Ρ61Γ0 (Ιε Ρυ8εί8, ευί ρΓ»Γ8ΐυ8 Ρ8η1ϋ8 ίη ΐΜ>ηί8 8υ6- 
€688ίΙ ρ6Γ <]ί8εΓ6ΐυπι τίΓυπι Ι^8ηΓ6ηΐίυπι νοη8η1ίΙ, 
ηοΐ3ποπ) ϋβ ΙΐΓύε, 8υΙ>δεΓίρΐο. Ου» οηηεβ ηηοΐιτ 
βίο, ηΐ ρΓζ&ίεΠίΐΓ, ρβΓ ηο8 βηιρι» οοηβΐίΐυυηΐ ϋίείοηι 
0888ΐ6 ά'\ €ίΓθ{^ηοΐ3 ηον8 61 ο]η8 ΐεηίπιεηΐυιη ΐοΐνητ 
6ΐ ίιιΐ6{ξΓυπι ρ6Γ ηο8, 111 ρΓΦηΐίιΐίΐατ » ίιι (Ιοίεηι ροτ» 
ρ6ΐυ3ΐη(ϋοΐ£ ε3ρ6ΐΐ9β(ΐ8ΐυπι. Οιιο(Ι ςιιίίίειη ο:ΐΜΐΙβ6ΐ 
6]υ$ ΐοηίιηεπίυπι ροδίΐϋΐη 681 ίη ΙΟΓΠίοπο ΙίΓυίβ» 
6Χ1ΓΠ ροΓίαπι Αρρίαπι, ίπ ρ3Γ(ί1)ΙΙδ 1.3ΐϋ, ίΐΐΐ6Γ Ιΐ09 
Αηβδ : ευί 3ΐ) οηο 1316Γ6 Ιβηεΐ 6ΐ 681 Ιεηίπιοηΐϋην 
0283Γΐ8 5. Αίοχΐί ; 3ΐ) 8ΐίο (εηίιηεηΐυιη ε853Γΐ8 Οίεο- 
|(ηοΐ3Ρ νείΓΓίδ ; αϊ) »1ίο ΐβηΐηιοιιίαπι εο83)ί» Ρί(ζηοΐιΙ ; 

61 3ΐ) 3ΐίθ 161161 6ΐ Γ8ΐ ΐ6ΐΓΐηΐ6η1αΠ1 09«8ΐί8 5 ^03ΠI|ί• 

8ηΐ6 ΡοΓίαιη Ι.»ιίη.ιηι ; νβΙ βί ςηί 8ίηΐ βυΐ 6880 ρο•- 
8ηηΐ ρΙιΐΓββ βηΐ νεηοΓεβ οοηΓιηοβ 8ηιίηυί οΙ ηιο- 
ί{6πΓι 8(1 ρΓτΓιΐιΐΓΠ €38^16 (16 €ίοο{|[ηοΐ3 ηον8, β 
6]υ8 1<Μΐίιηβηΐυηι βρβοΐ^ηΐεβ, Ι8η) ιΐβ ]υΓ6 ςηβιη ιΐο 
οοπβποιικΓιηε, γππι οπιιιίϋυδ 61 8ίηβ<ιΙί8 ΐεΓΓίβεηΙΐίβ, 
ίηειιΙ(ΐ8,ρΓ3Γι&,ρΓ3ΐ8η1ϋ8.ρ')8ειι <πί8,ιηοηΐϋ)η8, €θ11ί- 
1)υ9,ΜίΓρ3Πλ!>. 3(|<ιΐ8, 146 ΓοπΓιϋηβ 61 8φΐ8Γΐιιηϋ6- 
€ΐΐΓ&ίΙιιι$ε2βΐ(ΐη5<]ΐΐ6]υΓίΙ)υ8 οι ρ6ηίη6ηΐϋ8 υηίνοΓβίβ. 
1 εη) 8ίΜ)ί1ίΐ6Γ ίη ιΐοίειη ροΓρείϋΜΠί οχ ηιιηο «ίο• 
η3ΐηυ8 οΐ οοπ8ΐίιηίπιυ8 ϋίοΐ« 03ρε11» <(ΐΐ3ηϊ(Ι.ιιη νΙ- 
ΙΙ63Π) 8ερΐ6ΐη ρείίαηιπι ρΐυβ νβΐ πιίπιΐ8 ςιΐ8ηΐ8 681, 
νίάοΐΐιοί νίιίυηι οΐ 3ΓΐΜ>Γυαι ίρβίιιβ ευηι ν3808« 

ν36€αϋ, ΓΐηΟ, 8ΐ8ΐίθ 61 |ΗΙ160 ίηίΓΑ 86, 61 8ΐϋ3 6]ΐ1:( ιχ^χνιι ϋΕ νίΤΑ ΕΤ ΒΕΒϋί; 

]ιΐΓ Ιιΐιβ ο( ρΑΠίηηιΓιίδ ; ςιι»τη νίιιβΛπι βηΓιιυηβ α 
Ι)ιΐ3 €ίΙ1.ι, 61:9 (μιοηιΐηιη ηιη^ζίδΐπ ^οηιιηί8 Β.ιΓ))6ηί 
^β Γο^ίοπο Ροηΐίβ, Ιιιηε υχοΓβ Ναηηίπί Βαπίιοΐυιηχί 
(Ιβ ΟΙιβεΙιίβ (Ιβ Βοποΐιί&, οαιη €οη$6η$ιι <^]υ5<ΐ6ηι 
Ναηηίηί, ρροιιΐ ίη ίπβίΓυηιβηΙο άβϋΐιρβΓ οοηΓϋοΐο θΐ 
ρβΓ Ρ;ιυ1ιιιη ^03ι^η^Η Αιιΐυΐιϋ ιΐβ £αρίΓιΙ)ΐι$, ηο{&- 
Γίυηι ίιηροη.ιΐοηι «Ιβ ΙΐΓΐΗί, 5υ))8οπρ(ο, ρΐ6ηΊα8 €οη- 
ιίηείιΐΓ. Ει ηπ» νίπο» ρο8ίΐ3 6$ΙίιιΓΓη ηιοβηί» ιιτϋίβ, 
Ιη 1θ€θ ςυί ϋί^ίΐυΓ δ. €χί^ιίί Ίη ΤυΓΓΐ, δΐώ ρΓ0• 
ρπ6ΐ3ΐ6 β]Η$(Ιύΐη ΐ)ίθΐι»&ΐ6ΐ'ϋ 5. €«δ3Γϋ 8(1 Γ68ροη- 
ίίβηϋιιηι ^ίιΐβιη ιιηηίδ 8Ίη^ιιΐ8 ΙβηιροΓβ \ίηιΙοιιιΊ3- 
ΠΙΠΙ (Ιυ38 ΰ9ΐϋ3ΐ1αιηβ ειιηι (1ίπΗ(]ί& ι^αβίΊ ιηαηάί ((ΐιοιΐ 
«"χοΓϋνβΓΗ βχ (Ιίςΐβ νίιΐ6», εΐ υιι»ηι (]ΐΐ3η9ΐη υναΓυιη 
ηιοιβ ΠοΒίβπο ίιιΐ6Γ Ιΐ08 βιΐ68; οιιΊ αΐ) υηο ΙαΐβΓβββΙ 
ϋίΓΐυπι ιΐ)οιιη8ΐθΓί(ΐιη ; αηΐβ 68ΐ 8ΐΓ3ΐα ρπ1)Γΐ€3; 8ΐ> 
«Ιίο Ι;ιΐ6Γ6 Ιοιιβΐ (»1 8ΙΙΙ11 Γ68 βοείβιηΐίβ ΡΓ3ΐίθ6ΐΙθ- 
Γ•ηι Ιβπϋ 0Γ(ϋιιίΗ 5. Οοηιίηίεί άο ηιοιαβ Μα^π:*- 
ηηροΠ ; 8ΐ) αΐίο Ι^ΐβΓβ ΙβηβΙ βΐ 8υηΙ γ68 Τΐιοιη&^ϋ 
ϋ6β«*83πιιί8;ν6ΐ 81 ςυί 8υηΐ3υ( 6886 ρο88ΐιηΐ ρΐυιβ» 
ΙΒΙΥ6Π0Γ68 6οηαπ68&ηΓκιυί νβΐ η)θά6Γηί &(1ϋίεΐ»ηι 

ΙτίΐΙΟ&ΐη 8ρ6€ΐ&1ΐΐ68 860 ρ6Γΐίη6ηΐ68 (ΒΙΟ ()β ]ΐ1Γβ 

φΐ&ηι ιΐ6 οοηβυβιυιΐίηβ ; ϋοιη οηπιίΙ)υ8 61 8ΐη|ξυΠ8 
ίιιΐΓθίΐίΙ)υ8, 6χίΙίΙ)08| Ιΐ8ί5υ8, υιίΐ.ΐ&ΐίϋυβ, ]ιΐΓίΙ)υ9, 
ρ6ηίη6ηΙΠ8 ο&83ΐί8 61 80*1 Ι6ηιιη6ϋϋ ϋβ €Ί€θ^ηοΙλ 
ηον•, 61 νΙη6& βυρΓλϋίΰΐΟΓαηι, ββυ οΙΙβΗυ^ 60Γαιη 
ί4 6Α οιηηίλ 61 βίηκυίβ & ΓΓ&ΐΓίΙ)α8 (Ιί€ΐχ Ι)88ΐ1ί€» 

Ρ6Γ 60ηΐΐη ρΓΟ0υΓ8ΐθΓ68 86υ 8γΐΙ«1Ί608, 6Ι ίη 69Π1 

ΓβΙηΐτοιΙυεΓιοηίβ ρπτ<1ίοΐ3β2ΐ<]»οΙ)η8 6ηρ6ΐΐ3ηΐ8 Ιυηο 
ρτο ΐ6ΐηροΓβ9 υι ρΓχΓνΠυΓ, 6ΐί$6ηϋί8, Ιη ρ6Γρ6ΐυππι 
ίι•Ι)6η(1πηι, ΐ6Π6η()υιη, ρο88ΐ(!βη(1υιη, ΐ3ΐ)0Γαη(1ιιιη, 
ίΓαείΙΩοϊΐκΙυηι, 8ΐ1ιηΊηί8ΐΓ&ιιϋηπι ; ΓΓυεΙυβ ς»οηιι«% 
Γ6(Ιίΐιΐ9 61 ρΐΌνεηΐυβ 60Γυιη ΐ6ν&ηάιιιη 61 α ϋίεϋβ 
ΡΓ8ΐΓίΙ>υ8 Ιη αβαηι 6*18 & 86(ΐ6 8ρο8ΐο1ίε« ρυηηίιίειι- 
ϋθ8 61 εοηεεϋβηϋοδ; &1) ίρ8ί8 τβΓΟ άυοϋυβ 08ρ6ΐΐ8ηί8 
Ιη €Μυπι ρΓχϋΙείυηι ίη ρΓορΠοβ 1ιοη68ΐθ8 υβυβ 
•ίηιρ1Ιοίΐ6Γ εοηΥ6Γΐ6η(1υηι 61 86 6Χ ίΠίβ ηΐΑίιυΙβηεη- 
ϋηηι 61 8υ8ΐ6ηΙλθ(!υπι. Ει ρΓΟ ρΓ«ιηί8€ί8 Γ6ηυηΓι«• 
ιηυβ 61 ρΐ6η«Γίβ (Γ&η8Γ6ηιηυ8 6χ ηοηε ίη ϋΙεί^ηι 
€8ρ6ΐΐ8ΠΙ 80 ΡΓαΐΓ68 ρΓ9Βϋίεΐ08 ; 61 ίη 6α8ηπι Γ6ίη- 
ΐΓοϋυεΙίοηίβ ρηκϋίεαε άηυβ ε«')ρ6ΐΐ8ηθ8 ρΐΌ ΙιΊηροΓ6 
6ΐί(;6η(ίθ8, οπ)ηί« ει 8Ίηβυΐ8 ]υί8, ηοηιίηβ, 8εΐίοη68, 

Γ8ΐίθη68 Γ6»1ε8 61 ρ6Γ80Η8ΐ68, υΐίΐ68• ϋίΓ6εΐ88. ΐ8εί- 
188» 6ΧρΓ688η<, 1ΐγρ0ΐ1ΐ6( 8Γ!88, ρί8ηθΓ3ΐίυΊ88, ΐηΊ8(38, 

οίνίΐ68, ρΓΧΐοη38 ίη Γ6Π1 147 βεΓίρΐ38 6ΐ οίΠείϋΐη 
]υϋίΓί$, 86 ίηΐ6Γ6886, ςοχ, (|υ88 61 ηυο(1 ίη 61 βυρεΓ 
€38811 6ΐ 6;υ8 Ιεηίητιβηίο.ϋε ϋίοο^ποΐβ ηονα ίηΐβ^ΓΟ 

Α€ νίη68 8υρΓ8ϋίεΐ89 ηθ1>Ί8ηΐΙ6 ίη βίβ 61 8(1 688 

6θπιρ6ΐ6Γ6 ροΐα6Γυηΐ ηυηε 61 ςυοηιθ(ΙοΙΙΚ)6ΐ ία Γυ- 
ΜίΓυηι. 
1ηδαρ6Γ (Ιοη8ΐηυ8 6χ ηυιιε βίηιρΠεΙίβΓ 6( ίη ροΓρβ- 

Ιυυπί 60ρ6ίΐ£ βηρΓλ^ίεΐΦ ρ8Γ8ηΐ6ηΐ8, ]0€8ΐί8, Γ68 6Ι 

Ιοη8 ίηΓΓ88επρΐ8 : νίάβΐίεεί, υηυιη ρ8Γ8πΐ6ηΐηηι 
ρΓο ςαοϋ(1ί8ηο ΒβΓνΙιίο, εο1οπ8 8ΐΙ)ί, θβ (]γ8|Κ) ιΗι- 
ιη88είηο ; ίΐεπι υηυπι βΐίυιΐ εοΐοηβ 1)ίϋ6ί, 8ΐηΓιΙίΐ6Γ 
ά6 ()8ηΐ88€ίηο ρίβηο, 61 8ΐοΐ88, η)8ηίρυΐ8 61 ε3ηιί808 ; 
ίίβηι ρΙηπΐ8Η8 Ιπα, νίιΐ6ΐ. 8ΐΙ)αηι Ι)Γοε8ΐαιη <16 :ηΐΓο 
61 λΐίιιπι ρ8τοη8ΐ|;ίυηι (Ι6 ιΐ8ηΐ88είΐιο 8ίιηρ2ίεί τυπι 
8Γΐηί8 ηθ8ΐπ8« 61 ςηο<1(ΐ8πι βϋαιΙ ηί^Γυαι ϋ6 ϋ8ηΐ8$- 
€Ηΐο, οαιηία ονιη ρυΙοΙιΗδ (τ\%ι\% ; ίΐ6ηι ιιηιηι ρΙ:ι- ΠΕ5ϋ!5; ΒΕδδΑΚΤΟΝΙδ "««▼»" 

Π6ΐ8ηι (Ϊ6 (ΐ8η)88Γίηο ρ3νοη8ΐ8ΐο εη<η ίη^ίο (ϊε ίοΐβί* 
8ηΓβί8 Γ6Γ8ηΐ8ΐί8 ; ίΐεηι υηυπι εβίίεειη πΐΒ^ηηηι 
61 Μη8ηι ρ8ΐ6η8ΐη ηιπ^^ηαπι; ίιεπι υηυω 8ΐίυπι ε8ΐί• 
εεηι ηιίηοΓβπι βχ υηαηι ρ:ιΐεη8ΐη ηιίηΟΓίπι ατςεπίεοΒ 
θ68ΐΐΓ8ΐ08 ; ίΐβπι 8ηιρπΙ1:ΐ8 8Γ(;βηΐβ»8 (!υ88 ; Ιΐεπι 
επιεβηι υηηηι ρη1ε1ΐΓ8ηι βΐ η)3{ΐ;η8.τ) ητββηίβηπι; 
ίΐβπι Ιΐιβεηβ εθΓροΓ8ΐίαιη (1υ38, ηηηιτι ίηηυβεδίηο- 
ηΐ6π ^^8υ εηη) ρεΠίβ» 61 3Γΐ8ηι (Ιβ νβΐιιΐο ΓυΙ)60 εηηι 
εοΓρθΓ8ΐίΙ)υ8 8υΊ$ ; ίΐβιη 8ΐιρβτρβ11ίεί3 ηη3ΐιΐ0Γ ; ίίβηι 
ιΐ6 ρ:ιηίεηΓ{8 ραΙεΙίΓΐβ 0Γη8Γΐ8 δβηοο ρΓΟ Γοορβηεηίϊο 
ε8ΐίε6 <]πο$; Ιΐ^ηι ΙοΙ)3Γΐ33 πι3]0Γ69 8<Ι εοορεηεηθηπι 
8ίΙ&Γ6 ρυΙε1ΐΓ38 (Ιεεειιι; Ιίειη Ι8ρβΐηπι 1>οηυηι 8(1 
ροηεηιίηπ) 8ηΐβ «ΙΙβΓβ',ίΐεηι ιιηηιη ηΜ888ΐ6 πΐ8|;ηηπι 
61 1)θπυπι ; Ίιεηιηιηηιη Ι)Γβνΐ3πυιη πια^^ππηι βΐ 1)οηηιη, 
εοορεηηηι ΐηΙιηΠβ εΐ εοπο ΓυΙ)Γ0 8ηΓΐ(|ΐιο6αηιςυ8- 
ΙηοΓ 86Γ&ηηηί6π8 ; ίΐεηι υοηπι (1ο<ϊδ8ΐο 86α ρβΜ- 
ιηβηΐυιη ρΓο 8ΐΐ8π 6]υ8ϋ6η) εβρεί)» «Ιβ νεΙαίο πι1)60 
Α^αΓβίο αοηΙ)Η8 8βιι Πκ"»**» (ϋνβΓδΟΓοηνεοΙοηιηι,βΙ 
8π1>0Γη3(ηιη εΊΓεηηιείΓε3 δΐιΙ)6η3 (Ι8ηΐ88είηί ?1η<)ί8 ; 
ίίβηι οΓπκΙ <Ιο8$:ιΙβ (!β (ΐ8πΐ3$είηο ^I1^60 Αρ^ιίΓηΐο, 
8υΙκ)ηΐ3ΐππι οίΓεπηίΓίΓεβ 8ηΙ>6π8 (ΐΛΐη8«ειπι νίπίΙίΛ; 
Ιΐεηι ιιηπη» λΙίικΙ (Ιθ888ΐ6 ρΓο ηηοΓκϋ3ηο ηβη εΐιιβ- 
(Ιβπι εβρεΙΙ» όα 86Ηεο εοΙοΓιβ ηιΐϊεί Γι$^ιΐΓ8ΐπιη οηηι 
ΓοΙϋβ 3υΓβΪ8 8ηΓιπυηηι; ίίοπι ιιηβηι ρΙβηβίΑΐη, υηαηι 
Ιαηίε6ΐΐ8πι ρΓΟ δηΙκΠβεοηο, ηπαηι «ΙηΙιηβιίεΑπι ρΓΟ 
(Ιί.ιεοηο ϋβ (ΐΓ3ρο άΑΠίηβειηο ηΙΙκχΙε «ηΓο ευιιι ΓΓΐ^ϋΒ 
ςη8(1Η8 61 ηί>αηίεΐ8 ρΓεΙίοβίβ ; ίίβηι βιοΙ.ίβ (Ιη»» 61 
ιηβηίριιΐοβ !γ69 (Ιε ("βάεπι (ΐΓ8ρο ιΐβ 8ιιγο; ιΐεηι αηυπι 
νεχίΠπιη ρΓο επυεε (Ιβ (ΐ3Πίΐ8««είηο 8ΐ()ο θβ ηυΓοεηπι 
υιΐ8 ρβΐίη Γ6οηπιηΐ3 06 Π^πΓ.ι δ. Ο^ονρ^; ίίβηι ηηηπι 
ΙΙιηηΙ)υΙυιη 8Γς[βηΙβηηι ροηίΙβΓΪβ Ιί1)Γ8ηιιη (Ιιι&ηιπι 
ηηεΊ8Γυη(ΐ δβρίβηι ; ίΐβπι ι1υ38 Ιο})&1ΐ38 1)θη38 1οη|[85 
ΐ8ΐ)0Γ3Κ8β ββΓϊεο ΡΓΟ εοορβηεηιΐο Ιβ^Ίο. 

ΡοδίΓβηιο (Ι»ηιυ8 είϋβηι εβρβΙΙφ βχ ηηηε θΜπ»- 
Ιΐοηβ φΐ» β( ίηΙβΓ νίνοκ 1>οηα ίηΓΓ88εηρΐ8 148 
ςηοηιπι ιΐ8υπι ηοΙ)ί8 ΓβββΓν^^ηβ <|αοη8ηυβ νίχβΓί- 
ιηιΐ8, νίιΙβΠεβΙ: ίη ρηπιίβ (Ιοηηπιηβ ίηΐβΓ νίτθ8 (Ιίεΐιβ 
68ρ6ΐΐ2Β η8νίεβ1ΐ8πι 6( ν88 ΒΓικβηίβηπ) ρΓΟ 8ηη8 1>6η^ 
01εΐ8 εαιη 8αο 88ροΓ8θπο ; Ιιεηι (Ιυο ε8η(ΐ6ΐ8ΐ)Γ8 (Ιβ 
εβρβΠβ ηο8ΐΓ3 εηιη &Γηιί8 ηοκΐΚ:8, ηυί5ιΐ8 ηιίπιηΓ 
ίη 68(1εη) ; ίΐβπι ρ8ηηππ) (Ιβ νβΐυΐη Αΐ6Χ8η(Ιπηο, ^ηο 
αΐίπιυΓ ίη ε3ρ(*1ΐ3 ηο8ΐΓ3 ηιαβ 3ΐΐ3Γβ^ βΐ δπρβΓρβΙΙί- 
εβππι; ίΐβιη άηο 1)8ηΓ8ΐΐ8 (Ιβ ρ3ΐιηο άβ Γ8ΐ^ί8 (]η8! 
1ΐ8ΐ)6ηΙ δδ. Αροδ(ο1θ8, €1 βΐίοδ ηιΐλΐηοΓ ρ.ιηηο8 (Ιβ 
πιΐ§ί3 ρ8Γνοδ, ηυοπιη) (Γβδ 1ΐ8ΐ)6ηΙ ΑηηυηΐΐΒΐίοηειη» 
(|η8ηυ8 νεΓο €πιείβχυηι ; ίΐβιη Ιβρβιοδ 1γ6<( ; ίιβπι 
ιΐυο ε8η(ΐ6ΐ8ΐ>Γ8 πΐ8^η8 ΓβΓΓεβ; ίΐεηι ϋπο 8ΐί8 08η- 
<Ιβΐ8ΐ)Γ8 π)ν]ογ8 ει ΙοηςίθΓ8 (Ιβ 8Γ(;βηΐο; (Ιιιοδ εβίΐοβδ 
61 (1η89 ρ3ΐ6η88• ςηοΓυηι ηίΐ3]οΓ ροηιΙβΓβΐ 1ίΙ)Γ88 
<!η38 ; ρΐ3η6ΐ8β ςυ8ΐυοΓ, νίϋεΐίεβΐ υηβηι 3ΐΙ)8πι (Ιβ 
ιΐ8ηΐ88€ίηο βίηιρίίεί, 8ΐί8πι ρ8νοη8ΐζί3η) ()ε (Ιβηιηβ- 
είηο δίηιρίίεί ; 3ίΐ8ηι εβίβδίπ {βϊο) εοίοπδ (Ιβ 8618; 
8ΐί3ηι (Ιβ 8613 εοΙοΓίδ ν8πί εηηι ΠοηΙ)υ<«; 311)88 (Ιπ88 
εηιη δίοΓιβ εΐ ιηβηίρυΐίδ δυίβ ; ρΙυπ)3ΐί8 (Ιηο» υηηπι 
λΙΙιυπι, 8ΐ1α(1 ρ8τοη8ΐζίυπι (Ιβ (ΐΒηιβδείηο δίηιρΓιεί 
ευη ίΓί|;ίί8 <16 <ΐΓ8ρο ΟγρΓΪο; ίΐεηι 8ΐί89 (Ιυβδ 8ΐη- 
ρυ!ΐ88 61 1)8ηΐ6 ραΓνυιη , βΐ η)ί888ΐ6 υηυηι , ςυο 
υΙίΐυΓ ςηοΓκΙΙβ ε8ρβ1ΐ8ηα8 ίη εβρεΙΙ» ηο8(Γ8 ; ίιειη 
ηηηιη (1ιυηΙ)υ1αηι βπεευιη ' ρίβηαιπ ευαι ιη•!ΐΐ€8; ΑΙΟΥδΙί ΒΑΝΒΙΝΙΙ€ΟΜΜΕΝΤΛηΐυδ. - ΑΓΡΕΝ01Χ. 11611) ϋιιο οτα (Ιο 8ΐηι$ίο οπιαια αγ^οπΙο ; ίιοω Ιβςία 
ϋυο; ίΐβιη ΓαΙϋίβίΟΓίυη) ροηΓιΓκαΙο. 

ΟχΙβππη, ηιιί2 ρο5ΐ 6ΐιΐ3η3ΐίοη6ΐη ρποπιηι Ιΐΐιο- 
Γ3Γυαι ρΓΧ(1Ί€ΐϋΓυιιι ϋίοΐΊ Ππί Ρϋ, (ΙίοΐΑ 1)38ΊΙί€3 
ρΓ3ΒΓ3ΐί8 ΓΓ3ΐΓΊ1)υ$ ΟΓίΙίηίβ ΜίηΟΓυιη €0πε68$α βΐ αϋ 
βοΓαιη ΟΓϋίηβηι ΓβϋϋΟΐΑ βχδΐίιίΐ, υΐ ρΓχΓΰΠυΓ, ηϋ$, 
€χί$1*Μΐ3ηΐΓ$ ρβΓ οοδιίβηι Γγ2ιΙγ63 ρο$$6 ϋίΰ(£ οα- 
ρΐ'ΙΙχ ίη ίΐίνίηίβ οοηνοπίβηΓιαβ βΐ ίαείϋαδ ςαατη ρ6Γ 
£9Β4:ηΐ3Γε$ ρΓβ&ϋ^ΙβΓοβ ()6$6ΓΥίΓί| ίη ρβΓδοηας ςυ» 
61410111 ΓϋρεΙΙφ ϋ^δοητίΓβ (]βΙ)6ηΙ Γ6ΐί£ίθ5θ3 νΪΓΟβ 
ίΓ2ΐΓ65 ϋίοΐί 0Γ(ϋιιί$ ΙΙίηοΓαιιι ίη <)ίοΐ& 1)&δίΓΐ6» ηυηο 
6ΐ ίη ρυδΙϋΓοιη ίιαϋί(&ηΐϋ8 ίη ροΓρβίυυιη βχ ηυηο 
ίη^ΓιΙιΓιιηυβ 61 (6ιιογ6 ρΓΧββηΐίιιηι ρΓΟ ΙηβΐίΐιιΙΙδ • 
ιιοΙίί6ΐΌ ρ6Γρ6ΐυυιη Ιΐ8ΐ>6η νοίυηιυβ, νοΐ6ΐιΐ65 6ΐί3Πΐ 
61 0Γ(ΐΊη»πΐ65 ςαοϋ ίρ$ί ΓΓα(Γ6$ ]υΓ6ρ3ΐΓθη9ΐυ8 ίη- 
ΐ6ΓΪιη Α (Ιίοΐίβ α1>1)&ΐ6 €1 ρπθΓ6 ρ6η11υ8 &1κΙί6ΐι(ο, 
ρπΒίΑΐΑηι οαρβΙΙϊΐιη α ρβΓ Ιρβοηιιη ρΓοουΓ&ΐΟΓθβ νβΐ 
85ΐκΙίοο3 £]ιΐ3 .1)θη3 ΐΰηβΑηΐ, 6ΐ ίη εαιίβηι εαρβί!» 
οιιιηί ιϋ6 ιιηαιη ιηί8$3ηι 6θΐ6ΐΓ6ηΐ ν6ΐ οοΐ6ΐ)Γ&π Γβ- 
εΐ^ηΐ Ιμ>ο ηιοιίο, νίϋοΐ. (ϋ<^1)ΐ)3 ΜβΓεαΓίί, Υβηεπβ βΐ 
8.ιΙιΐ9Γι, ηΓΐϋ$απι ριο ϋϋΓιηκΙΙ^; ίΙΐ6 νοΓο Οοπιίηίοα, 
ιυί^ΜΠ) 6ϋΓΓ6ηΐ6ηι ; ιΐίΰ Ιιαιιο^, ηιΐ55αιη 8. Αη^εΐί ; 
ι1Ϊ6 Τ6Γ0 Μ3γΓι5« ϋΐΙ&Βϋπι 5. ^οηηη^$ ΒαρΓίδΐχ: οΐ 
ιϋ6 ^ονί8, πιί55απι δ. ΤΓίηίΐ:ιΙΙ$ €αιη εοηιηιβηιΟΓ»- 
110116 §• Ειιςοηί;^» 6ΐ οΐί^ηι ευιη εοΠεςίΑ ίη (ΐηα1ίΙ)6ΐ 
ρΓο «Ιϋίυαειϊ!» ΓβΓβΓ^ηώ) ρΓο τίν!$ ηοηιβη ηο^ίΓυιη, 
ρΓΟ ηιοΓίπί» ρο5ΐ 149 >ηθΓΐ€(η ηοπι^η ποδίι-υπι, 
Ι^ίιΙοΓί 61 Οοβίιΐιβί 6ρί8€οροπιηι ; ίΐεηι ΤΙιβοϋοΓί 61 
ΤΗβο^ΙΟΓΦ, αο Μΐ€ΐΐ2ΐε1:8 βΐ βοοΓ^π» 6ΐ αϋοΓϋπι ςηοδ 
ίιι ίηΐ6ΐιΐίοηβ ηο&ΐΓ3 1ΐϋ1}6ΐηη$, η6€ ηοη ςιιοιΐ 3ΐιηί$ 
ήη^ηΐίβ, ά^αίίΐΆ ϋίβ ηοοη^Ιδ 5«ρ(6ηιΙ)η8, ΐ6Π6;)ηΐυΓ 
Γγ&ιγ65 ίρ^ί εαηίαιβ ^Ιμίϋα^ ηιοηηοΓυηι 61 ηιί883ΐη 
8οΐ6ηιηβηι ρπο ϋοΓυηοιί^ ηο&(π8 ρΓ8βηοη)ίιΐ3ΐί8. δί 
Ιλΐιΐ6ΐι €38υ αΐίςυο :ιΙΙ(]η«ηϋο εοηΐίη^βΓβΙ, ηΐ ρΓΧ- 
ιΐιείοιιι 68ΐ, <|υο(Ι ϋίεΐί ίΓαΐΓ68 Μίηυπιπ) αϋ β.ΐιίεηι 
ΐ3ΜΊί€β Γ6ει*ϋ6Γ6ηΙ 6»ηΐ(ΐυ6 (1ίηΓαΐ6Γ6η(, αο ίρββ αϋ 
εΐ6Η€οηιη) Γ6ςυ1;ΐΓίυπι Γ6(;ίηΐ6η Γ6(1υθ6Γ6ΐυΓ, Ιαηο 
61 60 698» άίείαιη ]υ8 ραίΓοη&ΐυβ 61 ρΓΧ86η(αη(1ΐ 
Ιθ€ΐΐΗΐ 1ΐ3ΐ>6Γ6 ί11ϋ(Ι(ΐη6 9(1 9ΐϋ53(6ΐη ιηοη38ΐ6ηί 5. 
ΓααΙί 61 ρποΓΰη) (1οπιυ8 δ. Μαπφ (16 Ροραίο ρΓ2Β- 
ϋί;ηο8 ίη ρ6Γρ6ΐηυηι ρ6Γΐίη6Γ6 νοΙυη)υ8 61 ΟΓϋίηΑ- 

0)115, ςΐΐί 3ΐΐ1)&8 61 ρΓΪΟΓ ρΓΟ ΙβηφΟΓΘ 6Χ5ίδΐ6ηΐ68, 

8.ΐ6ηΐο ΐ|αοι1 ίρ83 εαροΙίΑ ρΓΟ ηυηο 2ΐ ηοϋίδ ρΓΟ 
«ΙιιοΐΜΐβ ΟΑρβΙΙηηίδ 8υίΙΐ€ί6ηΐ6Γ (Ιοί&ΐϋ 6$1, ϋ6ΐ)6ΑηΙ 
ΐΑϋΐ ρήοι» νίθ6 ςηαιη (|Μ0ΐί63 ο&8α8 ναεαίίοηίβ 
ίΐΐίυ• 0€<:υΓΓ6ήΐ, ί1α&8 ρ6Γ8οη&8 ί(Ιοη6&8 ίη 8ΐΐε6Γ- 
^ιίο €0ΐΐ5ΐίΐυΐα8 €λΓϋιη3ΐί 6]υ8(]6η) 1)38ί1ίεχ ρΓΟ 

ΐ6ΐυρ0Γ6 6Χ&ί8ΐ6ηΓΐ ρ6Γ 6αηΐ ίη8ΐίΐυοη(ΐ38 ρΓ3*86η1.1Γ6 

]ηχΙ« (Ιί8ρο5ί1ίοη6ηι ίη (Ιίοΐίδ ρΓίθΓίΙ)ΐΐ8 Οηί Ρίί Ιίΐΐ6- 
ή$ €ίΓ03ΐ υαυηι ΟΑρβΙΙ&ηυηι Γαεί^αι. Οιιί ςυίύβιη 
6»ρ6ΐΐ2ηΙ ςυλΠ1>61 86ρΐίη)αη» 86ρΐ6ΐη πιί883$« 8ίη£;υϋ8 
ιτί«ΐ6ΐί66ΐ (1ί6ϋυ8 ίη 63(ΐ6ΐη εαρβΙίΑ νίείββίηι, ηιοϋο 

61 ΟΠίϋΐΟ 8αρ6Πυ8 ΟΓϋίηΑΐίβ 61 6ΧρΓ6δ8ί8, 61 ρΓΧ- 

ΟΛ(Λζ (Ι60ίηΐ4 (Ιίθ νί^ϋίΑϋ ηιΟΓίΗΟΓυπ) 6( οΟίοίυηι 

ΙΟίαίΟ 26 1018821» ρΓΟ (ΐ6Γυθ0ΐί8 16£6Γ6 ΐ6η63ηΐυΓ. 

ΐΜορβΓ 62Μΐί8 61 νίοβχ 86 &1ίθΓυηι 1)οηθΓυηι 61 
]θ69Γιυιιι ρηβ4ΐί6ΐ0Γυιη ίρ8ί οαροΙΙ», οι ρΓ^ϋίοίΐυΓ, 
ρ6Γ οοβ «ίοολίΟΓοη, 61 ΐ|αοΓυη)6υηςυο ΑΐίοΓοηι ιτίΐΑ 
βοΐιΐδ 00111116 ρ6Γ 1108 ίη ρο8(6Γααι άοοϋηϋοΓυηι, χο 

αΙίοππΓιοηοη) οιφίδνίβ βροοίεί 3ΐιΐ ςβηοηβ Ι3ΐη Γγα• 
Ιηΐιιΐδ ΟΓάίηίδ ΜίηοΓυηι οΐ ϋΟΡυηι δρκίίείδ, ςιΐ3ΐπ 
ίη 03>πιη ρΓχηιί88ηιη θ3ροΙΐ3ΐΓι$ ρΓ3Π(Πεΐί8 βΐ ςηί- 
1)π$ειιηηιιο ηΐίίδ (ΙίΠβΒ ε»ρ6ΐΐ2Ρ6ΐ β]ιΐ8 1)οηοΓηιη 3(1- 
ηΗηίί>(Γ3ΐοηΙ)ΐΐ8 ρ6Γρ6ΐπο ίη(6Γ(1ίοίιηη8 3(ςυ6 ρΓΟ- 
1)Ί1)6ηιυ8, νοΐ6πΐ08 3ΐΐ6η3ΐίοηο8 ίρ<!3$, δί ςυ» ΠβΓβηΙ, 
ηυΙΙίπδ 6δδβ ΓοΙ οπίδ νοί ηιοηιεηΐί, 8β<1 ΑΐΙνεΓδυδ 
6πιρΙθΓ6δ 3υΐ αΙΙοδ ίρδΟΓυιη ε3δ3Γΐδ, νίηε» εΐ 1)θΐιο- 
Γυπι ςποειιη(|(ΐ6 ιίΐυΐο ΓεεερίοΓβδ ))γο (11εΐί<( Γγ31π 
Ι)υ$ νοί ε^ροΙΙαπίδ (ΐιιοεϋΐΐ(ΐιΐ6 ΙεηιροΓβ Γογ6 &ι1 ί11:ι 

Γ6£Γ08δυΠ1. 

Οιιχ οπιηία οΐ δίηςηία βηρΓβδεηρίΑ 61 ηυοϋΐίϋοΐ 
60Γυπι ηοδ Β6δδ3Γίοη ερίδΓομυβ, ε8Γ<ϋη3ΐίδ βΐ ρ3- 

(Π3Γθ1ΐ3 ρΓΧϋίοίΠδ, 8ρθηΐ6 6ΐ 6Χ ηΐ6Γ3 η08ΐΓ3 8€ί6Π!Ηΐ 
36 1ί1)6Γ3ΐίΐ3ΐ6, 01 ρΓΧηΐίΐΐίΐϋΓ, (10030)08, εοη66ΐ1ί- 

0)08, Γ6ουηΙί3η)Π8, Γ3θίιηο8, βίςηο ηιαοο ηοδΐΓ2 

ρ66ΐ0Γί Π)0Γ6 ρΓ3ϊ1αΐ0ΓυΠΙ 9ρρ08ίΐ3, ρΓ00)ίΐΙΐηΐ08 
ϋίε(36 ΟβρεΙΙ» 61 6]θ8 68ρ6ΐΐ3ηί8 150 8υρΓ38εηρΐί8 
οηιιιίΙ>υ8(]υβ αϋίδ 61 8ίη(;ο1ί8 ςοοποιη ίηΐ6Γ68ΐ νεί 
ίηΐ6Γ68!'6 ροΙοΓίΐ ςΐ)οη)οϋο1ίΙ)6ΐ ίη ΓυΐοΓοιη, 30 ηο• 
ΐΑΓίο ρυϋΙΙεο ίηΓπΑδεΓίρίο , ΙβηςοΑίη ροΐΐίο» 6ΐ 
8υ(Ι)6ηΐίεΦ ρ6Γ80Π3β Γίΐ6 61 Ιε£;ίΐίη)6 8ΐίρυΐ3ηΐί 61 
ΓβεΙρίϋηΐί νίθ6 61 ηοιηίηβ οπ)ηίοηι 61 δίο^υΙοΓοηι 
ρΓΧ(1ίΰΐθΓυιη , ρεΓρεΙοο αΐΐεηιΙβΓβ 61 ίηνίοΙαϋίΙΟΓ 
οϋ80Γν3ΓΓ, ηεε ίη >1ί(]υο ()ίΓ6εΐ6 τεί ίη<ϋΓ6εΐ6 ρ6Γ 
ηοδ ¥1:1 3ΐίυιη 86υ βΐίοδ ςηοςιιο ηιοϋο €0ηΐΓ3νβηΐΓ6 
ν6ΐΐ6. Ιιι ςηοπιη) οηιηίυιη 6ΐ βίο^^οΙοΓοη) Ωϋι^ιη 61 
Ιβδίίιηοηίαηι ρΓ<6η)ί8$0Γοη) ρΓΧδβηΐϋδ ηοδίΓηδ 1ί1ΐ6• 
Γ38, 8ίν6 ρΓΧδοηδ ρυ1)ϋεηη) ίιιδίπιιυεηΐυη) ρεΓ πο- 
(3Γΐοιη ίηίΓ38εΓίρΙϋηι 06Γί, 8υ1)8ι-π5ί 61 ριιΐιΐίεβπ, 
ηοδίΓΪηοβ 8:§ιΙΙί ]α83ίηιυδ εΐ ίϋοίοιυδ αρρεοδίοη'^ 
60ΐηηιυηίπ. 

Παίιιιη 61 3εΐππ) ΙΙοιηχ ίη άοη)11)υδ ηοδίπδ 3ρυ(1 
δδ. Αροδίοΐοδ, 3ηηο 3 η3(ίν. Οοηιίπί 1467,ίιιιΙί(!ΐ. χν, 
(]ί6 νϋτο Υβπεπδ (ΐ6είπ)3 ιηΰπδίδ ΑρΓίΙίδ, ροηιίίιεβ- 
Ιυδ δδ. ίη €1)Π8ΐο Ρ3ΐΓίδ 30 Οηί ηθ3ΐΓί Οηί ΡβυΙί, 
(1ίνίη3 ρΓονί(ΐ6ηΙί3 ρ3ρ.'6 Η, 3ηηο Ιεηίο; ρΓΟϋδεηΐί- 

1)08 ίΙ)ί(]6ΐη ρΓΟνίΐΙΟ 30 (ϋδ6Γ6ΐί8 Υΐτίδ η)3^ίδΐΓ0 

^ο^ηη6 Κηγ£Γ, ϋεοΓείοποπ) (ΙοείυΓΟ, 30(1ί(0Γ6 εΐ 63- 
ρβΙΙαηυ; ^03ιιη6 Ιιβηδδ, ε3ηοη. εΓοΙοδί» δ. ΑικΙγο» 
Οοΐοηίεη.» Ιθ3ηη6 ΡΓ3ηο. ϋε ΒίϋΐΙΙιενοςΙίίδ, 1ίΙ(6Γ3- 
Γυιη δ3εΓ2β Ρεβηίΐ6πΓΐ3πχ 3ρο3ΐο1ίεχ δεηριοΓε, ει 
Β3ρ1)3εΐ6 Βαίιΐιιΐο, εΐεπεο Ρυΐςίηβίεπ., ΒεπΓιΓεπδ 
ηοδίΓίδ, Ιβδίίϋυδ 3(1 ρΓ26ηιίδ83 τοε3ΐί8 δρεείαϋΐοΓ ει 
Γθ(;αΐΙδ. 

Ει 6^0 ^ο^ηη68 άβ Π6ε8ΐ)06ηι, οΙβΠΓΟδ βαιηβΓ3- 
οβηδίδ (ϋ(Β06δί8, ροΐιΐίοοδ δ3€Γ3 ίη)ρεΓίαΙ) »οεΙθΓίΐαΐ6 
ηοΐ3Γίυ8, (|θί3 ρΓΦηιίδδίδ οηοιιίΐιυδ 6( δίηςπίίδ, (Ιυηι 
816, οι ρΓ9Βη)ίΙΙίΐυΓ , ρ6Γ ρΓ^Γ^ΐοπ) Βπ)οη) ίη ΟΙ)Γί<«ΐο 

Ρ3(Γ6Π^. 61 ο. Β68δ3Γίθη6Π1, 6ρί86θρθΐη 03Γ(Ιίη3ΐ6Ι1Ι 

61 ρ3ΐη3ΓεΙι»ηι, ΑβΓβηΐ 6ΐ 3Κ6Γ6ηιυΓ, υο8 εοιη ρπ»- 
ηοη)ίη8ΐί8 Ιε8ΐί1)υ8 ίηΐ6ΓΓυί, 68ηο6 δίε Οεπ νί(1ί 6ΐ 
8ΐΐ(Ιίνί ; ίάεο 1)06 ρΓχβεηβ ρυΙ)Ιί6αιο ίη8ΐηιη)6πΐιιηι 
η)8ηυ αΐΐεποβ, ηιε 8ΐϋ8 Ιεβ'πίιηβ 06€ΐιρ3ΐ0 ηε{[οΐίΐ8, 
βϋεΙίΐεΓ δεπρίυηι εχίηϋβ εοηΓεεί, 8υΚ>86Γίρ8ΐ ει ρη- 
1>1ί63νί εΐ ίη 1)3η6 ροΙ)1ί63ΐη Γογοιαοι Γ6(ΐ6{[ί, δί^ηο 
61 ηοη)ίηβ πιεο δοΙΚίδ 61 οοηδοείίδ, οοα εοιη ρΓχΓ«)(ί 
Βιηί Οηί εαΓϋίηαΙίβ δίΒίΠί βρρεηδίοοε 8ί((η3?ί : ίιι ΌΕ νίΤΛ ΕΤ ΗΕΒϋδ ΟΕδΤΙδ ΒΕδδΑΛίΟΝίδ «ιίοιη οι ΐοδίίΐϋοηίϋΐη οιηηίιιιη €ΐ δίπδϋΐοηιιη ρπυ- 
ιιιί88οηιιη ΓΟ^ηΐυΒ οι Γΰςυί$ίΐιΐ8• 

151 Χ. 

ΒυίΙα ηηα ΡανΙη$ II άοηαίίοη^ιη $α€€ΐΙί 8. Κηρβ- 
ηίίΰ α νηγάίηαΐϊ Ββί$αήθ9ΐ€ {αοίπΜ εοηβι-ηιαΐ, ία- 
ΰ^ΙΙηαιηηα ίμ*ηιη αιηι άοΐβ ΡΡ• Α/ΪΗΟπίΜβ ΰοηνβη- 
ίηαΐίΰια 8. Ρπιηΰΐίΰί αίΐήΰηίί. 

ΡπΐιΙϋδ ορίδοοριΐδ, δβΓΥΐΐδ δΟΓνοΓυηι Οβί, αιΙ Γϋ- 
ΐυΓαΐΓ. Γβί ηιοιηοπαιη. Ιη ειηίηβηΐι 9ροδ(οΠοχ δβϋίβ 
<ρ6£ΐι1ο οοιίδΓιΐυη, ^υ£ ρΓΟ 60€ΐ6δΊ&Γυηι (ΙβοοΓβ €( 
(ΙίνίιΓι ουίιυδ αυ^ιηοικο ρΓΧδοΠίπι ρβΓ ν6ηηΓ3ΐ)ίΐ68 
ΓΪΓ31Γ68 ηο••ΐΓθ8 δ. Κοιπαπ» ΕοοΙβδΊίο €|ίΓ(1ίηλΙίυιη 
ρΓονίϋβ £[68121 Ευηΐ, ρΐϋοίϋί ραδίοπι αβρβοΐυ 1)6ηί{[- 
ηίυβ ΙηΐιιβιηυΓ; υΐ ηβ ϋΐα »Που]ιΐ8 ΒηιΙ)ί^πι&Γΐ8 8ΐιΙ)• 
]ίαΑηΐυΓ βοπιρυΐο, ββ<1 ρβΓρβΙπο ίΙΙϊ1>3ΐ& ρβηκια^» 
ηεαηΐ, ορβιΐι βΐ ορβΓαιη βΙϋββαΐβΓ ΊηιραηίιηιΐΓ. δαηβ 
ευιιι ϋυιίοιη Γ«1. Γβΰοπί. Ρί»8 ρ8ρ3 11, ρΓ»(ΐ6€β580Γ 
ηοδΙβΓ, νβη. ίπιΐΓΐ ηοβίΓΟ Οβ^^&Γίοηί, ορί8€θρο Τιι<- 
•(ΐιΙ»ηο, €8Γϋίιι»Ιί ΝΙο&^ηο ιιπιιειιρ3ΐο, ηυί βΐίαιη 
Ιαιιο ιΊΐυΙιιιη ρΓβδϋ^πβη €αΓ(Ιίιιαϋ8 Ιια^ΊΗο» XII 
Αρο8(οΙοηιι» «Ιο ΙΙτϋβ ίη οοηιιιΐΰπϋ^ιιη οΙ)ΓιηοΙ)8ΐ, 
ρΓουΐ υΙ)ΐίη€ΐ, υΐ €8ρθΙΐ3ΐιι 8ΐιΙ) ίιινοί&ΐίοηβ δ. Ευ- 
Ι^βηίχ, Βΐΐηιιι ίη <ϊ&(ΐ6ΐη ϋΑδΊΓιεα• ηιιχ ίικΙοΐ^ΐα 6γ&1 
«ι Γ68ΐ2υΓ3ΐίοιΐ6 ίιιιΙίβ6ΐ>9ΐ, ηιΐΑΐηί(πβ ίρ8€ ΒεδδαΓίοπ 
ιφίδοοριΐδ ρΓΟ βιι»: ρΓυ};6ΐΓιΐθΓΐιιιΐ(ΐιΐ6 8υοΓϋιΐ' αηί- 
ιηαΓυιη Β;ιΙυ(β ρΓΟ υηο £&ρ6ΐ1;ιηο βιιίϋοίβηΐβΓ (ΙοίβΓύ 
ι1θ8ΐιΐ6ΐ'3ΐ).ιΐ, 3(1 οιηηίροΐβιιΐίδ 0^'ί Ι^ιυιΙβιη ει |;1ο* 
Η3ΐη Γ6ρ&ΓαΓ6 ΛΟ 8υΙ» ίιινο€&Ιίοη6 δδ. ΜίοΙιαβΓιβ 
αιχΙιαηςβΠ 61 4θ8ΐιιιΊ8 ΒαρϋδίβΒ 80 δ. Ευββηί» ίοΓι- 
ΐιιΐ3Γ6, ηεο ηοη Π1)η8, ρ^ΓΑΐηοηΐίδ 61 Αϋίβ οοοίΐ'βία- 

811618 0ΓΙΐηηΐ6ΙΙΙΪ8 (ϋτΙηΟ 6'υΙΐΙΐί η666888Γϋ8 ΓυΙοΪΓβ, 
61 60ΐηρ€ΐ6ΐιΐίΙ)υ8 ΡΓΟ υηο ρΓβδΙιγΙβΓΟ ίιιί1)ί ΐηΊ8889 
61 (Ιίνίηα οίϋοία οβΙβΙΐΓΒΐυΓΟ Γ6(ϋϋ1)ΐΐ8 (16 1>οηί8 

8>ΐί8 6ΐίαηΐ ρβΓ Ε6€ΐ68ί2Π) 86(]υί8ίΐί8 (ΙθΙαΓ6 ρ0886ΐ, 

ΙίοβηΙίΑηι 6ΐ Γ80ΐι11ηΐ6ΐη ρ6Γ 8υ88 ϋα6ΐ98 οοηοβδδίδ- 
861, 80 ίρδίηδ 68ρ6ΐΐ2Β ]υ8 ρ8ΐΐΌη3ΐυ8 βΐ ρΓΧδβΒίαυϋΊ 
68Γ(ϋη8ΐί ϋί6ΐΰβ 1}α£ί1ί€;£ ρΓΟ ΐΟίηρΟΓβ 6Χ8ί8(6η(Ί 

ρ6Γ8οηαηι ίιΐοηβαηι 8(1 ϋΐβιη Ι8ηι ρπηια νί66 ςυαιη 
ςυυΐίοβ 68ΐη ναο8Γ6 οοιιΙίιΐββΓοί, 8ί1)ί 6ΐ ρθ8ΐ 6υιιι 
Βΐ>1ΐ3ΐί ηιοη38ΐ6πί δ. Ραυίί οχιγα ηιυΓΟβ ϋΓΐ)ί&, 61 
ρποΓΐ (Ιοηιιΐδ δ. ΜβΓϊχ (16 Ροριιΐο ϋο 63(ΐ6ΐη υΓΐ)6, 
δ. Ββη6(1ΊοΓι 61 ΕΓ0Πΐίΐ3Γυηι δ. ΛηςϋβΓιηΊ οηΐίηυηι, 
6ΐί3Π) ΡΓΟ ΐεηιροΓο 6\δί&ΐοηΐίΙ)Π8, ίη ρ6Γρ6ΐιιυιιι, 
ηίδί 3ΐίΐ6Γ 3ηΐϋ ιηοΓίοηι βυβπι (Ιίδροη6Γ6ΐ, Ιιΐβιη ]ιΐ8 

ραΐΓ0η3ΐυ8 6ΐ ρΓΧδ6ηΐ3Π(]ί ρΓ68ΐ)}'ΐ6ΓΟ 63Γ^ίη3ΐί 

Ι)8δί1ίθ3Κ ρΓίΰϋίοΐΦ ρΓΟ ΙοικροΓΟ ϋΧϋίδίοπΓι ΓΟδοι ν;ΐδ- 
861, 36 ρΓ»;Γ3ΐυ8 Βο^δαποπ ϋίεΐ^ιη ο:φ6ΐΙιηιι Γορα- 
γ:ιγ6 6ΐ 0Γΐ}3Γ6 οοΐρίδδοί, 6Ίηυ(; 152 Ρ^^ ^^^^^ ^^^^^' 
ηιιΙΙι» Ιυηο 6χρΓϋ8δ3 Ιιοηα 6ηιί:»δο( αΙ(]υβ Οοη3δ!<6ΐ, 

ρΓαΤΗΐΙΙδ ρΓ9ϋβ668δ0Γ ρθ8ΐΐηθ<1υπΐ 3ϋ ίρδ1υ8 Β6888* 

ΓίοιΓίδ ίιΐδίαπίίαηι, 61 6ΐ οβηίδ ΓβΓιοπβΙΐΙιη:; 63υ8ί8 

ΙυΠΟ 6ΧρΓ68δί8, 6ΐ ρΓΦϊ^βΠίΐΙΙ υΐ Ιη ίρδ.Ι 1)3811163 ίη 
<Ιίνίπίδ Χθη^Γυ6 86ΓνίΓ^ΙυΓ, ί1ΐ3ΠΙ ά& 8Χ6υΐ3Γΐ 66θΐ6• 

818 8(1 0Γ(Ιίη6ΐη Ρΐ'3ΐΓυιη ιηίποπηη Γ6ϋιΐ6ί ίηίοηιΐΰηδ» 

Ρ6Γ (]α3δ(ΐ3ΙΙ1 8ΐίαδ 8038 1ίΙΐ6Ι38 ν6Η6Γ3ΐ). Γγ31. ΠΟ- 

8ΐΓ0 ΝίοοΙηο 8ΓθΙιίΡρ1δ6θρο δίροηΚίηο άαύ'ϋ ίιιΐ6Γ 

Γ»(ΡΓ8 ίη Ιη8η(!8ΐΐ8 υΐ ίρ88ΐη 1)88ίΙίθ8ΐη ρΓϋΓ6580Γί• 

Ν8 (ϋοΐί 0Γ(ϋηΐ8 ΡηίΓηιη ΜίηοΓυιη 6θΐΐ06(ΐ6Γ6ΐ, 6( 

ΙΟΙ ΓΓ81Γ68 Ιη 63 Ιη6ΐίΙα6Γ6ΐ ςϋΟΐ 61 6]ΐ1δ ίΓυ€(ίΙ)υ8 6οη§ηΐ6 5υδΐοηΐ3Γΐ ρο8$6ηΙ, η^ο ηοη 8(3ΐη6Γ6ΐ 6ΐ 
0Γ(1ίιΐ3Γ6ΐ ςηο(1 οηιηοδ 61 8ΐη•;υΙΙ ΓΓυοίυβ, ΓΟάΊΐυβ, 
ρΓονηηΐυβ,ρΟδδβδδίοηβδοΙ 1>οη3 ίρδίπδ 1)88ίΙίο.χ οοιη- 
η)ΐιηί3, 30 ίΠα ηυχ 3(1 63ηοηί63ΐυπι 61 ρΓ»1)6η<ΐ8ηίΐ 
6ηΓ(]ίηη1ί8 ρπ) ΙβιηροΓΟ οχ!»ί8(6ηΐί9 8υρΓα(1ίοΐχ {ιβδί* 
Ιίοχ «χ ΐυηο, βΗβ νοΓΟ ςη^β 8ϋ 3Ηο8 63ηοιιίθ3ΐυ8 
61 ρΓχ1)6η(ΐ38 80 Ι>6η6θοΊ3 ίρδίυδ 1).Ί8ίΙ)ΓΦ ροηίπο- 
1)3ΐ;ΐ, ςυβπ) ρηπιυιη68ηοηΊοο8 νβΐ Ι)6ηοηοί3ΐθδ 6}μ8- 

(Ι6ηΐ 66θΐ6δί3? 06(ΐ6Γ6 1Τ6] (1666(!6Γ6, 3υΙ 62 &1ί88 

ςποςυο ηιο<]ο (ΙίηιΊαοΓΟ 6θηΐίη£;6Γ6(, βίβϋοιη Γγαιγι- 
ϋυδ οοΓυηιηυβ 0Γ(!ίηί ΜΙηοΓηρι 8ρρΓιθ3Γ6ΐ. ΟΜηπηη 
ςυί(ΐ6πι ροδίΟΓΪΟΓυπι Γαΐ6Γ3Πΐπι νίβτοΓΟ ρπνΓβΚΐβ 

Κί6θΐ3υδ 8Γθ1)Ϊ6ρ{80θρΐΙ8 1)38ίΠθ3Π) ίρ9»Π) ΡΓΛίΓΐΙΐυβ 
ΓΟηΟβδδίΐ, 80 8ί3ΐυΙ( 61 0Γ(Ιίη3νίΐ Γγ001ιι8, Γ64]ίΐΠ8 
61 ρΓονοηΐυβ, 86 ρθδ56$8ίθη6Β 61 1)0η8 ρΠ£(Ιίθΐ3 ίρδΐ8 

60Γηηιςη6 0Γ(]ίηί ΜίηοΓυηι 8ρρΠθ8Π. 

€υη) ίΐ8(|ΐιο, $ίου( ρΓφΓαΙηδ Β6888Γίοη 60Γ8ηι 
ηοΙ)ί8 ηηροΓ βχροδίΓιΙ, 61 ΓβΙ 6ΐί8ηι 6νί(ΐ6ηιί8 πιαηί- 

Γ6δΐ3ΐ, ίρδ3ηΐ (1ίθί3ΐη 68ρ8ΐΐ3Π) ΓΡραΓΦΥΟΠΐ , 61 <1ί• 

ςιιίδ ριοΐυΓίδ 30 ρ»Γ8ηΐΡΠΐί$ 61 ΟΓηβηιοιιΐίβ Ι8πι 8ρ- 
Γίεοίδ ςηβηι 3Γρ;6ΐιΐ6Ί8 (ΙΙνίηο ουίΐυί 3ρ(ί8 (ΐ606η(6Γ 

ΟΓηβνΟΓΙΙ, 6ί ίη 68 8»3ηΐ 86ρΐΐ1ΐηΓ3ΐη 6ΐ696Γίΐ, 6ΐ 

ηιΐ3ηινΙδ οΐίηι ρΓΟ (1ο(6 ίρδίυβ οηρ6ΐΐ£ ςυίηι^υβ ρ8Γ- 

163 6Χ (Ιυθ(]θθ!πΐ ρ:ΐΓΐίΙ)υ8 ΐηΓΓ380ΠρΙί 6883ϋ8 , 61 
66Γ13 3Γΐ3 Ιππο 6ΧρΓ68£α 1)0Π3 (ΙίΟΐΧ ΟβροΠφ (1θη8- 

νβΓίι, ΐ3ΐιιοη ηυροΓ δυο 3)ΐίηΐο ίη 1)θπαηι ςυοιί(1ί6 
ηιαςίδ ΓϋΓν680€ηΐ6, οιηρίίδ 3ϋ60 3 (1ίν6Γ8ί$ ρ6Γ8οηί8 

Γϋΐίςπίδ &6ρΐ6Π) ρ3ΓΐίΙ)υ3 638311$ €ίθθ£[Πθ1Χ Π0?9Ρ, 

δίιί ίη 1.3110 6ΧΙΓ3 ροΓΐ3ηι Αρρί3ΐη αΐηι» ΙΐΓΐιΙδ, 61 
8ΐΐ3 (ΙοηβιΊοηβ ρΓ.ϋΐΙίοΐϋ, Οηςυηηι ιηίηη8 Γΰ6υη(ΐ8, 

ρ€Γ 6υΐη Γ6νθ08ΐ3, ΐΟΐυΠΙ (ΙίΟίΠΐη 08δ3ΐ6 ΟυΠ) 0111* 

ηίϋυδ 61 βίη^ιιΐίβ Ιοηίηιοηΐίδ, 16ΓΠ8 ουΙΓιβ 61 Ιηουΐ- 

(ίδ, ρΓ3ΐ)β, 9(11ΐί$, 3ί|υ3ΓΠΐη (ΐ60ΙΙΓ8ίΙ)υδ 8ΐίί8Γ]Π6 ]ιι- 

ηΙ)υβ 61 ρ6Γΐίη6ΐαϋ8 8υί8, ηοο ηοη ί|υ3ΐη(ΐ3ΐη νί- 
η63ηι πΐ6η$πΓΧ 8βρΐ6ΐη ρ6ΐΙαΓυη), νοί οίΓοη, δίΐ8ΐη 
ίηΓΓ8 ιηοβηΊ8 υΓΐ)ί8 ίη Ιοοο δ. €»83Γΐί ίη Τογγ! ηυπ- 
ουρβίο, δίιηΙΙίιβΓ 3 86 6Π)ρΐαηι ; ηΐίβςυβ )οο8ΐί8 6ΐ 
θΓυ8ηιοηΐα ρΓ»(ΙΙοΐ3 οίιΐοηι 6:φ6ΐΙφ «ΙοηβνΚ 61 ίη 
ϋοίοιη οοη&ιΐίυίΐ βο 3δδΊςπ3νΊι, Ει (]ΐιί3 ροδΙ 153 
6πΐ8ΐΐ8ΐίοη6ΐη ρηοηιιη Πιΐ6Γ3Γυιη ρΐ'2β(1ίοΐ8Γυιη 
ίρ'δη Ι)3δ1Ηθ8 (Ιίοΐίδ ΚΓ8ΐη5υδ ΟΓϋίηΙδ Μίηοηιπι οοη- 
06δδ3 61 3(1 60Γυπί) 0Γ(1ίη6Πΐ Γ6(1υ6ΐα 6Χ8Γιΐί1• ηΐ 
ρΓ;6Γ6ΓΐυΓ, 1(ΐ6ηι 08Γ(1ίη3ΐΐ8, οχΐβΐίιηβηδ ροΓ 6ο?ιΐ6ΐη 
ΓΓηΐΓ68 ροδδο (ΙίεΙχ οβρεΙΙχ ίη (1ίν1ηί8 6οην6ηί6Μ• 
Ιίπδ 61 Γηοίΐίυδ ςη3ΐη ρ6Γ δΧΟπΙαΓβδ ρΓ6δΙ)γΐ6Γ0δ ά6- 
δβΓνίΓΐ, ίρδοδ ΡΓ3(Γ6δ ίη (Ιίοιη 03ρ6ΐΐ3 ίηδίίΐυίΐ, 86 
νοίιΐίι 61 0Γ(1ίη3ν1ι, (ΐυυ(1 Ιρδί Ργ3(γ68 (ΙίοΙβπι οβροΙ- 
Ιηιιι (ΐΐ ρΐΗΓ ίρδΟΓυπ) ρΓθουΓ3ΐθΓ68 νοΙ δ^η(1ίοο3 6]α3 
1)οηα ΐΟΜ&ΓοηΙ, ο( ίη 63(ΐ6ΐη 03ρ'6ΐΙη οηιηί <1ίβ αηληι 

Ιΐιίδδβηΐ Οθΐ6ϋΓ8Γ6ηΙ νοί 0(•ΐ£ΐΓ3Γί Γ306Γ0η(, Ιιοο 
Π104ΐθ νί(ΐ6ΐίθβΙ, (Ιίβϋυδ ΜΟΓΟϋΓίί, ν6ΐΐ6ηδ6ΐδ3ΐι1)8ΐί, 
ηιΊδβ3ΐιι ρΓο (ΙβΓυιιοΐίδ, (ϋβ ν6Γ0 Οοηιίπίοο ιηί888ΐη 
ουΓΓοηίβηι, 61 άίο Ι^αηχ ηιίδδαηι δ. Αη^εΐί, <Π6 
\6ΐο ΜαΓίίδ ιηίδδ8ΐη δ. ^ο^ηηί3 Ββρίίκΐχ, 61 (1ί6 Ιο* 
\Ι8 ηιΙδ38ηι δ. Τηιιίΐ3(ί3 ουω οοιηηΐ6ηιθΓ3(ίοη6 δ• 
Ευ^οηίΐΰ, 61 6ΐ!3ΐη ευπι 6θΙΐ6θΐ3 ίιι Χ|ΐΐ8ϋ1>6ΐ ρΓΟ ιΐο- 

ΓυηΟΐίδ Γ6ίϋΓ6η<1θ ρΓΟ 66Γΐί8 Ρ6Γ ίρ^νηΐ Β6853ΓίθΙΙ0ΠΙ 

ηοηιίπίΐΐίηι ΐ'χρΓβδδίδ, η66 ηοη ^υιηΐ 8ηηΐ8 ^ΙπςυΙΐβ, 
(ΙοΓίιη.-! ίΐίο ηιοηδίδ δ6ρ(6ΐη1>Γΐ$» ΐοηοηηΐιΐΓ Γγ8(Γ68 ΑΙ0Υ511 ΒΑΝϋΙΝΙΙ εΟΜΜΕΝΤΑίΙ.υδ - ΑΡΡΕΝϋΙΧ. ΙΙΓ.ΙΙΙ 

ίρ•• ε«ηΐ8Γ6 τί^ΐϋΒΐ ηιΟΓίαοΓυιιι, 6ΐ ιηίδβηιιι ί^οΐεπι- 
■€ΐη ρΓΟ άβΓυηοΓ» 6χρΓ68$ί8 ρΓχϋίυΐ» ηε νοίυίΐ 
Ηίβηι ΒβΜλποα• ΟυοιΙ βί ςυο οα&υ &1ίςυαη(1υ οοη• 
ϋιΐ|^6Γ6ΐ ^υοϋ ύ\α\ ίτΛίτ^ «1> βαιίβιη 5&ί>ί1ί€& Γβεϋ- 
ά^ηηΐ Μίηςαβ (ΙΊιηίΐΐβΓβηΐ, (ϋεΐ9ίΐ]ΐΐ6 ϋβλίΐίειι 9<Ι 
ά•€ΐοπιιιι ΜΜοΙαηυπι Γβ^^ίπιβο ΓβϋυοβΓβΐυΓ» ΐυηο 6ΐ 
«ο £Μΐι (Ιίβΐυιη ]ΐΐ8 ρ&ίΓοηΜοβ Ιοευιη Ιι&1)6Γ6, ίΙΙαΟ- 
ςαβ 9ίά •1)1)&ΐ6ΐη ιηοη&»ΐ6Γϋ 5• Ρ«η1ί βΐ ρΓίοΓβιη 
ίοίΰηΒ 5. Μλτιλ άβ Ρορυΐο ρΓ8Β(ϋ€ΐοηιιη ρβηίηβΓβ. 
ΰι ςυίλ ίρ8• αιρθΙίΑ ρΓΟ ι1υο1>α$ ο&ρβΙίΑπίβ βυίΠοοη- 
*βΓ ρβΓ ρΓ»ί;ίΐαιη ΒβββλΓίοηβηο (Ιοίαία 68( , ^ϋοά 
;οηε €ΐ βο ΟΑβυ ίρβί 2ΐ5Ι)α8 61 ρΓϊοΓ» οιη ρηηίΑ 

7Ϊ€6 (|ΙΙ«η φ10ΐί€5 €.1808 ίΙ1ία8 ν&€2ΐίθηί8 ΟεΟΟΓΓβ- 
1ΐ, άΛΜ ρ6Γ80ηα8 ίπ 88ε6Γ(Ιθΐίθ εθη8(ίΐυΐ38 €ΑΓϋί- 

.«>Η <(ία8 53ΐδί1ί€» ΡΓΟ ΐ6ΐηροΓ6 6X81816111 ί ρβΓ 6υιη 
08ΐίΐιΐ6η(Ιιΐ9 ρΓ9Β86ηΐΑΓ0 (161)631)1 ; ςοί ςυί<ΐ6ΐη €8- 
ρβΐΐ&ηί ςαΑΐί56ΐ 86ρ(ίη8η« 86ρΐ6ΐη ιηί8838, 8ίη||;υ1ΐ8 
ΥΗΐ6ΐίη6ΐ (ϋ6ΐ>α• 8ίη£υΐ38 ίιι 63(1ϋΐη ο^ρβϋα νΐοίββίιη 

1ΙΙΟ<1θ οι ΟΓΐΙίηΟ 8υρ6Γίΐ)8 6ΧρΓ688ί8, 6ΐ ρΓφάίΰΐΑ 

ϋ6€ΐαΐ3 (Ιίο νΐ8ί1ί38 ηιοηυοΓααι 61 οΙΒοίοιη ΐοΐιιη) 
€1 ιηίββαπι ρτο άβίαηαίβ Ιο^ογο ΐοηο^ηίαΓ. €38»1ί8 
τοΓο 61 τΙηοοΒ οΐ 8ΐίθΓαιη Ικιηοηιαι 61 ]θ68Γιυιο ρηΒ- 
^Ιοηιπι ίρβί οβροΠ»» υΐ ρπτόίοΊΐαΓ^ άοηβίΟΓυηο, 
οι ςυοτυπιοαηςοο ΑΐίοΓυπι οι, νίΐ8 οοαιίΐο, ίη ρθ8ΐ6- 
ηιιη ιΐοηβηάαπιαι 8Γΐ6η«ιίοη6ΐη €ο]υ8τΐ8 βρβοίρί αο 
80ΙΙ6ΓΊ8 Ηΐ6ΐη Β6888ηοη, Ι8ΐη ΡίΑίΓυαι ίρβΟΓϋπι 8]ηι- 
ι1ί€ί8 <|υ»οι ίύ ρΓ0ΐηί68ΐιαι 6ν6ηΐυιη Γ8ρ6ΐΐ8ΐπ8 ρΓΧ* 
ιϋ6ΐΐ8, 61 (|ΐιϋ>α86ηηςυ6 αΐϋδ άιΟΛ οαρείΐφ 6ΐ β]υ8 
Ιννιοπιοι 8(Ιΐϋίηί$ΐΓ8ΐοηΚΝ]8 , ρ6Γρ6ΐυο 'ίηΐ6Γ(Ιίχίι 
«ΐΐ|ΐιο ρΓ0^1Ι>ΗίΙ« ιτο1οη8 154 ΑΗοη8ΐίοη6& ίρβαβ, 8ί 
^ΐΜΒ ΐΒ ΐοΐο ιτεί ίη ροπβ» ςυοά &1>8ίΚ) β6Γθηΐ• ηυΐ- 
Ιηο 0886 ΓθΙ)θΓίβ γοΐ [ιηοιηοηιί• 86<Ι π^ΙνοΓβυβ 6ΐηρ- 

ΙΟΙΟΟ 801 8ΐΐ88 ίρ80ίυΠ) €888118» νίηβ» 6ΐ 1)0110ΓυΠΙ 
ςαθ€ΙΙΒ4|ΙΙΟ ΐίΐΟΐΟ Γ6€βρΐ0Τ68 ρΓ9β(Ιί€ΐί8 ΓΓ8ΐηΙΐυ8 ΥοΙ 
€ΐρ€ΐΐ8ΙΙΪ8 ςΟΘΟαη^ΙΐΟ ΐΟίηρΟΓΟ ΓοΓ6 8^ ϋΐ8 Γ6£Γ68- 

8001, ρτοοΐ ΐοαι ίο ρΓΧ(ϋςιί8 1ιΐΐ6Γί8 ςααηι ρΓοεοββυ 

ρΟΓ ίροαη &Γ€(|Ϊ6ρίΚ0ρα0) 8υρ6Γ 0ί8<ΐ6ΙΙ1 ρθ8ΐ6ΓίθΓί- 

1μι8 ϋΐΐοπ8 Ιΐ8ΐ>ίΐο, οι <|υθ(ΐ8ΐη ριιϋΐίεο ίηβίΓυιηεηΐο 

ΟΟρΟΓ (100811000 ΟΙ 10 (ΙΟΙΟΟΙ €0Ο8ΐίΐυΐΙθΟ6, 8&8ΐ- 
ΙΒΙΐίΟΟΟ, 1Τθ1θθΐ8ΐΟ• ΟΓ(1ίθΟΐίθηθ 61 8ΐίί8 ρΓ26υ)ί88ί9 

0Νΐ1ο€ΐο• (ΐαοΓΟΟ) οιηοίυηι ΐ600Γ6δ (1ίΙί§βηΐ6Γίη8ρίεί 
61 οχ8ΐηία8π Γοοίπιοβ, 6ΐ οοβ 8€ 81 (16 τεΓίιο 8ϋ' 
τ6τ1νιβι ρηκ6»ΐϋ)υ8 ίηβΟΓβΓοηίοΓ, ))8ΐ)6Π νοίυπιυβ 

ρίΟ 0ΧρΓ688ί8, ρΐ6θίθ8 €0ηΐίη6ΐυΓ. 0ϋ3Γ6 ρΓΧί3ΐυ8 

Β6883ηοο οοϋί8 1ιοιιιίΙίΐ6Γ 8αρρΙίο8νίΙ υι ρΓ»Ιθί88ί8 
04ΐιηίΐΜΐ8 61 8ίη||;οΙί8 ρΓΟ ίΙΙοΓυιιι 8υ1)8ί8ΐ60ΐί8 ηπιιίοιί. 

ΓθΙ)Ι1Γ 8ρθ8ΐθΙί€« 60θβηη8ΐίθΙΐί8 8ΐΙ]ί€6Γβ 3ΐί38ςΐΙΟ 
8υρ6Γ 1ιΐ8 ορροηοη6 ρΓ0νίϋ6Γ6 (16 56ηί(;ηί(8ΐ6 3|Ι0- 
81υ1ΐ€Α (1ί|;ο3Γ6(ηυΓ. 

Νθ8 ί^ίΐΟΓ, ςιιί ϋιιίυΒΗίοϋί ΐ3οϋ8ΐ>Ηίυιη ορόΓαηι, 
Ρ6Γ (|α« <1ίνΊου8 €υ1ΐυ8 80ΐ;6ΐιΐΓ, 6€ε1ε$Ί8Γυιη ϋαδί- 
]ί€88 (ΐ6€οηιιΐυΓ, 61 3ηίαΐ8πια) Ι3ΐη ίιΐδΐίΐυοηΐίαιη 
ςοΑοι 8ΐκ>Γυαι βϋ6ΐίυοι ββΐυΐί ρΓονίιΙο εοπδυΙίΐυΓ, 
€οη•η6θ(Ι&ΐθΓ68 3ΐςοο Γ3υΐοΓ68 1ί1)οιιΐθΓ οχδίβΓιηιυβ, 
«ι «ι ρ6Γροΐαυιιι νι^οΓΟίη 1ΐ8ΐ;β.ιηι, (]υ3ηιυηι ηο$ΐΓ3 
ν»ΐ6ΐ ρΓθνί8ίθ , 6ίβ€3εΊΐ6Γ ΟρβΓβΙΠΙΙΓ , Ιιιι]η8ΐηθ(1ί 
8•ρρΙί€8ϋθΐΐϋ>Ι18 ίΐΙθΙίη;ιΐί, Γ6ρ»Γ.αίθΙΙ6ΐΙΙ 61 ΟΓΠβ- 

Μ6ΙΙΙ0Ι1Ι οοροΙΙ» ρΓ2Β(ϋοΐφ, οί^(1βιιι ΡΓ&ΐπ1)υ8 Γαείβηι 

€θΐΐ€658ίο;!6ΐιι 6<>Γ0ΐιΐ(|ΐιβ ίΐ) ίΙΙβ ίηδίίΐαΐίοποιη, 61 

Ρλτκοι-. Οκ. €Ι-ΧΙ, χειν 

ε.Ί$;ιΙίί» ει νίιιβχ, ιΐ6ο ιιοιι ]οε3ΐίυιη οι οΓοαιηεηίο- 
ΠΙΠΙ ηε ϋοηοΓοιη ρτ%αίεΐθΓαιη ίρ5ΐ εαρβίΐφ Γ8ε(8ΐο 
ρο5ΐ6ηοΓ6ηι ϋοηβΐίοηειιι, 3ε ]ο$ ρ3ΐΓθη3ΐυδ ίη 6Τ60- 
ΐπιη ρΓΧ(Ιίεΐυπ) (]ιιηΐ3Χ3ΐ €οη6688ίοη6πι ρΗοπΑςοο 
Γ6νοε3ΐίοη6ΐη, οεε ,ηοη ίη(6Γ(1ίεΐοη), 61 ρΓο1ιίΙ>ίΐίο- 
ηεο) 36 νυ1υηΐ3ΐειη εΐ οΓ(1ίη8ΐίοη6Π) ίρ&ίυβ Ββ893Γίο• 

015 ε8Γ(ΐΊΐ18ΐί8 βΠβςυβ ρΓ2ΒΠΐί883 Γ8Ι8 Ιΐ3Κ}6ηΐ68 6Ι 

(|;γ818, ί1ΐ3 οηιηΐ3 ει 8ΐιιβ;υΐ3 ίο ΙίΙΙΟΓίβ 61 ρΓοεοδίο 
8€ ίιΐ8ΐΓυιη6θΙο ρΓ26ϋίεϋ8 εοιιΙϋηΐ3 εΐ ι(08ΠΙ)εΙ ίηϋβ 
86€υΐ8 3ΐΐ€ΐθΓΐΐ3ΐ6 8ρο8ΐο1ίε8 6ΐ 6χ €εΓ(3 δϋίεηΐίο 
1600Γ6 ρΓ2ε86θΙίαιο εοιιΟηηαιιιυδ εΐ ηρρΓθ1)8ΐηυ8, 86 
ρίβηαιη γο^ογ οΙ»Ιίη6Γ6 ϋβοοΓϋίαιιιβ, 8υρρ1επΐ6$ οιη* 
1168 61 8ΐοβιιΙο8 (ΙεΓβείοΒ, 8ί ςαί ΓοΓδ3α ίιιΐ6Γν6ΐΐ6• 
πηΐ ίο 6ΐ8(ΐ6ΐη, ηεο ηοο εηοι (Ιίεΐίδ ΓΓ3ΐΓί1)υ5 υΐ 

ρηΒ(1ίεΐ3Π1 03ρ6ΐΐ801, 61 ίΒίΐ18 80 (1ίεΐ26 ί>3$ίΓΐΟ» 
ρθ8$658Ίθη68 61 8ΐί8 1)001 ρΓ9Β(1ίΓΐ3 ρΓΟ ρ3Γ3ΐηεθΙί8, 
111>η8, 0Γ09ΐα)6Ι1ΐί8, 1υΐηίθ8Π5υ$» 66Γ8 61 8ΐίΐ6 88• 

ΟΓίβΐί» ίρ8ία8 588ίΙίε«, οοΓοπιάεηι ςοοςυο ΡΓ8ΐΓυαι 

06€688ίΐ8ΐίΙ)08, 8ί 8ΐΐΗΟ(1θ Υίΐ» 00Γε883Γί8 εΟηδΟ^ΟΙ 
06(106301, Γ6ΐίθβΓβ, 8€ ρθ88688ίθη68 6ΐ 1)008 1ΐα]υ8-> 

οιο^Ιί ροΓ οβεοοοοιοηι νοΙ ρΓ0ϋυΓ8ΐ0Γ0πι ί(1οιιουοι 
801 8γη(1Ιευοι ΐ3ίοαιη 8(1ιοίηί8ΐΓ3Γ6» ίΐίοηιοι (|υοςοο 

ίπίΟΐυβ , Γβ(ΙίΐΐΙ8 61 ρΓ0ν00ΐ08 ίΟ 0808 ρΓΧ(1ίεΐοο 
ΟΟΟΤΟΓίβΓΟ 1ίΙ)6Ι« 86 ΙίοίΐΟ Τ3ΐ6301, 8υεΙΟΠΐ8ΐ6 ρΓ8»- 
(1κΐ3 ΐ6ΙΙΟΓ0ρηΒ80ΟΐίθΠ1 155 <^ 8ρ6εί8ΐί |[Γ3ΐί8 (1ί8- 
Ρ6083ηΐυ8; 0)80(130168 ίοβΟρβΓ ρΓ68ΐ)7ΐ6Γ0 €8Γ(1ίΐΙ8Κ 
(ΙίΟΙ» 1)88ί1ί69Β ςοί ρΓΟ ΙΟΟίρΟΓΟ ίΐΙ6Γΐΐ, Οΐ ρΓ96η)ί880 
00)ηΐ8 61 8ίθ{υΐ8 ί86ί4ΐ ρβΓ 608(1610 Ργ»ΙΓ68 Υβΐ ίΟ 

ρπ6(]ίε(απ) ενεοΐιιο) 6.ιρε1Ι»ηο8 (ΜεΐΦ ε3ρ6ΐΐ98 ςαί 
ρΓο ιβοιροΓΟ Γυεπηΐ, ροΓρείιιίδ Γυΐυπ8 ιεηιροΓίΙιοο 

ίηνίθ!8ΐ)ί1ίΐ6Γ 0ΐ)86Γν3Γί, €00ΐΓ3(1ίεΐ0Γ68 ρβΓ €6080• 
Γ30) 6ε6ΐβ8ί88ΐίθ3η) , 8ρρ6ΐί3ΐίθ06 ρΟδΙρΟβίΐ;•, 6001- 

ρεΒ€βο(1ο : ηοο οΙ)8ΐ8θΐί1ιυ8 €θθ8ΐίΙοΐίοηίΙ)Μ8 61 ογ• 
(}ίη3ΐίοηίΙ)υ8 8ρθ8ΐο1ίεί9 86 βΟΓοηκΙβπι 1)38ίΙίεΦ 61 
οίΗΐίηίδ ΓγαΙγμο) ΜίοοΓυο) δίβΐυΐίβ οΐ οοηβηοΐυιΐίι»!- 
1)03, ]αΓ3ΐηοηΐο, εοπΩΓοιοΐίοηο 8ρο$ΐο1ί€8 νεΙ ςιιβτίβ 
βΓ0)ίΐ3ΐ6 8ΐί3 ΓθΙ)θΓ8ΐΐ8» €οηΐΓ8Γίΐ8 ςοί1)υ8ε(ΐη(ΐιΐ6 ; 
8οΙ βί 8ΐί(ΐοίΙ)θϋ €οηιηιοο1ΐ6ΓΤ6ΐ (Ιίνίδίπ) 3 ρποϋίοΐο 
811 8β(1β ίη(Ιυ1ΐιιη), ςοο(1 ίοΐ6Γ(1ίεί , 808ρ6η(1ί τεί 
6χεοιηιηοηίε3π ηοη ρο$$ίηΐ ρεΓ 1ίΐΐεΓ»8 3ρο&(ο1ίε38 
ηοο Γαεΐεοΐεβ ρΐεοβπι 61 6χρΓε8^30) (Ιο ίικίηΐΐο ΙκΊ• 
]ιΐ5ηιθ(1ι πιεοΐίοηεπι. 
' ΝϋΙΙί εΓ^ο ΟΓπηίηο Ιιοιηίηαιη ϋεββι, εΐο. 

θ8ΐοπ) Κοο)», 8ριΐ(1 8. Μ<ΐΓεοιη, μιιιιο ΙιιεηΓΐ)3ΐ. 
Οοηιίη. 1467, χνιίςηί. ΟοΙοί)Γ., ροιιΙίΓ. ηυ^Ιη ηιιηο ιν. 

XI. 

ΒΓ€ν€ Β$»$ηΗοηΊ$ βίοηίαηι, αΙ> αηαοτβ αηοηι^ηιο 

3621, ρ. 10. 

ϋ8Γ(1ίη3ΐί8 Β68$3Γΐοη, Νίεχηοδ, ΐεηιροΓε ροιιΐϋιείβ 

Ρ3υΙί Η 0)3X1106 ΩυΓβΙ 61 ίο ρΓβΐίΟ ηοο ρ3Γνθ 6586 
ρβΓΟΟδΟίΚΐΓ, ΙίοεΙ 61 8Π103 εχ8ΐί.6Γΐι ; Οβϋ ίιηιη6Γί- 
Ιο, ΠΑΙΙΙ ΠΐΙΟΓβ 118510108 68ΐ, 61 οοιπίΐΗΐβ, 1•ηΐίηί8 86 
βΓ^Χ'είδ, ιηηΐΐο ιΐίίεείίβδίιηοβ, ρΓ8εΐ6Γ<|ΐΐ3ΐη βεοΓί^ίο 

ΤΓ3ρεΖ(ΙΩΐίθ, 0(1ίθ (|ηθ(ΐ80) ρπν3(0. ΙΓΐ6 €3Γ(1ίθ3ΐί8 

ΙίιΐεΓ3ΐυΓ3 86ΐηρεΓ ούΙβεΐαΐοΓ, 61 1εεΓιοπ6 (ηπ) 6γ36- 
εη, Ιυιο 1.:ι1ίο& δβιηρεΓ 3ΐί(]ηί(1 οοιιιροοίΐ κιΐ ΐΓ3η8- 
ΓεΠ. Νιιηε ε$Ιίο ε]υ5 ιιΐ8ΐΓι1)ϋ8 ορυβ ϋε ΰοιηρΛταίίΦ' 
ηβ ΡΙαίοη'η €ί Ατηίοϋίη^ ίη (\ιιο ¥»\λ\ ν\τ^% χ^^Ι^^ίοαλ. \€ν ΟΕ νίΤΑ ΕΤ ΙΙΕΒυ5 

6ν|(1ΰΐιΐοΓ 0£ΐ€η(1ίΐ; ηαηι, ϋοηβ ϋ6υ$ ! ({ 8ΐιΙ:ι ε&Ι 
ίηΐβΙΙίκβπϋΑ 6]ϋ3 ίιι 60 €θϋίε6 αΐ^ιιβ ρΓοίυικϋΙίΐβ ! 
156 ^"^'^' ^^"^^>^ "^"^""^ &1)$οΙνίι ορυ5; ςιΐ3ηΐ2ΐ 
ιη8]β5ΐ38 1 Οϋίά (Ιίοαηι ϋβ &€πιηίιΐ6 πικβηϋ, ηο'κΙ ιΐβ 
6ΐθ£απΐΐ» υΐΓίιΐ8(ΐυ6 &6ηηοιΓι& ? ΗΊο βηίιιι 1.3ΐίιι6 
ρΓϋΙοςυίΐιΐΓ. υΐ $1 8ΐ) ίρείδ ίιΐΰυη»1)υΓΐ9 & 1.3ΐίηί5 Μυ- 
Ηΐβ 05561 6(1ΐ]€3ΐυ5. 6γ3ιι(1ι €01151110 ΥΐΓ 651 ςϋοιΐ νΐ- 
(Ι«1ίο6ΐ Βοηοηίχ 5αΐί8 βΙυιΊΐ, υΙ)ί (ΙΊπ Ιβ^^ΐυβ. Ηοιηί- 

1168 ΐΙυΓ» €6Γνί€ί^ 58ρΊ6ηΐί8$ίΐΙ16 ΐηθ(!6Γ3ΐυ5 Γΐΐίΐ, 61 

ϊφΐΐ(1 66Γΐη8ηο5 ^6ηΐ6ΐη ΙιαγΙμιγοπι 61 ΰΟβπιιιι ϊ^^λ- 
ιίοηβ Γαηο(α5, 3ρυί1 (]αο8 ιηΪΓυηι 681 φίαιη ρΓΟίΙϋΐΓ'• 

Ι6Γ50 β6556Γίΐ, (ΐυαΐ1}(]υ6 ηΐίΐ'6 αϊ) 615 86 6Χ6ΐΐΙ8βΓΪΙ 

αίςιιβ (1ί58υ1ν6ΓΊΐ. Ευιη ν6Γ0 €6η5υίΐ ίιηρ6Γ8ΐ0Γ Ρπ- 
ιΐ6Π€υ5, ιοηβυίκ, Ίικιυβηι, 8αρί6ηΐί88ίηιυηι (Ιοιπί- 
ηυαι υιιί€6(ΐιΐ6 (ΙΗ^χΚ. Ουί 1ί66ΐ ίη 16^8105 »1ίθ8 
αιηοΓο 61 Γϋν6Γ6ηιί3 ςιιαϋιαι ία6ηΐ υβυβ, ίιι Ιιυηο 
ιηαχπιιο €υΙιυ ρπιιιο ιΐ8υ8 684 ; 86ειιιΐ(1ο ν6Γ0 Ιοοο 
ίιι 6ρί56ορυιιι ΤοΓ€6ΐΐ8ηυΐΒ, ηαηο ΒπχΙοηββιη ; ΙβΓ- 
Γιο Ιη ιΐΓ( 1π6ρΐ5ΰορυιιι 8ίροιιΙίηυιιι Νίοοί^οιη Ηβ- 
Ηυιη, πυ6•ιι 866αιιι Νίο^βηυβ ιΗμο ΑϋΙΐΓϋβ βΐιϋιΐλίΐ, 
6θΐΐ8ί1ίο 61 ϋη^ΗΑ πιίΓϋΐη. Ο ΐ|υ&ιη 1αΓ§α8 ηιιιυίβ6υ8- 

1^06 6^1 ίη 6Ηΐη Ρ»Ιΐ1ΐΙ8 11 ! 8ΐΙϋΙ116Ι1 63 16^6 86ΓΤ31& 

116 ςυίϋ «Ι) ίρ80 ρΓ»:(6Γ Ιιοιιυιυ ίιοιΐ68ΐυιη(|υ6 ρεΙαΙυΓ» 
ςυοϋ 86πιρθΓ 86Γν3νίΐ68ΐ'(1ίη3ΐΪΑ, ςυίρρ6 ηιοιΙββίίΜΐ- 
ιυυ8 68ΐ•ΤΗ€60<|ι>αιι 3αι ΙίϋΓΟΓυιη ϋη^υβ: υίπαβςυβ, 

(«Γ96€« 1.8ΐίΐ1»ΐ|(Ι6 Ι»υ1ΐίΐυ(1ίΠ6ΐ11 60ΐηρ8Γ8Υίΐ. Τ3660 
<|1Ι0ϋ ρΐ6Γ05<ΐυ6 ]υν61168 οΐίΐ, 61 αΐ ϋί8€αιιΙ ρΓ«€6ρ- 
ΐ0ΓίΊ)ΐΐ8 3ΐ)υιιϋ6 .ρ6Γ5θ1ν6ΐΐ5. Εςϋίϋβιη ρ;ιυ6ί$ 6υιιι 
€οηψ3Γθ• Ιϋο 63ΐου1ο ν65ΐεφ Γ6ΐιυιιΐ(|υβ 8ίηί8ΐίπΐ6 

ληΐ6Η 1&ί>0Γ3ν6Γ3ΐ, Ι1\λ1Ι€ Μ>5ρ68. Ου^ΐί» 601ΐνίνί3 
ΙΐΙ5ΐΓυ»1 8ρ6ί;ΐ»Ιί88ίΐΐΓΐ3 61 (43Γί59ίΐ1ΐί8 νίΓί8 ΐ6{;3ΐί&• 
(|ΙΙβ 061110 651 (|υί 3(1 011^06111 (ΐ68ςΤϋ)6Γ6 Γ3€ίΐ6 ρθ&- 

814. Ιΐίο, υι «Ιηΐεί 6ΐ 86Γ6ιι3 β5ΐ ί3είο νυΐΐιιςιιβ ]ιι• 
ί-αοϋο, 8ΐ€ &6ΓΙ1Ι01Ι6 61 ηιοΓΐ1)α5 Ηαηιαηΐϋ 61 60ΐηί8. 
ΰϊϋϋυΐΐκΐο^πι §ΐ'αϋ(ΐ6ΐιι υΐΐΊυ8(|υ6 ϋιι^υχ 681 ααΐ Κο• 
πιφ, αυι ΓΙοΓοίκίοί, βυΐ ρυΐίυβ ν6Π6ΐίΐ8 3ϋ υ8υιιι 
ρυΙ)1ΐευιιι (ΙίΐΗίϋδαΓϋβ. Ιΐκ: αϋ £(ΐ(|;6ηίο 651 €3Γϋίη4• 

115, Ι16ΐυίΐ16 3<1ν6Γ83Ι1ΐ6, €Γ63ΐΙΙ8»6Χ ίΐ1|;61ΐϋ 3601111116 
3ΐ(|ιΐ6 ΐ1θ€ΐΓίΐΐ3» 3(Ι]ΐΙΙΟΓ6 ρΓυ(ΐ611ΐί85ίαα) 63Γϋίΐ13ΐ6 
€6ί&ΓίΐΙΟ• 

Χ1Κ 

ΕΙοαίαιη αΙΐ€ΓΗΐη, ναηααιίε Λοίρίαηί, Εχ €θά. Υαΐκ, 
δϋ4, ρ. 147. 

Μϋί>56Γ6 Βί>5αΓίοιΐ6, 6γ6€0 ϋί ηαζίοηβ, ν68€ονο 
Γ3Γϋίΐΐ4ΐ«% ίιι ιιοηιυ ϋι £;Γ3η(ϋ85ίιιΐ3 ΒυΐΟΓίι^ ηβΐΐα 
01ιίΐ'5.ι ϋί Οίο. Ρα ηιοη3θο ϋύΙΓ υπΠιΐβ ϋί ί^ϋΐιιο 
ι;α)ί1ιυ, 6 νοηιΐΰ ΐπ 1ΐ3ϋ3 ςυΒίιιΙο 157 <^ί ^6ΐιιΐ6 
Γιιΐιρ6Γαι1οΓί* ιΐο* ϋιβοΐ ; ϋϋ ρΐΊΐιιι 8ΐΜ);ο1απ υοιιιίιιί 
• Ιΐ6 νΐ ν(;ιπ55ίιιο Ιυ Ιυϊ. ϋϊροΐ• 1'αΙΐϋ Γαυϊοιΐ6 (16* 

ϋΓ6€ί |16Γ 16 5ϋ6 βΐη^οΙαΓί νΐπίΐ Ι» ίαΙΙΟ 63Γ(1ίΐΐαΐ6 
III ΡΐΓ6ΐΙΖ6ίΐ3 ρ3ρ3Εϋ(;6ηΐΟ 1115161116 €011 18 6αΓϋί- 

ιυΐί ϋ1ΐ6 ί6ε6 ίη ΡΐΓ6ηζ6 ; ν6 ιι*οΓ3 υηο »1ΐΓυ 0γ66Ο 

€ΐΐ6 6Γ3 €αΓ(1ίΐ13ΐ6 3Γ€Ϊν6500νθ ϋί &0§5ί3, €ΐΐ6 81 

€ΐιΐ3ΐη3ν3 6;ιΓϋίη3ΐ6 Κυΐ6ΐιο. Ευ ϋί βΓ«ιιι<1ί58ίιιΐ3 π- 

ρυΙ:ΐζίθ116 ηβΙίΑ ϋ1ΐί653 «)ί Οίο, 6 111116 16 6056 3Γ- 

ϋυο 6 ϋίΠίάΙί οΐιο ο€6θΓΓ6ν3υο αΐ ΐύιπρο 8υο, πουΓ- 
Γ6ΜΙΙΙ0 3 1αί• Ευ ν6560€0 Τιΐ8€υΐ3αο ; »ιιϋ6 ΐ6|$3ΐο 

«Η ρίύ ΙυΟβΙΐί* 6 86ηιρΓ6 6ΐ>1>6 ($Γ;ΐηϋί85ίΐηο 1ΐ0Ι10Γ6 

^ι>νν^1ΐ3ΐιϋ6ρ6Γ64^'Γ(: υοιπο §)υ&1υ 6ΐ ϋί Ι3υϋϋ1>ίϋ ΟΕδΐΙίϊ η£5δΑΚΙ0Ν18 *<2>^ 

605ΐυιιΓί. Ε•ι ΐ62ηΙο ϋί ΒοΙο^ιη ρ ίι Ιβιηρο 61 ^ονβΓ- 
1(6 Γιΐ3Γ3νίβ1ίθ8:ιΐη6ηΐ6, 61 65Ι)6νί βΓαηϋίδΜπιο οηο• 

Γ6 ρ6Γ 1β 800 (;ίθ8(0 ^ΟνΰΓΠΟ. Νοη ρ3Γ6ν3 η6ΐΐ3 803 

νίΐα, 61 6οβΐυηυ.... 013 η6' ρηηείραΐί Ιοο^Ηί ϋΊΐ3ΐί3. 
Αοϋό ΐ6([ϋΐο ίη ΡΓ3瀕ί3, ϋο?6 6ΐ)1)6 |;Γ3ΐιϋί85ίιη3 η- 
ροίαζίοπβ ίη (|06ΐΐ0 6ΐ)Ι)6 3 ΐάτβ. Εο ϋοΐιί85ίηιο ηβΙΙβ 
Γιηβο3 6γ6€3 61 η6ΐΐ3 1.3ΐίη3 ; Γο 3α)'.ιΐθΓ6 ϋεΙΙβ 
ΙΰΙΐοΓο 61 ϋ6ΐ1ί οοπιίηί Ιίΐ6Γ3(ί ; Γο πιοίΐο 306ζίυιΐ3- 
Ιο &1}:ι ϋοΙΐηη3 ϋί Ρΐ3ΐοη6, 61 3ΐΐΓί βΓβηο α «|0<ΊΙ4 
ϋΆη8ΐοΐ6ΐ6; 61 ρ6Γ6ΐιέ βΓ3ηο 3ΐοοηί ε1ΐ6 ίιηροςπ»- 
ν»ηο Ιβ ϋοΐΐΓΐιΐ3 ϋίΡΙαΙοηο, ί1 03πΙίη3ΐ6 Ι3 ϋϊΓβη- 

ϋβνα, 01 ίο 803 ϋίΓ6Π8ίθΙΐ6 €θηιρο86 ΟΠ 1)6ΐΙί55ίΐΙΙΟ 

ίίΙιΓΟ, ίΐ Ιΐΐοΐο ϋ6ΐ ςο3ΐ6 έ : Ιη άψη$ίοη€ άί ΡΙαΐοηε, 
ορ6Γ3 ηιοΐΐο ϋ6{η3 6( ϋί ^Γ3πϋΐ88ίΐΗ3 προΐ3ζίοη«'. 
ΤΓ3ϋθ886 οη Γι1)Γ0 06 (αΰί» €ί ιϋαΐί ίΜπιοταΗΙίΰηζ 
8θ€ταα$. Υοηηβ ίηΐ3ηΐ3 Γΐροΐ3ζίοηβ 3ρρΓ6880 ΐυΐιο 
ϋ 6θ11(?;$ίο ϋβ* 63Γϋίη3Π, 6ΐΐ6 ββηϋο πιοΠο ρ3ρ3 

Ρίο, ί5ΐ61(6 0Β3 ΠΟΙΙΟ ρ3ρ3, ρ6Γ6ΐΐ6 86ηϋθ ί81αΙ(> 
6ΐ6ΐΐο 80ΠΙΠ10 ροοΐ6&ε6 ίη 60η€ΐ3νΙ, ί1 86€θηϋθ ίκ« 
ςοϋίΐΓΐΟ 6ΐΐ6 ηοη 1Τθΐ6ν3 οΙΐΟ ίθ856 ρ8ρ3, (1ί886 : Ε^ΐι 6 

ρ3ρ3.; 3 ηοί ηοη πιοηΐ3 ηοΐΐβ; ϋοαΐ3ΐΐίη3 η6ΐ ρΓίπ:ο 
!8ΐιοΙΙίηίθ6ΐηοί Ιο ρυ^ΙίοβΓβηιο. Βίηΐ38θηο ϋ*;ΐ€0θΓ(^ο 
3 ςη68ΐο πιοϋο 61 ΐοΐΐ3 13 ηοΐΐ6 ηοη βί ί666 ιηοί 

βΙίΓΟ €ΐΐ6 3ϋθρ6Ρ3Γ6, €ΐΐ6 ηοη ίθ886 ρ3ρ9Τ; θΗ6 Οΐΐί 

ηο Γιι 03^ίπΐ6 03ρί(6 ϋί ροί ηΐ3ΐβ , 61 ηοη 5ΐ 

3Η6ηϋ6ν3 3ϋ 3ΐΐΓ0, θ1ΐ6 3αϋ3Γ6 (ΐ3ΐΙ*υηθ €3Γϋ- 

η»ΐ6 8ΐ1*3ΐΐΓ0 3 ϋΐΓβ ΙοΓο: Ε*ηοη 8θηο ηιοΐιί 

30111 0ΐΐ6 Νί€6ηθ 6Γ3 6Γ6ΐί€0• ¥00113010 ηοί 6ΐΐ6 ^^ 
ϋί63 €ΐΐ6 ΟΟί 3ΐ)ϋίαΠ10 Γ3(10 000 6Γ6ΐί60, 6(ΐβ &3Γ^ 

003 ν6Γκο(;η3? Ει 1>6ηΑ οΐιβ ϋί€688ίηο 3 ςο68ΐο ιηοϋο, 

ΓορίηίΟΟΟ ΙΟΓΟ 6Γ3 ρ6Γ Γ3Γ6 00 ρΟΟίίΟοΟ 3 ΙΟΙΟ 

ηιοϋο, οοιηβ ία Γ3ΐΐο; τ6ηθη(Ιο ϋί ροί ί1 ϋλ 86Κ060(6 

3 ί3Γβ ίΐ Ρ0ηΐ6β66 ί66ίθηθ Ρ3(|;θ1θ, 6 ίο 1)0003 ί6Ζίθη€, 

β 3ηϋο?νί 63ηοοί63ΐη6ηΐ6 86ηζ*3ΐ(Γ3 ίηΐ6ΐ1ί06οΐί3, 

6 ί38εί3Γ000 Ιοί 60016 00010 83νΐ88ίΐηθ, 6 000 ΓβΓβ 
ί|;ΐ1003 ϋίΐΩ08ΐΓ3Ζίθη6, 6ΐ356ίθΙΐ3ΐ58 00ΓΓ6Γ6.Νί6ΙΙΙ6 
ϋί 10600 ίΙρθηΐ66ε6 ρ6Γΐ^Ι 803 νίΓ(ίΐ1*6ΐ)1)6ίη ^Γ^ΐΟϋΪ!»- 
8ίΐη3 ΓίρθΙαζίθ06,•εθΐη6 6Γ3 151310 ρβΓ Ιο Ι6ϋΐρ0 ρ38- 

8»Ιο. ΐ8ΐ3ηϋο 3 ςυεβω ωοϋο ν6οη6 13 ηιοιίβ ϋί 

Ρ9ρ3 ΡΐΙ({θΙθ 6(806ε6ϋ6ΐΐ6 δί8ΐΟ• Ιο ΙΟίΙΟ ί1 Ι611φ0 613 
1813(0 ίο εοηοϋί Βθ013 86ΠΐρΓ6 3 ί3Γ6ί50Πν6Γ6 ΙΙΙιγΙ 

ίη θ(;ηί ί300ΐΐ^ 608ί ίη.ΟΓΟΟΟ εοοιο ίη ίαΓιοο; 6ΐηοη 
5θ1ο ί8εην6?3, ηΐ3 οοπιρ6Γ3ν3 ΐοκί ί 1ϋ)Γί οΐι^βςΐί 
ηοη 3ν6ν8, 6 |;Γ3ΐιϋ6 ρ3ηθ ϋί ςοβίΐο ^Ιί 3ν3η7.3ν3 
ϋ6ΐΐ6 8116 Γ6ηϋίΐ6 ί8ρΓ6ηϋ6ν3 ίο 1ίΙ>Γί 3 1111 Ιίιιο. 

Ανβηϋοςί^ εοηϋοΐΐ3 8ΐ'3η^ί85ίιη3;(]03πΐίΐλ ϋί νοίυιιιί 

€05ί 6Γ6εί 001116 1•»Γΐθί, 61 83εΓί 000)6 ^βηΐϋΙ, ϋϋΐ6Γ- 

ηιίηό ϋί ηΐ6ΐΐ6Γ)$1ί Ιη •ςο3ΐε1ΐ6 1οο({θ ϋ6β;ιιο βΐ ιο35« 

8ίΐη6 ί 1ίΙ)Π 6Γ6θί» 6ΐΐβ 86 0)31 ({06113 ίθί6ΐί€6 ραΐΓία 
Ι0ηΐ3856 3* ΐ6ΓΟΐίθί 8001, β είΐ6 86Ηϋθ ϋί ί^ ρ6Γϋΐ1ΐί 
ί ΙίΙΐΓί, ίθ8κίηθ ίο ΙΟΟ^Ο ΟνΟ ρθΐ655ίηθ 3ν6Γ6 (]03ΐ0ΐι6 

6θοιοϋί1&; 61 000 ^Ιί ρΑΓνο ίθ556 ίυο^ο ί^ιιοοο ίη 
Ιΐ3ΐί3 ρίύ οοωοϋο ιΐιο ν6ΐΐ61ί3 86θϋο Ιυο^^υ ϋί ιιιη- 

Γίθ8 61 €ΐ)6 Οΐΐΐ νί6Ι16 ϋί 1^ ε3ρίΐ3 (]1ΐίνί. Εΐ ροΓ ({Ον- 
810 3ν6θϋθ βΓ3Ιΐϋί58ίπΐ3 3ΙθΙείΐία €0* ¥6(1621301 ϋ6ΐ6Γ- 

η)ίιιό ϋί ί3Γβ (ΐυίνί οοαΙι1)Γ3Π3 ροΙ)Ιί63, οΙΐ6 ο^οοηο 

νί ρϋΐ65^6 30(ΐ3Γ6 Οΐ 3ν6Γ6 ϋΟΐΙΐοϋίΐ^. Εΐ ρ6Γ (106810 

ΟΓϋίηό €θΙΙα 8ίβ00Γί3 61 οοΐ ϋο|{θ, οΐιο βί ί^εο^ββ ροΓ 

5θ1θηθ6 (ΐ6ΐΙΙΐ6Γ3ΖίθΟΟ, €ΐΐ6 8ί ΙΟΟΓ3886 0η3 ΙΐϋΓ3Π3 ϊονίι Α10Υ81Ι ΒΑΝΒΙΝΙΙ Γ.0ΜΜβΝΤΑΚΐυδ.-1Ν0ΕΧ. ριι1)Ιί£ΐι (Ιονβ ί$ΐ68$ίηο (Ιυβ (ΙϋΙ οοηΐίηυο 3 Πιιβ 
ιΐιβ ο^ηυιιο, €ΐΐ6 νί νθΐ6486 •η(1&Γ6 ρθΐ68&4?, βΐ 
€0&ί %' ΟΓϋίιιό. Ρα ί1 ηαιηβΓΟ <16' ?οΙαιιιί ΙΓΙ 
6Γβ€! 61 ί&ΐίηί ρίΰ άϊ ββίοβηΐο , ϊ ςιίΑΐί ϋϋπ 
ιι^ΙΙι νίϋι &Ι1& %α ιη&αόό ΐυΐΐί λ Υίη^ζία» βΐ €οη• 
§6|;ηοΙϋ <1ονθ βΓ3 οΓϋίηβίο. ^05I3Γοηο ςυββϋ 
Π5π ύη ΐβίκόΓΟ ίηβηίιο. 1η Ιηΐΐο ί1 €θΙΙβ(;ίο άβ^ οαγ- 
(ϋηβΐί Ηοη νί ίιι Ι((ηοηο οΐιο βνβ&ββ Ι'&ηιιηο Ιιιιΐο 
{βη6Γθ$ο ςαλίιΐοβίΐύ ςυββίοοπΙίοΑίΐί οΗβ οηΐίηόςιιο• 
βυ 1)ίΙ>Γιοΐβοΐι. Μοη βοΐο ιη ςαββιο νοΙΙβ ί3Γ6 οοββ, 
€ΐιβ Γυ886 ιιΐίΐβ Α Ιυί ρΓΟρπο, ηΐΑ βΐιβ Γί$ρ€ΐΙο λΙΙ^υ• 
ΐΐΐβ αηίνβηαΐβ άϊ ςιΐϋΙΙί οΐιβ λνβι&^βΓΟ νο%\[Λ άι ολτ^ 
ορβπι «ΙΙθ Ι6116Γ6, ΑΰοίοοςΙιέ ηοη ηΐ3η€Α886Γο Ιογο 
ϋΙ>Γί• 0β1ΐ6 86ηιρΓ6 ί^νοΓβ &(;1ί Ιιυοαιίηί ϋΐ6Γ;λΙι 
«^Ι ΐίΓΟ^Ιί ίηηλίΐΕί. ΙΙββββπ 1.2υΓ0 Ουίπηο, ΥβηβΕίληο 
Ι«ιΐΙΐ€, Ιινοιηο (Ιοίΐο ίη Οτ^ω βΐ ίη Ι^ΐίηο βΐ 1)οηί8<- 
ήοΗ) βίοβοίο, 1816116 Ίιι €«$& άϊ Νίοβηο ρΐα Ιβηιρο• 
1ΐ6•»«τ Μ €θί^ ΡβΓΟίΐο, νβδΰοτο» δίροηΐίιιο, τβηβηάο 
Α Κοηΐλ εοη ιηβΑββΓ βυΐί^ΐιηο βΓαίπι, ^ΓΟοαΓαιΙοΓβ 
ΑΐΙοτ:! ά€[ Γο (IΜ^^I1^I^«^^^ι, (Ιβ&ί^βΓ^οάο ςαββίο πΐ€8• 

ΜΤ Νίοοίό ίαίρΜΆΓ Ιΐβαβ^Ιβ ΙβΙΙβΓΟ βΓβοΙίβ, €ΐΓΐ68β 
άϊ $τηΛ»^ €ΐΐ6 Γ »€€0αΙ«886 οοΐ €«π1• Νίοβιιο, €ΐ 
ύ<Μί ί)Β€β, 61 Ιο 05& ΒΟΑ 81 ίέ(1θΙΙί88ΐΐΙΙ0> 61 II ΟηΠίί- 

ΐΜΐΐ6 Η Γό ύ\ ροί 2ν6Γ6ςυ6ΐ1ον6βοον]ΐ(Ιο, 61 (|;ον6ηι»ν3ΐ 
Ιυΐΐλ 158 Ι* βυ* €*8>; β ^ν ΟΒ^ίοηβ οοΙ ιηβχο ιΐί 
ΪΛτψΙι «νβτβ ςυβΠο νββοοναάο, 61 &1 ρζάη βΐ α* 8υ;ι 
ϋΙΓια (ΙΊ ςυβίΐί <Ι6Ι13 €Ιη6{)«» ίη πκχίο 6ΐΐ6 υΙΐΓ6 λΜλ 
ϋθ€ΐηη« €ΐΐ6 ίιηρ&ΓύΑ ΰΑ8» βυα, 6ΐ 16 (Ιί^ηίι^ €ΐΐ6 

6ΐ>6 ΟΙ6<1ί3ΙΙ116 Ιυί» Γ6ϋ6 «¥61*6 81 ΜΟί Ι3η11 υβίοί, 6ΐΐ6 
|1ί ίέ 1Ί€ΐΐί» 61 ί600 ί3Γ6ϋρ8<ΐΓβ εΑν8ΐί6Γ6. ΜϋΙΐΟ 

§1ί ίιιιοπο οΜί^Αΐί ^11 Ιΐϋοιιιίιιί (Ιοϋί 6ΐ (Ια ϋ6η6• 
ν6ΐΐ6η(Ιο ίη οοηο ηΜΐ68ΐΓ0 Ργ«ο66860 ά\ δΑΥοη&ι ϋί 

ροί ίυ ρ•ρ9Ι δίβίΟ, Ιο Ιθΐ5β ίη €38» 61 ί&66ν8£;1ί \β%' 
|6Γ6 €6η6ΐ6ΖίθΒί ϋί§€010, 6ΐΐ6 6Π1 ηΐ&Γ3γίβΙίθ80 ί$- 

€011811, ρΑΓβηάοβΙΙ ϋυοαιο άοΐΐο ί6€6 κηΐο €οη ριρι 
ΡΐΒ|ο1ο, €ΐΐ6 Ιο Γ666 ΪΛΤβ\ €8ηΙίη«ΐ6| ΰΙΐ6 ηιαί ηοη 
Μ^6ι»ι)6 8υΐο 86ηζ3 ί1 ηΐ6ζο βυο. 01 ροί Γ6ΐ)6 Γκο 
ία νοΙιι 86 η6 ρ6η(Ι λ883ί ηοη Γι ρ3Γ(η(1ο ίίυ86Ϊ88ί 
ςυβΙΙο €ΐΐ6 ί8ΐΐΜΐ3ν&;61 86ΐηρΓ6ΐιιΐ6Γνβαιΐ6€ΐΐ6)^Γϋηαί 
ΐΜΐυ6β€] 81 ρ8({Αυο ϋί0Γ8ηϋί$»ία)3ίηκΓ3ΐίΐυ<Ιίη6. Μο« ΐενιιΙ 
Γβηϋο ρ3ρ3 Ρ3(|;οΙο, οοιηβ Ιβ €08ϋ 8'«ηιΐ398ίηο, ηοΙΙο 

νθβΙί(^βί^^ί^>'^• ^^^ ^«^^^^^ ηΐλ68ΐΓ0 ΡΓ«Ι1ι6(!8ε0 άϊ 

δανοηι ρ9ρ3 Γαιιο Γηγο 6ΐΓ(1ίη&ΐ6 άΛ Νίθ6ηο. Ιη ςυ6- 
811 Ιβζίοηβ (ΐ6ΐ ροιΐΐίηοιΙοΒ(:^8ΐήοη6 ηοη Γι ρΐΓ6η(Ιο 
Ιιιιοιηο βυΠΙοίβηΐβ ι Ιιηΐο ρ680» ηοη |{1ί ()6116 Ια νθ66 
βυιι. Υεηυΐο ιΙΙι (Ι6|;υί1^ι ά%\ ροηΓιΙίοιίο, βιΙ ίΐ €ιγ^ 
ϋίηιΐβ ηοη νί ινβν» ηιοΙία οοςηίζίοηβ, ίηΐ6Γν6ηη6 
υη ϋΐ εΙΐ6 ιηάιηάο ί1 ριρι ία οιιιβΙΙο ι νβάοΓβ 1β 
£Ίο]6 άί ριρι [Ρι^οΙο (Ιυ6 αίΓϋίηιΙί νβηβζΊΐηί ιιί- 
ροΐί ά\ ριρι Ρι^οΐο, οΐι' βηηο ίηΐ6Γν6ηυΐί ι 6ΐ6|• 
{6γ1ο ριρι 6θη οοΠθ οοηάίζίοηί, ίη§ίηο€€ΐι1ΐΓθη8ΐ 
1* ρίβάί άιΐ ριρι 1* ϋοωιηϋΐΓ^ϋ Ιι ϋοΐι ρβΓ 66ηβ 
Ιογο Οοζζβ 6γι. ίιΐιΐι Ιογο ρΓοαΐ688ΐ. 11 ριρι 8ί νοΐ8β 
1 Νί66ηο ν6Γβθ8ηιη(Ιο8ί <1ί Ιαί 86η(Ιο Ηαοιηο ά\ ΐιηΟι 
ιΐΚοπίίι ςαιηΓ6η,6ΐ ι1ί886: 0α68ΐΙ 8θΐιο Ιιοηί Μϊλ 
εΐιΐ68ΐ• II ειτϋίηιΐβ Νί6βηο Π8ρ086 : Ε 8θοο ΙμοΙ 
Μΐι εΐιίοΒΐ» I ςιιιΓι τοί ηοη ροΐ6ΐβ^6 <!ον6ΐ6 %ι{\Άτ* 
{II νΐι. ΡβΓ ςη68ΐο ρβΓ ιΙΙοη ί1 ριρι Ιίοβηΐίό ί άαβ 
ειηΙΙηιΗ 86οιι άίΓΟ Ιογο ηπΙΙι, ιοίο ροΓ Γ ιυΐοΓίίλ 
<Ι6Ι 6ΐΓ(1ίιιιΐ6 Νίοβαο. Οη ινβικίοΐο Γιΐΐο' Γ1^6 οιγ- 
ιΙΙηιΙβ» 6886ΐΐ(Ιο Ιιυοιιιο άϊ Ιΐαΐι ιυΐοηΐλ (|υιηΐ*6|Ι1 
6η, Ιο ιορροπιτι II ριρι ηιοΐβιΐιιιιοηΐο, 6ΐι* 6|ϋ 

1816880 ίη ΟΟΓΙΟ άΐ ΑΟΟΙΙ, 61 ρ6^ ςυ68ΐθ Κ» Γ666 1β- 

βιΐο ίο ΡηΒ€ΐι ΙιϋιηιηίΙο ςαβΙΙο ^Ιί ΙηΙβΓνβαηο» 

€ΐΐ*6((ΙΙ 8*ΐν68861 ΟΒΟγΙγΟ ίη <|ΙΙ69ΐθνίΐ($|[ίθ,80ΙΙ(Ιθν69" 

€ΐιίο 61 Ιΐιί6πηο, 6ΐ ιηΐ88ίηΐ6 ινβηϋο ηιιΐο άί ρΐ6ΐη 
€Γυ«ΐ6ΐί88ίηιο. Αηάό ίη Ρηηοίι, Ι>6ηοΙιό ιηιΐβοηίβηΐο 
(οιιοβοβηϋο Ιι €ΐ£ίοη64 ΡβΓοΙιβ |;ίαηΙο ίη Ρπηι-ίι ρ6Γ 
Ιΐ ιηιΐι (1ί8ρο8ίζίοη6(ΐ6ΐ ρΗηείρβ 61 ρίΓ Ιι 8ΐι& νιπβιΐι 
6ΐ ίηοοηβΐΰηζίι ηοη %\\ Γα ωοΐιο ιοοβίΐο, βΐ Ιιίιο^ 
Κη6 8ΐ ρ8Γΐί886 €οη ρο€ΐ Γίρυ(3ζ1οιΐ6• €οηο8€θη<ΙοΙο 
61 8ΐίηιιη(1ο Ι88ΐ1 ΓοηοΓβ ΙβΟ >® ^^^ νβηηβ ίη Ιΐιΐίι; 
βοηάο ν6€θΙ)ίο 61 ίηίβΓηιΟ 61 ηιιΐβ €οηΐ6η(ο ιαιοϋΐό» 
61 ίη ροοίιί άϊ 8ί ηιΟΓί. Τυΐΐβ Ιο 6086 Ιαπιιηβ Ιβ ρίύ 
Ιι»ηηο ςυβδίο Οη6, 6ΐ ΐΒα88ίηΐ6 ()06ΐί6 8θηο Γοηάιΐβ 
ίη 8α Ιβ 6086 Ιιυπιιηο βι 8υ ^Ιι Ιιοιιοπ; 61 ρβΓ ςιΐ68ΐο 
έ η6883ηο νοΙίιΤΒί 3 Οίο ίιι Ιυΐΐ6 ίο η08ΐΓ6 θρ(^Γΐ- 
ζΐοηί. Ρίύ 6080 ϋο^ηβ Ιιι ίϋιο ί1 βίΓάίοιίβ Ν1θ6ΐιο« 
16 ςαιίί ηοη 8οηο ηοιβ ι ιηβ; ηια οΐιϊ ιι* 3\τ^ ρϋι 
ηοΐίζίι, ροίΓίι ιηοπίιιηβΗΐο ββπνβΓβ Ιι \1ιι βαι. ΙΝΒΕΧ ΚΕΚϋΜ 

ΡΒΛΙΟΙΡϋΑΒϋΜ. 

ΛενοοαίΗΓ ίβοίον αά ηηνη€Τ0$ €να$8ίοτ€Μ (βχίηι ίηβύνίο». ΛιαηΐΜ, ϋατάίηαΐί» ατϋΗίΒρ. ΑνΒηίοηβιΐδή^ ίη οοΜί- 
ύϊΜ ρο$1 ΝίΟοΙαΊ V ο6ί/ιιπι Νήαηί βΐ^αίοηβηι άαΐνΓ• 
^βΐ, ο7κ ΛΗά€% οοηΐτονύπίΰΒ ίηίβτ ΓταηΜοαηο^ €ί 
ΟοΜίΗΜηοί, 59. 

Α1^€τραίη^ {Νί€οΐΛΗ$), ϋατάίηΛίιι Ιί(. ^<?. €ηια$ 
ίη Λ€τη$αΐ€ηί^ %ηα £ΐιιη Ρεντατίο η^ατΜοη$ οΰνίαΜ 
βι Οναχο ίΐηρ€ταΐοη αά €οηο'ύ\ηη ηηΐεηΐί, 9. ΑΙΒβτίηΒ (ί,ηάοίίίΰΗ»), ηαίΊοηε €αΙΐΛ$, α Ρίο 11 εατ- 
άίηαΙί$ €ηαίΗ$, Λ8. 

ΑΙρΙιοη$η», Ανα§οη%(Β €ΐ 5ιη7ίέΡ Γβχ, Ββ$$αηυίΐαΗ 
αά $6 νεηι^ηίβηι Ιιοηοηβοε β^χιρύ^ 54. 

ΑηαηαηηαΐΗΒ {Ιαεοδηί), βρί$€ορυ$ Ραρκηείί^ α 
Ρίο Π νιί€τ όανάίπαΐβί ^ο/»^πρ<ι^I. 78. 

Αηάτ€α$ ($.). Ε]ια εαρΗΐ $ ΡεΙοροηπαο Αηΰοηαιη 
βΐ Νανηίαιη, αο ίηάε Ηοηιαιη ίοίειηηί ΰΠΜ ροχηρα ίχβ^ 
άϋϋΐιιιη, 19. ■ 1€ΙΧ 

ΑροΙοςαιεαηι, Νίοΰεηί ορη$ ϋοηίνα ΡΙαίοηί$ ζαίαπι- 
ίΛαΙοτβη ηηαηίΐο ίη Ιποβη ρνοάίετϋ, 72. 

ΑραϋοΙίΗί (ΜίϋΗοίΙ) ΑΓηΙοί€ΐί€θ$ εΐ ρηεάρΗβ 
ΤΗϋοάοηιιη ϋαζαηι ίοήρίο ί绀€ΐαΙαΓ^ 70. 

ΑίηδαΐΰΗΜ Βρ%$€ορη$ Ιοαηη€$ οατάΐηαίιηηί οοΙ• 
Ιβρίΰ αζοΗΗΐητ, 48. 

Β 

Βα)αζβί€$^ ΤηΓϋαταΐΗ ίιηρ., Οροίίηι ο(>»ίάβί, βΙ 
ραηΐο ρθ5ΐ ρτοβ^αΐητ 6% νίνν« οαρΊΐητ α Ύαη^βτ^' 
Ιαηο^ 7. 

ΒατΙ)Η$ (ΡβίΓΗί) Βρί$εορΐί9 Ττορίβηίί$9 Οπΰοβ αε 
ί,αίιηε άοανα^ 3. 

ΒδηίίνοΙη$ (ί,ηάονίοια), 6η$β %α€το άοηαίΗ$ α Νϊ' 
€θίαο V, Η ρηΰΐίΰβ Ιαηάαίια α Β^Μαποηβ, 30. 

Βέααηοη, ηαοαηηοβΐ Ιοοο ηαίη», Ι. £;ι« ίίηάια 
€ί ιηοηαεΗαίΗΛ ίηίίία, % 3. Οηο ηοηιίηβ αρρβΙΙαίαν 
ίη ίαεηΐο, 4. ΑτΜερίΜΰορπ» ΝχοωΛ €ΤΒαΐη$ αά οοη- 
α/ίΜηι Ι'7θΓ«η/ίηιιηι χβηίΐ, 8. ύτΛΰοτνίΐα ορίηίοηα 
ρήηιο ίΗΒίητ^ 1 1. Μοχ Ιιαίίηίι [αν€ί βΐ πηίοηβη $€- 
άπίο ρτοηουβί^ ϋ. Ιη ΟτζΒΟίαηι Γβάϋ αο ιΐαΐνη οατ- 
ώηαΐί» αί) ΕηρβπίΟ ΙΥ ϋτβαίητ, 18. ΟοΙηΙΜ βί Ο, 
βίΝΐ^ηκη ροβνηαία ίη ΙηΰβΐΛ βτηϋ, 19. Ηοηα ϋΟΛΜίΛ 
ΟίΐβΓαήηηι ίη*ιΗΗίί, 20. Βαίίϋοα 88. XII Αρο${θ' 
Ιοταηί ΰπΐίαηι Γ^χΐί/κίΐ, 23. Οταή ήΙα$ ίη ηιοηα$ΐ6Ηο 
€νΐΙρΐ(Β Ρ€τταίω ηιηίαϋο βΐ νηίρο ίήΜιητ, ϋ. /). 
Ι^ίυΓβηίίΙ ΐΝαΓ<2^π< €ονρΗ$ βσ ρίΰΒ$βηα ^^^ο^η^ιηηί^ 
27• />. Β€ηΜΓάίηί 8€Ηβη$ί$ ΑζΙα ΒΛρβηάίί,ίΗ. Βο' 
ηοηίω Ιβ^αίν* €οη$ΐίίηίΐητ, 29. 6'(Βηο6ίιι»ι ΜβΒ»α• 
η€Μ€ αάηι\η\$ίταί βΐ Μάβηι €τ(ΐ'€α$ ίϋίβτα^ ίη$ίαη' 
ταΐ^ 55. Βα$αΊ€αηι 88, XII ΑροϋοΙοΓαηι αά Μίηο• 
ηΐϋΛ ίταη9[βτί, 38. Ιη ΜαηίηαΛΟ ΰοηυεηΐη ρήηάρβί 
αά ΰβΙΙηηι Λαοτίΐιη Ηονίαΐην, Αϊ, Ιη €€ΐ'Μαιήαίη /β- 
βαΐΗ9 ρΓοβοίϋάίίΐτ^ 44. 5. Αηάνβω €αρηΙ ε Νανηία 
Ηοηιαηι «(«/ι τΙ, 50. ϋοίηο^ίνηι ϋνϋρίαΐ'ΐ'βΓταΐΛ τβ- 
ρεηέΗΜ α€€ίρίί, 53. ΡαίήατοΗα υρο/ί/αηικ €ΐ€αηί 
ϋτα^ΰοδ αά ηηίοηβιη ΗοΠαίατ, 55. ^Ηά€X οοηΐτονεΤ' 
$Ί<Β ίηί$Γ Οοηΐίηί€αηο$ €ΐ ΜίηοτΊία», 59. ί,εραίηζ 
αά ν€η€ΐο$, 60. Υβηαηίη ϋΗαήΙαίί$ $οααίΗίΐιηι ά- 
ηβΐιο $αοτο άοηαΐ, 61. Τείίαηβηίπηι ΰοηάΗ, 6^, €ί 
Αμρεηά, η. 7 €1 9. Ραιι/ί // αΗηορναρΗηηι <μ6ι<;π- 
Β€τβ αάαείΗΒ, 06. Ενί^ωα εαρία, ΙίαΙο$ ρήηάρβ$ αά 
Μίκη ίη Τηηαί βχάΐαί^ 67. 8θΓίΙ}ίί -οοηΐτα ΡΙα- 
ίοηΐ§ €αΐΗΜηίαΐοΓ€}η^ 68. ϋοηίΐϋζ ρβηεταΜνΛ Βαιί- 
Ιιαηί οτάϊηύ ρτα:€6ί^ 78. Ε€€ΐ€»Ίαηι Τα^αιΙαηαηι άί- 
ηΐίίίίξ βΐ αά 8αΰίηβΜ€ηι τβάίί, 81. ΒίδΙίοίΗββαηί 
$ηαίη τβίρηΰΐίϋίϋ Υβηβΐω άοηαΐ^ 83. ΡοηϋβΰαίΗ 
€Χ€ίάα^ 91. Ιη ϋαΐϋαηι Ι6ςαΐιι$, 91. £ ΟαΙϋα ίη- 
βΤΜΗΜ ΓβΌβΤίίΐΗΓ €ΐ Βαΐ'βηηο! θΙ)ίΙ^ 95. 

ΒοΓ^ία (ΑΙηΗοΜΗΒ), ροηΐί(βχ €Τ§αίν$ €α11ίχΐί III 
ηοηΐβη αΜΜΜί(, 35. ΒεΙίΗηι αάν€ηη$ Τηηα^ (οτίΗβΓ 
Ητρβί, 34. Ε]ηί ηιοη, Μά, 

βο$$ί (ΜαΐΐΗαί) οραίβηίαηί ρτο Ιβοδ $ηξηρίΗαΓία 
Βοηοηίω α Ββαατίοηβ ρνοηιαίραΐα, 30. 

ΒναεάοΙίηΗί Ρορριαί^ Νιοαεηο (αηίΐΐίαήί^ 21. 

Βη$5ί$ (Ιοαη. Αηάτβαί άβ)^ βρίί€ορη$ ΑΙενίβη^ 
ι», 87. 

α 

^(^$α^ίηΗ$ (ΙαΙίαηπή , €ανάΊηαΙΙ$, εοηνίΐΐο Ρίο- 
τεηΐίηο ϊηΙβΓβχΐ εΐ ρΐηηε* άί^ρηίαί εαιη Ματ€θ ΕρΗε^ 
λΐιιο, 14. 

ϋαΐαηάηηπί^ εατάίηαΐΐδ εΐ ερί$€ορη$ Ροτίη€η$ί$^ 
νηα εαηι Νϊεαηο οοΜίΙί» Βα$ίΗαΗί ΟΓάίηή ρταε^ 
ε$1^ 79. 

€α1άβτίηη$ {ΠοιηΐΙία$)^ ετηάίΐίοηε ίη$ίρηί$ εί Βε$' 
$αήοηί$ [αηΐίΐίαή», 21, 89. 

€α11ίηια€ΐια$ αηοΐογ ικαπίΐη οαΐαηύΐαΐηηι α ΡΙα- 
ίίηαάί€ίιι$, ΙΟΙ, 

€α11ηΐη$ {Αηάτοηί€α$) άε{εη$\οηε^η ΒΜοίρίΐ Τίιεο• 
άοή €αχ4Β εοηίτα ΜιεΙιαεΙεηι Αρβ$ίοΙΐΗΐη, 70. 

ϋαηιραηια (Ιοαηηέ^ ΛκίοιιίΐΜ), ερί$€ορΗ$ Ιηιεταηι• 
ηεη$ί$^ ροε$ί αε οταίοήα εείεΰήί, -ϋ. Ε Οεπησηια 
τενοεαΗ ρετ Νκαηηηι ροΒίπΙαΐ^ 89. 

€αηοηί€ί όαζίΗεο! 88, XII ΑροΒίοΙοτΗΐη ΝΊοωηι 
9ρετα αά ί^ηαΐΗΟΓ ΐαηίαιη τεάααί εΐ ηοή$ τερϋΙίΒ 
ίη$ίη^€ίί, 23. ϋΕ νίΤΑ ΕΤ ΗΕΒϋδ ΟΕδΤΙδ ΒΕδδΑΗΙΟΝΙδ ϋαηοηΐεί 88. 8αΙναίοηί εοηρν, ΗΗεηαηα: εωηο- 
^ιΊιιη 5. Λοαηηη ΕναηηεΙίίΚΒ α Νίοεηο νε$ίρηαΐΜηι 
οϋίίηεηΐ, 44. 

Οαρταηίεα (Οοηιίηιεύί), εατά, Ιίί, 8. €γηγμ ί/ι 
ίετη^αίεηί, 35. 

€ατίΙοηΛ {^α^οIίΗ$)^ α Ρίο II εανάίηαΙίΜ ετεα• 
Ιη$, 48. 

€ατνα]αΙ {Ιοαηηε$), οαΓάίηαΙίΒ^ ίη Ηαηραήα Ιε • 
ραίΜ^ 43. 

€Ηαΐ€ίάεη$ίί ΕοεΙεΒία α Ρίο II ΝιεοΒηο εοΙΙαία^ 55. 

€/ινί^$οοοοεεΛ {ΟεονρΗα) ηηη [πεήί^ 3. 

€θ€€ία$ 8αΰε11ΐ€αί (Μ. Αηίοηίη$)^ ρΗιηη$ ϋΙίΙιΟ' 
ΐΗεεκ />. Ματοί €η$ίο$, 84. 

ΟοίΗηηα (Ργο^ρ^γ), εατάίηαΗ$^ Μαηίηί V €Χ (τα- 
Ιτε ηερο»^ 35. 

€οΙαΐΗί ΙρεοροΙΗαηι ροεηαΐίοη α Βε$$αήοηε ιηνεπ- 
ίηηι, 18. 

^οη^^ι^αίη α6 ΕηρεηίοΙΥ Ρετνατΐω ίηάίείΗΜ, 8. 
νίοτεηϋαιη ίναη$ίετΐΗΤ, 11. υηίοηε ρεταεία ά%$$οΙ^ 
νιΐΜΓ, 16. 

€οηάαΙιηεήΗ$ {Αηίοηίν$) ΐΗτεηΐίΗη ροηίίβείατηηι 
ρτίΒ(εαιί$, 8. 

ΟοΗίϋΐΗίίοηεΜ £). Βα$ίΐα α Νίεσιηο ίη νετηοεκΙαΜ 
ίίηαααηι εοΗυεηαί, 35. 

€ήηΗη$ {ΡεΐίΗ$) ΝίοΒηί €ωία$ ΙίΐΙετατΊοί εοίηιηε' 
ΜΟΓαΐ^ 19. 

βΓαάί (8.) άε Ροηίε ΑνεΙΙαηο ηοηαίΐεήηη Νί- 
εωηο εοηΐίΗεηάαΐΗη^ 75. 

ννρρίίΐΒ Ρετταΐα εωηο^ιητη ίίίακηί ορετα αηΙΙ(ΐ%ίο 
ΒρΙεηάοή τείίίίΗΐηηι, 54. 

€η$αηη» (ΝίεοΙαηή^ €ατάίηαα$, ΚοίΛΰβ Ιεραΐη$ ίη 
αΙί8εη(ία ροη<ί/$«ίι, 40. 

€ΐΐήα€η$ ΑηεοηίΐαηΜ, 18. ϋεηιείηίϋ ΡαΙοεοΙορηΒ^ ΟτίΡεΙ ίίηρεταίοτη ίταΐετ^ 
επηι εο ίη ΙίαΙίατη αά εοηείΙίΗίη νεηίΙ, 8. 

ί>ιΐ(:ί< ΒίίΓρηηάϊα! #ιιοι Ρϋεωηο Ιε^αίο άε ραοε οοΙ• 
/οςιιιίκιη, 94. 

ϋαχ Υεηείω τείρηΜίεϋΒ €ΙιτίΛίορΗοτν$ Μανηα 
ΝιεκηηίΛ Ιεραίπηι Η»ηοηβΰ4 εχάρίΐ^ 60. 

Ε 

ΕηΙχβα α Ύητοη ηιαρηα €Ηη$ίίαηοΐΗηι ϋταρε οε- 
ΟΛραΐα^ 67. 

Ε$ΐοηίενιΙίε (ϋηιΚεΙηΐΜ ά*), εατά%ηαίί$ ατεΙιιερ, 
ΒοίΙιθίηαρεη$ί$^ 37. 

Ενρεηίηί ΙΥ ροηΐΊ(. εοηείΙ'ΐΗίη Ρεττατϊω Ίηάίαηηι 
ίηοΐιοαΐ,^, Ιηάε ΡΙονεηίίαηι Ιταηιίετί , Η. 6ο/ι 
€ΐ7ίιΐίη άιηιίΐΜ εί ραηΐο ροίΐ ΝίεαιηΗηι οαΓάίηαΙεΜ 
ετεαί, 18. £;ιι• ιηοη, 26. 

Εαρεη'κΒ (5.) ίαεεΙΙηηί α ΒεΜαΗοηε οτηαιηηι νε- 
$ΐίΐΗίαηΐ(ΐαε, 67. 

Ρ 

Ρετηη$ {ΜιεΙιαεΙ), ϋαηιραηί ορετηηι εάίιοτ, 102. 

Ρίανΐοί ΒΙοηάνα^ ΡοτοΙίνίεηεη, Βε8$αήοηί αιηί€»6 
είΐίαη^ϊϋαήι^ 21. 

ΎΙοταναηΐίη» Αή$ΙοίεΙε$, ίηίίρηη ατΜίεοΙία, 100. 

Ρχάη$ ίηΐετ Ρίαιη II εΐ Τηηαη οοηΐτααηηι εΐ Υε- 
ηεΙΐΐΛ ίη ΰ. Ματει (οτο ρπΗΊοαΙητη, 6^. 

ίήάεήα Οοίχαπί ίη 1]τί>εηι αάιεηΐΗ$, 85. . €αΙίηοίη$ (Αηάτοηί€η$) , ίηοηαεΗη$ ϋροΐίίαιπίχ, 
Οτσιεω Ιίηραω άοόΐοτ ίη εωηούίο ΒαΒίΙίαηο Μ^^α$ιι- 
ηεη$ί^ 36. 

βάζα (ΤΙιεοάοηί$) ΟτωείΒ Ι,αϋηα^ίΐηε ετηιϋΓιωήί 
Ιαηάε ίη$ίρηί$, 69. 

Οεηΐίϋΐίΐί (Οεονρίίΐ$) ΡΙαίοηίεοτνη άθ€ίΊ$$ίιηΗ&, ο. 
Ε/ΐΜ ορετα; ίΐιίι). 

€ΙιΙ€α$ [ΜίεΙιαεΙ) Ιίίίετα$ Οτωεα^ άοεεί ίη εοεηοΰίο 
Με»$αηεη$1^ 36. 

6οάα$ (ΡααΙιι$ (ίρ), ΡετρηίαηΗΒ, Ιαύιοτα εονοηα α 
Βε$$αήοηε άοηαΐηα, 75. 

Οοηζαρα {ί,ηάον'ιεΗΒ) Μαηίαο! ηιανεΐιίο, 40. €1 ΑίΟΥδΙΙ ΒΛΝΟΙΝΙΤ αΟΜΜΕΝΤΛΚΙϋ^. -ΙΝΟΕΧ• ρι " Οοηζαρα (Γταηάίοιίί), οατάίηαΙ'ΐΒ α Ρίο Π 

ίη$, 48. 

6ί^ιηηα$ΐΗίη 
Ινιη, 51. 

Ι ΒοηοηΊ6η$6 α Β€$$ατίοη€ Γβι/ίίκ- (ανβί. Είη$ τηοη €1 ί$ίάοηι» ΛιιίΑ^πΐΜ, ίηείτοροΐ. 
Β€ϋαήοηβ ΐΛΐίηι» άορηιαΐίΰΜ 

Ι 

^α^οI>Η$ Βήχϊ$η$ίί. ίη €9ηίτ9Ό£ηία ά€ ίαηρη'ίηΒ 
€Ηή$ίί βοιιιίιιίίβηβηίΐΛαιιΐΜΛ|[ΐιαιιι«,•ο9. 

4οαηη6$ΡαΙ(ΒθΙθ9η$, €^Λ^ο^ι»ϊιι^ίιιρ., ιη ΙΙα/ιαηι 
αά €0Η€ίΙίηίη €Ηίη απίω Όνοο€ήΙηΛ$ νβηίΙ. •ί Ι'Μ/ηιιο 
ηοηύΐκή τΜτεηϋατη εχΜΰΗ. 8. 9. ΙοηοΗισ άνηίΜΟ 
ιη ΟπΒάαιη τεάΗ^ 16. 

4ο%€νΗΗ$, ραΙήατοΗα €ροΙίΐαηη$^ αά εοηαίΐΗΐη »β- 
ηίι €ί ρι*6/ι<:5 ροηίί/ΐΓβιη αώί, 9. Ηοτϋ ντοχιηΐΗ$ 
ηηιοη€ί» ρετίίή αΙεήΜ εηρϋ €1 /Ι(1βί ρτο(€^%χοη€ηι 

Ηιύη%αηΗ$ (ΗοΓαιίΜ), Ααοτηηί \¥Ιοτ€ηΐΜ €θη• 

ζ'ιΐύ εάϋον, 57. 

1- 

ΐΜ€αή$ ΡΗϋαηίΙιτορίηΜ (Αΐ€χιη$), Νίοεηο αϋΐί- 

ηι«, Π. .... /« 

1.α<«^η'β (ΟοιΜίαηίίηιιβ), ίιιιΐίίπιι Μίβτατηηι 0Γβ- 

€αη(ΐΝ ρτοΙαΜΤ^ 56, . ιι 

ΙαΐΊίηηάίηηι ϋβϋΰΐίίρηοΐω ηοΌΰΒ ρτο άοίβ $α€€ΐΙο 
5. £ιιαΜΐί« βΜίι/ΛαΙ«Γ, 80. 

ΙακΓ^ηΐϋ (5.) ΐϋβΓίι/Γά €θτρη$ α ίήον$ ϋατάίηα• 
Ιίύν$ τβΰορηϋηίη, 27. 

ΐ€Χ ίΐΐΜίρίΜβπα ρβΓ ΝίΰίΒηηηι Βοηοιηίϋ ΰοηίΐι- 
ίΛία, 50. 

υ$ ιηίβτ Οοηΐίηί€αηο$ βί Ρταη€ί$€αηο$ άβ ΟΗτΐαί 
ϋοιηπά $αηβαΐη€, 59. 

ΐΜάουίΰΜ υ, ΟαΙίοτΗτη τ€Χ, Νκωηι οοΙΙοί/Ηΐιΐίη 
€ΛΜ άηοε Βπτρηηάο ά9 ρούβ $Μρ^^ιηηί Αα6«(, 94. 

Μ 

ΗαΙαί€$ία ($ψ»ιηΜηάΗ$), Αήπιιηί άοηιίηη*, €οη- 
τΜίΛΜ ΜαηίΗαηηΜ αάϋ, 40. 

ΜαΜΟ! (ϋ.) β€€ΐ€•ία φχίτα ηίΗτο$ Βανβηηω Μίηο- 
τΗί$ α Νιοωηο εοΜβαα, "ϋ, 

ΜαηΐΓ€άΗ$ (ΤΗαάάαΜ) Ροτοΰοτηβΐϋ ρτίη€€ρ$, 51. . 

ΒΙατΜο Μοηιί$Ρ€ΤΓαα ννί//(^ΙηΐΜ< ίη οοηυβηΐη 
ΜϋΛίΜηο, 40. 

Ιίαταα^ αηΗιεραΦορΗ» Ερίιε$ί^ £«αΙίηί άοςηιαίΐ• 
ορρΗ^ηαίοτ α€6τηιηΗ$^ 10. ϋπΗ* οηαύΜΟί ιηίβτ οοη* 
ηϋί ΡαίΨ€$^ ά€€Τ€ΐηηι άβ 8ρίήίΗ$ $αη€ΐί ρτοΰβαίοηβ 

ΜαίΗίΟ! ν€§ί ΡαηΐΛοηίΰΒ αιιηιιιι ίναάίΐηηι α Ρίο " 
Γ^ϋ^ΐΜΐιι ίη Ιί€ΐΙί $α€τί 6χρ€Μα$, 65. . 

Μλ*τμ$ €ΗΐίΛΐορΗοτα4, νεηβΐΐατηηι (ίαχ, Ββαα- 
ήΒ^ΜΜ ΙέβαίηΜ ρετΗοηοΗβΰϋ βχάρίί^ 60. 

ΗΜαΐίο ήίΜ*ίη ακηοΐ^ίο €τιΐρί{ΒΊ*\τταίοί^ 24. 

Ν 

ΝίΰοίΛΜ»^ ηαηΜο Αίαΐίηηί, αΰ Επρεηΐο IV 
ο6οΐαΑΐ ιηίΜΐΜ ίΐηρεναΐοή €ροΙΗαηο Εβηαηαιη ρε- 

ί€Ηΐί, 9. 

ΜζοΙαί (8.) €α$ΗΐοτΗϊ» εαηοΙίίΗηί ίη Αραϋα α 
ΤΗΓ€ί$ ΰαρίΗΜ αο άίτηίίΐίη^ 19. 

ΧίϋύΙαΗΜ V ρο•ί ΕηρεηΗ ιηοτίβτη αά ροη(ίβ€αίΗηι 
ίρ«^ΐΜ,26. Ε]Η$ «ΝΐοΓ ίη τβνη ΙίΗβτατίαίη $1 Ηοηΐίηβ* 
άν€ΐο$, ϊϋίϋ. (Μηα {ΑΙβχαηάετ άε)^ ύατάίηαΐη ίίί. 6*. βίΐιαηηατ, 
άοατΐηα $1 νϋω εαηΟίΜοηία ίικί^ΑΜ» 50. 

ΟταίΘήίίΐη κ^οΙλ €ΙίαήίΛΐί$ α Λί^#ι•ο ίη$ίρηί ϋί* 
Μ^/ίο άοηαίηπί, 61« ΡαΙ<Βοίοιιη$ [Ίΐιονηαί), β ΡβΙοροηηαο (η(ΐί€η$, Ο. 
Αηάτεοί εάρνί ίβΰαηι (€Τΐ ίη ΙίαΙιαηι^ 49. 

ΡαΐΥΚίΜ (Αίΐί/ΐϋΙίηι») ιί}Μοη6 $€ήρίΛ, 86. ^ 

Ραηία» Ι! βΐ€€ΐΗ$ ρύηίί(€χ, 65. Ε]η$ μογ», 91. 

ΡβΙοροηη^ίΗ νήη ΤηνοΙΰΛηι ηΐνεπΗβ τερβΙΙηηί, 42. 

Ρβ^ο«ι*«(^V^^ο/αι*«), 5ίροηίί αηΚίερηΰορΜ €ΐΒ€$' 
$ατίθηίΜ α/ιιηΐ}ΐ»5, 21. 

ΡΗίΙβΙρΙΐΗ$ (Γταηάίοη»), Το/«Μΐίη•ι», Β€*$αήοηί 
αηΐίοηί βί (αίηίίίατί$, 21. 

ΡΗοεηοΙιυίη αηίά^ 54. 

ΡΗταηΐζα (ύεοτρίΜ)^ 9. 

Ρίζ€η% {ίαοο\ίη$), Ργαηά$οαη% οτά'ιηη^ ΊηΚτ αίνο* 
ρο$Ιβα τβΙαίΜ^ οτίΐ€6$ί§ηαΙο$ ϋοΙΙίςϋ €1 χη ΡοΙοροη- 
ηΜΜίη ιιιίΐΐίΐ, 42. £}ικ αηιίτονετύα ΐΗβοΙορίοα οαηι 
ϋοηιΐηίοαηίϋ, 59. 

Ρί€θΙοτηίηβα$ (ΓΓΛη^ί«^Μ«) , €ανάΙηαΙί$ , Ρϋ II 
η6ρο$ €Χ %οτοη^ 50. ίη ϋβτίΗαηΊαηί ΙβραΐΜ, 88. 

ΡίΐΜ ϋ, ροηΐψχ εΙβοίΜ ρολί ββ//κΙί ο6ίΙνηι, 57. 
ΝΊοαηνίίη Μίηοηίατίΐηι (αηίΐΐίω ραΐτοηηηί €οη$ύΐΗΊί, 
39. Μαηίααι ρήηάρίΐηι ωηνβηίηηι ίηάίάί, 59. ΙΥί- 
εαηο ϋΒπηαηίω Ιεραίίοηέτη ζοτηηιίΐίίΐ, 45. Ο. Λϋ- 
άη<Β οαρηΐ ιη Υαίίεαηαη ^αιίϋ^απι ίταΜ[βη, 50. 
Λ(<ι^<ιι< ΤιίΓοαι /(β</ιιι ονη Υβηβίί* ίιιίι βΙ ^Ιπΰοηαηι 
ρτοβοπεϋητ, 65. £)Ίι< νηοΓ<, 65. 

ΡΙαίΊηα (ΒαΠΗοΙοίΜηίί), Ββ$»αήοηί$ αηιί^ΐΜ, 22. 
Ε]η9 ραΐτοαηΊο α€ορ€τα $οΜη$ α νϊηζίΛΐη, 101. 

Ο 
ΟκίηΠ' βϋΐ^βί $9η ϋαίαΜροβίηα α Β€$$αήοη9 Ιη- 
νβηΐηηι^ 19. 

Η 

Βο(>οτ€η» (ΡΓαηα$ΰη$), ρΰηΗ(€Χ €Τ€αΐη$ ιΐ(6 ηο- 
9ηίη€ 8ιχίΙ IV, 95. 

ί{ο«(?, νϊΓ^ίη'λ νιΐετΙίί€η$ί$^ Αϋία α Νιοωηο €χρ€η- 
<α, 55. 5α9αη(/ίηΜ< (ΑΥίοο/αι»), οοη^Ηη ¥Ιοτ. ίηίενρτβΒ^ 
Οτχοω ί,αΐίηχαιιβ ϋηρικΒ εάίηΐία ΰ/αΓΜΐ, 16. 

8€ΗοΙαηα$ {ϋβθΓρίη$)^ ίβιι ΟβηηαίϋπΒ ΟροΙίΙαηιι* 
ραίήατεΗα, 54. 

8ίοηχα {ΡταηΜοη»)^ Ιη^ηΜα ύηα^ ίη €οην€ηΙη. 
Μαηίααηο, 40. 

8ίρίΙίκηι ηηο ίΐ$η$ ε$ί Β6$$αηοη ρααηάΊη Γι«γμ« 
ΙαηΜ €ρί&€ορα9 (ηΗ, 29. ΤαίΜτΙαηη$^ 8€ρΐΗατΗηι νηρβταΐοτ^ 7. 

Τ€$ίηίηβηΙΐ(ηί εοηάιίαηι α Ββααήοηβ ΥβηβΐΊη ίη . 
€αηοΰίο8.€€οτρα Μα]οή$, 62. 

ΎΙί€οάοτΗ% ΧαηίΗορίίΙηί^ 6τ<β€ίί$ ι<τίρ(0Γ Αΰίοηιηι 
€οηάΐα Ι'ΊοτίηΙίηί^ 9. 

ΤΓαρβζη$, ιιγ6< Ρυηΐι^ ραίήα Β€$$άηοηί», 1. 

Τγαρβζηνίίη» {6βοτ§ίν$) ΰέΙΙηιη ΡΙαΙοηί€ί$ ίηάιάΐ 
α ίηαχίηιε ΰ€$$αήοηί, 72. 

ΤήΓβηια ροηύΙίοίίΒ ΥβηβίίΜ ίταάίίω αά ΜΙημ. 
οοηΐτα Τατοα» $绀$ρίίίηι, 65. 

Ύπηοε €ί<Β€θ ίηΐΌβηο [ονηιϊάοΙοΛί^ 6. €οη$(αηΙίηθ' 
ροΐίιη ϋαρίαηί , 54. ΡβΙοροηηαίίτη οοίίΐραηΐ , 49. . 
ΓΛαίάάβιη βχρίίρηαηί €1 ΕίΐΙί€6α ροΐίιιηΐΜΓ, 67. ΥαΙΙα {ί,αηΓβηίίΐα) Β€$ίατΙοηΪΛ €<Βΐηιη [Γΰηνβη'ί 
ίαί, 21. 

ΥβηΰίΊ Τηηί€θΜΙο ίηιρίίΰαή ηο/αηΐ, 41. 

Υ€$ρα$Ίαηη$ Ρΐοη!ΐιΐίη»$ ΙϋίΓΟΓίΐηι εβίβΐ^τα Μν^ϋι» 
ραίοτ, 97. 

ΥίΐαΙϊ$ (Ρ^/ΓΜΐ), α66α• ϋτρρία-Γβηαΐα, αά <:«- 
ηοΰίηηι Μϋ»$αΗ€η$€ 8• 8αΙ;9αίοή» ΐΓ«Ν»/αΐ»ι, 25. 

1}τ$ΊηΙ$ (ά€) ί,αΐίηα»^ εατάίηαϋί^ €ΐ€αΗ>η€ΐΗ Ρϋ^^ 
ζαηί ίη ροηΐίβ€€ηί άί$ΐΗτΜ, 91. «II ΒΑΡΤ ΡΙ.ΑΤ1Ν.Ϊ ειν ΒΑΡΤΙδΤ^Ε ΡίΑΤΙΝΛ 

ΡΑΝΕΟΥΒΜί! ΙΝ ΙΑΟΟΕΗ ΑΗΡΙΙ88ΙΙΙ ΡΑΤΒΙ8 
ο. ΒΕββΑΚίοηηβ 

9ΡΙ8ε0ΡΙ 8ΑΒΙΝΙ« 

εΑΚ01ΝΑΙ.1δ ΝI^^ΕΝI ΕΤ ΡΑΤΗΙΑΚΟΗ.Ε ΟΡΟϋΤΑΝΙ; 

ΙΙΙΟΥΐνΕΝΤΕ ΙΝ ΡΌΒΙΚΟ ϋΟΕΤΌ ΏΙ€Τυ8. 

ίΡχΓΗΐ9. 3^). ^ο11αη^^(^ ΡβΙΚ, 1530 ΒίΙιΙίοΐΙι. Ηηζτ. η. δ1. 960. ΓΐΑΐίη» οηΐΐοηβιη ίη$βΓυίΙ Βζονίυ» «ϋ βο. ^72, κβι) 
V ^ β!(θΓ(]ίο 61 ιηυ11ΐ3 ΙοτΙβ ϋβουΠλίΑπ^.) Βί ι>ης!ΐ»ιη Ιβηορυβ ΓυΊΐ» ΟυίηΙββ. ςηο νβΙβΓΟίη 
αηκοοπια» ηοΓβιη, 1.»ιίιιθΓυηι ρΓορβ ηονυηι τρρβ- 
ΐ6Γ6ηιιΐ8, ΐιΙ οβπβ 1ϊ80 πιίββΓΗιη* Ιβιηρθβΐ^ ΓβοΙβι»- 
ιΐιιιη Ρ81, ςαα νβΐ ιη&χίιη« ςηχηυβ νίηυ», οίηιΠ- 
ιϋβ&Ιιινιιιο ηυοΑ^υβ ίηββηίυιη, 6Χ0€ΐ4«η8 ({ΐιηΝίιιιιινίβ 
ιΙοοΐηιΐ3θΙ βΓοϋίιίοηβ, «ΊηβΓ^βΓβ βχ Ιίηΐβ ϋηΚ^ΐοβ 
οι ί|ΐιοΓ8ΐιΙί« νίχ ροΐββί. ΤοΙβπιϊιίΓιηδ ρΓθΓ(»€ίΟ νι^ 
ιΙιίΓοίυΓ 81 νίΠϋΙι « ρβϋοίβ ΰθ({ΐιΊϋΡ, 8ΐ ίη ίίΓΟδίΓΐδ βΐ 
Ι>βη6ΐΓ9ΐιίΙ>ιΐ8 (<!«« ΐιιΐο ν^^χχ ηοη Γιοβΐ) οα1ΐ3Ρ^ βλΙ- 
ιοπι ^68£6Γ6 8ΐηβ Η)}«γΊ> ΚοβΓβ», Βοπ βιίίΐπ ς»©-, 
ηιπκΐβιο ΙιοηιΙηνιη ΚνοΓβ 61 ιη8ΐονοΐ6ΐιΓι& ορρΓίιηβΓβ- 
ΐυΓ. Ιη8ΐ8ΐιΐ (Ιοίο Π^ικΙβ, ιη8ΐίΐί9« νίςιιβ ροϋΓβιη» 
(|ΐνιιι<&α Κιο« οοουΐιβ ηι^Πή ηοη Ιίββΐ ; 8ρ»Ρ8πηΙ ίη-^ 
νίϋβιιΓίφ 81196 ορ8€8&υιηΙ>Γ9ι8 ;οοηΐ6ηΐ3ηίΐ ηιΐιίβίηβηι 
ι ΊΓ€υιηψι»ιΐυβ ΓαηϋηηΙ ηιιο 8υ&νί«8πη9λ. Ιΐ£τ1ι&8 €1 
ΓϋΓ3€68 ρΐ3ΐιΐα8 οοΰυρβπΐ 9ΐ(|"β βΙΙθ€ΟΙΐΙ; ΙΙ«Ι, 81 
ΓΧίΐρβοΐ8ΐθ5 θ(ΙθΓ68 61 8υ»γί8»ίηΐ08 Γηι.€ΐπ8 ϋϋηιΐϋΐιΰο 

ΟΐΙίϋβΓίηΙ, ίρβί ΐΜΙ(11»8ΐη ίηίπΐθΙΙΗ>8φ 6Ι ΐΜΓ6ΐίθ€8 

3γΙμ>γ68 6ΧΰΙ(Ι&ηΐυΓ. Νο& ίΙ&<]ΐι^• η» Ε^>88αΓί•ηί8 ϋί-^ 
Λΐΐιί Ιιυιυλπΐ8 88ρΊθΐιϋ9, νιΠυβ. «ιηρΓιΐΐϋΙσ 8Γκ]ΐΐ9 β^χ 
|>«ηβ ΐ£ϋ9ΐιΐΓ (ορρτίηιί θ€Γ(ο• οιιπίί Ιβηΐ» 811 (&ηΐ(1<16 
•ίχΛΠβη»,. ηυΐϊο πϊΟίΙο ροΐβδί), 1$ο€Γ«ΐ6ΐη ιΐ)9{;ιιυοι 
οΓ2ΐ0Γ6ηι €1 ρβιΤβοΙβίΙίοοίΗΐί ΐϋΗβίίΑπιιη «ι β ηο5ΐΓα- 
ιίϋιιβ ΠίηΙαιη• ^«ηθΐΙιΗλουιιι Μ&ιηβηίηιιιη, Νίΐζ9• 
ηιιιη ΐ4»ιίιιοϋΐ, (|ΐΐ03(Ι (ίβπ ροίοπΙ, Ιιηίΐλΐί» €οπ- 
8ποΐυ•Γιη.6ΐη Ιυιη ιιΐΐΐι^ιο, ίππι ηβο^βδαΓίλΐη, ιηπίιίδ 
]:)πι «χεαίί» ίηΐ6ηιιΐ888ΐη ?ονοΰ»Ιιίιηυ8. ΙΙβο οιιήη 
121*10116 3(1 ΦΐηυΙ^Ιίοηβιιι βίοΐ'ίχ 6Χθίΐ3ηΙυΓ ςιιί ιη;ι- 
ί;ηΙ 3ϋ νίιΐιιίοιιι βΓβ<:ϋ(ΐ«|.β 8ΐιιιΙ ^αιίιηί, €υιη ν6Γ.ι»ι 
βΐ ιιιΐϋβΓΛίη Ιαυιίβηι Ιιί» ρΓοροδίΟΐιη νίϋβιιΐ ςιιί 8α- 
ρΊ6ηΐ6Γ 1ιοιΐ68ΐ6ηα6 ν'ιχΰηΗΐΐ, ()υοΓ0ΐηφΐ6 νίΐ3 οηιυί 
οχ ριΐΓΐ6 Ηυιηβηο ^βηοη βΐ υϋΐίδ 6ΐ ΓΓυεΐιι.08» 6δ( 
ΙΐΑίιΙια^ εοϋΐΓ3 ν6Γα « νϋί'ϋ (ΙβιβΓκιιΐυΓ ϋ, ιιοα 
ρΓυΓ8ΜνίΕΐιιΐοιηλ8ρ6ηΐ9ηΐαΓ, ςΐΗ 6α^6η9ι9 οπρ'κΠ- 

Ι916 <Ια€ΐΙ» ρ6ΐΐΐΙ•ηΐ6Γ».3υ4801βΓ, ρΓ0ΐ6ΓΥβ 3(1 03{$ίΐία. 
(ΐ6€ΐίηΑηΐΙΙ(, Οαηΐ ρ6Γρ6ΐυ38 ηθΐ38 (Ι6(}6€0Π« 61 ΙΙΙΓ- ρίίικίίιιίβ ΓΓΟηΐίΒυβ 8ΐιί8 ιαπη* 35 Η!$ νί(ΐ6η( φΐί 

8€ΓίρΐΗ ΓβΓυΠ) ^ΡδΙΒΠΙΠΙ 86η*6ηί1• <|ΐη ΐηθΓ68 61 νίΐ:ιι> 

1ιοιηίοιιιηιη6ηιθΓί9Β ρο8ΐ6ηΐ3ΐί8 3<Ι αΐίΙίΐΑΐβιη Ιιυιηβηί 
§6η6η8 €0πιιη6ΐΐ(ΐΑηΙ. Υΰπιπι Ιΐ06 Ιοΰο, 0.ιίΓίΐ68, 
€ΐιιη νίΓ68 ' Ιη^6ηϋ ιη6ί €0η8ί(ΐ6Γθ , ςη3ΐιι ρηΓν» 
φΐ:ιιη(1ιΐ6 6χί|;ιΐ£ 8ίιιΙ, ιιοη ροββπιη,εο^ηίΐ.ι 3ΐΐφΙΙ- 
Ιικίίηο ϋοη$ρ6θΙιΐ8 ν68ΐπ, ηοη οοηιηιονβπ , 61 ρο 
ιιιχχίιη6 ηιιοιΙ πΓιΙιί (Ι6 60 νίΓΟ (ΙίοοτκΐΗΐη βίΐ <|ηί ο^ 
ιη»8ηίΐιΐιΙίη6ηι ΓβΓΠπι β68ΐ3πιηι ()υ3ηΙυηινί8 ιπλβηυπι 
υΓ3ΐ0Γ6ΐΠ9 η6()ιιιη ιηβ Ίρβυηι, ΙιιΐβΓ βΐυιΐίοβοδ Ι)οη3• 
Γυηι λπΗιπι τίχ ηυπΐ6Γ»η(1ιΐιη , (ΐ6ΐβιτ6Γ6 9 (Ιί66ΐΐ(1α 

ρΟδβμ^ Κβ€Γ6.'ΐ| Π16 (3ΐη6η 36 ?β0ΓΪΙ 1ΐθΓΐ3ΐυΓ<ΙΙΙ6 

3(1 (1ί66ηι1υηι 1ιιιπ)3ηΊΐ3ΐί8 61 ρίε(3ΐί8 νοδίΓ» ναΙ§2ΐ9 
ορίηίο;ΐ|ΐΐ3 ςυί(ΐ6ΐη Γ^β(Π8]3ιη^&ιηΒ<•88»^^οηί8(^ίνΊ•^ 
Ιιοιηίηίδ Ι3ΐΐ(ΐ68 (Ιίθ6Γ6 »ι;(ζΓβ(ϋ3Γ : ςιΐ6ΐη ςαί Ι3ΐΐ(ΐ3ΐ 
ν'ΜΊηΐ6ΐΗ6χΐο11ϋ; ρ3ττΊ βηίιιι γ6Γ6γι Β68δ3Γίοη6ΐηιΐ6 
βη >{ηιιΐ6ίη Ι3η(ΐ69• Ν60 ηιίηιιη 1ι1 ίΐιι1(ΐ6ΐη. 1δ οιϋιη, 
6Χ ν6ΐβΓ6 6Γ9βοί3 οΓΪιιικΙιΐδ η3ΐυ9ςυ6 ία Αδί» , 
υΐχίηςιΐ6 6οΙ1ΐΡ(ζίΙ κβηβΓΟδί δρίπΐυ^ 86Π)ίη3. 

ΤΓ«ρ6ζυηΙιΐ8 (!>» 8ίπορ6η8ίυηΐ 6θ1οηΐ3, Ιιιήια 
ρ3ΐΓη 681 ; $ίηορ6ηι 60ΐι<ϋ(ΐ6Γ6 Μίΐ6&ίί, Μίΐ6ΐυιη 

Αΐ1ΐ6ηΐ6Ϊΐ86β. Εχ Ιΐίδ, αΐ 3 ρ3Γ6ηΐΠ)ΙΙ8, 3νί8, 3ΐ)- 

3νίβ, ηοΐΜΐίΐ3ΐ6ηι ΓβΓβΓβιΐδ, Γ6ϋοιιϋ3η Ιί3πι Αδίβηι 
ίιι^6ΐιϋ Γηι§3ΐίΐ:ιΐ•ΐ ΑΐΙίοα (Οϋΐρββεαίΐ ; ηβο Ιβη- 
Ιιιηι 01θ(|[6η6ΐιι 3 ίηιίΓαίιΐδ €61, ΤίιηοΐΙΐ6ΐιιη, Πβί- 
ρΙιΠυιη ρο6ΐ3ΐη, ΤΙιβΙβιη, Αη3\ίιη3ΐι<ΐΓΐιπιι , Αιΐ3χί« 
ηιβηβαι, Ηύοΐο» η Ιιίδίοηευπι, ^£δ€ΐΓιη6ΐΗ τΙιοΐοΓβιη 
ίΙΙιιιη ςυί ιη Ροηιρ6Ίυιη ίηγ66ΐυ8 6δΐ» 1ίε6ΐ ϋ ιςπι^- 
ΐίοιιΐδ ]υΓ6 ρτορίηςυίο.Γ68 6886ηΐ, ςυίη ο5$6Γν;ινοΓίΐ 
5θ6Γ3ΐί8ΐ6ροΓ6ΐη, ΡΙαΙοπίδ οοριαιη 6( 3ΐηρΙίΐυ(Ι•η6ΐη, 
Απ8ΐ0ΐ6ΐί8 36υΐη6η, Ιδ00Γ3ΐί& ΐ6ηίΐ3ΐ6Π) 61 ηυπΐ6Γ0δ, 

νίιη Οΰπιοδίΐιοηίδ.; 35 οπιηίϋιΐδ 6οίιη, §οη(ί1ίΐ3ΐίβ 
]υΓ6, ({110(1 ρΓθ535ίΐ6 (|Μ0(Ι(ΐα6 ορίίιηυιη βδβοί, 3ο- 
66ρ.1ΐ, 1ι»Γ6δ Ιοί «6 ΐιιηίΟΓΗΐη ίη^ΙΟΓυπι. Εχ Ιιΐβ 
ι^ίΙυΓ Β6883Γίοη 311111108 8υιη6η8 , ιιΙ)Ί ρπιιιιιιιι β 

ρυ6Πδ6ΧΓ6δδΙΙ, 0υΓ3 ρ3Γ61ΐΙΐ1ΐη Β>'Ζ3ΐιΐίαΐΙΙ ΙΓ3Π2>Ι1|Η•« (Ι)ΐη6{ηοίρίΐΒιυΥΗΐκ ^ν ΓΑΝΕΟΥΠΙΟϋδ 

ιίΐπΓ, ΰβΙβΙίΓΟίη (]υοηι]3ΐη ιιγΙ)€πι βΐ (1ηοΓι$8ίππ!ί 1ιο• 
]ηίηίΙ)υ$ Ιί56Γ8ΐί5υ8(]ΐΐ6 8ΐιιϋίί8 βΟΙιιοηΐβιη. Οϊλπι• 
πι»Ιί€λ 06ΐβπΐ6Γ ο5 3€υπίΐ6η ίη([6πϋ ρο6ΐίε3(]υβ 
Ιιη1)υΐα8ν ρο$ΐ1ΐ3ΐ)ϋ3 €υΓ& Γβπιιη Ηυιηαη&πιπι ςυ» 
ίσιρβιΙΊη οοηΐβιηρίαΐίο (ΙΊνίηαΓυηι βοΐοΐ, Ιοίιιιη 86 
ΓβΙί^Ίοηί 9<Ι(ϋχί(. €ΙΐΓί8ΐί ηαιηηιιβ ηυϋΐίβαι 86€υΐυ<«, 
ιιΐ ν6Γ2ΐη ^Ιοηβαι νβΓΟβηυβ Ιηιιηιρίιοβ ρ3ηΐυΓ3ΐη, 
Οθ8ί(Ιΐθθ, &Γΰ1ιίβρί8€θρο Οοπ6η$ί, υιιΪΓί οχβηιρίί 
ηΐ0Γί1>η$ 61 52ΐηεΐΊΐ2ΐβ νΪΓΟ, ίΐι ρΓίιηο ΐίΓοείηίο ΐηηΐχ 
€χρ6<ϋιίοηί8 άη^β υ^υβ 6&1 : €υ]υ8 νίππίβη), ΓΰΓι- 
ΐ;ίοη6πι, θοΰΙΓίηαιη &ιΐ60 ιιηΙ)ίΙ)ίΐ υΐ ί(ΐ6ΐη Ι)Γϋνί 
Γ3€ΐιΐ8 νίιΐ6ΓβΙυΓ. Β6893ποηί8 ίη^εΐΗυιπ βΐ ηΐ6ηΐ6ΐη 
ρΓορβ (Ιΐνίηαιη 3(ΐ6ο^ηΊΐίοη6ΐιι Γΰπιιη οο€ΐιΙΐ2Γυιη 61 
«θπιΊηϋίΠυπι νίΓ 8αηϋΐί8$ίιιιυ8 οοηΙβηφΓαΐυβ, 3ϋο- 
1^8ε6ΐιΐ6ΐη ΐρβαιη &ι1 3Γ€ΐ)ί6ρί8€θρυηι $βΙγπιΙ)Γί6Κ86ΐη, 
^ΐΓοιη ορΓιπαυιη «Ιςοβ €ΐοεΐί$8{ιηυιη, ιηί8ίΙ, ιιη(1β €1 

ΟηίΟΠλΠ) βηβιη 61 ρ1ΐΊ1θ8θρΙΐί3ΐη ρ6ΓΐΙί8€6Γ6ΐ, 8υ5 

ςυο εβηβ Ιαηΐυιη ρΓθΓ66ΐΙ 3(11Γι5ίΐ& οηιηί 3(1 Ιιηίίβη- 
ι'υιη Ηοηιΐηβιη οαπ* 8ΐυ(]ίο 3€ ϋίΐίςβηΐίβ, υΐ ]υϋί• 
Γ3Γ6 ρο8ΐ63 <ΙΊΓα6ίΠυ8 ΓοοΓίΐ ιη6Γιοηΐ6 Β€$$3ποη 3η 

ΐ)θ€ΐίθΓ 1ΐ3ΐ)6Γ6ΐαΓ. Ρθ$ΐΓ6ΐηθ 3υ(6(η, 1)6 3ΐί(|ΐΓΐ(] 

ΐηηΐο ίη^βηΐο ϋ66886ΐ, ΡΙ»(θη6ΐη {Ιίρ. ΡΙβΠιοηβιη) 
ςαβπ) αΐϋ Οοιηιβίοη γοοαηΐ, άοοίίδβίαιυπίΐ ρΓΧΟβρίο- 
Γΰΐιι 61 ςυειη οιηη68 δβειιηιΐυιη α Ρΐαΐοηβ νοο3ηΐ, ίη 
Ρ6ΐοροιιη68θ, ςυο 86 €0ηΐυΐ6ΓαΙ ϋοοίΓΐηχ €3053, 
ιΐ9€ΐα3, ιη:ιΐ1ΐ6ΐη3ΐί6ί8 3οειΐΓαΐ6 ίιηΙιιιίΐυΓ. ΥιιΙρπ 
Ιαιη ϋι^ηιαπ) Ι3η11 Ιιοπιίηίδ ηοιηεη 651 οφρίιιπ), ιιΐ 

ηΐΙΟ ρΓθ6€Ί8€6Γ6ΐυΓ Γ^Ιΐηαΐη 6Κ8ρ60ΐ3ΐίθ, 6Χ8ρ6€ΐ3- 
ΐίοηβΙΙΙ 6]υ8 0ρ(3Γΐ88ΊπΓΐ 3(1ν6η1υ8 3(ΙΐηίΓ3ΐίθ 8ΐιρ6- 

Γ3Γ0Ι. ειΊ8ΐπη353ηΐ ΐυηι Ιιοιηΐηββ 63ηι (Ιΰΐιιιιιιι οΊνί- 

ΙΙΙβίη 1)631301 ΓοΓβ 3ΐ1 ςυ3ΐη ν6ηί886ΐ β6883ΓΐθΙΐί8 

ιΐίνίη» ▼ίηιΐ8 ; 1ιυη6 ί(3(|υ6 οηιπ68 €6Γΐ3ΐΊιη ιιΐ γο- 
{ΐΓιΐίοϋίδ 61 ΙιοβρΊΐίο ϋίκηυιιι 8ΐΐ86ίρΐ6ΐ)3ΐι(, ν6η6Γα- 
Κ)3ΐιΐυΓ, ο1)86Γν3ΐ)3ηΐ. εοηείοπ68, 61 ({ΐΓκΙβιη ΓΓ6(]υ6ΐι- 
168 3ΐ(|υ6 6ΐ6|;3ηΐ68, 3(1 ρορυΙθ8 1ΐ3ΐ)υίι (Ιια8 Ογχοι 
Ι)θΐΐ)ίΠ35 το€3ηΐ) Ι3ηΐ0 €οιιουΓ8υ υΐ Ι6ΐηρΐ3 ίρ83 
ρ6Γΐη3ηη3 Ι4ΐιΐ3ΐη ιιιυΐΐίΐυιΐίηβιη νίχ βηρΰΓοηΐ. Ρο- 
ριιΙο8 3(1 Γ6Π2ΐοη6ΐη, 3(1 ]ιΐδ1ίΐί3ΐ)ΐ , 3(1 χςιΓιΙ'αΐβιη, 
3(1 ηΐ(Μΐ68ΐί3ΐη ΙιθΓΐ3ΐ»9ΐιΐΓ, 1>οη{8 ρπΒπιία, ιη.ιΙΐ8 
ρ(ΐϊΐΐ3$ ρΓορο8ίΐ38 οδίοικίβπδ, 6ΐ ςυο8 ιηονβΓβ ίηίο- 
|πΐ3ΐ6 νϋ9Ρ, Γ3(ίοηί1)ΐΐ8 61 6χβιηρ1ί8 ηοη ροΐΟΓοί, 

β08(ΐ6ΐη 0ΐ)ΐ68ΐ3ΐί0ΙΐίΙ>υ8 , ρΓ66ί1>ϋ8 , ΐ3€ΓγΐΙΗ8'; υΐ 
ν3§η8 61 6ΓΓ3η(68, ίπ ¥13» 83ΐϋΓΐ8 Γ6(1ΐΐε6ΐ)3(. Μυ1ΐθ& 

ίιιΐ6Γ 86 οίνϋίϋυβ 61 ίιι168ΓιιΓΐ8 οάίίδ (1*188*1(1611168 :ιυΙ 
εθΓ3ιη ΟΓ3ΐίθη6, 301 3ΐ)86η8 ρρίδίοΐίβ 83ρί6ηΐί8&ίιη6 
61 6ΐ6§3ηΓΐ88ίΐη6 8εΓίρΐί8 3ϋ 60η60Γ(ϋ3ΐη Γ6νθ€3νίΐ. 

Η3€ 13013 ΐίΪΓΐυΙβ ηιοΐί ίο)ρ6Γ3ΐθΓ68 ίΐιιο ϋοιιβΟη- 
ιίοορΐ)Ιίΐ3ηα8 61 ΤΓ3ρ6ζυηΓιυ8, Ιιηηο υΙίΓο €ίΐΓ0(]υ6 
ΐ6|ρΐιιπι ΓΓ6<ιυ6ηΐ6Γ σιίιΐ6πΐ68 9 ιιίπυβφΐβ ίη)ρ6πΊ 

τίΓ68 0006316031)3111, (ΙΜΟ ΓοΠίΟδ 61 600811111108 

ρΓοροΐ83Γθ ΤθΓ€θΓαυι 1ιηρ6ΐο8 ρο88βο(, ςοί ΐ»ΐ)(ΐοαηι 
η1)ί(1ί1ορί Ίπΐ6Γ οΐηιοΐ(|υβ ροδίΐί, θ€635ίοη6ΐη ιιίπικ- 
ΐ|α6 ία)ρ6πί (1ΊΗρΊ6η(1ί 6Χ5ρ66ΐ3ΐ)3πΙ , (|υο(1 ρο8ΐ63 
3€€ί(1ίΐ €(ΐιη α)3(τοο ΙοΓιυ8 Γ6ΊροΙ)1ί6Χ €Ι)Π8Γΐ3η9β 

(16(1660Γ6 30 (ΐ6ΐΠΟ)6ηΙΟ. δυ1)ΐ3ΐί8 6ΠίΠ) (1θθΙ)08 
(-13ΙΙ81Π8, 0000 8686 10 ΑδΙΑίη, ΠΟΟΟ ίπ ΕοΓΟρβΟ) 
ςΡ3τί88Ία)3 ίΙΐ3 ΤΟΓΟΟΓΟΠΙ ρΓ006ΐΐ3 060)106 θ1)8ΐ3ηΙβ 
66 6ίΓι1πϋ6Ιΐ8, ΙοΟ^β 36 1316 0010*13 ν3$ΙαΙ, θΙ)(6Γίΐ, 

α>α€ο1θ3ΐ : θίηρίυοίΟΓ υΓΐ)68 (ΐυ3ΐιΐυο)Υί5 οι»(;ο.τ, ΒΕ85;Αί\10Ν18. τνι 

ίη€6η(1υηΙυΓ νίΐΐα*, ηβσαηΐΜΓ Ηοιηίιιοδ ; ςιιοιΐ &Ί αΐί- 
ςυίΙ)υ$ Γοηιιθ3 1ΐ6ΐ1ί ρβρβΓοίι , ϋ ιιη3 €υο) ρο6ογΠηι8 

60 (6ΓΓ3Γυιο 3ΐ)ί£υηΐυΓ υο(1β ηυηποηπ) ίιι ρ.<ΐιί»ιη 
8001 Γ64]ίΐοη. ο 0)ί86Γ08 6ΐ ιηΓοΓίοοαίΟδ Οτγοηβ ! ο 

ίθΓθ]ίε68 6ΐ 03ΐ3ηΐί1θ$08 ! ο 611301 ίρδΟΓΟηΟ €ΠΙ(ΐ6ΐί$- 

8ίο)θΓθΠ) Ιΐ08ΐίηηι 1ασΓγο)ΐ8(]6ρ1οΓαη(1θ8ΐ (Ιβιΐίδΐίϋοο 
οοιηίϋπδ θ3Γιοηϊ1>ο8 30 ^βοΐίΙ)θ8 (2θ€ΐηιιηα)•6ΐ ίη^6- 

Π'ΠΙΟΙ Οΐ ίρ$ί ΟΟΟδίΠο €3Γ6Γ6ΐί8? (16(118118 3ΓηΚ1 Οΐ 
6Ϊ8(ΐ6Π) ρΟβΙβα 00ΓΙ'υ6Γβ νί(1β3η)Ίηί. (^00βΐ31ΐ8 68ΐ 

€6η6, 0^>Γίΐ68, οηιηίοο) 1)6η6 86η1ί6ΐιΐίοοι ορΊιιίυ, 

61 βΟΓοηι ο)3χΊοιβ ςυί 8πο ρ6ή€ο1ο ί8ΐ»πιη) 63ΐ3ΐηί- 

ΙαΙΟΐη ^ηΠΓί 800ΐ, (ΙΟΟ 11ΐ3 ίθ)ρβΓΐ3' η0Η(|031ΙΙ ίπί886 

€0ΓΓυί(0Γ3 81 Β6883Γίοο• πΐ3^ηί αοίοιί 3ΐΠ(Ιβ οοιίδ'ιΐίί 
λΪΓ, ΊΙΙίβ ίη Ιοοίβ Ιυπ) ΓοίϋββΙ οοιο Ι6η)ρ68ΐ38 ίΙΐ3 

60ΙΙ(Γ3 ηΟΟ 6γΧ0Ο8 130100), 86(1 1)00)3000) ^008 
ΰΧΟΓΐ» 681. Εχαΐ3δ86ΐ 60*110 ΥίΓ 00)0100) νί^ίΙβΟΐίδ- 

δίιηυδ (ΙοΓοιίοοΙεο) βΓχείβηο , 3οίη)»586ΐ ιιπη'ιο οιίο 

1ίΐη{$Ι)6η(68 3ηη))08 ; ΪΓΟ ίο Ι)08ΐ68 8008 61 3 Γ6Γνΐ€ί- 
1)08 130130) €3ΐ3ΙΩίΐ3(6ΐη 3ν6η6Γβ (10ΙιΟΐ30) ρ3&81 
8001, 8ρ6 ν6Γ3β6ΐ ΊοΙβ^Γ» ΐ30(1ίβ ρΓοροδίΐβ, εοπ)ρα- 
Π88θΙ. ΥεΓΟΟ), 60 3ΐΐ860ΐ6, ΟΠΟ) η6Ι0Ο 68861 (|ΙΙΙ 

η)θθ6θ(Ιο, €οη8ο1ΐ3θ(1ο, (ΙοοοηιΙο, οο1ιθΓΐ3η(1ο 6π6- 

608 ίη οίΟοΙΟ €00ΐΙη6Γ6ΐ, €3ρΐ3 36 (1ίΓ6ρΐ3 3 ΤθΓ€ί9 

€οη8ΐαοΐίηυροΓΐ8 6&1, 62Β83 ιοιιΙΐ3 €ίνίοο) πιίΙΙίη, 

01)ΙΓ0063108 ίθΐρ6Γ3ΐΟΓ : ί(ΐ60Ι 3661(111 Τΐ'ΑρβΖηΟΐίίβ, 

1(ΐ6ιο Μίιγίοηχίδ, Ι(1βο) Ρβίοροοηβδίβοίδ ρηο6ίρίΙ)θ!( 

61 €ΐνίΙ)08, ί(ΐ60) Γ6ΐί()0Χ 6γ2Β0Ί9Ρ, ί(ΐ601 Βοδδίπβπϊΐί- 
1)08, (10161 Γ6((6α) 61 ρ3ΐΠ30) βΙ νίΐ^ΐΠ) 000 δΧνίδδίΐοί 

Ιιοοιίοίδ ίηοροΐο 3ΐιιί8βΓβ; Β6883Γίοη6 1ρ80 είαιηαοΐβ- 

30 ρ6Γ53«ρ6 Βοαί.ιΟΟδ ρ011ΐϋΐ068 3ϋη)0060ΐ6 01 Μ3«> 

06(1οΐ))1)π$, ϋ3ΐο)3ΐ1οί8, ΙΗγπίδ, Ρ3οοοηϋδ Ι«οδ(ίοιιν 
ίοιροίοπι χ§Γ6 δα8(1η6ηΐί1)0δ 3αχ11Ιο 68$6οΙ, οβ γο- 

ίΓ3θΓΐδ 0ΐ308ΐΠ8 ίΠίπΟ 826ν3 ίΙΐ3 6ΐ 101103018 1>€Ι1(Ι3, 
ΕΓΊά30θνίθΐ6θΓΐΟΓ, 1ΐ3ΐί30) ίθθη(ΐ3Γ6ΐ« ςοο(1 ρΓορβ- 
(1ΐ60) (011030) ΓπΙδΟδ δΙΟ) ν3ΐ68ΐ} ΓοΙΟΓΟΟΙ νίϋθΙ)ίΐ1108 

οίδί Ι)οίο δηρίοιιΐίδδίοιο νΪΓΟ , ΐ3οςο3η) ο ί^ροοαίο . 

00)013 06Γ060ΐί, θΐ3Ι03η11, 3(1π)0η61)ΐί ίΐ1δΙ»Γ6 ηΐ3•« 

^030) ρΰπιίοίοο), 3ΐίςυ3η(1ο ΓοβΓίΙ οΐλίοοιρβιακιοι. . 

ΜοΙίΟΟ) 06Γ16 ΙΐΟΐΟ 3ΙΙΐρ1ίδ8ίΐηθ Ρ3ΐΓί (161)611)118, :ΐι1 
01ΐ]θ8 Γ08 βΙ^ΓΟβίο β[0$ΐ38 06 ίπ 1)300 6^1310. ΙαΙϋΙΟ ΛΟ 

ηίΓ60)08 1ίΙ)6πΐ6Γ αοθ6(1ο. Ιδ €0110. Γβ 6οο$ΐ3ηΐίιιο-. 
ρο1ί(3οα οοηϋοιο ρΓοΑ1^3ΐ3, θΓί6ηΐ3ΐβιο ΕοοΙίΛδίβοι . 

ίο 860ΐ6ηΐΐ3ΙΙ1 Οθ€ί(ΐ6ΐΐΙ;)Ιίδ Γ6(]ίς6Γ0 €003108, 000 

ρποδ (ΐ6δΓιΙΐΙ, Γθ{!;3θ(1ο , ιηοηβικίο ίιηρ6ΓΗΐ0Γβιη 3ΰ 
ρπποΐρϋδ θΓ?βθίΰβ (|θ3ΐο 605 ίοιρυΐβπΐ, 9Γ3νΙδ&ίΐθ;) 
ΟΓϋΐίοοε 1)3ΐ>ιΐ3, ίο ]ΐ.')Ιί;ιιη ϋϋ Ειιι;6ηΐοοι ροπϋΐίεϋΐο 

0)3X111)001 εθηΐ60(]6Γ6. Υ(ΐ06Γϋ ρΐΊΙΙΙΟ νθ(>6ΐίΛ8»1(ρΐ6^ 

ίπίΐβ Ρ6ΓΓ3Π3ΐη οΙ)ί ροηΐίΓϋχ 6ΐ'3ΐ. Ιϋί {^Γ^νβαι ιΊ 
6ΐθ£[.')θΐ€;η) θΓ3ΐΙοο6ΐη β6883ηοο 3(1 δοοδ Ιια1)θίι, 
608 αιΙΙιοΓίαΐοϋ υΐ, εο^οίΐ» ΓΓ6()οοηΐί1)θ$ ιϋ$ρο(3ΐίο- 
ηίΙ)θδ οοηίΓονοΓδί» 03083 (μια: Ιιαίίηαδ ίπίοΓ (Ι 
Ογχοο8 (|πίΐ)^(^οΙίδ ]3η) 30018 δϋΓρδΟΓαΙ, ροΜία οιοπί « 

8ίΐηθ!ΐ3(6 ίο 6»0)(ΐ6Ι0 8601601 ί;)01 0ΙΙ1Π68 ΙΟΙΠ Υϋπί- 
ΓβΠΐ, 1)30 003 Γ3ΐΙθΟ0 3586Γ6η8 63 (160)010 ΓεΟΟρΟΓΑΠ 
ρΟδδΟ, 001ΐ]θθεΐί8 ΟΟρίΙδ €θΙΐ3ΐΐ)(10<2 ίθ)ρ6Π$3, <^ο;ΐ! 0Κ 

ΤοΓοί ί|υοο(ΐ3θΐ 61 δαΓβεοηί οΐ ΑΓβϋοδ , ΟΙιπδΐΙηιιο- 
Γοιο (ΙΙδδίιϋίδ ιΐιη^ίδ ςο3ΐο οοί.ηίδ 6( ηηιιίδ ρΓορπί:»-• 
ΓγοΓι οοοορ3Γ3θΐ• Βίοοϋπΐ οιΓηο, ίΐιιοιΐ \τΓί8δίιηΐιιη 
6^1, Μα!ιοιθ6ΐ3οαηι ρϋΓΓΐν1ΐ3<» Ι^ΐο ΟΓϋνΙ^δς ιΐααι Γ6ι- ΒΑΡΤ. Ρ^,ΑΤΙΝ.Έ €ΤΙΙ 

Γι^Ιοηίδ ηοδίπΰ ΰ»ρΊΐ» ίηΐΑΓ56 (Ιΐδ^ίιΐοηΐ, ρΓΟΟβίΐΑΐηβ 
Βρίπΐυβ 83^η€(υ8 9 Ρ2ιΙγ6 Ιβηΐιιιη, ιιΐ ^^x^\, βιι 9ΐ 
Ρ&ΙΓ6 61 Ρίΐίο, υΐ ΙιβίίηΙ νο1ϋΙ)3ηΐ ; Ηίβ βηίιη οοιιΙγο- 
νβΓβίίβ ίαβίυιη ιιΐ »ϋ Ιΐ3ΐιοιη6ΐ»ηο$ ρ^πίπι νί, ρ3Γ- 
ιίιη βροηΐβ (ΐ6βΰ6Γ6ηΐ ρορυΐί, ϋυιη εΐιπδΐίαηοΒ γοΙΙ- 
^ίοηίδ ρπιΐ€ί|>β$ ηΗί(1 ροιίδβίηιιιπι Ιβιιββηΐ ίπΓβποβ 
νίϋ€ηΙ ; 1)1110 &η)ί{ΐ83ηι β$86 ΑπΙίο€ΐιοη3ΐη ΕοοΙΰϋίαηι, 
Ιιίηβ Ηί6ΓθβοΙ]ηιιί(2η3ΐη, 1»!ιιο Αΐ6Χ2ηϋπηαιη, ΙΓιηο 
(ΐ6ηί(]ΐιο οπίΒΰΐη Γβηιιβ Αβίαπι 61 (οίαιη ΑΓΓίεαηι 
1ΐ3η€ ροδίβιη 066υρ3$$6, οΐ ςυοϋ {;Γ3νίυ8 651, ΕυΓΟρ» 
ςυ8β(Ιαιιι ραπββ ]αιη]3ίη ίηί66ί5$6 αο Ιοη^ίυδ βναςα- 
ΙϋΓ9Ι11 ΐΛ, ρΓΟρβΓβ δυΙΙαίίδ 13111 ρ6Γηίείθ5ί$ οοηίΓΟ- 
νβΓβίίβ 30 ρΐΐ1δί8 €1)Γί5ΐί2ΐη2£ Γ6ίραΙ)1ί€8Β 1ιο$ΐί5ιΐδ, 

1η ρθ55658ίοηθΐΐ) νβ(6Γ6Πΐ, Ια1)0Γ6, νίςίΐίίβ 30 8αη• 
ςυίηβ ηι&Γΐ^ιυιιι 60ΐηραΓ3ΐϋΐη, &ηΏ3ΐί ουπ) νβχΊΙΙο 
€τυ6ί& ρβΓΥοηοΓίηΐ. 

ΡοΓίιιονίι Ι3(ΐ11 νίΓί αιιοίοπίοβ (οΐυιη οοηοίΠυπ), 
ρβηηονίΐ ΓοΠ^Ιοιιίδ Ιιοη6ϋΙί!>8ίίη3 63υ$3, ροηηονίΐ 
βΙίηΐΗ 111)1111116115 οβΓνίείΙυβ οιηηίυιη ρεπουΐυιη. 
ΟίβρυΐηΓΐ (υιιι >€Γίΐ6Γ ίιιΐ6Γ υΐΓί(ΐ5ςυ6 Εοοίοδίχ 

ΐΙΐβ<)Ιθ|[08 65ΐ€(ΒρΐΐΙΙ11. Α<>8βν6Γ»1)3ηΙ Ογ.ΓΙΪ, 6ρΊ50θρθ 

ΕρΙιοδίπο, ΡΐΗίοηβ (Ρίβΐ/ιοηβ) 8οΙιοΐ3Γίο, Οίοιιγδίο, 
6ρί;:€ορο 83Γ«{βιΐ5ί, ^Γαγί55πιιί5 πιιοιΟΓίΙυβ, δρίπίπηι 
β^ικίυιη 3 Ρ3(γ6 Ιαη(ιιιΐ\ ρροοοϋθΓ6 ; ίιΐ8(α1)3ηΐ οοιι* 
ΙΓ» 1.3ΐ:ηί α ΕίΙΙο ({ΐκχιηβ ίϋβιη ί'6Γί, αυοΙΟΓίΐαίο 
ν6(6Γυιη ΙΙιοοΙο{θΓαιη, ιραιίιη6 νοΓΟ Ηί6Γοηγηι*, 
Αυ§ιΐΐ»(ίιιί θΐ ΑιΙΐ3ΐΐ88Ίί ίϋ €0ΐιιρΓ0ΐιαηΐ68. Ηβ 3υΐ6ΐη 
ίρ5&3λ11ιιΐ6 ροη(ΐ6ηΐ6, Γ1οτ6ηΐί3ΐη ρροΩοίΒεί ροηΐίΩϋί 
61 01ΙΠ9Κ νΐ^υηι 681. ΙΙ)ί, ουιη ύα γο 3ηιΙ)ίβη3 3ΐί(]υηπιΙο 

ϋί806ρΐαΙΐ]ΙΙΙ 68861, ▼6ΙΙ6Γ6 1311(16111 ΟγΧΟΪ, Γ3ΐίθη6 
λΟ Β688;ΐΓίθΙΐΐ8 8υ6ΐ01Ίΐ3ΐ6 ΙΙΙΟΐί, ίη 56Ιΐΐ6Ι1ΐί3ΐΐ1 1.αιΊ- 

ιιΟΓυιη. Ι8 βηίιη, 6(&ϊ 3οπΐ6Γ 5υθ8 ρΓΐιηο Ια1.ΐ(ιΐ8 

681, Ι311(ΐ€η Υ6Π13Ι6 Π1υ065€6ηΐ6 ίπ ΟΓΐΙΐΟϋοΧΑΐΠ 

Εοοΐ65ΐ3β Βοιη3ηχ 86ηΐβηΐί»ηι υοη δοΐιιηι (]69Γοη>ΙΊι, 
νβΓϋπι οΓΐ3ΐη 8υο$ υΐ ίϋβηι Γ300Γ6ηΐ 3(1 δβΐπίβιη 
<1ί8ριιΐ3ΓιοηίΙ>υ8 βΐ ςΓ»νΙ 0Γ3ΐΙοη6 :ΐίυιθίΐ3ΐυ5 ('βΙ. 
1]ιιι:ηι ΐ3ηι!6Πΐ 3ηίηιυιιι, υη3ΐΗ ηιβηιοηι 1ιΐ6»ι δρΊπ- 
Ιυ5 5αηοιυ5, ρΓΟ ηυο (1ίι>οορΐ;ώ3:ιΐΓ, οιηηίϋηδ (ϋοϋίι. 
Υβηΐηηι Ι3η(ΐ6ΐη Ιη €θηοθΓϋΐ3πι , οι 8γιιιΙ)υΙυιη Κυ- 
ΙΙΙ3ΙΙΧ Ε(θΐ68Ίχ 3ΐ) Οηοη(»1ί ριιΐιΐίοο ιΙοθ3η(3ΐΜΓ. 
δοΐυΐο (Ιϋΐηυπι οοηο'ίΗο ίοοροΓΟίΟΓ €οΐιδΐ3ηΐίιιορο1ίιπ 
€πιη 8υί8 Γον^ηίΐυΓ. Ειι^^'ηίαβ λΐιίοιη ροηΐίΓβχ, γο- 
|ζηίΐ3 Β6883ΓίοιιΊ8' 8ίηβυΐ3η ι^ίηιιΐο οι ιΐυοίπιο, Ιιο- 
111111601 1ίθ6ΐ :ι1ΐ86η(6ΐη 6χ δβηίοηΐία ΓΓαίπιπι ίη ηιι* 
π.οπιηι 03Γ(ΙίιΐΑΓιπιιι οοορΐ3ΐ ; &0€0ΐ-5ίιυΓ ίη οηπαιπ 
Ηοιη3Γι3ιιι νίΓ 3πιρ1ί5Ηΐπίΐυ8, υΐ υηυβ 3ΐί<|υί8, ΟιΓίΓΐΐβ^, 
Αοποχ 6Γΐ3ηι 6 βΓϊΟΰίβ ίη^οιιίοΓυπ) α1ΐΓ»ε6,(1οο(η- 
ιΐ3Γυπι ίιινοηίποο , ηυοιη 3(1ιηίΓ3Γ6ηιίηί , (ΐυ)<ιη6 
νίοΐδί^ίηι Ιιηη**, νβΐηιη €ΐν1ΐ3ΐοιη,(1οιη1ιΐ3ηι ςηοηϋ^ιηι 
ιοπιηι, ηιιιιο ουΙΐ3ρ53ΐη ιηη{;η3 οχ ραΠβ οΐ ρΓορβ 
ιΙίΓυίαπι ίη ιηοΙίοΐ'Οΐη Γορηιαπ) γ6(Π£6Γ61, Ιιοηιο οβηβ 
Κοιηαηί ηοιηΙιΓΐ8 3ηΐ3ηΐί85ίηιυ8. Αοοορίο βυΐβπι ϋβ 
ΙΙ10Γ6 β^ΙΟΓΟ, ίη^ί^πϋ 03πΙίΐ):ι1^υ8, ίΐα 1}Γ6νί Ιιοηιο 
' .^6!ΐίθ5ΐΐ8 6( 3€υΐι»8' 1.αΐίηοΓυηι ηΐ0Γ68 6ΐ ϋιΐ6πιΐυ- 
ι;ιιιι {ιιιΙ>ί1)ίΐ, ηΐ οχ ηο8ΐΓ3ΓιΙ>υ8 ηηπδ οΐ ηοη 3ΐϋιί 
ιιαΐΑΐ8 νίιΙΟΓϋΐυΓ. ΡΓ6<ιυ6ΐιΙαΙ)3'ηΙ Ιυηο ςηοςυο ο]υ8 
ίίοιηυηι ρ1οιΐ3ΐη Γοΐίο^ίοηο , οοηιίΐ&Ιο 61 ^Γαΐία, ρΐβ- 
υ3ηι ίιιβοηϋδ ΐυιη βΐΦΐ-ίβ, Ιιπη ίαΐΐηίδ, νίι ί οχ Ιοία 
€ΐιτίι ϋοοΓΐ85ϋυ« ' Ιιο^» νοί ίηίΟΓ &6 (1]5δ6Γ€η(ς*$ι νοί αΙΙςηίιΙ ηηοιΐ 3ϋ οο^ιΓιΐίοη6πι 1ίη(|[ϋ3β ρ6ΓΓιη6Γ6ΐ» 
ΙϋΐκΙαπίοδ (ηΐ ί\\) ΓοΓβΜβηΙΟδνβ, ίΐα 3ΐΐ6ηΐ6 «ηιΙΙβΙιαΙ 
υ( οχ »1)υη(]3ηΓΐ3 ιη^οηϋ ^πΊπιίηυβ ρ6Γ8ρίθ3θί3 άίβ- 
οβρίηπίίιιπι 3Γΐ)ίΐ6Γ ρΓορβπιοάαιη ΑογοΙ. Ιΐίδ βΠίΙιηβ 
61 Η3 νίβίΐ3ΐι1ί3, αυ3 ιηαχίηιβ οπιηοδ βχοοΙΓιΐ• 1)Γ6υ1 
οίΤίίοίι ϋΐ ςυοϋ Οτζίοβ βηίβα ίη ςυονίδ ^^ηβ^ο <1οο- 
ΐΓίηοΒ ρβΓ(•βρβΓ3ΐ, ί(] Ι,αιίηβ 1ίη£;υ3 3ρΐβ, ιΐίδΐίηοΐβ 61 
0ΓΙ1316 βίΤβΡΓβΐ αο δΟΓ'ώοΓΟί. Πίδ δΐηάϋδ νβΐιοωοηΐβρ 
(!6ΐ60ΐαΐυδ, ηυη(]υ3ΐη Ι3πΐ6η ςυίοςυ3αι οιηίδίι «ιυ <1 
3υΙ ρυΙ)Ιίθ6 6χ υίΟεΙο 3υΙ ρπνβΐίω 3|(6η(1υπι βδδοί, 
3(1 οηΐιιί3 ρΓΟΠίρΐίδδίίηυηι ίιΐ(ζ6ηΊυηι, (ΙβχΙβΓηηΐ3ηι 
ιηοηΐ6πι εΪΓουηιΓοΓβηδ, ηΐ ηίΐ 3 1)οηο ρ2^ΐΓθί3ηιΠί38 
οΐ 3ΐ) ορίίιηο ρπηοίρβ ϋίΟΌΓΓΟί. Ηαο Ιβηιοα ίηδίβ^ηί 
νίΠυΐο 61 ιη3§ηίΐυϋίηο 3ηίΐϋ( ρβπηοΐυβ Νίοοΐ3η8 V, 
ίη Ιοοιιπ) <!6ηΐ0Γΐηί Ευ^βηΓι ροηΐίΓ6Χ πΐ3χίιηϋ8 8ΐιί- 
Γβοίηδ, Βθδδ3Γΐοη6ΐη 3(1 Γβδ 38β"*'ί*5 3ρΓΐδ8ίηιυηι εΐ 
2^ οηιηία ηΐ3ΐα ρΓ3β03ν6η(!3 νΙ^Π3ηΓΐδ8ίιυϋηι Βο- 
ηοηίοη5ίΙ)υ8]αηι ρπ(ΐ6Πΐ ίηΐββίίηο ϋοΐΐο ΐ3ΐ)0Γ3ηΐΙΙ)α8 
ΐ6£;3ΐυιη ουηι 8υη!Πΐ3 3ΐκΙοπΐ3ΐ6 ρΓκΟοΐΙ. Ιδ 60 
ρΓοΓιοίδΟΟηδ 6ίΓϋδ& οίνίαπι υΓΐ)3η3 πιυ1ΐίΐυ(1ίη6, ηοη 
&Ιίΐ6Γ 3ΐ) οηιηίϋυδ ιπδρίοίΙπΓ 30 8ί(Ιυ8 1)6ηίβηηηι 61 
8ηΙιη3Γ6 3 ρ6Γ{ΐ'1ίΐ3ηΐίΙ)η8 ηαυίίδ 6ΐ ρ6η6 ηΑυΓΓβ^ίδ 
ίη$ρΐοί 30 οοηδυΙΐβΓΪ δοΐοΐ. ΰυ3η((ΐΐ3ΐη &ιοιηίηί5 
]ιυ]ιΐδ, Οιιίπίοδ, πΐ3]0Γ δίΐ Ιβυδ ςαηηι 5ίιΐ6Γί8 : ίΐΐυιΐ 
οηίπ) άααδ ΐΓ6δν6 6ΐ οο 3ΐηρ1ίυδ ηβνοδ Ι)6ηΐ{;ηο ίη- 
(ιιίΐιι €οη56Γν3ΐ, Ιιίο ΙηηΙαιη οίνΐΐαίοιη , ρΓ£θΐ3Γ3η[ΐ 
(|ηοη(ΐ3ΐη ρορυϋ Βοηΐίΐηί οοΐοηίαηι, ΙιοπιΙηυηι 3(1 
3Γηΐ3 61 1ίαοΓ3δ βΙΙΓίοοπ), οοηΓίδ οπίΒίΑ οίΓουηι^ρΊ- 
€ΐ6η<!, ηΐ6ηΐ6 ρΓχνίιΙβηδ αο (Ιίβροηοηδ, 11η(;υ3 3(1- 
ιηοη6η8 (]6ΐ6ΓΓοη5νβ, πΐ3η(ΐ ίη83η3ΐ)ίΐ6 νιιΐηυδ 6ΐ 
οοιιΐ3^ίοδυιη αΐΐδοίηϋϋηδ, 3ΐ> ίηΐ6Πΐα 6ΐ ρΓορο 3ΐι 

ϊηΓβΓίδ Γ0ΥΟ03νί(. 

Νοίχ 8ηηΙ οίνίΐ3ΐί8 οΐ^ιΐοδ ρΐυδ ιΐυβπι οίνίΐΌδ, (Ιυιη 
Γαοΐίο Β6ηΙίνοΐ3 61 €6η6(1υΙα άα ρηηοίραΐα οοηίοη- 
<Πΐ; βίβηΐίϋυδ 86ΐ1ίΙίοη6ηι Ιιίηο Ρίπϋρρο νίοοοοιηίΐο, 
ΙιΙηο ν6η6Γΐ8, ΙΓιηο ρηηοίρο Γ6ΓΓ3Γί6ηδβ, ίη5ΐ3ηϋ- 
Ιιπδ 611310 (1υ3ΐ)υ8 ιηίΙίΐ»ηΙ)υ8 Γ3οΓιοπί1)υ8, ΒηΓίιίαπα 
οΐ §Γοηί3η3, ςυχ (]οιιιίη:ιΐηιη 3ρροΐ6ΐιΐο8, Ι)3ηο οί* 
νίΐηίοοι νοίυΐί 3Γ06ηι Ιΐαΐί^β οοουρβΓΟ οΓοιίδ 3θΓΓ3υϋβ 
ρίΜ'δχρβ οοη^Γι δυηΐ. Ηίδ βηίιη αο ΐαοΐΟΓαιη ηιαΙοΓυηι 
αηοΊοήϋαδ αϋ 'ιύ 59ΐνίΐίχ νοηΐηπ) 6$1 , υΐ 60(ΐ6ΐη (Ιίβ 
61 ΑηηίΙ)α1 Ββηΐίνοΐυβ 6ΐ Β^ρΐΙδΙα €οη6(1υ!υ8 ουιη 
ηπιΐΐίδ υΐΓίηδΓΐυβ ΓαοΓιοηίδ Ιο13 αΓΐ>β (υιηυΐΐυβηΐβ 
υηο ί'.ιφβΐυ ο«(ΐ6ΓβηΐηΓ, ηυΐΐο ηοη θΓυϋο1ίΐ3ϋδ|;6- 
Η6Γ6 3ϋ(η1)ίΐο ; βΐ ηο υ1ΐ3(ΐηί68 οβίαηιίίοδίδ (ΐ3Γ6ΐυΓ, 
δηρβρνβηβΓΟ δδΡρίυβ οχΙβΓηί Ιιοδίοδ υΓίιβηι ορρα- 
^ηαΐυΐ'ί, ηί Ββδβαποηίδ 53ρί€ηιί3, οίνοδ αϋ οοπγογ- 
(Ιί&ηι Γονοθ3ϋδ,6Χΐ6Γηυπι Ιιοδίοιη τβΐιίϋηπιβΐ νοΓαοοηι 
3 νί806Γί1>υ5 οίνίυηι Βοηοηίβηδίιιηι ρΓορηΐ53Γ0ΐ. Ββ- 
8ρίΓ3ηΐ6 (ίβίηϋβ ραυίαιίιη (ΐαηΐυηι ιηαΐί ίη6Γ3ΐ!) 
3ΐ) 6χΐ6Γη3 \ί )ηΐ68Γιηοςπ6 πιαίο οίνίΐαίο , ΐοΐυηι 8686 
νίΓ ορίίιηιΐδ αιΙ οοιηροη6η(!ο8 οίνίυηι ηιοΓΟβ, Ηοοηΐίβ 
1)θΙΙίθ3 οοΓΓπρίοδ οι ΙαϋοΓβοΙβίο», νδπίΐ; <|η6ηι οβΠβ 
Ιιβοίη ΓβηίΙιίΙ «ηυβ ]πν1ΐςυ3ΐη 6]ιΐ8 Γ6ΐί(;ίο, ρίβίαδ» 
]«ΐδ(ίΐία, ουηδίαηΐία, 3ΐ)δΐίη6η1ί3, £;Γ3νίΐ;λ8 οοηιίΐαΐβ 
υοηιΓιια. Ηαο οηίιη ταΐίυηβ δίηο υΙΙα η (|υοπιπΐίΙ.ιηι 
Ιιοιηίηυιη απΌςαιιΐίαιη ΓβρΓΟδδίΙ, 1ίΙ)ί(1ίη68 οχδΐίιιχίΐ, 
ί ηρί4ΐίΐ3(0δ Γ6ΓΓ0ΐΐ3νίΐ, ουιη βοπ 1ΐ3υϋ βΐ'»ν3ΐβ οοιι- 
&ιιογοΐ'ίΐ 111 00^ 0)0105 ίηι1)ί1)3ηΙ Ιιοαιίηοδ ς.ιιθϋ ία. «^ ΡΑΝΕΟΥΚίαυδ 

ρπηοίρβ ΐΑη<|η&ιη ίη 5ρ€€υ1ο Ιοίϊυβ οίτίίαιίβ τ'κΙβΗηΐ. 
ΙΙυηο βοίιη οιηηββ ηοη ρην&ΐα$ ΰθΐηηιθ(Π 1^168 ςιιβ- 
Τϋηΐϋΐη, 86(1 ρυΙ>ϋ€38»ηοη οΐίο, 86(1 ηβςοίίο (ΐ6ΐΙΙ• 
ΐυηα, ηοη βοηιηο, 86ϋ νίβίΙΠβ, ίΐα 6υιη 9(]ιηίΓ3ΐιοη6 

ΙΐΐΙϋβΐΜίηΙΙΙΤ υΐ 1)68108 86 (ΙβΠΗΙΐη ίθΓ6 8Γΐ>ίΐΓΑΓ6ηΐΙ]Γ 
81 8ΐίΐ|08 6Χ ρΑη6 Β688ΑΠ0ηί8 ίηΙβ^Πΐ^ΙβΠΙ 8111(^18- 

ββηΐ. Αϋ 1ιιι]υ8 ίΐ8ΐ|υ6 0101*68 8686 6ΓΩη|;6ηΐβ8, 6ν 

θ]8ηΐί(0&9 ί6ΐί€6ΐη 1>Γ6Τί €ίνίΐ&16ΐη Γ6(]<Ιί(1ϋΓ6. 5ιι1>- 

Ιαΐίβ βηίιη 86(ϋΐίοηί5υ8, 6Χ8Γιη6Γΐ8 ίηΰβηϋϋβ, ΓυΠίβ» 

ηρίηΪ8 ΐΜ>ηΐΐ€ί(1ΐί54α6 Γ6ρΓ688ί5, ρ6ΓΓ3€ίΐ6 Γυίΐ νίΓΟ 

Ιιαίο {ητί88ίιηο, »(1Ι)ί1)ίιιι ί;ιοίΙίΐ8ΐ6 ίη &υ()ί6η(1ο, 
' Ι6ηί1αΐ6 ίη άί€6θ<Ιο, (ϋΠ($6ηΐίΑ ίη 8αΓΐ8Γ8εί6η(1ο, ρο• 
ραίοπι Βοηοηΐ6η86Πΐ »(Ι ]Μ>π8ηι ίηιςβπι Γ6Υ0ΰ8Γ6• 
Οαβαι 6ηίοι Ύί(]6ΐΜΐηΐ ]υ8ΐί88ίιηυηι, ηαβπι ιηο(ΐ68ΐί8- 
8ΪΒΐυιη, Ιιυηο Ι^ηςολπι ά^ Γ06ΐοηηΐ88ηιη68 ρΓΧ86ηίηι 

160ΙΡ681Α16 ▼6η6Γ8ΐ)8ΙΙΙυΓ, 6θΐ6ΐ>8ηΙ 61 οΙ>86Γν0ΐ)αηΐ. 

Ηιιί6 ΐΑηΐ« 8υοΐοηΐ3ΐΙ π)«(;ηυιη 8<Ι()ίΐ«ιη6η(υπι 

(1θ6ΐΤίηΑ 6]α8 8ΐΐΙ^υΐ8Π8 6Γ8(, ςΐΙ8 Ρ6γ1)68Ι&8 ββπ 

ρο886 Γ68ρυΙ)Ιί€88 ΡΙλίο, ίιι^βηιί 80 &8ρί6πΐΊ96 Γβοίΐο 
ρΓΐ»06ρ8« 6ΐΐ8ΐίιη8ν)ΐ. Οοοίπηλ 6ηίηι, ροΐ68ΐ»ΐΊ αϋ- 
]ιιη€ΐ8, νβΙ νίΓιο8ί58ίιη8ηι ςυ8η}ςυ6 η&ΐυΓ8ΐη πιυΐΐΓβ 
ρο886ΐ, η6(1υαι Ικιηβπι αά 1>6η6 (16 οηιηι5υ8 ρΓΟποο* 
Γ6ΐΐ(1ιιηι ίιηρ6ίΐ6Γ6• Η«ο 611101 Γβείΐ ιιΐ ρΓονίηοία- 
ηιια ρηΒ8ί(ΐ68 οι υΓΐ>ίυηι ηοη βοίαιη 86 ία€ΐΐ68 ρΓ26- 
Ιβαηΐ ίο 0θ2ΐιθ866η()ί8 οααβίβ, 1ιοη)ίιιίΙ>ο8 «υϋίοηιΐίβ 
»4ΐιιιίιΐ6η(Ιί8(|ΐΐ6 » η)α]0Γυηι οχοηιρίο ςυοΓυηι γ68 
§68188 ΐ6§6ηιιΐ, ν6ηΐιη 6ϋ8πι 608(1601 αιΙιηοη^Ι υΐ 
€ΐιιη ίρδί 8ίηΐ ορίίαιί, ^ΟΓΟίη 6αρί(ϋ1^ΐ68 Γ6ίΓ6η6ηΙ» 
ρ6ΐυΙϋΐιΐί8υι Γ6ρΓίυΐ8ηΐ, «ναπΓίΑίο 606Γ€68ηΐ ; ςαο<1 
ςυίίίοσι Β688αΓΐοη ηΐ8χίιη6 ο1)8βτναγίΐ Ιοίο ςιιίη- 
ς9ί6ηηίο ςιιο Βοηοη'ΐ6ΐΐ8ί ογΙη ρΓββίυίΐ , ηο 8ΐΐ0Γααι 

]ί«6ηΐΜ 61 6υρί4ϋΐ88 « ^00(1 ρ6Γ8Χρ6 ΠΙϋΙΐί» 806ί(ίίΙ• 
ΙαηΐΧ 68ρί60ΐί« 6ΐ ίοΐβ^Π^^ϋβ ΐ8υϋ6Π1 000)018011- 

1«Γ6ΐ. ϋοοιρο8ίΐο Ιιυοο ίη ηιθ(ίυοι οίνίΐαΐί» 8ΐ8ΐϋ, ςυο 
]3ΐιι ΒοΒοηίΑ XX 8οβο ίΰϋοίΐοΓ νίχίΐ, 6Ι. ηίΐίΐαΓ §]ηΐλ- 
ΟΑβίυοι ν6ΐυ8ΐΐ8δίΐΜΐισι• 068ΐί£6υ(Ία 61 86(Ιίΐίοιιίϋυ8 
οίνίιιοι ροοβ ίυΐ6Γαιί88υίη 61 οοΐίαρβυαι» ηοβ ΐ))θ(1ο 
9θΐ1ί06ϋ8, νοηιοι 6ΐί8ηι ίηβϋΐοϋβ 6( π)6ΐίθΓϋ)ΐΐ8 βαίαπίδ 
ίη6ΐ8αηΓβ &€ Γ68ΐίΐυίι, οοο(1υ€ΐί8, ςυιιοινίβ %τ'ΛηόΙ 

ρΓ6ΐίθ, 1ίΙΐβΓ8ΐίυ01ί(1ί8€ίρ1!η8Γυΐ)) (1θ€ΐθΓί5υ$• ΕχΐΊΐ3ΐ)8ΐ 
8•ΙθΙβ866ηΐ68 8(1 8ΐυ(1ίλ ΐΜ>η8Γυπι 8ηί(ΐιιι, ρΓορο8ίΐα 
ρπΒΒίίΙ 8ΐηα6 ΙιοοοΓί8 βρο: ιηηΐΐοβ ο5 ίηορίΑΐη 8 

δίΒϋϋβ ϋ6ί66ΐαΓ08 1ί56Γ8ΐίΐ8ΐ6 6ΐ ΟΐυηίϋοβΟΐί» 808 

]Ηνϋ 61 ίοδίίΐυΐο οοηιίηιιίΐ• ΟυίιΙ ρ!υΓ8 «Ιο ΑοιρΙίΐυ- 
ιΐίιΐ6 1ιιι]υ8 ορίίπιί Ρ81Π6 (Ιίοαιη, Οοίπιβδ! Οααηι 

]|Ι8Ι6» ({11801 ρΓυ(1βΙΐΐ6Γ« ς08111 0ΐ6Ο)6ηΐ6Γ ΟΟίΟΙίίΒΠ) 
Τ681Γ80Ι ΒθΟΟΙΐί6η860Ι §υ1)6ΓΙ1.'ΐν6Πΐ, 6Γ6Χ6Γίΐ, ίΟ 
ρ366 Γ6ΐίη06Πΐ,6Χ ΙΐΟΟ (!6ρΓ6ΐΐ6θϋί ρθ(6&1 (100(1 ρθ$ΐ68 

οιοΓβ ιιΐ8]θΓθσι Βοοοηί6θ8ίυοι ρ3ΐΓ0ΐιυ8 8ρυ(1 ροοίΊ^ 

1ί«68 &6ηΐρ6Γ 68ΐ.|ΐ8ΐ)ίΐ08• ΙΠίΐΙβ 60101 ΐ6§8ΐί 1)00 

τβιιΊ60ΐ68 Ιιυηο Ιιοηιίοοοι 8ηΐ6 οιηοββ 8ϋ6υηΐ, βαΐυ- 
1801, οοοδοΐοοΐ» 6οη8υ1ΐοαι €0ΐιιίΐ8ηΐυΓ, ΓΟϋυοοηΐ, 

(100(1 681 ΒΙ8ΧίθΜ6 ίθΐ6§ηΐ8ϋ8 61 Οθηϋθ6ηΐί£ 81• 
§01101. 

Αι ΰ6β8ΐΓίοο, ηιΟΓίοο ΝίοοίΑΟ ν» ουαι ίο Ιοουαι 

6ί«8 ΒΟίΚοί ΟΙΙβΓΟαΐ ρΟΟίίΟοΟΙΟ ηβ06886 68861, Βο- 
01801 ▼1^11608, ΐΑΟΙ^ΟΙβΟΐίΐΝΙβ ΒΟΟΟΟΊοΟδίίΜΙβ (10881 8 

ρ^ΐΓβ (ΐ68ΐίΐυΓΐ8, οοηοΐλγο ιη^Γοβδοβ, ςυοΓυη)ϋαηι 
ΓαίΓοηι, οΐ οριίιοοΓυιιι, $ιιίίι*8βίο ροηϋίοχ (ίθ8ί§η8- ΒΕδδΑΗΙΟΝΙδ. Μ 

ΐιΐΓ. Οιιοηΐυη) νοΓΟ αιΐβίΐ θ)8χΐθ)ί8 ίοορβηί ρΓΟτίηοίίβ 
61 οίνίΐ8ΐίΙ)η8 ΙίνοΓ αΐηυο ίανΐ(1ί8, οοη)ρΓ6ΐΐ6η(Κ 
06Γ16 1)00 Ιοοο ρο(6$ΐ. 0(ΐΊ«ΐ8Π) 6ηΙα) βίαΓκο 8υΙ)οηί 
Βΐιηΐ 1βτ68 6Ι νοίορίοοδί ςυΙ, Β6898ποη)$ ίηΐ6§πΐ8ΐ6αι 
61 ο\θ(1θ5ΐί8η) ?6ΓΊΐί, (ΙίοοΓοηΙ 8ΐι0τ8§ί3 νίίίο ίηίΐο 
(Ιιΐοοο Γβρ6ΐβη(ΐ3 6886. Νοπ οΙΐδΓιΓιΙ νίΓ ορίΊηιοδ ςοο- 
η)ίηθ8 ί(1 ίί6Γ6ΐ, 6χί8ΐΊη)8η8, (ΐυο(Ι τοΓΟίη 681, ροηΐί- 
βοαίυο) 808 ρβΓ8θη8 ρΐυβ ίη(1ί§6Γβ ΐ]03θ) 86 ροηΐίβ- 

0810 8(1 ίηΐ0§Γ8η) §ΙθΠ8Π1, ηυ8 ρΓΟΓβΟΐΟ 08Γ6Τ6 

]8πι ηοο ροΐ68ΐ. Εο οη'ηη 6χί84ίη)8ΐίοοΊ8 61 Γ8ΐη« νίΓ 

80)ρ1ί88ίΐΓ.08(ΐ6Τ6ηίΐ, ΟίΠοΠ» 61 υΙΐ6Γίυ8 (1ΐ§ηίΐ88 8(Ι 
1^6Γ80) ί6ΐίθίΐ8ΐ6ΠΙ 811 Γ6(ΐυΊΓβη(ΐ8• Οθΐ6Γ6 η08ΐΓ80^ 

νίοοιη 61 101108 Γ6ίροΙ)1ίο» €1ΐΓί8ΐί8η», ηοη 6ίη8, 
ιΐ6ΐ)6ΐηο8 ςιιθ(Ι Ι8ΐί 08Γυίη)υ9 ρπποΐρβ, βΐ Ι)80 ροΙ'*8- 

8ίηΐ00) Ι6η)ρ68ΐ3ΐ6 ςα8, ρΓΧίβΓ ΟΧίΟΓΟυΟ) 1)081610 

ςιιί θ6ΓνίοίίΗΐ8 ηο8ΐΓί8 8Γηΐ8ΐο8 οοοϋοοο Ίηιοιίοοίφ 
8Τ8Γίϋ8, ΓιΙη(]ο, ί§ηοΓ8ηΐί8, Οοί 8((|υ6 1>οηοηιοι 
Ιιοοιίηυοι οοηΐ6θΐρΐυ8, ίοΐ68ΐίυ8 61 §Γ8νί88ίο)8 ιη8ΐ« 
ηο8 υΓ§6η(, ορρπηιυηΐ, 6η608η(, η6η)ίη6 ]ον8ηΐ6• 

Ηοο ροηΐίηοΟ ία(1ίβ6ΐΜΙΙ ΓΟΙΊ^ΙΟ 6θΓί8ΐί8η8 , 1306Ι8|8 

ηοη 101008 8 γίΐίί8 ηοβίΓΟΓοο) ςο8ηι αϊ) οχίοπιο 
1)0816 , 01 8ΐίςο8θ(1ο Γ68ρίΓ8Γ6ΐ ; ΙΐΜΟο ροηΐϋ'ιοΰΐο 

ΐηθΓ68 008ΐΓί Γ64ΐΓΐΓ6ΐ)8η1 ΟΙΟΟί 6Χ ρ8Γΐ6 ΐ8ΐ)6Γ8Γΐ8ΐί ; 

1)θ]ο8 ροηΐίΟοί8 ορ6Γ8 ίη(]ί§6ΐ8ηΐ 1)οη8η)ΐη 8Γϋοιη 
8ΐ»(1ίθ6Ί 61 ίη ςυ8νί8 Γ8ου1ΐ8ΐ6 ίηιΐυδίπί, (]οί οοοο 
ΐΗΑ(ΐθ3ΐο ρΓοΓαηί οοαίβοιουοίοΓ , ΓΓ}ίοίυηΐυΓ 61 61η 
ιη!η8οΐοΓ* Νοη (ΐ68ΐΊιίι ιαιηοη Β6858γ1οο ϋαΐΐί&ίοιη 
ιηοη6Γβ 61 1ιοη8Γί υΐ, ίηΐ6Γρθ3ίΐ8 8οοΐθΓίΐ3ΐβ ροιιΐί- 

βθ8ΐυ5, 8Φνί60ΐ6ΐη 1)081601 8 06ητίθί 1)08 61) ΓΙ&Ι 1800- 

ιηιηι ρΓοροΐ88Γ6ΐ. Κά Ιιοο ςοοςυο ΜΙοο) 8ί11ιοη8ΐθ8 
681 .ΑΙρΗου8ΐιη), ΑΓ&§οηί» γ6§6ιο, (Ιοοι 8 1ι&1ιΐ6ί8 
Ρηΐ6θΐ8ηί8, ςυ» 3(1ί6Γ8ΐ ν3ΐ6ΐα(]1ηί8 οαυ83, ΝβΑρο• 

ϋπΐ ρΓθβθί«θίΐθΓ. Αά 0Γ>φΐ8ΟΙ Μβ9ροΓιΐ8η3η) ΓβΧ 

ηι&§ηο οοΗΐ118ΐο 1)θοοπ8 03ΐ)83 Β6883Γίοοί Οΐ οΙ>νία8,. 
οοιηςιιο, ηοΐΐο ηοο οοιη1ΐ3ΐΐ8 61 1)6Η6Γΐ06η(ίίΡ §(:ιΐ6Γϋ 

3(11ΐϋ)ίΐΟ, ίο 0Γΐ>6ηΐ (Ιυ6ΐΐ• ΑοΟΟρίΟΙΟ 18016 61 103- 
§ηίηθβ, 8ΐ)60ηΐ6ΐηςΐΙ6 -60ϋ6Ι0 86(Ι'ρ6Γ 61 ▼6η6Γ8{00. 
61 ΡΓ08600108 681 ΎΟΐΐΟ. 

Μοηυο άύηά^ Ο^ΪΙΊϋο, Ρία8 11 ίο 6|υ8 Ιοοαοι 8υΓ • 
Γοοίοβ, οοονοηΐυοι ΜαηΙϋΑουιο , 841)0Γΐ8ηΐ6 Β6883-^ 
Γίοο6,€Ι)η8ΐίαπί8 οη)οί1)υ8 α(] 06γΙ80) (]ί6ΐο (ΐ60Γ6νίΐ| 
ςαο οιηηίυη) ρπποΐροηι 61 ρορκΙοΓϋοι οοιΐ86θ8θ 

1>θ11θΟ) ΤθΓθί8 ίθ(1ίθ6Γ610Γ. 6θην606Γ6 60 ρΓΙΟΟίρΟ• 

η>υ1ιί 3υΐ ΐ6§3ΐί Γ6§υηι 8θΐρΓίηοίρυοι, (ΐυο8 Β688Α- 

ΓίΟΟ ρ08ΐ ΡίαΟΙ ρθΟΐί6θ601 8(1 1801001 61 ΐαΐη 06068^- 

88Γίιιιο 1)6ΐ1ιιη) 6ΐ6£;3ηΐί οΓ3ΐίοο6 , ςυ8ΐο ίη ιηβίηίΐιοι^ 

1)31)61008, 8ϋ1)0Γΐ3ΐ08 68ΐ. Αϊ ν6Γ0 0010 ΐΜΐί€ 1301Ο 

3ρρ3Γ3ΐυί 66πη3θθΓοαι ρποοίροαι ίηίοτ &6 1)6ΐ1β^ 

01)813Ι'601, 60 0)1ΐΐ6Γ6 Ρίθ8 Β6883Γ)0α6Ο) ΥίϊΟΐΟ §Μ^ 
νίβ&ίοΐΟΟ) 16§310Η) ίΐΐ8ΐΙΐυίΐ, (]θΊ, Γ6ΐ>υ8 Ή) (^ΟΓΙΒΑΟίί^ 
ΟΟΟίρΟδίΐίβ, ίη)ρ6Γ8ΐΟΓ6ΙΟ ΡΓί(ΐ6ΓίθΟΙΟ 80 Γβ1ί(1004 

ρπηοίρβδ 3(1 ΜΙυιη ΤοΓοίδ ίοϋίοΐυηι Α()1)οη3Γ(τΙυΓ» 
ν3(Ιίΐ νίΓ ορΐίο)θ8, 1ίθ6ΐν3ΐ6ΐπ«1ίηΜΓίυ8 6ΐ Ιιίοοιο ίο-» 

81;)0(6, (1«ΙΟ ΡΙθ8 ίΐΙιρ6Γ8ΐ. ¥6061188, ΡΟίΙο 01006 

ρπαιυο) (Ι6ΐ3ΐ08, (1θ66ΐο 80 86081001 8(1 ιοδοίρίοο^^ 
(Ιοηι 1301001 1)6ΐ1οοι 0(11ΐ0Γΐ8ϋΐ8, ία Οοτοιοοίοο» 

1|0ΙΙ6810 α)8(|;ίη ς03») 13010 οι 6ΐβ§30ΐί 600)ίΐ3ΐΙ& 

ίΐΰοΐίι ίΐ6Γ. δχτίΰΐιαΐ 100) 1)1611)3, ΡϋΙ)ηΐ3ηο η)6η$6, 
ίη 66Γα)8ηί3 ροΐίδδίιηαηι, «ιυχ το^^ίο ΓΓί}(ίιΰ$8ΐαι& ο$1• €ΧΙ ΒΑΡΤ. ΡΙ.ΑΤΙΝΛ ΥβχλίιΐΒ ίιηςιιβ €υπ) νοιιΓιβ, Ιιιηο πιώΓΐΙιυδ, Ιυιη ηί- 
νί5ιΐ8 ρΓορθ εοιιΐΊπυίδ, ηυΙΙυιη (Ιΐβηι ΊηίΟΓίηΊβίΐ ςυο 
ιιΙΐ6Γίιΐ8 ηοη ρΓοβοίδεβΓβΐϋΓ; εΐ ϋυηι 8ΐ«Γβ ρ6ϋί1>ιιβ 
ρςαί ρΓ» %\Λάβ ν{χ ροβ&ειιΐ, νΗιίοιιΙο ββππλοΟΓϋΐη, 
(|ΐιθ(Ι ΐταΗανη. νο€8ΐηιΐ5, ηοη νβεΐυβ, 86<Ι ΐΓβοίηβ ββΐ. 
Τλπιΐβιη νβΓΟ, ρο$1 1αΙ)0Γ68 ρΓΟρβίηβηίΙοβ, ΝοππιΙι6Γ- 
{;βπι νβηίι, οϋνίβιη ρΓΟιΙβυηΙβ ΗοηοΓαΓίδβίιηο ςιιοηυβ 
ΓΪνβ, ρΓθιΐ€ΐιηΐί1>υ9 βρίδεορΊβ 61 ΐοΐο οΙβΓΟ. ϋΓΐιοπι 
ίη^Γ685α3, Ιίαβπδ βίαΐίηι »ο πϋΐιΐϋβ ρπηοίρβδ 66γ- 
ιηηηί^ί αιΙ $& τοο&Ι, ροριιΐυηι ςιιοηαβ ΝοΓίιηΙίβΓββπ- 
ββηι 111 ίιίθηι ί»£Ί>1 Ιοη^β 30 ςΓ^ινί οπιΐίοηβ &<ΙΙιογ- 
ΙιΙιιγ; ίϋ νβϋβ Πύυηι Ορί. Μαχ., Ίϋ Ρίοηι ροηΐίβοβπι, 
ίι1 Γθ8€1ιη&ιί»ιιί ρηρυΐί &ίΟίεΐ2ΐ& ρΓορβ 3€ρΓθΠίβ»(8«ϊ. 
δηρβτνβηβΓβ »υΐ6πι ηοιι ίΐα ηιυΐΐο ρο$1, 3υαοΓίΐ;ι(β 
Μ<Ιί8 8ρο$(ο1κ« 61 ι^ηιί νίΓΐ ίβη)» ρβΓπιοΐί ρΓΐηΰίρβ» 
ιηυΙΐΊ νβΐ ρήηοΊρυιη οπι(ογ68 ; 1ΐ08 βιιίιη» ίη οοη• 

Λ^ΘΠΐυ 30ι1ίΐ8 €θηΐΓθνθΓ8ί&Γϋΐη 0&υ52, 3μΙ. ρΑΟβΠΙ 61 

<!0ΐΐ60Γ(1ί»ιη ηιυΐιίδ &€ ηΐΑχίιηίβ Γ3ΓιυηΙΙ)υ8 ΓβνοοαΓΟ 
89Βρ6ΐιυηιθΓθ οοη«1υ8 68ΐ. Οηΐϋ ηοη εοβ'ιΐϋνίι, ςιιίιΙ 
ηοη 6§ί(, <ιιΓκ1 ηοη (ΙίχίΙ Β688&ποη, 0αίπΐ68 , ςυο 
ρ;ΐ66ηΓιη<6Γ(1ί88Ί(ΐ6η1β8 €οηιροιΐ6Γ6ΐ? ΑάβΓβηΐ ρπη- 
ορ'8 ιηυΐΐί, αϋίβηα οαΓϋίηηΙίβ Δ4))$Η$ΐ6η•ί8, 2(ΐ6Γ»ηΙ 
βρί8€θρΊ ςηίϋ&πι, &(ΐ€Γ3ΐ Λΐ1ΐ6Γΐιΐ9, ΒΓ&η(ϋ1)υΓβοη8ί8 

ηΐΑΓ6ΐΐίθ, &(ΐ6Γ2ηΙ Ι6(8ΐί Β»]03Π3Β ϋοΰίδ. Ηθ8 ()|Ι08 

ρηιιεΊμβ8 ίιιΙΟΓ 8β πι»χίη)6 ϋΊ8^ί<ΐ6ηΐ68 θ(1ίο ρΓορβ 
-.η{6ΐΓιΐο, 61 ηιοηεΓ6 6ΐ το%%τ^ εΐ οΙ)δ6θΓ3Γβ νίΓ ορίί- 
ιηηβ ποη (]68ίιΐ6ΐ)αΐ, οορΊοβη 61 ςΓ»νί οτ3ΐίοη6 ιΐο 
ρα66 ΙιαΙιίι», ςυβηι ρ^υΙο ηη'β οιιηο 9(Ιη)ίΓ&ΐίοη6 
)€;;ίηιυ8, ιιΐ, ιΙεροδίΓΐδ δίηηυΐΐαΐίϋυδ 61 0(1Ίί8, ϋε 1)ε1Ιο 
ΤυΓ6ί8 ίηΓ6Γ6η«Ιο υη& ευιη ροηΐίθ€6 βΐ ίιηρ6Γ2ΐθΓ6 
€02ίΐ8ΓεηΙ. Ε666 ϋιιιη ίη εοιΐ8Μΐΐ3ΐίοηβ ββββηΐ» ϋΚθ- 
πυ 6ΐ α 1ε|9ΐο Ραηηοηί», δ. Αη^εΐί ε2ηΙιη»Ιί» γ6(Ι- 
(ΙιιιιΐιΐΓ 4{ΐιίΙ>υ8 Οΐ εοΓίίοΓ ρο($θ2ΐαηι ευπι ΤυΓεί» 688β, 

€ΐ ΡαΐΐηθΙΐίθ8 ^ητί ρΓΟΒίίο βηροηΙΟβ 66881896, ροΓί- 

(•ιιΙιιηιιρΐ6 ΊηιηιίηεΓβ ηε Ιιοδίει, τΙείοΓΐ» εΐαΐΐ» 1οη|;6 
:ιε Ιλίε οπηΓι» οεοαρεηΙ, νλδίεηΐ βΐ άίηρί^ηΐ. Τυπι 
Β6«8:ϊποη Ι3οΐ7ΐηϋ1)οηι1υ8 αε νίεειη €ΙιΗ8ΐί2η» Γ6ί- 
ραϋΐίεχ |;ρη)6η8, 1)Γ6νΊΐ6Γ είαιίεδ οπιη68ηο8ΐΗ8 Η1α138 
ϋοιηηιεηηοΓΑΐ, Ιηιηιίηεηδ ρεπεοΐυιη θ8ΐεο(ϋι, ρ<ε6ΐη 
ΐϊΐ εοιιεοΓϋίβηι ρΓοροιιίΐ, φΐο 1ίΙ)6Γΐυ8 6( Ιυΐκΐδ εοη- 
]υηειί8 ΐΓπιίΒ 6ΐ εορΓιβ Ιγο ίη Ιιοδίεπι ΓεΓοεεηι εΐ 
ιεοεηΐί νίείΟΓΐ» ειβαίι^ηΐεπι Ιίοεαί. €υιη Αυΐεη) 
ΝοΓίηιΐΜϊΓβ» ηίΐ ίΙεΓΪ νίιΙεΓεΙυΓ, ςαοϋ εο ρΓορίεπ 
(Ιί8ΐ«ηΐ!απι ρΓοΓιείδεί Πΐιεηαηί ρΓίηεΙρεβ ι^Γαν&ΓεηΐυΓ, 
ηίλχίαιε ιτογο ραΙ^Γιηυδ εοπΐ68, ΐΓ&ηδΓέΓΓε εοηνεηΐυηι 
>νοηη9ΐΓΐΑπι \^%ά\\\% ίηβΐίΐυίΐ, ηε ςυίεςιιασι ίπίεη- 
ΐΊΐαηι Γ6ΐίιι<ιιιεΓ6ΐ ςυοϋ 8(1 δεάοηιίΑδ Ιίΐοβ ρεΠίηεΓει. 
νβιιΐΜΠ) ε8ΐ Ι8η(1επι ρθ8ΐ ηιιιΙΐ2 61 £;Γ&νί8&ίη)3 ρεΓί- 
ευΐΑ ^οτηίΐ9ΐΓΐ8ηι ; η6(|υβ εηίιη ρεΓβ^ΓαΓε 66ηη8ηί&ιη 
811*6 ρΓ£8ΐ(Ιίο ηιιΓιΐ9ΐη ΙίεεΙ, ςυοιΐ 3ρυ(Ι εο8 (Ι^ιηΐηηι 
ν»ΐ6ΐ €οη8ΐΐ6ΐυ^Ιο ι ) ηρίιι.-Β ει ΙαίΓοείιΓι» ςυο<];ιιη- 
ΐΜΟίΡι εοηΓ68«ι νΙϋοιιΚίΓ. δυβεεριυδ 1>βηί^π6 • ^ογ- 
ηι•€6η8ίΙ>α8 ΒύββλΓίοη Ι6(|[9ΐ08 Ιυω Ιπιρ6Γα(οη8, ίυηι 
:ιΓιοηιιη ρτίηείρυιη «ϋ 8β τοε«Ι, ςιιοϋ β'ιΐ «βεηιΐυπι 
ρΓοροαϋ. ΟίδεερίβΐηΓ» ηεε 8€ΐη6ΐ ΐϋηΐιιηι, 86(1 ίΐ6- 

ΠΙΐη86ΐ6ηΜ>. Μίΐΐίΐ 6ρί8εθρθ8 ν{Γ08 {ΓβνίλβίΠΙΟδ 61 

ορίΐιηο• ^υοδ δεεαιη 1ΐ3ΐ>6ΐ>4ΐ «α ν^^ί«ο8 ρΓίηϋίροδ, οχ» 

ηε ςιιίϋ οηΓκίεΓείοΓ ςηοιΐ ^ύ εοηεοΓϋίβηι ίβεοΓεί• 
υΐ>ί 8ηΐ6πι ιιίΐιΐΐ βεπ 'αηίΑ δοΠίοίΙικΙΊηε νί(ΐ6Γ6ΐϋΓ, 
ηιοηεπίΐο, Γθ{;3η(1ο οΙιβεοΓ&ηάοςιιε, νίεηη&ηι ρπ)• 
061861 ηά ίπιρβΓ3ΐ0Γεπι ίηδίίΐυίΐ, οηοηεδ «(ΙΙιοηΑίιΐδ 
υΐ εο 8ε ρΓορεΓβ εοηΓειτεηΐ, 3γΙ>Ιιγ31ιι8 ΟχδαΓίβ 
ρτ»86ηΐί3 εΐ 806ΐ0Γίΐ&ΐε τεπι ορίαίαπι εχ δβηΐεηΐΐβ 
εοηβοΙ ρο886. Ιΐ3{;ηί8 ςυίιίεπι 3ΐςυε 3$ρβΓΐ8 Ιιίηεπ- 
1)υ$εο Ι2η^επι τεηΐυηι 6$1. ΓΙ( οΙ)τί3ΐη ΒοβκλΓίοηί 
ίιηρ6Γ»ΙθΓ 3(1 ιηίΠε^ ρ»8&υ8« βιιιηςιιε ηυΙΙο ηοιι 3ϋΙΓι- 
1>ίΙο ΙιοηοΓίδ |;εηεΓ6 ίη υΓΐ)6Πΐ <1υεί(. Οαΐα εδί Ιβη- 
Ιυιηιηοιίο ϋίεβ ηιιιειί ; ροδίεΓΑ ι^οΓοευπι Ιβ^ηΐυ» ««Ι 
ΙιηρεΓΑΐΟΓεηι, εοηΐΓ2 ΐηιρβΓ2ΐ0Γ 3<1 Ι6ρ[3<υηι ριοβ- 
ί'ίδεί Ιιοηοηβ 63083 εοηΐεηϋβΓει, ρεΓνίείι ΙηιρβΓ^ιοΓ 
8(1 ΒεδβαΓίοηειη ρεΓ^εηβ, ηυοοππι ει ()ε ρ^εε εοπο- 
ροηεη<ΐΑ ίηΙεΓ Οεηηαιιί;!) ρπιιείρεδ ει «Ιο Ι)ε11ο 
ΤιΐΓ6ΐ8 ΙηΓεΓεη(1ο Ιοη^ίδΒΪηιυδ οΐ ^Γβνίδ^ίπιυβ βεπηο 
681 Ιΐ3ΐ)ίΐυ8. €υιη Ιΐ^ηυε ρπηεϊρεβ ε( Ιε^βΓι ιηηΐιο- 
ηιη) νεηίδβεηΐ, (1ε 6η<1ειη(]ΐΐ6 τε ςιΐ3ΐη 8χρί8&ίπιε 
οπιηί 6003111 Γηίδίη ΐΓ3εΐ»ΐαιη εββεΐ , ρΓοροβίιο 
ίρΗίιιβ ρΓονίηείββ εηιοΐοηιεηΐο εΐ ΙιοηοΓε , Γε<1ίτ6 
Ι3η(ΐ6π) ίη ΙΙ3Π3Π1 Ιυεεπι Γείίεί&δίηιβπι (1*) 1ρ|[3(ιι8 
Ιιι&ΓιΐιΓιΐ, ηε Γπι^ιγα εΐ ΐεηιρυδ εΐ οοΓριιβ ι^3ΐεΐυ(]ί- 
ηαπΗπι Γη(^0ΓίΙ)υ« εΐ ΙαΙιΟΓΟ ίΐίηεΓυπι αε ΐβειΠο «ηΐηνί 
εοηβυηιεΓει. 1ηΐεΓεχΐεΓ88 {εηΐεβ, 0Γ9κεί$ 6ΐΙ•8Γιηί8 
η8ΐιΐΓ8 ίηΓ6$ΐ38, ρεΓίεΙί(3ΐυπι 681 82βρίιΐ8 (Ιυηι ΐειηιι• 
ΙεηΐΙ •Ι 3ΓΠΐ&ΐί ηοη 8θ1υηι ίη 8{[ηδ, βεϋ ίο ΟΓΐΗΐιυβ 
(;Γ&$88η(υΓ ; νίεπηφ βυΐεηι ροΐίβδίηηυιη, υΐιί ^ιη- 
η88Γιεί ςυατίδ Γιεεηΐίβ εΐ ρ6ΐυΐ8ηΓΐ8 υΐυηΐυΓ. ΗβιΙία 
Ι8η(ΐ6πι ροδί 1)ίεηηίοη[ΐ ΒεβδΑΓίο γε8(εΓ« ΟοίΠίεδ, ιιΐ 
ςυεπι «ϋδεοΐεπι Βοπΐ8 (Ιε8ίϋ6Γ8ΐ>&ΐ , ευρίεΐιοί (Ι 
νοίίβ ορΐ3ΐ)8ΐ, ρΓ<686ηΐεπι (Ιεηίςαε ίηίοεΓείυΓ, 8(1- 
ιηίηΓβίαΓ γεηεΓ8ΓεΐιΐΓςυε υΐ Εοείεβί» Βοη>8πΦ υηί- 
6Ι1ΠΙ εοΐυιηεη ει ρ8ΐΓί!η νεδίΓοε ρηΓεηΐεηι. Νοη ιΐε- 
ΒΙίΙίΙ Ι8ηιεη τίπ ορίίιηυδ ει δ3ρίει•Γΐ8«»ίιηη8 Ρίυιη 
ροηΐίβεεπ) ΙιοΠαη ιιΐ ρίίβδίπΐΗΐη 1>«^11ιιηι ]3ηι βιιΐε 
6θηΐΓ8 ίπιρίοδ (ΙεεΓείιιηι 8πιρ>66ΐερεΐιΐΓ. 11306 οΙ> 
Γ6Ι» ειιηι Ρίοδ Αη6οη8πι, υηϋε ηιοΐυηΐδ εΓ3ΐ ίιι 
Ιιοδίεηι, ρΐΌβείδεί ίιΐδΐΊΐιιίδδει, ί1>ίι|υε εΐβ^δβιη ηιι- 
<ΙΙςυ6γεηΐοτ8πι β εΐιπδΐΙ&ηίδ εχβρεείβΓει, Β68$8Γίοϋ 
8(1 Υεηείοβ ρΓοροΓβ 6θηΐ6η(1ίΐ ^6\% 8ρο8ΐο1ίε« Ιο- 
£8108 ; ευ]α8 8υ6ΐθΓΐΙ»6 Ιβηΐυιη τ»1υίΐ πι (Ιυεειιι 61 
8(^η3ΐυηι 8(1 ίϋ ϋεΙΙυηι ίαιρυΐεηι. Γαγ^Ιχ ΐπΓεποεΒ 
8 Υεηείίδ δηηΐ, ()ϋχ εΐαββί ρηχβείΐυΓ, ηβνίςβι Αηοο- 
ηβοΐι εο Βεδδαποη ευη» ΐΠΓεπιί δυβ ίιηρ6η$8 8(Γυεΐ3 
61 3ΓΠ)813 €οηΐεη(1ίΐ• 

Αι νοΓΟ ίη ΐ3ΐιΐο αρρ3Γ8ΐπ Ρίο ροηΐίΠεε ηιοηηο, 
ουη οιηηε8 ρ358ίπ) (1ίΐ3ϋεΓεηΐυΓ, ίρβε (]πο«ιιιε Βο- 
ιη8ΐη 3(1 ίηευηϋα ρΓΟ ιιογο ροιιΐίηεε 8υθν3{$ίη γγ- 
τεηίΐυΓ; «μιοεΓεαίο, ουιη οιιπιί3 8ϋ οιίιιπι §ρ(^€ΐ:ι- 
τεηΐ, ίπ^εηίο δοο ει (Ιοείπηβ Γιείυδ, ()ΐιίθ(|(ΐί(1 οΐϋ 8 
Γεϋοδ ρυϋΓιείδ (Ι8Ι)81ΜΓ, ΙοΙυιιι ί(1 3(1 βεηΙκΊΐίΙιιιη 
Γοηΐυΐίΐ Ηοοίΐο οπιοΙμιπ βοΐεηίδδίιηυδ. Οαπι ρΓοϋεκδβ 
0ΟΓ8ΠΙ 8πιί6Ϊ8 8111 ροήοΐίίβηΐίϋυδ ηοη ρο&βεΐ, εοδ 
Γι11επ8 ρΐ6ΐ3ΐΙδ 61 1ιυ^08ΐιίΐ3ΐί8 ρΐεηίδ 8(1ιηοηυίΐ, ΟΓυ- 
(Ιϋι, ιΐ6ΐ6ΓΓοίΐ, 8(1 οΟΙείυηι, βΙ ςυ8 ίη τε (Ιεΐίςηεηιιιΐ* 
Γ6νθ68νίΐ• Η8Γυπι 6Χ8ΐ8ΐ ηιιιιΐ6ηΐ8 ρΓορε ίηβιιίΐιΐ8 
Ιαιη βίχεε, Ιυιη Ι^8ΐίη6 86Γίρΐ8ηιπγ. Ουβδ δΟΓίρ^ίι- (Ι) ν6Γΐ)8 Ια€€ηι βΐΐάηίηιαηι ηοη ΙΐΑΐεΐ Βζονίοδ. ΟΙοϋδειιίΑ ΓοΓβίΙβη. αι» ΡΛΝΕΟΥΒΙΓϋδ 

ιΙαοΓπηι Ιοοογοπ) ΙβαιΙλίίοηββ βΐ ρϋΐη» ΤΓβρΰζιιη- 
(Ιϋ* (μ) «ι ΐ9(1ιηιί, «ϋβο βΙβ^^ηΐβΓ 61 αϋβοΐυΐβ, αΙ 
ρΓονΙηαβ Ιρ•« €1 1)6ηίβ;ηίυιΐ6 εοΒίί βΐ υΙ)€η»ΐβ 61 
Γπι§αΒΐ (ΜίοΙηιιι, 61 ροπαοβίι^ιΐβ Ιίαοηιπι αίςιιβ 
Ιιοηιί«αηι ίηββηίοβοηιπι 61 ΓοΠίββΊιηοηιπι 6ορΙ«« 
Γυίτίβ ρίονίηοί» 60οΓ6γγΙ ροΜβ ν'κΙβΓβΒίΟΓ. Νοη 
•1Ϊ60 ςηοϋ άοα^ ςοΑία. ιηβαιοΓϋβΓ Ιιοηιπι Ιοοογνιπ 
Γ6• ρ«5Ιίθ8 βΐ ^αΚΙςνυ Ι» ΙιΙβ ιυιη ϋβΠο, Ιβηι ρ:ΐ€6 
{6»ΐααι «Ι, €0ΐηπΐ6πιοκ( , (ΙβΜπίΜΐΐ, ηοΐ6ΐ, {«Ι ηιιί- 
ιΐ6ΐιι 8<ΐ6ο ίιιββηίο§6 61 •66υπιΐ6, υΐ Γ68 ίρβ» ηοη 
«ΙβκΓίρΐ», Μά 85 6Φ^πι ίηβΐΐιυΐη €ΐ β68ΐ« γί<ΐ68η• 

ΙβΓ. Ια €0η80ΐ8ΐΐ00ίΐΝ18 ΙπΙ>ΙΙβςα88 8(1 ΙΠΐρ6Γ8ΐΟΓ6ΙΙΙ 

ΟθΒ8ΐ8οΐίιιορο1ίΙηιιυιιι ίη ΐΒΟΠβ υΐ0Γΐ8 1ΐ8ΐ)υίΐ , *ά 
€0081811118» 61 ίοΠίΐαάιηβιη 1ιοιη{ιΐ6ΐη Ιρβηιη ρΐιιπ• 

1Μ8 ηΐΐΙθΙΐΙ1)08 Γ6Υ0€8ν, νβΗΜ8 ||[Γ8Τί8<(ίΐηί• βΙ 8611- 
Ι61ΐΐϋ8 08ΐ6ΙΗΐ6«8 Ιΐίΐ ΠΟνΙ 6]ΐΙ8 Ιη8]68ΐ8ΐί 8€€ΐϋΐ886 

οαιη ηοη οιηηΊϋιΐ8 8ίΐ ηοη (Ιίοο εοηιηιηηβ η8ΐυιη, 

Κ<1 Γ6€6ρ486υΙθΠΙ 8 ΠΙ8Π9, 81 1)606 86 6οη&ΐ8ηΐ6Γ 

τίιιοι «Ιοΐ6ηαίΐιΐ8 φΐ6αΐ8(ΙιηοιΙυηι Γ6£(η8ΐη Ιρ88πι 

«Ίΐί88€ 08160(111. εθηί^ΐ8νϋ 8€6ΓηΠΙ6 §Γ8νΙ 6ΐ 60- 

ρ•088 οηϋοηβ 608 (}υΙ ρ6ΐΐ1η8αΐ6Γ ηίπιίβ 8886ν6Γ8ΐιΐ 
ιΙί6ΐνηι ϋΐοό 1θ8«ιιί8 ^ ΡβίΓΟ , ι δίο βυπι νοίο ηΐ8- 
Β6νο, 4ΐιΜ 8(1 16» > 6001 (Ιίοοοιίυηι 8ίΐ, € 8ί ουιη νοίο 

■1806η, ςΟΚί 8<Ι 10? > Ηθ6 801601 ρΐΌΐΜΐ 6ΐ (1θ6ΐ188ί« 

ηοπιαι ΙιοηιΊηοηι 8α€ΐ0Γίΐ8ΐ6 61 6ηΒ€8 Ηϋ(?Γα ςη8 
Ι>ι8οιΐ68 Ενοηβ^Ποηι 86ηρ8Ϊ1, 61 ϋιΐΐη» ΙοοιιΓιοηβ, 8 
^08 ηιοι1«ΐ8 ί1ΐ6 ά\€^ηά\ 1οο|;6 81)1ιογγ61. 86<1 8ϋ60 
€ορίι^8β Ιη 8<1ν6Γ88ηηηι 8αΓ($ϋ, 0οΐΓί(68, οι ηυΐΐυιη 
ριορβ 6ΓΓ8ΐοηι, 801 νΐΐΐο ΙοίοτρΓΟίοηι €οηιιιιί88υηι, 

801 η6β1ί{6ηΐΐ8 ΓιΙ)Γ8γ!0Γ0ΠΙ, 80ΐ 1η60Τΐ8 ΐ6|[6ΠΐΙΐΠ0 
10 1•18 8€ΐ1ρΙΟΓ8 886Γ8 ρΠ6ΐ6Πηί1ΐ81. Αρ6Γΐΐ 00)018, 
|1Ί8Ρ0|Α1, ΓΟΐκΙΚί, (1θ€βΙ• Εθ(ΐ6ΠΙ (1ί66η(11 61 (1ί8ρο- 
Ι30<1ί 10ΙΤ6016 ΕρΙΐ68ΐηί βρΐ8€θρΐ θρ{θίθη60Ι, 8886- 
Τ6Βΐί5, δρΙΗίΟη 88061001 8 Ρ8ΐΓ6 180100) ρΓ0(1ίΓ6« 
8€6ΠΊΒΙ6 €ΟθΓαΐ8ΐ. 880€ΐΙ Β6888γ1οοΙ8 , 00<Ι6 ίρ86 
000160 8666ρί1, ρ8ΐΓΐ8Κ ρ8Γ6ηΐΐ8 86 ρ8ΐΓΟθί, ν)Ι8ΙΜ 
ΐΓ)Ιί96ΐΐΐ6Γ 86 6θρΙθ86 86Πρ9ΐΐ. 580011 ΡΓϋΟΟΊλΟί ΟΓ- 
ΐϋΐΜΒΙ, 60)08 ραίΓΟΟΟ• 1ΐα1)6ΐΟΓ , 60η8ΐ80ΐ6Γ 86 88- 
ρί6016Γ 1018108 68ΐ. ΝΟΟ 68ΐ ρ8β8υ8 (Ι06ΐηρΐ8ΐη 1)600 
46 {606Γ6 1ΐ00)81ΐ0 η)6ΠΙθηΐ Β)8ΐ6(1ί€6ηΓΐ8 ρ08ΐ ΟΙΟΓ- 
1601 Ι866Τ8ΓΊ. ϋοΐΐο 8€6Γηΐη6 10 εβΙΟΟΠΠΑΐΟΓΟίΟ Ρΐ8- 

10018 ίθ8θφ1 60 τοΙαη)Ίη6 6ΐ ςυιϋΰοι ιΐίνίοο ςυοϋ 

■0μ6Γ η)8Κη8 εΟΠ) ν68ΐΓ8 6Ι!>ρ6€ΐ8ΓΐΟΙ)β 64ΐί(ϋΐ• 

Οθ8ΐη {Τ8ν)8 8*11 10 180(130(10, 806Γΐιυ8 ίιι νίΐυρο- 
Γ^η4ο, Ιη 860ΐ6ΐιΐϋ8 8Γ(οΙθ8, ίη ϋΐ856Γ6η(1ο 8υϋιίΗ8, 
Ιο €οΐιίυΐ8θ(1ο 8ε6Γ, 6Χ 1)00 ΓιΙ)Γ0 εοιιιρΓ€ΐΐ6ΐΐ(1ί ρο- 
16§1, ίη ςυο Γ6Γ0ΐη οιιιηιυηι , (1ίνίη8Γ0Π) 61 Ιιαιιιαηβ* 

ΓΟΟΙ, 8€ί60ΐί8 Ι8η(|118ΐη ίΟ 58ε?8Γίθ Γ6ρ08ίΐ8 νίϋβΐυΓ. 

Ηίηε 6&1 ο^Πβ ςυοϋ 1ΐ8αη8πΐ Ιΐιοοίοβΐ, ρΙιΠοβορΙιί, 

■Ι8ΐΙ)6ΐη8Γΐ6ί, 0Γ810Γ68• (1Ί8ΐ6εΐί6ί 61 ςΟΟίΙνίβ §[6008 

ΐΗΐηιίοοοι οίνίΐίυο) 30 8ΐυ(1ίθ8θταιη. ΝυΙΙβοι 86€ΐ8ΐη 
ρ1)ί1θ8θρΗοπιιο ρΓ9Ρΐ6ηιιΊιιΊΐ (|υ8ηι ηοη ηοΐβΐ : ςυί(1 

^αΐ84|06 (ΙΪΧ6Γίΐ• (|00(1 ρΓ0ΐ)&Γί ίη)ρΓθ1)8Γίν6 ρ0886ΐ 

08ΐ6Β<1ίΙ: ο1 Ρ7ΐ1ΐ8|[θΓ6θΓοηι ηίη)Ί8ΐη ρί6ΐ8ΐ6η),6γηί- 

ΓΟηΐΙΟ Γ08Γΐ€ίΐ8ΐ6ηΐ9 δίοίΟΟΓΟηΐ 805ΐ6Γίΐ8ΐ601 ΟβΓρίΐ, 
ίΐ8 Ρ6Πρ8ΐ6ΐίε0Γ0ΐη 61 ν6ΐ6Γηηΐ Α€8(ΐ6ηΐΐ€0Γ0Π1 η)6(1ίθ- 

61118160) Ιαο(ΐ8ΐ;6ΧΐοΙΓι1 Αη9ΐοΐ6ΐ6θ), ΓΙ;)1οη6ΐη ρ1)ί1υ- ΒΕδδΑΚΙΟΝΤδ. οχιτ 

8ορΙ)οη)πι ρπηείρβπ) Γ^είΐ, ςοοοοη) ρΙιιπιΓ.ΗιίδΙΜηίβ 
08160(111 6οηγ6ηίΓ6 ({11801 οοπ) 8ΐί(ΐυο ρΙ)ϋθ8ορΙ)οη)ηι ; 
οβςοβ 1(1 ςοί(Ιβιη ΐΙιβοΙο^ΟΓυηι ηοβίΓΟΓοιη αοοιογΙ• 

1816 ΐ8ΠΐΐΙΠ)ηΐΟ(Ιθ ρΓθΙ)8( , ν6Γ0Π1 61)8Π) 5]ΓΐΙθ(;ί^ηΐΟ 

61 Γ8(ίοηϋ)υ8, (|ηίΙ)08 8(ΙνβΓ88ηοιη 1ΐ8 ο1γ€οπι8{[(1 
61 ορρππ)ίΐ 01 η6ςα6 ςοο 86 Γ66Ίρί8ΐ (Ί)]ιιη)ηΐ8ΐ0Γ 
(Ιίτΐηι Ρΐ8ΐοηί8 Ιΐ3ΐ)68ΐ, ηβςαο ςυί(1 Γ68ροο(]68ΐ, 
οΙ)Γοΐ08 8Γ|;ιιιη6η1ί89 88ΐί8 ίητ6ηί8ΐ• Ηιιΐ)€ 8ΐ(]ηί(]6ΐη 
ΗοπιαοοΙοηβο) νίΓ 8η)ρΓΐ89)η)08 1ΐ8 ίηΐ6Γ(!οοι (]6Π<]ΰ1, 

86Γν8ΐ8 βΓ8νΙΐ8ΐ6 (1ίβ;η1ΐ8ΐΐ8, 01 Γ8ΐ6η €0^31 86 ΟΟη 

π)θ(1ο 1ηΐ6ΐΐ6χί886 Ρΐ8ΐοηί8 ηΐ6ηΐ6Π), «ιοβοι Ηΐο οονοο 
€8ηΐ68(]68 ΙηιρβΓίΐΙχ , ΐΟΓρΊΐοίΙίηίβ, ιΊ)6θτΐ9ΐ8η1ί» 
8ΐριίΐ, 86(1 η6 \\η%ηχ ςη'κίοπ) 6㻀« ρΓορΓίβΐ8ΐ6πι 

16001886, 000) ίρ86 βΓΧΟΟβ 8ΐΐ 61 Ρΐαΐοοίβ 16^6$ ΟΟη 
1.8(1η88 Γ806Γ6, 86(1 (1βρΓ8Τ8Γ6 0008108, ρ1ΐΠθ9θρ1)1 
860ΐ60ΐΐ88 6Τ6Γΐ6Ηΐ6ΐθ580θΗθΓ68 Γ6(Ι(ϋ(ΐ6Πΐ. 0θ8ηΐ8 

Γη6πΐΙ)α]ο8 8θ(ΐ8οΐ8, ΟοΙΗίοβ, 8οίη)8(1?6ηιΊ6,ςο9Κ9θ• 

ΠΊΟ 60110 86 81 ίΟ ς08Υί8 8€ΐ60ΐί8 , (1θ6ΐΓίθ8 61 801*1- 
41ΐ1ΐ8ΐ6 80ΐυ8 άοαΟΤ ^ΟηΐΙοΠ) 1ι81)6Γ610Γ 61 8θ!»8 
ρέΓ8(;Γ8886ΐΟΓΐ>60ΐΐ6ΓΓ8Γυθ) (1ί8060(1ί 681183 ςθ1(1ςθί(Ι 

υΙ)1(ΐ06 8Γ08οαα) 6ΐ Γ6θοο(1)ΐυιο 68ΐ , 01 ΡΙ»ΐοη6ΐη 61 

Γ]ηΙΐ8{[0Γ80) ί60ΐ886 ίηΐ6ΐΐ6λΊΐη08 , 8θΙθ8 ίπ ριι1)Γιοί8 
ΕΟΓΟρ» (^0)088118 ΟθΤ%\Χ 1.60ηΐίη1 61 ΑΓ€ΐ)6ΐ8ΐ 
Π)0Γβ0Ι 8 8θ(ΐ8ΐ6 (ΙοΗβΟΙΟ 080Γρ8886ΐ, ςθΧ8ΐΊθ06ΠΙ 

86ΊΓΐ€6ΐ Ιο 6οην6ηΐο 61 οοΓΟηο Ηοπιίηοπ) ρο8θ6θ(1ί 

61 ]θ1)6Γ6 (1106Γ6, ςΟ» (|6 Γ6 ({υΐΐςΐΐβ ¥(1161, 80(]ίΓ6, 
ηοΟ 60 ΐ6α)6Πΐ8ΐί8 ρΓ09Γ6(1ί -ΟεΠΟ ϋ(:1)θί896ΐ (Ι) 0ΐ 

(ΙοοΓιβδίηιοπ) Αηβίοΐβίβιη οοιη (Ιίνίηο Ρΐ8ΐοο6, (<ί^- 
οίρηίοοι 801)100) οοιιι 8ΐηρΠ58!η)0 ρΓοτοορίοΓΟ ουιιΓ<;Γ- 

Γ61 80 00η)ΙΙΐ{ΐΐ6Γ6ΐ. Πΐΐ]υΗ 18ΙΙΙ6Ι1 81Ι(Ι;ΐΓί8 οΊΙ ποίιίβ 
ο1)Γηίι, Ουιπΐ6κ, Ίιιιο νβΙΐϋΐιιεηιβΓ ρΓοΓαίΐ ; 61 $ί ουί 

1Κ'6ΐ 0ρΐ8Γβ υΐ 8ΐ1(]ϋί8 ρ6006(, )ϋ ΰβΠβ ηθΙ>ί8 8(ΐ60 

ρΐ6€ίΙ)0& 6χρο8θ6η(1ϋηο ίπίΐ. Η80 οηιπ) ιοιΠ^ηβΐΙοοο 

00110)18108 Β6888Π0Π, 010061)1 ΟΟΠΙΠΙΟ) ρΙίΠο^^ΟμΙΐΟ- 

Γοιο ςυί οο(|ΐΐ8ΐη Γο6Γ6 86ΐιΐβηΐί8ΐιι οχρϋοβΐ, 61 ()I10^ 

ηΐ8Χίθ16 0ρΐ81ι(ΐ00) 6Γ81, <1θ€ΐΠ1ΐ3η) 6ΐ ΟΙΟΠίΟΙΟ Ρΐ8- 
1θθΐ8, 8 1)610106 Γ6Γ6 ]θθΊθΓυΐ)) 00|{ηίΐ&η), 6Χρ1)08ΐ 
61 λροηΐ, πι ρ6ΓΓηθίΙβ &ρρ3Γ6α1, 0ηΐ068 860ΐ38 ςο9Β 

880010 8Γιςιιί(Ι ββρεΓβ ν'κΙοιιΐοΓ, »1) ιρ$ο Ρΐ3ΐ0Α6 180- 
ςοηιη ρ6Γ6ΐΐ|ΐΊ 61 ιώβιηιηο Γοοίο ο)80»γ6. 

ΙΙίβ Γ6ΐ)Ι15, ({Ο» βΓ3νΐ82»ίΐΙΐ3Β &ΟΙ)Ι 61 ΙΟίΟΟ) 1)00)1• 

06)0 ριορβ Γ0(|(ΓΐΓυηΐ, ίηίοοίοδ ρπο ΐοίΓ.ροΓΰ Βοδ- 
88Π00, )ΐ)1 181)160 υοςιΐ8η) οπΐ)8Ίΐ ςοο(1 8(1 οίΠοίοοι 
08Γ(1ίη:ιΙ:ιΐυ8 ρ6ηίιι6Γ0ΐ• Βοιΐ) (Ιίνίιυπ) 61 ιΐοο) ο1 
ΓοΓίβ ηυπ(|03)0 πιίβηηίΐΐίι : 8608100) Γγ6(]06ιι181, )ο 

ςΟΟ 8600ΙΙ(1ο8 8 ρΟΟίίΑοβ 1)3ΐ>6ΐ0Γ. δβθΐ60ΐί310 11) 
€008η1(8ΓΐΟθΊ1)1Ι8 βΓ3νίΐ6Γ 61 0005ΐ30ΐ6Γ 6 Γ6ροΙ)Ι)03 

ϋΙ)Π$Γΐ3η8 ΐυ6ΐυΓ ; οΙίβπΓώαβ 61 Γ8ΐ))ίΓΐϋπ1)08 3ρυ(1 
ροηΙΙΟοοο) ρ»ΐΓθθ)ΐι1οο) 8οηο) ρΓ9β&ΐ8(; οίΓοοοινοοίοβ 
ηιαίοηιο) Γ»Ι1:!0Π$ 8(1]Ην;ιΐ ; 1)0008 61 (ΙοοΙοβ 8(1 ιιιο- 

ΙίΟΓβηΐ ΓοΠΟΠΑΟ) 61 1)ΟΙΐ68ΐίθΓ6)η (1ί£[θίΐ8ΐί8 §Γ8(1θ1)) 

0θ))ΐηΐ6ΐΐ(ΐ3ΐίοηί1)0β 8οί8 (|[Γ3νΊ8»)η)ί« 30 ρΓορπ^β Γ;ι- 
εΗίΐ3ΐίΙ)ΐΐ8 ίοΐ6Γ(1ιιιο 6ΠβΗ , Γ8πιίΙί8ΐΏ (ΙοοΓι »1ίΐ ίο 

ΟΐΓα(|ΐ16 1*10^08 6ΓΟ(1ίΐί82»ίθ)80) 6ΐ 10 φ)8ν)8 Γ^ΟΐΙΙ^ΙΟ 
(1θ0ΐΊ58Ίπΐ8Ι0. ν68ΐΓΐ ίΐΐί Οΐ8ίθΓ68 , ΟοίπΙΟβ, νίΓΟϋ 
(1θ€ΐί8δίΐΙΙΟ$ ίο ΟΟθ(θ1>ΟΠΐίθ10 £0001 Γ6θίρίο1)3ηΐ (Ιη 

8060(11 61 ρ1)ΊΙθ9ορ1)8η(1ί 08098, 01 ΒοΊρίο ΑίΓΐ08η08^ (1) ΗΉ €ηίΜ .... Μηίαίί οο). Βζονίοβ. ΒΑΡΤ. ΡΕΑΤΙΝΛ ΡΑΝΕΟΥΚΙΟϋδ ΒΕδδΛΠΙΟΝΙδ. Κηηίαιη ρο6ΐ3ΐη, Ρβηβϋιιιη ρΐιίΐο^ορηυιη, Ρο1νΙ>Ίαιη 
ΙΓι&ιΟΓίουιη ; 1.υου11ί, Οαΐοηββ βΐ ΗυΠϋΐΐδϋ ΑΓοΙιί&ηι 
ρυβΐ8ηι ; (1ί£6Γ0ΐΐ6$ €Γ3ΐίρρυπι ρ1)ί1ο&ορΙιυιη ; Οιι. 
Ροηιρβίιιβ 1.6ΐΐ£υιη 1ϋ)6ηιιιη ; Αυ|$ιι»1υ8 €»92Γ, 
ΑροΠοιιίϋπι Ρ6Γ{ζ3ΐΐ)6ηιιιη• ΜυΙΙοβ ςυί 'κΐ ίβθ€Γ€ΐ ηοιι 
ιΐ6 Βοηι^ηίβ ιαηΐυιη, βοά οΓιαηο.ίΙβοχίβΓηί&οοηιπιβ'• 
ηιθΓ3Γ6 ρο&ββιη. Ωχο ΐαιιιβη βίΐ βοβ82Πθΐιί$ ρΓ»- 
είριιβ 1αυ8 ςαοϋ βαοδ ηοη ΓβΙί|$ίοιΐ6 Οηΐυω βΐ ιηοΓί- 
Ιιιι<( &(1 1)6ΐΐθ ν'ινβπϋαιπ ίπβΐΊΐυίΐ, νβίυιη βΐί&ιη 
ΓιΐΐβΓ3ΐιΐΓ2, βηιϋίΐίοηβ^ ϋοΰίπιια ιίζ ίΐΗΐ>υίΐ , υΙ)ί ζ 
ηβ^οιίίβ ρυ1)1ίι:ί8 ναοαΐ, υΙ ίύϋΐη, ςοβηίΑίΙιηοϋιιιιι 
ςυοίίιΐίΰ οβΓηίιηαβ, ιηυΐιί βΐ (]ΐιί(1ι:ιη ιΙοοίΊ Ι^ηςααπι 
6Χ β^ιυο Τίοΐ^ηο (υΐ ϋβ 1;»οογ816 αίΐ 6ίοβΓθ) οοηΐίηυβ 
ρΓθιΐ63ηΙ, 210 ρ1αΓ6δ ρρορβ ({11301 6Χ Γύΐίςυα Κοιη^η^ 

0υΓί3• Ουί(1 ϋβββΐ Νίθθΐ30 ΡϋΓΟΜΟ» ΑΓ€ΐΐί6ρί8€θρθ 

δίροηΐΊηο, ςιιοά Άά ιηθΓ68 €1 ϋοαπη^ιη Γαοίλΐ Τ 
6Γ3νί8 ρΓΟ (1ίβηίΐ3ΐ6, 0011)18 οΐ Ιιυιη&πυβ, 80Γί5ίΙ αο 
ιϋϋίι ϋ1θ|;3ΐιΐ6Γ οι οορίοβο ; 8β(1 ςαί 6γχο3 ΙιΗΐίπλ 
ί300Γ0ΐ ηβιιιο αϋΐιυο α:ΐ3ΐο ηο8ΐΓ& ίηνουΐιιβ οβί. 
0υ3ΐιΐ3 811 Τ1ιβο<1οπ 6:>ζχ9 νίΓΐ ορίίιηί» ϋοοΐπιΐ3 βΐ 
^πι^1ί1^ο,^υιι1 6γχο3 ΐυιηΙ,Μΐίιια,βχ Ιιοο νοίηιαχπηο 
(ΙιφΓΟίιοΐκϋ ροίοδί ςιιο^ οιηοβ8 1)οηαΓυπ] απίαιη 
&ΐΐΗϋθ!>ί ϋο αΐί^υα γο αηοΐ^ί^βηίοβ Ιιυηο &ϋβυηΙ οχ 
Ιοια οίνίΐ3ΐο υΐ οίΑουΙυιη ^ιοι^υ8 θΓυ(1ίιίοηίδ 80 ά\ 
Ε'-ίρΙίοα:. ΙΙΊο, οΐ$ί 6ΓΧθυ3 βίΐ, Ίΐα 1.3ΐίηο 8θπΙ)Η, υΐ 
ιιαΐ3ΐη ΙιοδρΊΐΊβ κροείοιη ρΓΦ 80 ΓθΓ3ΐ. Νοιι 08ΐ οιηίΐ- 
Ιοίϋΐυβ ^ο3:^1^08 63ΐ1υ8, 11ΐϋθ1υ^υ8 ρΙιΠθ£θρΙ)υ5<ιυο 
ίπϋίβηί!»; ηοη Υ^Ιοηιιβ ΥίΐθΓΐ)Ίοη&ί$, ΟΓυάίΙίοηο ουιη 
ηυ(»νί& ορίίιπο 8Ρΐ3ΐί8 ηοβίΓΧ αιθ(1ίοο οοηΓθΓθη(Ιυ8 ; 
ηυο ΑικΙΐΌΐιίου^, Ογχοα οι 1.3ΐίηΑ Γιπβυ3 αρρΓίιηο 
ιτυϋίΐιΐ8. $υιιΙ οΐ Ίη ο]υ8 εοηΐυϋοηιίο ςιιί ροηΙίΟ- 
Γίυπι 30 είνίΐο ]υ8 ςυΊςυο ιη3ΐϋοιη3ΐίθ3 ορΓίίαο Ιο- 
ιιοαηΐ. δυ1>80<ιιιυηΐυΓ βΐ ]υνοηο8 ςυίϋ&π) 4|υί γαΐί- 
ιΙί0Γ08 Γ^εΐι, Ι3»4υ2ΐη {[οηοΓΟβί ρυΐΐί οι οχ ορίίιιι^ 
ρΓοΙο 8υιηρ(ί« ηοη 1ϋ1>3ΐιι »ιιΐ 0λΐηρ3η3ΐη ΓοΓοηηί• 
(Ι3ΐ>υηΐ. Ηί ίΓυοίυβ ο^οπυηΐυΓαηάίςυο λϋυΐιοηαίοιη 
ιιοη υηΊΜ8 €ίνιΐ3ΐΐ8, 80(1 Ιοίίυβ ρΓονίηοίχ, βθ883- 
Γϊοιιιβ οροΓΑ οι ίιηροη83, ςυΐ ηοη υηα ιη γο Ι3ηΐυιη 
ΓιΙ)6ΓαΙί&8ίαΐ38 πΐϋΐιυβ , βοά ίη ρΐυπϋαβ οίΓουηιΓοΓί. 
ΙΐΊ80Γ8ΐα8 6Γ»€0Γαηι ο^ίαιοιίαΐοη} , πιυΐΐα ηαηιιηυιη 
ιιιίΐΐία 3υΓοοηιιη ρΓΟ ΓΟΐΙίιηοιιάίβ ΟΑρίΊνΐβ οχροηάΐΐ ; ριιοΠββ ηιυΐΐαβ ΐηορίβ ρβΓοηΐυηι η)3πΙο ο3γοπιο8 φγο 
ρΓορπο άοΐο Γαεΐ2 ηυρίυί οο1Ιοο3ΐ. 1ηορο8 βΐ υαΙθ- 
Ιιΐ(ϋΐΐ3ηο8 οοηΐίπυο ]υν3ΐ ; φάοβ 8«€γ&β 9υΐ ίηβΙίΐιιΗ 
3111 Γυ1ΐ3ρϋ«8 νοΐιΐ8ΐ3ΐο Γοΐΐοίι, ηιιοά ίηάίοβΐ ΐοπιρίυιη 
3ρο8ΐο1θΓυιη ίη υΓί>ο• ϋ1)ί β3θο11υηι βίϋί οοηάίϋίΐ, οΐ 
δοοοββαβ €Γ]τρΐ2β ΓοΓΓ3ΐ2β 1)031» ΥΐΓ^ηί άίεβίαβ. 
Οοηιυπι ςυοςυο 8ΐ5ί ρβΓ3ΤίΙ ίΐ3 άίςηίι^ΐίοΐ ίαουΐΐβ• 
Γι5υ8 οοηιίΓυοηίοπ), υΐ ηοςυο ιηο1ίυ$(|υί8ςυ3ηι ηοςηβ 
πΐ0(Ιβ8ΐία8 ίη ΙΙγ^ο 1ΐ3ΐιίΐοΐ. Αοοοϋοηίοβ οΐ ηιιίάοαι 
ίΓοςυοηίΟΓ ΙίύοηίοΓ «ιΐηιίιΐίΐ : «υϋίΐοΐ ςποά Οβπ 3ΐ> 
00 αοιΙεαΓυη ο«ΐ)83 ροΐοβΐ, άοοίοΓυη ρΓ»8οηίηι 
ςιιοΓίιηι ρΑίΓΟίιιιβ 08ΐ, 1(1 80 ΙίΙ)θηΐθΓ ί^οίαπιπι γο• 
ρΓοηιίιΐίΙ. Η!8 νοΓΟ άβ βυο ίηίοηΐυιη <1οη»ΐ, ςυ^ηίαιη 
οί ροΓ (]οηιο8ΐίθ38 ίηιροη838 Γιοοί. Βί1)1ίοϋιοο«ιη 
6Γ3Βε3ΐη, ΐηβίη(3 ιηίΙΓώιιβ ηυπιηιοΓυηη 3αΓθοηΐαι οιη- 
ρ(3ΐη Υοηοΐϋβ βχβίΓυχίι* ηο οηιηίηο Ιίΐΐ0Γ3ΐιΐΓ3 ΟηβϋΆ 
άοβοΟΓΟί. Υΐϋΐΐ οηίαι ΟΑηι υΓΐ)θπι ρΓορίΟΓ νίοίπίΐα- 

ΙΟίη οι 1ΙΑνί£ΐΓΐθηθΐη ΟΓΧΟίβ » 1)3Γΐ>3Γί8 νΟΧλίίβ 0880 

ροΓΟοιηιηοάαηι. ΟγοαΙ^ιΙ οΐ 1ΐ3ηο νο8ΐΓ3πι οίνίΐλίοηι 
1.3ΐίη3 8ΐ]ρο1ίθ€ΐίΙο, 81 οί αΐίςυ^ηάίυ νίνοΓΟ 1ί- 
011^ ηΐ. 

Ηυηο ίλβςυο ΙιοηιίοοπΒ, ΟυίπΙοβ, ςυί ο1> βιΐλΐιι 8ΐιι- 
£;υΐ3Γ0ΐη 83ρίοη(ί3ΐη, οοϋβίβηΐίλο), Πάοοι, ρίοΐ3ΐοηι, 
ίοηίιυίΐίηοιη, 1ιυηΐ3ηίΐΑ(οηι« (;Γ3ΐί^πι, οΓυάίΐίοηοαι, 
άοοίΓίπΑΐϊΐ ί3θ1ΐ ςυοπιίηυβ 5οογ3108, Ρΐ3ΐοηο8, Απ* 
8ΐοΐοΐ68, 6γ£008, Νυιη38, Υ3ΓΓθυοβ» ΒΓΟίοβ, 5υ1- 
ρίΐίθ8, €3ΐοηο8 νο6ΐΓθ8 άοβίάοΓΟίίβ, Ιΐϋηο, ίηςυλίη» 
•ιηιιίυιη Ιιοαιίηοηι 1)οηο ϋο ορίίιηο ςυοςυο οΐ ίη- 
ϋαβίιίο ιηοΓίίαιη, οοΐίΐο, οΙ)5θΓν3ΐο αο ΓΓοςυοηΐΊΙιυβ 
]αιιάί1)υ8 οο1οΙ)Γ3ΐο• ϋαο Γ3ΐίοηο (130(3 οβί 3αοΐοπΐ38 
\08ΐΓ3) οι 1)οοθΓυιη ίη|;βηί3 3(1 γίΠαίοιη οχοίΐ3ΐ)Ίιί8» 
ρΓορθ8ίΐ3 §ΙθΓί3 ορΐίη)3 3(1 0X01*130(108 Ιιοπιίηοβ 
03ΐ03Γί3 ; οΐ ηΐ3ΐθδ 3 γιΐίο (ΙοίΟΓΓοϋίϋβ, ουηι 3 νο1)ΐ8 

ρθ8ΐΙΐ35θΓί 301 ηθΐ3Γί 03(;Ίΐίθ8Ο8 (Ιθ(1θΟΟΓί8 30 (ΟΓ- 

ρίΐυ(1ίηί8 οοΐα νί(1οί)ΐιηΐ* Ε|;ο νοΓΟ ηΐ3χίπΐ38 νοίίβ 
9Γ3ΐί38 3^0 <|υθ(1 0)0 3υ(1ίΓ0 ςυονίβ ιηθ(1ο 1θ(ΐοοη(οιη 
▼οΙυοΓίιίβ ; π)»]0Γ08 Ι«π)^ 1ΐ3ΐ)ίΐοΓα8 8ί νο8 ςιιοίΐυο 
Βθ883Γίοηοηι» ΡβίΓΟΟΐ 3οιρ1ί88Ίιηιιηι » ςυονίδ ρηο- 
€0010 (1Ι$οοαι, Ι3υ(1ί1)υ8 τοβίΓίβ (ΐιιχ{;Γ3Υί8δ1ιη»8υηΙ, 

€θ1θ1)Γ3νθΓίΐί8. ε&νιι ΒΕ88ΑΚΪ0ΝΙδ ΑΟΤΑ ΙΝ ΙΕΟΑΤΙΟΝΕ ΒΟΝΟΝίΕΝδΙ. εχνι»! ΒΕδδΑΚΙΟΝΙδ 

δΑΝΟΤ^Ε ΚΟΜΑΝ^Ε ΕΟΟΙ,ΕδΙ^ ΟΑΚΒΙΝΑΜδ 

ΑΟΤΑ δΕΙΕΟΤΑ 

^ΌΛ Αϋ Εΐυ8 ΙΕΟΑΤΙΟΝΕΜ ΙΝ ϋΚΒΕ ΒΟΝΟΝΙΑ ΕΧΑΒΟΕΑΤϋ ΚΑΥΕΝΝΛ, 
ΕΤ ΒΟΜΑΝΟΙ0Ι.)Β ΡΒΟΥΙΝΟΙΑ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤ, 

ε Π15. οοάίοβ Υ&Ιίοβηο άορροιηρίβ (α}. Ι. 

Βο^ηηοη, ηΐΜΠίΗΝΜ (Ιίτίη» ΰρίΜοροΒ Ταβουίλ- 
Βαβ, 8.Β. ΕεεΙβΒΐ» €>Γ(ϋη»1ί$, Ιη €ΐνίΐ«ΐβ Βοηοιιί» 
βιιτ€ΐιΐ1ιιςιΐ6 ΒΑΤβηηβΐβ βΐ Κοιη9ηιϋοΐ9Β ρΓονίηαα 
«ροβίοΗϋ» ΜϋΊ& Ιββ»1β8 (1θ ΙλΙβΓβ, (Ι*ΐ6€ΐ0 Οϋο 9Γ- 
«ΙΐηρΚβΙΐ^ΙβΓΟ 6€θΙθ8ί« €01162*131» ΜΠΑΐί 03ηιί3ηί 

8««βη«ΐ6η8Η άί<Β0β8{8 β^ΐυΐβπι ίο Οοιηίηο ββιηρίιβΓ- 
Βίοα. 

Εχ 1η|ηιΐ€ΐο ηοΙ>ί8 ΐ6||[9ΐίοηΐ8 ιηυηβΓβ, ρΓουΐ (Ι6ϋ6η8 
61 ΓΟη^ηιοιή ββΙ, 8(1 68 Ι11)6ηΐβΓ Ιηίβηϋίιηιιβ ρβΓ 
ην» ίιιορι» 6€€ΐ6βί8Γυιη, ρ^ΡββΠΐιη €8ΐΙΐ6<ΐΓ8ΐίαιη, 
ΙΙΐ8ηι«η(|ΐΐ6 «ηΓίδϋιηιη η66688ΐ(»ΓιΚ>Μ8 άβ 8αΙ>τβιιΐίο- 
ιΑ% Βηιΐϋο ρΓονίιΐ68ΐυΓ ορροηπηο, οι οη6Γ8, ίρβίβ 
9<ΐ6θηιηι 8ΐ8ΐαπι <ΐ666ΐιΐβΓ ιβη6η(1υπι ΙιιουιηΙιβηϋβ, 

ίΐ€ϋΐΙΙ8 81ΐρρθη8Γ6 Υ8ΐ68ηΐ. Ββηβ ρΓΟ Ρ8ΓΙΘ Γ6ν6ΓβΙΙ(1ί 

ίο 0ΙΐΓΐ8ΐο Ρ81Η8 (ΙοίϋίηΙ Μ8«ί8ηΙ 6ρΊ8€ορΊ δβχβηι- 
Ι6η8ί8 ρβΐίΐΐο ηηρ6Γ ηο1>{8 οΙ>ΐ3ΐΒ 6οηΐίηβ1)8ΐ, <ιαοίΙ 
6}α8 Εο6ΐ68ί8 58ΐ6η8ΐ6η8ί8«€υΙ ρηΒ68964ΐΊ(ΐ;ηο8Γΐΐυ?, 

ί^ίΐ 61 8Ι( Ιη 8Π01ΐί8 Γ6<ϋΓΐΐΗ18 ίΐ8 16110*18 61 6ΧίΙί8• 

ςαοϋ ίρ86 ιη{η1ιη6 Υ8ΐ68ΐ 86€υηι1υιη 6θη(ΐ6€6ηΐΐ3 

8ΐ2ΐΙη8 8αΙ 86 61 8(1)ί 86ηρΐ6ηΐ68 00ηίΐή)0(ΐ6 8υ1>8(6ηΐ8Γ6. 

€υιηςυ6 ίιι (1!<κο65ΐ 6]α8 8ίΙ 66€ΐ68ΐ8, 86υ ρΐ658 νυΓ8- 
Κ8 ηυη6ηρ8ΐ8 δ. Μ8Γί»Βοιη8(;η8ηί, Ιΐ8ΐ>Ίΐυ Ι8ΐη6η, 
6ΐ ηοη 9ΐεΐυ €υΓ8ΐ8, ίη η6ΐηοΓίΙ)ΐΐ8 βΐ 1θ€ί$ 8^Ιν68ΐΓί- 

Ιμ18 60η$ΐίΐΙ«ΐ8, 8(1 ρΓΦ86η5 ¥86808 ρ6Γ Οΐΐίΐοηΐ οΓίΠΙ 

86ΐηρΠ6ΐ8ηί (Ιοίίαπι 68ηοηίοί δ8Χ6η8ΐ6ΐΐ8ί8, 86α ρβΓ 
οΐιίίαιη δ *η€ΐΐ8 οΠηι 6ΐ{8πι (Ιίοΐβ 66(1681» δ»6η8ΐ6η- 
^8 68ηοηί6ί οΐΐίιηοηιπι Γ66ΐ0Γ0ΐη άίεΐ» βοείβ»», βεα 
ρΐεΐι» : \άθίΤ€θ 6χ 8ρ66ΐ8Γι ΚΓ&ΐί8 (1β 8θΙ)Τ6ηΐί(>ηί$ 

80ΧΐΗθ 800ΠΙΓΓ6Γ6 61(161X1 ν6Π6ΐη08 80 ρΐ6ΐ>6ΐη ρΠΚΓΑ- 

18111 6ρί8θορ3ΐί ίϊιΟΛ Εΰοΐββίχ δ&χ6η8ΐ6Π8ΐ ρ(:Γρ6ΐαο 

0ηίΓ6, 61 1η60ΓρθΓ8Γβ ϋί(|[η3Γ6ΐ»0Γ• Νθ8 6Γ|;ο, (|ηΊ 

1η()6Γ68$ί8 βίοιίίίβ τοΐί8 Γ&ν6ΐηα8 δυρρί'κίιιηι, ρΊί8 
ρΓΧ86ηΊηι ]υ8ΐϊ8 «ΐςυβ Ιιαιι68Γι8, ρΓ£(ϋοΐ8ΐχι ρΐβΐκίπι 

δ. Μ8Π«, €(ΐ]08 ΓΓ06ΐα8 ΧΥ Π5Γ88 ΑΟΓΙ (16 08ΙΙΙ6Γ8 

8(ϊΰυη(Ιαιιι €οηιπιοη6ΐη »8ΐίιη&Ιίοπ6αι ν8ΐθΓ6ΐη 8ΐι- 

ηΟΐΐΟ) ΙΐΟη 6Χ66(1υθΙ, Οΐ ί(ΐ6Π1 6ρί8εθρΐ(8 &8δ6Πΐ, 6ΐ 

&ί6ΐιΐ ρΓ3:ηιίΙΙί(υΓ ναε^οΐβιη, 8ίνβ αΐίο (|ΐιονί5 πιοϋο 
8τ.ΐ6λ8ΐΐ6Π08€α]ΐΙ860ης06 ρβΓΒΟηα ν&68Γ6 (ΙίεαίοΓ, 6ϋ3Π)8ί 13010 ΐ6Π)ρθΓ6 Τ303ν6Γ*ΐΙ, ς00(1 β]θ8 ΟΟΠβΙΙο 
860 ρΓΟνίδίο ]υχΐ3 1.3ΐ6Γ3η6η8*Ι8 8ΐ3ΐηΐ3 ΟΟηοίΙπ 811 
Λά $6(ΐ6Π1 3ρθ8ΐθΙίθ3Π1 ΐ6{ίΐΐ(Ω6(ΐ6ΤθΙθΐ3, 6ΐΐ301&ί ρ6Γ 

οοηδίίιοΐίοηβιη ςυ» ίοοίρίΐ ΕχζβΰΓοδίΙίαη^ ν303Γ6(« 
61 ίηΙΟΓ 3ΐίςυο8 Γΐ8, Οθ]ΐΙ8 8(3ΐαπι Ιιίο ρΓΟ 6ΧρΓ6880 
Ιΐ3))6Γί ΥΟΐυΐΏΟΒ, ρ6η(ΐ63ΐ ίθ(ΐ66ί83, €010 ΟΟΙοΊΙΐΙΙδ 

]οπΙ)ο$ 61 ρβΠίοεηΐϋβ δοίβ, 6ρ*ΐ8€ορ&Η (1ί6ΐ3β 6θθΙ<:&ί» 

δ3Χ60&ΐ6η8ί 3υ€ΐ0Γίΐ3ΐ6 Ιβ^ΑϋΟΟίδ 6ΐ ΟΠΙοί 3ΐί3 306- 

Ιοπΐ3ΐ6, ςο3 Γυη£ίηιοΓ, ρ6Γρ6ΐοο οηίπ)ο&, 3αοβ€ΐί- 

0)08 61 ΊθΓ.ΟΓρθΓ3Π)08, (ΐ6€6Γη60ΐ6δ, 01 ρΓΧί3ΐρ 6ρ1- 
80θρθ 6]υ$ς06 80€€€880ΓΐΙ)υ8 1ί€63ΐ ρΓΧΓ3ΐ3ΐη 6€θΐ6- 

81310 δαη€ΐφ Μ3π» οοοι (ϋ€ΐ3 Ε€θΐ68ί3 δϋχεηαΐβιΐδί 

ρ6Γρ6ΐΟ*Ι8 ΐ6Ι0ρ0Γί5(ΐ8 Ποίΐβ 61 1ί1)6Γβ Γ6ΐίη6Γ6, ΓγΗ€- 

Ιυβςοβ 6ΐ Γ6άίΙθ8 οαιοβδ, ει £ΐη|οΙθ8 €θΐη ίοΐ6- 

|ρΓίΐ3ΐ6 ρ6Γ€ΐρ6Γ6 εθη8ΐΙΐυΐίθηί1)08 8χ00(ΐ3ΐί1)08 (Ιιείπκ 

Εοείβδί» διχ603ΐ60δί8, οεε ηοη ρΓονίηεΪΑΠϋοδ* &6(ΐ 
3(1 εαηοοίοοδ βΐ εβρίΐυΐηοι (Ιίοΐ» Εοοίει^ί» 83X603- 

ΙεΟδίδ ρΓΟνίδίΟ, 860 ρΓΧ86ηΐ3ΐίθ Γ6010Γί8 ρ6ΓΓΐΟ€3ΐ, 

εχΐβπβςοβ ίο εοηΐΓ3Γΐοιη ίΑοΊεηΐίϋοδ ηοο ο1>8ΐ3θ- 
Γι1)0& ςοίΙ)θ8€θοςο6, ςο'ώοδ οηιηί1)υ8 ρΓορήο ιηοΐα 

6ΐ 6Χ ε6Γΐ3 86160113 (ΐ6Γ0||;3η)υ8 ; (16€6ΓΠ6Ι1168 6Χ 
η00€ ΐΓΓίΙαΠΙ 61 ίη306, 81 86008 δΙφβΓ 118 3 (|ΙΙ0€υη« 
<|06 80ί6ηΐ6Γ, Υ6ΐ ί|;η0Γ3ηΐ6Γ €0ηΓΐ£6Πΐ 3ΐ(6ΐηρΐ3Γί• 
ΟοΟΟίΓΟ^ί (ϋδΟΓΟίίυηί ΙΟΧ Α0€10γ11316 ρΓ2βΓ3ΐ3 ΙΟΙΙΟΓΟ 

ρΓ9β56ηΐίοηι οοαιιη1(Γιη)θ8 6ΐ ο)3θ(]3ΐοιΐ8, ςυ3ΐ6ΐιιΐ8 
ρ6Γ Ιβ νοί 3ϋυη) 860 3ΐίθ8 6010(1610 ορΊβοοροιο νβΐ 

ρΓ000Γ3ΐ0Γ6ΐη 80010 6]θ8 000111)6 Γ6θίρΊ6θΐ6ΐη 10 

00Γρ0Γ3ΐ60ΐ ρθ88658ίοη6ΐο (Ιίοΐ» Εοοίβδίχ δαιιοΐΦ 
Μ3γΊχ, 30 ίοπυιη εΐ ρ6ηίη6οΐί3Γθΐη 6]υ8(ΐ6πι Ιπιΐυ- 

038, 61 300(0Γίΐ3ΐ6 Ι)0&ΙΓ3 ίθ(1θΟΙΟΟΙ (Ιοίοΐκΐβδ, 8- 

ηιοΐο 6χΊο(ΐ6 ςυο1ί1)6ΐ ίΠίοίΐο (|616010Γ6« Γαοί3δ (1ί- 

εΐΟΟ) 6ρί5€0ρυ01 νεΙ 6]ΐΙ8 ρΓΟ0υΓ3ΐ0Γ6ΐη 3(1 63η)(1θ1ΙΙ 
6θΐ6$Ί3ηΐ 3(1ΐηίΐΐΊ ρΓΟΟΐ 681 ΟΙΟΓίβ, 8ί1)ί(ΐυθ, νεΙ 6](Ι9 

ΡΓΟ0ΟΓ31ΟΠ (Ιε ΓΓυοιίΙ)θ8, Γ6(1ίΐί5θ8 6ΐ ρΓονεοΐίϋο'^, 
ίαΓΪϋυδ 61 ο1)ν6θϋοηΊΙ)θ8 οηίνοΓδίδ ίοΐ€([Γε Γε$ροπ- 
(ΙεΗ, €0οΐΓ3(ϋεΐ0Γε8 ρετ εεοβοΓ3ΐη εεεΐ68ί38ΐί€αιο 
ει 3ΐί3 ]υπ8 Γεηιε(1ί3 εοιηρ68€6η(1ο. 

θ3ΐοαι Βοοοοί» νι ^^οο3π^ 1453. (α) <^ορΓ8 (οοΐ. XIX) πιεοϋο Αΐ άί βββΜΓίοοίβ ΐ628ΐίοηβ Βοηοπίβη»!. ΑεΙβ ςο» 9ύ 1)800 ΐ6^8ϋοη6(η «πβοίβηΐ Βάιάΐί 
Ιηζ2τοηι Υεοείϋβ 1744, «ραο ΤοιηπιΑίυιη ΒεΐΙΙηβΐΊΐ, Ια ΙώΓο Ιοβεηρίο : Μί$€€ΐΙαη€α ύίτατίύ 4φ€Τ€ΐΐ€ Ιοώ. VIII. £3 
ϋ€κΙιϋαΐ09, αΐ ροΐοίοιοδ (8( οοο οϋίπηε ροΐοίιοϋβ)» 6η)6θϋ3ΐ3. Κοιτ. <Λ1λ ΒΕ88ΑΒ10ΝΙ8 Α€ΤΑ οχ II. 1Ιβ8€3Γίοη, ιηί«(;Γαΐίοη6 (ΙίνίηΑ βαποί» Κοιοβηχ Εο- 
Γΐο^ίίχ 03Γϋίιΐ8Π5, βρίβοοροβ ΤυΜυΙϊπυβ» ΐρθ5ΐθ1ί€Φ 
β€<Π• 1«|[&ΐα8 (Ι6 Ι^ΐβτβ ίη €ίγίιιΐβ Βοησηί», βχιΐΓ* 
€ΐι&ΐα ΚβΥβηηβΒ βΐ ΚοπιβικϋοΙφ ρΓθτΊθ€» Ιη »ριΗ- 
Ιυ8ΐίΙ)υβ 61 ΐβιηροΓβΓώυβ ^βιιβΓΑΐίβ νίοΒΓίαβ, Γβτβ- 
Γβοίΐο ίη εΐΐΓΪβιο ΡαΐΓΐ Πουιίηο βρίβοορο Αβ^^ίη, θΐ 
(1Ίΐ6€Γΐί ίη ΟΐΐΓίβίο ΟΙϋβ οβρίΐυΐο €^α8(Iβπ1 6ΰοΐ68ί« 
«λίικβιη ίη Οοπ)ίηο,6ΐε. 

Ουηι α ηο5ί$ ρβιίΐυΓ ςιιοιΐ 1ιοπ6$(&Ιί εοηνβηίΐβΐ «(Ι 

1)0η0Γ6Π)6€€ΐϋ8ΐ3ηΐΠ1 ρΓ9β$6ηίηΐ 03ΐΙΐ6(ΐΓ8ΐίυΠ) οβϋίι, 

&ηίιηο ηθ8 (]θ€6ΐ Ιίϋβηΐί οοηοβιΙβΓβ, βΐ ρβίβηΐίυηι ϋβ- 
8ί(]6Γϋ8 ρΓ»9ΐ(]ίϋη) ίιπρβηίη. €ιιηι ίοςυβ, 8ίοιιιΙ ρβ« 
Ιίιίοηίδ νβδίΓ» ηοΙ)ί8 οϋΐ^ΐ» κβΓίβδ βοη!ίη6ΐ>;ι|, νοβ 
ρΓ3Βί3ΐιΐ8 άοιιιίηυβ ϋρί8€ορυ8ΐΙ(ΐ0ΐη. ιιη» ουιη ν68ΐπ8 
οηοηίαβρΓο ΗοηοΓβ άίοΐχ Εεοΐββί» 3() ίπιίι»ΐίο•46πι 
αΙίαΓυπι 60€ΐβδί<ΐΓυιη ο^ΙΙιβιΐΓ&Ιίαηι (Ιυχβπΐίδ βίαίπόΐι- 
άυαι ηυοϋ ςυί1ί|>βΐ ιΙΙείχ €0€ΐ68ί:« οαηοηΐΓ.ηδ αΐηιιι- 

Ιί« (]6ΐ)63ΐ υΐί ίη 60€ΐ68ί8 ρΓΧΐί1>αΐ3 82ΐΐ6ΐη (1ί(*5ΐΙ8 

ίβϋίγίβ 6ΐ8θΐ6ΐηηί5υ8 ίη οΆοιΊβ, βΐ βιίλΐη Μ^ηβΐοηβ- 
τίί ρηβιίί€ΐΧ6€θΐ68ί£ΐηοΓβηΐ8η8!οη3ΓίοΓυηι «Ιί&Γυιη 
0€εΐ68ί«Γαιη οιΐΙιβϋΓλϋαπι 8υ5]βοΐ« ραβιιι ίη 1ιυ]α8- 
πκΜίί εοηβιίΐυΐΐυηβ οοηίβηίΑ, 61 βιιοοββδίνβ ρ6Γ 
λΐίλΐη ιηο<1ο βίπιίΐί €οη8(ί1υ(ίοη6πι 66ΐ6ΐ)Γ3(λΐη ίηΐιί- 

1)η6Πΐί8, 61 6ΧρΓ6ς86 ΠΙ&ηϋ&νβΠΐίβ Π6 (|υί8 Αΐίυβ €1ι- 

ιιοηίευβ ου]ιΐ8νί5 «ΙίβΗυ» 6€€ΐβ8ί» €ο1ΐ6(;ί&ΐ36 ίιι 6ΐ• 
νίΙ»ΐ6, νοί ϋί(»€68ί Αρ|[ίη3 ΰθη8ΐίΐυΐ8Ρ υΐί (]6ΐ)6«Ι, 
ροβδίΐ, ν6ΐ ρΓ9Βδυηΐ3ΐ »1ί4υί1)υ8, νβΐ «ϋςυ^ «Ιηιυΐίβ, 
Υ6ΐ &Ιηιυ11ί88ίιηίΙίν6ΐ 8ΐηιί!ϋ)υ8, (ΙίδβίηιίΓι νβΙ (ΙΙδβίιηί• 
1ί1;ϋ8 δϋΐ) ροΒπι 6Χ€θη]ηιυηί68ΐίοηί8 61 1)6η6θ€ίθΓυιη 
ρηνλΙίοηΙ)», ρΓουΐ ίη ϋίοΐίβ οοηδίίΐυΐίοηίΐιυβ ςυ«8 Ιιίο 
ρΓΟ βχρΓ688ί^ Ι]&1)6Γΐ Υοΐυιηυβ, Ιαίίυβ 6οηΐίη6ΐυΓ. 

ΟυβΓβ ρΓΟ Ρ8Γ16 ν68ΐΓ9 61 08ρΙΐΙΐΙί ρΓΚίλΐί ηθ5ί8 

•ορρ)1ε8ΐυπι Γιιίΐ, ςιιαίβηυβ ρΓΟ '^αίίϋίοΗ 8ΐι58ί8ΐ6ηΐί3 
€θη8ΐίΐυ(ίοηΙΙ>υ8 ρΓχϋίοΐί'δ, 96 οηηίϋαδ 61 8ϊη9υ1ί• 
ΰοηίβηϋ» ίη(Ιί6ΐί8 6οη8ΐίΐυΐίοηίΙ)α8ηο8ΐΓ2Β οοηΓιηηβ- 
Ιίοηίβ Γθ1)υη•(ί]ΐ66Γ6 <)Ίβη3Γ6ΐηυΓ, οη)η6πι 8υρρΙ«ηιΙο 
«ΙβΓβοιυηι, βί ςηίδ Γοι%»π ίηΐβΓγβηβΓίΐ ίη 6ίδύ6ΐη.Μθ8 
6Γ£0 νββίΓΐδ 61 €λρ:ΐυίί ρΓ(Ε(ϋ€ΐί ίη Ιιαο ρβΠβ βυρρίί- 
ΟΑΐίοιιίϋϋδ, ςυαηΐυιη ειιπι 060 ροδδυηιαδ, 3ηηυβηΐ68« 
οοηβΐίΐιιΓιοηβδ ρΓχϋΙείΑδ, ςυ^Γυη) (βηοΓ6ΐη Ιιίο ρΓο 
6χρΓ68&ο Ιι&1)6Π νοίυηιυβ, οαιπί^ςυβ ^ϋα 61 8ίη(|[ηΐ8ΐ 
ρ6Γ νοδ, υΐ ρηεΓοΓίυΓ, Γ^οΐΑ 61 ΟΓίϋηιΐ» γαΙι 1ΐ9ώ6η- 
168 618Γαΐ3, ίΐΐι αυοίοηίαΐβ 3ρθ8ΐθΙί6& ηΟδίΓ» ίβ^^ι- 
Ιίοηίδ οη)ηί<|ΐΐ6 ^«Ιία 3υο(θΓίι&ΐ6, ςυ» Γυη^ΙηπίΓ οοη- 
ΑΓηι&ηιυ8,2ρρΓθΒαιιιυ5 «Ι ρΓΧ86ηΙί8 8€πρΐί ρ3(Γθ6ίηίο 
6οη)ΐηυηίηιυ8 «ορρίοηιίο οιηη68 (]6Γ60ΐυ8, §1 (|υί ίη- 
(6Γ?6η6ηιιΐ Ιη ρΓχηιίδδίδ, Ηΐ8<|υ6 (ΐ606Γηίπΐϋ3 ρ^Γ- 
ρβίαίι Γαΐυπδ Ιβηιροπίιυβ ίηνίο1λΙ)ί1ίΐ6Γ 0>)δ6ΓΥ3Γΐ, 
ηοη οΙΐ8ΐ3ηΙί5α8 ςιιίΚχηουηςυβ εοηβΐίιαίίοηίϋυβ, βία- 
ΐυΓΐ8 61 6οη8υ6ΐυ(Ι1ηίΙ)α8 61 ΜιΙδ ίη 6οη(Γ8Γίϋΐη Γ&εί6η- 

Ιί1>118. 

0;ι1υω ΒοηοηΙ», (ΙΙβ νι ΟβοβιηΙιιηβ 115^1. 

III. 

Β6δδ&Γίοη, 6(6.,ν6η6Γ»Ι)ίΙί νίΓο βγΙνβδίΓΟ Οηίπηο 
(Ι6ν«>η6ΐί1δ, ιΐ6εΓ6ΐ0Γυιη ϋοοίοπ, Γβν6Γβηϋί8δίηιί ϋο• 
ιιΓιιιί »Γΐ'1ιί6ρί8€θρί Ι1»\6ΐιη:αίβ νί€«Γΐθ, 83ΐυΙβΠΙ 61 
β)ΜίϋβΓ»ύ} ίη Βοηιίηο οΙι3γ1ι&(6ηι. 56(Ιί8 3ρθ8ΐθ1ί€96 ρΓΟνίϋβηΙίΑ €ίΓ€Ι1ΠΙ3(ρ6€ΐ3 ηΟΙ 

ηιιη<ΐ|ΐΐ2ηι ΓίκοΓ6ηι ΙυΗβ η)3η8υ6ΐυ(1ίη6 Ι6ΐηρ6ηΐ, 4 
ςποϋ 830Γ0Γυηι €3ποηαηιρΓθΙιίΚ>6ηΙίη8ΐί(ϋΙ& Ηβ^η 
ίΐΛ 1>6οί([ηίΐ&ιίδ ίηϋυΐι^βΐ, ρΓοιιΐ ρ6Γ$οη«Γυηι 61 Ιβπ 
ροηιπι ςυ8ΐΙΙΑΐ6 ρ6η8&ΐ3 ίιΐ ίη Οβο δ2ΐ!»1)Γίΐ6Γ 6χρ< 
(ΙίΓ6 6θβηθδ€ίΐ• δβηβ^χ ρ^Γΐβ Β&η1]θ1οη)96ί όβ δΐη 
Ι^ηίϋηβ 61 1Ι9Π8Β 6λ8ρ&Γί8 άβ Μ^ηυδίίδ (Ι6 Βυβδ 
ϋηαΐίβπδ οοη]Η^ηιη ΙιοΙιίβ οΙιΐ3ΐ3ΐ ρβΐίΐίο €θηΐίηβΙ)3 
ςιιθ(1 ίρ8ί <1ίυ ί^ηοΓ&ηΙββ, 2ΐίςηο<Ι ίηιρ6ϋΙιιΐ6ηΙυιη ίι 
1<^Γ 608 βΧ8ΐ8ΐ6Γ6 ςυοπιίηυδ ροβ86ηΙ Λά ίηνί€6ΐιι ηβ 
ΐΓίπ)οηί8ΐίΐ6Γ 6οριιΙ&π, ιηαΐΓίπιοηίυπι ίηΐ6Γ 86 ρ( 

1^6ΓΙ)3 (|6 ρΓΧ86ηΐί €ΐ3η(ΐ68ΐίη6 €0ηΙΠΙΚ6Γυπ1» €3ΠΙ> 

6θρυΐ3 ίπΐ6Γ 608 ηοπ^ΜΠ) 8υΙ)866υΙ& ; ροδίηιοόαι 
Τ6Γ0 3(1 6θιαηι ρβΓΥΡηίι ηοΐίΙί3ΐιι ςυονί ςυοΓίο €θΐι 
83η||[υίηί(3ΐί8 βΓ3ϋυ ίηνίοβπι βυηΐ 6οη]υη6ΐί, ρΓορΚ 
ςιιοϋ ίη Ιιυίυβαιοάί ηιαίηπιοηίο Γ6ηΐ3ηβΓ6 ηοη ρο< 
6υηΐ, 9ρο8ΐοΙί€3 δπροΓ Ιιοο ηοη οΙ)ΐ6ΐιΐ3 (Ιίδρβηδΐ 
ΐίοη6. Ει 8ίου( 63(ΐ6ΐη ρ6(ί(ίο 8υ1)]υη|[6ΐ)3ΐ βί ίηΚ 
Β3ηΙιο1οιη9Βυαι 61 Ιΐ3Γΐ3ΐη ρΓχΓ3ΐ08 (ϋνοΓίίυηι 66Γ6Ι 
ϋΊβ•6η8ίθη68» (Ι3ΐηΐ13 61 863η(ΐ3ΐ3 ίηΐ6Γ ίρ&οβ, οοΓνιη 
ηυβ 6οη83Π9υίη6θ• 61 3αιί608 οχίη^Ιο ν6Γο•ΙηιίΓιΐι 

6Χ0Γίπ ρ08861ΐ(• 0ΐΙ3Γ6 ρΓΟ ρ3ηβ Β3ΓΐΙΐθΙθΠΙ»ί Ι 

ΜβΓΐ» ηο1)ί8 ίοΐΐ 1ιυηιί1ίΐ6Γ 8υρρ1ί63ΐυιη υΐ ίρβίβ < 
οοΓυιη €υίΙίΙ)64 8υρ6Γ Ιιοο ϋο 3ΐ)8θ1υΐίοοίβ Ι>6η6θϋ 
3 §6η6Γ3ΐί 6χεοπιηιυηί€3(ίοηίδ 86ηΐ6ηΐί3,ςιΐ3ΐη ρΓΟ 
ρΐ6Γ οοηΐΓ3€ΐυιη €ΐ3η(ΐ6δΐίη6 πΐ3ΐπιηοηίυιιι ΙιΐιίΐΜ 
ιηο<1ί φίοπαοίΐοΐίϋοΐ ιιΐ€υΓΓ6ηιηΐ^ 6( ορροηυηι 
<Ιί8ρ6η88ΐΐίοηΐ8 ||[Γ3ΐί3 ρΐΌνί(]6Γ6 (Ιο Ι)6ηί|[ηίΐ3ΐ6 ηο«ΐη 
ϋί^ηβΓΟίηυΓ• Νθ8 ίιβςυο ίρδΟΓυπι ΒαγιΗοΙοπμβΙ ι 
Μ3Γί» ίο Ιΐ3Γρ3η6 8υρρΙιο3ΐίοηίΙ)υ8 ΙηοΙίηβΐί, βο 
ηιοςυβ 3ηίηΐ3Γαιη 83ΐπΐί ρΓθτί(ΐ6Γ6 61 Ιιυ]α8ΐηο(1 
(Ιί88θη8ίοοί1)ΐΐ8 36 8€3η(1;*1ί8, ςααηΐυπι ου πι ΒΓβο ρο« 
8υιηυ•, ο5νί3Γ6 νοΐ6ηΐ68» Κ. V• άβ ({113 ίη ίίδ 61 3ΐϋ 
ρίβηβηι ίη ΟοιηΙηο 1Ι(Ιυοί3ηι ο1)ΐίηβιηυ• 3υεΐοιίϋιΙ< 
«ροΒίοΙίοι ηοΚ)ί8 οοηθ6883,<ιυ3 Γυη^ίιηυΓ ίη Ιΐ30 ριτιβ 

ρβΓ Ιΐ360 δΟΓίρΐ3 00100111111008, 6ΐ 0130(130108) ςΐ» 

Ι6ηυ8 608(1601 ΒβπΙιοΙοιηββυηι 61 Μβηιιιο 3ΐ(|Μ6 6θ 
ΓΟΟΙ ςυβηιΐίϋοΐ, βί 1ι»ο ΙιυηιίΙίΙβΓ ρ6ΐί6ηηΙ, 3ΐ) Ιιυ 
]υ8ηΐ0(Ιί 6X0010 η)αηίθ3 ιίοηίδ 86ηΐ€0(ί3, βυοίοπίιι 

3ρθ81θΙί03 ρΓ3ίΓ3ΐ3 3ΐ>βθ1Υ3ΐίδ ίΟ ΓθΓηΐ3 ΕίΧίοβί» 000 

80613, ίη]υηοιί8 Ίηάβ οοΓοηι ουίΐίΐιοί ρΓΟ οιοιίο οοί 

ρ£ ρΟΒηίίΟΙίΐίβ 83ΐυΐ3Γί Οΐβΐίίβ, (|υ» (]6]θΓ6 ΙοοΓίο 

ίη]υιι§6ΐΐιΐ3. Οβηιυηι βί ίΐα 68Κ, 61 «ϋοΐ3 Ιΐ3Γί3 ρΓΟ 
ρΐ6Γ Ιιοο Γ3ρΐ3 000 ΓυοΓίΙ,οοοι οίβ^Ιοοι Β3Γΐ1ΐθΙθΟΙ«( 
61 Μ3η3 οι ίοιροίίίηιβοΐο ςο3Γΐί €θη83θίθίηίΐ;ιΙίι 
βΓ3(Ιυ8 Ιιυ]υ8οιοι1ί ηοο ο1)δΐ3ΐιΐ6, ία (ΙίοΙο &ί€ Ιηΐο 

608 600ΐΓ30(0 ΟίαΐΓΐΐΟΟηίΟ Γ6Π1306Γ6 6| 3(1 ίΙΓίΟβ 80 
ΐ60ΙθίΖ3ΐΙθ06ΙΟ ]|ΙΧ13 83001» η)3ΐΓί8 ΕοοΙΟδίφ ίΐΐ&ΐΙ 
(υΐίθ06Ι0 οι ηΐΟΓΟίΟ ρΐΐΙηβΚ, ρΓ0£6(ΐ6Γ6 1ί1>6Γ6 61 Ιί 

οίΐ6 ροδδίηΐ,οΐ ν3ΐ63οΐ 3αοΐοπΙ;ιΐ6 3ρθ8ΐθ1ίθ3 ρΓ3Β<Ιί 

013 (Ιί«ρ6η86ΐίδ ρΓθΐ6ηΐ οχ ηΐ3ΐΓίθ1θαίθ 803θίρίβΟ(ΐ30 
Ιΐθ]θ8ΙΟΟΐ1ί ΐ6|;ί (101301 ά6Γ6Γ06α(Ιθ. /» (}Ο0ΓΗΜ, 6Ι€ 

θ3ΐοιη Βοποηίβρ, Ά Μ3ίΙ 14Κ3. 

IV. 

ΒοδδΒΓίοη, οιίδΟΓΑΐίοπβ (Ιίνίηβ βρίβοοροδ Τιΐδοο 
ΐΒΐιοδ, 8. Β. Ε. €8Γ<1ίη3ΐί8, ΝίοΦποδνηΙββΓίιΟΓηυιιευ 
ρ3ΐυ8, Ιη οίτί(3ΐ6 Βοηοηί» 6Χ3Γ€ΐ)3ΐυ8 Ιΐ9ν(ΐοιΐ3ΐ6η$ί! 

ϋΐ Ηθ013η(ϋθ1Χ ρΓΟνίΟΓί» 86«]ίδ 3ρθδ(θ1ίθ9Β 1(*|{3»υ; 01Μ ΙΝ ΙΕΟΑΤΙΟΝΕ 

Αβ 1316Γ6, (Ιίΐοείο ΓιΙίο ^ο^ιηι1^ ΑιιΐΗοιηί, οίβηοο ΡβΓ- 
ηβΐΜί»1ι«ΐΝΐ«ΐοη €«&ΐΓί βΓβρ&Ιοοίϋ, 8&1υΐ6ΐη βΐδίη- 
€βηιη Ιη ΟοιηΙηο οΐΐλήΐ&ΐβιη. 

¥ίϋΒ 61 ηιοΓαπι ΙιοοββΙαβ, Αΐί&ηυβ ΙβυιίΑϋίΙία ρΓ0• 
ΜίλΙίβ 61 τίΠυΚοαι ιηβΓίΙβ, •υρ6Γ ςυίΐιυβ βρυ^Ι ηο8 
1(|6 <Ιί|^ο 6θηιιη6η(Ι&Γί8 Ιββίίιηοηίο» ηοβ ίικίυουπί, 
«1 Ιΐ))ί Γ6ά(ΐ3πιυΓ Άά {Γλίίαιη Ιίϋβηΐββ. Ουιη ίΐχ^υβ 
•ί€ΐιΙί ρ6ϋιίοοί8 ιη» ηο5ίδθΙ)1&ΐΦ ββΗββ οοηΐΐυβϋ»!, 

Υ6Β6Γ&5ϋί8 ΤΙΓ ^0101008 3(Μΐη068 δβΠβΙΙβΐβ 4θ- 

€Γ6ΐοηΐΒ (Ιθ6(θΓ, τβτ6Γ6η(Ιί ραΐΓϊβ (Ιοιηίηί ΟϋΓοηί 
|νΜ«πχ £8(60818 6θη)ΐη6η(1λΐ8Γϋ ιηοηαδίβπί δ^ηείί 
Ι 8ιΙτ68ΐπ ιΐβ Μαηΐυι Μοιίηβηδίβ <1ί(£668ί8 ίη (Ιίοΐο 
Ι ΒοοΜίβΓΪο β6ηβΓ8ΐί8 νΐο^ήυδ, ναο^πΐβ ΰΙβΓίί^ΐη, ββυ 

€ΐ6η6α8 1>6υ6β€ίο ιηδΓιΐυΐο Ιη Εοείβδίβ 86υ ρ1ϋ5β 

&λΙΙ€ϋΒ ΙΙ•Γί9Β ϋ6 ΒΓ6ηηυ6Ίθ ϋβ €Γ6ρ2ΐ€ΟΓίθ 8υΙ)]60(λ 

ιιοη88ΐ6ηο ρηΒΐΙίοιο δϋποιί «8ί1γβ8(π €αιηοΙβηΙ» 
6ΐ6Π€ΐΐοιη Ιί1)ΐ ^ο>ο(ι^ ρηκίαίο €οη(υΙβπΐ, €ΐ ά^ 60 
ρτογϋ6Γίΐ : ςυ&Γ6 ριο ρβιπβ Ιυ& ηο5ί8 ΓιιίΙ 8υρρ1ίθ2- 
Ιαη, ιιΙ άί€ΐαπι οΐβήοΐυηι (16 ηονο (ίϋί €0ιιΓ6γγ6 βΐ 
46 60 ρΓονΊϋ6Γ6 τβΙΙβιιιυβ• Νθ8 ίΐΑηυε Ιυίβ 8υρρϋθ8- 
ϋοηίϋαβ ΐη6ΐίη«ϋ, €θΙΐΑ(ίοηβηι βΐ ρΓθνί8ίοη6ΐη ρΓ»» 
4ί€118 «αοΐοήΐαΐβ η08ΐΓ9Β ΐ6£;3ΐίοηί8 8ρρΓθΙ>9ηΐ6$, 
6«ΙΙΗΐ6Ι11 6ΐ6Γί€λΙυΠ1 6ΙΙΠ1 Οΐηΐπ5υ& ]ΐΙΓίΙ)08 6( ρ6ΓΐΊ- 

116111118 8018 ΓιΙ)ί (16 πο^ο εοηΓβΓίιηυδ, 6( ϋβίΐΐο 6(!3ΐη 
ρΓΟΤί<ΐ60ΐυ8, 0181 ϋ6 Ηΐθ ΐ6ΐηροΓ6 άζΐΛ ρΓ8Β86ηΐίυιη 
8ίΐ 3ΐΐ6η ]α8 ΐ|ΐι«8ίΐυιη, €ϋπιιη, τεκίπαειι 61 «ϋπιίηί- 
«ΐηΐίοΒβιη ίρ8ίυ8 Ιβη ίη ΐβηαροηΓιϋυβ, ςυλίη Ίιι 
ΒρϊΓΐΐυΑίίΐΗΐβ ιί1)ί ρΐ6η8Π6 6θΐηιΐιίιΐ6η(1ο ; ιη3η(ΐ9ηΐ68 ' 
όιυηίΐιοδ 61 8ίη{α1ί8 6θ1υηί8, ΐ8ΐΜ>Γ8ΐοπ5υ8 6( αΐϋβ 
Ι6ΐτ«8 61 ρο8868&ίοιΐ68 (Ιί€ΐί οΙβΓΪοαίυδ (6ΙΙ6ηϋ1)υ8 
9υο8 Ιίϋί <&6 6]υ8ϋ6ΐη ίπιοιίϋυβ, Γβάίΐίϋυβ 6( ρω- 

ν60ΐίΙΐϋ« ίηΐ6|;Γ6 6ΐ ΙίΙ)6Γ6 Γ68ρθΙΐϋ6«ηΙ 61 υΐ )ίΐΐ6Γ» 

«Ολίπβ 465ίΐυω βΟΓίΊ^ηΐυΓ βίίεοΐιιιη, 60ΐηιηίΐ(1ιηυ8 
61 Β2ηιΙ•ιηυ8 οιηιΓιΙ)υ8 6( 8Ίηβυ1ί8 6€€ΐ68ί&8Γιεί84ΐυη- 
Ιβιι^ΐ ρ6Γ8οηί8 βυΐ) ηθ8ΐπι ΐ6κ&ιίοο6 άβ^βηΐίΐιυδ, αϋ 

^008 ρΠ68θΙΐ(68 ϋ08ΐΓ8Β 1ίΐΐ6η£ ρ6Γν6η6ΓίηΕ, 61 621- 

πιιηϋ•ιιι νΊ|;οΓ6 Γθ6ηη( Γ6ςυΊ8ίΐί 8Ίη(;υΐ2ΐΓίΐ6Γ Υ6ΐ ίη 
8θΐΗΐΒηι ; ςυ^ιεηιιβ 16 ίη«1υ€8ηΐ ίη Γ6•ΐ6ηι «Ιςυβ οογ- 
ροηΐΰπι ρο886$8ίοη6ΐη (Ιίοΐί €ΐ6Γΐ68(08 61 ίηάυοίυηι 
ρΓ0(6|;3ΐπ( ««ιυβ ϋβίβηίΐιηΐ, 8πιοΐο ειίηάβ ηυοϋ- 
1Μ ίΐϋαιο (Ιβΐ6ηΐθΓ6, €οηΐΓ3(1ί€ΐθΓ68 ςυο8ΐίΚ)6ΐ αίςαβ 

Γ6||6ΙΙ68 ρ6Γ €608υΓ3ΐη 6ΐχ1β8ί28ΐί6&ω 0ΟΙΙΐρ68€6η()θ. 

Ο^ίαιη Βοηοιιίχ, (1ί6 18 Λρηίίδ 1450, ίηιΐίεΐίοιιβ 
15, ροηϋθ€8ΐυ8 Ο. Νίοοί^ί αηηο 4. 

V. 

Β6888Π0ΙΙ, 6(0. ϋίΐ6€ΐο ηοΙ)Ί8 Ρίΐδίηο ΜεΙιηί €ΐ6 
. Μιΐ6ΐιίαν6Γΐ8 88ΐυΐβιη ίη 60, ίη ςυο 68( νβΓα δαίαβ. 

Εζ2ιίΙ)ίΐΑ κίφΐίιΐοηι ηοϋίβ ρΓΟ ιυί ραπο 5ΐιρρϋ€α- 
ϋο εοηιίιΐ653( : (|υο<1 ευιη όε 8ηιιο 1450 ρ6Γ Ο. Ι., 
εβηΐίηαΐεπι (Ιε 6οωί(6 Ια δυρρϋίλνει ίδ ει 8ΐϋ ηυ1)ίΐ6δ 
ιΐ6 ΙΙ;ι1ιΙιί8Υ6ΐΐ8 {ΓΧίοίβ 6ΐ8υ(1ί(ί οΙ)Ιί»ϋΰΓίΐί$ϋεοΓε- 
ΐοηι, ςιιο<1 άίεΐΙ ηοϋίΐεδ, ςυί εηηΐ ηυηιεΓο 7 03ρίΐ« 
ί»ιηίΙί»Γυηι ηυΐΐο ιηοϋυ (βηεαηΐιΐΓ εοη(ΓίΙ)υεΓ6 Λά 
οΐ)6Γ& ΓΟΑίίϋ ρ6Γ8οηΑΐΙ& τεΙ ]υι(;ι ειιηι Ιιοιηίπίϋυδ 
ΚουεαδΙ^ΙίΙί, ^««1 ίιιΐ6ΐΙί|;εΓεηΐυΓ 6886 δε^Γε^ΑΐΙ &5 
ΙκΗΐιίιιίΙιιΐδ ΚοηεΑ!»1.'ΐΙ(ϋ, (Ιυιπηιοάο βοΙνεΓϋπΐ 8ίη|;ιι1ο 
ΙΙΙ6ΙΙ&6 ΟϋΐηεηεεοιηηιυηΙδ Βοηοηίβηδίδ ΙίΙ)Γ3δ ϋοςεπι 
«(ϊΐψίειη, 8θΙί<1θ8 ϋεεεηι Βοηοη. νίϋεΐίεει Η1)Γα8 ιΓ ΒΟΝΟΝΙΕΝδΙ. «χιι 

βοΗϋοδ (Ιεοειη ρρο ςιιοΙίΙ>6( εαρΚε Γαιυίΐίαδ ρτουΐ 8^ 
Γϊοδίυδ ρ3ΐ6( ίη ϋίε(ο άεετείο, ρείεηδςηε υΐ ειιιη 
»1ίςυί 6χ <1ίε(ί8 7 εβρίΐίΐιυδ δίτε ίπ)ρο(εηΐΐ9, 8α( 
ιη8ΐί^ί(8(6 Γεευ86η( 8θΐΥ6Γβ ρληειη δί5ί (αιικεηΐεσι, 
ίη(ΐϋΐ6ΐ8Πδ, ^ίςαε εοιηρεΙΙεπδ ρεΓδχρε »(! δοΐνεη- 
(Ιυηι ρ8Γ(επι (αΐίαπι δίνε Γεευ8>ηΐΙυηι. 0ιΐ9Γε «ϋχη^- 
ΓοηιυΓ ηο8(Γθ δρεείλϋ <ΐ6εΓ6(ο δεεεΓηεκ Ιε 8υρρΗ• 
08η(6ΐη »1) 8ΐϋ8 ΙιοπιίηίΙ>αδ ϋο Μ^ΙεΙιίλνεΙίδ, δοΙυ(« 
ριιΐε (ίΐΗ θη|;εη(ε. Νοδ «υΐεπι ςοΊ 8»δΐιε(ο ηοδίπβ 
ηαΐηηβ οτάιηβ δυρρίίεαηι ρΓεεί1)υ8 ςηλπι Π^βηΐεΓ 
«ηηυίηιυδ, δίςαίιίεηι ϋί^πΑεοπιπι ΙηΐεΓεοδΜο Υθ1>ί3 
τί(Ιε&(υΓ, Γεαι ρπ£(1ίεΐ&η) 3(1 ηο&ΐΓ3ηι ηοΓιιίβπιεχα- 
ηιιηϊηϋΑΠ) εοπιπΓιβίηιυδ ρΓυάεηΐί νίΓΟ Ρ&$εΙΐ8$ίο 
»υ<)ί(0Γί ηοδίΓΟ, ςυι δυηιρί» ίηίΟΓΠ^ϋΐίοπε (ΙίΙί^εηΐί 
ηοϋίδ Γ6ΐα1ίΐ» ςηβε ρΓΟ (αϊ ρ3Γ(ε εχροδίΐι ίιιεΓυηΙ 
Υ6Γ« 688ε. Νοδ εΓ^ο ρΓ6είΚ>υ8 ΐιιΐδ πιογοπι ι;6Γεη(ε8, 
Ιη ϋδ ςα» ροβδυπιοδ, 1ι&1>ίι& ΓεΙδίίοηε ρΓΧίίίεο» 
«ροδίοΙίΟΑ 8ΐιε(0Γΐΐαΐε, (|υ8 Γυη(;ΙπιυΓ, άεεΓείηιη «Η» 
(ί1)ί ε( 8ΐϋ8 (1ε Μιΐοΐιί^ινεΐίβ Ιη(1υ11υηι εοηθΓηΐ8ΐηυδ 
9ΐε (Ιε ηονο οοηεε(ϋιηυ3 (ίΐιί Ρδδίιιο ιηθ(1ο, ε( ίη Γα- 
Ιηηιιη υΐ δθΙα(ίδ δοΓκΙίδ ςυίη(ΐυ9ΐ^ίηΐ3 Βοηοη. Ιίΐιί 
Ι3η|[εη1ί5υδ δοΙνοΓε ρΓΟ ρ8Γ(6 (υ» ηυΙΙο ιηο(1ο ιΐβ- 
1)ε&8 δίνε ροδδίδ |[ηναπ ευπι (Ιίεΐίδ (Ιε Η3ΐε1ιί3νεΙίδ 
ρεΓ αΐίςαεπι οΙΟείαΙεηι εοηιπίϋηίδ ΒοηοιιίεηδΙδ ; ϋε- 
εΐ8Γληΐεδ υ( 8θ]υ(ΐ8 ιΚεΐίδ δοΓιϋίβ ςΜίηςη^^ΐηΟ εβ- 
ιηεΓβε Βοηοηίεηδί* (υ 8υ( ϋΐίυβ (υο ηοπιίηε, νεί (υί 
ίπιροδίοΓυπι (1ε8εεη()εη(ε8 υΐΐο ηιοιίο, «υί 0Γ(1ίιιε 
ιηίηίιιιβ νδίε^δ ιηοίεβί^π ; ιιΐ8η(ΐ8η(6β ΐΙΐ6δ8υΓ8Γίθ 
€&ιηεΓ» Βοηοηίεηδίδ &ε (ΙεΓεηδΟΓίϋυδ ΙίλνοΓΪδ ε9ΐηιε- 
ΨΛ 26 εχίεΓίδ» «(Ι (|ΐ]θβ ρεηίηε( : ςυ3ΐεηυδ ρηεδειιβ 
ηοδίΓυπι (ΙεοΓείαιη ο5δεΓνεη( ει Γ&είαηΐ 3ΐ) αΐίίδ ίη- 
ν1οΙϋΙ)ί1ίΐεΓ ο!)δεΓν8π• Ιο ςυοΓυπι Οάεηι ειε. 

0»(ιιιπ ε(ε• άίε ρπη)8 Αρπϋδ εΐο. 

ΥΙ. 

Βεδ&αποη, ειε. ϋίδεΓειΙδ ηοΙΙδ Ιη ΟΙιηβίο ΒηΙίΑ- 
β&π ρΓεβΙιγίβΓΟ &Γθ1ΐ!ρΓεδΙ)γ(εΓθ Ιηιοίβηδί, ει ΤΙιοπκβ 
αε ϋίιπδίορΗοΓΟ, ο&ηοηΐείδ Ιπιοΐεηδί^ιΐδ» ειε. $3- 
Ιυίειΐ). 

Οίρυιη 3Γΐ>ΙΐΓ8Π)υΓ6ΐ εοη^Γοηπ) υ( ίΙΙίδ ΓειΙι'α- 
ιηυΓ ίη εχΙΓιϋίΐίοηε ([ΓΕίίβΡ 1ίΙ)εΓ3ΐ6δ, (|ηί1)υ8 3(1 ί(1 
ρΓ£€ίρυ3 νίηυΐυηι πιεΓίΐ3 ΐ3υά3ΐ)ίΙίιεΓ δΐιίΓΓ3£;:ηιΐυΓ4 
€υπι |ίΐ3(ΐυε, δίοηΐ «εοερίιηυδ, 3Γ€ΐιίρΓεδ1)γΐ6Γ3(α6. 
δευ. ρΙεΙ)8 δπηείΦ Μ3Γί» (Ιε δβΐυδίηβ Ιηΐϋΐεηδίδ (Ιίοε- 
εεδίδ εαηι ειΐΓ3 ν3ς•ει, εΐ ν3υ3Γ6 ηοδεαίΟΓ 3(1 ρΓΦϋεηβ 

ρΓΟ εο, ςιιο(1 1.υάονίευδ ΡΓ3ηεί8εί 

ρΓ68ΐ)γ(εΓ Ιιηοΐεπδίδ (Ιυϋυηι 3Γε1ΓφΓεδΙ)γΐεΓ, δου τε- 
ειοΓ (Ιίεΐχ ρΐβϋίδ 3!ίυ(Ι ευΓ3ΐυηι δευ ΙηεοπιραΐίΙ)ΐ1ε 
εο€ΐε$ί»δΓΐ€υηιεχ8ΐΐ(ί(1)εηε1ίείαωρ3εΙΩεε3δδ6εΗΐυ($; 
(108 νοίεηΐεδ (ΙΙΙεείυιη ηοΙ)Ιδ Ιη ΟΙιήδίο Επιηιοπυε• 
Ιεηι ςυοη<ΐ3η) ΑηΐΙιοηϋ εΓοηιοηεη. ΓΓ3ΐΓεηι 0Γ(1ίηί^ 
ρΓ2Ρ(1ίε3ΐοηιιη ε( εβρρείίβηυπι π)3|[ηΐαει ϋοιιιίηί 
ΤΙ)3(1χί Ιωοίχ,είε., (Ιε νίΐχ εΐηιΟΓυιη Ιιοηεδΐ3ΐο ρΐι- 
Γϊηιιιιη εοιηιηεη(ΐ3ΐυπι,ΙιθΓυπι Ιηΐυίΐα ΓλνοΓε ρΓΟδε- 
ςυί (;Γ3ΐίθ3θ, ρΓχΓαΐυπι 3ΓθΙιίρΓ68ΐ)>'ΐεΓ3ΐυηι, 8εα 
ρΐεϋεηι 53ηει» ΙΙ3ΠΦ (Ιε 53ΐϋ&(Γί3» δίευΐ ριχιηίΐΐ- 
ΐϋΓ, δίνε 3ΐίο(}ΐιονί8 ηιοϋο, »ιιΐεχ 3ΐΐεπιΐδ ευ]ιΐΜ:Ηη- 
ςυε ρ3Γΐε ν3ε3ηΐεπι ; εΐίνηίδί ρ6Γ 1ί1}εΓ3πι ΓΟδί^^ιίΑ- 
Ιίοηεηι (Ιίειί ίαϋονίοΐι αυΐ αΐΐεπυ^ €υίιΐ:>ευη(ν(<ί €Χ1ΙΙΙ ΒΕδ&ΑΚΙΟΝΙδ ΑΟΤΑ βχΐη λοωβηαιη ουηαιη οοΓλίη ηοΐ&Γΐο 61 ΐββίίΐ)»^ 
«ροηΐβ Γβείλΐη ; βΐ 5ί Ι&πίο ΐβηιροΓΟ ναββινβΓΗ* ςυ'κΐ 

6]«Ι8 ΟθΙΐ3ΐίθ 8βΙΙ ρΓΟν'ΐβίΟ 8(1 $6^6111 2ΐρθ$ΙθΙίθ£Ι ΠΑ ]ΐΙ1- 

ΙΑ 1.&ΐ6Γ9η6η8ί& βίΑΐυΐΑ οοη€ϋϋ •υΐ βϋλβ ςιιοηιφ- 
ϋοΐίϋβΐ Ιβ^ίιΐιηβ ιΐβνοΐιιΐλ 8οα βρβΰΐ&ΓαβΓ νβΐ κβηβ- 
ΤΑΐίΐβΓ βχ&ίβΐ&ι :βι βΊ βυρβΓ 6& ίπίβΓ &Γκιυο& Ιίβ ρβα- 
ά^'Λ ίη(]6εί5&, ΰυ]υ9 &(8ΐΐυιη ΙΓιο ρΓΟ βαΟιάβηΙβΓ βχ- 
ΡΓ65&0 Ιι&1)6π νοίοιηυβ. €υ]ο8 ΓΓυΰΐυβ, Γθ^ίΐυ» βΐ 
ρΓον6ηιυ8 40 ΟοΓβηοΓαηι 9υη (ΙβΟαπαβΓ» Ββουηάυιη 
€οη)η)ΐιη6ΐη ΦδΐίηαϋΐΊοηβιη τιιΙΟΓβιη αηουαιη, υΐ ϋίϋ- 
1118 Εηιιηαηυβί &δ$6Γίΐ, ηοη εχοβιΐυηΐ, ουπι οπιαώμβ 
]υΓΊΙ)Π8 61 ρβΓίίηεηΐϋβ βηΐΒ β'κΙβηιΕπιιη&ηυβΙΙ,ΰυαι 
ςυο, υΐ 3$$6Γίΐ| 8ρο8(ο1ί<:2ΐ &α€ΐοήΐ3ΐ6 αΐίαβ (ΙίΒρβιι- 

Βίΐΐυπί 0Χ5ΓΐΓΐΙ, υΐ 8€€6ρΐ3Γ6, Γ6€Ίρ6Γ6 6ΐ Τ6ΐίη6Γ6 

\»ΐ63ΐ, άοηβο νίχβΓίΐ ιιαοϋουηςυβ Ι)6η6β€Ίυιιι εα- 

ΓΑΐυΠΙ «ΐίαΟΑΒί &Γ€ΐΓφΓ68ΐ>μ6Γ&Ια8, 8611 ρΠ0Γ&ΙΙΐ8, 

νβΐ &1ίλ (1ί2ηίΐ38 ίιΐ6πΐ, «ροδίοϋοΑ 61 ηο8ΐΓ4ϊ Ιβ^α- 
ϋοοίβ 61 οαιηί &ιιοΐοΓίι&ΐ6» ςα» ΓυηβίαιυΓ, ΐβηοΓβ 
ρΓ9686ηϋυηι €οιιΓ6θίιηυ8 61 <)6 ίΠο 6ΐί»ιη δΊΙ>ί ρΓΟ- 
νΐ(ΐ6ΐηυ8, <ΐ6£6Γη6ηΐ68 6Χ ηυης ίΓπΐυιη 61 ίηαηβ, 
81 86608 $υρ6Γ ίίβ 8εί6ηΐ6Γ νβΐ Ί|;ηοΓαηΐ6Γ 6οηΓιβ6Γίΐ 

8ΐ(6ΐ»ρΙαΠ• Νοη 01)813Ι116 ςΐΙ0(1 (16 (ΙίοΙΟ 2ΙΓ6ΐΓφΓ65ΐθχ« 

ΐ6Γ2ΐυ, 86» ρΐ6ΐ)6 ρ6Γ ςιΐ6ΐη(1&πι ΝΊεοΙαυπι ^οιιηη^ 61 
6«ηοηίουιη 1ηιοΐ6η86ΐη Ι^ο^α^ιπι νΙοαΓίυπι οαρίΐυΐί 

Ιΐηθΐ608Ί8• 6ρΊ860ρ8ΐί 86(ΐ6 Υ30αΐΐΐ6 Γυη|;61ΐΐ6ΐη 806- 

ΙοηΐαΚ6 6ρί$εορ3ΐί5 δ6<1ί8 ρΓφάίοΐ» ρΓονίβυιη Γϋί556 
<!ΙΊθ3ΐιΐΓ Ιίοβΐ ηυ1Ιίΐ«Γ 61 (16 Γαείο ΰυΙάαιη Νίεοΐαο 
Ι.ίρρί (1β ΓϋΓΓίβ (16 ΡανειιΓια 6ΐ ςυοά οοο»8Ίοη6 ρΓ£-, 
ιιιί8$8 Ί<1<Ίη Μίεοίαυδ ρΓ»36ηΐί8ΐίΐ6Γ ϋ6ΐίη68ΐ 6ΐ οεοιι- 
ρ6ΐ (Ιίοΐυιη 8Γ€ΐιίρΓ68ΐ>γΐ6Γ8ΐυιη 86υ ρΐ6ΐ)6ΐη : ηοβ 
6ηίηι νοΙαηηΐ8 ςυο(Ι ηυη οΙ)$ΐ8ηΐ6 (Ιίοια ρΓονΐβίοηβ 
ί<ΐ6ΐη Ειηιη8ΐ)ΐΐ6ΐ ροδδίΙ 1)&1>6Γ6 αΓ€ΐιίρΓ68ΐ)γΐ6Γαΐυηι, 
86υ ρΐ6ΐ>6ΐη ρΓ»ϋΐ€ΐ3ΐη 61 6]υ8 ΓΓυεΙυβ 61 Γ6(ϋ1υ8 
€υιιι ίηΐ6^ΓΊΐ£ΐΐ6 ρ6Γθίρ6Γβ ν&Ιεαί. ΟυοείΓοα άί80Γ6- 
ΐΊοιιί ν68ΐΓ9β βυείοΓίΐαΐβ ρηκΓΑΐα 6ΐ ΐ6ηοΓ6 ρΓΧ56η- 
ϋαπι 60ΐ»ιιιί(ΐίιηυ8 61 ιη&ηά^ηιιΐδ ([υ^ιεαυδ ροΓ ϊ08 
ν6ΐ Αΐίυιη &6α 8ΐίθ8 6υιη(ΐ6ΐη ειηΐΏ8ηυ6ΐ6ΐϊΐ νεί ρΓο- 
οιΐΓ8ΐυΓ6ΐιι 8αυιη 6]υ8 ηοηΓιθ6 Γ6είρΊ6η(68 ίη Γβαίειη 

61 εΟΓρΟΓαΙεηΐ ρθ&8688ίθη6ΐη 8Γε1ΐίρΓ68ΐ)γΐ6Γ8ΐυ9, 86α 

ρΐ6ΐ)ί8 ρΓΧ<1ίε(36 83ηεΐΦ»Μ9Γί9Β (16 58ΐυ$ΐπ3, 86 ίυ- 
Γίυιη 61 ρ6ηίη6ηΐί8Γΐιιη 6]υ8(ΐ6ΐη ίη<1υ68ΐί8, 6ΐ 8υεΐο- 
Γίΐ8ΐ6 ηο8ΐΓη ίικίυείαηι (Ι6ίεη<ΐ8ΐί8, 8ΐηοΐο εχίικίβ 
<ΐυοΠΙ)6ΐ ίΐΐίοίΐο (ΐ6ΐ6ηΐ0Γ6, Γ8εί6ΐιΐ68 (Ιίεΐυιη £ίηιη8- 
ΐιυΰίειη, νεί 6]υ8 ρΓ06ΐΐΓ8ΐ0Γ6ΐη ρΓΟ 60 8ϋ 68ΐη()6σι 

ρ1ϋ1)61Ι) 8611 8Γε1ΐίρΓ65ΐ>γΐ6ΠΙΙυΐη» υΐ 681 ΐυΟΓίβ, 8(1- 

ιιιΊιΐί δΊ1»ί<ΐυβ νβΐ β^ϋδ ρΓθεϋΓ8ΐοη <1« ίΓϋεΓώιΐδ, γο- 
(ΙίΓώυδ 61 ρΓθν6Πΐϋ)υδ, ]ιιπ1)ΐΐ8 61 οΙ)ν6ηΙίοιπ1}Η8 
υηΊτ6Γδί8 τεβροπϋει^, ευηΐΓ8(ϋεΐθΓ6δ ςυοδΠΙεί ρεΓ 
εεηβιίΓαηι εε6ΐεδΊ8δΐί6:ιιη ει 8Η3 ]υπ8 Γεηιεϋία εοιη- 
ρεδεεηϋο. 1η ςυοΓοιο Αϋεπι, ειε. 
^8ιυι1ι Βοιιοηί»0 25 ^υη^^ 1450, ειε. 
VII. 

Βεδ'ίβποη, 6ΐε.» νεηοΓ3ΐ)ίΙί Ρβΐπ Βΐηδίο 8ΐ)1)3Γι 8. 
Μ. ίιι ΟοδίηείΙίπ. 3Π:ΐδ δ^ηείί δρίπΐυδ ά& Ηηνεηιια. 

0ί|;π3 Γθι1(ϋιΐΗΐΓ 6Χ ίη]υηεΐο ηο1)1δ 1ε£8ΐίοηΐ$ ο(Ι]- 
είο 8ΐΐ6ΐιΐΙοη6 δοΠίείΐί, υΐ ίη βϋηιΊΐΙεηϋίδ εοηιιιι νο• 
Ιίδ Ι)6Ηενο1ϋπι ΊιηρβΠίαιηιΐΓ 8δ!>6ηδυιη ςυί ιιιοη.ΐδΐο- 
ΗυΓαιιι, εοεΙε^'υΓυηκιιιε 3ΐφΐε ΙοοοΓυηι ηαίΐχίδρϋε* εχιιν 

811111» ν&ε8ηΐ ίιιεΓβιηβπίο 6ΐ ρ86Ίβεο 8ΐ8ΐυί. ββιιβ ρτο 
Ρ8η6ΐυ8 ρβΐίΐίο ηοϋίβ ο1)1ϋΐ8 6001*1116581 ςαο<ΐ666ΐο- 

δί» 83ηθΙί ΡβίΓΙ ίη ΒΓε886<ΐ8 8ίη6 εϋΓ8 8ίΐ3 ίιι ι«γΗ- 

ΐΟΓίο Β8ν6ηηχ, ςυ» ]3ΐιΐ(1ία 681 €ίΓευπ)ϋ8ΐ» ρλίικϋ» 
Ι)ΐΐδ 61 ΓυηάίΙϋδ Γυίη8ΐ8, ίΐ8 ςιιο(Ι ηοη 681 ιηβιηοΗλ 
ίη 6οηΐΓ8πυπι, ΐ|νο(Ι ιιηςιΐ8πι Γυβηΐ 8ΐίεη]υ8 ίΓοείηβ 
νεί νβΙοΓϊβ. ν8€8ΐ 8ϋ ρΓχβεηβ, 61 Ιαπι άία ν868νί|φ 
ηυοϋ 81 6]υ8 εο1ΐ8Γιο δρ6εΐ8ΐ>8( 8(1 8ΐί<ιαβπι ρΓχΙ»- 
Ιυιη, ηιο<1ο 681 <ΐ6νο1αΐ3 8ϋ βείίειη βροιίοΐίε&πι ; 
ςιιο<Ιςυ6 ρΓ^Γ^ιΙαπι ηιοη88ΐ6πυιιι δβηείχ ΙΙ8γΊ98 Ιιι 
€(>8ΐη6(1ίη 1ΐ8ΐ)6ΐ ιιηϋίςυε ηιυ1ΐ8 1>οη8 είΓευπι (ΙίεΐΑΟί 
6€ίΙε8ί8ίη, υπίΐε ΓβΓίΙβ νί(ΙεΐυΓ, (ϋε(8ηι εεεΙο^Ι&αι 
ίυίδ$6 δυΙ)]ε6(8ηι ύϊοο Ιυο ιηοηβδίεΓϊο ϋεοί ίρ8ί«ΐ8 

Π)0η3δΐ6Γίί ]υΓ8 ρΓΟ ηΐ3]0Π ρ8Γΐ6 8ίηΙ (ΐ6ρ€Γ<1ίΐ8, 
ηο,ε ίϋ 1ίί|υί<1θ ν8ΐβ88 <ΐ6Π)0ΠδΐΓ8Γ6. 0υ3Γ6 6ίκΐ6ηι 

ρβΐίϋο 8α1)]ιιηβ6Κ)8ΐ αΐ *(1ί6ΐ8ΐη 6ε6ΐ68ί3ηι υηϊΓΟ βΐ 
ίηεοΓροΓ8Γ6 ϋί£η8Γ6ηιιΐΓ Ιυο ηιοη88ΐ6Γΐο. Νθ8 ογ^ο, 
(|υί ίη^εΓβδβίδ βΐυϋϋδ νοίίδ Γ8ν6πιυ8 ]υδΙΐ8, ρΓχάίε* 
Ι8ΐη εεείβδίβηι 88ηε(ί Ρείτί υΐ ρΓβιηίιΐίιυΓ Υ86ίΐηΐ6αι 
ίη ροΓρείιιαηι υηίιηυδ, εΐο. Μ8η(ΐ8ηΐ6β νίε8πο 0• 
&Γε1ιί6ρί8εορι Ιΐ8ν6ηη8ΐ6η8ί8, βΐ οηιηίϋυδ ρείβοηΐβ 
66εΐ68ί88ϋεί8 8υΙ) ηο8ΐΓ& Ιεββίϊοηβ 4οκ^^ί5υδ, ςιιΐ 
1)8ηιπ) τΙ^οΓΟ ίυΟΓίηΐ Γ6(ΐυί«ίιί ςυ8ΐ6ηυ8 Ιβ ίηιΐιι- 

€8ηΐ, 616. 

Β8ΐυπι Βοηοηί3&, 20 θ6ΐοΙ>Γί8 1450. 
VIII. 

Β6$88Γίοη, 616• άίΐεείίδ ηο1)ί8 ίη Οΐιπδίο 6οιηπιιι• 
ηί, ηιεδδβΓίίδ ει ΙιοηΓιηίΙ)υ8 ΙεΓΓΑΓυηι δυεείιΐ» οΐ 
6«Γη3£ΐοηΊ8 ΑΙρίιιπι εοηιιηυοίΐ3ΐΐ8 Βοιιοηί» 88ΐαΐ6η 
61 δίηεεΓΧ (Ιϋεείίοηίδ 8ΐί6εΐυαι. 

Ρί(ΐ68 61 (Ιβνοΐίο ν6δΐΓ8 ςυ88 8(1 Κοπΐ8η8ΐη Εεοί^ 
8ί8αι Η3ΐ)6ΐί8 6ΐ ρΓ3βδ6ηΐ6ΐη;βΐ8ΐηπ) είνίΐ8ΐί8 Βοηοηί»: 
ε3ΐ3ΐηΙΐ88 ίη$υρβΓ, <ι\ΐ8ΐη οΙ) Υ8η88 ρΓε88υΓ88 61 
ΙυεοΓυιη ΊρδΟΓυιη 8ΐ6πΙίΐ8ΐ6πι βυΐιβιίηείίβ, ηοβ ίικία• 
εααΐ, υΐ νο8 8Π)ρΐ66ΐ8ΐηυΓ ί8ΥθπΙ>υ8 β;Γ8(ίθ8ί8. θα• 
(Ιιιιη δΙςιΓκΙειη ρεΓ ίΗ)η» ηιεπιοπ» Γ6ν6Γ6η4ΐαΜ 
Ρ8ΐΓ6η) Ο. Ρϋηΐίιιυιη νεοείυηι ρΓο β8ηεΐ8 Κοιη8η8 
Ε€εΐ68ί8 2υ1)6Γΐΐ8ΐθΓειη είνίΐΑΐίβ ρΓίΒάίεΐ4£ (ΙεοΓΟίαβι 
ΒθΙ)ί8 (ίοηιρεπηιυδ ίηίδβε εοηοεδδππι, 61 ((Γ8ΐΙο8θ 
ίηϋυΐιυαι ΐοηοΓίδ εΐεοηΐίηεηΐίακ.δυϋδεςυεηιΐβ, νίιΐο- 
ϋοεί : Ραηΐίηυδ ρΓΟίοηοΓβΓίυδ Υεηείιΐδ ρΓΟ 88ηοιΐ8- 
δίιηο (Ιοη^ίηο ηοδίΓΟ 0• Ευβεηίο ρ3ρ8 IV 61 88η€(8 
Βοηΐ3η3 ΕεοΙεδίβ Βοποη. εΐε. ΚΗ5εΓη8ΐ0Γ • ϋίΙε6ΐί8 
ηοϋίδ ίη Οΐιπδίο εοωηιυηι Μ88<.8πο εΐ ΙιοπιΙηίϋυδ 
ΐεΓΓ^ε δυεείϋχ ει 63Γη3§1οπίδ ΑΙρίυπι εοπιηιυηΐιβίίδ 
Βυηοηίχ δαίυίειη Ιη εο, ςηί εδί ν6Γ3 δ:)1υδ• ΟϋΓϋδβ 

83ΐίδ (1ε €3ΐ8ΐηΐΐ8ΐ6 νε8ΐΓ8 Γΐ<ΐ68 ηθ1>ί8 Γ8618 681 ρ6Γ 

Γε(1(1ίΐ8πι δυρρΙΐ63ΐίοηβηι ςυβωείεοηιηλυηίδποαιίηβ 
ηοΙ)ί8 6χΙι11>υίδΐί8 : Γυι( εηΐηι εβδοδ ίρ86 ηιί<^εΓ8ΐ)ί• 
Ιίυηι Γ3εϋύ ςυΐ η)ί86πεοΓ(ΐ68 8υη(, 8(1 ηπ$6ΓίοοΓ(1ί8ηι 
(Ιενίήείεηδ ; ηοη ευιη οαιηΐ8 ίηδρεΓβία η3ΐ(ΐΓ8 (|Μ8- 
ά'άϋΛ ηοα Γ3£ί1β ΙοΙεΓ8ΐ)ί1ί8 δίηΐ, ίρδβ ιιηιηίπειίδ 08- 
βυβ ίη ΥθΙ)ίδ εΓ(;3 ηο8ΐΓ8ΐη βϋεπι ρί6ΐ8ΐειη 8ϋ(1ιιχίΙ• 
ϋυπι 8υΐ6πι• δίευΐ εχροδυίβΐίδ» (1οπ)ίείΙί8 εοιηηιιι• 
ηεδίριε Ιΐ8ΐ)ίΐ3ΐίοη6δ νε^ίΓΟί οιηηβδ Γ3ί11ε8ΐ^ ΐ3ρ88Β. 
βυηΐ Πϋχυ» εΐ Γυ1η8 ωοηιίδ, υ1)ί Γε^ίιίεηΐίβ νεδίη 
εοηιηιαηίδ δίΐ8 εΓ8ΐ, Ιοεβήοε ίεηί1ΐ8 (Ιίείο οπδυ 8ΐο• 
πίεηι δυεεερεηηΐ 6θη(11ΐίοη6ηι, δυρρΠεαδίίδ ϋυηιϋι- 
ΐετ, υΐ εαυ&8ηι 1ΐ8ΐ)εΓ6ΐιΐ Ιιοιηίιιοδ ηιίηίπιε (ΙεβεΓεα- ΓΛΧτ 1Ν 1.Ε0ΑΤ10ΝΕ 

ά'ι ΰοπιηιυηβ τβ&ίπιιη, ςυοϋ ϊιηιηίιιαβΓβ ϋίςηαΓθπΐϋΓ 
ρΓΟ ϋίιιήίΐίο 8ϋΐηιιΐίΐιιι 1ίΙ)ΓαΓυιη ςιΓιη({ΐι:ΐ(ζίιιΙ» (Ιυ.ι- 
Γυιιι , βοΙίϋοΓυιη ίτΒά^άίη , (ΙβηαΓίυηπιι (ιπαΙπογ 
Βοηυη. ΐ|αο$ 5ΐιΐ]{ΐι1ο 2ηηο ΒοΙνβΓΟ ρΓο ταΐα ί>»ΐ3πΊ 
νί£3πυπιιιι 6^ιρυβη9ΐηί, αοςυοϋ'βαΐΐΰΐη 5α1 νοϋίβ 61 
νββίΓΟ εοιιιιιιιιηί η6€6$8απυιη (|3Γ61ιιγ νοϋίβ α εα- 
ΙΙ16Γ3 &αΙϊυιιι Βοηϋΐιί€ΐΐ86 ρΓΟ 1ί1)Π$ 1π1)υ8 Βοηοη. 
3{| ΓϋΙίοηβιη Οι>Γΐ)ί8, Μουΐ Πΐ 0Φ16Π8 αϋίδ €θΐιιίΐαΐί- 
ϋιΐ8 εοπιιηυιΓιΐΗΐίβ Βοηοη. ρΓορΙβΓ βΟΓυηι ραιιροΓΐ»• 
ιειιι. Νο& 3ηΐ6ΐη «18Ί ΟΓηιίΐβΓ εΓ6ι1αηιυ8 (Ι^ηιοα €Ι 
]αεΐιΐΓα& \6>|Γ3$, ι^ΐϋβη ΙιαϋβΓβ νυ1ϋαιυ8 ίη Γ6 ίρβα 
0Ηΐη*!ηι ρο$5Ί1)ίΐ6ΐη ίηΓοΓηΐϊΐίοηβιη ; Γβηιςυβ οοιη• 
ηιίφίιηυβ ΓονβΓβη^Ιο Ο. Ι1ιθ8»υΓ3ΓΊύ 61 (ΙεΓϋηδΟπΙιυβ 
ΙιανυΓϊβ €0ΐιιπιυιΓι$ Βοηοη. Ιρ$ί οηίιη ιηΓίΓΟίαΐΙ 0Γη)3- 
^ϋΐιιηΐ ηο1)ί8 €3 ςηχ Ίη 8ηρρ1ί€αΓιοηβ ρ6Γ νθ3 ιι3ΓΓ313 
&υηΐ, ν6Γ3 6886, ίηιιιιΊη6Γ6(ΐυ6 3ϋ Ιΐ£θ ρ6πευΐ3 

ρΓΧίϋΓ ίρ83, ς•'9β ΠΙ0η8 ίρ86 3()1κΐ6 ΐ6ηϋΊΐ8(Ι (1661810- 

Β6ΙΗ : υηϋ6 8υ3(]6ΐ>3ηΐ ηοϋίβ, ςυοά £;Γ3ΐί3ηι νοΙ>ί3 

Γ306Γ6Πΐυ$ : ςυΟίΙ 83ΐ νθΙ)ί8 ϋ3Γ6ΐυΓ Γ3ΐίθη6 €0Γΐΐί8 
ρΓΟ Γΐ1ΐΠ5 ΐΓίΙ)υ8 Βοηοη. 3 63Π)6Γ3, 86υ 63ΐΐίρ3 8αΗ8 

η05ΐΓ3 : 61 ςυο<1 83ΐ3ηυαι εοπιηιυηίδ ν68ΐη, νΉΐο1ίθ6ΐ 
Ιί5Γ3πιηι ςιΓιηςυ3βίηΐ3.(1η3Γυηι, δοΙίιΙΟΓαηι ΐΓεϋκοίηι, 
ϋεηλπΟΓυιη ςη3ΐυοΓ, ηυοϋ 3ηηυ3ΐ'πη 8θΙν6Γ6 ιβηβ- 
ηίοί ριο 63ΐ3πο νίεβποΓΜηι €3ρυ£η3ηί ; ςιιοΊ γ6- 
ηιίΙΐ6Γ6Π)υ5, 61 ΊιηηιΊηΗ6Γβιιιυ8 3(1 1ϊϋΓ38 ΐΓί{[ίΐΐΐ3 
ύυ38 5θ1ΐι1θ8 ΐΓϋϋϋοίηι, ()6η3Γίο8 ηιιηΐυοΓ Βοηοη. 
ςυ» 3ηϋυ3ΐίηι βοΐνί ρβΓ νο8 ρΓΟ 83ΐ3πο νίοβη'οΓυιη 
ΙβηεαηΐυΓ. Βεβίϋηιιαι λυίβηι, νίϋβϋοεί 1ϋ)Γ38 20 ηο 
ρΓ3Β]υϋί6ίαΕη 03Ι 68ηΐ6Γ96 3υΐ 3ΐϋ8 €0πιηιαηίΙ:ιΙί1>υ5, 
ΜίναπΙ Ιιοο ηιο<1ο^ οΐ6. Νβηι Γ3€ΐ3 681 3ΐΐ38 οοπ8ΐίΐη• 
Ιίο ρ6Γ Γ6§ίηιίη3 οΙνίΐ3(ί& ΒυηοηίβΒ 6ΐ €0ηΩππ3ΐ3 ρβΓ 
ςυ6ΐιΐ(ΐ3ΐυ Γ€ν6Γ6η«1ί8&ίηιυηι 03Γ(Ιίη3ΐ6ηι 3ΐί38 Βυηο- 
ηίχ Ι6|3ΐυιη, ςυο<Ι ίηίΓοίΐυβ Οπεϋ ηιοΙεηιΙίηοΓυο), 
ςυί ΡΓΟ Γ313 εοηΐίηβεηΐϋ εοηιιηυηΊΐ3ΐΊ1)υ8 8ιιευΊ(ΐ96, 
ΟαπιιβΙοιιίβ, 61 ΟβρυκηΑηΙ «ϋ Γ3ΐίοιΐ6ΐη βοΐίϋοΓοιη 
ςυιιυοΓ ρΓΟ 1>υεε3 ροΓβοηαΓηιη ϋίεΐΑΓηηι εοηιίΐ3ΐυιη 

€ΟΙΐΤ€η6Γ6ηΙυΓ 8ϋ Γ6ρ3Γ3ΐίθη6ΐη 61 3(1 Γ63ρΐ3ΐίοη6ΐη 
Ι^αΙηβΟΓοηι ϋο 1•3ρθΓ61ΐ3 εοιηηιυηίΐβάβ Βοηοΐιί6η8ί8• 
€•ιη αυΐ6ΐιι εοοϋΐίΐυΐίο ίρ$3 ]3ΐη 3ηηί8 (ΐ6(:6ΐη 86Γν&- 

13 811, Γ6ρ3Γ3ϋθΙΐ68(ΐυ6 ρΓΟ ΐη3]θΓβ ρ3Γ(6 8ίηΙ ρ6Γ- 

ί6€ΐ3ί, ρ3Γυηΐ4υ6 Γ68Ι61 3(1 8υ3ΐη ρβΓΓΰοΐίοηεπι, ϋυα- 
ύύϊηηΐ, ςποά 6Χ ίηίΓοίΐυ ρΓ»(ϋεΐο Οαεϋ ιηοίοικίίηο- 
Γυυι ρΓΟ 1313 εοη1ίη(|[6ηΐ6 (Ιίοΐΐ» εοηιίΐ3ΐί1)η8 ςυί 
ρ6Γ υΙϋεΊ3ΐ68 (1βραΐ3ΐ08 εο1Π(;ΊΐυΓ ε3Η8» (ϋοΐχ Γορ3- 
ηιίοιιίβ, ε3ρί3ηΐυΓ (ϋεΐχ \\\>Γ•ά: 20 ρΓΟ εοηιρΐ6ΐ3 
ιοίυΐίοιιβ 60Γυπι ([υχ 8ο1τ6Γ6 Ι(?η(τ1)3ηιίιιί ριο 8αΐ3- 
Γϊο νίεβπί τβ&ΐΓΪ, Γ68ίι]ηαΜΐ νειο ίηΐΓοίΐυ8 (1(^ρυ- 
ΐ6ΐυΓ 3(1 βο1ίΐ3ΐη (ΙΙείοΓυηι 5^Iη^ο^υιη Γ6ρ3Γ3ΐΊοη6ηι• 
Ι1θ€ 6ηπιι 803816 ηοΙ>ί8 ρΐΌρ(6Γ (Ι^ηιο;) \68ΐΓ3 ηοη 
ηΐ6(1ίοεΓϊΐ6Γ ρΐ^ιευίΐ : ηηιΐϋ νυίβηΐ^β ίη ϋ8, «μι» 
ρο88υπιυ8, νοϋίβ 61 νεβίΓα: ε3ΐ3ηΓιΐ3ΐί 8υΙ>νϋηίΓ6, 
ιυοΐοπΐ3ΐ6 3ρυ3ΐο1ίε3 ({Οίΐ ίυηςίηιυΓ βΓ3ΐί3ηι νοΙάδ 
ί3θίιηυ8, εοπε6(Ιίηιυ8 61 ί11^Γ)$ίηιυΓ βεευηϋυηι (ΐυθ(1 
ίο Γ6ΐαϋοο6 ρΓΧ(1ίεΐ3 8ί]{ηίβε3ΐιιηι β^ι, (μιοιΐ &3ΐ 
νίιίεΐϊεεί νο1>ί8 ρΐΌ υ&υ νεβίΓΟ (ϊχΙιίΙ)63ΐηΓ 3 ε:(ΐΓιρ3 
λ3ΐί8 Βοηοη. ρΓΟ ϋϋιίδ ιγϊΙμι^ Βοιιοη. (ΐαίΐΐοηιιβ 
ι.ί({ηί(ΐ6ΐη 8θ1ν6Γ6 (3ηΐυηι (1ΰ1>οαΐΐ8 ριο β.ιΙ^ηίϋ νκα- 
ηΙ Οχρυ^ηβη! 3ηηυ3ΐίηι ΙϊΙηα^ ρκίΜΐίοο:» ΐΓΐ^^ϊιιία 

(1) Γ3ΐ83 [κ>ηΐίΐί(»1υϋ ηοΐι. 

Ρατκοι.. Οκ. €1X1. ΒΟΝΟΝΙΕΝδΙ. «^^ίτΐ 

(1ϋ38, 8θΐυο8 ΐΓ6ϋ(;6ΐηι, (ΐ6η3ποδ ςυβίηοΓ Βοηο- 
ηί6η868 : 3ΐία; νεω 20 Γι1)ΓΦ Ιηηίαηι βυΙναηΐυΓ ιΐβ 
ίηίΓοΙίυ ϋ6ρυΐ3ΐο ρΓΟ ΙιαΙηεοΓηιη π'ρ3Γ3ΐίοη6 ροΓ 
εαηι, νοί οο», ηη! 3.1 8ίηΓι1βηι οχβειίοηεπι (Ι6ρυΐ3ΐ1 
8υηΙ| δ1εηΐΙ»Ικΐ8 8ηρ6πυ8 6χρΓβ88ηιη 681; ιη3η(ΐ3η(08 
ΐΙΐ683υΓ3πο ε3ηΐ6Γ9Β Βοηοη. ηυί ρπο (οπιροΓΟ 6η(, 
(ΙοΓεηδΟΓίϋυδ ϋανεΓίδ, εοηιΙηείοΓ'ώυβ, 3ε 8υρ6Γ8ΐαη• 
1)1)08 83ΐΐ5, 6Χ3εΐθΓίΙ)υ8 ν1ε3πί8 03ρυ£;η3ηι, οΟΒεί3- 
111)08 ()6ριιΐ3ΐί8 η(1 (Ιίεΐί ίηίΓοίιοδ 6Χ3οΐίοιΐ6ΐη ρΓΟ 
Γ6ρ3Γ3ΐίοηβ 1)3ΐη60Γυηι 36 οιηηίΙ>υ8 61 8ίη|;ο1ί8 3ΐϋ3 
οΠιείαΙΐ1)ΐΐ8 ηοβίΓίδ εΐ εοιηηιυηΐβ Βοηοηίεηβίδ ςιιίϋαδ 
8ρ6εΐ3ΐ 301 8ρ6εΐ3Γο ρο88ϋ ίη ΓυΙΟΓοη, ςο3ΐεηη8 
1ΐ3ηε ηο8ΐΓ3Πΐ £Γ3ΐί3ηι δβΓνεηΐ, ί3οί3ηΐ(ΐο6 (Ιε ΐεηι• 
ροΓΟ ίη ΐειηρυδ 35 3ΐίΐ8 οΚ)86Γν3Γί. ΙηςυοΓοαι ΑιΙβηι 
ρΓΧδ6ηΐΊδεοηε688ΐοπί8 ηοδίΓΧ (ΙοεΓβΐυηι ύεη', βι^Π• 
1ί(]η6ηο5ΐπ Γοΐηη<Ιί ίοδδΐιηυβ ίηιρΓ688ίοοβ πιυηίπί 

θ3(οηι Βοηοηίχ Ιη ρ3ΐ3ΐΙο ηοδίΓ» Γεδίϋι-ηΐί»*, ά\β 
ςηίηΐο (Ιί'εΙηιο ηιεηβίδ Γ6ΐ>Γυ3πί 1452, ροηΙίίΙ 3ΐ(ΐ8 
83ηεΐίδδίηΓι (Ιοηιίηί ηοδίή 0. Ε(ΐ£6ηϋ Ρβρβϋ 3ηηο 
ριίηϊο (1), 610. 

IX. 

Ροδί ευ]ιΐδ ςοίϋεηι (ΙεεΓείί εΐ ίη(1η1ιί εοηεε^δίο- 
ηοηι, 8ρ6εΐ3ΐ)ίΠδ ηιϋεδ Ο. Νίεοίβυβ ύα 83η3ΐί8 είνί- 
13118 Βοηοηί6η8ί8 3υεΐθΓίΐ3ΐ6 3ρ08ΐο1ίε3 Ιη εοηιίιβιιι 
Ρ3ΐ3ΐίηηηι βδδοηιρίοδ, ίη ΙίΐυΙυηι δηι εοπιΊΐβΐυδ 1ο- 
εοιη ρΓ32(1ίεΐυιη, ςυί (ΙίείΐυΓ 1•3ρθΓ6ΐΐ3, ευιη οηιηί• 
Ιαδ ρεηίηεηΐϋδ 61 ]υπ8(1ίεΐίοηίΚ)υ8 δοΐϋ, 36 οΓίΒηι 
εαιο γίε3η3ΐα (11ϋΐ3Γυπι 16γγ3Γοπι, 61 δοΐαιίυπβ 80• 
Π(]οη]πι ηυ3ΐυθΓ ρΓΟ (|η3Η1)6ΐ 1)αεε3 Ιιοηιΐηυπι ει 
ρ6Γ8θη3Γυιη ίη ίρδίδ ΐεΓΠδ εχδίδίβηΐίυιη, ρΓοαΐ 8ηΐ63 
ΡΓΟ η)8είη3ΐυ ε3ηιεΓ9Β Βοηοηίεηβίδ βοΙνεΓβ εοηδοβ- 
ν6Γ3ηΐ, 6α(ΐ6Π) αυεΐοπΐ3ΐ6 ο1)ΐίηυίΐρΓονί(ΐ6Γΐ, ριουΐ 
ίη ΙίιΐβΓΪδ βροδίοΐίείδ ίη(ΐ6 εοηΓεείίδ, 61 εοΓ3ηι ώο\Λ% 
6χ1ιί1)ίΐί8 εΐ3Γ6 εοηδΐ3ΐ. 6οπι 3ϋΐ6Π) ίοΐ6Γ ρΓχί3ΐαιη 
Ι^εηεΓΟδίπη εοιηΐιβηη εΐ δρι^εΐ^ϋίΐεηι ηιίΐίίοιη εχ υη3 
ρλΓίε ει νίο3πο8 ρΓΟ ΐεηιροΓΟ (Ιερυΐλίοβ 3(1 Γ6κίιη(^η 
ΐβΓΓ3Γυα) εχ 3ΐΐ6Γ3, 3ε 6ΐί3ηη εοηια)υηίΐ3ΐ68 61 1>ο- 
ιηίηεδ 63Γοηΐ(1βηο ρ3Γΐ6βχ 3ΐ16Γ3 δχρίοδ εοηίΓονοΓ- 

δί3 ΓΐΙ6Γίΐ, 6ΐ6ΐί3πΐ νί§631 (16 ρΓΧδΟηΐί 006351006 80- 

1ϋΓιοηί8 83ΐ3ηί (Ιίεΐί γίε3Π3ΐυδ, 61 εΐίβω δοΐυΐΐοηίδ 
1)1)Γ3Γυη) νΙ|;ίηιί, ςο38 ρΓχΓβΐΦ εοιηηουηίΐαΐεβ, ει 
Ιιοηιίηεδρρο εοΓοηι ύυεείδ ιηβείη^ΐυδ ]3ΐη οβΠίδείΑ- 
ρβίδ 3ηηίβ δοΐνείβ ρΓΟ Γ6ρ3Γ3ΐίοηβ 1>3ΐη60Γηπι (Ιο 
1*8ρθΓ6ΐΐ3 εοηδοενεΓοηΐ, 3ύ ςυοΓΟιο δοΐυϋοηειη 
ρΓχΓιιΐχ υηίν6Γ8ίΐ3ΐ68 €^1 Ηοιηίηβδ(1ίεΐ3Γυιη 16ΓΓ3Πΐηι 
3ϋε(οπΐ3ΐβ ρΓχίηδβηί (ΙεεΓΟίί βο 388εΓυηΙ ηοη ΐο- 
ηβιΐ : ηο8 6Γςο*]υΓ{;ίθΓυιη ιη3(6Γί38 3ηφθΐ3Γ6 εη- 
ρίεηΐεδ, 3ε ρ3εί, ςυίεΐί εΐ ΐΓ3η(|υί11Ιΐ3ΐί 8ηΙ)(1ίΐ0Γυιιι 
η06ΐΓ0Γυιη ρΓονΙϋΟΓε ρΐυπιηυη) 30*66130168, ριχϋεηΐί 
ποδίΓΟ (ΙεεΓείο ηΓηΐ3ΐηη8, ςηο(! ρΓ9ΒΓαΙ;β ηηίνβΐδίι»• 
168 61 Ιιοηιίηεβ 63Γοπΐ(]6ηι ρΓΟ οηιηί εο ει ιοιο, (^υοιΙ 
οε€38ίοηβ ϋίεΐί ηΐ3ε)η3ΐη8 ρπο εοΓοιη Ι^υοεΐδ ε3ηΐ6- 
ΓΧ Βοηοηίεηδί δοΙνεΓε (εηεηίοΓ (1β εχίεΓΟ οιιιηεδ 
8Ίη};ηΐ38 1ί1)Γ33 υηιίεείηι Βοηοη. 61 ηοη υΐΐεηηι 
ρηι Γ3ΐο Ο. Νίεοΐ3θ εοπιίΐί ρΓ3Β(]ίε(ο εΐ ηπΐίιί 3 Ι6ΐη« 
ροΓε οοηι εϋΜοηίδ 3υεΐ0Γίΐ3ΐ6 οροδίοΐίεα 8ϋ)ί Γι^Ιη 
εΙίΓα εχ εοηιρυΐ3η(1ο ίΙ1θ(1 ιοίηαι (Ιβ ()1εΐ3 8υηιηΐ3 
({(ΐοϋ (Ιΐί'ΐ^ιδ ηηίν6Γδίΐ3ΐ6δ 61 ΙιοηΓιηεδ ρΓ3ΐΓ3ΐο Β• €ΐχτιΐ ΜίΟΗΛΕϋδ 

Νη:(^ο Γβρβτ'ΐΓβΙυΓ 6Μ6 βοΙαίυΐΒ» 6£ί6εΐα»Ηΐ6Γ ί>ο1• 
νβηΐ «Ιιιβ ϋΐιηΐηυΐίοιιβ «ϋςαιι ; ςικ£ ΙίϋΓΦ υη<ΐ6€ΐιη 
βπιοΐυιηβοΐο άίοΐί 5υί οοιηίΐ&ΐυβ οβιΐοΐιΐ ρΓο Γ6ρ2ΐΓ2• 
Ιίοηβ ϋλΙηβΟΓυιη άβ 1.3ρθΓ6ΐΐ8» ρΓουΙ βίάβιη 6Χ Ιίΐ- 

ΐ6Γί8«ρθ8ΐθΠθΐ8Τ6ρ6ΠΐυΓ6586ΰθη€685ΙΙΤη : «0 6113111 

ρηΒΐΙίοι» ηηίν6Γ8ΊΐΑΐ68 61 1ιοιηιη68 ρΓΟ 83ΐ&Γίο υηί- 

ν6Γ8ίΐ3ΐΊ8 (ΙίεΙ&ΓΟΙΙΙ ΐ6ΓΓ&ΓυΐΙ1 ΑΠΠίβ βίΐΐ^υΐίδ δθ1ΥΟΓ6 

(ΐ6ΐ)€«ηΐ, ]υιΐ9ΐ οΜίηβιη οοηβοβίαιιι νί(τ<ΐΓϋ8 ρΓΟ 
ΐ6ΐηρθΓ6 (Ιβρυΐ&ΐίβ, βΐ ίιηρο8ΐ6Γυιιι (Ιοριιίληάίβ ρ6Γ 
1ΐλΙ)6ΐιΐ68 2(1 Ιιοο ΓλΟοΙίΑίθΐπ, ΙίΙ)Γ28 ([υίηςυβκίηι» 
ι1υλ8, βοϋϋοβ ΐΓβάβάπι» 61 άβιι&ποβ (ΐυ&ΐυοΓ ρΐβη^- 
Γϊίΐιη & Γ68ί(1αο 6]υ8,(|υο(1 ρΓΟ ΐοΐο ΐβιηροΓβ ργφ16γ• 
Ιΐο βΐ ιΐ8(|υ6 9(1 Ιβιηρυβ ρΓονΙβίοηίδ &ρο»ΐοΙί€8Β, υΐ 
ρΓβΒπαΐίΙίΐυΓ, ΓαοΙφ» άΐαΐΛ υιΓινβΓβίΐαΐοβ «ι ΙιοιηΙιιββ ΑΡ08Τ0ΜΙ , ΕΧϊ^νιη 

ΒΟΐνβΓβΙβηβΓΟηΙυΓ 00038*10116 ρΠΒ(1ίθ1λ Γ61Ιΐΐ85ίθη6ΐη« 

Ιί1)6Γ3ΐίοη6ΐιι, 6ΐ6Χ6ΐηρΙίοιΐ6πιοοηο6<ΐ6η(1ο. Ει Ίιιβυ-* 
Ρ6Γ ρΓ»Γ&ΐϋΐη (ΐ60Γ6ΐυιιι, υΐ ρΓχιηίΐΐιΐυΓ, ίηββηυιιι 
ροΓ ηθ8 (1Ϊ£Π3ηΐ6Γ ίηβροοίυιη ίη οιηηί1)υ8 8αί8 ρ^ηί- 

ΐΝΙβυΙΐη ρΓΧΐηΐ883&ΙΙΟΙΟΠΐ&ΐ6ηθ8ΐΓ£ ΐ6£3ΐίθηί8 οοη- 

&ηη:ιιηυ8 6ΐ 3ρρΓθ1)αιηιΐ8, 61 6ΐί3ΐη ϋβ ηονο οοη• 
8€ΓΊρΐ« ίη 60 οοηο6(1ίιυυ8 ; ιηαΏ()3ηΐ68 άοιηπιο 
ΐ1ΐ68αιΐΓ8?ίο, <ΐ6Γ6η80Γί1>υ8 ΙιανβΓίβ οινΙΙβΓιβ Βοιιοη. 
61 3ΐίί8» ζά ςυυβ 8ρ60ΐ3ΐ, ϊλόλ ρΓ9686ηϋ1)υ• ςιιηηι 

ίϋΐυΠ8, υ1 ρΓ^βάΙοΐα ΟΙΙΙΙΐίβ 0ΐ)56?ν6Ι)1, 61 '8ΐ) 3ΐϋ8 

ίιινίοΙαΙιίΙίΙβΓ Γ&οί3ηΐ οΙ)86Γν3Π. 

03ΐυιη ΒοηοιΓιοΒ, 6ΐο. (Ιίο 20 ΝοΥ6ηίΐ1>η8 1450, 
πι<1ΊοΓιοη6 5» ροιιΐΐβο&ΐα» Ο. ΝΙοοΙα'ι ρ3ρ3ΐ V λοηο 
ςυϋΓΐο* ΜΙΧΑΗΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΙΟΤ 

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

ΕΟΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΒΝΟΜΙΣ ΕΧΟΝ ΦΡΟΙΜΙΟΝ ΕΠΙ Τρ ΘΕΙΟΤΑΤφ ΒΗΪΣΑΡΙ0Ν1 Τφ ΑΙΔΕΧΙΜαΤΑΤφ 
ΚΑΡΔ11ΝΑΑΕΙ ΤΗ£ ΑΓΙΑΣ ΣΑΒΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚύΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟ- 

ΑΕύ£. ΜΙΟΗΑΕΠδ ΑΡΟδΤΟίΠ 

ΒΥΖλΝΤΙΝΙ 

ΟΚΑΤΙΟ ΡϋΝΕΒΚΙδ ΕΑΜΕΝΤΑΒΙΙ-Ε ΗΑΒΕΝ8 ΡΚΟΟΕΜΙΟΜ ΙΝ ©ΙΥΙΝΙδδΙΜϋΜ ΒΕδδΑ- 
ΚΙΟΝΕΜ ΚΕνΕΕΕΝΟΙδδΙΜϋΜ 0ΑΙ10ΙΝΑΙ.ΕΜ δΑΝΟΤ^Ε δΑΒIΝ^Ε ΕΤ δΑΝεΤΙδδΙΜϋΜ 
ΡΑΤΚΙΑΚαΗΑΜ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟυΤΑΝΟΜ. Ετ%ο ΟΓ&Ι ίη ΓαΓΐ8 υΐ, ροδΓρΙαΓίιηαβ ί1ΐ98 οηΙ&ππ- 

13168 61 830ΓΦ ΙΐΓΐΙΐί(|ΙΙ6 €ΐ)3ΓΊ88ίΐ1Ι26 ρΟίΓί» 6Χρυ8η3- 

ΐίοη6ηι 6( 6χοΊϋΊιιιιι , νίχιΐυιη γ60Γ€31ιι8 , 61 Ιιυηο 
$ιιΐο1(ΐΓαΙ)Ίΐ6ΐη ηυηΐίιιιο «υάίΓοιη• δβρίβηΐίδδίιηυιη 
ηοδίΓυηι οι (1ίνί»Ί88ίιηυιη ϋοιηίηαιιι 61 Γ3υΐ0Γ6ΐιι, 
ςιΐ6ηι β6ηΐ686ΐ οίνΊΐ3ΐ68, 6θθΐ6&ί2βςυ6 6ΐ ρπηοΊρ3ΐυ8 
€0η8ί1ί3πυπι 61 ρΓ268κΐ6ΐη ίη οιηηίΐουδ 1ι356Γ6 6χορΙα- 
1)3η(, 6χ Ιιοιηίηίϋυε, 1ΐ6υ 1 ίηορίηβιΐο ίιιί886 8υϋΐ3• 
Ιυιη Ι Ο Ιοη£;Ί ΙβιηροΓίβ ίιιΓϋηαιιί3 61 8υΙ>Ιΐχ Γβηιιη 
οοην6Γ8Ίοιΐ68 Γ6ί1υ3ίς(ΐ6 ΓοΓίυυχ, ςυίιΐ Ι)θθ]3ΐηϋυ(Ιυιη 

Οθη0Ο(1ΙΙ61ΐΐ68 η08ΐΓ3 ΦΙ;Ι16 ρβΓίοΟίδΐίδ, ΟϋΠΙ νοί 31116 

ν6ΐ ηο8ΐΓ3 ρθ8ΐΐ6ΐηροΓ3 ϋθ6Γ6ΐ ? Απηοη ()Ίβιιηιιι> υΐ 
ρΒΓ ίυίι, υΙΐίοηβΐΩ α ιιοϋίδ βιιιηρ&Ίΐ βυιηηιυ» ΓβΓυια 

ΐηθ(ΙβΓ310Γ ρΟΓ 638 ςαΟί ρΓαϊΟ(?856ΓαηΙ €3ΐ3ΙΙΐίΐαΐ68? 

3η 61 υΙΐΊπΐ3ηι 1)3ηο ςιιαδί (!6ΐ>ίΐ3ηι δυρβπηιΙυχΊΐ ,* υ( 
ουηι ;ίρ83 6ΐ νί13ΐη ηο1)Ί8, 1ΐ6υ ! υΐίπβηι βΓίρβΓΟί Ι 

(Ι) Άναλαμβάνειν ιιΐ άναφδρειν έαυτ>^ν, ΓβοΓοαΓΪ 
<ϊγ/< βΓΐιοΙβη. ΙΙ1ρρθ€Γ3ΐ. περί γυν. II, ραβ* ^^7, 28. Έμελλον &ρα μετά τά πολλά έχεΖνα β£ΐνΛ, χ.«\ 
της Ιερας χα\ φίλης μοι πατρίδος τήν &λωσ•.ν χα\ 
άνάστασιν μόλς; (!) άναλαβών έμαυτ^ν, Ηα\ ταύτην 
ηευ σεΙσΟαι τΐιν άνΰποιστον άγγελίαν, τ^ν σοφώτατον 
ημών χα\ θειότατον δεσπότη ν χα\ χηβεμόνα, 8ν &0νη 
χα\ πόλεις, έχχλησίαι τε χα\ άρχεΙα ξύμβουλον χα\ 
προστάτην έπόΟουν Εχειν βιά παντός, έξ ανθρώπων^ 
οΓμοι Ι παρ' έλπίβα γενέσθαι, ^ύ δυσχληρίαι τοΟ 
μαχροΟ χρόνου Χ2\ περιπέτειαι χα\ παλί^^ιαι Ι τ( 
τοΰτο τυρευουσαι &νωθεν έφ* ημών τετελέχατε, 
έξ6ν (2) πρ6 ημών γ• ή με 6* ήμοίς ; ή ούχ ώς ίοκχεν 
άξίαν δίχην έλαβε παρ* ημών ό ταμίας, ταΐς προλα^ 
βουσαις τών ξυμφορών, χα\ ώς προσήχουσαν τα- 
μιευων ταύτην έπεισήνεγχε τελευταίαν, 7να ξυν 
ταύττ| χβ\ τ6 ζήν ήμδς ώς βφελονάφαιρήιεται. Ώς 
εΓπερ τοΰτό γε ήοειν, τοσούτοις ές τόδε 'περιπειόντα 

(2) €ηηι Ιί€€Τοΐ. ΕχοπιρΙα η.Ι ΥίββΓ.ο,ΙΟ.— Ρ3Γυπι 
Ιιαιυαηΰ 1):ηο Νο.^ϋΐ' : !>6ι1 ίυϋιιΐ^οΐ ιΐυΐοη. * Πιιιε <»Γ<ιϋοη6πι ΟΓΦοβ 0(]ίϋϊΐ06θΓβ. ϋακίβν. ΡάΙ1οΙιθΓη,Μρ?ιί» 1793, οιιπι ββΟΓ^,Μί Οβπιίϋί Ι^υϋβΙίΰπρ Γυθ£ΐ*Γΐ 
Οΰϋ|'» Δυ^υί>1ϋΰ. 1ηΐ«ΓρΓΐΊαΐίοιι«ίπι ΙαΙιιιιιη αϋϋίιΐίιιιυι. Υίϋβ Ιυ.ιιαιη βϋρϋποΓοαι ι;) ΙΝυΐίιο.ίΰ. ΙΑϋΟΑΤΙΟ ΡϋΝΕΒΚΙδ ΒΕδδΑΗΙΟΝΙδ. ελχιχ 

&ινοΤ;, Χ2\ ταύτην δούναι δίχην (ξωλεατάτην/,ήβιστα 
άν εύξα^μην έν τφ (δ) τότε κατβχαήναι, τ|( των 
ΤΑχχιμενιδων τομωτάτΐ] μαχαίρα ή φαύλη τύχη κβ*• 
ριγενόμενον, μυρίχα-ί αξίας θανάτων ύφίαταβθαι 
ξυμ?ορά<. ΚρεΤσσον γάρ Ισάπαζ, χατ' Εύριπίδην, 
θανείν, ή τάς άπάσας ήμερα; πάσχβιν χαχως. *β των γινομένων όξυωπέστατον (Ιλέπος Ι & ο!χο- 
*ίμε σοφώτατε των θ' ύφ' ήλιον των 6' υπέρ ήλιον, 
τ£ τόν φαν<5τατον τυυρβδν της οΕχουμένης άπέσβεααςί 
μίλλον δ^,τί τ6νήλ(ου φαιδρ<$τερον έξέχοψας δφθαλ- 
{ μδν! Ου θβο»ε6)ις έτύγχανεν ών ; ού προτϋΐτης της 
Έχχληι^ας ; ού μυοηόνηρος ; ού φιλοδίχαιος ; οΟ 
σοφώτατος ; οΟ ταϊ; άρεταίς αυτοΰ τίιν οίχουμένην 
«4σβν διέιτρεπεν; οΟ τοϊς δεομένοις χαΟημέραν 
Ι«ήρχει ; ούχ άνΐΐμάχτους ότημέραι θυσίας διετέλει 
«Οίων ; ούχ δ τι &ν εΓποι τις άγαθδν χα\ δίχαιον χα\ 
φιλδθεον ; ^Ω σοφία χα\ Αρετή χα\ παιδεία, τίς υμών 
τήν έστίαν διέλυσεν, Λριστά τε άπεξεσμένην χα\ ώς 
ο-ίΧ Αλλως ένην Ι ού γάρ μόνον τήν σοφίαν τάνδρδς 
χα\ τήν Αλλην ^τ.ασα^ κοσμιότητα "Ελληνες χα\ 
'ΡωμαΖοι θβυμάσαντες ίχουσι, χαΐ δσοι τ6ν τούτων 
Αγαιτωσι ζυγδν χα\ Οπδ τούτων Ιθύνονται, άλλα χα\ 
Βρεττανο\ χα\ Κίμβροι κα\ Γερμανοί, Κελτοί τε χα\ 
Γαλάται κα\ Ισπανοί, Παίονές τε κα\ "Ιβηρες χα\ 
Κελτίβηρες, ξυνελόντι τε φάναι, δπαν γένο; Έλλη- 
νικόν τε χα\ βάρβαρον, παρ' ών χα\ κλέος έκτήσατο 
βύρανόμηκες, κα\ μνήμην εντεύθεν, ώ; οϊομχι, ίξει 
«αντδς τοδ χρόνου τήν φύσιν υπερνιχή σουσαν. Φευ ι τίς μου τήν ελπίδα τών καλών άποτεφρώσας 
χατήσχυνε ! τίς μου τδν τροφέα τών παίδων άφεί- 
λετο Ι τίς μου τής πρεσβυτικής ηλικίας κα\ της ξυμ- 
μόρου ταύτη πενίας φχετο λαβών τ6ν παρήγορον Ι 
Ουδέν μοι πρ6ς τούτο τά πατρίδος λελόγισται, ούδ^ν 
Αποβολή παίδων καΐ δρφανία πατέρων, ουδέν οΐχών 
χα\ χρημάτων Αιώλεια, ούχ Αλλο γε ουδέ εν τών, 
θία λύπη ν χα\ νόσον χαΐ δ σα σύστοιχα τούτο ιν το?ς 
τΑλασιν άνθρώποις Ιτ^Αγουσιν επερχόμενα. ^0 σοφώ- 
τατε Βησσαρίων, τ^ αΐδέσιμον Ιμοιγε χα\ γλυκύ χα\ 
χαύχημα κα\ πρΑγμα και δνομα, οίος ών ήμ?ν είτα 
τέΟνηχας, οΓμοι Ι δς ούχ ώσπερ μοι δεσπότης ομιλών 
διετέλεις, ούχ ώς ευεργέτης ή ώς σοφώτατος. Αλλ* 
ώς ίσος τήν τύχην κα\ ώς δφείλων μοι, ή χα\ ώς 
Ινια τών ηθών καΐ δογμάτων τη; φιλοσοφίας είδότι. 

Είθ* έμο\ τιΰτα λέγοντι νυν όττΑ κα\ νεύρα κα\ 
σΑρξ μύες τε κα\ Αδένες καΐ χόνδροι χαΐ μυελός κα\ 
πΑν μο'. τών χυμών ΟεόΟεν μεταβληθείη τδ σύστημα 
πτνα\ δακρύων γενόμενον Ι ώς ουκ έν^ν Αλλως κατ' 
άξίαν Ορηνησαι τ?»ν ηγεμόνα τών λόγων κα\ της 
σοφίας αύτης, τ^ν Πλάτωνος εύγλωττό:ερον καΐ Δη- 
μοσθένους δεινότβρον, τ<!>ν θουκυδίδου τδν δγ/.ον (4) 

(3) 06 βχοίϋίο €1οη$ΙαηΐίηοροΠι οοριίΐ:)!. €οη^ΐηιι• 
Ιΐηοροϋ9 η ΤιίΓοΊβ οΰ(:ιΐ|κιΐ'.ι ΟϋΙ 1453 «Ι. ^0 Μαιί. 
*Λχ2•.μενιδών Ιι. ο. ΡοτβΑπιιη ρπο: ΤιίΓοηπίιη, ί]ΐιοα 
»%ρ6. ΟοηΙ. Ροηΐ»ηυ3 »(1 ΡΙ)Γ80Ζ:ιιη. Ι. ι, ορ. 23, 1ιΐ60, Ηοο ηιιΐιίβηίΐ 81 ρΓ»νΙνΓΐ8$6ΐη ιηο θη(8 ίη ηιαΙ» 
ηυηε ίηοιίΓβαΓαιιι 6ΐ Ιιβ:» ΓαιιββΓίΜίιηϋδ (Ιαΐυηιπι 
ρθΒη88, Π1)6ηΐίη8 ορΐ8886ϊη ΐυηε ΐ6ΐιιροπ8 οοιηΐιυη, 
ΑΓΐιβΒΐη6ηΊ(ΐ3ηιιη Απη^ιεβ ίηΐβΓβηιρίιιηι , ςυαιη ίη 
ιηΐ8βΓ8ΐη (Ιβΐ3ρ8υηι ΓοΠαιι^ηι 86Χ€6ηΙί8 ρ6]θΓ69 ηιΟΓ- 
ΙίΙ)υ8 8Μΐ)ίΓ6 Γ&ΐ9ΐηίΐ3ΐ68. δοΐίυδ 681 βηιπίΐ, ιιΙ οίΐ 
ΕιιηρΊ(ΐ68, 8611181 ιΐιοΗ ηααπι ευη€ϋ8 (Π6ΐ)ΐΐ8 πιηΐο 
ρβΓρβΓι. 
Ο (υ (]υΊ ρ6Γ8ρίθ36ί88ίπιο 6λ ςαηο ΠυηΙ οπιΐοοοη• 

8ρίεί8 Ι Ο 83ρί6η1ί88ίΐη6 βΟΓΙΙΐη, <|Ι19Β 8υΙ> 8θΙο 8υιιΐ 
61 8υρ6Γ 8θΐ6ΐη, <!ί8ρ6η83ΐΟΓ, 8(1 ηαί(1 8ρΐ6η(Ιί(ϋ88Ι- 

ΐίίαιη ογΙ)!8 Γαεβιη 6Χ8Γιηιί8ΐΊ ? Υβΐ ροΐίυ8 ςυαΓβ 
ΠΙυιη 8υΐ6 ΓυΙβ^βηΐίοΓϋΐη 0€υΙιιιη 6πιί8ΓιΤ Μοηηβ 

ρί6ΐ3ΐί8 €ΙΐΙΐΟΓ 6Γ3ΐ? Μοπηβ Ε€6ΐ68ΐΧ (ΙβΓβΠβΟΓ ? 

Νοηηβ ιη&ΙοΓϋΐη ο8ογ ? Νοηηβ ]υ5ΐίΓΐΦ βιηβηβ ΤΝοηηβ 
8&μΐ6ηΐί88ίιηυ8? Νοηπ6 8υί8 νίηιιΓι5υ8 0Γΐ)6ΐη υιιί- 
ν6Γ8υιη (ΐ6€0Γ&Ικιι? Νοηιΐθ 6|(6ΐιί8 ςυοιίάίβ ορΊΐιιΐ8« 
ΚιαίΟΓ ? Νοηηο ίηοηιβηία, ςυοίςηοΐ «υηΐ ιΓΐ68, 8ηθΓΐ« 
0(13 ίιΐι)68ίη6ηΐ6Γ ί3εί6ΐ)3ΐ ? Νοππβ (|υ1ϋςυίϋ (ϋοΐ 

Ρ01681 ϋΐ 1)01ΐί, 61 ]υ8ΐϊ, 6ΐ Γ6ΐί|[ίθ8Ϊ ? Ο 83ρί6η1ί3, 

γ|ηα8ςυ6 6ΐ (ΙίβΰίρΙίη*, (|ΐιΐ8 γΰβίΓαιη (Ιί83οΙνίι (Ιο* 
πιίοίΐίοηι ίΐ3 ορίίιηβ ρβΓροΗΐυπίι υΐ 3Κι6γ ηοη ϋοο- 
Γ6ΐ ? Ηυ]υ8 6ηίιη νίη 83ρΊ6η(ί8ΐη 61 οιηηβιη Γΰΐίςυαιη 
(ΐ660Γ6ΐη ηοη π)θ(Ιο ΟΓχεΙ 61 Κοιηαιιί 61 ςυίειιηςπβ 
βΟΓυηι ]ιΐ{[υπι λπιιηΐ 35 ίΐεςοβ Γ68ηη(υΓ ιη &(1π)Ιγ?- 
Ιίοηβ 1ΐ3ΐ)6ηΐ, 86(1 6( Βηΐ3ηηί 61 €ίπιΙ)π 61 ΟβΓ- 
πΐ3ηί, €6ΐΐ36πα6 6ΐ 63ΙΗ 3ΐ(]υβ Ηίβρβηί, Ρ«οιΐ68(]ΐΐ6 

61 ΙΚ)6Γ68 36 ε6ΐΐίΙ)6Γ68, 3«|υ6, Ιΐΐ ΟΠΟ ν6Γΐ)0 (1ί€3ηΐ, 

6ΓΧ68ΐιίευπι 26ηυ8 οιηπβ 6( 1>3Γΐ)3ή6ΐιπ), 3ρυΑ ςυο9 
((1οή3ΐη 8ΐΐ6ρΐη8 681 ςυ3β οοβΙοπι υ8(|υ6 ρβηίη^βΐ 6ΐ 
ηΐ6πιοΗ3Πΐ 6ΐΜΐ(ΐ6, υΐ Γ60Γ, |]3ΐ>651ΐ ςυχ οηπίβ 

ΐ6ΠΐρθΓί8 η3ΐαΓ3Π1 3ΐ)αΐ1(ΐ6 811 80ρ6Γ3ΐυΓ3. 

Εΐιοο ι ςιιί8 ηΙΙιΊ 1>οηοΓυπι 8ρ6πι ίο €ίη6Γ68 γ6• 
(ΐ3Γΐ3ηι οοηΓιΐ(1ί(? ϋυί8 πιίΐιΐ ρυεΓΟΓυιη ηαΐηιίιιπι 

3ΐ>^ΙιΐΗΐ? ςΐΐίβ ΠΐίΙΐί 86ηΊϋ8 Φΐ3ΐί8 61 €θη80θί2Β 861110 

ρ•ιιρ6η»ιί8 Γβρυίι €0η80ΐ3ΐ0Γ«ιη ? ΝΙΙιίΙ ηιίΐιί 3<1 Ιιοβ 
Γβρυΐ3(η6 8υπΐ γ68 ρ» ι γι» €ίγί(3ΐί8, ηίΐιίΐ ΓΐΚ)6Γ0ΓυΠΙ 
311118810, ηίΐιίΐ ρ3ΐΓυιη ογΙ)Ι(38, ηίΗίί (ΙοοαοΓυη) 6( 
ρ6€ΐιπΐΑΓοιη ]3εΐιΐΓ3 , η6<|υ6 (]υί(1ςυ3ηι ιΐίυά ;ΐιθΓπηι 
ςη866υηηυ6 (Ιο1οΓ6πη 61 ιηοΓΐ)υτη 61 Ιιίβ 3ΐΒηί3 ιηί- 
86η8ΐιοιηίπίΙ)ΐΐ8 Ίιι^ζΓυοηιΙοββΓβΓυηΐ• 083ρί6ηιΐ88ίιιιβ 
Β6883ηοη, ν6η6Γ3Π(]υπι οεΠβ ιηίΗί 61 (Ιοίοβ (Ι6€υ8 
61 Γ68 61 ηοιηοη, ηυβίίδ Γαίδΐί ηοΙ)ΐ8 61 (ΙεΙπιΙρ, Ιις•ί 
ιηίΐιί Ι ηιοΓΐηϋ3 68 ! ({υί ιηεευηι ηοη ςυ38ί (1οπιΙιιυ8 

001ΐν6Γ83Γί ρ6Γ8«ν6Γ38Γΐ , ηΟΠ (10381 ϋεπβίϋΟΐΟΓ 3111 

83ρί6Π!Ί88ίιιιυ8, 86(1 φΐ38ί ςαί Γοηυη3 3βςυ3ΐί8 οι 
ηΓιΗΊ (Ιο5ΊΐθΓ 68868, ν6ΐ 6(ί3Π) ςυ38ί ειιηι βείβηΐο 
ιιοιιηϋΓιΙ ρ1ιί1θ8θρΗΊ£ ηιΟΓϋΐη 61 (]θ£[Πΐ3ΐυπι. 

(Ιΐίη3πι πιίΗί Ιιχε ιΐίεεηΐΐ ηυηεο883 ει ηβΓνί 3ΐςιιο 
ε3Γο ιηιΐ8ειιΙίςπ6 61 3(]1ρ68 61 ευ πι πΐ6(1υ1ΐ3 εβηΠ:!- 
^11168 61 01111118 ίπ Π16 8υεεθΓυιη εοηεΓβΐίο ()ΐνί- 
ηΊΐιι<ϊ ΐΓ3η5η)ΐιΐαΐ3 ίη ΙηεΓγπΐ3Γυπι Γοηΐ68 (ΙίίΠυεΓϋηι ! 
ΑΓιΐΐ'Γ εηίιη ηοη 83ΐί8 (Ιί^ιιε (ΙεΙΙΰΓε ρθ88ίιη Ιίιΐ6Γ)• 
ηιιη ίρ2)Ίυΐ>(ΐιιο 2»3ρί6ΐιΐί8β ρπηείρειη ίΐΐυηι, Ρ1:ιΙυιιο 
(ϋ.•)ΓΓΠθΓοιη, ν(Ίιοιιΐ6πΙΙθΓ6ΐη Οοπιοεϋιοηε, 803 ίη 

ρ ^. 255. Μάχαιρα (^ρηπ8 3πηοηιπι ΓογκΙκ οΐίπι 
ιΐί:ιΐ:ιΙϊ«»κίιπιιπι. Χβιιορίι. (1ϋ 1(6 Κιΐυ.ΧΜ, η, ί. (]• 
ΤίΟΊΖ'.ς ΟγΓορ. Ι, 2, 9. 
(ί) "Ογκος δπϋ1ίηιίΐη8. ΠαμΑ γε μήν τοΓ; ίήτορ•• εχχκι ΜΙΟΗΑΕΙΙ» 

- εοιΐ€ίηη3ΐΜΐί$ θΓ2ϋοηι1)υβ ιηβ]6•ΐ8α6 οι ρυΙοΙίΓΐΐα- 
άίυβ, Τϋυο^αΜχ 8υΙ)1ίηιΐΐ2ΐΐί ΐ6η6ΐ>Γ&8 οίΓιιηϋβηΙβιη, 
ϋΐυηι ςυί ίη8θ1υ5ίΗΙ)υ$ 8>11θ£Ί&ιιιθΓυιη €θθ€ΐπ5ίοηι- 
1)υ8 ιΐ6ςιι&ηυ3ΐη 86 2ΐ5 ΑΓίβΙοίοΙβ 6ΐ €1ΐΓγ^ίρρο 8υρ6- 
ΓΑΐυιη 6886 (ΐ6ΐηοιΐ8ΐΓ&νίΐ« οιηηίυιη(|υο ΰαΓϋίηίϋαιη 
ίρδίυβςυβ Ρ»ΐπ8 ρ^ίπιπι τοίίηΐ ηοΐίηΐ. (Ι6€υ8 61 
εοΓοηα Γυίΐ. 

Νυηο &(ΐ68$β οροΓΐοΓ6ΐ 0Γρ1ΐ6&, Μαβχυιηςυθ 6ΐ 
ΗοιηβΓυιη, υυιιο ΟοΓ^ί^ηι 6ΐ 1ιγ8ί3ΐη 61 Λικίοείάβη» 
ιιυπΰ Ρ1ΐ6Γ6€γ(1βη, ΡγΐΙΐ3(;οΓαηΐ(ΐυ6 6ΐ Ρΐ0ΐοπ6ΐη, υΐ 
ίιι νϊΓυιη νίΓΐιιίμιη 6Χ6ΐηρΐ2Γ 61 ίιΐ)&|;ίη6ΐη Ιΐ}'ΐηηο8 
61 ίυη6ΐ)Γ08 ΟΓΜ'ΐοηββ 616ρί£Γ&ηιπΐίΐΐα εοπ8€η1)6Γ6ΐιΙ, 

8ί ΐΒΐηβη 6( ίΐϋ ΙΐγΐηηΊ8 6υΐ11 66ΐ6ΐ)Γ&Γ6 ρΐΙΓ6$ 6586 

ρθ886ηΙ. ΜίΙιί νβΐΌ, ουηι &ίιη υηυβ, ευηι ί>ίιιι Ι&η- 
Ιΐΐΐυβ, 61 ΐΑπιβη ρΓΦΟοηίυιη εοηΐβχϋΓΰ αικίεαιη 61 
ηιοηοίΐΐαιη ϋβε&ηΙ&ΓΟ ΓαιιοϋΓΐιιυε υΐίΐΐίοιιο ϋΰπίηυβ 
ρΓ0$6(|υί, ςυίβ ηοη ]υΓ6 8υ€ε6η$β:α? Οιιχνε ίπ ηο8 
ιιοη ]ΑεΐϋηΐυΓ εοηνίεί», (]υΊ εα (μκϋ ϋΐιϊιίΒειε ηοη 
ρο85αιηυ8 εΙ&υρΓΟ νίΓΟβ βιιπί ϋΐΐοιιΐ;ιιηιΐ8? 5ύϋ ηίΐιίΐ 
ΙιΟΓυπ) ηιίΐιί ευτ» 681, (Ιυιηηιοιίο ΐυ ϋΐ>Γπιυιιο5, υΐ 
νίνβη•, ίΐα εβΠθ 61 ρο8ΐ ηιοΠϋηι 1ι1)ειιΐοΐ' ;ΐί^ί|»ία8. 

ΡοΓΓΟ ϋΐί 6Γαΐ ρβίΓία ςυ» ρο8ΐ Γοςίπαηι ιΐΓΐιειη 
οτΐιΐυηι Γυίι ΓββίπλΤΓθρεζυβ &ηιί({ΐιί58•η)α ει&Γίβεα 
ηνίΐ38 3 ρ1Γι1θ8ορΙή8 ίο 86χε6ηΐΊ8 8εΓίρΐθΓυηι Ιυείβ 
(ΐ6ε8ηΐ2ΐΑ : 6ΐ ςυίϋυδευηςυβ ιοίεΓ ίρ808 εοΓϋί Γυίι 
ρΓ08ρ6Γ6 86 1λ8ΐ>βηΐ6ηι 0Γ<1ίηαΓ6εΊνίΐΗΐ6η), Ι6ςί1>υ8 
1)606 €008ΐί1υΐ!ΐη), ΟθΓ6οΙβιη Πΐΐ6Γί8, Γβεΐβ ίη οιηιιί• 
1>υ8 <ϋβρθ8ίΐ3υη, η ρΓΟ Γοηη& 61 εχεηιρΙαΓί ΤΓβροζυη- 
ΐευι ρΓορο8α6Γαηΐ• 

ΡΑΓ6ηΐ68 8αΐ6ΐη ηοη 6Χ ηοΙ)ί1ί1)υ8 6ΓΑηΙ 61 ΓοΠυη» 
ίη8!§ΗίΙ)υ8, 86(1 ηα&ηα 61 λΠιΑείο νίεΐυιη ΐΓΑη8ΐβ6- 
1)Αηΐ, νίεΐυιη, υΐ 6||[0 ςυίάειη γ60γ, {υ8ΐίθΓ6ΐιι <1ίνί- 
ηΐθΓ6ηιςυ€ ι^ΓαηηοΓυηι νίεΐα (ΐ7η&8ΐ8ΓυιΐΜ|ΐΐ6, ςυί 
ββηΐ68 61 είνίΐΑΐ68 ίπιρβΗο ΐεηεηΐ ει ϋίή^υηΐ : ϋΐί 
ιι&ηι^ιιβ 1ιοηιίη68 ϋ8ϋ6ηι &£Γ6εΐίοηΊΙ)υ8 Ίηιΐίΐοβ εχ 
ίί8«ΐ6ηι ρΓοεπε^Ιοβ 83η(;ιιΊηίϋϋ8 , 61 ΊίβϋεΗΐ <ιυί5υ8 
ίρβί ίοΓ(υηί8 61 ε&8ίΚ)υ8 οϋοοχίοβ , 6Χ ϋΐιεηβ 86Γνο8 
υ1 Ιηείυηΐ, Βίςυε ΐΓΐϋαΐα νεείίβ&ΗΑςηε 61 εχβεΐίοηββ 
•ο1ν6Γ6 60|[υηΐ, εΐ ηοη ρΓίΒΐ)6ηΐϋ>α8 ηεςυβ Ηαϋεη• 
Ιίϋυβ υηιΐε ρΓ£ΐ)63ηΐ 6χΐΓ6πι& ιηΊηίΐαηΐυΓ, 61 Ρΐυΐο 
ίρ80 ςιιί ε9Βευ8 εβί «ε ϋίείιυΓ εχε'ιοΓεβ ίη 608 τβΐίίε 
εΙΓεηιιΙυΓ. Ηί «υΐεπι, 6ΐ8ί ηίΙιίΙ Ιιοηιηι οιηηίυηι Ιι»- 
]^ιιΐ68 8ίηΐ, Ιιοηο8ΐβ ΐαηιβη εΐ &6ευη(1υηι ηαΐυΓβιη 
νίνηηΐ, €ορίθ8ίυ8 (|υ&ιιι (1ίνίΐ68ρΓοριϋ8 6λ*α5οπΚ)α8 
686ηί8 ορβιη ίεΓεηΐεβ, ρεΓ6{;Γίηο8 ΙιοβρΙΓιο 8υ8€ί- 
ρίοηΐ68, λΙιεποΓίςυε αηίηιο ί^ηειη βεεεηιΐυηΐ, υη- 
βυηΐ οίεο, ν68ΐίηΐ6ηΐί8 ίηιΐυυηΐ ει &εευπι1)εΓ6 
ίαείυηι. 

Ρο8ΐςυ8πι νεΓΟ ίη ρυειίιίαπι ρΓονεείαβ 68ΐ, ορίίιηΑ 
ηοΐα &ί£ηαΐΐιιη ευηι α ραΓεηΐί1)υ8 86ευιη 388υη)ρ8ίΐ ΑΡΟδΤΟΙ.11 ί-χχω 

τφ μεγέθ£( χαΐ χάύΧα της σφιτέρας των λόγων ζυν* 
θέσβως άποχρύψαντα, τδν τοί; άλυτοις των οτυλλογι- 
σμών ξυμπεράνμασιν ούβέν τι έαυτου δ:ινηνοχότ( 
*Λ(9(στοτέλη χαΐ Χρύσιππον άποφήναντα, τλν χόσμον 
χα\ στέφανον απάντων των χαρδινάλεων χα\ αύτοϋ 
γε β^ του πατρίς των πατέρων, χΐν ει μή θέλο:έν 
τίνες, χ&ν εΕ Οέλοιεν. 

ΝΟν έχρήν «ίριείναι Όρφέα κα\ Μουσαϊον χαΐ 
Όμηρον, νυν Γοργίαν κα\ Αυσίαν κα\ Άνδοκίδην, 
νυν Φερεχύδην χα\ Πυθαγόρζν κα\ Πλάτωνα (5), 
Γ/ δπως ύμνου; ξυνΟζίεν τβ εΐκίνι των άρετίΤ-ν κα{ 
γ' επιταφίους καί γ' επιγράμματα, εΓ-ερ Ι^α χα\ 
τούτοις εφικτά γε τά της ύμνήι^ως. Έμο\ δ* έ*ί τε 
5ντι καΐ τοιούτψ γε δντι, των πρδς έλδγων κατατολ- 
μώντι κα\ μονφδείν έγχειρςΰντι, καΙ λ<5γοις επιτά- 
φιοι; τδ τελευταΐον προπέμποντι, τίς ο^*κ άν εΐκό- 
τως έπιτιμή^ε-.εν. Ι) τίνος των έφ' ήμας λοιδοριών 
φείϊαιτ'άν των ανέφικτων έπιχειροΟντας κα\ ύπίρ 
δυναμιν ; "Αλλ* οΟ μοι μέλει των τοιούτων γε ούδε- 
ννς, αύτοΟ σου μδνον δεχόμενου του; λόγου; ώαπερ 
άσμίνω; πίριόντο; ούτω; άμίλει καΐ μετά θάνατον. 

Τούτω μέν δη πατρ\; ετύγχανε ν ου ία ή μετά ττ.ν 
βασιλίδα βατιλί; των πόλεω * (β) 'Γραπεζοΰ;, πόλις 
αρχαιότατη καΐ ΈλληνΙ;, και μυριαχή των λόγων 
^δομένη των φιλοσόφων, κα\ δ^οι; δέ έμίλητε τούτων 
χαλώς κοσμ7|ΐαι πράττουσαν πόλιν, ευ τε έ/ουσαν 
νόμων, ευ τε Εχουσαν λόγων, ευ τε τοι; π3αι δια- 
κειμένην Τραπεζούντα τύπον προύτεΟείκ* σαν καΙ 
παράδειγμα. 

Πατέρες δ«, ου των εΟ γεγονότων κα\ περιφανών 
τά έ; τύχην, άλλ' έαυτοις τδν βίον ποιούμενων χει- 
ρωναξίςι, βίον, ώ; έγφμαι, δικαιότερον καΐ Οειότί- 
ρον των έν τυραννίτι κα\ δυναατείαις Ιθνη κα\ πό- 
λεις διεπόντων κα\ Ιθυνόντων * εΓπερ έχεΤνοι μίν 
ανθρώπους ταυτοπαθεΓ;, χάχ των ομοίων δντας 
αΙμάτων, κ»\ ταϊς αύταϊς αύτο?ς τύχαις και πάθε» 
πιρί πίπτοντας, δούλους ποίοΰσιν έξ ελευθέρων ανάγ- 
κη. κζΊ δασμούς κα\ φ'^ρους και συνεισφορά; τβλείν 
αϋτο?ς έπιτίΟβνται, χα\ το?ς μή παρέχουσι χα\ ούχ 
Ιχουσι τά £σχατα άπειλοΟσι, κα\ (7) τυφλού γε δντος 
κα\ λεγομένου του Πλούτου τυφλότεροι βντες λυτ- 
τώσι περ\ αυτών. 01>τοι δέ των τοιούτων απάντων, 
ούχδτι γε ουδέν είσιν έχοντες, άλλα κα\ εύσχημό- 
νως κα\ κατά φόσιν βιούσιν εύπετέστερον των πλου- 
σίων, Ικ τών σφετέρων πόνων έπαρκοΰντες το{ς 
δεομένοις, χα\ τους ξένου; ύττοδεχόμενοι , προθυμό- 
τερόν τε έναύουσι πυρ, χα\ ύδωρ θερμόν αυτών χα• 
ταχέουσιν, έλαίυ τε άνατρίβουσι κα• περιβάλλουσι 
χα\ έγχατακλίνουσι. 

Παραγγείλαντα δέ εΙς παίδων κα\ κόμμα φαινό- 
μενον άγαθδν πρ^σελάβετο μεν παρά τών πατέρων τά έγχώμια — τδν μλν δγκον κα\ τδ υψηλών έξ 
&παντος περιέχει. 1.οηβ. (1ε 8υΙ)Ι•, ΥΙΠ, 5. 

(5) Πώς &ν τοδβ τ6 ύπ* (αύτου) λεγόμενον παρών 
"Ομηρο; ί^χουσεν, ή Δημοσθένη;, ή πίος άν έπΙ 
τούτ.> διετέθησαν; ΙιΟημίιι. (Ιε ^>υΙ>1. XIV, 2. λΐ3((ΐ8 
»(Ι1ιιι'(- Ιιιιηεΐ ΑΙαηυεΙ ΡϋΙαΐοΙοςπϋ ίη ΟΓαΙίοιιε ίιι 
ΤϊΐίΜΜίϋ». βμ. Οοηιΐκ^αβίυιιι {ΡαίΐνΙφ /. €ΙΥΙ). — 
ΙΙοία η; γλώσσα, ποία φωνί], νου; δέ τί; ή φρό- 
νησι; άρκεσΐΐ^ν άν ύμνήσαι ; ούδ' εΐ συνέλΟοιεν όμοΰ πάσα συγγραφή τε κα\ ποίησις, Νέστορίς τε κα\ 
Όδυσσείςκα'ι *Αντήνορες κα\ οΐ τών Ρητόρων πάν- 
τες χοροί, καΐ Πυθαγόραι χαΐ Πλάτωνε; χα\ οΐ χατ* 
αυτούς άπαντες. 

(6) Τραπεζοΰ; πόλι; •Ελλην\ς οίκουμένη έν τφ 
Εύςείνφ πόντφ, Σινω;;έων άπο.κία. Χ(>4•ι>ρί). Αη^ϋ. 
IV, 8. 2ί2. 

(7) Οίεευηι ΠιιχεΓϋΐα νεΐεΓ68 (ΙίνίΐίαΓαηι (Ιεαια. 
νίιΐο ΑιίβΐυρΙι. ΡΐιιΙ. οΐ ο'. εχχχιη ΙΑϋΟΛΤΙΟ ΡϋΝΕΒΗΙδ ΒΕδδΑΒΤΟΝΙδ 

αΰτδν β των Ιβροφαντών μέγιστο; Τραπιζοΰντος (8) 
Δοσίθεο; κάνυ τοι πολλαΖς λιταις χα\ δ&ήσβσι λόγοις 
τβ αύτ^ν έχτηιιδΐύΕίν Χ3\ &μα θέσθαι υΐδν τοΟ χχχ5ί 
φύσιν έπίχυοέφτβρον • έπεί δ" αύτψ χατ& νουν έπήιι 
νηίΑΐνδρομήφΐιν έςτ6 Βυζάντιον, ξυνετπ^γάγ&το Χ3ΐ\ 
τ%ν Γ,αΙδα της άρετης τ6 χάλλος έπιφ£(90μενον, μετ* 
ού κολϋ 2* λγων Ινεχείρ'.σε διδασχάλω, τ^ν μίν β{ον 
άδιαολήτφ, τ^ν δλ τρόπον άνεπιλήπτψ, τήν δ' ίμ- 
νειρίαν δεξι^^τάτφ, ευ μάλα είδώς, δτι τα μέν &λλα 
των εν &ν9ρώποις χαλών φύσει τΐ έστιν αβέβαια 
χαΐ όλ'.γοχρόνιχ, παιδεία δ& μ'^νη των έν ήμΤν άθά- 
νατβν τε χαι άναφαίρετον. €λΧΖΐν θ£ δ* ο^ν έη^θει μάλα τυχών, ΘΙττον ή παίσ{ γε 
χατ* ελπίδα, μελέτη τε χα\ γνώσει χαΐ εύφυΐ^ συν- 
αγήοχε μ•ντην πρώτην τέχνην χα\ άναγχαίαν τιΐς 
μετ' αυτήν, συναγήοχε δζ ποιητιχήν τήν πολυσχιδή, 
ε&7Μ6θν ουσαν χρήμα χα\ δαψιλλ;, τ} τε χορηγίςι 
της γλώΐτης, τφ τ ε πλήΟει των ονομάτων, πάντα 
Ιχανήν δήλωσα: τά Πουλήματα τήςψυχή;, χα\δπο?ον 
Ψ^ Εργον ή σχήμα ή πάθος ή μέγεθο; Ιχαστο; χέχτη- 
ται των ανθρώπων ή χα\ θεών, έναργώς πάντα χαΐ 
'^αστα διασημαίνουσαν. 'Ρητοριχήν δέ γε τήν πυρ^ς 
μ:ένος πνείουιαν, ε Ι χα\ Ιλαρ^; αύτ6ς χα\ ήθιχλς 
έτύγχανεν ών, πολνι των άλλων διίφερεν ϊν τε βου- 
λαις Ιν τε δίχαις χάν έπιδΐίξεσιν. Έπε\ 6* αύτφ 
ταΟτχ ε!χε χαλώς χα\ ^περ έβούλετο, λογικής τε 
ήδη χα\ ήθιχής έπεΟυμησε κα\ τους περ\ φύσεως 
μετιέναι λόγους χαΐ {δεών, λα\ της εφέσεως έτττ^υ• 
|ΐο{ρησεν •!» πάνυ τοι πολλω χι\ διά μακρού. "Έτι 
τε αυ χα\ τών μαθηματικών τεχνών καΐ επιστημών 
έν ου ^•λλω τινι χρόνιο, ΠλήΟωνα !χων χαΟηγεμόνα, 
ιλ κάλλιστα ςυναγί^οχε. Τά δ' άλλα, ώς περ-.ττά τοΓς 
•Ισεβοΰσι κα\ ά/ρηττα, τοϊς βουλομένοις παρηκεν 
έχι^ητειν. ΟΟτω δη ουν περ\ ταύτα Ιχοντος του άν- 
δρ^ς κι\ ο£/α μερίζο^τος εαυτόν τζ μϊν πρ^; λό- 
γο'^ς, ών άνΐϋ τυφλές δ βίος, τή δΙ πρ^ς άσχησιν 
ττλιτείας Οιο-ιρεποΰς, ήκεν έχίΐνος φΟάσα; ό χρό- 
νος, ό τοϊν γενοΓν έχατέρ'.ιν (9) Ιττέραστος, 8ς τλ 
διε^,^ωγότα γένη συνήψε και τήν πάλαιαν ίχΟραν 
έχϊί'/ην διίλυσεν. Έπηγάγετο δ^ τήν είρήνην χα\ 
τή^ δμόνο'.αν, τών έν βίω τα χάλλ'.στά γε χι\ ξυμ- 
^ορώτατα. 

Ό πώς άδαχρυτί ταύτα κα\ μίτειμι χα\υ(έξειμι Ι 
ιιώς τω δυστήνο) μου όφθαλμώ κατεξηρανθήτην, 
χαι '^ρίχηίΙΟ) πάντα π^ριέσχε τά μέλη μου, ή δτι 
τλ αΤμα ττ• λΰτη] ξυσταλ^ν π2ρ\ τάνδον, ουκ άλόγως 
τάεςω* κατεστει^ί'^ωσ:. Τότε δήουν εΙς άνδρα 'ΚΛρ• 
αγγείλαντα τον γ^νναΐον, άρ/ΐόρέα γενέσθαι τής- 
πολυυμνήτου Νικαίας, κα\ πα οε κάλε σαν χοι\ ήνάγ- 
χασζν. Τ( τ^» εντεύθεν άηηρχεν ες Ίταλίαν (τύναμα 
τώ γαληνοτάτω (II) ημών βασιλεΓ κα\ τφ τότε τας 
ήνίας τής Εκκλησία; ίΟΰνοντ•, κα\ ξυμπάιτ) ιή 

(8) Π.^ ΠοΜίΙιοί-; ναΓϋβ ^Αΐ ΡαΐΜίϋ. Ι/ώΙ. Ογ. III, 
δ, Η.ΥϋΙ. II, ρ. 88 Μίί]. 

(9) ΟπϋΐιίαΙι III οι ϋοαιίοιιΐπίοΐϊΐ Εοοίοβίηιη 8ίί;ιιί- 

6ί2ΐ. 

(1 1 1) φρίκη Ιι. Ι. ΙΐιιποΓ ΓϋΙιηΙίδ. ΑΙύχ. Λμ»ΐΓ0«Ι. ιηαχ!ηιυ8 αηΐίβιίΐυιη ΤΓβρβζυηΐίυΒ ΟοΒϊΙΙιβιιι, ςαβη 
ιηυΐιίβ οηιιΓιηο ρΓ6€ί1>υ5 οΐΜοοΓαΐΊοηίΙιυβηοοβΐ τ6Γΐ>ί« 
ίϋ$ιίΐιΐ0Γ6ΐ, 8ίπιυ1(|ηβ Ίη Γιΐίυπι δίϋί &ι]ορΐΑΓ6ΐ βίςυΐ- 
(ΐ€ΐιι 1ηιΐ£[ο ςΙοΓίοδίοΓοαι 60 ςιιί βοΰυηάιιυι ηλΙυΓϋΐη 
β^πίΐηβ. €ιιηι αυίοιη ίρ«»Ί ίη ιηβηΐβιη νβηίβββΐ Β;- 
ΖΑπιίϋΐη Γ0ΐη63Γ6, ϋβειιιη ^(ΙιΙαλίι βΐ ριιβηιιη νίηυΐί* 
ριιΙοΙίΓίίπιΙίηύΠ) ρΓ» $6 ΓβΓβηίειη , ΐΐϋΟ ηιυΐΐο ροΜ 
ιιι:•({ΊδΐΓ0, €υ]ιι• νΊΐ3 ΪΓΓβρΓβΙιοη»», ίηοοΓπιρίΙςυβ 
ηιΟΓΰΒ, οΐ) 6χρ6Γί6ηΐίαιη ρ6ΠΙί85ίΐΜ0 ίη π)3ηυ8 ΐιΐΗ 
ϋί(1ίΐ, αρρΓίηιβ δοίβηβ ο;6ΐ6Γ.ι ςιιχ βΐιηΐ ίιι Ιιοιηί- 
ηΊ1)υ8ΐ)θΐια ρ3Γυηΐ6$56 βηηα βΐ Ι)Γ6νΐ58ίιηΙ Ιβιηροηβ» 
ιΙί$είρ1ίη3ΐη νβΓΟ Ιη ηο1)ί8 ΙηιιιιοπηΙϋΐη β$$ο βΐ ιμι» 
οηΓοΓΓΐ η6Γΐιΐ6:ιΙ. 

ΡοΓΓΟ ίιΐ ΟΙΐ]ΐΙ$ ΠΐαςίΙΟ ΙΟηβΙΚΙΙηΓ (1β8Ί<ΐ6ΠΟ 31886- 

οιιΐιιβ, οιηηίΜΐη $ρ6είιΙιΐ8, 8(α(1Ιθ| πΐ6ηΓΐ8 λοευπιΐπβ 
61 1)οη& ίπϋοΐβ ρηπίίΐηι 3Γ(6ΐη ίΙίΑΠί , γ»1€Π8 οηιιιί- 
1)08 ηπχ βαπι ΒοηϋυηΐυΓ η666882Γί&ιη εοοιίίϋίοίΐ ; 
εοηιΠ(ϋ€ίΐ 6ΐ ηιυΐιίρΐίοθδ ροοιίοχ ρηπβδ, ιιΐ ςιΐφ 8ίΙ 
αΓ8ΐοειιρΐ68 οι €ορίθ3α, ϋπ^ιιχ •ρρ3Γ3ΐυ 61 ηοηιΙ- 
ηυιη ηιυ11ΐ(ιΐ(1ίη6 οη)π63 ηηΐιηί 86Π8υ5 6χρΓΊπΐ6Γβ 
τα1οη9, οι ςιιηΐβιη νοί ορβΓΑΐίοηβπι, Τ6ΐ ΙιαϋίΙαιη, ▼€! 
αίΤοοίΊοιΓβιη, τεί πια£;ηίΐιΐιΓιΐ)θΐη 80γΓιιιι8 8ίΐ Ιιοηιίπυιη 
αυΐ 6ΐί8η) ϋοοΓυιη υηυδςυίβηυβ ϋΙΙποίϋβ οιηηίηο οΐ 
ίαείΙΠπίΰ 6θΐηπ)οη8ΐΓ2η§τ Τυηε ίη Γΐΐ6ΐ0Γί63» ςιιΟΒ 
τίιη ί^ηίβ δρίΓΟί, 6ΐ8Ί οοιηίβ ίρ&β βΐ πιοΓαΙιιβ, ο^ΐβΓΟβ 
8ΐν6 ίη (!6ΐί1)0Γ3ηϋο, 8ΐν6 ίη οαπ^ί-» (Γιθ6η<ϋ8, 8ίν6 ίη 
(ΐ6ΐηοη5ΐΓ3η(1ί ςβηβΓβ Ιοιΐ{;6 8υρ6Γ3ΐ)3ΐ. Οιιπ) απίβιιι 
Ιιχ€ ορίίιηβ 61 6Χ νοίο εϋΙΙιιίΐ, Ιοςίοαπι ροπΌ 61 

6ΐΙΠ0αΐη 61 638 (]Π3ζ 8ΙΐηΙ ((6 η3ΐΐΙΓ.1 61 ί(Ιθί8 86ί6η- 

^Ι38 ιΙί806Γ6 ίη ιΐοβίάοηο ϋαΙ)ΐιίΙ, 6!(ΐυ6 γ6$ Ιβηο 
$πε€68δίι, ηυίη Ι3π)6η ηιιιΐΐηιη ρΓ0Γ8υ8 η66 ιΠιι 
$ΐυ(]ιιί&86ΐ. ΜαίΙιοοίΑΐίοΑΓυηι νϋΓΟ λΠίαπι οι δεί'*'' • 
ιί3Γαιη, ΐ3Γ6νί (ΐιπ(]6ΐη ΙεπιροΓβ, ΓΙείΙιοηηιη ΙιηΙ)6τΐ8 
(Ιιιεοιυ, ορΜιηα ςπ3β<ΐΗ6 ρ6Γ06ρίΙ. δ6ίΙ Γ6ΐίςυ3, (]υ38ί 
8υρ6Γν3εΗ3 ρί6ΐ3ΐοιη €0ΐ6ηΐίΙ)υ8 61 ίηυΐΊϋ3, ίί8 ςαί 
νεΙΙβηΐ ίπ(]ΐιίΓοη(ΐ3 (ΙίηιΐΒίΙ. Εγ^ο ίΐ8 άβ Γ6ΐ)η8 ίΐα 86 
Ιΐ3ΐ)οηΐ6νίΓο 61 ΐ3ΐΓ3η3α) 6υΓ38 ραηίΐο, ΙΓιιιο ηυίώ'πι 
ίη ϋΙΐϋΓ38, 8ίη6 ςαίΙ)Π8 εχε» 6<>1 νίΐ3, ίΙΙίηε νοΓΟ ίιι 
6Χ(Τθίΐ311οη6ΐη ίηϋΓΜίιΐί ςιιο Οεο (Ιίβηβ νίνίΐυΓ, νο- 
ιιίΐ ΐαηιίεηι Ι6ΐηρυ3 ίΙΙυιΙ, υΐΓίδςυϋ ρορυΐίδ (Ιο$ίιΐ6Γ3- 
Γι$8ίηιυπι, ςηοϋ ϋΐ8πιρΐ38 (;ι ηΐΓ8 εοβϋιιηανίΐ ει ηη- 
Ιίιΐυαιη ί1ΐ3ΐη (Ιίδδοΐνίι ίιΓιηιίοίιίηηι, ρ3εΓηΗ]ΐΐ6 61 
οοηεοπ1ί3πι, γ6$ οιηπίηιη ηιιχ 8ϋηΙ ίη νίΓ.ι ριιΙεΙιοΓ- 
Γίηΐ38 61 υΐΊ1ί$5ίιηα8 τειίυχίΐ. 

Ιΐ6ϋ ! ηυί <ϊίιιε ΙαεΓγηιίδ ίΙΐ3ΐΓ3ε1ο ει βηπΓΓυ ?Ου:ιιη 
οΙ) 63η83ηι ηΓΐ!»6ΓΓίηΗ οεαίί ηιεί 8ηιιΐ 6Χ8ΐεε3ΐί, 6( 
οιηηί3 πΐ6ηιΙ)Γ3 ηιεα Ηογγογο εοοΓείΐ» , ΐ:ί$ί ηυία 
83ηςη;8 ρΓΧ ϋοΙοΓβ είιεηιη ρΓχεοηΙί:! εοποΓ6ΐιΐ3 
εχίεηοΓΗ ιιΐ63 ηοη 3ΐ)8(ΐπβ Γ3ΐίοηβ ΐηιΙηΓβνίΐ ? Εο 
ίςίΐΠΓ ΐ6ΐοροΓ6 νίΓϊΙβιιι ίη .τίπίοιη ρΓΟ^ΓΟδδΗη) ηο• 
1)ίΐ6πι ηοδίπιπ) είνβιη, υΐ ε«ΐ6ΐ)6ΓΓίιη36 Νιοαιφ αγ- 
οΙιί('ρΊϋθ.ο|ΠΗ Γΐ0Γ6ΐ 61 ΓΟ^ΑνβΓυπΙ 61 ΓΟΟίζβηιηι. 
ΙΟχίπιΙο, ιιη:ι εηπι 8ϋΓ6ηί88ίιηο ίηιροΓ3ΐθΓ6 ηυ^ίΓΟ εΐ 
ειΐιιι 00 ςπϊ Ιιιπε 16ΐιιροπ8 Κς•εΙβ8Ϊ.•6 1ι:»Ιημι:ι8 Γ(»«οΙ»3ί, 

Ρ..)1Ί. 2, II). 

(ί1) ^ο;Μ|Μ^?•ΐ Ρ:ιΐΜί•ο|(»{5Ί^ ίΐΐο : 81 (Ιο ( οπγΪ.Ιο Γϋΐ- 
ηηίοΐΐάϊ Ιιίο Μτιηο β.Ι, (μΐί οοΠο ο^Ι. ΥΐιΙ. Αιία 
Ι;μ]ιι» κνη. ί^νίν. ^νιοριιΐί ρβ^. 59. ϋοιιί. ίνοπεί 
3ρ. Ι^3ΊΐΙ»ι*('. νΠΙ. ρ. θΟ'(• €ΧΧΐτ ΜΙΓΗΑΕΙΙδ 

οοιηςαβ οηηπ ΟήβηΟϋβ Ε€€ΐβ5ΐΰ6 δ^^πΑΐα, !η ΙΐάΓιαπα 
τβία Γ€€Κ• Οιιί ν6Γ0 ΐΠυο ΰοητβιΐ6Γ»ηΐ, νοΙηοΓοαΐ 
υίηςηβ 6χ υΐΓΐβςαβ ρορυΐίβ ορίίηιοβ ςυο5(|υ6 βυ» 
ΙρβΟΓαιη ο^η^Λ ρ3ΐΓθπο$ ϋβΐί^;!, 61 Ιιιιηε ιιιιιιιη 6χ 
ϋΠβ ίη ρππιϊδ €ΐβ^?πιηΙ. ΟαΑΐη ιηυ1(3 λΐιΐ6ΐη ά\χβ• 
τΜ, (]ΐΐ8ΐηςυ6 ηιυΙίΑ οοπδοπρββηι ίη 836Γ3 Πΐ3 Ηΐνί- 

ηί85ίΐΐΐ3<|"® ΒγΐιΟΐΙο βΐίπ 63 (]υΦ 3ΐί3 ίΐΐ ρ3Γΐ6 Ιΐβΐίββ 

681 1)αΙ)ίΐ3, 86η86ΓυηΙ βΐ Π ςυίΰυηςυ6 Ιυηο ί11ί€ 3(1β 
πιηΐ, 86η86ηιηΐ βΐ ϋ ςιιίϋυΒ οϋΓ» ΓαβπιηΙ 63 ςιι» 
ρο8ΐ«ηϋ(1υη) ^08^3 βμιιι, 86ηΓιβηΙ ν6Γ0 6ΐί3ΐηηυιιι (|υί 
νοίβηΐ, Γΐιιη ΙίΓΟβΐ ρΙιΐΓΐιηηδ 61 ορίίπηβ ?1π ΟΓηιΊο- 

Ιΐϋΐ η)3Ι111 Ιΐ8ΙΙΐ'ρ:ΐ1:ΐ8 ρ6Γΐ6|^ΡΓβ. 

ο (|ΐι»ιη ιηυΐιί Ιιιηο Ίη 3(]ηιΊΓ3ΐίοη6 Ιο Ιΐ3ΐ)α6Γΐιπΐ Ι 
ςηβπ) ιηπΗΊ ρπιρίβΓ 16 ββηΐί ηθ8ΐΓΦ κΓ3ΐ(ΐ1αιί δυηΐ Ι 
ςηαιη η^υΙΐΊ ρΓοΙβ ίβΙίϋίδΜίηαηι ρ3ΐΓ6πι 1)6α1υιη 
|>ΓΦ4ΐίθ3ν6πιηΐ 61 ΐ3αϋ&ΥϋΓαηΙ ! ςιιαηι ιηυΙΓι <1ίνίηί8- 
βίηιο Οθ8ίΙΙΐ6θ, 1(1» ίη&ΓιΐυΓιυιΓΐ8 03ΐΐ53, Γ3Π8Γΐ8ί»ίη)2ΐ 

«υηΐ 3ρρΓ6€3ΐί ι ΡΟΓΓΟ ρΠφΐ6Γ ΙΐίΤΟ 61 ΙΓΐ6 3(11100 

ρ1ιΐΓ3, 16 Βοηί)3ΐιί 03Γ(1ίΗ3ΐί8 (1ί{;πΊΐ3ΐ6 (ΙβεοΓίΓυηΐ» 
61 ΊπΒπρΰΓ 10 ρ»Ιπ3Γ€ΐιηιη 6]υ9 (|ΐΐφ ιιοπ ίΙ'.ι ιηιιΐΐο 
λΐιΐ6;ι, Ιι6ί πιίΐιί ! Γίνίΐ3ΐυιιΐ Γβ^πια ΓυίΙ οοη$ΐίιυ<τυηΙ• 
Οϋίπ Ιηιο (1ί^πη8 €8 ]υ(1ίθ3ΐιΐ8 ςυί 3ϋ βαηιηιυιη οΐ 
ϋίγΊηί8»ίιΐ)αιη Ηοιη^ηΊ ροπιίΓιθ3ΐυ3 βρίοβιιι 6ν6ΐΐ6Γ6- 
Π8, 61 ςιι^^6Π1 βνβοΐυβ 68865 ηί8Ί Γιπ!>801 ίηφβϋί' 
Π)6ηΐο ηο8ΐΓ9β ([6ΐιΓΐ8 ηιΓ6ΐίοίΐ38, ^61 ροΓιυ8 ϋ6ί οιη- 
1)13 ρ6ΓτΊ(1οιιΐί8 οοιιΐυβ 3ΐί3 ίη ΓϋΙϋΓυυι Γβροηοηβ (ία»: 
Ιιοηίηιΐιΐι 8θί6ηΐί3 03ρ6Γ6 ηοη ροΐ68ΐ. 
ΙΙΙϋΐη νβΓο, οηπι Ι3ΐί8 30 ΙβηΙυβ 68861, ηαίιΐΓΦ 

€0ΙΙ€6ϋ6Γ6 003Γ(υη), 6Χ 1ΐ3ϋ ϋ10η3ϋ 6ΐ ΟΟΓΓΙφίίϋίΓΐ 

¥ΐΐ3 Ιη ί»οοΓΓυρΐ3ΐη 61 ΙιηηιοΠβΙοιη ΐΓ3η5ΐυΠΐϋβιι&; 
ςυΊρρ6 Ιιληά ϋί^ηί Γυίπιιΐ8 ςυί (Ιίυ ΐ3ηΐο (1600Γ6. 
ίι*υ6Γ6υ)υΓ. 

Νοη π)6ςυί()οη)ΐ3ΐ6ΐ,«ηαίοί8δίιηίνίΓί, ΙιοιηΙηοβ ρΙο- 
η»8ΐΐυ6 ηυΠυιη 6χί8ΐίιη8Γ6 (1ο1θΓ6ΐη αοποΓοιη 60 ήαί :ΐ(Ι 
ιηοη6ΐη άαοίΐ ; 6^0 τ6γο ΰοηίβ ηαΐΐβπι 6886 8υ3νίο- 
Γ6«η 0611860 νοΐΜρΐ3ΐ6ΐιι ςιιαπ) 61 1ΐ30 νΊΐ3 ηη(;Γ»ιίο- 
ηοιη ; ςιιίλ, ουπι είηΐ ςοαπί ίη 03Γ00Γ3ΐίΚ)υ8 οιΐΒίοιΙϋβ, 
οοιηρβϋίϋυΒςυο 61 8υρρΙίοϋ8 (ΐ£ΐ6ηΐί, η5 ϋβ εϋιιοΓι 
•ό {πιιηοΓΐ3ΐ6πι ]ιιοαη(1ί88ίιη3ΐηςυ6 νίιαπι ΐΓ3η8ηι1- 

{Γ8ΙΙΙ, 61 608 0608 ρ3Γ6(ΐΓ08 8Ί1)ί Οθη8ΐΊ(υίΐ, 86(118 

λΐίοβ ςυί(]6ηι 3ΐΐίθΓΐ8, βΐίοβ 3υΐ6πι ίηίβποΓίδ, ]υχΐ3 
υηίυ8ηιι]ιΐ8(]υβ 06Γΐ:ιπιίηυηι πιοηβυΓβηι, ()ί£ΐπΐ3ΐ6 γ6- 
ιηυη6Γηη8• 

Υοππη ρ6ΓΤ6Γ8ί Ι)οη)ΐη68, νοΙυρΐ3ΐΐ8 νοίΟΓπο οΙ)Γυιί, 
ηυαβί ^ΓΕνίοΓΟ ροΐιι ρ6Γ Ιοΐ3ΐιι νίΐβπι ίη6ΐ)Π3ΐΙ, ρΓο 
ίιιιιηΑΓ0680ί1>ίϋ ρπιΐο Ιιυηο 03Γ06Γ6ηι Ιι»1>6ΐιΙ η6ςυ6 
νΙηοιιΐ3 (1ί88ο1νΙ ουρίυηΐ, (ΐυίρρ6 ςυί ιηΠιπ* Ιιχο 
•ιιρ6Γηί8 ρπ6ροη3ΐι1. Μίΐιί 3υΐοιη Π6<ιυ6 ά^ Ιιί8 η6ςυ6 ΑΡ08Τ0ϋΙ 6λΐχνΐ 

γ6ρουσ(ςι της άνατολιχής Έχχληφ^ας; 01 δλ φΟασάν- 
τωνήβούλοντο παρ*έχατέροιν έχάτβροι το?ν γενοΐν, 
τοΟς άριστους εαυτών ξυνηγ^ρους Ιλ^μενοκ χαΐ τού- 
τον Ενα τούτων προβ^λοντο, Κα\ δσα μέν ιίττλν, οσα 
64 ξυνεγράψατο ίν τε τ^ Ιερδ έχβίνυ καιθειοτάτη (12) 
ξυνόδψ ίν τε 4λλ|ΐ '^Ά "^ήί Ιταλίας, ή ιθοντο μέν χα\ 
0901 τότε παρήσαν έχε?, {νθοντο βέ αύ, χα\ οΤς έμέ* 
λησβ των μετά ταΟτα γεγενημένων, αίσθήαονται βΐ 
χα\ νυν οΐ βουλόμενοκ, (ξδν πολλούς τβ χα\ χαλους 
λόγους άναλαβύντας βιεξελθεΤν του άνδ^^ς. 

^'ύ πόσοι σε τότε δ(ά θαύματος ήγον ! πόσοι δι& 
σέ τ^ γένος έμακάρισαν τΐ ήμέτερον Ι πόσοι τδν εύ- 
τεχνότατόν σου πατέρα χα\ εύδαιμόνισαν χαΐ έπήνε^ 
σαν Ι πόσοι ΔοσιΟέιο τψ θειοτάτίρ τής περί σ^ χηδε- 
μονίας ένεχεν ηΟξαντο τά βελτίω Ι διά τοι ναυτα 
χα\ Ετι πλείω γε τούτων χα\ τψ του χαρδηνάλβος 
σέ "Ρωμαίοι τβτιμήκεσαν άξιώματι, καΐ έτι γβ τφ 
του πατριάρχου της μιχρψ πρόσθεν, οΓμοι ! βασιλευ- 
ούιης (Ιδ) των πόλεων. Πρδς δέ γ' έπ\ τούτοις χα\ 
Αξιος έχρίΟης (14)της4χρας χα\ θεία; τών Τω- 
μαίων Ιεραρχίας, χα\ μέντοι χαΐ γένοιο &ν, εΐ μή 
του γένους ήμων ή χαχοπραγία έχίϋλυσε • μοϋ.λον β* 
6 του θεοΰ πχνδερχέστατος όφΟαλμδς &).λχ τχμκυό* 
μένος, ών γνώσις Ανθρώπων αίσθέσθαι ου δύναται• 

Τοιούτον δλ δντα χα\ τηλικοΰτον έχ τούδε τοΰ 
φθαρτού βίου χα\ (Ι*)) έπιχήρου ές άκήρατον χα\ 
ΛφΟαρτον μετέστησεν ό θεί)ς τϊ) φύιει παραχωρή- 
σαντα, ώ; ούκ αξίων δντων ημών, τοσούτου χ4).λους 
άπολαύειν μέχρι πολλοΰ. 

ΟΓσθα μέν οδν, ώ έταιρότατοι Ανδρες, ώς οΐ πλεί- 
στοι γε των άνθρ όπων ουδέ μίαν όδύνην έπιπονωτέ- 
ραν ηγούνται της άγούσης έπ\ τ^.ν θάνατον • έγώ δΐ 
ούδ: μίαν ηγούμαι χρείττω γε ήοονήν των ανθρώ- 
πων τοις άγαθοίς της του βίου τούδε απαλλαγή;. 
"Οτι γε εν φρουραΓς δντε; χαι πέδχις χα\ τιμωρίαι; 
ώς Ιν δεσμωτηρί(|), τών τοιούτων άπαλλαγέντες, εις 
άΟάνατον βίον χα\ τερπνότατον μεταβαίνουσι, χαΐ δ 
Θε6ς (16) παρέδρους έαυτφ τςοιείταιδι* &ρ«τήν, χώ• 
ρας τβ τους μίν άμε (νονός, τους δέ έλάττονος άξιων, 
χατά τ6 μέτρον έχάστφ του αγωνίσματος. 

01 δέ μοχθηροί τών ανθρώπων, ύ*/ ηδονής χαρω- 
θέντβ;, ώ; άν Οπ* Ισχυρότερου πόματος κατεχόμενοι 
δ«' δλου του βίου, άκήρατον ώσπερ λειμώνα τόδε 
ηγούνται τ6 δεσμώτη ριον, χα\ τήν λύσιν τών δασμών 
ου προσίενται, &τε τά τήδε έλόμενοι τών έχεΙ. Έμο\ (12) δγηοιίυιη Ρ6ΓΓ3Π6ηβ6ΐη 8ί{τπίίΙο:ι(, 3. 1438, 
ό. 6 ΟοΙοϋΓ. 3ΐ> Ειΐ|;6ΐιίο IV €0βρΐ3ΐη, &ηηο 1459 

ρ08ΐ 868ϋίθη6ΙΠ XVI. Ρ1θΓ6ΐΐΐί3ΐ1Ι Ιπ<η8ΐ3ΐ9ΐιη. 0υο3 
Ηί8ΐ. Βγζ. 03ρ. 31, ρ. 118 8«>χι. Ιιι 8688ίθη6 ρΠΙΠΑ 
Ββ883Π!•ιιίΗ π^οσ'^ώνημα (Ιβ υηϊοηο ίπουηίΐ3 {\ιά. 
Ρ3ϋΓΐο. Χ, ρ. 40:2, Ι), ϊιι 3ΐΐ3 (]υ3(ΐ3ΐη ρ]υ8(Ι«η) ογ31ϊο 
ΟΰουπΊΐ ά^ ΗπΊοηβ. (ΟοηΓ. ίιΐοη) ρ. 40^,2). Γ6Γ:ίιΐ6ΐ 

Ιηιο (|•ΙΟ(1ΙΙ0 ίΙΙ ι Βΐΐ88:ΐΐίυΐΐί8 6ρί8ΐθΐ3, (16 (]113 Ρ3ΐ)Γ. 

ΐΐ>. π. 6. ΓοπΓ. (1β ΙκΜ'. Οοηοίΐ. ί,αύΐίβί δνη. Ηι8(ογ. 
Οοηοίΐ. Ρ»«ί8. 1601, 4. ΟοιιοΊΙ. ϋοΙΙ. ΙαΙ^ίεί 3. 167^ 
λΙ>80ΐ. Τοπ. λΙΙΙ, 1, ^85, €1 Ηατάκίηι (Ρ»γ. 1715, 
•ΙΜΟΙ.), IX. 1. 

(13) Ουη8ΐ.•ΐιΐίιιορπ1ίί. βχσιλ\ς τών πόλεων 86Χθοη- 1168 3 Ογχοιη 3ρρ6ΐΐ3ΐυΓ. Υίιΐ. Κί€βία$ Ίϊί Αΐΐ'χίο 
ΜϋΓζυΩο. ΝίΰβρΗ. (Ια11ι»1α$ ρΓχΓαΙ. €οη$ΐαηι. Μα- 
ιιακίι Αηη3ΐ. ρ38$ίιη. 

(14) ΚαΙυηΐϋ ρυ8ΐ Ρίιιιη II, 3ηηα 1401, (Ι. 14 
Αη|;.) (ΙβΓυηοΐυπι, ροπιϊΓύχ ηιαχΐπιυβ 6ΐ3ΐ, ηΊ>ί ρϋ- 
Γυιη οΓίΐ(:ΐο83, υΐ αίυηΐ, Νίοοίαί ΡϋΐΌΐΐί »4ΐιιιί8>ΐ0'* 
Ιΐ3ΐΐ8 8πί ηιθΓυ8Ίΐ3ΐ6 οαΐ'(11π3ϋιιπ) 3ηίΜΐο8 α 86 αϋο- 

ΙΙ»886Ι, χ, ρ. 401. 

(Ιο) Υία. Ρί!>€ΐι•-ΓΊ V. ΓΙ. 1η(1. 3(1 ^Οδοΐι. 0ί3ΐ. 

(10) Νοιί8ι>ίιιιυΝ Ίΐίϋ 0Γί6ηΙί8πΐ08 παρεδρί^ Ιιοιιο• 
ΓΑΐκΓι' Ηΐιιίοο8. Ι Κβ^. II, 19. ΙΙοηΓ. οΐ Ο , Μ3ϋ1ι. 
ΧΧ11, 4^, ίιιιρΓίΠΐίθ ΚηαρρΗ V, (\, Ργο^γ. (1ϋ(.1ιπ»10 
3(1 ιΐ6χ1ΐ3ΐιι ϋοι δί'^οηίο.ΙΙαΙϋΟ 17ϋ0, 4. Τ.ΑυθΑΤ10 ΡϋΝΕΒαΐδ ΒΕδδΑΗΙΟΝΙδ. Οίχκνιι 

€λ νυν ού «βρί τούτ»ν» ού^ ηδρ\ των τοιούτων, Α 
Ι^γος• *Αλλ* οΐ των τ9}δ« τάχιίσβ προε{λοντο, οΤς γκ» 
εΙ μή χα\ βλάβος (17) ?|ν μάλιστα έν τφ αυτών 
χρίίττονι, μυριάχις &ν τοΰ σώματος άικλύθησαν, ές^ 
ρίον χα\ χώρον Ο&ι^τατον βιωσόμβνοι• Τούτο δ* ουχ 
4ν τις Ιζήτηαε τίιν αρχήν, >1 μί^ τ6 έν ήμΐν χρείτ- 
τον άΟάνατον ύπελάμβανβν. 

*07ΐ 6έ τ6 έν ήμ?ν χρεΓττόν τε χαι θει<5τερον μετά 
τ^,ν τοΰ βίου τούδε απαλλαγή ν &θάνατον διαμένει, 
πολλοΖς τβ Αλλοκς δια μαχρών δεδήλωται λόγων, χα\ 
ημών τοισδε οΓομαι ώς ούχ &δηλον ίσται, τοΙς γε 
βραχέσι χα\ πένησι. Πρώτον μέν δή , δτι άρχαι^τα- 
τον τ6 δόγμα τούτο χα\ πολυΟρύλλητον, ούχ δτι τοις 
ΊΓολλοΓς χα\ άδοχίμοις τών τε παλαιοτέρων τών τε 
νεωτέρων γενών, άλλ<3^ χα\ τοΖς πλείστοις χα\ εύδοχι- 
μωτάτοιςτών ύπό ήλιον. ΟΤς. ει μή τοϋτό γε δοχ'^υν 
?,ν, οΟτ*άν τους διχαίως τ9]δε χα\ όσ(ως βεβ'.ωχότας, 
έπειδάν άποθάνωβιν, ές Ήλύσιον πεδίον άπΐ'^ντας 
οΙχεΓν έν πάση ιυδαιμονίςι λύπης έχτλς χαΐ χαχών 
αμιάντων έδόξαζον, οΟτε τοΓς οίχομένοις θεραπείας 
προσέφερον, οΟτ' άλλο γε ότιουν έδρων &ν τών οσα 
τοΙς άπογενομένοις ξυμφέρειν νομίζουσιν.; 

Έπειτα ε Ι μή τοϋτό γε Ι^ν ούτως ?χον, οΟτ' άν τις 
τοΟ θείου τι νενομίχοι, ο&τ* &ν αίτιας ξυνείη, χα\ 
μέντοι ουτ' απειρίας οΟτ' έφίοιτο της άϊδιδτητος. 
Τούτο δέ δήλον τοΓς έχ του πιντδς αίώνος γεννωμέ- 
'/οις τε αμα χα\ οίχομένοις άνθρωποι;. Ή ψυχή &ρα 
άΟάνατον χα\ άΐδιον. 

Έτι, ούδον τών δντων αύτ6 έαυτ^ φαίνεται δ:α- 
φθεΤρον αύθαίρετον. Τών δ" ανθρώπων ε1σ\ν οί εαυ- 
τούς άποχτιννύουσί τε χα\ διαφΟείρουσι. Δήλον, δτι 
άθάνατον ή ψυχή. Εί γάρ μή, ούχ αν δ άνθρωπος 
Ιχών είναι ώρμα έπ\ τδν Γδιον δλεΟρον. Νυν δέ τοΟτο 
£ρ^, είδώς, δτι τδ χυριώτατον αύτοΟ Χ2\ δ δή αύτδς 
έτΕίν, ούχ δπως δτι ξυνίσταταί τε χαι διασώζεται, 
άλλα Χ2\ πρ^ς άμείνοσι τών τζδε διατριβαΐς άπο^• 
^αγ^ν ήδη γίνεται. 

Έτι π^ν τδ μή ύπο της ίδίας χαχίας φθειρόμενον 
άφθαρτδν έστιν. Ή δ& ψυχή ΰπδ της Ιδίας χαχίας 
<.ύ φΟείρετα: * ψυχής δέ χαχία δε.λία, φθόνος, άχο- 
}ασία, χα\ άλλα δσα τυγχάνουσι τοιαύτα δνια. 
Άφθαρτον (18) άρα ή ψυχή χα\ άθάνατον. 

Έτι πάν τδ αύτοχίνητον άε\ χινητδν, τδ δέ άε\ 
χ'.νητίν άπαυστον, τδ δ^ άπαυστον άτελεύτητον, τδ 
Ζϊ άτελεύτητον άθάνατον. Ί1 δλ Ψ'^χή τοιούτον. 
Άθάνατον άρα χαΐ άτελεύτητον, χα\ έχ τούτου δέ 
δτ-,λον έτι. Πολλο\ γάρ τών ύπεχχωρούντων τοΰ τΨ^Ζζ 
βίου έν αυτών αύτ9) γε τ{ τελευτ|| πολλών θανάτους 
ώοΐ7μενο>ς προλέγουσιν, ού τών έν τ{ αύτϊ) πόλε ι 
μίνον, άλλα χιΐ τών πό^(5ω πη οίχομένων. Έγωγε 
τούτ* ειόον αύτυϊν ύφΟαλμοΙν χα\ άλλων λεγόντων 
ήχουσα γεγονός. Ούχ άν οΰν θάνατον άλλων ούτε 
προύγίνωσχόν ούτε προύλεγον, εί μή τ^ προ-ίψΕΐ γε 
*^*ί Ψ'Χήί αθανάτου τε ούσης χαΐ α1ε\ ϊοΰτο έ-ι- »ιχνιπ 

(Ιβ Ιΐι1ί1)ΐΐ5 681 ββΓίηο. 86(1 <ιυί ρΓβΒ ΙβΓΓβηίβ €<Βΐβ•ΐί« 
ρΓΧ6ΐβ{;βΓυηΐ, ηίκΊ ιΜ 6ΐΙ•ιη ίη 63 βαΙ ραηβ ςα» 
ροΓιοΓ 651 ηαχίηιο ββββΐ «Ιαπιοβηΐο, ββχοβηΐΐθΐ 8680 

ΡΓΓ0Γ6 6X018561)1, όίνίηίδβίπίλΐη ΥΙΙβίη 61 86<ΐ6ΐη 80Γ- 

ΙίΐϋΓΐ. Ηοΰ ΑΐιΙβηι α ρπηαρΊο ουΙΙυ8 ίη(ΐυΐ8ίνί886ΐ9 
ηΐ8ί 6886 Ί:ηιηοΓΐ3ΐ6 Ιϋ (Iι10^ ίη ηο1)ΐ8 681 ρΓΧΰίρααια 

6Χί8ΐΐηΐ«Γ6ΐ. 

ΡοΓΓΟ ιηβΙίΟΓβιη ϋίνίηίθΓβιη(]υ6 ηοδίΗ ρ)ΐΐ6ΐ!ΐ ίιη- 
ηιοη»ΐ6ΐη ρ6Γπι3Ι)6Γ6, 61 3 ιηυΐιίδ 8ΐϋ8 ρ6Γ Ιοιι^β 
Γ8ϋθ€ίη8ΐίοη68 ϋ6ΐηοη8ΐΓ•Ιιιιη 68ΐ, 61 ρ6Γ Ηα866 ηο« 

81Γ38, Υ)Γ6ν68 Πθ6Κ 6ΐ 6ί^61Ι88 ΙΐηΟιΙ ίη6νί(ΐ6η8 ίΟΓΟ 

8Γΐ)ίΐΓ0Γ. Ρηιηυιη (|αί4]6ηΐ9 ςιιία 3ηΓι<ιη!88ίιηιιπι 681, 
Κιοο ί)οςιη& 6( ιηιιΙΙΟΓυίη ογ6 Γ6ΐ6ΐ)Γ3ΐΐ88ίιηαιη , ηοη 
βοΐιιιη 3ρυ(1 νυ1|[απα 61 ί|[ηοΙιίΙί3, 8Ίυ6 Τ6ΐθ8ΐίθΓ&• 
8ίν6 Γ666ηΐίθΓ3 Ι^οπιίηυπι |;6η6Γ8• 86ΐ) 6ΐ 8ρυι1 638 
Ι;€ηΐ68 (|ΐι» 8υΙ) 8θΐ6 8υηΐ ρΙυπηΐ38 6ΐ Ι3»(ΐ3ΐί88ίηΐ38• 

0υίΙ)Ι18 Πί8ί ίϋ 65861 ρ6Γ8υ3!»ί.^8ίΐ1ΐυΐΙΙ, η6(|υ6 608 ηιιΐ 

]υ8ΐ6 61 53ηοΐ6 ▼ίχ6ΓαηΙ, ρθ8ΐ οΐΜΐυιη ίη Ε1^8ΐθ8 
63ΐηρο8 3ΐ)6υηΐ68, Ιη οηηίπιοιίλ ί6ΓιοΊΐ3ΐ6 άοΙΟΓΪ• 
ιυ3ΐθΓυιηΓ]υ6 οιηηίυιη 866υΓ08 1ΐ3ΐ>ίΐ3Γβ ορίηηΓ6ΐιΙιΐΓ, 
ηοηυβ (ΙβΓιιηοΙίβ 3(11Γι1>6Γ6ηΙ ο1)8β(|υί8, η60 ςιιίιΙ- 
ηιΐ3ΐη 3ΐίιΐ(Ι 60Γαπι ηυ« ιηοηυί8 οοηίβΓΓβ 3γ1)Ι<« 
ΐΓαΓ6πΐυΓ. 

Οβίηϋβ, ηίδί ίΐ3 86 γ68 Ι)3ΐ)6Γ6ΐ, ηη]1(ΐ8 ςαί(1ςυ3ΐη 
ιΐίνίηί 6χί5ΐίιη»Γ6ΐ, η6ςιΐ6 03υ83ΐη ίηΐ6ΐ1ί26Γ6ΐ, ΐ(ί60(|ΐιο 

1160 ίη0πΊ(3ΐί8 η66 Χΐ6Γηί(3Γΐ8 ()68ΐ(ΐ6ηθ 3Γϋ€6Γ6ΐυΓ. 

ΙΙοε 3υΐ6ΐη 6\Ίιΐ6η8 οπιηί1)υ8 (μιί ιιη(|υ3ηι 6Χ οιηηί 
?βνο ηαΐί 5υηΐ οι ίηΐβΓίοΓπηΐ Ι)θΐηϊπί1)υ8. Ιιηιηοη3ΐί3 

6Γ£0 61 ϋΟΙΙΐρίΐϋΓηα 651 31)10)3. 

ΡΓΦ(ΓΓβ3 ιπιΙΙιιπ) γκΙβ38 60Γυιη ςυ» 8υηΙ 86ίρβυιιι 
ηΙίΓΟ ίηΐοπιη6Γ6. Ρογγο 6χ Ι)0ΐηίηίΙ>υ8 8ΐιιι( ςιιί 8ΐΜ 
Ιρ5Ί ιηηιιιΐ8 ΊηΓβΓυπΙ 61 ιυοη6ΐη ορρ6ΐυηΙ. Ρ3(61 ίαι• 
ιηοΓΐ3ΐϋΐη 0556 3ΐΓηη3ΐη ; βΐη ιηίηυ8, Ιιοηο ηαικιυαηι 
ρΓορηυιη ίη ίηΙΟΓίίπηι 1ίΙ)6η8 ίΓΓα6Γ6(. Ναηο ηυΐοηι 
Ιιοο Γ3€ίΐ, δοίοηδ 1(1 ηυοϋ ίη 86 ρΓ36θίρυυιη 651. ίηιο 

\ά (]υθ(] 651 ίρ86, ηοη 8θ1αΠ) 00η8ΐ3Γ6 6ΐρ6ΓΠ1ΛΠ6Γ6, 

80(1 3(1 ηΐ6ΓιθΓ68 ςυ3πι ηιιβΒ Ιιίο 5ηηΙ 86(168, 3ΐ)Γυρΐο 
νίηουΐυ,ίαηι ΐΓ3η8Π)63Γ6. 

Ιηι^ιιροΓ ίί οιΐιη6 (]πο(1 ρ6Γ ρΓορηιιιη ν'ιΓιυιπ ηοη 
(ΙίδδοΙνίΐϋΡ ίηοθΓΠ«ρΓιΙ)ϋβ 6δΙ; 3ΐίΐϋί 3ΐΓιηια ρ(»Ρ 
ρΓορπυηι νΊΓιιηη ηοη (ΐίδδοΙνίΐιΐΓ : ροΓΡο νίΐΐηιπ ο>1 
3ΐΓπηχ ΓηηίιΙΐΐ:ΐ8, ίιινίιΙΙ:ι, Ιίϊδθίνί:ι οΐ ο.τΙογλ «;πα:Ι11)€ΐ 
Ιιΐφίδπιονϋ ; Ίηοοιτιΐ|»1ϋ»ί1ί8 ιμ^;•» :»Γ«Ίηΐ3 οΐ ΙηιηοΓ- 
ΐαΐΗ. 

Αιΐΐπίο ;ϋΐΙ€ΐ» οιπιη: (|«ϋ><1 ί^ϋϊμ^ΜΙΗ ηΐ(>ν<•1 ί^ι^ιηρΰΓ 

πιον6ΐυΓ2;.(|υοί1 νοΓΟ δοπιρορ ηΐονοΙιΐΓ ίηοίΐιιίοπιιη 
681 ; ροΓΓΟ ίΓΓΟφποίηηι Πηίδ οχρϋΓδ ; ηυοιΐ βιιΐβιη 
ΓιηΙδοχροΓδ, ΊηιηιΟΓίαΙο. Ρογγο Ιηΐίδ 6ΗΙ «ηηη». Ι(η• 

Π)0Γΐ3ΐβη) ΊβίΐϋΓ 61 Γΐΐιίβ 6Χρ6Γΐ6ηΐ 6550 «!Γΐ3ηΐ ('Χ Ιΐ06 

ρηίοΐ, ηποιΐ πκιΐΐΐ οοΓϋηι (|ΐιί Ιη βο δπηΐ ηΐ οχ Ιι:ιο 
νίΐ3 (1οοθ(Ιαηΐ, ίρδο ίη οχίΐυ , ()(Τιιιίΐα5 πιμΙιοπιπι 
ηιοΓίο^ρπΓΐΙΙουΐιΙηοη οογομι ΐαηΐυιηπιοιίοίμιί ο:ι•Ι(?ηι 
ίη υιϋιβ δοιΐ οΐ ςπί ρΓοουΙ Γβίο Γηη^ηηΐυΓ. Ε|;ο Γ6η6 
1(1 ίρ5ί5:«ίηΓΐ5 οιαΓίδ νίιΐί βΐ 6Χ «ΓιοΓυηι οπ) ίιχο ονβ- 
ηΙδΝβ απ(]ϊνί. ΥΐΐΓπηι ηιοΠοηα 3ΐΙθΓηηι η6(|ΐΐ6 ρπβΒ- 
ηο>ϋ•'π'Μΐ ΐίΐ'ΊΠί» ρην.ΙίοίΤΡπΐ ηΊ«ί ροΓ ρΓΛ•νί«ϊ|οηοηι (Π) Τ^ β••:^ο: 01 ή βλάΟη. ΓοΠιιχ, V, 50. (18) ΟμιΓ. Ρ1.ι!οιΐ. Γΐι.οΙο,οΐ ΟίοοίΌ Τιιβο. Ι, «3. ααηχ ΙΟΑΝΝ. λΙΛ. ΡΑΒΚΚΙΙ 

ηΙιηβΒ ηυ» ΙιηιηοηιΗβ 6•Ι Ιϋςυβ ββιηρθΓ ίηςυίπΐ ρ«Γ 
68 βι ςιι» ρΐΌνίάβΙ, 61 ςηχ 9ί%\ΐ, 61 ςυ» ουρίΐ 6Ι 
ςυί5υ5 3ΐ)βΓιπ6ΐ. 

Ει Ηχο ίΐιιΙ()6νη, ο «ιηΐεί , ίη ρΓΦδοηΐι βαΐίβ δίηΐ 
ηοΙ)ί8, ςιΐ'ρρβ ςυ! ββηηοηυηι ίηορία βΐ ΙιιιηηίΠΐ&ΐβ 
άίνΐηίββίιηο ?ίΓ0 ϋυοίφΐβ ηοβίΓΟ ιηβΠυβ (;Γ3ΐί38 Γβ- 
ίβπτβ ΐ!θη ρο^βίιηα!), 61 ηΐιοδ ηονεπιηυβ Ιοη^β ρηΐ- 
€ΐΐηθΓ€8 11081 Γ3 Γΐΐη6ΐ)Γ68 ΟΓ3ΐΐθη68 6ΐ €ρί(;Γ&ιηιη»ΐ3 
€θΐηρο8υί886, ηΐ]08€υιΐ(]υ6 ΰίΓΟίιιηίβηδ ΙιοπογαΙμιΙ, 
0ΐηηί(;6ΐιί8ςα6 οριίπιίβ βΐ ιη3^ηΊϋε6ηΓΐ88ί(ηί3 οιιιηιι- 
Ιλίιαΐ 1>«ηοβ€ϋ8. Υοβ βιιΐβιη, ίιΐ8ρβ€(ίδ οηΡίβΓίβ νίΓί 
νΐπυΐ'ώυβ, ιηοηιθΓ68ςπβ ίρδίιιη νιτ^κ (Ιίνίΐιχηιΐϋ 89- 

ρΐβηΐίχ 6Χ6Πφΐ3Γ 6Χ8ΐίΐί8$6, 1)63ΐΐ1ΐη Γ(ΐϋς'ί5δίπΐυΐη(]1Ι6 

ΑΓΐ)ίΐΓ3η οροΓίβΙ : Οβυιη νοΓΟ οπιηί» ρβΓνίϋεηίρηι 
€08 Ηοιη'ιηβδ ηιΓι ρτx^\Λτβ 61 καποΐι» νίχοπηιΐ, Ίιιιογ 
Ι|υ08 ιιηυ8 βΓ3ΐ6ΐ Ιιίο ηΟδΙβΓ Γ^ηίΟΓ Ιιοηιΐί^, Γΰΐΐ^ίοδίΐδ, 
'ϋ>6Γ3ΐί8, ΐ6ΐΐφ6Γ3η3, ίιιΐβΙΙίςΰΐΐι'ί;, ιηΜςπαηίιηπ^ , 61 
Ιιοο εοΓίβ ίρβιιιη 8<ή€η8 ({υίδ δίι νίΓ βοη^ιι ρΓ;χ^ϋίΐυ8 
Ι)ε3ΐυ8ςιΐ6, Ιιοδ, ίηςυ3πι, (ΐιιί ΐαΐϋδ ^υτιΐ δοπιροΓ ρΓΟ- 

ρΠΑΐη 111 ϋΟίηΐΙΙΗ 3(1 86 0ν00;ΐΓ'£?, «•Ιι]ΙΙ6ΐΙΙ Οΐ) νΊΓΐυΙ(*8 

(ϋΙεχ6πΙ 6ΐιηι Ί\\\^ οοιιιιιιοι'βγΊ ]ιιΙ)ϋΓ6 εΐ οοηγίν3ΐιι 
ί3€ΐιιιη νίιιυιη 1>ί56Γ0 ιιβοΐϋΓϋ ϋΐ 3πι1)ΐΌ^ί:ι 8ΐΐ3νί;ΐδ, 
ςιιθ(] ηονυπι οαιη ΩϋβΙίϋιι^ ί^ο Ι)ίΐΜΐιιηιιη ιΙίςοίρπΗδ 
ΐυΪΒ ροΙΠοίΙιΐδ οδΐ ίη ρπιηο ΊΠο δΐιο ϋΐ ρηΙιΙΐΟΓπηιο 
οι ]η8Γΐ8Μΐιιο ΓΓ|[ηο, ηυοϋ Ί3ΐιι]3ηι Ιιίδ ηα'ι (Ιί{;ιιί δυηΐ 
δροηϋβο, 6χ ϋδ ηεηιρβ ηηββ ιιο1)ί8 ^ί|$ηίβε3νίΙ ηιιι 
ΓυΐυΓ3 ρΓχνίϋβΐ Οειίδ. ()9) ΜίΓ6 Ιΐ06 δοηβΐ, υΙ)ΐ ϋβ ρΓίιηο ϋΐ ρηΙοΙιβπΊΐιιο 
]υ8ΐί88ίιιιοςυβ τβ^ηο 6ΐ άβ ΙίϋϋΙΐϋυδ δΰπιιο 031. Ιΐ3 

Ι|ΐί8€6ΙΐΙ ϋΐί 83εΓ3 ρΓΟίβΙΐίδ Ι ΟΧΙι 

ζητούσης, οΤς τβ προνοβΓ, οΤς τι βρ$, ων τι έφίεται» 
ών τε άπέχεται. 

Κα\ ταύτα μέν, ώ φΓ/.οι Ανδρες, {χανά γβ έν τφ 
παρίντι, ώ; τϊ) «ενί^ των λόγων χα\ ταπεινότητα 
βέλτκον τω θειοτάτψ άνδρ\ χα\ ημών ήγεμόνι μή δυ- 
νάμενοι; άντιχαρίσασΟζι, δπότε χα\ Αλλους είβόσι 
πολλω τοι κάλλιον ημών επιταφίους ξυνΟέντας χαΐ 
επιγράμματα, δσους περιών έτίμα χα\ ευεργετεί 
παντοίοις τε άγαθοΤς χα\ πολυτελέα'.ν. *νμδ1ς βλ, 
τάς τε &λλας έπισχοποΰντας τοΰ άνδρας Αρετάς, χαΐ 
βτι θείας χα\ αληθούς σωφροαύνης είχών έτύγχανεν 
ών, έχεΤνον μίν ως μαχάριον ήγεΐαθαι χρή χα\ βύ<- 
βαίμονα * τ6ν δλ πάντ" Ιφορώντα Ηεδν, τους χαλώς 
χα\ όαίως τών ανθρώπων ρεβιο)χότα^, ών εΤς ήν χα\ 
οΙΙτος δ ημέτερο; χηδεμών αγαθές, θεονεβής, ελευ- 
θέριος, σώφρων, συνετδς, μεγαλδφρων, χα\ αύτόγβ 
τούτο εΐοώς, όστις τέ έστιν δ νουν βχων χα\ εύδα{- 
μων άνήρ, τους δή τοιούτου; άε\ χαλείν γε παρ' 
εαυτόν ϊς τ6ν Γδιον οίκον καΐ ου δν έρατθείη ταίς 
άρίταϊ;, τούτον έχείσε μένειν κιλεύειν, κα\ σαμπό- 
την ποιεΤσΟαι τοΰ (19) ύπ^ρ νέχταρ οίνου χα\ άμ- 
βροσίαν, δν πιειν καινών τοϊ; μαΟηταίς αύτοΰ συν 
τοϊ; πιστοί; έπηγγείλατο έν τη πρωτίστη χα\ καλ- 
λίστη κα\ διχαιοτ&τη αύτου βασιλείς • ήν δσον ούχ^ 
ήδη (20) τοις άςίοις παρεγγυώμαι, έξ ών ήμίν γβ τ6 
θ Γον έπχσημήνατο, τά μέλλοντα προορώμενο;• 

(ίΟ) "Οσον ουκ ήδη, ]αιη ]3ηίΐ. ϋοιιΓ. \Ίρ6Τ. <1β 
Ιϋϊοΐ. ρη^. 131, οιΙ. Ζι:υιι. ΤΟΑΝ. ΑΙΒΕΚΤΙ ΡΑΒΚΙ€ΙΙ 

ΙΠί ΒΕΙδΙδ^ΑΚΙΟΙΙίΕΜ 

ΝΟΤΙΤΙΑ ΗϊδΤΟΚΙΟΑ ΕΤ ΒΙΒΙ,ΙΟαΚΑΡΗΙΟΑ, 

ί(Βί1>1ίο11ι. 6绀. Ιοη. ΧΙ» εοιη βυρρίβοιβηΐίβ ΗβΓίββϋ.) Β6883γ1οοι8 (β), υιγΙ ιη«ς;ηΐ 31(]Π6 6Γυ(]ίΓΐ!)8Ίιιιί, ΐ3ΐΐ(1βδ ϋίρη» ΟΓΑΐίοηο ρβΓδοοηίαδ 6δΙ ϋηρίΊ&ΐΑ Ρΐ3ΐίη3, 
ςιΐ8Β 3ριΐ(1 Βζονίηιη 3(1 3. ϋ72, η. 51-58, Ιβ^ίΐυΓ (Ι). ΜιΙΓι ίη ρΓα^δοηΐί 83ΐί8 6$1 ιιοΐ3δ8(ϊ, ηυοϋ ίΙΙβ ρ3(ΓΪ3 
ΤΓ3ρ6ζυηΐίυ8 6( ιηοη3εΙιυ8 οηΐίηίδ 8. ΒβδίΙίί 61 βΓοΙιίορίδοορυδ Νίεχηυβ βΓχοίΐιηιιβ ΕοΓίοδίχ 3ΐιΐ?α ρΓο- 
ηΐ3ΐ•Ιιυδ, ρηπίϋηι βίικίίο €οη€ί1ί3ΐιϋί, ϋβίικίρ, υΙΓι Ιιοο ηοη ν'κΐβΐ δυοεβϋοΓΟ, 1•3ΐίη3 (1οςπιηΐ3 ΑΐΙνβΓδίΐδ Ογφ- 
003 8008 (ΙβΓβικΙβηιΙο Βοιη3η3δ ρηηοδ δίΓβηυβ οΐ οοπδίβηΙΟΓ δ6οΐ3ΐιΐδ Γυίΐ, δπιηιηοΒίΐιιβ 3ΐ) Ιιίδ ΐυΙΊΐ Ιιοηο- 
κ*8, ριΐιηυδ ΟηΰποΓυιη ίιιΐΟΓ οηπΙίη3ΐ68 εοορίλίπδ, ». 1459, ηϋ Ειΐ£;οιηο IV, 61» Ρίο II ρα(π3Γο1ΐ26 €ροΙί• 
131)1 οηίΑΐυδ ιΐΐυΐο 3ηιιο 1465 (6Κ ΕρΙκΓΟριΐδ ρΓ%ΐ€Γ63 Τιΐδεη1;ιηιΐδ εοιίδΐίΐιιΐπδ, ΓυΙιιηΐδ βΐίηιη ροδί Ρίιιηι 
Π, 3ΐιηο 14(>4 (Ιί'Γυηείιιιη, ροπίίΓϋχ ιηβχίιηυδ, ηίδί ραπιιυ οΐΓΐίΊθ>(3, υι 3ίπηΐ, Μίουΐαΐ ΡοΓΟίιί 3«1ηι1δδίυη3ΐί8 (α) 1)6 β(ΐδδ»ποη6 ρΓΦΐθΓ Βζονίπιη βι ΟΙοποιιιη 
η :ιγη:ι1ϋιιηι, βΐηηο ίη €3πϋπΑΐ ιιιιι Υίΐί!; 0ί36"οηΙιιιη 
ίη ρΓοηιρίυ 6δΐ €0Π8υΐ6(6 Ιο^ίκ βίο^ίβ, ΟκΙιΙίυηι 
§)€ ίαίρίοήδν» ηοη (€€1$$., Υ3πΠ3$ίυηι ΙΐΙίΓΟ ιν. 
Αηίΰίίοΐοτ, Ποτ€ηΐίη., ΒυΙΙϋΐΐϋ ΑοωΙ^ηι., Ιοιη. Ι, ρ. 
9; Βοί883Γ(1ί Ιιηαρίηα, Ιοηι. 1, ρ. 150. ΗβηιΐΓΰίοΙιϋ Ρωυί€€νι$ Βναικίβϋ, οίο. 

(6) Βζηνϊπδ αΐι, Ιιοο Ιαπηηι πδ^ο η. 1455, η ΝΙ- 
€θ1»ο Υ. δοιΙ η)3ΐαί δΓ^ηΙ Β:ιγη3)(1ιιηι βΐ 3Γ108, ςιιί 
Ιιοο 3(1 3. 1465 ΓοΓοπιηΐ. |Α(1(1. Ι,βοπ. ΑΙΙηΙ. |>β 
Εί€ΐ. ϋϋάά. €ΐ Οήβηΐ, €οη$€η$Η, οοΙ. 928; Ι^αιπΙ)ΐ*6• 
Οοιηηιβπ!., Υ, ρ. 565. Παπί..] (1) ΑΙ £χοΓ(ϋυ 61 Ιοείβ 1>6η« ιηαΐϋδ (ίοουΠβίΑ. Εοιτ. «Μ Ν0Τ1ΤΙΑ ΙΝ ΒΕ^δΑΒΙΟΝΈΜ οχιιΐ 

ΐυί ιηθΓθ»ίΐ•ΐ6 (α) «ΑΓάίπαϋαιη ϋίΓιηιοβ α &β &Ιί(;ιΐ9Μ6ΐ. Οΐβη) οϋϋι Βανβιιηββ 15 Νον. ϋ72, Γβϋιιζ 6 Οαΐ- 
ϋα, ίη ςυ&ηι « διχίοΙΥ Ιβ|[λ1η& ίυβΓ&Ι : ΙΙοΐ)ΐ96 αιΙ 53. ΑροβίοΙοβ δβριιΗυδ, υΙ)Ί α. 1466 νίνυβ βΐ βρίΓαιι» 
κίΐιί ΒηοηυιηβηΙιιιη ροβυοΓϋΙ. Υβΐ !η ριίΓρυΓίΐ ιηοΓΟβ βοιηρβΓ 6Γ3βευ3 Γβ(ίηαί8$6, ϋαΓίιαπιηϋβ ρΓοΙίχηιη (Ιβ- 
Γ3»£ Ιιιιιε 6Χ ιηοΓΟ (;ι•η1ί8 Ηοιηχ ββηιρΡΓ οΙ)]6θί»86 (ηυο«Ι ΰΠί^Ίββ €]υ3 βΐίαηι &ρυι1 Ι.»ιη1)6ε{ιΐίη ΐ68ΐ8ΐυΓ), 
βΐ ιίοιιιιιιη β]ιΐ5 ρβΙβηΒ αο τΐβιηβηι α&γΐυιη 5αρίοηΓι»ί Ογχοχ ρΓοΓηβ»^ ροδί οζρυςηαίαιη €ροΠη Γυίδί&ο, 
6γ£γΊ ίρ$ί (6) ο^ΙβϋηηΙ. Γαβκιο. 

Οιί Ιιοο βχίιηίο )ζΓαπιιιι:ι^ΐίοο, ΟΓαΐΟΓβ »€ ρΐιίΐοβορίιο αοπηιιβ Ρ1;ϋοηί$ (ΙβΓίΜΐβΟΓβ, η&ΐο 159Κ, ηιοΠυο 
1472, €0η&ηΐ3ΐααΓ ςυοφΐ6 €;ΐ8ΐιη. Οιιιΐίη. ίη ^ο^ηηι€ηί, άα 5Ν. «ιτΰ/.., Ιοηι. III, οοΐ. ϋϋ βίΐς., ρΓχείρυο 
(Ι6 «']ιι& ορρ. Ιιοηιιηςυβ €0(1(1. &ϋ :ι. ϋΙΟ ; Η. ΧΥΠαΠοπ. 61 Π. βοηιΐ5, ηιΓι ΑΥΐι.ιΠ. η&ΓΓ3Γιοη6ηι ρΓ3Β56Γ- 
Ιίιη άβ βοπρΓι» Βοββηηυηίβ ίΙΙοΓυηιςπβ οοιυ. ΰ^'^^^'® ειιρμίΰΐ Αυςοίφίο, ίη βρρβηιΙ. :ΐ(Ι Οανβί Η%%ί, ϋΐίετ. 
55. ηοΙ.^ ΐοιη. Π, ρ. 138 βς^ι• 6<Ι. Βα«$ίΙ., αιΐ α, 1-156. Νιο. Οοιηποη. Ρ2ρ3^ορηΙυ& ίη Ηηίονία €9/ηιηα$. 
Ρα ΟΓ., ιοηι. II, ϋ[)Γ. ιι, ο&ρ. 8, ρ. 471 •γ|(|.; Γγαπο. Πίοηγβ. 0»πΗΐ8:)ΐυ9 λ(1 βίαοοοηϋ ΒώΙίοίΗεΰαηι^ ρ. 
911 &(|ς. ; ]:)€. ΒπκΙιβΓ. ίη Ι1ί$1. €τΗ. ρΜΙα^, Ιοπι. 1Υ, ραπ. ιιι, ρα^;. 43 8(|(ΐ., βΐ ίη βρρβηϋ.β. νοί. ΥΙ, 
ρ. 686 8ς(|.; ΙΙυιηρΙΐΓ. ΙΙοιΙΙηβ 1>β ^^<7^^ι ι7/ιι«/γ. Π1>. ι, ε^ρ. 5, ρ. 136-177, ςπί θΓίληι Ι&ικίβδ, (ΐιιίΙ>υ$ 
ηηΙΓι ^υηι βΐ νίγυπι οΐ ηιοΠυυιη ΟΓηαηιηΐ, ρ. 156 (?οΙΙο)!ίΙ ; 1ΐΗηι1)€Γς6Γ. ίη Κατζαι ΝαΰΗποΙιίβη^ 6ΐο• 
ρβΓΐ, II, 1853&(|ς• — ΒοβηιβΓ. Ώβ άθ€ΐ'}$ ϋΓ(€€ί$, ρ. 56-101, (|υί ο]η8 (|ΐιοςιΐ6 ίιιίΑ^ίηύΐυ χπ ίηοΊ83ηι 
ρΓατηιί%ίΐ, &ϋϊςιΐ6 ρΙυΓ08, ηΗ0& Ι8ηϋ3ΐ 5.1X1118 Ιη Οηοηί, /ι/., ρ^η. ιι, ρ. 420 8ς.,8<ΐ3. 1439 ; (|ηίΙ}υ8 
ΐιΜ<8 5οηΓθ(?]^Ιι. υί*{. €€€ΐ. €Ι»ή»ΐ., ΐο:η. XXX, ρ. 165 8ΐΐ'|., 43:) ; Ιοιη. XXXII, ρ. 197, 25ο βςη., 340, 
343 ; Ιοπ). Χ Χ XI Υ, ρ. 391 βης. 61 423. ϋΙΐΓίβΙ. !^ο^». ^^^^ιη:ιηιI. ίη : ΟβίΰΙιίΰ/ιΐβ άοτ (Γ€ΐβ€η Κύηιΐβ πηά 
\νι$ί€Ηί€Η, ίη ίίαΐίβη, Ιοηι. 111, ραΠ. ιπ, ρ. 256 βηιΐ•, €( ρ. 208 ; «Ιο 6]π8 ηχα €υπι(^6θΓςίο ΤΓ&ρβζυηΐ•, 
Ρβηΐ. ΡυδβΙυηι ίη ϋαΐαΐ. οοάά, ίΛΰ, χν, ίηφΓ688• ίη ΒίΰΙ, ΜαρϋαΰεϋΗ. {ονη. Τ, ρ. 314 8η(ΐ. ΡυηβΙΐΓθηι Ιη 
βΊηι ΟΓβιίοηβηι €0Π8€πρ8ίΐ ΒΙίεΙι. Αρθ8ΐοϋϋ8, ηιι» 6Χ813ΐ Ρ-ΐΓίβ. ίη 1)11)1. ριιΙ)1. οοΊ. 745 (Ι). Ηοϋίη8 ρ. 155, 
οςίι^ηίΑΓβ ΐη(]ίΐ ΙιηιΙίβΓηοβ ΥεηοΙο^ 1ί);ηηηι εΓυοίβ, δβΓναΐΟΓίΒ εΐιπβΐί ΐηηίθ3Πΐ, ηΐίακηιιβ Γ€ΐίΓ[(Γι;ΐ8, 8 Βθ88η- 
τ\ηΏ6 8-1)ί ϋοπαΐ38• ΥίΙΙοίδοη. αυΐεπι ίη ΑηβϋάοΐΊ» 6>(Γ0(5, Ιοπι. II. ρ. 246, ϋβ Β698:ΐΓίηηί8 νίΐΑ «Ι Γθ1)η8 {;68ΐΐ8 
ΙϋβιΚ-ιΙ 4ο. ΒβρΙίϋκ 5ο1Γιορρα1αΙϋ3β 0Ί$$. ίη ρβταηΐΊηααιη $α€ταηι ΐαύπίαηι ϋκνεαηι, ίη8ΐ;;ηί 8θιΐ2ΐί11ο 5. 
ΙΙλΓίβ €1ιαΓίΐ8ΐί8 ΥβηοΓιαππη 3 ^εαπϋη^ϋ Βύε8&ποπ6 ιΐηίαη), Υεποΐίίβ 1707, 4, οΐ Α1ογ9ϋ ΒαπιΙΙηί Οοιη- 
Μ€ηΐαΗαηι άβ βο, Βοηι» 1777,4. Ιιΐβιη δοςυοηίοηι ηοΐ2ΐη ευιΐίεί ΜαΓεί^ιιο 535 Βθ8<!>»Γίοηί8 η)»αυ ρΓ»- 
βχαηι ενυΙ^3νίΐ : Πρόλογο; του δλου βίου Βησσαρίωνι το') των ιβ' Αποστόλων χαρ€ηνΛλ(ι.» συντιΟειμέ- 
νου. Των ενταύθα έκκειμένων λόγων οΐ μ^ν, έτι νέω ίντι, χι\ άρτι πρώτω; ήμμένω της π£ρ\ τ^^ αυγγρά- 
9£ΐν γυμν3ΐ3{*ς. Ιχδίοονται, μήτε τινά πω βαθμών Ιερωσΰνη; εχ^ντι, πάνυ τε τήν ήλικ/αν άπαλψ ίτι μοι 
δντι, τψ πρ\ν μέν τ?ς Ν'.χαέων άρχι&ρε? γενομένφ* νυν δ'είς καρδτ,νάλιον της αγία; 'Ρωμαϊκη; Εκκλη- 
σίας τελουντ»., τοδονα Β ,σσαρίωνι, τ6 γίν<>ς έχ Τραπεζουντος έν Κο>ναταντινοπόλ2ΐ τραφέντι κα\ 
«αιδευΟϊντι• οΐ δ^ κιι εφεξής άεΙ τοΟ χρόνου ποοβαίνοντο; έν τψ της χριίας εκάστοτε παρισταμ^νψ,^ς 
ό χαιρ^; έδίδο^, ΟπΓ,γορεύΟησιν• οΐ μ^ν, έν ίΐρεΰσ; τελοϋντός μου, οΐ δ' ί;5η γ.χί γινομένου άρχιερέως, ό 
δΐ τελευταίος, περ\ της τοΰ άγΣου ΠνεΟματο; έκπορβυτεο);, π.'-Λ; τξ μακρά ε!ς ΚωνιταντΓνον κα\ δβ- 
σπότην έ-ΐίτολζ, Ϋ;οη κα\ βίς τ6 των καρδηναλίων άνηγμένου άςίωμα. ου;, ει καΙ μή πολλού τίνος Λξιοι 
λόγου ::τν, ώ; οΙκεια γεννήματα δμω; φιλουντχς, έν τούτ(;) αϊτούς τω &ι6>{ω πρ6ς ύπόμνηϋΐν ημών 
αϋτώυ μαλλυν ί• έτερων ώφίλειαν έξεΟίμεΟα. — ΡΙβίΙη» ΡαηβίβΐΐΓίαι» ίη ίηικίαη — Βα$αήοηί$, €ρΐ$€ορι 
8(ώΊηί, €ατίαηαΙί$ Λ'ίΓίΓΐιί βί ραΐήαηίιω ϋΡύΙϋαηι^ \\\ ΙίϋΐΌ γπγο : ΚχρΙκΗ Ιΐΰιτ ΟιαΙο§Ί ΡΙαΐν»(Β άβ [αΐίο 
α ν€το ΰοΗΟ 6ΐε. Ιηάιιή (κίε) ρετ αΐΰβτίαηι ά€ \ΊΙΙ\€Τ% εΐε. 1512, 8, ϋο ηυο 1ί1)Γ0 ν. Βαυιη^ΜΓίεη Λα^/ι- 
πνΛί. χοη ηιβτΗΐί'ύΓά ί/άι/ι^Γπ, Ιοπι. Υ, ραΠ. 25, ρ. 171 «η. ΡΙίΐίηοΒ Ρ3ηε2νηί"'η >"""» Βοογηογ ίη Μ)γο 
ΙουιΙ. ρ. 81, 101, ^χ αΐίϋ θίΐίΐ. Γεεηϋεηιΐυηι ΟΗΓανίΐ. — ϊη Οηΐ. Ιΐϋΐ. Βϋπίΐπ. Ιο:π. Ι, νυΐ. II, ρ. 1084, ηιειηο- 
ηιιΐυτ ηηηςυε Ρΐ3ΐίηα: Ραηος^^Γ. ηπα επηι ΡΙαΙίηχ' Υϊιϊη ροηΓιίίευηι , Ρ^πδ. 1505, 8, ίΙ)ί(1. 1530, 
8, θΐ ΟοΙοη. 1520, ΓοΙ. — ΒοδδαΓίοηίδ Υ ΐ-ι ίη Γί/π εΰΙ,Ί}!-. ιΊ βτηύ'η. ν'ινοηιιη^ Βι^Ι^ίεο βοΓίρΐίβ, 
ΑΐΏδίΓίοιΙ. 1731, 8, ρ«Γΐ. ιιι, η. 3, ρ. 307, 331, Βύ&83Γ. Αΰία δέ^/ινία (2), φκν αά <»;«« ΙοιίαΙϊοηαη ϊη ιαγ66 
Βυηοηια, ΕχατϋΙιαίΗ Ηανβηηα βΐ ΠοηιαηάίοΙίΒ ρνονίηεία ρειίίηβιιΐ, ίη ΜίαούΙΙαη^α ά\ ναν'ιβ ορύηΐίΰ, Ιοηι. 
ΥΙΙΙ, ρ. 149-180. Υβηβΐ. 1744, 12. - Νπιηεη βίη8 Βηυα.'.ίων — επίσκοπος της Νικαέων μητροπόλ:ω; 
της Βιθυνών επαρχίας, οοιηραΓΟί ίιιίεΓ εοδ ^υί 8ΐιΙ)β0Γίρ^βΓπηΙ δνηοιίο οεΐ;«ν3β, ίη εοιΙ. ΜοδηποπΗΐ ^νηοιΐ• 
13. Υ. Μίΐΐΐιβί Νοίίι, εοάιΐ. Ον. Μθ8(|., ρ. 31. — Οο γΟιΙ. ΥεϋοΐΦ 1)ί1)Ι. Μλγο. 10, «ιπί εοηΐίηβΐ Νονηιη 
Τ•:8ΐ3ηι. Ιη ϋ8ηιη Βι-βδαποηίδ «ΐΡβεΓίριυηι, βΐ αϋηοΐαΐΐ. &!) ίΙΙο «βοηρΓίδ ν. ε1. ΜοΓοΙΙί ΒΐΙ)Ι. ηΐ8δ. Ογ. γι 
Ιλι. ιοηι. 1, ρ. 15 8ίΐ(|. εΐ ρ. 19. Βο οοϊΙ. Ογ. 14, ηαεηι πΐΜ^ηα εχ ραΠβ Ββδδαηο ίηδοπη» ϋδυηι βχΛΡα 
^ίΐ, ί|ϋί &α ίηίΐίυιη «ϋηοΐδΐίοηβδ (](ΐαδ(ΐ8ΐη ιΐβ δο ΓβοίΙ, εχ ίΐπίΙ)ηίϊ, εεΙ. ΜοΓβΙΙ. αίΐ. 1ΐ3Βε ίιιηοίεβεϋηΐ : Αηηο 
1423, ί1. 30 43ηυ3ΐΓ. Ιι;ι1)ίΐηηι ηιοηαβίίευιη ίηϋυϊΐ : 3ηηο εο(Ι., ϋ. 2Θ 4ιι1., Ιοπδηπιιη ηιοηα^ΐίεαηι (Ιεηιιο 
«εεερίι : 3. 1426 (1ί3εοπυ8 Γ;ιεΐυ8, ροδΙ ίΐηίπηιιοηηίιιιη »ϋ ρΓοδΙγιΟΓαΐυηι 38οεηιΙίΐ; 3.1437 απΙΓιερί- 
κορυβ ^^('xπυ8 εΐοείηβ, ρο8ΐ Ιίεηηίυηι οαΓϋίηβΙίδ εν^δίι. Ιΐϋειεηπδ ΜοΓεΠυδ, (|ηί εΐίβιη οϋδΟΓνηι, εχ 

(α) Μβηη^ίπδ ίη Ι.εείίοηίϋυδ Ι(3ΐίοη οιΙΙΐίί αιΙ ε3Γ'- Μοπηοι^ύ) ίη Ιοιηο IV Μ€ηαρΊαηοηηη, ρ. 127 5(|. 
ηιεη ^εριίιηυηι Γππιείδεί ΡεΐΓαΓϋΗ;«, ρ. 10. 8ηϊΙ€ (Ιη (ΰ) \ΐί\ ϋοιιιιιβπιΐδ ΡιαποΙ. ηιιι>ίΙαρορ, ρ3^. 31». 

ϋίΗα^ίαηα, ρ. 127. &>(]. Β6ηΐ3ΓϋΗ6 Μοιι^Ιη ((Ιβ 1 1 

{\) Ε2ΐη βιΐΐιΐίΐ ΚοΙΙρΙιογπ, οιιιπ ΡΙβίΙιοηίβ ΙβαιΙΐΐΙοηο ΓυηεΙίπ Γ!ι>ορ» ίιηρ6Γ3(Γίεί!«, ίίρβί» 1793. Εοιτ. 

(2) ΑΙ(7Μυ5 Βαιιιϋιιίυ» ίπ εοπιπΐι;ηΐ3Γίο »ιιρΓ3 (*Γϋΐο αίΐ (ι•υ1. χχ) ίπίβΓ εβ Αεία εϋιίτιη Γυίδββ ΙεοβΠί ΜηψΙναηαηι 
1>οηουκ•η»ΐϋυ% ευιη ;ιρυι1 εο» 1<^(:»ιί α Ιαίιτρ ιηπηυι ίτηρΙοΓεΙ, 3 Ί)θ59αποο6 (ΙαΙαπι. ΑΙ ίοοο 3 Βαικϋιιίο Ινυ^^ΐο «3 
ϋιιΐυυι ϋϊρίοιιινία Ιο^υΐϋυΓ Γ]υ» βυρΓα Γΐ^ουάίπηυ^. Εριτ. €»!« ΙΟΑΝΝ. ΑίΒ 

■ηΐιηχ ηυ» ίιηιηοηιΐίβ βΜΐϋςυβ ΜΐηρβΓ ίηςαϊηΐ ρβΓ 
Μ 61 ςιι» ρΐΌνίάβΙ, 61 φ\χ 8£;ίΐ, 61 ςυβΒ ουρίΐ 6ΐ 
ςιιι5υ5 αίΜΐίηοΐ. 

Ει Ηχο ίΐιιΙ()6ηη, ο Αΐηίεί, Ίη ρΓΧ^οηΐί βαΐίβ 5ίη( 
ηοΙ)ί8, (|υίρρ6 ςυί 86Γπιοηυη] ίηορία 6ΐ Ι]ΐΐίηίΠΐ3ΐβ 
άίνίιιίδβίιηο ?ίΓ0 4]αοί(|ΐΐ6 ηοβΚΓΟ ιηβΐίιιβ (;Γ3ΐί38 γ6- 
ίβητο ηοη ροί^βίιηα», βΐ ηϋοδ ηονβηιιιυβ 1οπ{;β ρπΐ- 
€ΐιποΓ6ΐ ηο8ΐΓ& Γυη€ΐ)Γ68 οΓ3ΐίοιΐ68 6ΐ €ρίβΓ»ιηιη:ιΐ3 
€θΐιιρο8υί88ο, «ιποβευηςυβ εΪΓειιιηίβηδ ΙιοπογαΙμιι, 
οιηηί(;6ΐιί8ςιιβ ορίίπιΐΒ βΐ ιη3^ηίίκ6ηΐί88ίιηί3 οπηιιι- 
ΙλΙιαΐ 1)6η(:β€ϋ5. Υοβ βιιΐβιη, ίιΐ8μ6€ΐί$ ο.τΙβΓίβ νίΓΐ 
τΊπυΓώυβ, ιηοηιοπίβςιιβ ίρ$ιηη υιγιβ ιΐίνίΐιφηιΐΰ 83- 
ρί6ηΙίχ 6Χ6ΐηρΐ3Γ 6181111886, 1)63ΐιιιη ίβΙίςΊδδίπιυιηηιιβ 
ΑΓΐ)ίΐΓ3Γί οροΓίβΙ : Οβϋπι ΥβΓΟ οιιιιιΊ:ι ροΓνΐϋεηίρηι 

608 Ηθΐηίη68 ΠΙΐί ρΓΧΟΐβΓβ 61 83ΠΓ10 νίχΟΠΙΙΐΙ, ίΐΙΐ6Γ 
Ι|008 Ιΐηυβ βΓ3ΐ6ΐ ΙΐίΟ η08ΐ6Γ Γ31Ι10Γ Ιιοιιιΐί^, ΓβΙί^ίοβιιβ, 
1ίΙΐ6Γ3ΐί8, ΐ6ΐιιρ6Γ3η8, ίιιΙ6ΐΙίς€η•'8, ηι:«ςη;ιηίιηιι» , 6( 
Ιιοο 66Γ16 ίρΒίιιη 8€ί6η8 (|υί8 811 νΪΓ 8ΓΠ&ΙΙ ρΓχϋίΐυβ 
|)0&ΐυ8ςιΐ6, Ιιθ8, ίηςυβιυ, ςυί ΙαΙο^ ϊ;υπΐ $6ιιι()€γ ρπο- 
ρπβιη ίιι ϋοιηυιιι 3(] 86 ονοο.ιΐ'β, ^((]υ6ΐιι οΐι νίηυΐι'β 
(ϋΐ6ΐ6Γίΐ 6ΙΙΗ1 ΊΙΙίο οοιιιηιθΓ3Γί ]ιιΐ36Γ6 61 οοηγίν3ΐιι 
ϋλεΐιιιη νίιιυιη Ι[)ί56Γ6 ιιβοΐϋΓΟ οΐ 3ιιι1)γομ3 βκηνίιΐί^, 
ςιιοϋ ηονυηι ουιη Γιϋΰΐίϋυ» $6 ΙιίΐΜίηηιιπ ιΙί^είρηΠδ 
8υΙβ ροΙΠοίΐιιβ 681 ίη ρηαιο ίΙΙο 8ΐιο ϋΐ ριι1(•1)6Γπηιο 
6Ι ]ιΐ8ΐί8Μΐιιο ΓΓ^πο, ηυοιΐ ί3ΐΐ)]3ΐιι 1Γΐ8 ηαί (Ιί£;πΊ 8υηΙ 
8ροηϋ6θ, 6χ ϋ8 η6Πΐρ6 (]ΐΐ£ ηοΙ)Ί8 ^ί($ηίβε3νί( ηπί 
ΓυΐυΓ3 ρΓ26νίϋ6ΐ 06118. 

()9) ΜίΓ6 1ΐ06 8οη3(, υΙ)ΐ ββ ρΓίιηο6ΐριιΙο1ΐ6Γηπ)ο 
-ίυ•ΐί88Ϊηιοςυ6 Γ6βηο 6ΐ (16 ϋϋ6ΐίΙ>υ8 8€Γηιο 651. 1ΐ3 

Ι|ΐί8€6Πΐ ίΐϋ 836Γ3 ρΓΟίβΙΐίβ Ι . ΡΑΒΚίεΐΙ €ΧΕ. 

ζητούσης, οΤς τβ προνο8;, οΤς τι βρ|, 2»ν τκ Ιφίιται» 
ών τε άπέχεται. 

Κα\ ταύτα μ^;, ώ φίλοι Ανδρες, Ιχανά γβ έν τφ 
παρ^ίντι, ώ; τϊ) «βν(^ των λόγων κα\ ταπεινότητι 
βέλτκον τω θειοτάτψ άν$ρ\ χα\ ημών ήγεμόνι μή δυ- 
νάμενοι; άντ«χαρ(σαιΟαι, 07:'5τε χα\ Αλλους εΐβόσι 
ΐΓολλώ τ οι χάλλιον ημών επιταφίους ξυνΟέντας χα\ 
επιγράμματα, δσους ιτεριών έτίμα χαΐ ευεργετεί 
παντοίοις τε άγαθοΤς χα\ ττολυτελέα'.ν. 'Τμ^ς βλ, 
τάς τε &λλας έπισχοπουντας τοΟ Ανδρος άρετάς, χα\ 
δτι θείας χα\ αληθούς σωφροαύνης είχών έτύγχανεν 
ών, έχεΤνον μίν ώς μαχάριον ήγείαθαι χρή χα\ βΰ- 
βαίμονα * τ6ν δλ πάντ* έφορώντα Ηε^ν, τους χαλώς 
χαΐ δσίως τών ανθρώπων ρεβιωχδτα^, ών εΤς ήν χα\ 
οΙΙτος δ ημέτερος χηδεμών αγαθές, θεοαεβής, ελευ- 
θέριος, σώφρων, συνετδς, μεγαλοφυών, χα\αύτόγ8 
τούτο είδώς, όστις τέ έστιν ό νουν ίχων χα\ ευδαί- 
μων άνήρ, τους δή τοιούτους άε\ χαλεΖν γε παρ* 
εαυτόν ές τ6ν Γδιον οίκον κα\ ου δν έραϊθείη ταϊς 
άρεταΐ;, τούτον έχείσε μέν:ιν κ:λεύειν, κα\ συμπό- 
την ποιεΐσθαι τρΰ (19) ύπ^ρ νέκταρ οίνου κα\ άμ- 
βροσίαν, δν πιει ν καινδν το?; μαΟηταΙς αύτοΰ συν 
τοϊ; πιστοίς έπηγγείλατο έν τ|| πρωτίσττ] χαΐ καλ- 
λίστη κα\ διχαιοτ&τη αύτοΰ βασιλεΣί^ • ήν δσον ούχ^ 
ήδη (20) τοΓς άςίοις παρεγγυώμαι, έξ ών ί;μΙν γε τλ 
θ ίον έπισημήνατο, τά μέλλοντα προορώμενο;. (ίΟ) "Οτον ούκ ήδη, ]αιη ]3ΐη. 
Ιϋίοΐ. γ,\^, 131, ε(1. Ζοαη. ϋοιιΓ. Μρετ, (Ιβ ίΟΑΝ. ΑΙΒΕΚΤΙ ΡΑΒΚίαΐ 

Ιΐν ΒΕΙδ^ΙδΑΚΙΟΙΙίΕΜ 

ΝΟΤΙΤΙΑ ΗΙδΤΟΒΙΟΑ ΕΤ ΒΙΒΙ,ΙΟβΚΑΡΗΙΟΑ, 

ί(Βί1>1ίο11ι. 6绀. Ιοη. XI, οοηο βυρρίβοιβηΐίβ ΗετΙβΒϋ.) Β6883Γίοοί8 (β), υϊγΊ ιηβ^ηί 3ΐςη6 6Γυ(]ίΐί&8ηΐΗ, Ι3ΐΐ(ΐ68 (]ί{ζη3 οηΐίοηο ρ6Γ860ΐιΐυ8 681 ϋαρΓΐ8ΐ3 Ρΐ3ΐίη3, 
ςιΐ8Β 3ριιϋ Βζογίυιη 3(1 3. ϋ72, ιι. 31-58, ΐ6{;ίΐυΓ (1). ΜιΙιί ίη ρΓΦδβηΐΙ 83ΐί8 681 ηΐ)ΐ3886, ςυοιΐ ί1ΐ6 ρ3ΐΓΪ3 
ΤΓ3ρ6ζυηΐίυ8 6( ιηοη36ΐιυ8 οπΓιηίβ δ. Β38ΐΙη 61 βΓοΙιίορίδοορυβ Νί6χηυ8 βΓΧϋ.Έςιιβ Εοοίοβίτ 3ηΐοα ρΓο- 
ιη3ΐ'Ι)υ8, ρπιηυηι βίικίίο 6οηοίΙί»τΐ(ϋ, ϋβίικίβ, υΐή Ι)06 ηοη ν'κίοΐ 8υ6ε6ϋ6Γ6, 1.3ΐίη3 (1ο^πΐ3ΐ3 »({υ6Γ8ιι8 Ογχ- 
608 8008 (ΐ6Γ6η(ΐ6η(Ιο Βοη(ΐ3η38 ρηΠο» 8ΐΓ6ηυ6 6ΐ €0Π8ΐ3Πΐ6Γ 86οΐ3ΐιΐ8 Γυίΐ, 8ηπιιηο8ίΐΗ6 3ΐ) Ιιί8 ΐϋΐίΐ Ιιοηο- 
Γ68, ριίηιυβ βηΰοΟΓυιη ίη(6Γ 03ΗΊη3ΐ68 6θορΐ3ΐη8, α. 1459, ηϋ Ε(ΐ£;οηίο IV, 61 » Ρίο Π μ3(Π3ΓοΙΐ£ ΟροΓι• 
ΐαηί 0Γη3ΐυ8 ΓιΙυΙο 3ηπο ϋ63 (6). Ερί8θθρη8 ρΓχΐ6Γ63 Τιΐ8εη1:ιηπ8 οοη$1ϊΐηΐιΐ8, Γυ1ιΐΓΐΐ8 βΐίηιπ ρο&ΐ Ρίππι 
11, 3ΐιηο 14(>4 ϋυΓυηείιιηι, ροιιΐίΓΰχ ιη3ζίιηπ8, ηίδί ραππη οΐΏ(!ίο<*3, υΐ 3ίππΐ, Μϊοοίαί ΡϋΓΟίΐί 3ιΙηιί83ίυη3ΐί8 (α) 1)6 Βι•.$83Γίοη6 ρΓΦΐ6Γ Βζονίππι 61 Ο Ιοηοπηι 
η:ιγΐ}:ι1ϋιιη), 3((]<ΐ6 ίη οβπϋπΛί ηπι Υίιί» €ί36<*οηίπιη 
ίη μΓοηιρίυ 68ΐ €οη8υΐ6Γ6 Ιονίκ 6ΐορί3, 6:ιι1ϋίυηι 
§)€ ' $€ΤίρΐοήΙιν$ ηοη €€θΐ€$•^ ν3ηΙΐ38ίυηι 1ί1)Γ0 ιγ. 
Αη€€ύοΐοτ. Ποτ€ηΐίη., ΒυΙ1»ι Ιϋ Λέτα//«ηι.. Ιοιη. 1, ρ. 
9; Βοί883Γϋϊ ι ιηαρΊηα, Ιοιη. Ι, ρ. 150. ΙΙΰηιίΓοΙοΙιϋ Ραηίΐ€€ΐη$ ΒταηάβΙ), 6(€. 

(6) Βζονΐηβ 3ί(, Ιιοο (»εΐΗπι 68$6 ». 1453, η Νί- 
οο1;<ο Υ. δϋιί π)3ΐυί 80(|ηί Β»γη3)(1ιιηι 6ΐ 3Γιο$, ςηί 
ί)06 3ι1 3. 1465 Π'Γοπιηΐ. |Α(1(1. Ι,βοη. ΑΙΙηΙ. 0^ 
Κίτΐ. Οϋάά. €ΐ ΟήβΗΐ. €οη$ίΐι$α, οοΙ. 928; Ι^3ηιΙ)6]Ε• 
€η!ηη)6η(., V, ρ. 565. Παπί..] (1) ΑΙ £χοΓ(ϋυ 61 ΙοεΙβ 1>6η« ηυ11ί5 «ίοοϋΓΐβίΑ. Εοιτ. «Μ Ν0Τ1ΤΙΑ Ι Ν ΒΕ^δΑΒΙΟΝΕΜ οχίΐΐ 

ΐυί αιΟΓΟβιΐΒΐβ (α) «ΑΓάίιιαΗαιη αιΓιαιοβ 3 86 &Ιί6ΐΐ8Μ6(. Οΐβη) οΐϋι Βανβιιη» 15 Νον. ϋ72, Γβϋιιχ β ϋηΐ- 
Ηα, ίη ςΐ]&ιη 8 5ίχΙο IV Ι6{[&1ιι& ΓυβΓ&Ι : Βοηιβκ αϋ 53. Αρο8(οΙθ8 $6ριιΙΙυ8, υΙιΊ 8. 1466 νίτιιβ βΐ 8ρίΓ3η9 
8ίΙ)ί ΒηοηυιηβηΙιιπα ρο3υ6Γ3ΐ. Υβΐ ίη ριΐΓραΓ3 ιηοΓ68 $6ΐηρΰΓ 6Γχου3 Γ6(ίπαί850, 1>3Γΐ)3ΐΐί(ΐΗ6 ρΓοΙίχΑηα ίΐ6- 
ΠΜΒ Ιιιιιε 61 ιηοΓΟ (;ι•η1ί8 Ηοπιχ βοιηριτ ο1)}66ί88θ (ηιιοιΙ εΠίβίββ 6]υ8 βΐίαηι βρυιΐ ΙιΗΐηϋββίιΐίη ΙβδΟΙΟΓ), 
βΙ ιΐοηιιιιη 6]ιΐ8 ρβίβηβ αο τΐβιηβηβ α&γΐυιη 8αρίοηΓι»ί βΐ'χοχ ρΓθΓιΐ{{»2 ρο&Ι βιρυςπαίαπι €ρο1ίη Γυί&ί^ΰ, 
Ογχοϊ ίρ8ί (6) 0'!ΐβΙ>ΓαηΙ. ΓΑβκιε. 

Οϋ Ιιοο βχΐιηίο (ζΓαπιιηΰ^ΐίΓο, ογ31ογ6 80 ρΙ)ίΙθ8θρ}ιο 80γΊ(|ιι6 Ρΐ8ΐοηί8 (](!Γ*^η80Γβ, 1)810 139Η, ηιοΓίυο 
1472, €0η8πΐ8ηΐυΓ ςιιοφίβ €α8ΐιη. Οιΐιΐίη. ίπ €οιηηΐ€ηΐ. άΰ 5^. «α/.•, ΐοιη. ΠΙ, εοΐ. ^\\\ βης., ρΓχείραο 
«Ιβ<']ιΐ8 ορρ. Ιιοπιιηςυβ οοίΐιΐ. 8ΐ1 η. 1110; Η. \ν(ΐ8Γΐοπ. βΐ Π. β6ηιΐ5, (ΐιιί ΑΥΙι.ιη. η8ΓΓ8ΐίοη6η) ρΓ3β86Γ- 
Ιίιη άϋ 8οηρΐί$ Β4ΐ8$:ιπυηί8 ϊΙΙοΓυιηςαθ οοιίιΐ. ε^Γβ^ζίβ επρμίΰΐ 8(ΐ§ΰΐΓ[ΐΐ6, ίη βρρβικΙ. :ΐ(Ι Ο^νοΐ //ί»(. Ιιΐίετ, 
8$, €€€ΐ.^ Ιοιη. II, ρ. 138 8(ΐ<ι. βΊ. Β8$ΐΙ., 3(1 ». 1456. Νίε. Οοιυηοπ. Ρ8ρ8^οριιΙυ8 ίπ Ηηίοτία €9/ιηηα$. 
Ρα αν,, 10111. Π, Γι[)γ. ιι, €8ρ. 8, ρ. 171 8Γ|<|.; Ργ8ιι^ Πίοηγδ. Οαιιιιιβιιΐυβ 8ΐ1 εί80€θηΊί Βί^ΙίοΐΙΐ€€αηι, ρ• 
911 8<|ς. ; Ιλο, ΒπκΙιβΓ. ίη //ιιΙ. ϋτΊΐ. ρ/ιι7ο<», Ιοπι. IV, ραπ. ιιι, ρα;;. 43 8(|(ΐ., οι ίη 8ρρ6η(Ι.8• νοί. VI, 
ρ. 686 βς^ι.; ΙΙυιηρΙΐΓ. ΙΙοάΊχχ» Ώβ Οταάί ί11α$ίτ, ΠΙι. ι, οαρ. 5, ρ. 136-177, ηιιί 6Γΐ8ηι 18ιμΙ68, (ΐιιίΙ>υ$ 
ιηιιΙΓι ^υιιι 61 νιγϋπ) οΐ ηιΟΓίυυιη 0Γη8Γυη(, ρ. 156 (οϋο^^ίΐ ; ΙΐΗηιΙ)6Γς6Γ. ίπ Κιιτζβη Να€Ηή€ΐιΐ€η, ^1€• 
ρ8Γΐ, II, 1853 8(](ΐ• — Βθ6Πΐ€Γ. Ώβ άοαίί ϋ^(^^^$, ρ. 36-101, (|υί ο]υ$ ((υοςαβ ίΜΐ8{;ίη6ΐιι χπ ίιιοί58ΐη 
ρΓΦηυΥιΐ, 8ϋιςιΐ6 ρ1υΓ08, ηυο& Ι8υϋ8ΐ δ-ιχίπ;; ίη Οηοηί. /ΐ/., ραιί. π, ρ. 420 $ς.,8«1 8. 1439; φΓιΙ}υ8 
8<Ι•Ι•8 δεΙίΓοβΙΙι. υί*ί. €€€ΐ, αιή$ΐ., ΐο:η. XXX, ρ. 165 8ΐη., 455; (οπι. XXXII, ρ. 197, 25ο βςς., 340, 
343; Ιοπ). XXXIV, ρ. 391 8^(1. οΐ 425. €1ιη8ΐ. !^ο*). ^α^^^η:ιπη. ίη : €β$€ίιίΰΗΐ€ ά€ΐ (Γ€ΐβίη Κύιηΐβ Μΐά 
\ν>$$€Ηί€Η, νι ΙίαΙίβη, ΐοηι. III, ρ8η. ιιι. ρ. 256 βφ]., βι ρ. 268 ; «Ιο 6]π8 ηχα ουπι (^ύθΓ(;ίο ΤΓ8ρ<ΐζιιηΙ., 
ΡβηΙ• Ρυ$8ίυηι ίη ΟαίαΙ. οοάά, $(Β€, χν, ίηιρΓ658• ίη ΒίΰΙ, Μα^ΙίαΰβζΗ, (οπι. 1, ρ. 314 8η(ΐ. ΓυηοΗΓβιη Ιη 
β ιηι θΓ8ΐίοη«ιη οοη8€Γίρ!»ίΐ ΒΙίεΙι. Αρθ8ΐο1ία3, ςη» βχβίβΐ Ρ;ιγ13. ίη Ι>ίΙ)Ι. ραΙ)1. οο:!. 74ο (1). ΙΙοϋίΗ8 ρ. 155, 
ο<((;ηΐ8Γβ ΐΓ8(]ίΐ ΙιπάίβΓηοδ ΥβηοΙο^ Ιίμηηπι οτηοίβ, δεΓναΐΟΓΐ^ εΐΐΓίςΐί (ηηίθ8πι, ηΐία^ηηβ Γ€ϋΓ[πί8$, 8 Βθ588- 
ππηο 8-1)ί (Ιοη8ΐ88. νυΐυίδοη. αυΐβπι ίη Αηβϋάοί'α €μΤ(€€Ί$, (οπι. II. ρ. 246, ϋο Β6!>5:ΐΓίηηί8 νί(8 «1 Γοϋπβ £68118 
Ι8αϋ:ιΐ 4ο. ΒβρΙίϋκ 5ο1)ίορραΐ8ΐΙ)3β 0Ί$», ίη ρβταηΐΊηΗαηι ίαεταηι ΐαΰπΙαΜ ϋτωοαηι, \ΐίΒΐ;^η\ 8θ(ΐ8Γιΐ1ο δ. 
1ΐ8Γΐ« €Ιί8Γίΐ8ΐί3 νβηοιίηπιιη 8 £€8ηϋη2ΐί Βύε88ποη6 «Ιηοη), νοπίΊϋδ 17(ί7, 4, οΐ ΑΙογδίί Β8ηιΙίηί Οομ- 
ηΐύηίαήηηι άβ βο, Βοπι» 1777,4. Ιιΐβιη βοςυοηΐεηι ιιοΐ&πι €υ(ΙΙα ΜαΓΰίηπο 555 Βθ3ί»&ποηί3 η)8ου ρΓ»- 
βχαιη 6νυΙ§8νί( : Πρόλογο; τοΟ δλου βίου Βησσαρίωνι τφ των ιβ' 'Αποστόλίον καρδηναλίω συντεΟειμέ- 
νου. Των ενταύθα έκχίΐμένων λόγων οΐ μ^ν, έτι νέφ ίντι, χι\ άρτι πρώτω; ήμμένω της περί τ^^ αυγγρά- 
φϊΐν γυμνα3ί*ς. εκδίδονται, μήτε τινά πω βιΟμ>ιν Ιερωτύνη; εχ^ντι, πάνυ τε τήν ήλικ/αν άτταλψ ίτι μοι 
δ'/τ;, τψ ^ρ\ν μέν τνς Νιχαέων άρχιερεί γενομένψ* νυν δ'είς καρδΓ^νάλιον τής αγία; Τωμαϊκη; Εκκλη- 
σίας τιλοΰντ»., τοΟ.ονα Β ,σσαρίωνι, τ>^ γένος έκ Τρατιείοΰντο; έν Κο>ναταντινοΐϊόλει τραφέντι κβ\ 
παιδευΟίντ•.• οι δ^ και εφεξής άεΐ του χρόνου ττοοβαί νονϊο; έν τψ της χρείας εκάστοτε παρισταμένψ, ώς 
6 χαιρ^ς έδίδου, ΟίϊΓ,γορεύΟησαν• οΐ μ^ν, έν ίΐρΐΰσ; τελοΰντύς μου, οί ο' ή'η υ.ι\ γινομένου άρχιερέως, ό 
δΐ τελευταίος, «ερ\ της τοΰ αγίου Πνεύματος έκπορβυτιω;, -ττρ^; -ζ μακρά εΙς ΚωνσταντΓνον κα\ δβ- 
σ»ότην έ-ΐ7τολη, Ϋ;δη κα\ βίς τ6 των καρδηνα/ίων άν/\γμένου αξίωμα, ου;, εί καΙ μή πολλού τίνος 4ξιοι 
λόγου 2:5•ν, ώ; οΙκεία γεννήματα δμως φιλοΰντες, έν τούτφ αϊτού; τω 3ιβ>ίφ πρίις ύ::όμνησιν ημών 
αυτών μ3λλυν τ) έτερων ώφίλβιαν έξεΟέμεΟα. — ΡΙβΙίη» Ρ«»ΐέ?</ι/Γ/Γ»ίδ νι ΙηικΙβηι — Ββαηήοηη^ βρί$€ορι 
8α(>ίηί, εατάίηαΐΐί ΝίορηΊ €ί ραίήαηίιω ϋΡοΙΊΐαηί, ίπ ΠΙ)γο γλγο : Ιΐχρϋήί ΗΰίΎ ϋ'ιαίοφ ΡΙαίνιω άβ ίαΙ$ο 
€ΐ ΐΎΓΟ ύοηο 6(0. Ιίΐίΐίηί (&1ε) ρ€Γ αΐΙ)€τΐιιΐίη άβ \ΊΙΙ\€Τ% 6ΐε. 1512, 8, ϋε ηυο Γι1)γο ν. Βαυπις:«Γΐοη Λ'αέτ/ι* 
πν/#ί. χοη ηιβΓίιινύΓά ϋύϋΐΐύτη, Ιοπι. V, ραΠ. 25, ρ. 171 8ί|. Ρΐιιΐίηκ Ρ3ηε2}τΙοπιη ίΙΙαηι ΒοοΓΠβΓ ίη Ι1)γο 
Ι8ΐιι1. ρ. 81, 101, ίχ 3ΐί3 ίάιΐ. ΓεεηϋεηιΙυηι επΓβνίΐ. — Ιη (ΙβΙ. Ι)ίϋ1. Βϋιΐ3η. Ιυϊπ. Ι, νυΐ. Π, ρ. 1084, ηιειηο- 
Γ3πιυΓ πιιοςυε Ρΐ3ΐίη9ε Ρβηες^^Γ. ηη3 εηηι ΡΙβΙίηχ» νΐΐΐ.^ ροηΙΙΠουπι , Ρ^τίβ. 1505, 8, ίΙ)Ιι1. 1530, 
8, εΐ ΟοΙοη. 1529, ΓοΙ. — Βε8δ3Γίοπίδ V 13 ίη Γί/π €ΰΙιΊ}ΐ\ υΐ ίτηύ'α. νίνοηηη^ Βιΐΐβίεβ δεΗρίίβ, 
ΑιηδίΓΐο(Ι. 1731, 8, ρηΠ. ηι, η. 5, ρ. 307, 351, Βεδδβπ. Ααα ΐ€ΐύαα (2). (ΐηκ αά €]η$ Ιϋΐ^αίΐοηαΗ ίη ητΰ^ 
Βύηοηϊα, ΕχαηΙιαίη Ηανδηπα βί ΒοηιαηάιοΙω ρνονΊηάα ρειΊίηβηί, ίπ ΒϋααβΙΙοηβα ά'ι ναήβ ορβΓίΙί€, ΐοιη. 
VII!, ρ. 149-180. Υεπεί. 1744,12. - ΝίΜΐιεη θ]ϋ8 Βηισα;.ίων — επίσκοπος τη; Νικβέων μητροπόλ:ω; 
της Βιθυνών επαρχίας, ΐΌΐηρ3ΓεΙ ίιιίεΓ εοδ ^ιΓι &Ηΐ)8εΓίρ^εΓϋηΙ δνηοιίυ οεΐηνίϊ, ίη (:θ(Ι. Μοδηυεπϋί ^>νηο^• 
15. V. Μβΐΐΐι»! Νοίίΐ. εοίιί. Οτ. Μο8(|., ρ. 31. — Βε γο.Ι. νεηοΐ.πβ 1)ί1»Ι. Μ3Γε. 10, «ιπί εοηΐίηβΐ Νονη«η 
Τ>ΐ8ΐ3ΐη. Ιη υ««Μΐ βΓ8$8ηοηί3 (ΐΡβεΓίρΐυπι, ει 8'()ποΐ8ΐΐ. 8|} ϋΙο ιΐδοπρίίδ ν. οί. ΜοΓεΙΙί ΒΐϋΙ. ηιβδ. Ογ. γι 
181. ιοπι. 1, ρ. 15 8ίΐ(|. εΐ ρ. 19. Βο οοϋ. Ογ. 14, ηυοιη ηιββπα ι•χ ρβΠβ ΒεβΜπο ίηβππηι ϋδϋπι οχ3Γα 
^ΊΙ, ηυί 8(1 ίηίΐίυιη »ϋηοΐ8ΐίοηε8 ςυ3δ(ΐ8η) (Ιο δο ΓβείΙ, εχ (ΐηΙΐΜΐ<ΐ, οβΙ. ΜοΓεΙΙ. 8(1, Ιιχε ίπηοΐεδευηΐ : Αηηο 
1423, ό. 30 ί3ηϋ8Γ. Ιΐ3ΐ)ίΐηηι ηιοη8Λΐίθϋΐη ίπϋυίΐ : 8ηηο οοιΙ., ϋ. 20 αηΚ, Ιοιιδηππη ηιοπη^Ιΐεαπι ιΐεππο 
ιοεερίι : 8. 1426 ϋί3εοπυδ Γαείυδ, ροδί ίΐπίπιρκΜίηίιηη »ϋ ρΓ0δΙ)γιεΓ3ΐυη) βδοεπϋίΐ; 8. 1457 3ΓΓΐΓιορί- 
8εοριΐ8 ^^('X!ιυ8 ε1οοΐπ.<;, ρο8ΐ ΙΙεηηίυηι εαΓϋίπΒΐΐδ εν35ίι. 11αειι-ηπ8 ΜοΓϋΠυδ, (μΓι εΐίβιη οϋδόπναι, βχ 

(α) ΜβΠΜβίπδίη ϋ>ε(ίοπίΙ)υδ Ι(8ΐίεο ειϋΐί» :ι<1 οβΓ- ΛΙοηιιοΐίΰ) ίπ Ιοηιο IV Μίηα^'ιαηοτηηι, ρ. 127 5(|• 
πιεπ δερίίαιυπι ΓηιηοΙδεί ΡεΐΓ3Γϋ1]:ΐ2, ρ. 10. 8ηΗ6 άα [Ι)) Μο• 0υηιπ«ΐΐιιΐ8 Ρναηοί, ηιΐβ^ίαρορ. ρ3^. 54Μ. 

ϋεηαίβαηα, ρ. 127. ^({, ΒεΓΐΐ8ΓΐΙυ:» Μυη^Ια ((Ιβ Ιι 

(1) ΕλίηβιϋΓΐίΙ ΡυΜρΙ)0Γη, οηιη ΡΙείΙιοιι!» ΙβπϋΐΙίοηβ ΓυηεΙίΠ ΓΙοορβ ίπιρ6Γ3(ηοί!<, ίίρ»ί» 1791. Εοιτ. 

|2) ΑΙ(75ίυ8 Βαιίιϋπΐϋϋ ίη 0οιηπΐι•ηΐ3Γίο δπρΓΐ (*(1ϊΐο αίΐ (ουί. χχ) ίπίβΓ Θ8 Αε(α βϋιίτιη Γυ1$86 Ιβοβπι Μηψίναηαηι 
ϋουουκ'ηιίϋυ», ευπι :ιρυι1 βυβ 1<^^'»ιί α ]»ιογη ιηιιηυ^ ϊπιρΙοΓοί, 3 Πες^αποηε (Ι3ΐ3πι. ΑΙ Ιοοο 3 Ββικϋηίο Ιϋυ(1<ιΐο «8 
υιιΐυυι ϋΐρΙϋΐιΐϊΐ3 Ιο^ιιιιιυΓ (ΐυβ 5υρΓ3 ΓΟΓυϋίπηιι^. [νπιτ. «χΐ-πι ΙΟΑΝΝ. ΑΙΒ. Κ.ΒϋΙΟΪΙ . οτιιτ 

ΙιΊ<$ »υρρ1βη ροΒίβ β&η<)ίηΓι οοιηιηβηίΑηιιιη <1β ΒβΒίαΓίοηβ, βΐηυβ πιυ1(3 αΐίβ βΐ ιη8]οΗ8 ςοΐϋβιιι ιηοιηρηίΙ 
ϋϋϋβηιΐβ Γ65ΐ3Γβ. ΙιΙβιη ρ. ϋΟ, βΐ 121, 249, 250, 209, (Ιβ αΐίίβ ΰοϋϋ. ^υο8 Πββββπο οοηΜ;π1)6η(Ιθ3 6αΓ&- 
νϋ : 8ΐΙ ίιιΐιίαιΐ) ρπιηί βαηΐ ΑπάΓοηίοί (€2ΐΙ1ί8ΐί) Βγζ8ηΐίπί νβΓδίιβ ΗβχΑηιβίΓΪ υικΙΰςυίηςιη^Ίιιία ίη Ιιιυιΐβπι 
ηίΝκ.ΊΓίοιηβ οΙ) 6(1ίΙο8 ρΓΟ Ρΐλίοιιβ Ιί1)Γ0δ, <]ΐΓι 6113111 βχβίαηΐ Ιη οοάά. 1.3υΓβηΐ{9ηί8 «ρυιΙ Βλίιϋίη. Ιοιη. II, 
ρ. 92, 9Β, 61 αΐίίβ. — υ6ΐη€6ΐ• ΜθΓ6ΐΙιΐ8ίΙ)ίι(., ρ. 414 βη., ίΐοοοΐ, Β^ββηΓίοηβιη οοιί. Μ&Γ6. 190, <]υ1 οοηΐίηβΙ 
ΡγογΙϊ ΟοηιηιβηίαΓ. ιη ΡΙαΐοηί$ Τηηωντη^ Ιοιαιπ «άιχυΐηΐίππουΐίϋ ηϋ ϋΓ^ηιηβηία οοιπηιοηδίραικΙ» Γ6ρ Ιβ• 
λ1^5<;; αϋ ίιιίΐιυιη αυίοιη 6886 άυο βρίςΓ»ηιιη&ΐ3, «Ηβηιιη Βι•8Ναηυηί5βρίΐ3ρΙ)ίυιη ίη 86 βΓΦΟβ 86ηρΐυπι, 
η Ϊ1ϋ•υι1. 6ιΐ7..ι 1.&(ίιΐ6 Γϊκυίΐυπι, 8ΐ(6Γ(ΐη) Οβζχ ίη Βοδβητ. Ιϋΐκΐβιη Ι^αΐΊπβ' ίΑΟίαιη ; ιιΐΓυιη<|υ6 6886 1 
Ιΐηιΐιϋιιίο 6(Ιίΐιιιη ίπ €ίΐΙαΙ. Μ58. 1.3ηΓ6ηΙ., II, ρ. 153, ρθΗΐ(ΐπιΐ8 Ι3ΐη6η ηοη βίηβ ιη6ΐΐ(ϋ8. — ΥβηβΙο 
ΜοΓϋί&ηο οοϋ. 504, ({υί οοιιΐίιΐύΙ ΕυεΓκΙΊβ Ορίί€α^ Β6883Γ• ρβΓ Ιοίυηι οοιΓιεοπι αϋηοΐλΐίυηοαίαβ 3(Ι]6€ί(, ϋβ 
ί|ΐΓιΙ)α8 ΒΙοΓϋΠ. 1. ο, ρ. 185.— ρ. 186. όο ΑΓεΙυιηβιΠβ ορρ. ίη ϋθ(1.'505 ςιιβιη Β6884Ποη ηΐ8ηυ 8ΐια ρΜ• 
βίιη »ιιρρΙονίΐ. — Κοιη» Ίη οοιΙ. 1)ί1)1. Υ.ιΐίοαη», ΑηϋΓ6»β αΓοΙι. ΒΙιο<1ί Α}}θΙορια αά ΒΒ%$αήοηεηί ΐΝίιια; 
ν. ΒΙοπίΓ^νε. Β'ίΙίΙ, 6ι^/ίο<Α. ιη»., ρ. 7 β. — Ιϋίιΐ. ρ. 106 0, 61 ρη§;. 112 Β, ίη ΙμΊιΙ. Υαιεο. €ο<Ι. η. 
2741 »Ιΐ|υο ιι. 5920. /Υ. βρ'ηΓορΊ Ρίτιηίαηί ΟΓοίίο Ίη (αηβτβ υατάΐη. Ββ$$ητίοηί8. ΒίΙ}ΙίοΙΙΐ6υ8ΐη Ιοειιρΐ6(ί8- 
ίϊτηΒ η, Οπ6θί8ΐίΙ)Πδ πι&ί;ηο δπηιρίη ίιι ΙΐαΙί:ιΐΗ ΐΓ»η8Τ6ϋΐί$, Υιηοιίίβ Β€88»ποη €οηϋί(ΐ6Γ3ΐ; 6αηι ιηοήβη» 
Υοιίΰΐχ Γ6ίρηΙ)Πο.τ (Ιοπο (1ϋ(1ί1. ΟοιιΓ. Ι,.Ίΐηϋβε., III, ρ. 165, ηοΐ. Κο1Ι:ιγ., 6( ΙηΓη η. 25. 0υί(!8ηι Ιβιηβα 
Γθ«Ι(Ι. ί|πο<ϊ ροδίί6ΐΙβΓ»ΐ Β68δ3Γίοη ρβΓνεηβΓπηΙ Ιη Ι)ί51. 0*δ3Γ. V. 1.3η»1)βο. ΥΙΙΙ, ρ. 1095, ίΙ)ίςυβ πο(. — 
€8ΐ3ΐ. ίη Ι)ίΙ)1. Υ;ιΐί6. ν. ΜοηΐΓϋηε. ΒΐΰΙ. ΰιΰΐίοΐ/ι. ιη«.»ρ. 27 Γ, 6( ρ. 112 Λ, ρ. 1181. ΗΑηι.Ε«:ιο8. 

δΟΒΙΡΤΑ ΒΕδδΑΒΙΟΜδ ϋΒ2ΕϋΑ : 

ί. Οιαίίοάβ νηίοηβ ΐηβαηάα, Ιηοφίΐ : Των μεγάλων πραγμάτο)ν οΰ τά τέλη μ^νον. 6γ«06 61 1•8ΐίη• 
ίη Ααίδ Γοηείΐϋ ΓΙοΓί'Πΐίηί, Ιοηι. ΜΠ Ι.α1)1)6ί, ρ. 55-46, 61 Ιοη). IX 1ΐ3πΙαΊηί, ρ. 27-55. Ραββ. — ΜοπΒΟ. 
Ιη €θϋ. 27 &υηΐρΙηΓΒ Ββδδαπυη. δΰπρίι, ςιιχ•1ιΐ66 ΗαΓ(11ίο ίη ΑΓβίίηί Ββίβίνάρβη, 616., β. 1805, ρ.ιΠ.ιν, ρ^ 
5 8(|(}. 866αη<Ιυηι ΟΓάίηβιυ Ρ;ιΙ)γ. ρααείδ Ιηι1ίθ3ΐ)θ : δοίΐ. ρ. 5, η. 2, ίη ο»ρρ. ()666ηι ιϋνίδΒ, εηηι νΒπίδ 16€ΙΙ. 
θΙ ηοΐίδ ίη πι:τ^ίη6 ροδίιΐδ,εΐη. 6 ευπι ηοΐίδ η^ΒΓ^ίη. οΐ ρ. 6, ιι. 7 ; ρα{;. 7 : Β(?883Γ. .ΜΐοουιΙοΒίΙ 8γηθ(1υπι» 
(ίΐυβΒίη 00(1. (ΙίοίΐηΓ ΥΙΙΙ.) ΡΙοΓοηΐΐη.|ίπ€• Των μεγάλων ιτραγμάτων, 6ΐ€. ΠβΙίςηΒ δυΐβ Ιυοίδ πΐ6ηιθΓ;ιΙ)0• Ηαμ.• 

2. Οταΐΐο άο^ηιαίΐ€α άβ αηίοηβ, ΙηοΙρίΐ : Την μίν των Έκχληνιών του Θεού. 6γχο6 6ΐ 1•3ΓιΠ6 Β68Β&- 
Π0ΙΙ6 ίρβο ίηπ:ΓρΓ€ΐ6 ίη ΑοΐίδεοηεΊΙϋ ΓΙοΓβιιΐίιιί, ΐοηι. ΙΥ Βίπίί, ρ. 557; ΐοιη. XIII 1.3ΐ>Ι)6ί, ρ. 591455, 
61 ΙΐΒΓίΙπίηί (οηι. IX, ρ. 519-572• ΟοπΓϋΓ ΑΙΙαίΙπηί ίιι, 5, ϋ€ εοηιβη$η, ρ. 951. Γαοιι. — ΡΙοΓβηΐίβΒ Ιη 
Ι)ί))Ι. 1.3υΓ6ηΙ• εο(]. 14, η. 2, ρΐηΐ. 10, 6γ. Υ. Β^ακΙίη. Οαΐ. εοάιΙ. 6γ. 1.3πγ. Ι, ρ. 485, πηί 3(ΙηοΙ&(, ιΙΙβηι 
οηι. 6Χδ(3Γ6 6γ. 61 1.31. ίη εϋίι. ΟοηείΙίοΓ. Υ(>π6ΐ3« 1752, (οιη.ΧΥΠΙ, ρ. 485. — Ιη 60(1. εοϋ., η. 5, 
Ιϋ^ίΐυΓ Βθ8δ3Γΐοη. ογ3(. 3ϋ ΥΙΙΙ «»γΐΜ)(1ηηι, ρι.1>1ίί'6 ρΓοπηηΐϊ:αα ίη ο]ιΐδ(1οη) ρΓΐηοΐρίο, ΟείοΙιΠΒ (1. ΥΙΙΙ, 
ίπϋ. II ((]η3ηι εΙίΒΐη ίη εοιί. ΒανΒτ. 6Χδΐ3Γ6, ρΒΐιΙο ηη'β 8ίί,ΠΗίίε:ινίηπΐ8, 86(1 εοιιΓ. ίΙ)ίϋ. ηοΐ. Ιΐ3Γ(1ΐϋ) ; 6Β- 
ιμιβ, οιΐηοίηηΐε Βηπιϋηίο, βϋίΐα οδΐ 6γ. (Ι Ι.αΐ. ίη 0(1. €οηείΙίοΓ. ιοιη. είΐ., ρ. 55. δης. — Υβηβιίίδ ίη 
1>ί1)Ι. Μ»ιε. Γ()(Ι. 527, ίη ηυο εΐίαιη 3ΐί3 δυπί υρρ. εα^ηϋ δεοηηιΐυιη οΗίηειη, 3 Ρ»Ι)πείο (ΐ68ί|[ηΒΐιιηι, η•' 
7, 1(), 4, 17, 18 61 19, ότχεβ οι 1.3ΐίιΐ6. — \\λά. Ιη εοιί. 589, Ογ. άεπηιοΜ^ ίίειη 866. 0Γϋίιΐ6ηι ΡΒΐ)η- 
Γϋ, η. 6, 9 61 16. Υ. γβΙ. €0»!ιΙ. Ογ. ΜηΓε., ρ. 285 61 509. — Ββ εοϋ. Ρβπδ. ▼. 3ι1 η. 7. βη. — Υίπίΐο- 
Ι)θη. ίπ εο«Ι. Οΐδ. 257, η. 7, Οτ, άύ πηίοηβ ίη εοηοϋΐο ΡΙοΓϋηΐίηο 3. 1459 ϋαϋίΐβ. Υ. 1.8ηιΙ)66. Υ, ρ.' 
566. — Ι^ϋΙίΐιχ ΟΓαιι. ])\ι\χ άβ ηηίοιιο, ευ:ιι »1ϋδ Βει^βΒΠΟΜίδ 1.»(. ορρ. Υεηείίίδ ίη Ιιίΐιΐ. ΜαΓΟ. εοιίιΐ. 254, 
86 Ιγ:1)Π8 δ6(](ΐ. Υ. 1.31. 61 ΙΐΒΐίε3 Β. ΜϋΓεί Ι)ίΙ)ΙίοΐΙΐ::εα εου. ηΐ8<, Υβηβΐ. 1741, ίοΐ., ρ. 77 8(]ς., 61 ΒϋηοΐΒ- 
ΙηΓ, υΐΓαηιςΜ6 ΟΓΒΐίοηηηι εχδίΑΓΟ ίη εοηείΐίοηιιη Ι.]ΐ1)1>6ί εϋίΐ. ΥεηείΒ, 1752. ρ. 55, 599, 467. — Ιη 
ΜοηΐΓϋϋοοη. ΒώΙ, ΜΙιοίΗ. ηι$$. \ίχ ογβΙΙ. .ιΙίΒίΐυβ Ββδδβποηίδ ορρ. ίη νΒΓίίδ εοϋιΐ. υΐ ρΙυΓίιηηιη ΙιβοιΙ 
ιϋδΐίηείφ οεευΓΓοηΐ; εοΓηπιηηε ίηϋΐεειη ν6Γΐ)ί!> ΜοηΐΓΒυεοηίί 8υ1φιη^6Γ6 ΙίεεΙιίΐ : ρΒ^. 489 Λ, ΡΒΐ3?ίΙ Βρ• 
ΡΙεΙιείηιη, Β^βδΒΓίοηΙδ οταΐίοηβ$; ρ. 109 Α. βΐ 114 Λ. (Βοηι» ίο Ι)11ιΙ. ΥΒΐίε. η, 2526, 5585 61 5586, ηο 
4057, ταπΒ οριΐδευΐΒ.) — Γλ^. 186 Α, ίΙΓκΙ. ίη εοά. ΟιΐοΙ)οη. ογ. Β(1 δγηοιίυιη, 61 ρ. 191. Β. 11>ί(1. ΒΙμγ 
(Ιο^ηΐΒΐίευδ ϋε υηίι^ιε, Ογ. ιοηι. II, ρβς. 469 6* 61 Ο αο ρΒ(|;. 470^, ορεΓΒ, Υ6η6ΐ. ίη 1>ί1>1. Μβγο. «- 
Ρβιι;. 485 £, οραβ (Ιε υηίοηε ΕεεΙεβίχ Ι.Βΐίη96 εαπι ΟΓΒ^εΒ. Υεηεί. ίη Ιίΐιΐ. ^υ8ιίηίΒη^. —Ρ. 541, ΡΙο- 
Γ6ΠΙ. ίιι 1)11)1. 1•3υΓ6ηΐ., ρΐηΐ. 54, Ίηΐ6Γ εοϋιΐ. εεΓΪρίΟΓυηι Ι^Βΐίη., εοϋ. 2, ογ• (Ιο^πιβι. ά€ ιιηίοικ, ςιίΒηι 
βΓ»ε6 ΙΐΒϋίΐΒΐη ΒεββΒΓίο ίρδο ροδίηιοϋυηι ΓεείΚ ΙιΒίίηΒηι ; άίϋΐαταίιο ΒΐίςιιΟΓυιη ςυ» ίη ϋίοΐι ΟΓΒΐίοηβ 
ΓοηΐίηεηΐυΓ, ςα» 0Γ3Βεί8 ηοΐίδδίιηΒ, ι.3I^ηί^( ί(;ηοΐ3 8ηηΐ; Ι)« <ιΐέ:Γ«8ΐιι ^ί^ηούί ΡΙοηηΐϊηαβί ρτοΰεαίοηβ 
8ρη. 8ίί, 8. Ερί8( Β(1 ΑΙεχϊυιη, ειο., ρηηιυιη Ογ^βοο ΙίΙ)6Γ εάίΐυδ, (ίεΐηϋε βΙ) ίρδο 1•8ΐίοΐ8 Ιίΐιεπδ άοηΒΐυβ ; 
ϋ€(€ηι\οη€$ χ€α% €αΐΙιοΙΊ€ίηη€ άοριηαίιε Ιαίιηονηηι, γίιίεΐίεεί ϋβ ρποεεδδ. δρίΓ. δείί ΒΐΙνεΓδυδ ΡαΐΒΐιίΒηι, 
<υ]υ8 εοηΐΓ.)ϋΐΓΐίοη68 Υεεεί ΗΓςυιηεηΐΐΒ εοηίπΙαιιΐυΓ ; — ΕρΊ$ίοΙα ςβηβΓαϋ» αά 6να:€ο$, εχΐιοπαιίδ εο8 βϋ 
οΙ)βίΙίεηΓΐ3ΐη Κοη)&η36 Εεοίεδίχ, εΐε., εΐ ιΐε εΐοείίοηε δυη ίη ρ.ιΐΓί&ΓεΙ)Βΐη, ςυ»ιη Ογ. ει 1•3ΐ. Γοείΐ; — ά€ 
$α€ταηιαιΙο ΕηοΙιατΊ^ιΊω ; — ϋε Ιοοο Εν3ΐΐ£;6ΐίί ^03ηηίδ (ν. Ρβ^γ. η. 24 ιηΓγβ) ;— Οταΐ, Βϋ Βπηα εοηΐΓ» 
ΤηΓεΒδ εκρεΒδεπάΒ, Ι)3ΐ>ίΐη ίη εοηνεηΐυ Μαηΐηβηο Ρίί II ροιιΐίί'. ΙΙοηι. ]π8δΐι ευη^^Γο^Βίο (ρΓοιΙϋΙ Ιδίείπί 
Β. 1605); — Ογ. αΙΐ€τα ίρβίυβηιεί ΒΓ^υπιεηΙί, Ιΐ3ΐ)ίΐ3 Ιη εοηνοιιΐυ ΝοπιΐιΙιεΓ^ΐΜΐδί. εηηι ίΙΙίε Ιι^^^ΐιΐδ εΒδεί, 
8υ1πΐο ΜΒηΐυ^ηο εοιινεηΐυ ; ηρΓίΰαΐίο αά ΠΒροΜίοηαη Ιρραίονυαι ΟβηηαηΊΰΟ, (•]υ8ΐ1. :ιΐ-(;ηηιεηΐί ; — εοΓΗΠΐ 
ςηχ ρπδΚ ρΓΟίίηίΒηι 6]υδ ΓερίίεΒίίοηειη 8ει:ηΐ3 8πηΐ, Ι^τίνη α 8Η€άη€ΐα αιατταΐΊο; — ογαι. Ιι 3 1)ίΐ3 ρΓΟ 
Πηβ ει δοΐηΐίοαβ εοην. Υίεηηεηβίβ; — ΕρίαοΙα ΐ€ρ»ιίοτνηι οιηιιίιιπι Οειηΐϋηία: ρΓίηοίρηηι Βϋ ΒεδδΒΓΪοηειη, 
ΒροδΙ. 86ΐ1ΐ8 ιο|;3ΐυηι ; — Β^λίπΓίοι/» Γ^5/)οη5ίο 9(1 1εμ:ι!θδ ; — ε]η ίΙ. ίη είνίΐλίε ΒοιιοιιίΒ Ιερίί «^Γα.'^ο 
1»ίΐ1>;1 1*, ΐ'ΐιηι Ι.ηιΙον. Βεηΐίνοΐεη. νεχίΙΙο ιΙοι•ηιοΐ, ςϋοιη ΝίουΙαυ^ V ιι.ιΐϋΓ: δοινιίοιίί ηοηε πιεο ϋοπΒνο* €3ατ ΝΟΤΙΤΙλ 1Ν ΒΕδδΛΚΙΟΝΕΜ. οχι-νι 

Γ^Ι;.^ οταί. ίη ΰαρπΙΑίΦεω αρο$ΐοΙί, β Ρΰ1οροηηο$ο ΠοηίΑΐη 3ΐ1αΐυιη οίο. — οταΐΊο αά ΡαηΙηηι 1Π 
ροηίί[. ει οταίθΓ$$ ίΐαϋω <16 ρβΓϊΰυΙίβ (οΐί ΙίαΙίχ ίιηιηίιΐ6ΐηίΐΜΐ$ ; — οτ. 3(1 608ΐ!6ΐιι άβ (ϋ8εοΓ(]Γΐ3 ββϋβικίίι;, 
61 1)οΙ1ο Ιη ΤυΓίλ8 ϋεοβΓΟβηϋο ; — Ερί$ιοΙα ηϋ Η:ιυ1ηιιι 111. άβ ρήηα ΡΗιΗρρΉα ΟεηιΟΒίΗέΜ»; — Ο^πιο- 
&(Ι)€ΐπ9 ΟΓ. ίΙΐ3 3 Ββ^βαποηβ ΐΓ9(1υεΐ» ; — €ρίί(. Λύ βυπιϋΐϊΜ ροΐκΊΓιεβηι ιΐβ βαάβαι ΟΓαΐίοηβ ; — ΕρίίίοΙα 
9ΐΙ Ρ. Ο. Β2859Ποη6ΐη ογ(1. 5. ΒβηβιΙίεΐ. 80(Ί<ϋΙ&(. δ. ^α^ι^πx, 61 &1)1)3ΐ6ΐη δ. δβνεπιΓι ΝοβροΓιβ, βοΓίρΙα 
Κοηιχ ν, Αυ^. 1470. 6Γ3ΐί2δ η((Ί(, (ριοιΙ ρΓΟΓβχ Ν68ροΙίι.ιηυ8 $6 ευηι εορίίδ Βυίβ 3(1ν6Γδΐΐ8 Τ(ιγο38 ρ»- 
Γ3ΐί5$ίιιιυιη ΓοΓβ 8ροιιύ(*3ΐ ; — Ααα (^θηβίΑϋδ οα;ιν:ΐ! β3Πΐοι1ί, ί^υΙ) Κυςοηίο 1Υ ΡεΓΓαΓ» ίηεβρίχ, ΓΙυΓοηΐίφ 
νβΓΟ ροΓΑοΐχ, 6 6ΐΦ00 ίιι 1.&ΓΐΗ• ηυρβΓ ΐΓ»(Ιυοΐα, ϊηΙβΓρΓβΐβ Β^^ιI1ο1. ΑΙ)Γ8ΐ1ΐ3Πίΐο €Γ6ΐ6η8ί ; — Ίΐβιιι βθ888• 
Γίθΐιΐ8 — Οταίίο αϋ 6γ96€08 1ΐ2ΐΙ)ίΐ3 ηηίΒ νι$€ήΰΊΐιιτ άο^ηιαίίΰα — 60(1• Β688αποπ6 ΊηίΟΓρΓβίο; ε](ΐ8ιΙ. Β«8- 
ΒϋΓ. βρ. άβ $ν€€€$$α ίριϊΐϋ $ΐβηο(Ιί α€ άβ 8ρίτ. 8, ρτοοβ$%\οη€^ αά ΑΙβχίηηι Ι<αΐΓαηηι, βοά. ίιιΙοΓρΓΟίο ; Βοπαφ 
>ρ. ΑηΙ. ΒΐΑ(1υιιι ιΐβ ΑβυΙα, 1526. ΐη ΓοΙ. V. €αίαΙ, άβ$ ί,ίνΐβί άα βαΰίηβΐ άβ ^ϋαϊρηαί, ρατ ϋαιί. Ρταηβ. 
άβ Ιίίίτβ, Ιοιιι. Ι, ρ. 61, βίΟαί. 5ίΙ)Ι. Ιλϊ.Ι., ρ. 27. — Ιη Ιοιη. Π ορβΠ8 : Έ αγία καΐ οίκουμενίχ.ή Ιν 
Φ>ωρεντ{χ σύνοβος, Γ. 8. ρ. 487•275, €5ΐ ογαΙ. (Ιο^ιη^ΐΐο» ν6Γ8ίο Ι.αΐ. αΐ) ίρ80 β6888ποη6 Γ^εΐβ, βΐ ιηυΐΐο 
ΙοηςίοΓ ηυλίη 6α ηυ» βΓχεβ βεπρία Γυίΐ λΐ) ίΐΐο; βΐ ίρ8ίυ8 Β6883Γ. τεΓδίο Ιιϋΐ. 8ΜΧ ΟββΙαταΗοίύι (ροβΐ• 
1黀 η. 21 ιηβιηοΓαΐχ). Υ. Βαπιπ^^π. ίίαβΗτΜιΐ, νοη ιηβτΐίΐο&τά. ΒηοΙιβτη, Ιοαι. IX, ρ. 451 βς. ΗλΒί. 

3. ΡΗ^ιιβΛ άβίηοη%ίταύοηβ$ άβ Οβο, (Ι6 ϊιηιηοηαΐίΐαΐβ &πίιηα: 61 (16 ίηε&ΓηιιΙΐοηβ Οΐιπ&ιί, ιιΐ8$. ίη ϋί1)Ι• 
Βοϋ6ίαπ3. 

4. ϋοηΐτα Μάταιη ΕρΗβίίηηι^ ουηι 3(1 ρποΓα 6](ΐ8 03ρίΐ8 χνιι ίαιίηίβ ορρο8ί1α Γ08ροηϋΐ8$6( Οΐ6{;οΓίυ8 
ρΓοΙθ5>ηο6ΐΙα8, 6ΐ 0ΧΙ6Γ3 3ΐ)8θ1νβΓ6 ρβΓ Γ3ΐ3 ΓιιΊ2>86ΐ ρΓο1ιίΙ)ίΐυ8. Υΐϋε Α^^υ^^ϋιη Ηϋ. Π Οβ βοηβοτάία^ ρ. 
115. ΑΠΑΐίυηι. ρ»κ• 932, 61 1,απιΐΜίοΊυΐΗ Γώ. τ, ρ8{^. 174, (Ραββ.) β. ρα^• 566 ΚοΠαγ., η. 6. Οοϋ. 257— 
Ιΐοηαο. ίιι 60(). ΒαναΓ. αιΙ. η. 2. οίΐ., 3ρυί1 (Ιηιϋι., ρης. 12, ϋΜηΐ ίοΐ. 180 : Μανά ΕρΗβ$η ΕαρβηΊά εαρρ• 
£>-||ο^$Γιε3 3(1 ί3ΐίηο&; 86(|υίΐυΓ ΓοΙ. 224, Ββί$αΓΊοηί$ Γεδροιιβίο •(! εβρηΐ χνπι, ρεΓ ιηοϋιιη) βρί8ΐοΐΦ• 

— ΥβηβΐΜ Ιη 1)ΊΙ>Ι. ΜβΓεί εο<Ι• 527, 3ϋ η. 2 είΐ. — ΚΙογοπι. ίη 1)ί1>1. ί:πΐΓ6ηΐ. οοιί. 14, η. 14, ρΐυΐ. 
10, Μ3Γ€ϋ Ερ1ι6«>ϋ ε3ρρ. δεςαίΙϋΓ 660Γ|;ϋ 8οΙιοΙ;Ηίί Γβ8μ<»ιιςίο 3ΐ1 ε3ρρ. ι-χνιι ίηείυ&ίνβ; Ιυηι Β6883Π0- 
ηί» Γ68ροη8Ίο 3(1 εβρρ. Γ6ΐίιΐιΐ3 XXI. Υ. Βαιίιϋιιί βαΐ. είι. Ι, ρ3|(. 484. — Ιΐ6ΐϋΐ)ΐ3ηί ίη ϋίΐί. ΑαιΙ)Γ08. ιΐβ 
ρΓοε6β5. δρΪΓ. δείΊ €οηΐΓ3 Μ3Γευιη ΕρΙΐ6$Ίπιιιιι; ερι$1. 3(1 ερΙιε8Ίθ8 άβ βάβ βαίΗοΙίβα βί Ποηαηί ροηίίβ€ΐ$ 
ρήηαίΜ, Υ. λ1οπΐΓ3υε• 1?ί6/. ΜΓιοίΙί, ιηιι•, ρ. 510 €. — Υοηείϋδ Ίιι 1>Π)Ι. Μαπε. ίη εοιίίΐ. ίηΐΐηίβ 155 6ΐ 
ι1ΐιοΙ>Η8 86ΐ](ΐ• Β6853Γ. 3ϋνεΓδΐΐ5 3Γςϋΐη6ηΐιιΐΜ, (]ΐιο ίη ρΓίιιΓΐ8 ηϊΐί 8θΐ6ΐ)3ΐ 3(Ιν6Γ5. εΗΐΙιοΙίεηηι ηϋϋπι ΜαΓευβ 
ΕρΙΐ68ίθΓυυι 3ηΐί8ΐ68 : ίηιΐ. Μαρηα ίΙΙα Ιηΐβτ Οηρ€ο$ α ^^αιίηο$. 8εηιηΙυΓ Β6883Γ• ορυδευΐυηι βΙ) αίί'ΐδ, υ1 
.ιίΐ 3αεΐ0Γ €3ΐ. εοιίϋ. Ιλίίη. Ι)ϋ)Ι• Μ3Γε. ρβι;;. 78, Ιΐ3υ(1 ΐϋϋιπΟΓΗΐυπι : €οη(ιιίαίίοηβ$ τβϋί/νοτΗηι ατρηνΛβηΐΟ" 
τνΛη ίριίικ ΕρΗβίϋ €οη(β€ΐαί αϋξηβ βάχίω. Απ ρΓΐυβ ορυ8ε. ευπίίηβΐ Γ68ροη8ίοπ6ΐη 3<Ι εβρ. χγιιι, ροβίείίυΐ 
:ιυΐεπι 3(1 Γ€ΐίςυ3 εκρρ. Γββροπδίοηεη) (1) ? Ηλίΐί. 

5. ΕριείοΙα αά ΤΗοηω ΡαΙΰεοΙορί βΙΊοτηηι ρωάαβοβνη, Αηεοπ3ΐη ηυδ83 Βοιη3 9 Αυ^. 1465, 86Γνι(3 • 
Ρ1ΐΓ3ηζ3 III, 27, ει 3 ΐ3ε• Ροηΐ:ιηο ΐιοιίβ 3(1 Ρ1ΐΓ3ηζ3ΐη ρ. 509. βΓχεβ, (Ιείη(ΐ6 3 ΜευΓ8ίο ΟΓΧϋε 6ΐ 1.3ϋη6 
6ιΙίΐ3, ηεε ηοη 6χ ΜευΓδΠ ε(1ίΓιοη6 3 1.31)1)60, υΐ (Ιίχί νοίυηι. ΥΙ, ρ. 241 [β. ρ. 545 νοί. Υ11 η. ε^.]. Ιπεί- 
ρΊΐ : Ευγενέστατε &νερ χα\ ημών φίλτατε φΓλων, έδεξάμην χα\ πρότερον. 

6. Ερ'ηίοΙα αά ΑΙβχίηηι ία$€αύηι ΡΙιΗαηΐΙιτορβηηηι (ϋεΐ3 ΑηΐιάοΐΜί (16 8υεεε88υ $ψιοάί ΓΙοτβηίιηω ε( 
άβ ρΓθββ$$ίοηβ 8, 8, Ιηείρίΐ : Συ μέν οΰ τά ανθρώπινα μόνον.. 6Γ3ΐεβ εΐ ί;ιΐίηε εχ ϋιιρίίεί νεπδίοηε, Βε5- 
.«^3ΓΪοιιΊ8 ίρι»ίυ8 ϋ1ΐ6Γ3, 3ΐΐεΓ3 ΑΓευϋϋ, ειΐΐΐβ 3ΐ) Ιρ8ο ΑΓουιΙΊο ίιι ΟρΗ$€Ηΐί$ αητβΐί ίΐιβοίορίά»^ νυΐ^ιιΐίβ 
Κοπ)3Β 1650, 4,εΐΓεευ8ί8ΐ671, 4. 1.3ΐίηε εχ5ΐ3ΐ ίηεοιιεί1ϋ8 1ι3ΐ)1)εί Ιοιη. ΧΙΠ, ρα^;. 1228-126:3• ει ΙΙαΓ- 
ϋΐΜίΓι Ιοηι. IX, ρβ^. 1045-1077. Ραββ. — Μδ. νίιΐ(1ο1)θη. ίη εοιί. €«5. 257, η. 8. Υ. 1.3ΐηΙ)εε. Υ, ρο^. 
567, ίΐιιςιιε ηοι. Κο1ΐ3Γ. 3α(Ι. 1.3Πΐ1)εε. Υ, ώλ^. 516, ίη ηοΐα 1, εΐ ΚοΙΐ3Γ. 3(1ηίιη3(1ν. ίη ηοΐ. Β, — Υβιιβ- 
Ιϋ5 ίη ϋϊϋΐ. Μ3Γε. εοϋ. 589, εΐ Ι.3ΐ1ιιε ίηΐεΓ εο(1ι1. 1.31. Υ. 03ΐ. ΙΙΙίυδ 1)11)Ιίοΐ1ι. εοι1(]. Οτ. ρΛ%. 509, 3ε 1,8• 
ΐίοοΓ. Ρ8Κ. 78. — ΓΙϋΓεηΐ. ίη εοϋ. 1-3ϋΓβηΐ. 14, η. 5. ρίιιΐ. 10. Υ. Β:ιηιΙίη. 1. ε. Ι, ρ3{[. 485, (|ΐιί3(]ηοΐ3ΐ, 
1(1 ορυδε. 1.3ΐ1ιιε 6Χ8ΐ3Γε ίη ε(]ΐι. ΟοηείΙίοΓ. Υεηεί. ». 1732, ΐοπι. ΧΥ1Π, ρ. 1244 8(ΐς. — €οηΓ. Β3υηι• 
ΙΑΓίβη ΧαβΗήβΙιί. νοη ηιβτΙίαίαΓά, ΒύβΙιβτη, ιοπ). ΥΙ, ρ3(;. 427, 451 δ(](|., 451 βςη., εΐ ι^υρρ. 3α η. 2. 
Ηαβι.. 

7. Αροίοςία αάνβτ$Η$ Οτβ^οτιηηι ΡαΙαπιαηι ρΓΟ ΙοαηηΐΜ ΎβββΙ ρ3ΐΓί3Γε1ΐ36 Οροί. ΙίΙ)Γ0 3(1ν6Γ8υ8 τεδροηδίοηβδ 
6Γ3Β€0Γυπι (16 ρΓοε688ίοη6 5ρίΓίΐιΐ8 8. 3 ΡίΙίο. ΟΓχεβ 61 1.»1. ίη ίίδ(ΐ6ηι ορυδευΐίδ. Ραββ. — Ηδ. Υεηείϋδ ία 
εο(υ. Ιΐ8Γε. 527 βοηίτα βαρρ. ΜαχΙηύ ΡΙαππάιι άβ ρτοεβαιοηβ 5ρίτ, 5. εΐ <Η89. βοηίτα ΡαΙαηίαιη ρτο ^ο* 
νβββο. Υ. ε3ΐ. είι., ρ. 285 ει 510, εΐ Ιαίίηα ΒβαατίΟΗίί νβτνο ίη ςυβΙυοΓ εο(1(]. Υ. ε3ΐ. εο(](1. 1ι:ιΐ. 1)ί1)Ι. 
ΝαΓεί, ρ. 78 8<](|. — Ραηβ. ίη εοίΐ. 1)ί1)Ι. ρυΙ)1. 1270, 5, ει ΡΙοΓεηΐ. ίη εο(1. 1.3αΓεηΙ. 14, η. 4, /ο. Υβοζ^ 
\η%€ΤΐρΙ\οηβ$ ΧΙί^ ίη $βηίβηΐΊα$ 88. ΡαίΓΜίη, ηΐία$ βοΙΙβρίί άβ ρτοοβα. 8ρίτ. 8, Γκιη Ιοίίϋεηι ΟτβροτΗ Ρα- 
Ιαηια €οη[ηΐαύοηίΰΐί8 βί ββείατίοηίι αροΙορηΛ : &υ1) βη. ίίΙΟΓυηι ορυδε. ίΙεΓυπιςιιβ η. 6, Μαχίιηί ΡΙαηκάΛ 
άβ ρτοββ$ί. 8ρ. 8, βοηίτα ί,αίιηοε ^ί^ΙΙο^ιεηιί ιν, ευηι Ββί$ατίοη($ τβ$ροη$ίοηίΰη$. Υ. Β3η(1ίη. Ι, ε. Ι, ρ. 485. 

— Υίηϋοΐιοιι. ίη εο(1. €01., η. 15, ΥβτίοΓ. Ρ^ίΓυυι Ι.αΐίη. ΐεδΐίιηοηί3 (Ιβ ρΓοοεδδ. 5ρΐΓ. 8., εΐ η. 14. Βεεεί 
8. Υϋε^'ί ερί|;Γ3ρ1ιχ, βΓε^οΓίί Ρ3ΐ3ηι;£ εοηίϋΐ3((• εΐ ΒεδδΒΓίοιιίδ τεδροπδίοηεδ ρρο Υβεεο. Υ. Ι.:ιιη1)6ε. Υ, 
ρ3^. 516, ίΐιίιιυβηοΐ. ΚοΙΐ3Γ., εΐ ρ3{;. 517 8ίΐ(|., ςιΓι εχ ΑΙΙαίίο Ι)β ΕεοΙβίίίβ ΟββΊά, βί Οήβηΐ. ρβτρβίηα βοη- 
κηηοτι^, ρ. 766, Ιοη^υιη Ιοεηπκΐβ ίΙΠ» εχεεπρΜί, ηοΐ3νίΐ4υε, ίΙ)ίϋ. ΙίϋΓ. 111, ε3ρ. 5, § ι, ρ:)|;. 930, βικ- 

ϊ1) Ορο9 εοηΐτ3 Μ^Γεαιη Ερίιεβίυιη ίοοίιοβνίΐ ΒεΙιοΙβΓίτΐ!», ι1)'}θΙνίι Βε853Γίοη. υΐπύδ€ΐυβ βρ^υπιεοΐα ^υυ(ι^I^ ε'^ε^ηυ8 
ίο Γη ε χ ιο95. Εοιτ. ΐχι,^ιι 10ΑΚΝ. Ατ.Β. ΡΑΒΒΙΟΙΙ «ι.τιιι 

ςίαΐίιιι α^Ι ϋβ ΒΑβΜποηίβ βΟΓίρΙίβ. — ΕΛά^πϊ ορυβο; ίο €θύ. ΒβνλΓ. 27, Γοΐ. 57. Υ. ΗβΓϋΙ. Ιη Αν€ΐ. Ώ^^ΐτ. 
η. 1803, ρϋΠ. ιγ, ρα^. 6 βος. — Ραπ$. ίη 1)ίΙ)1. ρπΗ. οο(Ι. 1^70 , η. 4, Πβοΰί οοΐΐβοΐίο (ββΚίιηοηίοηιιη (Ιβ 
ρΓ0Γΰ85. 8ρίΓίΐ. δ.•— Ν. 5. ίίΓ0(|;οπί ΡλίΑΐηχοοηΓυιι^Ιΐ. οιίΓη Β^8<;^ιηοη^9^6$ροη<^«; η. 6, Μαχιηιι Ρ1αηηά\$ 
ίί€ ρΓ0€€&$, 8ρίΓ, 8, διιΙ)]ιιιιο.Ι;β 8(ΐηΙ εαρίΓιΙ)»^ &ίηςυϋ8 ΒΡβκηηοηίβ β( Οοιηοίπΐ Ογθοιι. Γβί>ροη8ίοΐιβι ; 
ι;. 2. ί^^β5/ιποΝίί ορυβ (Ιο^ιηαΐ^ (/β €οηιρθΗ{ηάί$ ί,αίιηο^ ίηΐβν α €τ(Γ€ο$ Γοη/Γον^Γβίίι. δ6φΜΐυΓβ]ιΐ9(1« 
ρ^^[^^^ $/Ί(Ιίί, Μχην, 

8. Ερ'ΐίΙοΙα ϋαίΙιοΓίύα $ίνβ βη€ΐίεΙί€α αά ϋτίνεοΒ Ε£ΰΐ€$ία! €ροΙ, $ίώμαο$ , ιη ηυη 86 (ΒΟΐιηηβηίοιιπι ρΑ- 
ΐΓ•η*-(•Ιι:ιιη ηοηιΊη&Ι. Οοηΐβτ ΑΙΙ.ιΐΐυιη ΰβ €οη$€η*α^ ρ9{;. 289, 353, 928. Εχ8ΐ2ΐ ουιη (ΙυρΓΐ£ί νβΓδίοπρ, 
ηβ88:ΐΓ:οιιΊ8 ίρ8ίυ8 61 αΙΐβΓ» ΑγοικΠΊ, ηοιίβηιιβ 6γ.τ66 61 Ι.»1. ίη Π8(ΐ6ΐη οριιβαιίίδ 3ΐΙ> ΑγοκΙιο 6()ί1ί8. ΙιΑ- 
Γιη6 (*χ Βο«»ϋαποηί$ νΰΓκΊοηβ ηρυιΐ Οίίοπουιη Β»νηΜ(]ιιιη »(1 3. 1463, η. 58 ί^η^ι. Γαβη. — Ιιι 6θΗ•Ι. 
Ι)ί1)Ι. Μ;ΐΓα αίαΐ. 527 61 589. V. ο»ΐ. οΐΙ, ρη([. 285 61 309. — ΤαιίΓΐηί Ιη 1)ίΙ)1. τ^^. οοά. 180, Γοΐ. 400. 
V. ε»1. Γθ(Μ. 6γ. ΤβιΐΓ., ρ&^. 275. ^ Ρ8η$• ίη 1)ί1)]« ραΙ)1• 60(ΙιΙ. 422, 61423, η. 8, βΐφΐβ 13Ι(>, η. 2. 
Οχοπ. ιη 1)11)1. Βο(1ΐ6ί. οο<1. Β:ιγοο. 145. — Μοηβο. ίη €θό. ΒίΐναΓ. 27, Γοΐ. 258, 61 €0(1. 45, ΓοΙ. 488 : 
Υ. |Ι»Γ(1(. ίη Ατΰίίηι Βίψτίρηίη^ 616., ». 1803, ρ&Π. ιν, ρ3^. 14 61 ρ&Π. υ, ρα|[. 39. 8βη. — ΥίηιΙοΗοη. 
ιη 60(1(1. 0x3. 61, π. 6, 61 62. V. 1.2ΐπ)ΐ366. γιιι, ρ. 1057 βςπ• (υΐφί ρΓθΙ)3ΐ ΑΓΟυάίί ίη ηοΐ. χΙ 6<Ι. οριιβο. 
αιΐΓ^ΟΓ. ρ. 572 ίί6ΐ|.ϋπ$ρίο!οη6Πΐ, ναπαπη ίΠ^πι 61 ΓαΙβηπι ωϋΗίΗ^ηΊή ραΐήαηΐιω αρρβΙΙβίίοηβιη ηοη α Βββ- 

Ι».'ΙΠ0ΙΙ6 ίρ50 [ΐΠί ίρβΟ Ρ:ΐΙ)η€. Ιΐ. Ι. δΓΓίρβ6Γηΐ] , 86(1 Α ρθ$ΐ6ΓΐθΓί()Ι13 ϋΓ3'Γί8 8θ1ή$Π1&ΐίθΐ8 βϋάΐίαΠΙ βββ'*, 

61 Βο8(ί8ΓίοιΐΓπι νίιΐοπ 3ΐ) ίΠα ρΓοαιΙ (ΙυΙ)ΐο Αΐ)8ΐίηηί89β), 61 ρ3{;. 1060 &64|. ΗλΗΐ«. 

9. ίΐβ^ροπίίο αά ηηαίΗΟΐ ανρηηαηίη Μοχίηΐί ΡΙαηηάω ά€ ρΐοτ€$ίίοη€ 8ρίΐίΐα» 8. €χ »οΙο ΡαΙνβ, Ιη ϋβ- 
ιίβηι οριι$οιιΙί<;. Ραοκ. — Υ. 3(1. η. 7. — Υ6ΐΐ6ΐ. ίη 1)ί1)1. ΙΙ3Γ6. οοιίϋ. (1ϋοΙ)ΐΐ8 Λά η. 8 οΙηπΙβ. — Ιιι Γοϋ. 
Β»ν3Γ. 27, ΓΙαιιπιΙ» (]ΐι:αιΐ0Γ 2Γ(|;ιιηιοηΙαΐίοη(>8 βΐ ΐοΓκΙβηι ΒθδββΓίοπίβ Γ68ροη8ίοη65 ; αοϋ. ΟβπιείΓϋ Ογάοη^ 
1ι\«;ΐΊιι.οιιίιιπι «Ιβ Ιιί8 02ρίιί1)ΐΐ8 ίιι η)»Γ^1η6 ρυβίΐυιη. Υ. Ι1ηΓ(1Ι. 1. 6., 3. 1803, ραιί. ιν, ρ»£. 8. — .Ε8(ΐ6ΐη 
Ρ3Π8. ίη 1)Ί1)Ι. ριιΜ. οο 1(1. 828, η. 2. 1270, η. 6. ΙΙλΚί• 

10. ΕρηΙοΙα βηΰί^ιΊίΰα άρ, αζψηο οίίαιπΓ & Νιο. Οοπιπ6πο, ρλ(|[. 161 Ρτίτηοί, η\\^%ΐα^ο(^. 

11. ΕρηίοΙα αά Οίηηαάνιηι 8€ΗοΙαήιιηι ΐ(Ι. ρ^ί;. 253, 244,285, 340. Αά Τΐιροάοηηη ϋαζαηι, Μ8. 1,Άϊη^ 
1>€6. νπ, ρ»;γ. 162 86(1. (α) Αά ΓαΙ(ραΙορο$ βρ'δίοΐ» 0Γ.'ε(Ό-1)ΠΓΐ)3Γ& οΙΙ.ιιηΓ »1) 18. Π:«1>6γιο, ρ3{». 155, &() 
ΡοηΐίΙίε3ΐϋ Ε(•οΙο8<3β Ογ.τ€χ. Αά ΜίεΙιαβΙβηι Βιιζ. 3 Οοη^Ιο ίη Αρροηιϋεβ ^(1 £Ι匿.3Γΐυιη βΓ3>οιιηι ροκ. 16. 
Αά 6ΐπη(Ι(ΐη) ΜΜαέΙβίΛ Αροι^ίοΙίηιη^ Δ/ι/η^^γ. Υ, ρης, 175,61(6) Λ1ΐ3ΐ. Οβ €οη$€η»η, ρ»^. 938, 61 αά Αηάτοηί' 
ύΗΜ €α!Ιίαΐιιτη^ ΙηΓη ρ:•(;. 747 [€), Αά (Γ«»)ίβ.'Μΐ)ΐ ΡΙεΙΙιοηίηι (Ιβ ηπ»ΙιιθΓςιΐ268ΐίοπίΙ)ΐΐ9 ΡΙβΙοπίι-ίβ (1) : τ;ερ\τοΰ 
αύΟυποιτάτου, πξρ\ τοΟ μεΟεχτοΰ χα\ άμιΟίκτου, ^ερί της των δντων συνωνυμίας ή όμωνυμ{3ς. -[6ΐ 
πίρ\ εΐ.χα^μτνης, ί<ι (ίχΙ. .Μ;απΐ. ιγ8. Κ('8' ^^• ί^^>ϊ• ^80. Υ. ΙπαΠ. Ι. €. ρ. 136. Παβι.. ]. 1•»ιηΙ)6€. VII, ρ3|;. 

(β^ΡΛί^. 347. 6.1. ΚοΙΙίΐΓ. ίη 60«!.Γί6^ΛΓ. 00, η. 5, ίιηορ ΓΟίΙιΙ. ΥοΛδΐδίι. Υ. €»1. 1)Ί1»Ι. Ι^»ίί(Ι. ρ. 401, η. 

Ηρ β60Γ{(ϋ ΊΓ:ιρρζηηΐϋ ΙϊΙ)γο ρΓο ΛΓΪι»ΐ4)ΐβ1ι; οοπίπι 6. — Οχοη. ίη γο(Ι. Β.ιγοο6. 114, ίπ ηιιο 6ΐί:ιηι 6βΙ, 

Ρΐ3ΐοιι<ΐηι. -— Υ^ηΠίίδ ίη 1)ί!>1. Μ πτ. €0(Ι. Γ)89. V. 8ΐι<•ρΐ6:Η)ΐ(; 6ι1ίΐθΓ6 οβί. Μκ». Απ£[Ι•9β, νοΙ. 1, ρ. 13. 

(■31. « ίΐ. ρ. οΙΗ). οι ΜοηΐΓπιιε. ΒιΙ)Ι. 1)ΐΙ)Ι. ηι>»3. ρ. β(^•^$:ΐΓ. ορ. Οβ ίηιηιοηαίιίαίβ αηΐηΰ €1 ΊπϋανηαΙιοηί 

469 £. - ΓΙ0Γ6ΠΙ. ίη ΓοΜίΙ. ΙμΙΜ. Ι.βιΐΓβηΐ, II, Οιπίίί. — Ρϋη.<. ίη Ιήΐιΐ. ρ."1>1. 1751, η. 2; Ι7υθ, 

η. 7, ρ1«ι. 10. 61 53, η. 7. ρΐιιΐ. 51. V. Η:ιιιι1«η. Ι. γ. η. 22; ^Μοί, η. 5, (]3ΐ3 «ΙίοίΐιΐΓ Ϊ1Ι3 ορίπΐ. ΥιΐβΓίηί 

Ιοηι. 1, ρ. 48.'Ί ; 61 Π, ρ. 380. — Μθ(ϋι>1.ΐπΐ ίη 1)ϋ>1. 3. 1462. Ιιι γο(1. 3043 681, η. 11, Οροςοπί Ερίί>ΐυΐ3 

ΑιιιΙΐΓϋΗΪ .11», Ιιι (|ΐι» οιΐίΐιη "«πιιΐ !$''δ».ιιίθ;ιί8 βΐ βο- 3(1 Βο*«&:ΐΓΪοη6ΐη, (^ ι>. 12, 6]!ΙΝ(1. ΟγμΙιΟ^ ίιι Β68}«3Γ. 

ιιιΐ;»ιί ('ρίϋΐοΐι* ; ίίβηι <'ρίνΐο!χ αιΙ ΜΊϋΙΐΗ'Ιίηι ΛροχίΟ' ^\^\^ι^^ \η ('υ!ϋ£['*ηϋ;ι 1ιίΙ)1ϊοι1)6ο:ι $ΐιΐ(ϋαηι ϋΐιπιηιορϋΓβ 

Ιίΐυη : ηηι ϋίίοηβ* αά Ι'ΙαΙιυη^ηι ΐιτ, /•.>»««. €αιΙιοή€α ρΓϋΒ(ϋ(!.ιΐ. — Μη»ΓΪΙί ίη οοϋ. Ηι»^. ηιοχ οίΐαηιΐυ. — 

οά (>ηια>$ ; ά^Ι^αίο ρτο .\ιη•Μο Ι'Ίοτ^.ηΐιηα^ ({ικέ 6ϋ1 €οπί. ηοΐ. 8β(|. ΙΚκί. 

«ιΐΐΑΝυΙ) ι υηιίϋο ϋ*?ιιιι:ιιίιι ^ί-ΐιοίαιί : <>:ιρρ. 10, (Ιιϊ (γ) ΜαΐήΙί ίη εο(1. Β(•^. 31• ΓοΙ. ΐ;ί1. Β 6νί5<«ίπΐλ 

Γ.•ηουΓ(1ι:. (*Γ«66θηιιιι ΐ4Αΐίη»:()Ί6 Ε•'(-1β8ίχ', οοιιοϋία• ()πίη(]υ^ί ν(!Γ<ίΐπιΐΜ 6ρί•«ΐο!:ι αά ληάτοηί:ηη\ ΟαΐΙηιαιη ; 

ΐίθη68. Ι.μ ίΙ(»;:η Β»ίΝ>3ΓΪοη1•4 γΙ ηΐίοηιιη η<1 6:ΐ8ΐΙιΜη ίιιίΐ. Άνίγνων χαΐ Μιχιήλω γύροην κατά του έταΐ- 

">ηΐΓ•»ν' Γ'^ αή 8ρΐ>0ΐ;ιΐιΙ('Ν; Κρί^ίοΙ.υ ίπί Α^ίάτοαιεπηι, ρου Η:ο^ώρου• ίιϋΊΐηΐυΓ Ιοιι'^ϊογ :ΐίΙ «ΜΐίΐΐιΙοιη βρί- 

Υ. ΜοηΐΓϋΐιο. 1. ο. ρ. 4ϋ4 />. — .Μοπϋο. ϊη ((μΙ. Βανηπ. βίοΙϋ ; ίη»•. 1]ρεσ|ί£ϋοντ'. τιαρά τψ [ΐι^ίιτψ άρ/ιερκί. 

27. Ιη€. "Α μέν τ^ϊ^Λ τη; σχ;Ασί/ς, αά Ύηεοάοτηηι. Τιιιη ΑικΙγοιιιοϊ (..;ι1Ι. (•ρί8ΐ. αά ΰΰ^^ηήοΐι, Υ. *|ιι3Γ- 

V. Ηϋκΐι. 1. ϋ. :<• 1803, ρ:ιι(. ιν, ρ. 1), ({πΐ, Κρί- Ιί ϋ:ιΐ. ο<η1(1. (;γ. Μαίιίι, ρ. 136, ι|ΐιί (μιίίΐι^ιη ορΙ:ιΙ, 

8<<>ΐ3, ίικιιιίΐ, <|(ΐ3ηι Ι^ΑΐηΙχ'ο. ί^ΐΓϋΠΐίο. νιι (Ι. ί\), α υΐ ρίβηίϋδίπι» ϋΐ 3ι>!>ο1(ιι^^8^η)3 οπιπϊηηι ^^^^ρι<ιηιιι1 

ηο>(Γ3 (ϋίΓ••η, 61 Τΐΐιΐο.ΙυΓΟ 0.ιζ:6 ιηβί'ηϋίΐιΐΓ, η60 Β(*ϋ^»^. Π;ιΙ 6ΐ1ιΓκ). — Ι.υ^(1υηί Β.α. ϊηΐ(•Γ οο(Ι(1. 

ιιΟϋίΓαηι ιγρίΗ ι•ι»ιΐι1:ιΙ:<ηι ηο\ί. (ΙΐΛΠί.) Νί-αΙί^οι*. 3ΐη(£ΐ>3?α! Κρι^ίοΙίϋ ϊπΐ6ΐ' Βϋ&Η:ΐΓΐοιι. οΐ 

(^) 8ι^6 ρα^. 369 ϋϋ 6υ4ΐ. ::57 ιη (μιο 3ΓκριοΙ ΡΙ•ιΙημι<:πι. Υ. 0:ιΙ. ΙηΙιΙ. 1^(ΐί(Ι. ρ. 541. ιι. 51. — 

3ΐΐΊΐ ορρ. Β65^;ΐΓίοηί8, 8(:ι1 ιΝι («ρ'.") οΐ:^. οΐΐιη ^3Iιι ΡΙοκΐΐιΐ. ιη εοιΙ. 1•:ιιΐΓβιιΐ. 33, η. 3, ρίπι. 58, Βο883γ• 

6ΧΓί$3, ηοπ :ιηιρΓπΐ8 ιη (Ο ΓοηιριηιΊ, :ι;•ίηια ίνοΓΐ(;πΙ(ϊ (*ρΪ8ΐ(ΐΐ3 ; 6ΐ η. 4, Ρίι>ι1)θ!•Ϊ8 η(1 Β66!>3Γ.|Κθ8ροιι.>ιο- 

Ιι3ηι1)ι•€ϊο. ϋΓα*θ(^ βΐ Κϋΐΐιι«? ηϋιΐιι Βυ'νίιι. («οηΓ. ικ'^ «». Ερΐί>ιο1ί6 ιΐιικ: ; ηι•. η. 9, Βϋ88ϋΓ. Ι:«ρΐί•ι. »ι] Λη- 

Βοίνΐη. 60111111. ιΐβ €οηιΐΌν6Γ;>ϋ» ρΐιίΙοϋορΙιοΓ. 8X6. άηηιιαιιη ΟαΙίΐϋΗΐη, Υ. Βαη^ϋη. 1. ο. \ο1. II, ρ. 

XV, ιΐ'.' Ρΐίΐίοιιβ 61 Αγϊ^ΙοΙ. ίιι Μκ!>ηη;ΐ. άβ ί,ιΐΐν- 4«Ι, 8ι•ίΐ. — Ιιι 1•ιΙίΙ. Ε86θη»Ι. ι) ΙΙβι^ροΗίίΟ αά Αϋ- 

ναίΐΐίβ άι' ί\\,αά, άα Ιιαεκ, €ΐ Β, Δ. 1():ιι. ϋ1, |•:μ. αποιΐαΐαι €ΐ Οηιναίιοηΰϋ ά€ ΤήηΗιιΙβ (ιΐ. 15, 1. ιιυ« 

281 Μρι. ('ΐΐιΐ. Ρ.ηί». 61 0•;ηι»3ΐιΐί;«ϊ νΐίΐϊί:! ΐί(Ηί•ι|Ίίϊ νμο ; ί) ί/^ ».2/ϋ/(Τπ« /:;Μί7ΐίΠ»ίι>, (ιι. 17, 1, ιι.ικϋίΐ ; 3) 

ΐΙΙιι-ίΓΗΐ.ι α Ο. Α. ΙΙ«''.ιιι»ιιιι ίη Αοη8 ρΐιϋο^ορίι. <\λ (ιαηρ. Ο,ιηαΐΊιαη [^Ίν.) άβ φυΟπί^ίαιη ηηιν» ίυη^' 

ρ^ηΐ. χ, ρ:ιη. II, ρ. ί>37 8(|η. ηϋί νβΐ'^κ» Γ•ν.'Α>;η-. ϋα^ Απί^ΙοΙεΙα 6υιιι ι-ϋ9ροιΐ!>ΐοιΐ(^; 4) ^Ί< ^<Γι/ια/α 

ορίΝΐ. ;ϋΙ Αρίιί^ΐ. μ. 5ί>1 8(ρ(. Ιίί^ϊΐΙιΐΓ. — Μδ. 1'Ί•!- (ΐηοάαιη, ΚίρηΙιαιύο ν€τί^(}ΥΗηχΤγαρ€ίι*η.ιι ίη ΡΐαΙ^^ 

Γιπί. ίη ΙιώΙ. Ι,ΐΐιΓΠΐ. ιιηΐ. λ\\11Ι, η. 8 (;1 υ, υαη, Οβ ηηαίΐαηι^ί €αίαιυηαΓααι. ϋα €0^ φωά ρ€τ 

ρΐαι. 58. Υ. Β.ιι.(1ίιι. ι. ί*. II, ρ. 42$2. -- 1•η^<ΐ. Ι».ιΐ. β.; *>ιώίηΐιΐ, ί^ραΐρία^ ΐιοιιιηι αά Οβ.ι.ίαηηη οι .αυ 

(1) £3$ 6ϋί(ϋι ^ιηηςοίίη οΙ>96ΓΥ9ΐίοο{Ι)υ8 αϋ Οκ-ιγγιμ μ >• ' ! ' ίπ Ιιοο \οΐιΐιυίη6 Κυιτ. εχΜΧ ΝΟτΠΙΛΙΝ ΒΕδδΛΚΙΟΝΕΜ. "• 

νΗ 8?ς. [ 8ίν6ρ>{[. 346, 6<1• ΚυΙΙ. η. 2, οοι(. €χ'5»γ. 90, οι π. 5. ΟβοΓ^ϋ Γ,βιη. ΡΙα/ιοηη ορρ. (1α.τ γο- 
5ρθιΐ£θπαΒ αϋ 8ΐΐ)^ηοΓ6η) Β€&ε:ιγ. ιρί^ΙοΙ.Μΐι-.. — Ι !υη•ΐ;ΐ. ίιι «ο*!. ί:.υί€ΐιΐ. 53, η. 5, ρίικ. 58. V. Π^ικϋη. Τ. 
Γ. ρ;ΐ{;. 481. — Οχοη. ίη 1)ί1)1. Βοϋΐβί. η. 2290, ται. ιιιβ. Αη(;1. 1.ΙΚ'«»53ΐΊοηί8 οΐ ΟβηΓίδΐΐ βρ'κίοΐοΐ. — 11». Ίιι 
€η<1. Β3-(Η'€. 465. ϋοηίτονίπ'κε ήτοα ΡΙαίοηίΰα ηααάαιη άοφηαΐα ίιιΐιτ Λ/>οι/ο/ίΗηι«ΐ ΟβηιΐίΐΗηι ΛΟ,Τ/ινοάοτ» 
Οαζαηι ηΐςΊ6 Ββαατίοηβιη, — Ραή$, ίη ΙιίΙ)1. ραΙ)Ι. 00(1. 46ΐ, η. 2, οιιιη βυιη. ΡΙιΊΐι. (ΙηρΓιοί Γ(*&ροιι$ο. 
— ΕαΦΐΐη ίη οοώΙ. 1759, η. 17 61 18 ; αο ^οΤϋ, ιι. 8 αί 9, Ερ 51. η(1 ΙΜϋΐΙιοηειη, ουιη γΟΓ^ίοπο Π. .^, Ποί- 
ιηηΓΪ, αιιη ΡΙβίΙιοηε ϋβ ΡαΙο. Κιΐ|ζ(1. Β.ι1. 1723. 8. Πληί.] Αά {ΗΊοι αβηιί$ίί ΡΙίΐΗοηΊ* άβ οΐ^ίΐη α Ιαικϋ- 
6Ηβ Ρύΐπβ, ϊιϊΓγα ρας. 757; οΐ ΛΙΙαΙ. ρβς. 957, (/«τ €ο绀ΐΐ5η, (α) Ερί<«ΐοΙ:Γ ςιιαίΜΟΓ α</ ΡίιίΙαηυιηφεηιαη 
είΐΑίιΙυΓ 3ΐ» βοιίοιιι ΑΠηΙίο, ρα^:. 950 , οι Νίο. €οιιιη6ηο, ρη^. 17, 5^5, 550. ΡίίΒηοΐ. ηιΐβίαίίοι^. Λΐί >$ ορί- 
8'θ!38 ιη$. πΐ6η)0ΓαΙ Νβ8ί»6ΐιυ!$, ρ -τΐο ιν, ρ. 151. Ι,λΙιΙιοιι», ρ. 99, 185. Β'ώΙ. ηονν ιιι<. Ραβκ. — νϋΐιοΐϋδ. Ιη 1)ϋ)Ι• 
II. Γο. Γοϋ. 527, 5υπΐ 8€χ ορίδίοΐχ δίηο ίιι$('ηρΐίοηίΙ>υ8. V, ε.ιΐ. πκΜ. βτ. Μάιε. ρ:ικ• ^^5. — Ιϋιΐ. ίιι 
€υι1. 553, (Ια% δίπβ ίη$€πρΐΙοη6 Ιυιη πονβιΐι η1ί:ΐϊ αιΐ ΑιηοβτΗίζϋη ; Τΐΐ€θ\Ιοτ, ΡϋτρΙιι^το{)€ΗΊΐΗαι ; ΡηηΙ. ^ο» 
^,Ιάαηηίη; ϋ€ηΐ€ΐτίηηι Πεπαγωμένον ; χνιν^ρ/ιαηη» ϋήΐαη , Οίοηι^ίίηιη ΙΙίϋΓοιιΐϋηαΓίιιιιη ; ΝοπιορΙινΙΐΐοοιιι 
τίν Ευγενιχόν* 3/αΙί/ΐ(ΤΜ}ΐι «Ί /βίέ/οπίΜΐ Ιιί(!Γθΐιιοιι?ϋ1ιο$; ϋοιιίιμιβ Ιιι Γιηο 6ρί!»1. α(1 ΑΙβχιιηη ί.Ί$αΐίίη, ν.Ι 
αά Οο^ιζίαηΐΐηηχη ΡαΙαιοΙοςπηι. Υ. ΟαΙ. οίΐ. ρ»^. 288. — Ερί&ίοΙα αά 2οηη. Ατ^^^τορηΙηηι^ ΙΊοηηΐ. ίη οοιί. 
1.3υΓβηΙ. 13, η. ι, ρΐαΐ. 55, ηη^πι ίπΐ^^ππη (^γ. ριιΙ)1ί€ί ]υΓΐ3 Γϋοιΐ Βαηϋίη. ίη ΟαΙ. (οιΐιΐ. ^ν, Κπιγ. 2, ριι^'Τ 
275 86ί|. — Ερίδΐυΐα αά ΝΊϋοΙαηηι ^εααιά'ηΐΗΐη^ ΕαΙιοβυιη, ςιυκ ίαυϋθβ 66πηβΓι οχίηΐΜδ οοιιΐίηοΐ, Υοιοι, 
ίη €0(1. Μ.ίΓο. 555. V. Οαΐ. οοϋϋ. 6γ. ΜαΓο. ρ:>ς. 150. Εαιη Οτ. ειιπι νβΓ^ίοηβ 8υη Ι.:ι1. βχ ίΐΐο ι:οιΙ. ϊη ίυοοηι 
ρΓΪιιιιιηι ρΓΟΙυΙίΙ €ϋΙ. ΜοΓβϋ. ίη 1)ί1)1. 6γ. (•1 Ι^:)Ι. ΐοη). 1, ρο£[. 212 δοςη. -> δοΓυηιΙιιπι ΜοιιίΓαπε. Βΐ^ιΐ. 
Ι)ί1)ΙίοΐΙι. ιηβςρα^;. 27, η. 572; Βοηιχ ίη 1)ί1)Ι. ΥηΓιο. Β<-5Β3Γίοηί8 ϋΐΡοίπΓιΐ^Πϋ Ερί»ΐοΙχ ιίικρ; — ραι;. Ι08, 
η. 3399, ίΐη'ά. «ΙίνοΓβΟΓυιη Ερίβίοΐρ αιΐ ΒβΒίαήοηαη. — ρ3{;. 109, η. 2526, ίΙ)ί(1. Βο^^ητ. Ερίδίοΐο" (Ι ναπ» 
ορπβουΐΑ;— ρα|;.401, Ο.ΡΙοΓβηΐ. ίη 1)ί))1. Ιι:ιυΓ. οοίΙ. 18, ρΐυΐ. 85,Ββ&8αΓ.61 ϋΙΙοιυηι 6ρί2>ΐυΚχ ; — ρη$. 974 Λ 
0$0Γ(βίί ΑίΐιίτηΐζίΒ ορίδίοΐΑ α(1 Βθ83:ιποη. ΡαΓΪδ. ίη οοϋ. ϋοΙΙίοΠ. 5028; ρ. 1201 Ιϋ. ίη 1)ΊΙ)Ι. 6ιπΙ. ΐνΐΐίδΰπί, 
(ΐΐ ρ• 1275, η. 205, Ιη 1)ίΙ)Ι. 8οΐί 6:ΐ!ί»Μί Τππ>ηοη8ίί>, ίι. ρας. 1528 Ο, ίπ Ιί1>1• ί/« Ιί«5»Ν^ ΕρίδίοΙβ 
ι|α^ρ^λιη Βοβδ^ΓΪοηίβ ; — ρϋ^. 1595 Β, ΤίΐΟΓίηί ίη 1>ί1>1. Ββ^. Ββδβαποηίδ ΕρίβΙοΙ» οΐ :ιΙί3. ΙΙαπι.. 

12. ϋε ρήίηαΐη ραρα» ΛΠαΐίυδ Ολ ΰυιηαηιι, ρ3ς. 966, ΰΐ ίηΓΓα ρα^. 775. 

15. θ€ 8.Τήηίΐαΐ€ €χρΙί€αΐίο, ηΐ8. ΓΛυη.~ ΚϋΐραΓ8 ορβπδ ευίυ$ϋ3ηη: Υαιβί. οηΐηι ίηΙή1)Ι. Μ:ιγο. γο•Ι.525 
Ε'$8&Γ. ίη(6ΓρΓ6ΐ3ΐίο ίη ρπίΝΗΜ /ί^πινη των άποφάσ&ων. ΙηίΙ. Πίνα διδασκαλίχ. Α};ίΐϋΓ (Ιί 8. ΊΊηιΊΐαίι*, 
V. 03ΐ. οίΐ. ρ'Λ%. 282. Οβ οοϋ. Ε^ΓθΓί;ιΙ. Υ. α Ι η. II. ΙΙακι.. 

14. Ρτο(€»$ίο βάβι ΟΐΓίίΐίαηα; εοηΐτα οηηΐ€$ /κριβι^β, (Ιίνίδη ίη οαρίΐίΐ χιι, ηΐ8. ίη 1)ϋ)1. Οτ83γο9. 1.:)η)1>6Γ. 
Υ, ρ. 226. [8. ρ22• ^65 βϋ. ΚοΙΙαγ. Ιη οοϋ. 278. ΗλΚί. ] ΙηοίρίΙ: α'. Πυτεύομεν δτι Ι7τι θεός δημιουρ- 
γέ Γ-άντων. 

ί5. ΜοηοίΙία ίη οΗία ίΛαηΗβΓι$ ΡαΙαοΙορί ίηψ., «. 1419 ϋοίηηείί, οχ Νίε. ΡεΓΟίΐί, αΓεΙιΙερ. δίρηηΐΐηί, 
νβΓ8ίοιΐ6 Ιθ(|;ίιυΓ »ρα(1 Α1)γ. Βζονίηηι «ι! 3. 1472, η. 56 (6). Ιαηιΰί ίη οΙ/ίΐΐίηι ΤΙιοοϋθΓ;ΐ•. 0οη$ΐ3ηΐίηί Ρ^ιΙχο- 
1ο(ΐ υχοπ8, αραά ΑΠϋΙίαηι, άέΰοηίβιαα ρ. 955. Ι1α1)υίΐ οΐ ναπ38 Βθ8$:«πο θΓ.αΙοη6$, ηΐ ίη Πιπογο ΟΙβορφ 
ΡιΙβαΙοκκ 9ρυ(] 1•»1)1>ουηι• ρ^^. 71, 61 ηυ:ΐ8 ηιοηοΓαΙ ΟβδηβΓυβ: οΐ οοηοίοηβ^ί (|ηΑ«η ρΙηπηΐ3$, ΐϋβΐβ 
Ρΐ8ΐίη3. Εΐίλΐη 1;ιυ()«8 ρ&ΐΓίΦ 8υ» 6ΐ 3ΐΙ 6Γ3ΐ(Όπιηι ΙηιρβΓ&ιΟΓοηι (Ιο υχοΓίβ οΙ)ίΙη δεΓίρ^ίΐ Γοη5θ1:ιΐίοηοιη, 
10816 ΤπΐΗβιηίο, ε3ρ. 821, Οε $€τΊρίοτ. εο€ΐε$\α%ί'%€%%. 

1€. Πρ6ς τά Πλήθωνος πρδ; *Αριστοτέλην περί ού9{α^• Αά άκία ΡΙβίΙιοηη ίη ΑήίίοΙ^Ιειη άβ $νΙ>»ίαηΐίβ. 
Μειηίηίΐ 668η6Γυ8 ίη ϋί1)1. 6ΐΑ1ΐΑΙίυ$, ρΐι|;.387, άβ θ€ονρα$. ΙηΓγα ρ»ς. 747.Ρλβκ.— Μβ. Υεηεί.ίη 1)ίΙ>Ι.ΜαΓε. 

ςπ8Βι1απι, Ι68ΐ6 ΡΙϋοΐΌ ίη ΙίΙηεν» ρβτ Ηηραηίαηιρ, &ΐ3η( ΒβδδαΓ. 1^ ΡΓΟ&ρΙΐοηείίευβ ηιΐ ΑΙεχίυτη Οοιη. 

161 !(β1• — ΕρίβίοΙ. 8(1 ΜίεΙι. ΑροδίοΙίηιη 61 .ι<1 ηιηοηι. ίπιρβΓ. Τρ^ρρζιιηΐίηη) : ίηείρίΐ: Κ(9ζτΐ9τ8 

ΑηϋΓΟηίεηπι ΟλΙΙίβΙ. βιΐίάίΐ Βονίη. ίη Ιίήΐοίτε άβ βανιλεΰ, 8 μέν προσήχον 2) Παραίτησις Ι2'η(|ΐι:ιιιι 

Γ Αβαάβηιίβ το^αίε ά€$ 1η8€Τίρΐ. βί Β, ι. \ο\η,\{, ρ. 6Χ Ρ'.'Γδοη» &Γε!ιίρρίί;εορί δορίιίχ : ίηε. Του της 

455 8€ηπ• ^^' Πλβ^βη. 1724, 12, 8βΓ. δεΙίΓΦεΙίΙι. Ι. άρχιερωσύνης* 5) Μοηοάισί II! ίιι ΤΗεοάοταηι αοη- 

ΐ'ίΐ. ΐοηι. XXX, ρ. 165, αυΐ 86ε. Βαηϋίπ. II, ρ. 482, ηβηαηι: 4) Οληοη ίη δ. ηι:ΐΓΐγΓυηι ΡαηίαΙβοηβιη ; 

Ιοιη. ΙΥ. ο<1. Ρ&Γίβ. 4;εΐ Αηίδίβίοϋ. 1719, 12, ρ. 5) 7α»ι6ί ίη ββρηίεππη Γ/βορβ; Ρ»Ι.τη1ο;^ΙηϋΒ ; 6) 

^88 ; 86ι1 ίη 6(1* Ρ3Π8. ((|υ8ΐη ίη ηιαηί1)υ8 1ι»1)εο), Ια^ιχΗ ίη βερυΙοΓοπι ΤΙιοοάοπΒ Ρ3ΐι>ο1οβ[ίηα;; 7) 

ιοιη: II, ρ. 715 δβηπ• Ιο^ϊ^μγ ^οίπη. τεείΐαΐ. «Ιο ^^"'^' >'< ρ^ρ/κνη, βχΐιίΐιεπίβηι ίηιη^ιίηεβ ΒΙηηυβΙίβ ο( 

€οηΐΓονεΓ$ίί9 610. ρ. 719, (16 Β6Β8»Γίοη6, 61 ρ. 720 Η<ΐΙ<^"^Ρ3ΐχο1ο^. Ιι.)1)ίΐυ Ιβίεοπιπα 6ΐ ηιοη3€ΐηιηιη); 

^ηΐ|. νβΓβϊο ΟϋΙΙίεΑ Ερίί^ίοΙ» Β6ϋ89Γ. 8ΐΙ ΜίεΙι. Αρο- ^) ^^)''><ο ηιοηΐίδ »(1ΙιθΓΐαιοπυ$ (•χ ροΓβοη» ίοαηηΐΗ 

δίοΙ'ΐΗΐιι : ί.Ιη :ιηΐ6ΐπ Ογ. 61 Ι.ιι1. ίη Ιοηκ III, ρ. 281 1>^8ε»Γί3 (χοΰ Λασχάρη) α(/ 6]υ8 ίίΐιηηι ΒαΜίήηΜ 

Μ-ςς. Ιη ιοιη. II, ρ. 7:^0, β8ΐ,\6Γ8ίυ ΟαΙίίεα ι.Ι>Γ^νί8 ^^ΡΡ• ΧΝν, ρρχίι Ερίδίοί;! 8(1 ίΙΙυηι ^ο:)ηηεη1 ; 9; ΑιΙ 

Γρΐ:ίΙ. Β68&8ποπί5 α(/ Λπ(/^οηιVιι^η. Ιη 6κπη.Ίηίε8 ^ψ^οάηηι ό^'οΐϋαηαηι, ΐαηηηλπιεχ ροΓδοηΛ αΓοΙιίϋρ. 

ΐΛ»ιιί§. Αϋ6ΐ|;. Υίοΐ. 6οΐΐ8εΗ6(1ιχ νεΓβίοηϋ //ί<<. αοαά, Ί/'^Ρϋζπηίιι ΟοκίιΙιεί ; 10) ΕηνοηιΙηηι νι Τ^ηρ^ζηη' 

Ραν, Ι绀τ, Ιοη*. II, ρ. 377 8ες(|. οχ^ΐαι «μιοιριο Ιίνηΐ; η) ΠυΜίΙία ίη (Ιίοίηϊπ: ΒεαίααΊτ, ηπι ιηυβηίί 

Β:»88Γ. ερ. 8ϋ ΜιεΙι. Αροϋΐ. (ιΓ. λο Ι.:\ΐ. Υ. ραηΐο '^ρίοηηωη; ρπνίΐ ΚρίβΙοΙα βϋ Τΐιβοϋοπίηι ; 12) 

Αίαβ (ΐΑβρϊδί. α«1 Μί€Η. Αρο^ίοΙ. ΙΙακι.. ^εηκοιιβδ €θη$οΙαΐοΗί III, »(1 ίηιρβΓαΐοΓβηι, «ιιιί 

(α) Μδ. νΐη(ΙοΙ)οη. ίηε(*(1. €2Ρ$. 2.'!>7,η. 9,εΐ277, η. θ'|ΐι]ηκε<" ηηιίϋβΓαΐ. Ορεπϋυϋ ρΓο^ιηίκΐΐιΐΓ Ρποοβ- 

I, 81* η. 2, β6!ΐ8ϋΠοηί& Ερΐ(^ταιη»ια ίη ρτορηιαιι <«- '^ΐ'υηι Βο }<αΓ οιιι.->, ίιι (ριο«ΐλροΐΗΐ,(|ηιΙ)ΐΐ8 ΐηιιροιιϋπ• 

ρμΐ€ΓηίΗ^ Υ. 1«9ΐιιΚ>€ε. Υ, ρ. 307, ΐΟί^ρι-.* ΚοΙΙαΓ. ίη ΡΓ-ΐ3(ϋϋίΐ ορρ.κ(Γίρ86Γ'•ΐ;η('€ ποη ;ϋ:οην!ΐ•ί Ι^πΓοιηιηηι 

Μοί. Β. — νβηα, Ιη ΙιίΙ)1. Μ;ιιο.:€<ΐ(1. 553. Υ. 0;ιΐ. οοίΙίΙ. ί•» Βο ΐϊαΐΊοίΗΜη. V. ('.:ιι. <οϋϋ. (ιΓ. Μλγγ. ρ«ί;. 287 

6γ, Μ^πε. ρ. 152. ΡΙοΓεηΙ. ίη μηΙ. Κ:ιΐ!Γι•η(. 21,8, »•'<!• — Ρ^Γί3.ίη Ιήυΐ. ι ηΙ)Ι. ουϋ. 2540. η. 5, Οηι/. 

ρ!υι. 10. Υ. Βαηάίη. 1. ο. Ι, ρ. 489. ΙΐΛΚί. ίπη(*ΙΐΓΐ^ ίη ηιυΐιβιιι αβοραί, υχοιΐ^ ΐΙΐ(*(Μΐοή Ρ.ι• 

(&) Μ$. (•Γ. ν^ηεΐ ίη 1ιϋ>1. Μ.ίΓε. Γι55, ίη (]ΐιο εΐίαηι 1:ιη Ιο^^μ : (.ι ιη πηΙ.ι. 45(!, η. 5. γ1 941, η. 2 , Ιαηώί 

ρΓχΐ6Γ ορί;(ΐυΙιι$» ίη^ϋιία αυΐ ίηεο^νΐια ραιιίιη, <.λ- ίη !;;.«: ΐί:ηι ΤΊιβοάοια' νΆΐχΆο^^ηχ, ΙΙλιιι. «1.1 ΙΟΑΝΝ• ΑΙΒ. ΡΑΒΒΙΟΙΙ α.η 

527 61 589. V. €3ΐ. €Η.*ρ3|||. 285 61 509.— ΡΙοΓβηΐ. ίη οού. I^2ιυ^6ηι. 10, η. 8, ρΐυΐ. 10. V• ΒΑηάίιι/ 1. €, 
1, ρ8β. ^83. — Ηοηαε. ίη οοϋ. 27. Υ. ΙΙαγ.Ιι. Ι. €. &. 1805, ραπ. IV, ρ&|[. 9. Ηαβι.. 

17. Περ\ τοΰ τη; (εροίς βΟχαριστίας μυστηρίου, χα.\ ώς το?ς του Κυρίου ^ήμασι μάλιστα τελειοΰται. ϋφ 
εαιιαο ΕηϋΙιατί$ίία ηι^Βίβηο, €Ι ηηοά ρ€ΐ ν«Γ£»α Οοηΐίηί ηαχϊηιβ βί €οη$€€Γαίίο, οοηίΓα Μ3Γ6υηι Ερίιββίυπι• 
6γφ€6 η)8. ίη 1)ΐ1)!. ΟβηΜΓβΑ. ΙηοίρίΙ : Του Ιερου της συν&ξεω;χα\ ευχαριστίας. νίϋ6 Ιι&ιηΙ)β6ίϋπι V, ρ3([. 475 (α) 
ί^αΐίηβ ρΓΟίΙίίΐ ίη Οϋ)1ΙοΐΙ)6εί8 ΡαίΓυηι 6( ηονί8«)ίπι« €<1ίΐ. ίη^ίΐιιηβηβί ΐοη. ΧΧΥΙ, ρ^%, 787. Ουο(1 νβτο 
^ΗαΠοηιΐδ, ΑΙΙαΓιυηι ρ. 952, Ώε ΰοη$€η$Η ββοπίυβ , βοηρβίΐ ΟΓχεβ 61 1•3ΐίη6 ρΓ0(ΙϋΒβ6 €αιη 1•11αΓ]{ίί8 Ρι- 
ΐπιπι, Ραπβϋβ 1560, ΓοΙ. ογγογ 681 (1), ηπιη η66 6γ9Β66 η6€ ίαίηβ ί1>ί 1ΐ2ΐ)6ΐιΐΓ Β688αποηί8 βΟΓίρΐυιη, Ιι&ΙβίαΓ 
βιιΓέιη 8^^φιι1Π1 ΑΙ^Γοί Ε}>1ΐ68ίί, ςποά Ββ853Γΐο ορρυ^ηβνίΐ. 

[Εριίοηιβ ΗίΒίοτίατηιη Αρρίαηί ΑΙβχαηάήηί α ΕρίΙοηιβ ΗδΙ, Ηί$ί, Οιοάοτι 8ί€Ηΐί^ 86ίΙ. ΓιΙίΓΟΓαπι ςιιίηςαβ 
ρΓίΟΓΟίπ 6ΐ 3ΐ) II 9(1 XV ΙηοΙ(ΐ8ίν6, ΥεηβΙ, ίη 1)ίΙ)1• ΜαΓΟ. οοά. 525. Υ. Ο&Ι. οίΐ. ρ. 282. Ηακι..] 

[ΕχοβΓρία οχ ΗβΓΟίΙοΐο, Ιί1)Π8 ΤΙιυεγάίάίβ 61 αΙΙοΓυπι, ίοδΟπρίΑ 8 β6888ηοηβπαρα9ημειόσ€(ς ήμέτ(- 
ραι, λέξεων δηλονότι τινών χαινοινρεπεστέρων 6ΐ€. δυϋ]υη|;υη1υΓ ΕρίίοηΐΦ Ιβρηηι ΡίαΙοηί$ $1 φρίΐοηιβ /ι>γογ. 
ϋεηηορβηίΒ άβ [οΐηύί οταίΙοηΊί^ ΥβηβΙ. ίιι €0(). ΜϋΓΰ. 526. Υ. ΟλΙ. οί(. ρ^%. 284 86ς. — Οα^βϋαη), ςα« 
Γ8Κ)Γΐο• ίηΐ6Γ ορρ. Βϋδ8&ΓΊοηΊ9 ίΜίίηβ ΒΟΓίρίΑ ΓβΐυΙίΐ, βΐί&πι βνωοβ οοηΓβοΐΑ 6886 , ά6ίηθ6ρ8 ιοοηβίΓοΙ)!- 
ηιυβ. ΗλΚί. 

ΙΑΤΙΝΕ δΟΚΙΡΤΑ. 

18. ϋοηίνα ΰαΐηηιηΐαίοτβηι Ρίαΐοηι$ ( βεοΓ^'ηιηι ΤΓ&ρ6ζυηΙίυπ) ) ]ίΙ)π ιυ, Υ6Π61 . Αρηι! ΑΜυιη 1505 6ΐ 
1516 ΓοΙ. Υίαο ίπΓΓ3 ρ. 722, 750. ΓλΒλ.— Μ8. Ογ^βοα Υ6η6ΐίί8 ίη 1)ίΙ)1. Μ3Γ6• οο(Ι(1. 198 6ΐ 199. 1.&ΐίη8 &αΐ6ΐη 
ίη6]α8(ΐ6πι Ι)ΊΙ)ΙίοιΙ)6ΰί6 Γη(1ϋ.(]ηίη']ΐΐ6.Υ. Γαι. οοάύ. %τ. Μ&γο. ρ3κ• 110, 61 οο(]4. ία(• ρβ^• 110 86(|« &%- 
(|Π6 ε1. ΜοΓοΙΙ. η». ΒίόΙ. 6τ. βΐ Ιαί, Ιοηι. Ι, ρ»;. 120 86(1• — Μοη&ο.. 6γ• ίη οθ(]. Β3Τ8γ• 80. Υ. ο1. Η^ΓάΙ. 
ίη ΑΓβιίηί ΒίίβίνωρύΗ^ &ηη» 1804, ρ•Γΐ« 5, ρ8^. 4 μ(\, — 1•αΐίη6 8αηΐ πιυΙΐΗ Ββ88&ποηί8 ορ6Γ3ΐ ΡΙθΓ6ϋΙ• 
ίη 1)ίΙ)Ι. 1.8υΓ6ηΐ• οοόϋ. 1 (ςπ» 081 6(11ΐ. ρπηεβρβ Κοπι.) 61 2•, ρΐυΐ. 54 , ςιι» 6χ Ηοηΐίβυοοη. 
Βίά/. 6ί6/ίο(/ι• η)8. ρ8(;. 541, βιιρΓ3 αϋ η. 2 Ππ. ]2Π) €θπιιη6ΐηοΓ3νί• «- ΕϋίΙί 8υηΙ !1Π 1ίΙ)π ρΓΐιηυηι 
Β6888Γΐοηί8 — Αάν€ηη$ €αΙηηιηίαΐοηίη ΡΙαίοη'η ΙίΜ V, 6( Πφηαίητα βί αΠι αάν€Τ$*ί Οβοτρ. ΤταρβτοΜ' 
Ιικιη /ί6«Γ, Βϊηβ ιιοΐα 3ηηί, Εοιη» «ιιΐβιη, υΐ 6ΐ νεηίϋιΐδ ίη €8ΐε6 ρο8ίιί8 &ρρ8Γ6ΐ, 1>'ρί8 €οηΓ. δείινβ^η- 
1ΐ6ίηι 61 Απιοΐϋί Ρ»ηη8Γΐζ, ίη Χ(1ίΙ)υ8 Μ&χίηιοηιπ). Υίά. Αη^βΐί Μβή» €3Γ(Ι• (ίυΪΓΐηί 111). Ώ^ ορίίηοτηηί 
$€νΙρΙοτηηι (ά'Ηί. φΐΰρ ΠοηκΒ ρτΊηαιη ρτοάϊεταηΐ^ 616. ρ^;. 227 86(ΐ. 6(11 (• ^ο• 66. δοΙιεΙΙιοπΓιί, ίίηάβν. 
1761, 4;α((|ΐΐ6 δοΗβΙΙιΟΓη. ίη Νοία (ΙοιβΙ 6χ Κρί8(οΐ3 αιΐ ΜαΓ8ί1. ΡΙοίηιιιη (ίηΙΟΓ Ερί8ΐοΐ38 Ματ8. Γί€ίη( 
νοη(*ιϋ8 αηη. 1495, ίη ΓοΙ. 6Χ6ΐΐ8α8 ΙίΙ). ι, ΓοΙ. νι ; &υΐ ίη ΜαΓ8.Γίοίηί Ορρ. Ρ^ήδ. 1641, ΐοπ). Ι, ρ8({. 002, υΐ)! 
6ΐί3πι Είαηί Κ68ροη8ίο ΐ6£[ίΐυΓ) ορυ8 ίΐΐπϋ αηη. 1469 ΐγρίβ 6886 6Χ8επρΐυπι; ίάβπι 6Χ 68ϋ6Πΐ Γΐόίηί 6ρί« 
£ΐοΐ3, 61 6χ ορ1»1. ΡΙιϋοΙρΙιΙ 3ι1 Βϋ583Γΐοη6ιη, 1ί1). χχχι Ε^Ί8ΐ. ΡΙιίΙβΙρΗί, ΥοηβΙ. 1502, ΓοΙ., ρ3^. 214, οοιη- 
π)οηδΐΓ3νίι ΡΓ3η€. Χ3ν6Γ. 1.3ίΓ6 ίπ 5ρ6€ίιΐι1η6 ΐγρο^Γ. Κοηβηχ, ΙΙοηΐΦ 1778, 8*, ρβς;. 145 δος. Α886ηΐίΐαί 
Αιΐ(1ίΓΓ6(ίπ8 ίη €3ΐΑΐο|;ο Ιιίδΐ.-οηΙίοο ΙΙοηΐ3η3Γυιη 6(1(1. βχο. χν, ΙΙοπι» 1785. 4, ρχς. 21 86^. ΑιΙιΙ. €ΐ6Π)6ηΐ• 
1)ίΙ)1• 3(] η. 20 είΐηΐ., ρ3)ζ. 248. 6υί1. (Ι6 Βιιγ6 βαΐ. 1ιΊΙ)Ι. ϋηο. (16 1.3 Υ3ΠίΟΓ6, Ιηπι. Ι, ρβ^. 569 ββς. 
6ΐ Ρϋπί. Γθ88ίϋπίΐ ίη €ί«1. 1)11>Ι. Μ9)$ϋ3ΐ)66ΐι. Ιοηι. Ι, ρ3?. 515 ββς., ςαί (•ορίθ86 (Ιί886Πΐ 61 ()6 Ιΐ36 6(1ί( • β( 
(Ιβ ίρνο Β6ί»8αποη6 6]υ8(ΐυ6 €οηΐΓθν6Γ•ΐί6. Οβ (ΐυίΙ>α8 βιίαιη α^ίΐιΐΓΒ Βοίτιη. ίη €οηιη). 8πρΓ.ι 3(1 η. Η 
Ι3ΐΐ(1αΐ3, 6( (ΐυίιΐύηι ρ. 562 86^. ν6Γ8. :ι1) Η6υπ)3ηηο Γ361», 6π]υ8 ηοΐ3πι α(1(ΐ68» ί(6ηι δοΙίΓΟΟοΙ&Ιι . ΗμΙογ. 
€αΐ€$. αιπ$ΐίαη. Ιοιη. XXX, ρ3{[. 454 8<|ς. ΒΓυοΙιβη Η'ηί.ΰτΊί. ρΗΗοί. Ιοηι• 1Υ, ρβπ. ι, ρ3£;. 41 §^• 

(.1 71 56(1. ΠλΚΙ.. 

19. θ€ ηαίατα ϋ απβ, 8ίν6 αη η3ΐαΓ3 6ΐ 3Γ8 οοηβηΐιο 3£|:ιηι. Α<1τ6Γ8ιι8 6υηιά6ΐη ΤΓ3ρ6ζυηΐΙιιηι• 
Α(1 €»1(:6Πΐ ]ηιη (1ί€ΐ0Γυιη ιν ΙίΙ)Γ0Γυιη. Ράβε. — βΓΧ66 Υ(?η6ΐ. ίη 0(μ1. Μ3γο• 198, 36 6γ. 61 1.31. ίΙ)ί(). ίη 60(1. 
Γ27 Υ. 031. οΐΐ. ρ2ί([. 110 61 285, ίΐ). ίηΐ6Γ0θ(1(1. ί,αίΐη. ( ρ-άζ. πι ΟβΙβΙ. ) οο(). 229. — Γαπε. ίη 1)ί1>1. 
ρ:)!«Ι. Γ()(1. 817 η. 16 Ογ»06. Παβι.. 

20. Οίαΐίοηβί ηηα(ηοΓ αά ρήηαρα Ιίαϋα ιΐβ ϋΐιηβΐίβηοπιπι οΐ3(ΐ6 ίπ ΟΙν.ιΙοίιΙο ΕιιΙ)0β2Β , ρ6Που1ί8 Ιΐβΐίφ, 
ριι$ι ^ΐχρπ(;ιΐ3ΐυπι 1]γ(!Γυηΐιιπι, 1πιιηίη6ηΓι1)η8 : (Ιβ δβϋβικίίβ (ΙίδΟΟΓϋίίδ 61 .1)6ΐΙο Ίπ Τιιγ698 (ΙβοβηΐϋΐκΙο : 61 
ρ Γ8θΒ$ίο €χ ^6η108ι1ι6η18 0/2^1(/1^α^α.1ηι6ΓΝ^^. Κ6υ8η6Γί€οηδΐι1ΐ3ΐίοη6δ3ΐ(]ΐΐ6θΓ3Γιοη69ΐυΓθί€38,ιν νοίιιιη- 
ιΐιίιηΙ)ΐΐδ, 3ηη. 1596, 4, 0(1ίΐ:ΐ8, νοΙ.1Ι,ρ3|;. 197,205215, 229.Ραββ.— Μδ• Τβιιπηί ίη 1>ί1φ1.η6{;. Οθ(1. 1165. 
V. ^3ι. 00(1(1. 1.3ΐίιι. (?(ο. Τ3ΙΙΓ. ρ. 590. β6Γ|(ΐ. ηΙ)ί ρΓίπιυηι 6(1113 681 6Χ ίδίο οοιί. 1οιΐ(;3 6υίΠ6ΐη)ί ΡϊοΙιβΙί , 

δ.<1)3ΙΙ(Ιί, Γ60Ι0Π8 ηηίνβΓδΙίΑΐίδ ΡαΠδ. Οΐΐί η68δαΠ0 ίΙΐ38 ηΐί86Γ3ΐ ΟΓ3ΐίθη68,Τ6ρΊ8ΐθΐ3 3(1 δ3ΐ)3υ(1ία^ (Ιϋ€68 

ρΓ»ηιί<{δη, 61 86')υΊιυΓ Βϋδδηηοηίβ 8(1 Ρί6ΐΐ6ΐυπι 6ρί8ΐοΐ3, 80Γίρΐ3 (1. 15 ΟϋΟ. 1470. — ΥΙη(1οΙ)θπ96 ίη €θΛ. 
Οδ. Β<>δ8ηΓ.οΓηΙί»(1.•ρ6πο(ΐ1ί3 3 ΤαΓ63Ίιηιηίη6ηΐίΙ)υδ, ϋΐ (Ιΰ Ι)6ΐΙο οοηΐΜ Τιιγο&8 βηδοιρίβηιΐο, δοηρίβ 
3ΐ>η.1470, ίιοπ) ΟΓΑίΙο (!6 (ΙίδοοΓίΙίίδ δ6()3η(ϋ8 6ΐ1)6ΐΙο ίη ΤυΓθ:«ιη (Ιοοβίηοικίο. Υίιΐ. ΜοηΐΓβυο. Βι1)1. 1)ΐ- 

(α) δίνορ. 546 ββ(ΐ. 6ί1. ΚοΙΙλγ. οοίί. 257, η. 5.— οδδβ Βΐίςιιοί θΓ3ΐίοηβ8 βΐ ΕρίδΙοΙπδ Πβηιοίηί Οχίΐοηβ. 
ν,ΜΐίΗϋβ Ίη οοΊ. Μ.ιγο. 527. V. €ηΐ. οίΐ. ρ. 285. — — .Οχοιι. ίπ 1)ΊΙ)Ι. Βθ(1Ι. 00(1. ΒβΓοοο. 90. — 11)ί(1. 
ΜίΜΐιπΙηπί, ίη Βΐΐιΐ. Απ)1)γο<. V. Μοπιίηπο. ΒΊ))1. ίιι ΟοΙΙα^ϋ ηονίοο(1. 155, β. η. 1090 €3ΐ. πίδ. ΑηκΓΐ3.% 
!η!ϊΙίαΐΙι. ιηδ. ρ. 510 €, — Μθ!>(]η;υ ίη οοίΙ. δγποιΙ. οίο. Ι, ρ:»Γΐ. η. — ίη «ο(1. ΤΙιοπι. 03ΐβ 121 β. η. 
Γι'.Η. π. 18. ν,Μ3ΐΐ1)»ίΝΐ)ηΐ. οο(1(1. Ογ. Μομι. ρ. 5955, (Ιΐαί Γ*αΐ. νοί. II. — Ιη ουιΙ. Εδοοπβΐ. Υ, Βϋ 
ΐ.'>'3. (|ηί »ι|(ϋ(, (Π (Ιη6 Ιιβηο (^δδβ ηοίππι: "Εκ τινο; η. 11. Πακι.. 
{ΙιΟλίου τη: κυρίας τη; ψυχοσώσ ρα;, 61 ίη Οθ(1. Ιί1>Γ0 

(1) Εγγογ 68ΐ ηυίϋοπι, 56(1 Γ«1)πεϋ ίρΜυβ; ρΓ0(1ϋΙ, 8βϋ Ιβϋηο Ι3η1(]πι, ίηΙβΓ Ι^ΙΙατ^ΐαβ ΡαίΓΟίη, οΐ 68 6(]ίΙίοηοθΐΙ 
κυιηυδ 3(1 γ60< ΐιβιοοβιπ ΐοχίυβίη ΰίΙ)ΙΙοΐΙΐ8εα ΐΊίΓυιη 1.υκ()ϋη6ηΗί οοΓΓυρίιβδΙπιο ΙπιρΓ658ί. ΐοιτ. ευιι ΝϋΊΙΓΙΑ 1Γ^ ϋΕ88ΛΗΙ0Ν£ΙΙ. ει,ιν 

1>ΙιοΐΙι• ρ8{[. 571 Ο. — Ε4Γ1Ι• Β68ΜΓ. ΟταΐίΟΜί βί ΕρίίίοΙω αά ϋΗΐΙ. Ρκ/αίπηι α αΙίο$ ; υη& οιιιτι ορίκίο- 
Α ρηκίλΐ. Γί€ΐΐ6ΐί ><) Ιιυιΐον. XI, τ^^αηι ¥τλι\€ΟΤ. 6(1» ρηηο. Ίη ΡϋΓΐβίοΓυιη δθΓΐ)θΐια (κίηο αηη'ι ιιοο, αηη. 
1471 ), 4. V. ΟυΙΙ. Ργαπο. (1θ ΒαΓβ, €αΐ. έα ΙΙντβί — ^/β — ϋαί^ηαΐ, Ιοιπ. Ι, Ρ&γ. 1769, 8, ρ9ΐ{;. 614, η. 
1553 ;'6ΐ Ίη\ΒΜίθ0ταρΙί, 1η$ΐηί€ΐίν€^ ΒεΙΙ. ΐΜίτα, Ιοιη• II, ρ&2•516, η. 4125, ιιΙ>ί ιι. 4ϋ6 ββςιιυπίυΓ βυίΐ. Ρί- 
εΙιοΓι Ερί5ΐο1φ9(] Βββδ^ηοηβιη 61 3ΐίθ8, ίΐ^ίϋ. βίηο αηη. ηοΐα, ίη 4. — Ιη εοϋ. ΟαΙ• 6ί6/• άβ ΟαΊρηαί^ Ιοπ). Ι, 
ψΛ$ . 592. η. 1511, £8ΐ τβΓβίο ΙίλΙίεΑ: Οταϋοηβ ά'ι ΒφααΗοηβ — α ΐυιΐί ^Ιί 3ί£;ηοπ ϋΊΐα1ί3 ; εοηίοΓίηηϋο- 
^Π 6 ρίς1ί8Γ {υοΓΓ8 οοηίΓΑβΙ ΤπΓοΙιο, νυΙ{;»Γίζζ3ΐβ ρ6Γ — 1.θ(1ονΙοΙ)θ Ο^Γϋοηβ, 1471, 4. Α<1ϋ. ΒίύΙιοηηαί- 
τ€ ^'ώΙίορναρΗίίΐΗί^ Ηί$ίοτ, βί €Τίΐί<ξνβά€$ Ιίνη$ τατβ$^ Ιοιη. 1, Ρ^γ. 1790,8, ^ζ%, 129, 61 Βιιγ6 €&1. ά£$1ίιτ€$ 
ά% άπζάεΐα ΥαΙϋέτε, Ιοιιι. II, ρββ. 56 ββς. Ιη ςυο οίΙ&ηΐυΓ Β6588Γ. θΓαΓιοη68 ϋβΜΙο ΤυΓα8 ίηΓοιβηϋα 

(ΡϋΓΪβ. ρ6Γ υΐΠ€. 66ηη2•6(0. 1471, 4). ΙΠ Ιίΐιβ 8ϋ(1ίΐ8 β6888Γ. ΥβΓδ. 1.81. 06η)0βΐΙΐ6ηΊ5 0γ81• ρΓΟ Γ6Γβη- 

(18 ορβ Οΐ7ηΙΙιϋ8• 6(6. — Εχϋ. 0Γ811. ΙΙοιη» ίιι 9Β<1ί1)Π8 Ργαοο. ΡΓί8€Ί8ηβηϋί8 1545, 4 (α) V• €ΐ6Μΐ6η1. 
Βώ ίοΐ/ι^Ηβ Ηηίοτ. εί €ήίί<ΐΜ€, (οηι. 111, ρ8((. 251 86<ι. ϋ5ί ίη ηοΐ. ρΙυΓβ8 ΙβυϋαηΙιΐΓ άβ Ιιοϋ ΗΙιγο ίρ8οςιιβ 
Β6δ83ΐίίοη6; η)6ηΐ0ΓαπΐυΓ ςυοςυβ 6«υ. ΝθΓίΙ>6Γ$;. 1593, 8, 1•ίρ8. 1595, 8, 61 ΙβΙβϋ. 1605. — 11)ίι1. ρβς. 248 
8€ς<|. Γ6€6η86ΐιΐυΓ 6ϋ(1. Εοηΐ8ΐι8 61 Λ1<1ίιΐ9Β ΙίϋΓΟΓ. Ιη οαίαπιηίακ. Ρΐαΐοηίβ. Ηα8Ι<. 

21. ΰέϋΐαταήο αΙίηΗΟΤΗηι, ηπα ίη οταίίΟΜ άορηαΐίεα (8υρΓ8 η. 2) ϋοηΐνιβιιΐητ, ςα» ΐ6ΓΧ6ί8 ηοΐίβδί- 
ΒΙ8, 1•8ΐίηί8 ί§ηοΐ8 8υη(. ΙηοίρίΙ: ΝοίαηάΗΐη ρπικο• Αρυ<1 1•8))56υπι, Ι• Χ11Ι ϋοηάΐ. ρ:ΐ|;. 455, 6ΐΗ8Γ(1ιιίη. 
ΐοπ). IX, ρα^. 374 [ν. 8ϋ πγ. 1]• 

22. θ€ ρτο€€*9Λοη€ 8ρίήΐη§ 8, αά ΡαηΙαιη ΙΙροηίίβεεηι, Ει &ϋ 6ηπ)ϋ6ΐη 0« €ηοτ€ ρα$£ΐιαίη. Μ8. νοη6(ίι» 
ίπ 1)11)1. & Μ9ΐΓ€ί. Ράβε. Ρ3ΐ>Γί6 ουιη Βΐϋ8, ςυί ριιίβηΐ, ορυ86. ρ66υΙΐ3Γ6 (16 ρΓοοο^δ. &>ρίΓ. δ. α Β698:ιγ. βα 
Ρλυΐυηι II ροηΓιΓ. 8€πρΐυιιι 6886, 61 ίη 1)ίΙ)Ι. Υοηβία Μ•γο. &886Γν»π, 6ΓΓ3Γ•*, Τ1ΐ6υρυ1• ϋοοβι Ιη Ι.αΐ. 6ΐ Ιΐ:ιΙ. 
Μ»Γ6ί ΐΜϋΙ. 60<1Ϊ6υηι ιη8. )>8|[. 75, 6ΐιηι Ιληΐυυι ^\{ Ργολμιημ ίη 1ΐ1)6ΐ1. ύβ ρΓ00685. δρίπ. δ.(1) αιΙ ΡΑυΙπηι II.— 
Ιιίβο 1. 6. 6χ οοϋϋ. Μ8Γ6. 1«8ΐ. 133 61 (1υοΙ)υ8 86(ΐπ• ςαΙ πιυίκ^ εοηϋηβηΐ Β6&83ποηί8 80Γΐρΐ3, ΡΓΟΦηιίυιιι ΐ11υ4 
«νυΐ^ιίαυι 681. Ηαβι.. 

23. Ερι$ίοΙα αά ϋΗτηΙορΗοτηηι ϋοπιιη, ΥβΜίοτηιη ρπηφβηι, ^8(8 8. 1469, ςιιβ Ι»ίΙ)1ίοΙΙΐ6ΰ8πι 8α8Π) Ιο^ηΐ 
»ϋί δ. Μ8Γ6Ι (6). Εχ8(8ΐ 8(1 68ΐ66ηι Ρ1ιι1οΙ)γΙ>1ίί ΗΙο1ΐ8Γ<1ί Απ^υ&νίΙΙφ <|6 Βυη, 6ρί86ορΙ Οιιη6ΐπΐ6η6ί&, ουιιι 
6ρΐ8ΐοΐ8ηιπ) ρΙιίΙοΙοςΙοβΓυιη 06ηΙυΓΐ8, 6(11(1 6Χ 1)ί1)1Ιο(Ιΐ6θ8 βο)ά88(ί, ΡΓΑηοοΓ. 1610, 8, 6ί ευηι ΠβΓηη. €ο»- 
ήϋ^ϋ ΡΓχΓ8(ίοα6, 1.{ρ5ΐ9Β 1674, 8. Ε8(ΐ6ηι Β688Βποηί8 6ρί8(οΐ3 ρπηιο Ιοοο ΐ6|{ί(ιΐΓ ίπΙβΓ 6ρί8(οΐ88 ρπιιορ- 

ρΐΐαΐ 6θΙΙέ6(88 »1> Ι1ί6Γ0η. Κυ8€6ΐ1Ι, 6( 6Χ Ι(8Κ€θ68ΐ1ί€6 Γ8εΐ88ρϋΓ Ε. Β6ΐΐ6ΓθΓ6$(αΠ1. ε]υ8(ΐ6ΠΙ αΓ(|[1ΐηΐ6ΐΐ( 

1ί(€6Π8 Β6888Γΐοαΐ8 8(1 86η8(υπι Τ6η6(υηι 6χ&(8ηΙ 8ρυ(1 ΡβίΓοιη ^υ81Iη^&ηυπ] //ίβ(. Υβη^α 111)γο νιιι. ϋο 
1ιίΙ)Ιί0(Ιΐ608 Β6888ποηΐ3, ςα» Υ6ηβ(1ί8 6(ί8ΐηηυηι α896Γν8(ιΐΓ, νί(1β Ιξη ΙίαΙίΰαηι Μ8ΐ)ίΙ1οηίί ρ. 33, 6( Μοπί- 
ΐ8ΐΐ6οηί Οίατίπηι Ιΐαΐίϋνη ρ. 41 86(]• [6( Βίϋΐ. 5ί1)1ίο(Ιι. π)8. ρββ. 467, υ1)ί 6(]ίια 6&( Β658αΓ. βρί^ΙυΙ), αιΙιΙ. 
8υρΓ8 •(! Ιηί(. Ιιυ]υ8 $. ΙΙαβι.. ] Ιη(1ίε6πι ΙίΙιΓΟΓυιη η(Γ3ςυ6 ϋη^ηπ, (μιί οηιπ68 ΓθΓΐη6 πι:ιηη οχηγ^ιι 8ΐιηΐ, 
(ΜΚ ^. Ρ1ιί1ίρρυ8 ΤΙιοπΐ88ίηιΐ8 Ιη ε8(8)ο|;ο ιη88. 1)ίΙ)Ι. ν('η6ΐί8Γαιιι, 6ϋιο υ(ίηΙ 1650, 4, ρ8£. 35-55, 1υη}•ο 
ρ€ΓΓ66(ίθΓ6πι ςυ8πι 6ΧΙιϋ)υ6Γ8ηΐ Ρθ886νΙηιΐ5 ίη Αρραταΐη^ β( 6ΓΓ([ηπυ8 δοζοηιεηηβ. Νυηΐ6Γυ$ νοίυηιίηυιιι 
980. ΟοπΓβΓ 1•8ΐη1)66ΐαηι 111, ρ8|^. 380, 581. Ραοα. 8. ρι^;. 165; ΚοΙΙαγ. ουιη Ιιυ]π5 ηο(. — Ιη οο(1. Βύϋ• 
Ιεί. 172 8ίτ6 11• 2955, €8(. Αη2ΐίχ6(6. νοΙ. Ι, 6( ίη νοΙ. II, η. 2541, ίηίοΓ οοάϋ. ΥοΒδίαποκ. — 08(<)1()ς. 
€θϋϋ. 6(1ι8(ίη. 6( 6π£€0Γ• Ιπ ίΙΐ8 1)ί1)1ίοΐΙι. \θΜΐϋ(:ι :ΐ856Γν3ΐοΓυιη, ηιοϋβΓαΐΟΓβ 1.αυΓ. ΤΐΐϋυροΙο, ]ιι«8ΐι 86ηα- 
Ια8β(ϋ(. Υ6η6(• 1741, II γοΐ. ΓοΙ. υϋίνίβ Γογ6 ίη Ιιαβ ΒίϋΙ. 6γ. ΙπυιΙανΙηιηβ. υιπιηΐ(|υ6 νο1υιη6η ίη Γιοπΐ6 
0ΠΙ8Ι Β6888ηοηί8 63Γ(Ι• (;Γ8ρΙιίθ8 6ίΒ^ΐ68 6χ ρ6Γϋΐ6|;;ιη(ί ρί6(ϋΓ8, ((υχ 6Χ$ΐα( Υοηαϋβ ίη 8€ΐιοΐ8 δ. Μαπχ 
€Ιηηΐ«(ί8. Ηαει.. 

24. Ιη ίΐϊίΐά 1θ8ηηΐ8 χχι, 25 : $ί πιμ νοίο ηιοΜη^ οοη(Γ8 ΤΓ8ρ6ζυηΐίαπ). ΙΙο6 56Γίρ(υηι 6ΐί8ΐη 6ι-χο^, 
ρ6πιι(Ιβ υ( ΓιΙ>6Γ|ί)β ηαΐΜτα €ί αΠβ^ 6X8(81 πΐ8. [ ν6ΐΐ6ΓΓΐ8 ίη Κ)ί1)Ι. δ. Αΐ8Γ6ί ίη(6Γ Β68β8Γίοηί8 1ί1)Γ08.] ίη εοιΙ. 527. 
ν. €911.00(1(1. Ογ. ρ88. 285. Υί(ΐ6ΤΙιοηΐ8$ίηίθ3(8ΐ(^αιη ρ. 55. Ραβκ. δίιΐοηίί, [Υίβηη6η8ί8 6ρί86. 8(1 ν6Γ8- 
Βίααι άί9ί\ο%\ Η. — Βα»αήοηί9 ϋΡοΗΐ. ραΐήατοΐιω άηϋ€ρΙαί\ο άβ €α ρανϋ ΕναΗββΙϋ : 8ί «μμ νοΙο ηιαη€η, 
€<1^(Iί^^ο• Αΐ6Χ• ΒΓ888ί03ηα8. Ιΐ8||6ηοτ. 1532, 4. Μά.ΟΆί. ΙιίϋΙίυΙΙι. 4. Ρΰ(π (16 1<υ(ΐ6¥τίκ, ρ8Γ(. ι, ρβ^. 
187 8«ς., ίη ρππιί8 Β8ϋΐη§8Γ(. Ναΰ/ιηοΗΐ» νοη ηιβτΙαοΗΓά. ΒνοΗϋτη, Ιοπι. Χ, ρ8£[. 117 86(ΐ(ΐ. 

Ι.ΑΤΙΝΕ ΥΕΒδΑ Ε €ΒΛ€0. 
[Β8888Γ. ί8ΐίιΐ8 ν6Γ8ίθ θΓ8ΐίοηΐ8 Β88ίΙϋ Μ. ίι) ίΐΐϋιΐ : Αίΐίηάβ ΐα>Ί ιμΑΐ'. Υβιιεί., ίη < οιΙ. Μαα'. 260 ; ρπαΜί 6|>. 

(β) Μ8ί((8ίΓ6 ίη Αηη. Ιχρο^ΐΓ. Υ, ραη. ι, ρ8£. 133 ρ1ιοηΐί8. (Εοηηοπιίοοπιιη ΙίΙ^ΓΪ Ι βΙ) 1.6οη8Γ(Ι. Αγ6- 

ίο Ιηϋ. 8.1544 ί1ΐ8ΐη 6ΐ1 . μΓ0(1ί85θ ΐΓΒϋίΙ; 86(1 (ίηο ίβοι» ρΓ»ηιί ι (ί(υ γ Β6$!)8Π()ηίκ ^ρίι/ο/α α(/ Ρα«• 

8. 1543 ιιο(»ΙυΓ <*ΐί3Πΐ ίπ 03(. 1)ί1)1. ΡίηβΙΙ• (οηι. /Μ»η 11^ άε εννοτβ ΡαιοΗαΙη^ ηιιβ! ρηΙιΙιΐΜΐ» 6.<>ι ϊη 

II, ρ89. 190, η. 3634, ίίειη ίη Ι. ^»^. Β^υεΓί ϋίΙ)1. ϋ:ι1•(Ίΐ. ρ. 196 βΐ'φΐ. — Ηοπιχ ίη 1)ΐ1ι1. Υ;ιμο. η. 

)ι1)ΐΌΓ. Γ8Π0Γυιη, 6(6., ρ8Γ(. 1, ρ»^. 76. ^ο^^ι>(;^||[. 3194, Οβ ά€ΐ{τΗ€ΐΊθΗ€ €ΡνΙ. αά Υεηβία, Υ. Μοηΐ• 

1770, 8. Γ»ηε. ΒίΟΙ. όίδΙΙοΐί:. ρ. 103. Ο, — ΙΙιί(Ι. ρ. 124 Β, 

(6; Ραή$. ίη Ι)ίΙ)1. ρηΙ)1. €0(1. 5061, η. 2^ — δπε. ίιι 63ΐ1. 1)ίΙ)1ΐ'Μΐ)66.ι, ιι. 5356, Ερί!%(. αά άπϋβηι Υίηβ- 

081. 1^81. ϋί1>1. Μ8Γε. ν^ηβΐ, ρ. 201, 6Χ$(8( ίη εοιΙ. (ΟΓυπι. — ΐυϊιΙ. ρ. 510 Β. 6'. ΜιϋϋοΙαιιΐ ίη 1>\1)1. 

496 Β6888Γ. 6ρί8(υΐ8 (1α(α Βοηοηΐ;6 (1. 12 ^ϋ1. 1455, ΛηιΙ)Γ08ΐ»η:ι, Β(•$5ΜΓ. άύ€η$α ^Ροι€ο$, αά άοιη'ιηίαιη 

αιΐ ΡΓ3ηΓί86Ηηι Ρο&68Γί, Υ6η6(οη)ηι (1(ΐ66ηι, ιρί:* (Ιβ νΰη^Ιονηηι; ίιι €(ΐιπ4ΐ6ηι 1•:ιηιΙο& ; ΕιΙιυιίαΐίο 8ιΙ 

ηΓΐ)ΐ5 €Ρο1βθ8 6χρ(ΐκη8(Ιοη6 6οηςπ6ηΐηΓ, 6( »ι1 Γ68 ρΓϊηιΊροβ Ιΐα11;6 γοιι(γ3 ΤαΓ035 : ίΙνιΐΙ. 6ί^( 0»1. Ιί'ι- 

ΙοΙίχ Γθη)ροη6ΐΐ(1:ΐ8 1)6ΐ1υηΐ((υ6ΐ>3Γΐ)ηπ8ίηΓ6Γ6η(Ιυιη 1)1ί';(1)<'€χ 5. Ματϋί Υϋπείχ. Ηαβι.. 
ΙιοΓ(8(υΓ. — 11ιί(1. ίη εοϋ. 491 νΰΓβΙυηΐ Ι.ιιι. Χϋπυ- (Ι) £ΐ ίϋβο ρΓΟΰΌΐίυιη ΙίϋΓΟ ίο ηθ8(Γ3 οϋίΐίοπο ρΓΚίηίβίπιηβ. Εοιτ. «.« ΙΟΑΝΝ. ΑΙΒ. ΡΑΒΒΙϋΙΙ ωι 

527 βΐ 589. V. €31. €ΐΙ."ρ32. 285 βΐ 509.— ΓΙοΓβηΙ. ίη οού. Ι^^υΓβηΐ. 10, η. 8, ρΐϋΐ. 10. V. ΒΑηάίη/ 1. €. 
1, ρβ^• ^85. — Ηοηαε. ίη ΰοά. 27. Υ. ΙΙογιΙι. Ι. €. &. 1805, ραπ. IV, ρ3|;. 9. Ηαβι.. 

17. Περ\ τοϋ τη; (ερ51ς Ευχαριστίας μυστηρίου, χα.\ ώς τοΤ; τοΟ Κυρίου ^ήμασκ μάλιστα τελειοΰται. Β€ 
εαιινίο Εηο/ιατΙαία ηι^ίαηο, €( ηηοά ρετ ν«Γ6α Οοηΐίηί ηαχίηιβ βί οοηποταύο, οοηΐΓ» Μ3Γουηι ΕρΙιββίαιιι• 
6γχ€6 η)8.ίηΙ)Ί5!. €3Ρ83Γ63. ΙηοίρίΙ: Του Ιερου τή^ συν&ξεω;χ2\ ευχαριστίας. Υίϋβ Ιι8ΐ!ΐΙ)βθίϋΐιι V, ρα^;• 175 (α) 
ΓβΙίηβ ρΓο^ϋι ίη Οίϋΐίοΐΐιβαδ ΡαίΓυηι 6( ηονΐ8<}ίπΐ2ΐ βάίΐ. Ι.ιΐ(;(1ιιη6η$ί ΐοπ). XXVI, ρ2|[. 787. Ουο(1 ν6ΐΌ 
^ΗαΠοηιιβ, ΑΙΙαΓιυηι ρ. 952, Βε οοηηη$η ββοπίυδ , βοηρ^Ίΐ ΟΓχεβ βΐ 1•3ΐίη6 ρΓ0(Ιϋ886 €υιη 1.ίΙυΓ]{ίί8 Ρα- 
ΐπιπι, Ραπβϋβ 1560, Γοί. θγγογ 681 (1), ηηιη ηβο 6Γ9Βε6 ηβο Ιιαίηβ ΐ1>ί 1ΐ8ΐ)βΐιΐΓ Β6883Ποηί8 8€ηρΐυιη, ΙιαϋβΐηΓ 
βιιίέιη &0Γί])ΐΗηι ΜαΓοί Ερ1ΐ68ϋ, ςυοά Βββ^ηηο ορρυ^ηατίΐ. 

{Εγίΐοηΐβ Μ5ίοήατηη Αρρίαηί ΑΙβχαηάήηί α ΕρΗοπίΒ ΜΙ. Ηηΐ. ΏΊοάοή 8ί€Ηΐι, 8€ΐΙ. ΓώΓΟΓΟΠΐ ςυίηςαβ 
ρποΓυιιι 61 8ΐ) ΧΙ 9(1 XV ίηοΙιΐ8Ίν6, νεηβΐ, ίη 1)ί1)1• Μ&γο. οο(1. 525. V. 031. £ίΐ• ρ. 282. Ηακι..] 

[Εχ66Γρΐ3 οχ ΗβΓΟίΙοΐο, Ιί1)η8 ΤΙιιιογάίάίδ 61 αΙίοΓϋΠ), ίηβοηρίβ & β0838Π0Π6παρασημε:όσεις ήμέτΐ- 
ραι, λέξεων δηλονότι τινών χαινοινρεπεστέρων 6ΐ€. δυΙ)]υη|;υηΙαΓ ΕρΗοηιβ Ιόρηηι ΡΙαΙοηΐί €1 βρίΐοηιβ ίΟ^τοτ. 
Πβηηορβηΐί ά€ [οηηΐί ΟΓα/ίοΝίΊ, νβηβΐ. ίη εθ(). Μ;ΐΓ6. 526. V. Ο^Ι. οί(. ρ2{;. 284 86ς. — Οαββϋβηι, ςα« 
Κ&1)Π€. ίηΐ6Γ ορρ. Βο88&ΓίοηΊ8 ίΜίιηε 8ϋΓίρΐ8 ΓβΐυΙΙΐ, βιίαπι Οτωο€ οοηΓβοΐΑ 6886 , <ΐ6ίηθ6ρ8 ιοοη8ΐΓ8ΐ)ί- 
ηιυβ. ΗλΚί. 

ΙΑΤΙΝΕ δΟΚΙΡΤΑ. 

48. ϋοηΐτα €αΙηιηηιαΐοτ€ηι ΡΙαΐοηί$ ( ΟβΟΓ^ίηπ) ΤΓ3ρ6ζυηΙίιιπι ) ]ί1)π ιγ, ν6η6ΐ . αρηιΐ ΑΜιιιη 1505 6ΐ 
1516 ΓοΙ. Υίαβ ΙηΓΓ8 ρ. 722, 750. ΓλΒλ.— Μ8. ^^!^^Λ ν6η6ΐϋ8 ίη Ι)ί1)1. Μογο. οοάίΐ. 198 61 199. 1.&ΐίη8 «αΐβιη 
ίη6]υ8(ΐ6πι Ι)ί1)Ιίοι1ΐ6ε.'6 Γθ(]ϋ. (ΐιΓιηηηβ.ν. Γαΐ. οοάύ, %τ. Μάγο. ρ3|;. 110, 61 οο(](1. 1•31• ρβ^. 110 86ς. ηΐ- 
(|ΐΐ6 6ΐ. ΙΙοΓβΠ. ηι$, ΒίΗ. βτ. βί ΙαΙ. Ιοηι. Ι, ρ3;. 120 86(1• — Μοη&ο. Οι. ίη οθ(1. Β3Τ8γ. 80. V. οΐ. Η3ΓάΙ• 
ίη ΑΓ6ΐίηί Β€ί^ΐτ<Βρ€Η9 αηη» 1804, ρ&η. 5, ρ&^. 4 ββη. — 1.2ΐίη6 8αηΐ πιυΐΐβ Β688&ποηί8 ορ6Γ3 ΡΙογ60Ι• 
ίη 1)11)1. 1.3υΓ6ηΐ. οοάά, 1 (ςικΒ 681 6(111. ρΓίηοβρβ Κοηι.) 61 2•, ρΐυΐ. 54 , ςη» 6χ Ηοηιίβαοοη. 
Β'ώΙ, 6ί6/ίοΐ/ι. ηΐ8. ρβ^. 541, βιιρΓ3 &ϋ η. 2 ίίη. ]3ηι οοπιιη6ΐηθΓ3νί. «- Ειΐΐΐί 8υηΙ ΙΙΙί 111)Γί ρΗιηαηι 
Β6883Γΐοηί8 — ΑάηπίΐΒ εαΐηηηίαΐοηηι ΡΙαίοη'α ΙΐΜ V, 61 Βεηαίητα βί αΠβ αάνβτ$η$ Οίοτς, ΤταρβΛαη" 
Ιΐκηι /ί6«Γ, 8ίη6 ηο(3 αηηί, Εοιη» «ιιΐβπι, υΐ 6Χ ν6Γ8Ϊϋ(ΐ8 ίη ε3ΐ€6 ρο8ΪΓΐ8 3ρρ3Γ6Ι, 1>'ρΐ8 €οηΓ. δβΐινβ^η- 
1ΐ6ίηι 61 ΑΓηοΙϋί Ρ3ηη3Γΐζ, ίη χϋί1)υ8 Μ&χίηιοπιπ). Υίά. Αη^βίί Ηβη» ΟβΜ. (ίυΐΓΐηί ΙίΙ). Β€ ορίίηοτηηΛ 
$€ΓίρίοτΗηι ΐάίΐΐ, ηη<ρ ΠοηκΒ ρήηαιη ρΓΟίΙίβναηΐ^ 616. Ρ'ΐ^. 227 8β(ΐ. 6ϋί(. Ιο. 66. 5ο1ΐ6ΐ1)θΓηίί, 1ιίηά>ν« 
4761, 4;3((|(ΐ6 δοΗβΙΙιΟΓη. ίη Νοια άοίβΐ οχ Κρί3ΐοΐ3 3(1 ΜαΓ8ίί. Ρίοίηυη) (ίηΙΟΓ Ερί8ΐοΐ38 Ματ8. Γί€ίη1 
νοηιΊίίδ 3πη. 1495, ίη ΓοΙ. 6χοη838 ΙίΙ). ι, Γοί. νι ; &αΐ ίη Μ3Γ8.Εί6ίηί Ορρ. Ρ3Π8. 1641, ΐοπ). Ι, ρ8({. 002, υΙ)ί 
6ΐΐ3ηι Είοιηί Κ68ροη8ΐο ΐ6^ΐ(υΓ) ορυ8 ίίΐιιϋ 3ηη. 1469 ιγρίβ 6886 6Χ8εΓΐρΐυπ); ί(ΐ6πι 6Χ 63(ΐ6Πΐ Ρί6ίηί 6ρί* 
8ΐ()]3, 61 6χ ορ1»ΐ. ΡΐιίΚΊρΙιΙ &ιΙ Β6883ηοη6ΐη, Ιϊΐ). χχχι Ε'ρΐ8ΐ. ΡΙιΙΙβΙρΙιί, νβηοΐ. 1502, Γοί., ρ3^. 214, οοηι- 
ηιοηδΐΓ3ν1ι Ργβηο. ΧβνοΓ. 1•3ΐΓ6 Ιη δροοίπιίηβ ΐγρο^Γ. Κοηαηχ, Βοηΐφ 1778, 8*, ρ3{;. 145 8ος. Α$86η1ίΐαί 
Αιι(11Γγ6(1π8 ίη €31α1ο80 Ιιΐ8ΐ.•θΓϋίοο ηοηΐ3η3ΓυΐΗ 6(1(1. βΦΟ. χν, Βοπΐ3β 1785. 4, ρβς* 21 86^. Α(Ι(1. ΟΙβπιβηΐ• 
1)11)1. 3(1 η. 20 οίΐϋΐ., ρ3)ζ. 248. βυίΐ. άβ Βηγ6 €31. 1)11)1. ιΐηο. (Ιβ 1.3 νβΠίύΓΟ, Ιοπι. Ι, ρ3κ. 569 ββς. 
6ΐ ΡοΓ(Ι. Γο88ίϋπι ίη €.ιΙ. 1)ίΙ)Ι. Μ3)$1ΐ3ΐ)66ΐ). Ιοηι. 1, ρ3ς. 515 86ς., ςαί οορίοβθ <1ΐ886Γίΐ 61 άα Ιΐ30 6(1ίΙ • 61 
(16 ίρ^ο Β6883Γίοη6 6]υ8(ΐυ6 οοηίΓονβηίίβ. Οο (ΐυίΙ)υ8 6ΐί3π) 30ίΐυΓ3 Βοίνιη. ίη βοπιηι. 8ΐιρΓ» 3(1 η. 11 
Ι3υ(1»ΐ3, 6( (ΐυ1(ΐ6ηι ρ. 562 86η. ν6Γ8. »1) Η6υπ)3ηηο Γβοΐχ, €υ]υ8 ηοίηιη 3(1(16$, ίΐ6ΐη δ6ΐΐΓθ€θ1&Ιι . ΗμΙολ 
€αΙν». υιτΜαη. Ιοιη. XXX, ρ3{[. 454 8(]ς. ΒΓυο1(6Γί ΗΊιΐ.ύτΗ. ρΗιΙοζ. ΐοηι• IV, ρ3η. ι, ρ3£;. 41 Μ4• 
^ι 71 5ϋ(ΐ. ΙΙλΕΐ.. 

19. Β€ ηαΐηνα έΐ ατίβ, 8ΐτ6 3η η3ΐυΓ3 οΐ 3Γ8 οοηβπΐΐο 3£|:ιηι. Α•1ν6Γ8ΐ)8 6υη)ά6ΐη ΤΓ3ρ6ζηηΙΙαηι• 
Α(1 οη1( 601 ]:ιηι (ΙίοΙΟΓυιη ιν Ιί1)Γ0Γυιη. Γαβε. — βΓΧ66 ν(^η6ΐ. ίη οο(1. Μ3γο. 198, 36 6γ. 61 1.31. ίΙ)ί(1. ίη 60(1. 
:.27 V. οαΐ. οίΐ. ^^ξ. 110 61 285, ίΐ). ίηΐ6Γ00(1(1. ΙηίΙη. ( ρ»^;. ιιιΟλΧλ\. ) €0(1. 229. — Ραπί. ίη 1)ί1>1. 
ρ.ιί^Ι. Γ()(1. 817 η. 16 67X66. Παβι.. 

20. Οίαΐίοηα ςηαίηοΓ αά ρήηοφη ΙίαΙία (Ι6 61)Π8ΐί3ηθΓΐιηίΐ οΐ3(1ο ίη ΟΙιιιΙείιΙο ΕιιΙ)θβχ , ρ6Π€υΙΐ8 ΙΐιΙίφ, 
ρο$ι »'.χρη(;ΐ)3ΐυπι ]|γ(ΐΓυηΐπιη, ίπιιηίη6πΙίΙ)Π8 : (Ι6 δθίΐ3Π(1ΐ8 (]ΐ800Γ(1ίΐ8 61 .1)6ΐΙο 1π Τιιγ698 (Ιβοοπίϋηιΐο : 61 
ρ Γ8υ3$1ο 6Χ Οβηιθ8ΐΙΐ6ηί8θ/2^ι(Αίαϋα.1ηΐ6ΓΝί6. Κ6»5η6π€οη$η1ΐ3ΐίοπ65 3ΐ(]ΐΐ6θΓ3Γιοη69ΐηΓθΐ€38,ιν τοίπηι- 
Ιϋίιιί1)ΐΐ8, 3ηη. 1596, 4, 0(Ι1ι»3, νοί. Π, ρ3|;. 197,205215, 229. Ράβε.— Μ8. Τβηπηί ίη 1)11)1. Βο^. €0(1. 1165. 
V. ϋ3ΐ. 00(1(1. Ι^3ΐ1ιι. «Ίο. Ταιιγ. ρ. 590. 86γ,(|. ηΙ)ί ρΓίπιυηι 6(1ί13 681 6Χ ΐ8ΐο 00(1. 1οπ(;3 6υίΓΐ6ΐπ)ί Ρίοΐιοΐί , 

δ(1)8ΙΙ(Ιί, Γ60ΙΟΠ8 ηηί\ν.Γ8ί(3ΐί8 ΡαΓΙ8. 6111 β68$αηθ ί1ΐ38 ηΐΐ86Γ»( ΟΓ3ΐίθηϋ8,Τ6ρί8ΐθΐ3 3(1 δ3ΐ)3α(1ί£ (1(1068 

ρποπιίκδη, 61 86')υ1ιυΓ Βϋ88»Γίοηί8 8(1 ΡίΰΙιοΐυπι 6ρΐ8ΐοΐ3, 8οηρΐα (1. 15 Οοο. 1470. — νίη(ΙοΙ)θπ3Β ίη οοά. 
€;(•?. Βο88ηΓ.οΓα(ί()(1.*ρ6πθ(ΐ1ί3 8 ΤϋΓοαΊιηπιίηοηΐΙϋυ^, οι (1ϋ Ι)6ΐΙο οοηΐΓβ ΤαΓ0&8 8Η8θ1ρίοη(1ο, 8€ηρΐα 
3πη. 1470, Ιΐοπ) ΟΓΑΐίο (Ιβ (]ίδ00Γ(11ί8 56(]3η(1ί8 6ΐ1)6ΐΙο Ιη Τΐ)Γθ:ιιη (ΙοοβΓηοη(]ο. νΐ(1. ΜοηιΓβυο. Βι1)1• ϋΙ- 

(η) δίνο ρ. 546 ββη. βίΙ. ΚοΙΙηΓ. 00(1. 257, η. 5.— 058β αΐίςιιοί θΓ3ΐίοπβ8 61 ΕρίβΙοΙπδ Πβηιοίπί Οχιΐοηβ. 

νΐΜΐιΊϋδ ίη ΓοΊ. Μ.1Γ0. 527. V. Οηι. οίΐ. ρ. 285. — —.Οχοιι. ίη 1)ίΙ)1. Βθ(1Ι. 00(1. Βμγοοο. 90. — 11)1(1. 

Μ(!•ϋοΙ.Ίηί, Ιη Β11)Ι. Απ)1[)Γ0<. V. Μοπιίπιιο. Βί))1. ίιι Οοΐΐο^ϋ ηον1οο(ί. 155, 8. η. 1099 €3ΐ. πΐ8. Αη^Γιν, 

!«ίί;ΐΜΐΐΙι. ηΐ9. ρ. 510 €, — ΜθΝ(]υ;ο Ιη οοίΙ. 93γιι()ιΙ. οΙγ. 1, ρ;ΐΓΐ. π. — ίη ιΌ(1. Τΐιοηι. ΟίΐΙβ 121 8. η. 

.ν.Η. 11.18. ν..ΜαΙΐ1ι«ίΝοΐΊΐ. οοιΙ(1. Ογ. Μομι. ρ. 595ο, (Γι ι Γι Γ. αΐ. νοί. 11. — Ιη ουιΙ. Εδοοπβΐ. V, λϋ 

2.'ίϋ. (]ΐ)ί 9«1(ϋ(, ίιι Πηο Ηβηο (\<$$β ηοίπιη: "Κκ τινο; π. 11. Ηαιιι.. 
(ίιΟλίου τη: κυρίας τή; ψυχοσώσ ρας, οΐ ίη γο«1. 1ϊ1>Γ0 

(1) Εγγογ 6<«1 ηυίϋοιη, 50(1 Γ«1)Γΐοίί ίρ^ίυβ; ρΓ0(1ίΙΙ, ββϋ ΙβΙίηο 1»η1υπι, ίηίΟΓ ϋΙατ^ΐΑΒ ΡαίΓαιη, οΐ 68 6(]11ίοηοαΐΙ 
ϋυιηυβ αύ γοο. ΐιβιοοβιυ Ιοχίιιβϊη ΰίΙ)ΓιοΐΙιβοα ΓιίΓυκη ίυ^ιίαποη^ί οοΓΓυρΐΐ55ΐπ)6 1πιρΓ6$8ΐ. Κοιτ. 1X111 ΝϋΊΙΤΙΑ 1Ν ϋΕ8δΛΗΙ0ΝΕΜ. €υν 

1>ΓιοιΙι• ρλ|;. 571 0. — Ειΐΐΐ. Β€883Γ. Οταΐίοηη €ί ΕρηίοΙω αά ^η^ι. ΓΜηημ α αΙίο$ ; υη» οιιπι βρίβίο- 
» ρηΒίλΐ. Ρί€ΐΐ61Ι &(Ι ΙιΟΐΙον. XI, τι^ι^εηι 1*>3Π€0γ• 6(1• ρηηο. ίιι ΡϋΓΪδίοΓυιη δθΓΐ)ου& (&ίη6 αηη'ι ιιοΐα, αηη, 
1471 ), 4. V. βαΙΙ. Ργαπο. (Ιο ΒαΓ6, Γμ. άβζ Ιίηβί — άϋ — ϋαι^ηαί, Ιοιη. Ι, ΡβΓ. 1769, 8, ρα^. 614, η. 
1555 ;'6ΐ ινφ'ώϋο^ταρΗ. Ιη$ΐ^%α\ν€^ ΒεΙΙ. ίΜίτβΛ, Ιοηι. II, ρ&ς.516, η. 4125, ιιΙ>ί ιι. 4126 ββςηυιιΐυΓ 6υί1• Κί• 
εΐιοΐί Ερί5ΐο1φ 9ά ΒββδΑΠοηβιη 61 &1ίο$, ίΙ)ί(Ι. »ίιιβ 3ηη. ηοΐα, ίιι 4. — Ιιι 6θϋ. ΟαΙ. 6ϊ6/. άε βαίρηαί, Ιοιη. Ι, 
ρΑ^ . 392, η. 1511, 651 Υ6Γ$ίο \{Λνΐ€Λ: ΟίαίίΟΜ ύι Β9$»ατΐοη6 — α ΐυιΐί ςΠ Βί^ηοπ ιΙΊίαΙίβ ; εοηίοπηηϋο- 
(Ιί 6 μίςϋ&Γ βυβΓΓ» οοηΐΓβ βΐ ΤιιγοΙιο, νυΙ^πζζαΐβ ρ6Γ— ΙιΟΐΙονΙοΙιο ε^Γϋοηβ, 1471, 4. Αάύ. Οίαίοηηαί- 
τ€ ΜΙίορταρΜηΗβ^ Μ$ίοτ, €ί ΰήΐίςνβ άϋί Ιίντϋί τατα^ Ιοπι. 1, Ραγ. 1790, 8, ρ&β• ^^^ι ^^ ^^"1^6 ^^<• ^« ^'^^^^* 
άη άποάε Ια ΥαΙΙιέτε^ Ιοιιι. II, ρΛ%. 56 ββς. Ιη ςυο είΙ&ηιυΓ Β6883Γ. θΓαΙΐοιΐ68 (1<:1)6ΐΙο ΤυΓαβ ίιιΓβιβιιϋα 
(Ρ»Π8. ρ€Γυΐπε. 66πη2•6ΐο. 1471, 4). Ια Ιίΐιβ 8ι1ϋΙΐ3 ΒβΑβλΓ. τβΓδ. Ι.ΑΙ. Οβιποβίΐιβηΐδ Ογ&1. ρΓΟ ίβΓβΠ' 
υ• ορβ 01γηΙΙιϋ8• 6Κο. — Εχϋ• 0Γ311. Κοωχ ίιι Χ(ϋ1)Π8 Ργαπο. ΡΓί8€ί8η6η»Ϊ8 1545, 4 (α) V. ΟέοϊΒηί. 
Βώ ίοΐ/ιέ^Ηβ Μηίυτ. βί οτΗιηΗΰ. ΐοηι• III, ρΛ%. 251 8€ς• υΙ)ί ίη ηοΐ. ρ1ιΐΓ6$ Ι^υϋ&ιιΙυΓ (Ιβ Ιιοο 1ί1)Γ0 ίρβοςιιο 
Β€δ8&Γιοιιβ; ιιΐ6ΐιιθΓ9ΐιΐυΓ ςυοςυβ 6(1ϋ. ΝοΓΪϋβΓ^ζ. 1593, 8, Ι.ίρ8. 1595, 8, βΐ ΙλΙβΙ). 1605. — 11>κ1. ρ^ς. 248 
86ςς• Κ€€ηβ6ΐιΐυΓ €ι1(1• Κοηΐ9ΐϊ& βΙ ΑΜίη» ΙιΙιγογ. Ιιι €3ΐυιηηί&Κ. Ρ[;ι(οιιί8. Ηακι.. 

21. Οαίαταΐίο α/ί^Μοηιιη, ηηω ίη οταΐίοηε άορίηαίϊεα (8υρΓ3 η. 2) ζοηίίηϋηιητ^ ςυ» [6ΓΦ€ί8 ηοΐίβδΝ 
η», Ι^•1ίηί8 ίςηουι 8υιιΙ. ΙηοΊρίΙ: ΝοίαηάΗΜ ρη'πιο. ΑρυιΙ 1•8ΐ)5ΰυιιι, Ι. XIII ϋοηάΐ. ρης. 455, βΐΗλΓόιΓιη. 
ιοιη. IX, ρ8({. 574 [ν. αϋ ογ. Ι]• 

22. θ€ ρη>α»$ίθΜ 8ρίηίΗ$ 8. αά ΡαηΙαηι ΙΙροηΐίβαΜ. Ει ικΐ βιιηκίβιη Βε €ηοτ€ ρα%€ΐιαΐΉ. Μδ. ΥοηβιΓι» 
ίιι Ι»ίΙΙ. & Μ»Γ€ί. Ραβκ. Ρ2ΐ>Π€ €υιιι αΐίίβ, ςυί ρυίβηΐ, ορυβο. ρ6€υ1ί3Γβ (Ιβ ρΓ0ΰ6$8. δρίπ. δ. » Βΐ'.ΒδϋΓ. 9ΐΙ 
Ρ•υ1υιη II ροηιΊΓ. 8€ηρΐυιιι 6886, 61 ίη 1)ίΙ)Ι. Υοη6ΐ3 ΜλΓΟ. 858€Γν»Γί, 6ΓΓ3Γ»*, ΤΙιβυροΙ. ϋοεβι ίιι Ι.»ΐ. ϋΐ Ιι»1• 
ΙΙΐΓΰί Ι)ί1)1. ΰοϋίϋϋΐιι ιιΐ8. \λ%. 75, ουηι (ΑΐιΙυιη 8ίΐΡΓ0ΐ»Μίιιηι ίη 1ί1)6ΐ1. ϋβ ρΓ0€6δ5. δρϊΓ. δ. (Ι) αϋ ΡβυΙιιηι II.— 
Ιϋβο 1. ο. 6χ €οϋϋ. Μ&κ. ϋιΐ. 133 61 (Ιυο1>υ8 ββι^π. ςυί ηιυΐΐ^ €οηΐΊιΐ6ΐιΐ Β6&83Ποηί8 δΟΓίμο, ΡΓοοβπΓιυιιι ΐΐΐα^ 
€νυΙ^>ΐαπι €81. ΙΙαηι.. 

23• Ερι»Ιοία αά ϋΗήϋορΗατηιη Ιίοηιιη, Υύηείοτηηι ρήηάρβηι^ (1812 9. 1469, ςυα Ι)ίΙ)ΙίοΐΙιι:€8ΐη 8α8ΐη Ιοξϋΐΐ 
«ϋί δ. Μ8π:Ι (6). Εΐ8ΐ8ΐ βά 6&ΐ66ΐη Ρ1ιι1υ1)γ1)1ϋ Κΐ€^3Γ(Ιί Απ^υινίΙΙφ ϋο Βυπ, 6ρί8€θρι 0αη6ΐιιΐ6η&ί&, ουκι 
€ρΐ8ΐοΐ3Γηπι ρΙιϊΙοΙοςΊ€8Γυιη €6ηΙυΓί8, 6(1ίΓι 6χ Ι)ίΙ)1ΙοΐΙΐ6€3 βο)(Ι&8ΐΐ, ΡγαποοΓ. 1610, 8, 61 ουηι ΙΙβΓΠΐ. €η»• 
ήϋ^ϋ ΡΓ£Γ&Ιίοη6, 1.ίρ8ΐ86 1674, 8. Εαϋβηι Β688λποηίδ 6ρί81οΙΐ ρηπιο Ιοεο Ι^α,χίητ ίιιΐβΓ 6ρί8ΐοΙΐ8 ρΓίιιεΉ 
ρηιο €θ1Ιέ€ΐλ8 αϋ ΒΙΰΓοη. Βυ866ΐΠ, 61 6Χ Ιΐαΐίοο 63ΐΓιθ6 Γαεί&β ρ6Γ Ε. Β6ΐΐ6ΓθΓ6$ιυη). ε]υ8(ΐ6ηι &Γ£ΐιιιΐ6ΐα 
ϊΐΙΙβηΒ Β6883Γίοηΐ3 8ά 86ηι1υπι ΥβηβΙυπι 6Χ8ΐ2ηΙ 8ρυϋ ΡβίΓυηι ^υ8I^ηΐ3ιιυπ1 //ίιΙ. Υεπεία Υώτο νηι. ϋο 
1)ϋ)ΙίοΐΙΐ6θ2 Β6888ποηί3, ςα» ΥβηθίΓιβ βΐίαιηηυηι 3886Γν3ΐυΓ, νίιΐβ Ιίη Ιΐαϋΰίΐη ΜαΙίΙΙοπϋ ρ. 33, 61 ΜομΙ- 
ΙλΟΟοιΓι ΒίΛήηηι ΙΙαϋΰΗη ρ. 41 86ς. [61 ΒΊ1)Ι. ϋίϋΐίοιίκ ηΐ8. ρα^. 467, υΙ)ί βιΐίια 681 Β6$$3γ. βρίϋΐοΐ;), »(!(!. 
ΐνρΓΑ 2(1 Ιηίΐ. 1ιο]υ8 {. Ηαβι.. ] Ιιιϋίε6πι ΙίΙίΓΟΓϋΐιι ιιίΓαςυβ 1ίιι^ιι:(, ηιιί οιηιιβδ Γ6γιιι6 ηκιηιι οχηγιιΊ 8ιιιι(, 
άοάΐα ^. Ρ1ιί1ίρρα8 ΤΗοπΐ88ΐοα8 Ιη 08ΐ3ΐοβο ιη$8. ϋίϋΙ. ν('ηϋΐί3Γαιιι, 6.1ί(0 υιίηί 1650, 4, \ι9%. 35-55, 1οη;:<; 
ρ•ΓΓ€6ΐίθΓ6ηι ςιΐ8ηι 6χΙιΙΙ)ΐΐ6ηηΐ Ρθ886νίηιΐ5 ίη ^1ρρα^α/^ι, 61 βη ^οπυ8 δοζοπιβιιυβ. Νιιπΐ6Γυ8 νοίυηιίηυιιι 
980. €οηΓ6Γ 1.3ΐη1ΐ6θίυιη III, ρ3β. 380, 381. Ραββ. 8. ρι^. 105; ΚοΙΙ^γ. ουιη 1ιυίιΐ5 ηοΐ. — Ιη ουιΙ. Βοϋ- 
Ιβί. 172 8ίν6 η• 2955, €31. Αη£ΐί£6ΐε. νοί. Ι, βι ίη νυΐ. II, η, 2341, ίηίΟΓ €0(1ι1. Υο85ί3ηο$. — ε8ΐ«ιΙ<)ς. 
θΗΐϋ• 61 Ιιβίίη. 61 6㻀0Γ• ίη ίΙΙβ ϋΐϋϋοΐΐι. νοιΐϋΐ;ι :ΐ886Γν3ΐθΓυιη, ιηοϋβΓαΐΟΓβ Ι^αυρ. Τΐΐϋυροΐο, ]ΐ]»8(ΐ 86η3- 
Ιυ8 6ι1ί1. Υ6Π61• 1741, Π τοί. ΓοΙ. υϋίνίβ ΓοΓβ ίη Ιι»ο ΒΙϋΙ. 6γ. Ιβηϋϋνίιηηβ. υιππηςυβ νοίυιηβπ ίη ίιοηιβ 

ΟΠΙΐΙ Β6883ΓΪ0ηί8 03Γ(Ι• |;Γ3ρΙ)ί€3 6ίΒ^ί68 6Χ ρβΓ«:ΐ6);:ΐηΙί ρίθΙυΓ3, (\ΜΧ 6Χ$131 Υϋηϋΐίίδ ίη 8€ΐΐθΐ3 δ. Η3Γίχ 

€Ιια/ίϋιΙΐ8. Ηαβ£. 

24. /κ ίίΐΗά 4ο8ηηΐ8 χχι, 23 : $ί ηιιΐινο/ο ηαΜτε, οοηΐΓ3 ΤΓ3ρ6ζυηΓιαη). ΙΙοο 5€Γίρΐυπι 6ΐί3πι βι-χοο, 
ρ6πη(ΐ6 υΐ ΙίΙ>6ήΙ>< ηαίπνα €Ι αΠβ, 6Χ8ΐιΙ πΐ8. [ Υ6ΐΐ6ΐίί8 ίη 1>ίΙ)Ι. δ. Μ3Γ€ί ίηΐ6Γ Β6β83Γίοηί8 ΙΙΚ)γο8.] ίη εοϋ. 527. 
%• 0«ι. €0()ϋ. Ογ. ρ3β. 285. Υί(ΐ6ΤΙ)θΠ)λ$ίηίθ3(3ΐθ£αιη ρ. 33. Ραπβ. δίϋοηίί, [νί6ηη6Π8ί8 6ρί80. ΐ(1 Υ6Γ3• 
κΙοηι ϋίιΐο^ί II. ~- Β€$$αήθΗί9 ϋΡοϋί. ραΐήατεΗω ά'ηοερίαίιο άε εα ραΗε ΕναΗβεΙϋ : 8ί εηιη νοίο ηιαηεη, 
«ϋίϋίΐ ^ο• Αΐ6Χ. Βη88ίθ3ηυ8. Ιΐ396ηον. 1532, 4. Υίϋ. Ολϊ. ΙιίϋΙίυΙΙι. 4. Ρΰΐπ ϋβ Ι.υ(ΐ6ΐνίκ, ρ3Γΐ. ι, ρβ^. 
187 8«ς., ίη ρπηίβ Β3ϋηΐ|;3η• ΝαεΜοΠί. νοη ηιετΙ(αύΓά, ΒύοΗετη^ ΐοπι. Χ, ρβ^• 117 86ςς. 

ίΑτίΝΕ ΥΕΒδΑ Ε ^^\^Ε^ο, 

[Ββ88ΐΓ. Ι^ιΠηα νβΓδίο θΓ3ΐίοηί8 ΒβδίΙΙί Μ. ίιι ίΐΐυιΐ: Αϋαηάβ ΐί^ί }μ*ί. ΥβπβΙ., ίη <*ϋ(Ι. Μ3Γο. 260 ; ρΓ3.Μΐ 6|> 

(β) ΙΙιίΙΐ8ίΓ6 ίη Αηη. Ιγρο^Γ. Υ, ραη. ι> ρ^^. 133 ρΐιοηΐίβ. (Ι)οοηοπ)ΐ6θΓΐιιη Γώπί Ι 3ΐ) 1.6οη3Γϋ. Αγ6- 

ίη ΐη(Ι. Α. 1544 ί1ΐ3ΐη 6ΐ1 . ρΓοϋίβδβ ΐΓηαίΙ; 86(1 ί'ιηο (Λαχ ρτχηύΜΜατ ΐα6$%Λτ\οη\Η Ερί$ίοΙ α αά Ραιί'- 

•. 1543 ποίβΙυΓ (Ίίαπι ίη 63ΐ. 1)ίΙ)1. ΡίηβΙΙ. ΐοπι. Ιηηι 11^ άε εττοτε ΡαιεΙιαίη^ ηηο; ρπΐιΐκ'οΐ» 6.>ι ϊιι 

II, ρβ^. 190, η. 3634, ίΐβιη ίη Ι. ^α(!. Β3υ6Γί Ι3ί1>1. ϋ:ι(•€ίΐ. ρ. 196 8('ς(|. — Βοηι» ίη Ιί>ιΙ»1. Υίΐΐίε. η. 

ϊΐΙιΐϋΓ. πιπυιυιη, 616., ρ3Γΐ. ι, ρ.Ηβ. 70. ΝογΙ)6Γ|$. 3194, Οε άεατΗ€ΐίοηβ €ΡυΙ. αά Υ^ηείο*. Υ. Μοιιΐ- 

1770. 8. ίΛηο. ΒιύΙ. ΜΙΙοιΗ. ρ. 103. Β. — ΙΙιίϋ. ρ. 124 Β. 

{ί>) Ραήί. ίπ 1)ίΙ)1. ρηΙ>1. 00(1• 3061, η. 2^ — δ^χ. ίιι 63ϋ. ΐΜΐ)Ιί<Μΐΐ66.ι, ιι. 5356, Ερί<ΐΙ. αά άηοεηι Υΰπε- 

031. 1^31. ϋίϋΙ. Μ3Γ€. Υεηεΐ, ρ. 201, 6Χ$131 ίη οοιΙ. ΐΟΓα-ιι. — ΙΙ)ί(Ι. μ. 510 Β. 6\ ΜιϋΙίοΐ3ΐη ίη 1)ίΙ)Ι. 

496 Β6&83Γ. 6ρί8ΐυΐ3 ϋαΐα ΒοιιοιιϊΦ ϋ. 12 4α1. 1455, ΛιιιΙ)Γ08ΐΗη:ι, Β($5ηΓ. άβοίαα €Ροΐ€ο$^ αά άυιηίηίαηι 

ζά ΡΓ3ΐκ'ί86ηιη Ρο&θ3Γί, ΥβηβΙοΓυιη (1(ΐ06ΐη, <|ΐι;ι άύ ΥαιβΙοναπι ; ίη ί'ΐιιιχΙίΜΐι Ι^:«υ(1ϋ.Η ; Ρ.χΙιοι ιαΐίο 3ΐΙ 

ιΐΓΐιίδ €Ροΐ6θ8 6χριικη3ΐΙοη6 οοη(]Π6πΐηΓ, βΐ »ιΙ ΓΟβ ρΓΐηοίροβ ΙίαΙΙίΟ ι'οιιίΓα Τυτοαδ : ίΙ)ίιΙ. 6^1 0»1. Κ>ΐ- 

1ΐ3ΐϊ8(ΐ ΐΌΐηροη6ΐιϋ:ιδ 1)6ΐ1υιηςιΐ6ΐ)αιϋ.ιπ8ίηΓ6Γβπι1υιη 1)1ίυ11ι< χφ 5. Ματΰΐ Υύΐιοίχ. ΙΙαβι.. 
ΙιΟΓίιΐυΓ. — Ιΐιίϋ. ίη εοιί. 491 νΰΓβίοηϊ 1•;ιΐ. Χειιο- 

(I) Ει ί«1βο ρΓΟΟΏΐίυιη 1ϊ1)γο ίο ηο5ΐΓ3 οϋΗίοηο ρΓ£ΐηί9ίωα9. Εοιτ. ει,ν ΙΟΑΝΝ. Α1Β. ΡΑΒΚΙΟΙΙ ΝΟΤΙΤίΛ 1Ν ΒΕδδΑβΙΟΝΕΜ, ονη 

ηυηΰυρ&ΙΟΓίλ Β6Ι5ΑΓ. βϋ Γβ^βηι 0<ιβΐ6ΐΙχ. V. €31.00(1(1. Ογ. ΜαΓο. ρη^ξ. 129. 06 νβΓβίοηβ ΟγαΙ. θ€ΐηο- 
8ΐΙ)6η• τ. ζβ η. 2. <— Β655&Γ. Ερί$ΙοΙα »(] Ευ{;οηΊυιη IV ροηΓιΓ., |)Γχηιίδ8α νβΓδίοηί Β&ΒΪΓΓι Μ. 9(1 ΑιηρΙΓιΙη- 
οΐιίϋπ), 8 ΟεοΓβίο ΤΓ3ρβζϋηΐΊο Γ:ιοΐ3β. ΥβιιβΙ. οοά. ΙαΙ. 1)ί1)Ι. Μ•γ<•.4ο. V. Οαΐ. οοιίίΐ. 1.αηηθΓυ(η ρβ^. 25. Π ο- 
ίΐοη δίΐϋΐί ΕρίδίοΙβδ β Ογ«οο 1.3Γιιιβ νβπίδδο (ΙΊοΐΐαΓ. ^ . ΤΙιααιίΓ. βρήΐοΐ. ΙαϋΓΟζιαη. {οιη. Ι, ρ^^;. 207. 

ΙΙληι.• 

25. Ιί^ηηναίηοτ Χ€ηορΙιοηΐ{$άβ άί€ίίί €ΐ (αΰΐίί 8ο€ταίί$^ 2ίά ^υΠ.Ίηπιη 6ρΊβ€ορυιη 03πΓιη3ΐ6ΐη Τυ(;ειιΙ:(- 
ιιηιυ. Ιη ναπίβ Χ(Μΐορ1ιοιιΐίδ Γ(1ίΐίοιηΙ)υ<;, 61 δβρ3Γ3(ίιη 1•ον&πϋ 1555, 4. 

26. Ατηίοίίΐίί 3ΙβΐαρΙιιΐ8Ϊ€0ΥΗηι /ί6π XIV ευηι Ββδδβποηίδ νοΓ^ΐοηοβχδΙαηΙ ίη νβΓΪΙβ ΡΙΓιΙοδορΙιΙ 0(1ίιίοπί- 
1}!ΐϋ, ίΊίβιπ ίη ΐοιηο ροδίΓΟπιο βϋίιίοηίδ βιίπΓΐΛ ΑηΗΐοΐοΠδθΓίΒθο-1.3ΐίιΐ3β ΠϋναΙΓΐ3ΐκε [ίΐ. Ιιυίϋ•* βι δ<»ς. νβΓ- 
510:! <> ίη 6(1ίΙ. οριτ. ίη Γ3ΐαηιη. ΡΙαίπηίδ, Κοπιηβ 1510 Ρ]. ΡΓΟίΙίίΐ (]ηο(|υ6 Ιιχο ίηΙ(.τρΓ(^ΐ3(Ιο ΡαΓίδίΗ Ιϋ16« 
ΓοΙ. »ριιϋ II. 5ΐ<φ)ιηηυπι αναηι 61 αθ οαΐοβηι 1ίΙ)Γ0Γϋη) οοπΙγβ οϋΙηηιηίαΐΟΓΟηι ΡΙαίοπίδ. Ραββιο. Υοικ*!• ίιι 
ΙιίΙίΙ. Μ3Γ0. οο.Ι. 490. ΡΓίΕΐΐ. ΒβδδΟΓ. ΕρίδίοΙα δ, ΡΓφΓαΓιο, ρηΜίοί ίιιπβ ίβοΐα ΐη €«1. οοίΐϋ. 1.3ΐ. 1)ΐΙ»Ι. 
ΙΙηΓΓ. ρβ^;. 105 δϋη. οΙ οοηΓ. οΙ. ΜοΓβΙΙ. ίη 1)11)1. Ογ. βΐ Ι.»ΐ. Ιηηι. Ι, ρηβ. 127, αο δηρΓα νοί. ΠΙ, ρη((.255 
δφ|. βι 505, ηίςιιβ 557. — ΟοΒδοη» ίη 1)ίΙ)1. ΜβΙαίβδΓίΑ. V. ΡΓ3ηο. ΑηΙ. ΖαοΙίΛΠίΒ ΐΗτΙΗΐβτατ. φβτ ΙιαΙίαηι^ 
Υοηβΐ. 1762, ο «ρ. 4, ρι^ί. 05. ΙίΑΚί. 

^Ί,ΤΙιβορΙινα&ΐί {{) Μ£ΐίφΙ',Ίΐ$ί€α, Απδίοΐβΐίδ Μ'.ΗαρΙιγδίοίδ ρΙβΓυιηίΐαβ δοΐίΐι βυΙ)]υη^ί, υΐ (ΙίχΙ ΙίΙ>. ιιι, 
Ο'ΔΌ. 0. §. 14 [ οηρ. 7, νοΙ. III, ρη^. 414, ηον. οϋ. ]. 

28. ΓοΓΓίΓ/ίο ηιί€ΐ'ρτβΐαΐιοηί$ /ϊ^γογμιη ΡΙαΐοη\& Οβ Ιβ|ζίΙ)υδ α Οροτ^ιο Τταρβζηηΐίο €οηιρο$ίΙα!, Α(1 ε^ιΐοοηι 
]ίΙ)Γ0Γΐιηι αιΙνοΓδίΐδ Γ3ΐιπηηίαΐ0Γΐΐηι. Γ\Βη. Ρ1^ιοπί$ ΥοηβΙ.ίη 1μΙ)1.Μ:ιγο. 229 6(2'>0• Υ. Οαΐ. οο(Ι(1.1,αΐ{η. Μ3γο. 
ρ»^. 111. — Οο ίίΐΐίΐ. Ι.υπί Αρυΐβϋ ορρ. οίο. Βοηιπρ, ίπ(1οπ)θ ΡοίΓί άο Μβχί πιο 1469, ΓοΙ. οι ΡγφΓβΙ. ^• 
Αη ΐΓ6ί6, ΐη φΐΆ β(ΐ$«3Γ. δΐιηιιηίδ Ι3(ΐ(]11)ΐΐ3 οχίοΙίίΐιΐΓ. Υ. (Ιο Πιιγ6 ΒιΗιο^γ, ίηίΐνηαινβ Ι)ίΙΐ€» Ιβΐιτ. ΐοηι. Η, 
ρ:ΐ£[. 18 δ6({ίΐ.6ΐ ϋ3Γ(11π.0ηίηη. Γιΐ). Ώβ ορίνηοτηηι $€ΓΪρ!οηαη €(/ί<ΐοηί^»«, ηποβ Εοηκε ρήηιηηι ρτοάίβηιηΙ^ 
610. 6(1. Ι. 6ο. δοΐιοΐΐιοπι, ρας. 200 δ6η(ΐ. — ΟΊίϊϋΓυηΐ α 03Γ•ϋη. Βοδδοποηο ΒοδδΟΓίο Αδε6ΐ3, ▼. δηρΓβ, 
νοί. Χ, ρ3£;. 156, 6ΐ,ηί8ί ίιίοπι δίΐ, ΒοδδαΓ. 6Γοη))ΐ.ι ^£{;γρΐίηδ, οπίυδ Ιηκίβδ 3ηοηχηιιΐδ ροΓδβοιιΐυβ βδΙ, 
(;γ. ΥίηοΙ, ίη 1)ΐ1)1. Μ»ιχ. γο(1. 555 Γιη. «ο Ι.βι. ίηίΟΓρρβΙϋ ΝΙο. ΡογοΙΙο, ίΙ)ί(1. ίη οοιΚ 1.3ί. 155. Υ. ϋ*1. 
€0(1. Ογ. ΜαΓΓ. ρ:•β. 288. οΐ οοιίίΐ. ίηΐ. ρ. 78. — Ββδδ&Γ. ηιοηαοΐιπδ, 3(1 ςυβιη Ερίδίοΐί» ηιίδδ» βχδίΑηΐ 
Ποπ)» ίη 1)1)1. ν3ΐί€3η3,η. 5556. Υ. ΜοηίΓαπΓ., Ι?ί6/. 6ί6/ίο^/ι. η)δ. ρ. 125 Β. ^ΒβδδαΓ. 1Γΐ6ΓθΠ)οη3θΙιπ8. V. 
ΡΓΟΟορ. ίηΓΓ3} νοί. XI, ρ3|;. 781 νοί. 6(1. Ε]ιΐδ ΐ2Π)1)ί ίη ηιοπειη ΤΙιβοϋοΓΧ, Ραπδ. Β. Υ. ΜοπίΓαυο• Ι. 6. 
ρα^. 1051. Α. Ηαηι.. (Ι) Ηληο ί(1ίθ(ζΓ3ρ1ΐ3Π) 61 Ιβοΐπ (Ιΐ^ηίδδίηιηπ) ρρ.τ• 

1)ΐ>δυίι ηοΐ3ηι ί<υπΐ0Γΐ3ΐίδ ίΐΐβ Ββδ^ηποη οο(1ί6ί δ. 
ίΐ3Γ6ί ΥβηοΙ. 274, ίη ηυο ΤίιΐΐΟρΙίΓαδίί ΙϋδΙοπΑ 
ηΐ3ηΐ3Πΐιη : Βησσαρίων, Έλλην τω γένι». , τϊ) δ* 
αξίχ, της *Ρω;/.α{(ι)ν χαΟολικής Εκκλησίας χαροή- 
να>ΐς. 

Τ^ παρδν 7Γ6ρ\ φυτών βιβλίον εΟρηται μ^ν έν 
άδυτοίζ • ού γάρ ττολλοΤς ίμοίοις έστ\ν έντυχών • 
αδέσποτο ν δέ γε κα\ άνΕττίγραφον. ΟΓονται δέ τίνες 
αύτ^ Θεοφράστου εΤναι• Ιοικε μέντοι τφ Άριστοτε- 
/.:κψ χαρακτηρι, καΐ π»>λλην πρ^ς τι Ικείνου έν 
&πασιν όμονότητα σώ^ει. Ου διά τούτο δέ δμω; 
άπογνωστέον αύτδ Θεοφράστου εΤναι * τ6 μέν, δτι 
περ\ πάντων ων *Αριστοτέλης χαΐ αύτ'^ς Θεόφραστος 
συνεγράψατο, οΰτως Ιν πασιν άπομαξάμενος τ^>ν 
διδάικαλον, κα\ τοσαύτην σχών ομοιότητα πρ^ς 
εκείνον, δσην πρ%; πατέρα υΐδς γνήσιος * ώστε μή 
είναι διακρίνειν μεταξύ των έκατέρου συγγραμμά- 
τ(ι«ν, ώς φαίνεται έκ των αύτου Θεοφράστου χρή• 
σεών τε κα\ τεμαχίων τινών, & ένΙοτε οΐ τί^ν 'Αρι- 
σζοτΑην έπίξηγούμενοι,είς μαρτυρίαν οΐ βούλονται, 
πιράγουσιν. Τί δέ κα\ δτι Ιτερον περΊ φυτών σύγ- 
γραμμα, εΙς τρία^Ριβλία διρρημένον, φίρεται κοι- 
νώς παρά πάσιν "Ελλησιν αμα κα\ Λατίνοις εύρι- 
σκόμενον, τφ ^Αριστοτέλους έπιγεγραμιιένον όνό- 
' μάτι. Ού μήν άλλα καΐ τδ του^ Αατίνους, περί 
πλείστου κα\ του παντός *Αριστοτέλην τε κα\ τά 
εκείνου, ώ^ τ6 ε'.κ6ς, ποιούμενους συγγράμματα, 
πάντα τα τζαρ* ήμίν τά νυν ευρισκόμενα *Αριστοτέ- 
λου; έχειν, άνευ του παρόντος περί φυτών βιβλίου, 
μέγα τεκμήριον του Θεόφραστον δείν έπιγράφεαθαι 
τι]) παρόντι βιβλίω πατέρα. *£τβι άπδ Χρίστου 
'α υ μ ε', άπ6 δ» κτίσεως κόσμου, ^ς* ψ ν γ*. 

Ιιίοη^ 6Πΐ.Ιίιΐ«8ΐιπυδ €αΓ(1ίη3>ίδ ίΙ)ΐ(ΐ6ηι ρ«ιυΙο ίπΓΓα : *Ιστέον, (ί)Γ έπι-ίντες τ% περ\ των ίν ταΤς τροφαΤς 
δυνάμεων Γαληνού, εΟρομεν αύτίν Ιν χεφαλαΓφ όγ- 
δόΐι) περ\ τιφών κα\ όλΰριον κϊ\ ζειών έπιγρβφο- 
μένψ, μεμνημένον χρήσεως τινο: κσΐ μαΓ.τυρίας Ι« 
του έβδομου περ\ φυτών Θεοφράστ'^•υ, ή καΐ έστ\ν 
έκκειμένη κατά ^55) μα, ένταΰθι έν τψ όγδόω βιβλίψ, 
ώς κα\ ποτρ' ημών σεσημείωτβι. "ΟΟβν έ^τίν άιη- 
φήνασΟαι θα^^'.ύντω: , Θεοφράστου τδ ποίρδν περ\ 
φυτών σύνταγμα εΤναι, Του δέ τίν μέν Γαληνόν Ιν 
ζ' φάναι βίβλίω ιύρίσκεηΟαι, ενταύθα δ^ έν δγδόφ, 
τήν χρήσιν έκείνην κείσθαι, τήντοΰ γρα^έως ήχαρ- 
τημένην α:τιιτέον διαίρεσιν. "Εχει δέ ή λέξ?ςο6τως,. 
ή ν Γαληνί)ς έν τψ η' του προειρημένου βιβλίου κε- 
φαλαίφ εις ένδειξ-.ν οδ βούλεται, παράγει • ι των δέ 
ομοίων κριθών χα\ ομοίων πυρών, οΤον ζειάς, xίφη^» 
όλύρης, βριί)μου, αίγίλοπος, Ισχυρότατον χα\ μά- 
λιστα /αρπιζόμενον, ή ζειά • κα\ βαθύρι^^ον, καΐ 
πολυριζον, καΐ πολυκάλαμον, χα\ παχυκάλαμον. Ό 
δέ καρπός κουφότατος, και προσφιλής πα«( τοΙς 
ζώοι:, καΐ πίιιν εφεξής, Έ δέ τ(φη πάντων κου- 
φότατη• κα\ γάρ μονοκάλαμον, κα\ λεπτοκάλαμον • 
δι5 κα\ χίόραν ζητοί λεπτήν, ούχ ώσπερ ή ζειά λι- 
παράν κα\ άγαθήν. ι Τούτων μέν οδν ώς του Θεο- 
φράστου μέμντ,τχι Γαληνός • 'ταΰτα δέ κατά ^ήμα 
Εκχειται ουπερ είρηκαμεν.'ιίΐτει άτεδ Χριστού ,% υ μ^'• 

Θεοφράστου φιλοσόφου περί φυτών ιστορίας χαϊ 
γενέσεως. 

Κτήμα Βησσαρίωνος καρδηνά>.6ως τοϋ τών Τού- 
σχλων. 

1•ΐ1>6Γ Β. €;αΓ(1ίη3ΐίδ Τυδουΐαηί. 

π 

Τ (ί(Ι βδΐ, τόπος) ογ*. 
^ 1.ο€υδ75, ία6δΐ, ρ1ϋ(6ϋδ Ι)ίΙ)1ίοΐΙΐ6θ» ΒβδδδΗοηίΐ, 
ιη (}υο δ6Γγα1)3ΐυΓ Ιπο 60(ΐ6χ. ΒΕδ8ΑβΙΟΝΙ8 

ΕΡΙδΟΟΡΙ ΤϋδΟϋΙ^ΑΝΙ, δ. Κ. Ε. ΟΑΚΟΙΝΑΙΙδ 

ΟΡΕΚΑ ΟΕ ΜΑΚ€Ι ΕΡΗΕ811 ϋλΡΙΤΙΒϋΞ 8Υ110βΙ8ηα8 

ΕΟηνΜΟυΕ ΠΕΡϋΤΑΤΙΟΝΕ βΕΟΛβΙΟ 8€ΒΟΙΑηΐΟ 

ΕΤ ΒΕ88ΑηΐΟΝΕ Αυ€Τ0ΚΙΒϋ8 

ΜΟΝΙΤϋΜ. 

1. ΜβπΊ Έυςοηίοί, 011311$ €χ )π5ΐθΓία οοηείΐϋ ΡΙόΓοηΙίηί δαίί^ ηοΐυιη 05ΐ ηοηιβη, ου]α5* 
(]ιΐ6 ίπηυπΐ6Γ8 ίοΓθ Γβοβη^βηΙπΓ ροίοπιίοα οοηΐΓ& 1.βΙίηο8 δΟΓίρΙα (1), ίΐ^ΙΙορύίίοα αχρΗα ηοη 
υηο (ίΐαίο Γ6)κ]υί9 6]α5(1βιη Ιϋ)η8 &υη( ρΓΦ8ΐ&ηΙίθΓβ, οΙ ίη ρηαιίβ , θ(1 ΚιβοΙο^ΐοβαι (Ιο 
8ρΐπ(ιι$ $θηο(ί ρΓθ€€5$ίοη6 οοποοΓίΑΐίοηβω ςαοϋ βΙΙίηβΙ» αιαίΐο ΙοοαρΙβΙίοΓβ (2)* £& νθήίβ 
ίη εοϋίοίϋηβ οχδίβηΐ, ιηοϋο ουιη Γββροηβίοοίϋιΐδ ΒοΙιοΙβπΐ θ( Ββ$8Αποηί5 εοι^αηοΐλ 6ί8ίμΐθ 
ρΓΦ:ηί588, ΐαούο ^βοΓδίπι υηα οαιυ Αΐϋ8 6]ϋ8ϋ€η] (ΓβοΙβΙίϋυ». Νοη υηο βυίοιη ΟΓϋίηβ βο 
ηαηαβΓΟ οοβυΓΓαηΙ ίη ϋινβΓ^ίδ ηι&πυ5€πρ1ί$; 6ΐ $Αΐί$ νίίΙβΙυΓ ρΓθϋ&1ιϋ« , 1ιο$ 5;Ι1οςί5ΐηοβ 
1315 0(1ΐΐ05 ίϋί5$6, &(Ι60 οΙ βυοΙΟΓ ΥΰΙ θΙίΗ8 ηοίβρίβω ηοηηυΙΙβ ρο$ΐ6Πϋ8 &^(1ί(1^^86* αΙια 
▼βΐΌ τθΙ οηαί$ί886 ν6ΐ ίωιηηΐ8586 νίϋββΙυΓ. δ&ηο ίη Γ68ροη8ίοηίΙ)α8 8υί8 5οΙιοΙ&Γίυ8 βίςυο 
Βθ.'^δβηοπ ηυίηβπδ $υί8 β^Πο^ί^^ΓΏΟδ ίηϋίοβηΐ, ςυίΙ>υ8 608 ρΓ6θ ιηΑπίϋυδ 1ΐθΙ)α6Γθ (3), 6( 
Ιβοιοη ίη Φοϋίοίϋυβ, υϋί 860Γ8ίιη Ιβ{;ηηΙαΓ» (ϋβΟΓίωβη βρρβΓΟΙ. £χ5ΐΑηΐ, υΐ ϋβ οοϋίοβ Ρ&π- 
Μβηβί Κοβίο 1218 8ββ€. ιν (η. 26) 6ΐ 1286 8»ο. χνι (η. 1) ιηίΐιί ηοη νΐ8ί8 {V) Ιβοοβη), ίη 
6θι]. ΜθΓοίΒηο 105, 6ΐ&$8. II (δί^η. ίχχχνιιι, β) 86θο. χγ, 8, ΓοΙ. 51 8οςς., ηοη (θΐηβη ίηΙβκΓΟ, 
6( ιηαΐΐο ρίβηίυβ ίη οοάίοθ Μοη806η8ί 256, £»ο. χν, οΗβΓί. ^, ί. 290-303 ϋ, η1)ί 37 εβρίι.ι 
ηαηιβΓβηίαΓ. Ηοβ ηο8 ρο(ί88ίιηαπι οοϋίΰβ ςαοβιΙ ΜβΓοί Ιβχΐυω υ8ί 8ηπ)α8 (5). υΐ)ί υογο οηβ 
οααι Γ6ΓυΐθΙίοηϋ)α8 ΓβρβΓίαηΐιΐΓ, ί5ί βοηιαιυηίΐβΓ 38 €«ρίΙ& βρρβΓβηΙ. ΟθηθΓβϋαι ίη }ιί9 
βαϋθΐη ίβΓο βΓβυαίθηία ΥβΓϋ8 8αΙ) Γορηιίβ ίη βοβηΑω ρΓοάοαηΙ, αβ ςυο Αΐΐί 3βπι4υ(1αηι 
ιιηίοηί3 β(ίΥ6Γ8βπί ρΓΟίαΙθΓβηΙ, ββ ΙιίοάβχΙβΓο ίη αηυω οοΠβοΙθ ΓαβΓΟ, ί(β υ( ίυοαπιί&οβΓο 
ϋιοίΐθ |ι0886ηΙ βΓβοίβ 8υί8 ]απι ορίηίοηί1)υ$ οοοαρΑΐίβ, 1ίθ6ΐ 68 οαιηίβί βΓ^^ιιηβηίΑ οοηΐΓβ 
8ρίη(θ8 88ηο1ί 6 ΡίΠο ρΓυο658ίοη6ηι 8ρθείθ8ίθΓΐι ςιι&ηι βοΗϋίΟΓβ ίοΓοηΐ. 

υ. Ηο$ (Ιο ρΓΟϋβββίοηβ 8ρίΓί(ϋ8 8&ηοΙί 87ΐ1οβί8ηιθ8θϋν6Γ8υ8 ΐΑΐίηο8, ςαο5 ηαηυ θ(1ίη]ΐι$, 
οοηίαΙβΓβ 8ςβΓ688υ8 68(θ6θΓ|^ίυ8δο(ιοΙθπα8, ςαί ΓβνβΓβ, υΐ ΐ6$1ιιηΙυΓ οοϋίοθβ, βχ }π8 17 ρΓ0• 
ρπίβ Γθ5ροη8ίοηίΙ)υ8 681 ρΓ086ευΙα8, ηοη ΐΑηιοη οριΐ8 ρβΓΓοείι ; ςυΑΓβ ΓβΙίςαα οβρίΐβ Γβίβΐ Ιεηϋα 

(1) Τί<ΐ6 \λ Οαΐβη Οπβηϋβ ΟΙιγιαΙ. 1. 1, ρ. 692. 
Ραϋηο. ΒίϋΙίοιΙι. 6η, Ι• XI, ρ. 670, βιΐ. ΗβΓίββ. 

(^) €οπιιη€ΐηθΓ8ΐ 6α 08ρίΐ;ι ΙΙβΓβΙβ ϋβ υηίοηβ 
€1*3606 ΕοεΙοβί» αηιοαίο ιη (Τη$Ι^ίηρ€τ ιΗβοίοί^ίΰΗβ 
ΟκαΠιι/κΑη/ίΤ, 8. 4848, Γλβο. ιι, ρ. 11Κ)). 

(3) νΊ<]€ 6• {Ρ. ιηΓη ΒεΙιοίΗπυηι 3ΐΙ ΜαΓοί £3ρ. 1$, 
«1)1 3(1 €. 8 βΐ 10 τββρΪΓίΙ 61 υι:ιιιίΓ(*8ΐ6 05ΐ6η(1ιΐ, 60 
«ί1)Ί οπίίηβ Αΐΐ ηιαπα» νβηίββο ΕρΙΐ65ϋ 8Γ$υιη6ΐιΐ8, 
<|06ΐη €0ϋΐ665 ί&Γι 6χΙιίΙ)6ηΐ. 

(4) Υί(ΐ6 εαΐαΐσβ- 0188. 6ϋ. Ραπ» 1740, 1, ρ. 257. 
α. 61 ρ. ^74. 

(5) 8υ^]ίοίιΐ)υ& Ιαίιυΐ^ιη οοιηρϋΓηΓιναην» ςπ^κ 
ο$ΐ6η(1^ΐ, ηυο Ιοοο αρυϋ ίιοβ ϋ(ΐ03 Μ»Γ€Ϊ 9(1νΰΓ5&- 

ΓΪ05 θηρίΐ;ΐ ίΐΙ 1106 €0(ϋ€6 υη-.Ι 36Π0 ρΓοΙϋΐα Γ6ρ6- 
ΓίΜΙΐυΓ. 

Γνιΐιϋΐ. Γ.Η. ϋΙ.ΧΙ. €ο«1. Μοϋί 


16. 25(ϊ. 


63ρ. 


Ι 6&1 0ι•$8;ΐΓ. 


6. 1. 
2 ι δ€ΐΐϋΙ»Γ 


. 0. «. 
3 4 ι » 


€. 3-!ϋ. 
5 » ι 


0. 1ΰ. 
6^9 κυιιΐ ι 


6. 11-14. 
10 6ϋΙ * 


6. 17. 
Κ » > 


6.5. 
Ι2(1β<'8ΐ ίη Γ6ΓυΐηϋοιΓιΙ)υ«. 
13 68ΐ8(:1ΐθΐ3Γ. 


6. 0. 
14 ι 


6.7. 
15 ι > 


6.2. 
Ιϋ > ι 


6.4. 
17 » > 


6.11 
1$ * » 


6.5. 
11) > ι 


ε.1. 


' 


2.ί-Λ7 •>υιιΙ ΒϋδδΠΓ 
1 


.ε.ί-ΐο. 

.6.^0.-21. 3 Ι. ΰΕΗΟΕΝΒΟΕΤΗΕΒί 4 

Βθ$5ΐιηο €8Γ(]ίηβΙί$ $Π500(Π1 Γ0{;3η(6 Ογο^οπο 111 ΟοηδΙβηΙίηοροΓιΙ.Ίηο ρ&ΙγιαγοΗ8. Υογώπι ϋβ 
ΟοοΓ^ίο^βΙιοΙοΓίο ηιβ^πα οαιηίηο Π$ 6$1. ΟυμΗοβιπ «ηίηι ΟβΟΓ^ΐυπη 5< ΙιοίΑπυΓη, Οβηηβιΐίαιη 
ιιΐΓΐίΓη^υβ (ϋοΐυπι, ρο8ΐ ΜΑίΙΙιββυΐΏ ΟβΓ/ορΗγΙ^υαι (6) 6ΐ Ι,βοηβπι ΑΙΙβΙίυηι (7) ρΐυποδ 6^α^^^ι^ (8) 
δίβΐυβηιηΐ, βΙΙϋΡυίΏ πηίοηί ϋβίϋΐυιη, βΐΐοηιιη ο]α$ϋ6πι ίηίβη5ί5$ίίΏΐΐΓη ΙιοδΙβπι. Ργ. δρηηΐιο- 
ηιίυβ υηυιη ΙαηΙιιιη βοΐιηίδίΐ, 6υΐΏ(]Π6 δβητιροΓ υπίοιιί ΓβίΓ&^βηΙβηι, Ιϋ)Γ0$ςυ6 υηίοηί Γανβηΐ6$ 
^οΐ5θ 6ίϋ6πι &.>€Γίρΐ05 €6η$υίΙ. Ευ$θ]:)ίιι$ ΙΙβηαυϋοΐίυδ (9) Ηβο ίπ γθ ποη τβΙά« άί5€0Γ(1&η$ β Κί- 
οΙΐδΓϋο δίπίΐοη (10) ρΑπίβΓ υηππι ϋιιη(&\β( β^ηοδοίΐ ΟβΟΓ^ίυιη ΒοΙιοΙβπυο), ηυί ρπαιο ΡΙογθπ- 
ιίηα ϋβοΓβΙβ ρΓΟίΌονβηΙ, ρο^Ιωοϋαιη υθγο 6θ Γ6ί60βΓί(, ηυίςυο ιηοη&ο})υ5 ίαοΐυδ 8$8υιτιρΐο 
66ηηΑ(1ϋ ηυιηΐηβ ρο$1 οηρίβιτι Β^ζοηι^η8Π) υΓϋοιη ρβίΓίΑΓοΗβΙοπι δθϋοιη 8»06ηϋ6ΓΐΙ. Ηυίο 
ϋθίηϋβ $θηΐ6η1ί(6 ρΙππίΏί 6Γϋ(ϋΙί Ιαπι οοΐΐιοΐίοί Ιϋκη 8ε8ΐΙιοΙίοί (11) $υ£ΓΓ8^Αΐί 5υη!« ο8(|ΐιο 
^<•η8ί^ ρΓθΙ)8ΐ)ϋίθΓ οοίΏϊηϋηί οβΙουΙο β8ΐ ]ϋϋίοοΙβ, ΓιοοΙ ηοηηιιΙΙη αιΐΐιυο ίη Οοηηοίΐϋ Ηι^ηδ 
ΙιϊδίοπΛ βΓβνίδδίΐϊΐί» ΙβηθΙ)Π5 οίΓϋδβ ω&ηδβπηί. Ινί (βωοη ρΐβπςαο βηίιηβίΙνβΓίβΓυιιΙ, ίΙΙαιη 
€ΐίαα) ίη ορρυςη&ηϋίδ Ι.8(ίηΐ5 ιηβ^δβά (ιΟΓυηκΙοοΙπηβη 8θοο$5ί$$ο, ςη8ίη υΐίαιη οΟηΒοίβ 
ιεΐιίδίπδΐίοίδ, ηυί οαΐ8ΐΏυΓη ίη ΟοοίιΙβηΙαΙβδδΙτίηχοΓβ (12). Ηαηο ϋίηηιβΓθ ΓιΙβΓη ηοδίΓοπι ίη 
ρΓ»$6ηΙίβ ηοη 6^1. Ιιΐ Ιηωβη ϋβρίαπι 6$(» ορίίαι» ηοΐ» οοϋίεβδ οοηοοΓ(1ί(6Γ$υ>) Οβορςϋ δοΐιο- 
ΙηΓϋ ηοαιίπθ βχΐήΐ^βπβ δβρίβπκίθοίω βΓ^αιΠθηΙΟΓαπι ΜοΓοί ΓοίυΙβΙίοηβηι, φΐΟΓυω (ΐη&Ιιιοπ 
ηοδ ίρδίπιοί ροΓΐϋ5ΐΓ0νίαιυ5, νίϋβΠοβΙ ΥβΙίοιιηυπι 11^28, Γ. ί28ϋ,— 175 1), Μ8ΓθίΑηαπι 579 (13), 
Ι.8ϋΓ6η(ί&ιιυιη XIV, η. Η ρΐιιΐ. χ(1ϋμ) βΐ Μοηβββηδβω Γ. 180 α— 2228. ΕΐΐΑηι ία ^0(^^^^ οοΙ- 
ΐ68ίί Ογοβοϊ, ςποά Βοιη» βδΐ, οαιη ίηδοηρίίοηβ ΙβδΙο ΑΙΐ8ΐίο (15) ποδίπιπι Ιβ^β^^Ι"»* οροδ, 
ςυ£Β 8οΗοΐ3Πθ ίΙΙυά 8ΐΙπΙ)υϋ» ςυβιη Ιβοι^η, ηυοϋ &1ίυί ηοη οοευΓΠΐ, ΟοηηΑΗίϋηι ρβΙιίβΓ- 
εΙίΑΓΏ θδδθ (ΙίοίΙ (16). ΡρφΙοΐ'ββ ^. ΡΙαδίΑϋβηυδ Βθδδ8Γίοηί οοη]αηοΙί5δία)ΐΐδ ίη ηοΐΑ οροΗ 
ορροδίΐη ύβΟΓί^ίυΓη δοΗοΐΑΓΪυαι Γ038η(θ θΓ6{(θΓίο Ιαω βάΐιυο ρΓΟίΟδ^η^βΙΙο ΓβΓυίαΓιοηβηα 
68ΐη θΧ8ΓΓ.δ$6 ΐβδΙοΙιΐΓ (17). Ηίπο ίίδ ιηίηίιηβ 8υ(ΓΓΑ28ηιυΓ, ςυί Ιιβηο ΓβίαΐΑΐΐοηβηι ηοη 
8ΐίουί ΟβΟΓ^ίο δείτοίβρίο, δΡ(1 Ορβ^οηο ΜβΙίδδβηο, ροδΙβΑ ραΙριαγοΙιφ, ΑδΟΡίϋθηΊβηι ςβηδυβ• 
Γΐιηΐ (18). Υβΐ&ΐ» ηο ίΐ8 δίΑίπαηουδ, οοϋίοηηι 8Ό0ΐθΓΪΙη5, νείΑΐ ϋβίηϋβ ΡΙυδίΛϋβηΐ (οδΐίηιο- 
ηίϋοι, ν6^ι ϋοιηυΐΏ ορβρυπι ίρβορυπι 8(]1ηνίθ6ΐΏ €θΐΏρ8ΓΑΐ1ο. Έ( ρβ δΑηβ νβΡΑ βροςοΓίαδ 
ιηο^^ηΑ οηηι ρονοΓοηΐίΑ ύΐ ρβρΚοηορίβοο βασί Μαγοο α^ιΙ, (Ιυιη 6 οοηίΡΑ ηοδίβρ ΡβίυΐΑΐίο- 
ηαιη ΑυοΙΟΓ Α66ρΙ)θ ίη 6υα) ίηνβΐιίΐυρ; ίΙΙβ ηυη({υΑπι ίβρβ ιΙίΑΐβοΙίοΑαι Ιη δαϋβίϋίοιο 
▼οοβΐ, Ιιίβ βα τβΙ π)ΑχίΐΏ6 υΐίΐυρ; ϋΐβ Ρβίραο) ϋαηίΑχΑΐ βίίΑΐίδ ρηςηΑΐ» Ηί€ ρΑαοΑ Α(1η)0(1απι 
βΐ ΓΑΓΟ 60ταιη ρροΓοΠ (οδΐίηιοηία. Ερ^ο ηοη βρο^ϋρίϋδ ραΙριαροΙια, δβά Αΐί(]ϋί$ 8ο1)θΐΑπυ3 
Η.ΊΓυϋ) ΓβΓαΐΑΐίοηαπ) ΑυοΙορ θ$1. Ρορροδί υηυδ (Απίααι δοΙιοίΑΡίυδ 8(ία)ί((ίΙαΓ, οαίροιη ςαί- 
(Ιθπι νίϋβΓί ροΙύ<^1, ΗοηιίηθΠ) 8(ΐ60 8Γ€ΐ6 Μαγοο ΈρΙιβδίο ροδ( οοηοίϋυπι ΡΙορβηΐίηυηι οοη- 
ίυηοΙαίΏ αοθγΙχ) αοΙοο ουπι οχΑξίΐΑΓβ ροΐαίδδο; δ6(] ηεςαβ ίϋ νΑΐϋο ηιονβρβ ιΐοΐιβΐ, ουπι 6Χ 
Μαροι Α(1 οαιηϋοηι βρίδίοΐΑ οοηδίοΐ, θΑηυβ ροδΙ δ^ηοοίυίη δορΐρΐθ (19), δοΙιοΐΑηαηη 8(1 Ι.Αΐί« 
ηορυηι ρΑΡίβδ Ιραηδϋδδο Αηίίηαηιηυο ιηα(Αβδ6, ςιιο (βηαρορβ δοηβ οϋΑπι οβουΡΓοηβ ρ^π$^6Iη 
ΕρΗθδϋ ορςαπιβηΐίδ ροΐαίΐ; ίωο 6χ (ο(8 ρα^ηβηοΐί ΓΑΐίοηβ δοΐιοίβρίί ηοδίρί, ηυφ ηοη θΑϋβιη 
68ΐ ΑΟ ΓβΙίηαοΓαηι, ςυί αηίοηοιη νίηϋίοΑΓαηΙ, ΑΓ^ααιοηίΑ ρρο ίϋβηΐίΐΑίο ουηι βο διΙιοίΑπο» 
^υί ΐΓΟδ Α(1 οοηιπιβηϋΑποΙοιη υηίοηβαι ίη δ^ηοιίο ορΑΐίοηβδ (20) ΙΐΑϋυβρίΙ 6ΐ οοδ(β& ηιυιίΑ- 

(6) 01>&6ΓνΑΐ. α<1 Οπαΐ. Οοοτζ- 8ΰΙ)θΐ2ϋΓ« 1.8ΐ)1ι6, {Μ) Ββπίΐίηϋ ειιΐ9ΐ., ρ. 483. 
€οη€. ι. ΧΠΙ, ρ. Μ2 8. η. (15) ΑΙΙαΙ. γ. 0Γβ)2ΐιΐοη., ρ. 125. 

(7) Α1ΐ3ΐ. Βο £01186118. 1. III, €. 2, η. Ι ββς. ρ. (16) Ιπδορϊριίο 6»1 : Συλλογισμοί χυρου Μάρχου 
959-966 ; οοπΙγλ Ογ^^^Ι^Ιοιι., ρ. 93-118. «Λ ΕΟγεν χοΰ μητροπολίτου Έφίσου κατά Λατίνων, 

(8) δίο 61 ^οιιη. Ι.ΙιΡ. Αιηαϋαΐίαδ ίη ΡγχΓαι. αά χα\ άτυολογ^^ χυροΟ Γενναδίου τοΟ £χολαρ£ου ικα- 
Ιΐ6ΐιπ£αιη ε»Γ(1ίη»ΐ6Πΐ Εΐ)0Γ366η96ΐη ϋυθ6Πΐ, αηΐβ τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εις τΛ αυτά. 
διβρΙίΑηορυΙί βιΐίΐίοιίϋυι Ορρ. ΒϋηιβίΓΐί Ρβραηί. (17) ιΝυΐΑ Ιο^ϋαρ βρυϋ ΑΙίΑΐΐυηι Ι. ο. ρ. 124, €4 
ΰοιιΐΦ, 1781, Ι. 1, ρ. XXV, χχχ. ίη ΙΙοηηο. €0<1. 27, ί. 222 ϋ : Ταύτα τά χβφάλα.α 

(9) 0ί8δ6Γΐ, ΑίΙ 06ηηαϋ. Ιιοιηϋ. ϋβ δα€Γ8ΐη. Ευ- άντείπεν ό σοφώτατος χύριος ( α/, χύρις) Γβώρ.ιος 
(^ΙΐΑΓ. Ρ&Π8, 1709. 6 Σχολάριος έν τ{| Κωνσταν:ινουπόλ•ι, αίτήβει του 

(10; ϋύ Ια£Τ0ίΐαη€€ άβ ΙΈφ%»6 Οή^ηΙαΙί, 61 Οτίίί- μακαρίου Γρηγορΐου του «ατριάρχου, 6ντο; αΰτοΰ 

^Μβ ά€ Ια ΜΙίοίΗέςΜ άα αη(€Ηη'€€€ΐέ9. ά€Μ, ϋηρ%η^ ίτι μεγάλου πρωτοσυγχέλλ^υ - ύπελε(φ(}ησαν 81 χαΐ 

ι. Ι, ρ. 458. Αλ).α, & ουχ έφυασεν έπεξεργάσαοθαι. 

(1Ι)€αρ6Γ ιη Ααίβδδ., ι. ΙΑιΐ|[.ρ. 196» η. 1189. (18) ΑιιιβίΙυιίυβ Ι. ε. ρ. χχιχ ποια 10. ΗβΓβΙβ Βη• 

1.6 Οηίβιι , Βί896Γΐ. 1 ίη 4θ3η. Βαπι&κβη. §§ 59-61, 86ΓΙ. 6ίΐ. ΑΠ. ιιι. (Τυοίιίη^βΓ ΙΙΐ6θΙθ|{ί8€ΐΐ6 <}υ«ηΑΐ- 

ρ. ιχιν-χχχνιι, 6ΐθΓΐ6ΐιΐί8€ΐιΓί6ΐ., Ι. Ι, ρ. 514. ΙΙν 6€ΐιηΓι, 1848 1αμ•. ιι, ρ. ι1)0, 197, 499.) 

Ι6ΐ6 Ι. 6. ΐϋΗ.ηΓΐ9ΐ8θΙΐΓίί11817.ΐΗ&€. II, ρ. 259,η. 4). 119) £\8ΐ:α 64 ορι^ΙοΙα »ριιϋ Α11.α. 1 €. ρ. 88 

Κα1>ΓΪο. Βιυΐ. (^γ. ι. XI, ρ. 54ι) {»6(|.; ι. ΧΠ, ρ. δβς.» 61 «ριΐιΐ ιιο8 ;«4υιΐΓ3ΐίϋ8 ίη ΙΙβΓΰο ΕρΙιν8«ο. 

104. (20) ΙΙ3Γ(1., ι. IX. ρ. 459 5^0. Μνηβί, Ι. ΧΧΧΚ 

(12) 1.6 ΰυΐβη, Ογ. ΟΐΓί8ΐ., ι. Ι, ρ. 513. ρ. 1(Μ^ 8ν(|. 

(|5) ΜθΓ6ΐϋ ςαίαΙυ^;., ρ. 5υ9. 5 Γη.ι^ΐΡΛΤίΰ. Λ 

€Νυ$ ίθ€ΐΐ]$ 5θΙ> βοηπΑϋϋ ηοηιίηο ρθΐιίίΐηΐια ΓοηυπΙίθΙα$ ίικτίΐ (21), ΐΓβΙιΟΓβ ςυίβ ΓθΓΐα$2;β 
ηβη ίη€οη§;Γϋ© ροΐβπΐ. Αηΐβι^ιιβιιι βρθ^οπυβ βοηδίΛηΙίηοροϋΙβη» Κοοΐ68ΐ6θ Γθ§;ίιη6η δΐΐδοΐ- 
ρβΓβΐ, βϋβϋςιΐθ βηΐθ βηηαιη 1Η5, ΓβίιιΙβΙίοηοδ ηοδίπΒ βχ&Γθΐ» δυηΐ, ςιιο ΐΑπαροτθ 1)βηθ 
8(1Ηυο υηίοηί βϋ(ϋοΙυ5 6556 ροΐαίΐ ΒοΙιοΙβηαδ, ί|ηί ροδίββ ΙοΙυ$ ΕρΗβδϋ ρηΠβδ 560ΐβΐυδ 
$6ΐηρίΐ6Γηαω ΐΛΐίηοΓϋΐη (Ιρ^ωβΙ» 0(1ίϋπι ^^^&▼^ι (22). Εχ βο ςαοςαβ, ςηοίΐ ΐη ι1υ^ι15 Γβίϋ• 
Ιθΐίοηί9θοη1ίηιΐ8ΐίοηθ Ββδδδΐίοηηβ υΙΙαπι (|ϋί(1θΐϊΐ-νΰΓΐ)ϋίη !ιβΙ)βΙ(ΐΘ Ιβϋορβ 8βΙιοΐΑΓπ,ίη(1ί• 
βίϋΐη δοπιί ροίβηΐ, 63118 ποιηβη Ιυηο ΓιΓβοίβ ευπι ΑοΚυβη» Εοοίβδίβ υηίΐίδ ίηγΐ5υηι βΐ 
ίηΓ8α5ΐαιη οϋ 8ρο5(θ8ί»ιιι Γυί$5β. 8ί βαίι^αι νβΓΑ (ϋοιΐ δοπριΟΓ ΰοάίΰίδ 8ΐ) ΑΙΙβΙίο είΐ8(ί« ςηί 
8ί(, ίοονίΦ ρΓΟίιίϋίΙαίη ίϋί.^βο δοΗοΙβιίιιπι, ηυοίηίηΟδ ΓβίαΐΑΐίοηβΐΏ 1π§;ίηΐ8 δβρίβιη νοΙ οοΐα 
ϋβρϊίαιη 8ΐ)$οΙΥ6Γ6ΐ (23), Ιυηο 8806 ϋαο δοΙιοίΑπί 8ϋΓηίΙ(6η(ϋ,ουιιι υηαδ €6Γΐθ8(1Ιιυβ γίχΰπΐ. 

ηπΑΙΙίΙΟ 6Γ6βΟΓίθ III ΚΟΙΙΙ» Γ0^8αΐ6 Β6888Γίθα Γ6ΐί(]α8 ε8ρίΐ8 ΓβΓΐΐ(&η(ΐ8 8118ε6ρί( (2<μ). 56^ 

βη τβΓΑ ΙιίΒΟ 8(1ηοΐ8ΐίο ίϋθ8ΐ, ι]α8ΐη βΑΓ^ορΗ^Ιοβ (25) 86(]αίΙυΓ,(ΙυΙ)ίί8 αοΙΙιοο 8υΙ)]866ΐ. 

III. Οααι» υΐί ϋίχίιηυδ, δο1ιοΐ8πα$ ίαιρϋΓίβείΑΠί ΓβΙίςυίδββΐ οοηίαΐβΐίοοβιη Ηαγοι Ευςβ- 
ηίοΐ, 8ίΥ6 (]υο<1 ΐΏΐιΐ8ΐ8 86ηΐ6ηϋ8 ίη 8(1ν6Γ8&8 ρ8Γ(β8 ΐΓ8η8ί6πΐ» δίνβ ςαοίΙ αΐ0Γΐ6 ρροθνβηίαδ 
ίαβηΐ, βΐίαδ ροδίββ Ια &Γ6η&π) (Ι68ε6πάί( 8ΐΓ6ηαο8 ρυςίΙ 8(1 (ορΙυΐΏ οραδ 8Β9υΙΥ6η(ΙαΐΡ. 
« Ν6αιίηί ηοη ηοΐαδ 68ΐ, 8ΐΐ άοοϋδδίιηυδ 1.6 ΟαΪΒη (26), Βθ588ποα ωβίΓοροΙΚβ ΝίοΐΒ». κβηβΓΟ 
6ΐ ρβίΠΑ ΤΓ8ρ6ζαηΙία8 (27), ςυί 8(1 ΝίθΦη8(η δοάβιη ρΓονοοίαδ 6δΙ 8ηηο βίροίΐβΓ 1^^3β ρο8( 
6Χ80ΐοδ ίη ιηοη8δΐ6Πθ γί§;ίη(1 8ηηο8. 1η Ιΐ8ΐίΑΐη γβηίΐ αά 8γηο(1υιη, ηυ® 8πηο 1^μ38 οπβη- 
Ι8ΐίδ Εοοίθδΐφ οαιη οοεί(ΐ6η(8ΐί εοηοϋί8η(ΐ8θ βγαΙια οο^β^ΑΐοΓ, ςυφςυβ ΡβΓΓ8Γί89 ρη'κηυηι, 
ιΙβϊηιΐ6 ΡΙΟΓθπΙίη 1ΐ8ΐ)ίΐ8 ί*δΙ. ΡοδΙ ϋιαίΐβδ εοηθ6Γΐ8ΐίοηβδ, ίη (]ΐιϋ)υδ δαοΓυιη εβυδΗη: «ββΓβ!, 
αηίοηβΐΏ Ι8η(ΐ6ΐη Εοϋΐ68ί8Γυπι ρΓΟ νίΓΪΙί δυα ρροιηοτίΐ... ΟοηδίΑπϋηοροΙίω Γθνβιβαδ ίονβηϋ» 
υηίοηί, ςαο ΡΙοΓθηΙί® 58ηοίΐ8 6Γ8ΐ, ορ6Γ8αι (Ιβϋίΐ, ςαίη Γβςί» ^]υ^αδ υρϋίδ ρ8(η8ΓεΙ)8 γ<•- 
ηυηΙί8ΐοδ ίηίΐ (28) ; 86(1 β^ηΐίΐβδ δυοδ α)!η1ηΐ6 8ί1)ί ί8Υ6ηΐ6δ 86ηΙί6ηδ, ΙιοηοΓί ε^οηδ, ίη 
ΙΙ^ΙίΑΐη Γ6(1ϋ(, υ1)ΐ8ΐ) Εα§;6ηΙο ρβρβ IV ίηΐ6Γ Κοηα8ηΦ ΕεοΙβδί» ε8Γ()ίθ8ΐ68 68ΐ εοορΐ8ΐαδ (29). 
Α Νίεοΐ8θ V Τυ8ευΐ8ηαδ βρίδεορυδ ί8ο(υ8 Βοηοηίβηδβω Ιβ88ΐ1οηβαι οΙ)ϋΙ. ΡβαΙο Η ςίβ- 
ίυηοΐο» ρΓΦρο5ΐ6Γ& (ΙοωβδΙίεί ειι]υδ(]8α) δαί 6Γβ8 ίρδααι ευΓ8 6( δοΙΙίείΐυίΙίηβ, ροηΐίβε8(α 
δααιηιο 6χεΙ(11(» Α(1 ςαβιτι οωπίοπι 03Γ(1ίη8ΐίαπι τοϋδ 8δδαπΐ6ΐ)8ΐυΓ. Ι^6βΑΐϋ& 8(1 ΡΡ8ηεοΓααι 
Γ686ίη πιίδδυδ ί(1 ιηαηοδ ίηίβΙίοίΙθΓ ^βδδίΐ, 1)Γ6?ίςο6 &ο5ίη(ΐ6 8ηηο 1^^72 ΥβηβΙϋδ (30) »(8ΐί8 
8Ι18Β Τ7 ϋ6ε65δ11. ΥΐΓ ίυίΐ ρ6Γ6Γυ(1ίΙυδ, Ρΐ8ΐοηίε8θ ρΐιίίοδορίιίφ ρίοδ Φςυο δίαοΐίοδυδ (31)» 
Γΐήαδ ίιΙοίΓεο οαβαιοήο βεΙιίδΐΏΑΐίεί ηαΙΙίβ ηοη ίη]ιιπί8 (ΐ6ΐΓ8ΐιυη(. » ΑεουΓβΙίοδ ν6Γ0» 
ςαβηΐηηι Αεεορίωυδ (ηβςυβ βηίιη ίδ 1ίΙ)6Γ 8(1 ηοδΐΓ8δ ηΐΑηοδ ρ6ΓΥθη!ΐ), βϋ ΑΙο/δίο Βαο- 
άίηΙΟ (32) Β68δ8Γίθηΐ8 νίΐ8 ρ6ηΓ80ΐ8ΐ8 ίαίΐ. 

IV. Ιηΐ6Γ ρΙυΗαΐΑ 68 δεπρίδ, ηυίϋοδ άοζϊΏδ άβ βρίΠίΟδ δ&ηοΗ 6Χ Ρ8(Γ6 ΡΙΙίοςηβ ρΓ0« 
6β88ίοη6 ρΓορυ^ηΑτϋ (33), ηοη αΐϋωυηι Ιοεααι δίϋί νίη(ϋε8ΐ τβδροηδίο 8(1 ίΙΐ8 6χ ΜαγοΙ 

(21) ¥1^6 ηοΐ. 16. 1)6 1ιθ€ 66ηη8<1ίο ιϊάϋ Ηίδίο• (28) ΡΙιηηχ» ΟΙίΓοαίοοη, 1. η, ε. 17, Ιά αιμγΙι, 
Η•ιιι ριΐήβρείιίοαιη 81; 8. 1454-1578 8 Μ. ΟΓυδίο 8ΐ) 8ΐϋι ΐΑΐαβη ιιοη δίιιβ βΓλνίΙιυι ηΐίοαυιιι ϋίοικεη- 
ΐηιΐ8ΐ8ΐ8ΐο 6<1. Βοηη. 1849, ρ. 78-94. ΗίδΙ. ροϋα- ιί$ η6|{8ΐυΓ. 

€8111, ρ• 51, 52. €ιιρ6Γΐ• ε. ρ. 196-197, η. 1181 (29) 8βϋ ίβπι 8ΐι1β Ιιιιηε ΓβϋίΙυιη, ηΐιηιηιπι (Ιίβ 

1^. ^ 18 0<:ε. 1459, ΡΙυΓ6ΐιΐίφε<ΐΓ(1ίη8ΐίδ 0Γ82ΐΐυδ68ΐ. Κιχ- 

(22) Υί(ΐ6 5εΙιοΐ8Γ. βρ. 8(1 ε!νβ& βιιοβ βεείβδίαδίί- ιιαΜαβ 8α 8. 1459, ιι. 41. Τιΐυΐοηι Ιΐλΐιυίι 85.ϋαο- 
€08 €1 ΐ8ΐ€υΐ8Γ68, 3ρα(1 Γ8ΐ>ΓΪ€ίυιιι, 1. €. ρ. 567, 556, (Ιβείιη αρο$ΐο1οΓαιιι. 

61 €]α8 Κ6«ροιΐδυιο 8(1 υ1ΐίιυ8 Μ8Γεί τογΙια 8ριΐ(1 (50) Ρΐ6Π(|ΐιβ Ιαιηβη Ηλτβηη» (ΙίβΙβ Νοτ. 1472, 

ϋβαβυϋοΐΊοιη ορ. είΐ. ευηι ιΐίβιυ δυρΓβηίίαιη ο1>ϋ&Μ ΐΓ^ϋυηΐ. 

(25) ΑΙΙαΙ. 1. ε. ρ. 124 : *Απολογ(α ου τοΟΣχολα- (51) 86(1 ΑΓί8(οΐ6ΐίε;Αΐη ηοη ιυίιιυβ ρΙιίΐΜ0ρΙιί8ΐα 

ρ{ου * έχ£ϊνον γάρ φθάσας ό θάνατος τ6 χοκν^ν χρέος ε8ΐ1υίδ86 ΒβδβΑΓϊοηεηι ν^Ι Ιιοε ίρδυηι (ΐυο(1#•υη6 

χα\ μή βΙίΕων, Αλλος &ντ* έχ£{νου &::ολογ$Ιται. βϋίιιιαί» οροδ ρλίβί^εΐΐ, δίευΐ βΐ 6]υ8(1βιη αϋ όχαΐΛ 

(24) 66ηιΐ8ϋί«αι Η, 8ηΐ68 δεΙιοΐ8παιιι, ςυί βηηο Ρΐεΐΐιοη» ίη Αηδΐοΐ6ΐ6ΐη (6οϋ. Ηοπλε. 27, Γ. 84 ϋ. 

1452 αΐ ■ιοη8ε1ιυ8 ίοηϊΐβΓ υιιίοηίδ Γϋηον8ΐΐοιη τβ- 85 8.). ίΐΓβνβ βεήρΐυηι ΑϋβςυβρΙυΓ», ({υ» ΓβοβιιβεΙ 

δΐίίβηΐεΐ ροδί εχρυ^ηβίαιη 8 ΤυΓ€ί& €οη»ΐ;ΐΗΐίηι>- Ρ;ι1)Γί€ίυ5, 1. ε. ρ. 424 δος., |{ΓηΰΓ8ΐΗη Β6δ!«8ποηί8 

8. 1455 μ1 ρ8ΐΓΜΓε1ΐ8ΐυιιι ρΓοηιοιυβ 684, ρ^Γ ΙιϋΓΐ (1ίι»ρ6Γ«ί ΥΑπίδ ίη Ιοείδ ΓβρβπυηίαΓ. Ερί»ΐοΐ8 ςιιίΜΐυειιηίυαι 6ΐ 8ΐΊςιιοΐ ηιβηιβδ ιΙίΓοηυιη ΐ6ΐΗΐί»86 8(1 ΤΙΐ6θ4οΓυηι 6X8181 ίη Μοη8ε. οοά. 27, ί• 82 84 ; 

6ΐρθ8ΐ68 8Ιμ1ι€81ο |ΐΓ;«8υΐ8ΐυ ίη ιηοη88ΐ(;πο Ιο8η9ί« 6]αδ Γ68ροηιίο 8(1 Αη(ΐΓοηίευηι (Ι«ιΐ8 νίΐ6ΓΜί54αηιί 

Β8ρΐϊ8ΐ« ιΐ6|(ί886 εοηιηιιιηίΐ6Γ ΐΓ^ϋϋυΓ. νί4ΐ6ΐβ8ΐιι» 1462, ε. 6ρι&ΐοΐ8 ϋ8ΐ8 ΐϋίϋΰηι 19 Μλϋ 1462 Ιμ ΰυιΙ. 

ΙΙ0Ι8 2Ι είΐ8ΐ08. Ηίηε ηοιι 8ηΙβ ΟΓΰ^οπί III οΐ^ιΐιιηι Κ»εοπ;ι1. Φ, III, 15, η. 251, 8860. 15 (νίΟ^ Ε. Μΐ1ΐ€Γ 

(1459) 6108 ιιΐ0Γΐ8ΐ8ΐαί ροΐ68ΐ. οΐ8ΐ. 6(1. ΡβΓίβ., 1848, ρ. 177, 178), ομαδ (Ιβ Εα- 

(25) \ι«ΐ€ «ίιΐδ νοΓϋ8 «ραιΙ Α1ΐ8ΐίυιη 1. ε. €ί. ίΙ). €ΐι«Γίϋΐ8 ίιι εοϋ.Μ^Γϋ. 527, Γ. 116 8βΐ|. 

ρ. 125, 162. (9^) ΟοηιιηΰΐιΙ. ϋΰ \ίΐ4 6( Γο1>υδ ϋ6»88ηοηίΑ ε8Γ• 

(26) ΟΓίεηΐίι ΟΙιπδΙίβηί Ιτ^ηιο Ι, ρ 055. (1ίη8ΐ•8 Νιοχίιί, ϋοιη» 1777. 

(27) Ν»ΐυ8 8•ιηο 1596 νβΙ 15^5 €Γ. β6ΓηΙ•8Γ<1γ (55> Ηχε νβΓΟ ροιίθΓ8 εοΓπαιϋειιι «αιιΐ : 
ΟτΛΛαή$^^€τ §η€€ΐί, ί,ιϋΦταίΗΓ 1852, Ι. 1, ρ. 651, 

«»52. 1. Οτ8ΐίο (1θ{πΐ8(ί€8 (Ιε υηίφηε, 10 ε8ρίΐ8• Η8ΐιΙ• 7 Ι. ΗΕΚΟΕΝΠΟΕΤΠΕΒΙ 8 

Κιι^^βϋίοί δ^IIο8^5ι^^ίδ οβρίΙίΙ)ΐΐδ, ςαοί « δοΙιοΙβΓίο ηοη ΓοΓιιΙθΙα ΓϋΟΓ^πΙ. Ιϋ ΙβΙ)0Π8, υϋίαπι 
ιΐίυΐυιη θδΐ, δϋδοβρίΐ Ογο^^οπΊ III ραίπαΓοΙίίΒ, ίβω Κοιπ-β ϋβδ^^ηΐίδ, ρΓθοί5υδ οοηιηαοΐυδ. Ουοιΐ 
^ο^η^6δ ΡΙαδίΰϋβηαδ 6ΐ οοάίοοδ 5ΐ]ρΓ& ]βαι Γοοοπδίΐί αροιίο ΙοδίβηΙπΓ (3λ). Νο(]ϋθ Ιοιιιβη 
υηο θϋάβιηςαο ΙβίηρΟΓβ οοηοΐα ρβΓίΓβοίΛνίΙ: νοπυαι ριίϋδ ιιοΙ ρρίπαυπ) οβρυΐ, ςαοά οηιηίυηι 
§;ΐ'3νίδδίιηα(η οβηδοϋαΐ, ΓΟδροηϋίΐ, ^Ι ρρο οβΒίβΓίδ (ϋδδοΐνοπιϋδ οβηοηοδ ςυοδϋΑπα ι^βη^Γ&Ιβδ 
ίΐβίαίΐ; νβΓυηι ουαι ΓιΓβ^οηίϋδ Ιιίδ ηοη οοηιβηΐϋδ βΐιαιη Γβϋ(:|ΐια βΓ^ααιβηΙβ, ηο υΐί ίηβηο- 
ϋ2ΐΙ)ί1ίΑ Γ6)ίο(8 θδ86 ρΐυπϋαδ νίϋοΓθηΐϋΓ, 60(ΐΘΰ) η\ο6ο ΓΟίαΙΟΓΙ ί1α^!ΐ8Γ6ΐ, ρο«ΐ6Α 61 ΙίΦΟ 
δίηιζίιΐβ ρ6ΓΐΓβοΙανί( ορα8<]υβ ΙοΙαιη βϋδοΐνίΐ. 1(1 ηοη δοΐιπα ίπ (:οιϋοίΙ)υδ α(]ηοΙθ(υΓ (35), 
νοΓαιη θΐίβαι ία ορθΓβ ίρδο γίϋοΓβ ϋδΐ. Ναιη ίη ρΓ(£ΓβΙίοπο οϋ οβρΐΐίδ ρΓίιηί δοΐυΐίοηβιη 
^ίδΟΓίο ηίΐ, 86 ΓβΙίςυθ αΓ^αωβηΙο αίροΐο οιηηίηο πιίηοΓΐδ ιηοιηοαίί ρΓ£βΐ6Γίηί(ΙβΓ6, 68(]α6 
ίηεϋϋ φίοιηνίδ δοΙνοΓΟ ρο$86, ηυί οΐ) οουΐοδ Ηβΐ^οαΐ ψΐΆ ίη ρΓΦδοηΙίθ 8ϋ (^ίβρυΐδίυτυδ. 

Ποίηϋο ρθδ( ν6Γΐ)α ίΙΙ& χαΐ ηα/&.^ησι^;εαΟαι την Αλήθεκαν, υΐ 800 ΙΟΟΟ ίηΓΡβ ηΟΐδΙυπ, ίη 1Η16 ρΓΟ- 

ϋιί αϊ Ιιοο οβρ. 1 ΓΟδροηδί, ηονη 8Αηθ ΐΓβοίαΙίο νβπϋίδ ίΠίδ *Αλλ* ήμε7ς μ^ν ίηβΙρΙίαΓ 61 οΙ&γο 
(οδΙ&ΙϋΓ, 86 8(1 ρΓίηιυαι 8Γ2απΐ6ηΐϋηίΐ (ίίοΐα δυΟίϋίβηΙίβ ρίθηβ 6ΐίδΙί(ηβ5δ6 » νβΙΙβ ιβιηοη 
οΙ)βϋίΓθ 6Γ6βθπο ΓοΙίςαοΓυηι 8ορ1ΐί8[η8(ααι οοηΓαΙβΙίοηβο) αβςίΐαηΐΐ. ΙΙηϋβ νβΐυΐί ίη (1υ8$ 
ρ8Γΐο8 Β6δ88ποηί8 (ϋ886ΓΐαΙίο 8ρο)ο§6(ίο8 (ΙινίίΙίΐυΓι (}υ8Γυιη ρΓίοΓ ρΓίαιυηι (ΙίδδοΙνίΙ 8Γ^υ- 
η)6πΙυΐΏ θ( ΰβηοηβδ ςαοδάβιη β6η6Γαΐ6$ οοπδΐίΐυίΐ, ροδΙβποΓ υ6γο τεΙίςαβ νί^ίηΐί βριςαιηοηΐπ 
ηπηυδ Γϋ80 οβίβωο ρβΓδίηηςίΙ. Οϋθ(1 8(1 (6ηιρυ8 δρβοΐαΐ, ςαο ίίΦΟ Β68δ8Γίοη οοηδΟΓίρδίί, 
ηβΰΐ?5δ8Γίο ίηΐΓβ ιηηοδ 1^45 βΐ 1459 ίά οοΙΙοο8ηι1ηαι 68(, Οϋηι ΟΓβςοΓίυδ, «^υί 8. 1&.59 νίΐ<ι 
ίυηοΐαδ 68^ ^8σ1 ΓυβΓίΙ ραΙπβΓοΙια. 8θΓίρ(8 8υηΙ ρο8ΐ βρίδΙοΐΑΟί 8•1 Αΐβχίιίπι ίβδοβΓίη (36}• 
οΐ ρΐ6Γ8(]υ6 &1ΐ8 6]υ5ϋ6αι 8Γ§υπ)6ηΐ1 ορβΓβ (37}. 

V. ΟοηΓαΐβϋο Ιιφο 21 οδρίΐυπίΐ 8)ΓΐΙθ|^ίδΙίοθΓαηι ίη νβτϋδ οοιϋοΙΗυδ ωβηϋδεΓίρΙίβ Γορβ- 
ΓΐΙιΐΓ (38;. Εχδΐ8ΐ ίη ν8ΐίθ8ηο 1428, ί. 176 α — 210 β, ίη ΜβΓοίηηο 527, η. 2, Γ. 58—92, ίπ 
Μυηηοοηδί 27, ί. 224 8 — 255 1), 6( ίη 1.8ΠΓ6ηΙί8ηο οοά. 14, η. 14, ρΐιιΐ. χ. Εχ Μυααοβηδΐ 
^8ΐυ (ΙοδϋπρδίπιαΒ 6Ι, ςυβηιΐία ΙίουίΙ, ηΐ8§η8 6Χ ρ8Γΐ6 ηοδίΓϋΐη βρυ^ΓβρΙιαιη εαηι Μ8Γ6ί8ηο 
09(ϋ66, ςυθ8(Ι ίηίΙίαΐΏ 6(ί8ηι ηυηι Υβΐίοαηο, οοηίαϋηιυδ. 

VI. ΑρρβηιΙίοίδ 8(1ίη8ΐ8Γ Ιιίο 8^1^6^ίIΏα8 ηοηηα1ΐ8 ϋΓβνΙοΓΑ ΜβΓοί ΕρΙι^δΙη 86π- Οοηο., ι. IX, ρ. δ!9 9ί*ς. Μοηίο. 27, Γ. ί-27. Μ^γ- 
ο•ία!ΐ..527(Χαΐ 6). Γ 17-^44. 

^ ΟγΜ. η(1 εαηάΐ. Πογ. ΙΐΑΓϋ. €οηο. , Ι. IX, 
Μοιι. 27, Γ. 7Γ>-79. 

5. ^ρ^ιIοI:ι 3(1 Αΐΰχίιιιη 1.2!;€&ηιΐ) ΡΙιϊΙαιιιΙιγ., 
ιϋιίΑ ΑιιιίιΙυΐυδ ΙΙαΓϋ. Ι. ο. ρ. 1043 66(ΐ. «ι ουυιΙ 
Λ• (Μΐ(Ι,. Μ.ιιι. ί7, Γ. 27-5«. 

4. ΛρυΙο^Ια ΑϋνβΓβιΐδ 6. ΡιιΙαιηηπι ρΓΟ Ιθ9ή. Υβοοΐ 
Ερΐ$?ΓαρΙιΐ5 €ϋ. ά\) Αιοιιϋίο, ίπ Μοιι. ί7, Γ. 57 72. 
ΜάΓοίηη. οίΐ. Γ. 116. ν;«ΐίο. 1428, Γ. 279-295. 

5. I^^*8ροι)8^ο »1 ηυαίιιοΓ ΑΓ^ιιιιιβηία Μαχίιηί 
Γΐ3ΐια(1α! βϋ. ΑΓΟυιΙ. Μοιι. 27, Γ. 72 71. Μαπτίβιι. 
οΚΐ. Γ. 54. 

β. ΕρίβίοΙίΐ βΑίΙιοΙίοα βίνβ βηο^ιΐίΰ» Λά Ογκοοι 
δ6(Ιί €οιιιΐ3ΐιΐίιιηρο1ιΐιιι»$ιιΙ)1ϋθΐθ4. — Ε<1. Απϋυϋ. 

(.^4) Ρο$ΐ ΥΰΓϋαηοΙα 17 3ΐΐ3ΐ2 ίΐα ροφΐ : Γενό- 
μενος ουν ό μαχαρίτης τιατριάρχη; έν 'Ρώαη, 
τ,ς•ϋ>τ£ τ^^ν σοφώτατον καρδ'.νά/.ιν τύν Νιχαίας (βίο 
«ηιιιι Μοιι. 27, ί. 222, 1ι Ιί^βικΙυιη, ηοη (-υηι ΑΙΙ:ι- 
110 πκίριάρχην τον Νίκαια; ;. δπω; τά έπίλβίπ» 
(αΙ. τ^πίλοιπα) άπολογηθ]) οζχο; τοϋ Έφέ7•υ χε- 
φ^λΑ(α, μή πω:, φηα\ν, εύρχΟώιιν ανεξέταστοι, 
χτ\ δόξη το(; άκλουστεροις, 6τ( χατελεί^Οησαν ώς 
άνιντί^'^^ητα ' έκινβύνας 54 τ|) αύτου αΙτήσει 
απεφχοράχιβεν αυτά ά^ίχοις άρχεθείς λόγοις. 
• Οιιηι νβΓΟ Ι)ϋ3ΐ;β ιιιβιηοηαΒ ρ«ΐΐΊ»ΓϋΙι« λοιηαιιι 
))6ΓΤ6ΐιΐ8Μΐ , Γο^Μγίΐ βαρΊβιιΐίΜίοιαίΗ ΟΑΓϋίηΜίι^ηι 
ΡίίωκιΐΜΐϋ, υΐ 8(1 ητΐΐουι 8ΐ)§ςιιβ ΓβΒροιιβίοηβ ΕρΗββϋ 
03ρίΐ8 Γββροιιϋοίθΐ, ιιβ (υΐ ϋίοϋαΐ), 8ί.ία(ϋ8€αΜ3 
Γορ«η& ίΗβήιιΐ, βϊιηρΙίοιοΓϋ» ίηια^ίηΐΓβηΐυΓ, οα 
ΓϋΙία« βίο β«ββ, (|υί& ιΙϋ3 οοηΐηιΙίοϋΓο ποιηο ρ«- 
ΐυβΓίλ. ΑπιιιιϊΙ αι «χοΓαηΐί βο5&ιπο 1)Γβνϋ>ιΐ9ΐ|υο 
€0ηΐ6ΐιΙυ!> 86ηιιο(ΐίΙ)υ« ΰ» ρΓοΟί^ανιΐ. » 

(55) Μάη. 27, ί• 2 β, ίη ίηιϋϋυ οαρίΐυιη : "ϋΐτιρ:; 
χεφάλαιχ του αύτβϋ Εφέσου, & οΟκ ε^θισεν άπολο- 
γη^ήναι 4 Σχολάριος, χτΧ άπεκρίΟΐ] τ*ΰτα 6 κύριο; μ»υ Νιχαζας αιτή/τει κα\ τταραχλήβε•. τ%ΰ μακαρίτου 
Γρηγορίου τοΟ ττατριάρχον, γε»/ομένου έν 'Ρωμ|^ • 
έν τψ γτρώτω δέ κεφάλα ίω ίνα γενναιΓον χχ\ θαυμχτ 
στδν λίγβν έ-οιήσατο, έν ψ κα\ κοιν4νας τ^ζΧς έςέϋε- 
το δδ:κνυ;, ώ; και τ5λλα διλ τούτου Λ^χί,ρ^<^ταxΛ 
λυΟήσοντϊΐ. Άλλ' 6 μαχαρίτης Γρηγ4ρ•.ος χα\ 
•;ών άλλων έδεήΟη άπ.λογίαν δοΟν«ι, δ κα\ γέγο^ 
νίν, ώς έχεΙ €ύρήσ4ΐς χατά τάξιν έχτεθβινέν•. 
1 ΑΙια €3ρίΐ3 6]υ9(1οιιι ΕρΙΐ6ί»ϋ, (^υχ 8εΗο1ίΐπϋ8 ηοα 
ροΐυίΐ »πιρ!ίιι•» Γ6Γυΐ3Γΰ. Ι1β5ροΝΐ1ίΐ3α Η.ύο «Ιοιηίηυ• 
πΐ6ΐΐϋ Νΐοοίΐιυδ ηιαίδΐβ», Γ0|;3ηΐ« βϋιΙΙιοΗβηΐβ Ιηταιο 
6γο|;οπι; ρ»ιΠ2ΐΓυΙΐ3, «ιιιί Κοηι% (Ι6(;6ϋ3ΐ. Ιιι ρπιοο 
αυΐιίπι ΟΒρίΐβ ηοϋίΐόιιι 61 «(ΙηπΓβΙΐιΙι^ιιι Μπηοηΰηι 
ίοαΐ, ίιι <ιαο οΐίαηι ΐΓϋβ ϋχρο^ιιίι <:;ιηοιΐί'8, 08ΐ<;ιι- 
(Ιβηβ, 6ΐ1:ιιιι ονΐΐΐΓα οχίπάιί Γαείΐΐίιπβ 8θ1\ί ρο»*". 
ν6ηιαι 1[ΐ€3ΐυ8 ϋΓίίΗ*»•»"^* ΓΟ^^ίνίι, υΐ οΐ οοηίΓα η•- 
[(|ΐΐ|ΐ 3ρο1ο]|;ί3ΐιι ι•οη.^ϋΓ.Ι)ΰΓΰΐ.^αοι1 θΐ Γ^ϋίαιπ «« , 
υΐ ί1)Ί ΐηνοΐιΐϋι» $^^^I1Iι1(ηιι Οιϋίιιοπι εχρο>ίΐα ς. - 
ρίΐΛ. ι 

(>0) ΙΙ^ηο ίιι ορ6Γΰ ηοδίΓΟ εοηιιηβηιΟΓαι, υΐ ν. 
|Γ. 9ΐϋ ο^ρ. 1. 

(37) Οϋπυιη υιηπίηο ηοη €&Ι, ΟΓβςοΓίυπ) ριη Βο- 
ιαχ (Ιΐ!{ί5ΐ>6, ΰΐιηι ϋβίΜΓίοηοπι αιΐ Γϋ1ίςιι« Μ^Γα 
03ρϊι^ ΓϋΙιιίαηϋϋ ΐηνα^Γΰΐ. Ροΐ6Γ8ΐ 61 ρϋΓ 6ρΐ«ΐοΙλυι 
1(1 «υιη Γ0){3Γ6, ςυβηι ^οηδίβηΐίηοροΐί λΐΐΐιυβ •οπ- 
ρ»6πΐ. Ιηιο ευηι ηυΐΐυηι ν68ΐί9•υιη 8ρρ8Γ6»ΐ, ςιιο 
(;γ6^οπΊ αϋ(1ί^Ίΐΐιο οοηοΙαιΙ^ΚυΓ, 61 ουιιι £ρΙι«»ΐυιιι 
ΜΑΓΓϋΐη (|υ;ινί 3(11ιαε νΐνυιΐι ίηΐεΓρβϋοΐ 2υο;»Γ, 
ί»αΙθ3ΐ(1ηιιΐΐί ροΐοβι, Β6β^»ιίοη6ηι ΙιοΐΟ ίηΐΓ4 απ .οί 
1445-1447 οοιυοπρίί^ίίί. δοΐιοΐ&πυβ ν^Γο 8ΐι« 6»ΐι- 
(1ϋΓ3ΐ, ουιπ ηοηϋαηι ϋΓΟ^^οπυ» ηϋ ρ^ΙπαιοΙι.ιΐυιη 
ρΓοηιαίϋ:» ΰ£56ΐ, Αΐΐβο^οο βπίο ϋΐιηυηι 1 445, οι ρΓο- 
υαϋίΙίιΟΓποη ηιαίΐο ροδΙ ΡΙοΓοηάηιιη &γιιοϋϋαι, 5Ϊ- 
ηιιιΐ ;ιο οα Μ»γοι εαρίΐα, (]υί1>υ8 ΐϋΐο ΙυΠβ&β » ]ΐϋΐ 
ΕΐθΓ6ΐιΐίχ ωΑίιιιηι 3ϋιηονϋΓ3ΐ, ραΙιϋΐΑΐα ΓαοΓυαι. 

(58; Υιαίί ΜοηΐίβυοοΗ ϋίΟίίυιιι. πΐίδ. ρ. 510. 9 ΡΗ.^ΡΑΤΙΟ, 10 

ρΐβ (α), βχ ςυίΙ)υ5 οοηοϋϋ ΓΙοΓοηΙίηι ΙιΐδΙΟΓΪο ίπ ηοηηυΙΙίδ ημίβ ϋΙϋδίΓΛΓΐ ροΐ08ΐ. ^ϋV3ι 

1)00 Ιοββ ΰβίΑίπξυηι ΙβχβΓβ ΠΙ^ΓΟΓυαι β ΜβΓΟΟ οϋίίοιαιη, ηυ! ηοϋίδ Ιίυϋυ$(4πο οοουΓΓβΓυπΙ. 
δυηΐ νοΓΟ ΥΑ : 

1. ΗοΓηΠΙ» ϋ^η Οι^ίοποδ €ΐαΦ<]6 ρυτςαΙΟΓίο ΡργγβΗ® 1ΐ8ΐ)ί{® (39). 

2. ΗοΓπίΙίΑ ςιιθ(] ϋίγιηα ίπυηοΓα ηοη α Οοηιίηίοί& «ΙβηΙυιη ν6Γΐ)ί$ $ΑηοΙίβ€8η(υΓ, $0(1 
θΐίΑπι ηΐ) οΓθΙίοηβ 6ΐ ΙιβηβάίοΙίοηβ νίΓίαΙβδρίπΙυβ δβηοΐί {Μ). 

3. Ερί5(οΐΑ Αϋ ΟβΟΓςίυπ) δοΗοΙ&Γίυπ)» ςοΑ ίρδίιαι ΓβρΓβΙίθηίϋΙ ςυοϋ Α(1 ίΐιΙίηθ3 (Ιθδοί- 
▼βπΐ. (Ηαπο βρίϊίΙοίΑΓΩ ίη Αρρβη(]ίθθ, η. 1 βίΐίϋίιηυδ.) 

^. 5οΙυΐ!οιΐ65 ϋυϋίοΓααι (ΐυοΓυιη(ΐΑΐη ίρδί ρΓοροδίΙοηιιη (ί^\). 

5. ϋίβΙο^υδ (1β Αάιΐίϋοηβ α Ι.ϋίηί5 57(ηϋοΙο ΐπδβΓίΑ. (1ί Αρροηϋ. η. &•.) 

6. ΈρίδΙοΙβ 8(1 ΤΙιβορΗΪΒηβιη πιοηΑ€ΐιυΕηι ςυ• ΐΑυϋαΙ ^ίύδϋβηι βΟΓΪρίΑ οοπΙγα υιιΐοηβιη 
ευαι Ιϋΐίηίδ (^ί2). 

7. ΕρίβΙοΐΑ αΚθγα Α€ΐ βυωιΐβπ)» ςαΑπι ίαΛρρβικΙ. η. 2 ίΐ6(ϋηί)α$. 

8. ΕρΐδΙοΐΑ οίΓϋυίΑΠδ Αά 00)065 υΐ^ίςυο («ΓΓΑΡυΐΏ ίΐβ^βηίοδ βΐ ίη$ιιΐΑ$ ίηΙ)Αΐ)ίΐΑηΐ65 ϋβ 
€3τηοάο ΡΙοΓΡηιίπΑ (6). 

9. ΕρίδΙοΐΑ αά ^ΟΑηηθ(η ΡΑίΦοΙο^αιη ίΐΏρβΓΑΐΟΓβιη, €υ^118 ΐΑοίηίθΐΏ οχΐιίϋβΐ ΑΙίΑίΙυβ (Ιο 
δ/ηοκίο ΡΗοΙϋηο ρ. 5^9. (Λρροικί. η. 5.) 

10. ΟορίΐΑ δ^ΙΙοί^ΐδϋοΑ ηαηο α ηοΙ)ί$ θ(1ί(3. 

11. ΡΓΟΓθδδίΟ ^^6^ α βΓΟςΟΓίΟ ρΑίΠΑΓΟίΐα ΓθΓυΐΑΐΑ. 

12. Έρί&ΙΟΐΑ Α(1 ΟβΟΓ^ίπίΧΙ ρΓ65ΐ))Τΐ6ΓϋΙΏ ΟΟΠίΓΑ πΐαδ 6( δΑεΓίΟοίΑ ΒΟίΡΑΠ^ ΕΟ^Ι^ΒΙΙΒ (^3). 

12. Αη(ίΓΓΐι«ϋοιΐ9 οοπΙγα Αϋ(ΐΓ6Απι 0ο1ο$56η56ΐη. 
14•. ΑροΙοβίΆ (Ιβ ίυ^Α δΟά Απη. 1&•νθ οοηδΟΓίρίΑ. 

15. ΤΓΑ0(Αΐϋ5 βοηίΓΑ θπο^τΠοΑηα Β&58ΑΠ0ηί8. 

16. υΐΙίιηΑ ν6Γΐ)Α Α(1 ΟβΟΓ^ζίαΓη δοΗοίΑπαητι. (Αρρ6η(Ι. η. 3.) 

17. ΗοηαίϋΑ ίη ΟΓβΐΙοηοαι ΠοπαΐιιίΰΑοοί (Η). 

18. εΑΓΠ)ίηΑ 6( Ιιγιηη! ίη ϋβίροΓΑΐη (^5). ν 

19. £ρί$ΙοΙφ ρΐαΐϋδ (46). 

(59) Το$ΐ6 ΙΙοηΐβΓ«Ιοοη!ο, ίη Βϋ)1. Οοίβΐ. ρ. 406, (42) Ιη οΊΐηΐο οοά. ΜοηΑΟ. 256 ΙβκίΐΟΓ Γ. 145 βρί- 

Ιιΐ οοιί. ΟοίβΙΙυ. 189 (οΐ. 337) ΐ6{ΐ(ΗαΓ : Μάρχου δίοΐ• ΤΗβορΙιβηΙδ Ιιοΰ Ιίΐυΐο : Τψ θειοτάτω χαΐ εύ- 

Έφέσου 4μιλ{αι ^θεΓσα έν Φε^;5αρ{^ της Ιταλίας λαβεστάτψ βασιλ»! ημών χυρ Ιωάννη τφ Παλαιολό- 

ικρ^ τους χαρβιναλίους χι\ έτερους των Λατίνων γφ ό ευτελής χα\ έλίχιττος έν {ερομονίχο'.ς θεοφά- 

δ'.^νχάλους περ\ του δοξαζομένου παρ* αύτο7ς χα• νης δ έν τφ βουνφ της Μονοβυζου τω έν νήσφ 'Ιμ• 

Οαρσίρυ πυρός. ΙπίΙίυη) : Έπβιδήμετά αγάπης άπο• βρφ. Ιηίΐίυπ) : ^ΑπολειφΟείη οΟ τις* &ν οΐμαι των 

χρίνχαΟαι πρ6ς τ3{ παρ* υμών εΐόημένα . . . ΕίδίηΙ πάντων, δβςυίΐυτ Γ. 14ο 6]υδ<]6Π) Σύνταγμα «χογ- 

«Ιηιίαβ ΟΓΑΐίο »η (ϊο(Ι. Ραηβ. 1218, 5»ο. χτ» ΓαΐβΙ. <)ί6η8 : Τήν χαΟ* ήμδς των Χριατιανών εύσ^βειάν 

ρ. 256, η. 2, 5 (η. 4 ββΐ τβΓυΐαΐίο ο^^^^ι^οηυιη). τε χα\ άλι^θ^ πίαην, ήνπερ παραλαβόντες ξχομβν. 

(40) Ότι ούχ, ώς νομίζουαιν οΐ τά πλείστα χαι- Ια ϋηβ ΒΰΙιοΙίοη Γ. 155 ϋ : Ταύτα γάρ προς τ6ν 
νοτ'5μοι ΑατΓνοι *έν τξ Ιερ^ μυ^ταγωγίςι τελειουσι Εφέτου έπέμφθησαν παρά του τιμιωτάτου έν Ιερο- 
τά θβΐα βώρα τά ΔεστΒΟΤιχά βήματα παρά του !•- μονάχοις χυρ Θεοφάνους . • . βντος του αγίου του 
ρίως λεγ<(μενα» άλλ* ή της ευχής ^ύναμις (ΐετά *Κφέαου τότε έν Κων^ταντινουπόλει, Γνα προσχο- 
ταυτα, ώς ή ήνβτέρα ορθόδοξος Έχχλησία 5οξάΐει« μίοχ^ τφ βιαιλεΐ, ει ούτω φανώαιν όρΟά τά γρα- 
ΙιιιΓιιιηι : ΉμεΙς έχ των Ιερών άποντολων χαΐ των φέντα, ί χα\ βιςάμενος ό άγιος ού μόνον έπήνε- 
δ'.αβεξαμένων αύτοΰς δίδασχάλϋΐν τής Έχχλησίας τήν σεν αυτά, άλλ' δτι κα\ άντ^γραψε πρ6ς έχείνον 
της μυστιχης λειτουργίας Ιχθεσιν. £Χ91ΑΙ ίη εοϋ. ταϋτα. 8οςιιίΐυΓ Γ. 155 1), Μνηοί τρίβίοΐΛ : Τήν γρα- 
Μοη. 256 ί. 127, ίιι €ΐθ(]. Οοίβϋη. 290, (ο1. 352. φήν της άγιω^ύνης σου δεξάμενος παραμυΟίαν ου 
Υίαβ ΜοηίοΓοΙοοιιίυιη 1. ο.) Ι'αηβ. 1218, η. 9 (Οβ- μιχράν έσχον. 

Ι3ΐ. 1. €.). €ί. 61 ΡπΓίδ. 1261, 61 Ι^ρίδ οάϊϊΛ λΛ 63ΐ- (45) Ιη οοά, Μοη. 256, Γ. 504-505, ΐ6|ζΐΐυΓ λΙαΓεί 

€6ηΙ 1•ίΐυΓ|^ί»Γϋΐη 88. ^2^οI>^, Β^βιΐϋ 6ΐϋΙΐΓ>:). 6<1. βοπρίυηι π£ρ\ τών έμφερομένων τ9) θείςι εύχΐ) ότ,- 

ΡΛή%, 1560. Γ. ρ. 158. Ι.ιιΐίη6 ίη 14ΐυΓ|;. 01. άο μάιιαν, ήγουν τοΟ, Κύριβ Ίησον Χριστές έΛέησότ 

8αίη€ΐ6δ Αηιΐ¥βΓρ. 1562. 8, ρ. 82. με. ΙιιίΙΐιιιιι : "ϋαη μέν ή της εύχης δΰναμις χαΐ οΓα 

(41) Ι^β^υηΙαΓ ίη οοϋ. Ρηγι». 1218, η. II 61 ίη δωρείται τοίς χεχρημίνοίς . . . ΓΓΛυιιιοιιΐϋΐη ομίδΐ. 
Μοο. 256, ί. 15<( 36(1. ^*ι^ Ιϋιιΐο : Λύσεις πρδς τίνα ΜαΓοί ηϋ 660γ$;. |)Γ65ΐ)5ΐ. ϋαΐ ΑΙΙαι. ο. €ΐ63Γ|;ΐ1ιοπ 
Αι»ρήσαντα, τάς παρούσας άτιορίας. α' Έρώτησις. 6Χ6Γ€. λΐ, ρ. 190. 

Ποίου σ/ήματδς έσ:ιν ό Ηεός ; Απόχρισις. Ό θεός (44) Οοιί. Ρ»ΓΪ8. 2075. 

«/ήμα ουχ Ιχει, οΟτε άνΟρώπινον, οΟτε άλλου τ.ινδς (^5) Οοιί. Ραη$. οίΐ. 

' ο. ως των α:σ(>ητών * έστι γάρ ασώματο; χα . άθλος* ^^6) ΟοιΙ. ΡατΙβ. 9(ί5, 1101, 1218, 1286, 1295, 

πάν χ\ άσώματον άνάγχη μηδέ σχήμα έχιιν. 8υηΙ 1310, 1547, 2005, 2075. 
«|ΐΐ9ΐΙίο»6• υυιηβΓΟ νίςίηά. 

■ (Λ) ΜίΓϋΟ ίηβ Γ6<!ϋίί1ίιηο«. Υϊαρ ίπΙοΓ ο;ιΐ5 οροΓ3, ίηΓΓί Εϋΐτ. Ραχπ. ^.. . , τΛ%,η 

(*) Β« «ι ςιΐίηι β«)ί ΓβΓϋΙβίΜΐΰΐη βυιηρδίΐ (.Γΐ>ί50Γίυ5Μα•ιΐ39. ΥπΙβ Ιοηιιπϊΐ δΐιρβΓίοΓβιη. Ιη16|;Γβ εαιίβ βεπο ΙΟΜμ 
ΑΓ1ΙΙΗ£ ϋοιΗΐιοί. Εοιτ. 11 ϋΕΟΗΟΙΙ 8εΗ01.Α4\ΙΙ 12 ΜΑΡΚΟΓ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΦΕΣΟΥ 

ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΑΤΤλ ΤΟΥ ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΑΑΡΙΟΥ 

Ε2 ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΟΑΟΓΗΤΟΥ. 

■» 

ΜΑΚΟΙ ΕΡΗΕδΙΝΙ ΜΕΤΚΟΡΟΟΤ^ 

ΕΟΟΕΝία 

ΟΑΡΙΤΑ δΥίΙ,ΟβΙδΤΙΟΑ ΑΟΥΕΒδϋδ Ι,ΑΤΙΝΟδ 

ΕΤ ΚΕδΡΟΝδΙΟ δΛΡΙΕΝΤΙδδΙΜΙ ΟΟΜΙΜΙ 

ΟΕΟΚΟΙΙ δΟΗΟΙΑΚΙΙ 

λΟΟΑΝΤΒΒ. Μ. Β. 6&Β60Η10 αυΕΠΟΑΕ εθΝΡΒ550ΗΒ €Ρ0ΟΤΑΝ0 ΡΑΤΕΙΑΗΟΗΑ ΒΙ<ΑΒΟΚΑΤΑ. 

ΝϋΝΟ ΡΚΙΜϋΜ ΕΒΙΤΑ ΟϋΛΑΝΤΕ /. ΒΕΛβΕΝΚΟΕΤΗΕΚ, 
8. ΤΒΕΟΙ. ΙΝ νίΛϋΕΒϋΑβΕΝΞΙ ΙΙΤΤΕΑΛΛϋΜ ϋΝΙΤΕΒδΙΤΑΤΕ ΡΛΟΡΕδδΟΛΕ. ΕΡΗΕ8. ΟΑΡ. Ι. Α ΕΦΕΣΟΥ (1) ΚΕΦ. Α'. 

ΙηΙβπτβ^βηιαβ Ι^λΐΐηοβ : 8ί οιηηί^ι ςυ» βυηΐ Ρα- Έρ^μ&θα τους Αοκίνους * ΕΙ πάντβ τά του Πα• 

Ιτίβ, ΡίΠυαι Ιΐ9ΐ>βΓ6 ▼υΐΐίβ, €υΓ ηοη 61 Ρ«(γ6ιιι τρ^ς τ6ν Υ{6ν Ιχιιν βούλινθε (2), βιΑ τΙ μή χα\Πα- 

ίρβυιη ΓαοίϋβΤ Ουί^ι» ίηςυίυηΐ, ορροβΚίοηβιη Ιιοε τέρα τούτον πο'.κΓτ§ ; *Οτι, φασίν» αντίθεσιν ίχ» 

Ιι&1>€ΐ »(1 ΡιΠοιη, ορροβίΐίο 8υΐ6ΐη <1ί8ΐίη|;υ6Γβ ρβΓ- τοΰτο πρλς τ6ν Υ16ν, ή 5έ άντιθισις διαχρ(νειν ο^1« 

βοηΜ ναΐεΐ, ηοη τβΐΌ εοη]αη9?Γ6. ηβ €οηία»Ίο ίη τϊ πρόσωπα, χα\ ούχ\ συνάπτειν, Γνα μΙ) σύγχυσις 

Ιρ§ί8 βαΐ («). δι ΐ^ίΜΐΓ ιιρροβίΐίο όίνΐηαβ ρβΓΜηββ Ιν αύτοΤς γίνηται. ΕΙ ουν άντ^θεσις διαχρ(νβι τα ' 

ιΙί•ΙίηβηΚ• υΐ νοβ «Ιαΐυίΐίβ• ο βΑρίβηΙΐβδίαιΙ, οι θεία πρόσωπα χαθ* ύμδς, ώ σοφ ότατοι, χα\ &μ9Μ 

υΐΓϋηΐήΐιβ ορροΜίυη) ίη ςυ&)ί1>€( βίΓυιη «ίηιιιΐ βΜβ τά άντιχείμβνα συνελθεΤν έφ* Ιχάστου τούτων άδύνα- 

ΐΰ €0ην6η»τβ ηβηοΐΐ : βΓ^β ηβ<|υ6 πιΐία οβακΗ βΐ τον, ούδ' 5ρα τ^ αΓτιον χα\ αιτιατών συν•λεύσεται 

ΰαιίΜΐΊ ίη υηαηι οοηνβηίβΐ ίηβπι 1ι«€ ςιιοςιιβ βυηΐ (χα\ταΰτα γάρ αντικείμενα), ούδ' 6 ΥΙ^ς αΐτιατλ; 

ορροβίΐα;, ηβηυβ Ρίΐίυ» βίηιιιΐ οαιιβΑΐυβ «ήΐ 61 όμου χα\ αΓτιος Ισται, χαΟάπερ ούδ* ΥΙ^ς 6μο0 

αιαεα, (ΐαβπιαϋιηοόΗΠΐ ηβο ΡίΙίυβ βί'οΐϋΙ βΐ ΡίΙβπ. χαΐ (5) Πατήρ. •Αλλά τί χα\ πρ6ς τοΰτβ φήσβυσιν ; 

Ουί(1 €0η1πι 1ι«€ ίρβί <ΙίδρϋΙαϋαηΐ? Ρογ«1, ιΐίοβηΐ, Ήν δν χα\ Πατήρ, εΐ είχε πρ6ς βν άποδοθήσεται. 

ίρλ6 ηυοηιιβ ΡαΙβΓ, δΐ 1ιαΙ)6ΓβΙ, ς«ί »<! βαηι ροδβτι 1 ή; άτοπίας ! Πά).ιν ήμΤν Ιπανήχει τ4 χαταγέλα- 

ΓβΓβΓΓί (ϋΐ ΡίΓιαβ). Ο Γ6ηι 3ΐ)$οπΙ»Ηΐ ι ΙΙαηιιηι ηοΙ>ί8 «^ συον έκεΤνο σόφισμα, χα\ τα\ιτί>ν ποιοΟσιν οΐ τιυτο 

(Ι) Αϋ «πβπι ρ<β. ηο!3ΐ Μοη. 8^^^ριο^ : "Όρα ττως (2) Οοά, Μοη. ί. 180 β, β?ύλ•ται. 6ίο 61 ΙΙ*γ€. 

τίθεμεν πρώτον τα τοΟ Εφέσου χεφάλαια, είτα 580. Γ. ί35. Κβοΐβ Μοηαο. *Λ6. Γ. 4ΐΜ, Λ. 

χατά πόδα τάς του Σχολαρίου άποχρίσεις ή άντι^- (5) ΜιΐΓ6. καΐ ό π. 
(ζήσεις. Ιη οοιί. Μοηας. 256 681 ϋαρ. 19. 

(λ) ν«Γΐ)η αΐιπδΐί 1ο»η. χνι, 15 61 χνιι, 10, ηιιΙ- 0ίΐ:ιΐΛηιΐ8 βιΓιηι β*1 ΡιΓμιη. ορρο8ίΙπ8β8ΐ ΡαΐΓΐ,βΙ ηβ 

1&Π) η»ΐί βχοβρίίοηβηι ΡαΐΓβ» 36 ΙΙιβοΙο»! 8(8(υυηΐ. |κιΐ6ΓηιΙ»ΐβιιι ςαοςιιβ Ιΐ8ΐ)6ίΙ, οΙιβίΛΐ Γβίβΐιοηιβ ορ- 

ιιΐ8Ί 62ηη ηιΐίΒ 6Χ ίρ»Λ Γβ οπίιΐΓ, <|ΐιοϋ ΡιΙίιιε βίπιυΐ ι»08ίιί«». νί(ΐ6 ϋβ Ιιαο γο ΒβΙΙ^ΓΠΐιηι ΛΓβϋΐββοίηω, 

ιΐ6Μ»ίΐ ♦*'**'*• Ρ^ι»*»"• Η">^ οοηιηΐϋηίβ (ΙοϋΐΓΐηα 6κΐ. 1. ιι <1β €1ΐΓΪ8ΐυ, €»ρ. 22. 
οοιηί» Ρ31ΓΪ8 Ιΐ8ί>6Γ6 ΡίΙίαιη ρ8ΐ6Γηίιαΐ6 6Χ66ρΐα. 13 ΒΓΡΙΤΑΤΙΟ ΜΑΠΟΙ ΓΓΠΕ5ΙΝΙ. Μ 

λέγβντις, ώσπίρ 3ν £Γ τις άιτβφαινίμενο;, πάντα Α οΰΰυΓΓίΙ ΓίιΙβηϋυηι ΠΙυίΙ βορΙΓι«ιη:ι, αΐηιιβ ίϋβιη 

ρΐ3ηβ Γαοίπηΐ ηυί ΐΐΑ Ηίβ$€ΓαηΙ, ο^ $ί(|υί& δίΑίιιοη^ 4•.θ</ωι«ν γβννητ^ν βίναι Ιλεγεν, ώς ί,ν δν χα\ 
•1δ^μ γβννηι^;, (Ε πατίρ» ε^χβν. ΑΠΟΚΡΙΣΙΧ 1ΈΩΡΠ0Τ ΤΟΓ ΣΧΟΑΑΡίΟΥ. 
01 Α«τΙνο& των Ιερών Ευαγγελίων 4χού•ντες 
Πάττίί δσα Μχβί έ Πατίιρ, έμά έσζι ' χα\ πά- 
λιν • η έμά χάντα σά έστι^ χαί τα σά ίμά • 
χλ\ πάλιν • *Εγω καΐ ό Πατίφ ίτ έσμετ (1)• 
•υτε $ι3ι τΐ χαΟέλ$υ τ«υτο πρ^^ρημ», τ6 πά^τα 
χ*\ Υϋν είνΛΐ τίν Πατέρα ή Πατέρα τδν ΤίΙν 
λ ^αγχά;•ν(αι λέγειν • ού^έ γάρ αύτΐι τλ |5ητΑ τοΰι' 
άναγχάζουσιν. μ2λλ•ν μίν •υν βΓεσΟαι πβίβουβι χαι α αίΰΓηιαηβ, οηιηβια Ηοιηίηοκη β^&β ρΓ0||[6ηίΙυιιι, 
6ΐί2ΐη Α(ΐ2ΐιΐιΐ[η ςβηίΐυιη ΓυΐαΓυηι (ιιΊ%%^ (ΙίεΰΓοί, $ί 

ΚΕ5Ρ0Ν510 0Ε0Ι1611 δεΠ01.ΑηΠ. 

1.>ΓιηΊ, (Ιιιιη «αϋίυηΐ ΜΟΓΟΓϋΐη Ενιιη^βΠοηιιη 
νβΓΐ)^ : ϋηηία ^ικτΰΐιη^ιι^ Ηα^€ί Ραϋν, βΐ ΓυΓβιιηι : 
Μβα οηηία Ιηλ ιιιιι<, €ί ίηα ηΐύα εκηί, 6ΐ ίΓβΓητη : 
Ε^ο €ί Ραί€τ ηηηη -βνηιηί, ηβςυβ ρΓορίβΓ τοοαΙ^α- 
Ιιιαι ΊΗυϋ ιιηίνθΓδαΙβ Φηιηία βΐ ΡΐΓπιιη 635€ ΡαΐΓ«:ηι 
ν^Ι Ρ;ιΐΓ(η) ςηοηυβ ^Μβ Ρϋίυηι βΟΙππιαΓύ εο^ιιη• 
ΐαΓ; ηβηυο 6ΐΓιιη ίρ39 ν«Γΐ)3ΐ Λά ΚΙ 9{ϋ§υηΐ, πηο 
ροΓιαβ 8ΐΐ9ΐϋ6ηΙ οο|;ίΐ3Γθ αο ΟΓΰάοΓβ, ίιηιηοίαιη ιυ9>> πιστεύειν, μένειν Ιν τφ ΓΕψ τήν Ιδιότητα &χ{νητον, Β η6Γ« ίη ΡΠίο ρΓορηβΙιΙβιη, 3ΐ1ηυ6 ραπ ιηοϋο βΠηι ώααύτ»; χα\ τω ηατρ\, εΓ τις αύτβίς χαλώς έπιβέλ- 
λοΓ• οΟτε διά τ6 έζαιρείσθαι του λ<5γ*\/ τάς Ιδιότη- 
τας βυνεχβάλλουσι χα\ 5ιπερ ούΐέν ά5^ι/νατον, ε Ι μή 
χλ\ πΛία ανάγκη εΤνοιι χοινά. ΆλλΑ χοΛ τϊς Ιδιότη- 
τας δχινήτους τηρουβι χα\ τήν χοινων£αν άμε{ωτον, 
τουτέστι τήν τε προσο^πιx^/^ διάχρισιν χα\ τήν 
Μτητα της §εέας «Οσίάς άπαραιάλευτον έν τοΤς 
εαυτών δικγ'^^^^'^ο^'- λόγοις. Ηγούνται βέ Ιπίνης 
ε'ναι μάταιον, εΓ τις &χο^ων xά^'τα συμπεριλαμ^ά- 
νοι χαΐ τήν Ιδιότητα, δπερ έστ\ν αδύνατον ή τίνα 
άξ ουν ή τΐ ^ητ&ν βούλεσΟαι, χα\ εΓτις έζαιρων του 
λόγο-^ τ^ αδύνατον νοεΙσΟαι^ &μα συν•ξαιρο(η χα\ 
δπερ εΐ μή άναγχαΐ^ν έστιν, αλλ* ούδΐ αδύνατον 
όπω3•ΰν * άλλα μήν χα\ ανβ»γχαΙον ε? γ• μή &βύ- 
νατον δσον 1π\ των θ•(ω\,έν οΓς οΟδεμ(αν !χε( χώραν 
τ^ ένδεχέμενον. Ούδε\ς γάρ υγιής λόγος λν οΓηται 
τψ αύτφ τρόπψ, τφ άδυνάτφ βυνεχβάλλειν χα\ 
τδ δυνάμ<νον είναι, ουδέ βοφδς ό οδτω λέγων, δπερ 
τολμηρδν έτη της αληθείας χα\ των αυτής λογίων 
χατα4«'^δε3<Ιαι• *Αρχε? μέν ^ν Λατίνοις δτ*. έντδ; 
των «ρων του διπλοΟ τούτου χα\ χαθολιχωτάτ^υ της 
Αληθινής θεολογίας χεφαλαίου μένοντος άχλινώς, 
τη; τβ ένδτητο; δηλονότι της θείας ούαίας χα\ της 
«ροαωπιχης διακρίσεως, οΟτως Αξιουαι τά εΟαγγε- 
λιχΑ έχιίνα νοε?ν• *Αλλά χα\ τους δλδααχάλου; 
Ιχουοιτ^ εαυτών διανο'*^ συμμάχους, ή μβίλλον εΐ- 
πείν, ηγεμόνας αντής. Ενθεν μέν τους ίχ του ίη ΡαΐΓβ, 81 (|υΐ8 ΐρ8Ϊ8 νβΓίιίβ ΓβοΙο ίηΐβικίαΐ; η6<|ηο 

ρΓ0ρΐ6Γ6β (|ϋΟ(Ι Λ ΜΠηΟηβ ρΓ0ρΠ6ΐ2ΐβ8 6ΧθΙΐΙ(1ΐΐη| 

€1*13111 αηα 6» «]ίο{υ:ιΙ, ηο^κ €0ΐηιηιιηί8 οδββ ιιηΙΙο 
ρΜΐο Γορυ^πΑΐ, ίιηο νβΓΟ ΓθΓθΐ5$ί3 ηβεβδβίΐί» ηπο• 
ηιι^ 6ί9αςΐΐ3ΐ. νβΓυπι βΐ ρΓΟρΗύΙβίββ ββΓναηΐ ίιυ- 
1110193 6Κ €οη)ηιΐιιικ)ηβιη ηυΐΐο ραοΐο ίιηηιίηυΐαηι, 
Ηοο ϋ&ΐ Ιααι ρβηοηαίβηι (1ί$ΐίη<Ηίοηθίη ΐυηι ϋίνίπίκ 
.ιιηϋαΐβιη βββοιιΐίβΒ ίη βυίβ ββηηθίιΊϋηβ ΰΐιβίοϋίυηΐ 
ΙιΐοοιιουχδΑΐο. \ϊ\νά αυΐϋΐη 6χί8(ΐηΐ9ηιΐ, ροπικίι^ 
&ΐυΙΐυηι €85^, βί ηυίβ αυϋ'Κο ν€Γΐ)ο βηιηία κίηιηΙ 
β ρΓ0|)Γί<:Κ2ΐ6ΐη €θΠ)ρΓοΙιοη<]αΙ, ηυο<Ι ββη ρΓΟΓβιη 
ηβ(]ΐιίΙ, αΐ ςυί» €€η869ΐ νβΐ νοΓ ίρβ9 βίρίίΐΰΰΐ, 30 
81 ςιιίβ οχίιηβηβ β υογΙμ) ίιΐ φίοιΐ ίη«*ΙΙί^Ί ηυΙΙο 
ριοΐο ροΐβ5ΐ βίιηιιΐ βι €χίπ)9ΐ ΙοΙΐ9ΐ({υ6 ίΐΐυιΐ. π*><^^ 
81 ηοη ιιβθ(ί$8αΓίυηι, αΐίΑπιβη ηυΙΙο ρΓ0Γ$υ$ ιιΐιηΐο 
€8ΐ ίιηρο88ί1>ίΙο, ίηιο ν€Γ0, 8*1 ηοη πηρο8$ί5ίΙβ, οΐίϊΐιη 
η6ΰ€883πυιι>, ηυοιΐ 8ρ«οΙ&( 8(1 (ϋνίη8, ίη ςαίϋυΒ 
ιΐϋΙΙυηι Ιοουηι 1ια1)61 οοηΐίη|;6η(ί8 Γαΐίο. ^^υΙΙηβ 
€ηΙηι βαηυβ 'ββπιιο ΰο(ΐ6ΐη ρϊοΐο 6χί!»Γιιη9Τ6ΓΐΙ $1-^ 
ιηυΙ οιιπι ίιηρο8$ιΙ)ίΓι βΐίαπι ί(Ι (\μο*1 βδββ ροΐ65ΐ γ6- 
ίί€€Γβη) ; ΐιβςυβ 83ρ!6η8€5ΐ ηυίΐΐ» (Ιίοίΐ, ςυοίΙ 3υ(]8χ 
Γ3θϊηα8 681, λ(1ν6Γ8α8 νβπίβίβιη €]ΰ8φΐβ ΟΓλοαΙα 
ιυβηΓιπ. δυΟΟοίΙ Ίΐαηαβ Ι^αΐίηίβ, ςιιυϋ ίηΚΓα Ιβη• 
ηιίηο8 ϋυρΠαΐ8'Ιιυ]υ8 ϋΐηιιβ υηίνβΓδΑΐί&βίπιί τ€γ;« 
ΐΙιβοΙο^ίΰΒ οαρίΓι» ίηιπιοΐο ρ.βΓδίδίοηΐίβ, νίϋΰΐίοΰΐ 
υιΓιΐ8ΐί3 ά'ηΐΏΧ ββββηΐίχ «Κ <ϋ8ΐίηοΐίοιη8 ροΓβοη»- 
Γΐιη^ ί»1& ΕναηςβΓιί (Ιίοΐα ΊηΚ;1Γΐ[$^η(ΐ8 6€ΐΐ8^ηΙ. Τβ^ Υίον /^γο«/^ας προφανώς έχπορεύεαθαι τ6 ΗνεΟμα Οτιτιη 6ΐ (Ιθ€ΐθΓ68 1ΐ3ΐ)€υΚ 80» ρ3ΐΓθηθ8 βοηίοαίίοί. τ^ &γιον, ο?τινες ούχ Αν εΤι:ον τούτο, εί γε τΙ) του 
γενν^ίν έδιότητι χα\ ή τοΟ προβάλλειν ώς έτέρχ τις 
Ιδιότης συνεξεβά>λ8το * έχεΤθεν δέ- τους τδ ^ητδν 
ΙχοΙνο έξηγουμένους, οίτινες τη*; του γεννών Ιδιότη- 
τα μόνην έχβάλλουβιν άπδ του καθόλου τούτου 
προσρήματος, άλλαις. λέξεβι τδ αύτ6 πάντες βου- 
λόμβνοι. ΕΙ δέ χαΐ τ^ προβάλλε αθχι ή προβάλλειν 
(ού γάρ δεΙ σφόδρα του Ελληνισμού νυν φροντίζειν) 
Ιδιότητα του Πατρδς πρδς τδν Τ16ν {{δεσαν, χαΐ τιάν- 
τ£ς μέν Αν δικαίως, άλλα τουλάχιστον εΤς τις ε'^ρέΟ^ 
συνεκβάλλειν * νυν δέ ουδείς έστιν. *Αλλ* δ μέν Κύ- 
ριλλος φησι * Συτρΐδιογ ΛιστΒύομ6^ τφ Πατρϊ 
τότ ΤΙόιτ Λοί χάτ ότιού^ Ισομέτρως ίγ^οντα ϋίγα 
τΌύ Τ8Λ€ΐν{1), Ιία\ ό αύτδς έ:έρωΟ•. * '£> Υΐ'φ 

(Ι) ]οΐΰ. XVI, 15; χνα, 10; χ, 30. ίηιο, υΐ Γ€ΰΐίυ8 (Ιίεβπι, (Ιυεβϋ €Κ 3ηΐ€8ί^η2ΐ>θ{$, 
ίΙΙίη€ «|ΐιίϋ€ΐη 603 <ιυί €Χ ΡΗίο δρίπΐυιιι ρΐΌευϋοΓο 
ΒμβΓίΰ (ΙίΓοηΙ, ({υί 33η6 ίιΐ Ηαυϋ ϋ!χΐ83βηι, $1 ουιιι^ 
ςθΐΐ6Γ9η(Ιί ρΓορπεΙαίο βΐίααί ρΓ0<]υε(Π(1ί ρΓ0ρπ6ΐ33 
υΐ 8ΐί3 ςυχιίαηι «ίιηυΐ Γ€]€ί'ΐ8 ίαίδεβΐ, Ιιίιιο αυΐβιιι 
«08, ςυί (1ΐ€ΐυηι ί$1υ«1 6χροηιιιιΙ, ηυί %ύΐ.^τ2\ιι\\ 
ρΐΌρΓίθ(3ΐ6ηι &•1αηι (χείαιίαυΐ λ\) \ιο^ ηηίν€Γ$2ϋ 
νοοαίιυΐο, 8ΐϋ5 ιΙίοΐίοηίΙ/υβ ίίΐθΐη οιηη€3 8ί$ιι1Γΐ€αη- 
168. 5ί ν6Γ0 ΰΐίΐίΐιι ρΓθϋυεΐίοη6ΐη 6Κ £ΐηί53ίοηΜϋ 
(η6(]υ6 βηίπι \3ΐϋ6 νοουιη 6ΐι*{;ιηΐί»: ίη ρπκδβηΐί 
ίη$ί8ΐ6η(Ιυιιι) ΡαΙπ8 ρΓθρη6ΐα(6ηι Γ6ΐ3ΐ6 8ΐΙ Γίΐίηπι 
ηονί&8οπΐ,.€ΐτΐ6 ΙΜ3Π10 01111108, 81 3αΙΐ6ΐη αιΙ ιΐιίι.ί- 
ηίϋΐιιπι νβΐ υηυ3 Ίην€π1υ3 ίυίδδεί (|ΐιΐ ναυι ί^ίηιυΐ 
2ΐυονΰΓ6ΐ ; ηυηο 8υΐ6ηι ηυ11υ3 οιμηιιιο ίϋ ρΓατ5ΐ:ΐί!. 

(^) Πχς ε^ΓίΙΙί νεΓϋα ιχ Ιίϋ. π αιΐ Πι,τπι. ρηπίϋΓ 15 ΟΕΟηΟΙΙ δβΗΟΙΑΙΙΙΙ 1β ΙιιιοΟνΓίΙΙιιβ, ϋοίτΐηηηιη, *ιυ(|ΐιίΐ, Ραίή Γί/ίκι/ι €Γβ- Α μοί'ογενεΐ κατά πάντα όμο'φ κα\ ΐσφ τφ ΠατρΧ ίϋηαα €ί όηιηίη €αΛ*'η\ ιη€η$ντα ροαίύΐεηίβίη, ίοΐαι» 
9ί ρ^ήεναη €Χ€%ρία$, Εΐ ΐόοΛί αΓιΙμ : ]η ΠΙίο «»ί• 
(;βηίΙο ί^ώήιάηηι όηηιία ίΐηιΗί Ραίη η (τηκαΐι, 
(*1>$ηύβ ιιιιά ραΐβτηίΐαίβ. Α(1ΐ3η.ι«ιυ$ ν6Γ0 : Εαάίηι 
ίΙίεΐίΐιίηΓ άβ ΙΊίο ίξπα άβ ΡαΙτβ^ εχεβρίο ηποά ηοη 
άΐΰϋην ΡαΙβτ; ίιίοπίίΐίιβ πι Γλίιι : Οι/α; (ΐ€ ΡαΙτε </ί- 
€Ηηίατ. Ιΐ(το ηηο^ηβ ά€ ¥\Ηο &€ΤίρΐΗτω άκηηί^ ιά 
κηκιιι <ΐ άεηίαί^ ηηοέί Π^η$ ηοη άίάίαν ΡαΙβΓ ; α 
ιι^ιηο Ραΐηιιη (ΙίοίΙ : 5ί ά€ηια$ $ρηαΐίοηαη. Ουο<1λί 
ΤΙϋΌΐο(|;υ8 ϋίχΊΐ ρταίετ Γβΐίοιι^ΐΝ ταικέτ, ν^] ιαιι• 
&αιη ίηΐςΐΐίβ'ΐ Γοηΐβιη 61 Μίτιαιη ηηβ ^αιιια,ηιΐΰπι- 
9(Ιηιο<Ιυηι €1 Οτίι^ηίαΙί'β ΡαίΓΟϋ νοΓ>1)ΐιΙο Ιιοο \Λ\ 
νίι|<*ηΐυΓ, τ«1 €ΐιι$«•ιι (ΙίοΊΐ ορρο$ίΐ&ιιι Ρίΐίο, Ιιοο 
6Αΐ βαηι, ηιιχ ο»! β'ΟαικΙιιιιι |;€η6Γαίίοηύΐη. δοειίϋ •/Μΐ)»ς της πατρότητος (1). Και *ΑθΛνάσ:ο,• • Γά 
οντά Λέγεται περί του ΪΊοϋ^ οσα κα) περί του 
Πατρός^ χωρίς τον ΛέγεσΟαι Πατι)ρ (2). Κ«\ πάλιν 
6 αύτδ; • Τά έπΙ Πατρός Λεγόμετα, ταντα χα\ ^πϊ 
τοΰ ΥΙον Λέγονσιν αΐ Γρα^α)^ χωρΙς μόνον τον 
Λέγεσθαι αυτόν Πατέρα • καΐ βύδ€\; «Τ-* ' Πίην 
του Λρο€άΛΛειν. ΕΙ βέ χαΐ δ Θεολόγος εΐηβ • 
ΠΛ^ν τί\ς αίτιας (3), ή αΙτίαν τήν ττηγήν νοβΓ κα\ 
τ^|ν άνα'τιον αΐτίαν, ώσπερ βοχηυσι χβ\ πάντες 
οΐ *ΑνατολιχοΙ χρήσΟαι τψ ονόματι τη; αΙτΙας Ι| 
του αΙτ{ου, ή αΐτίαν λέγει τ^,ν άντιχει;;ένην τ<7> 
νίφ, τουτέ5τι τήν κατά τ^ γεν-^δν. Άλλως γάρ ούκ 
91ν οΟγ£ τοϊ; άγιοι; τοις λέγουσιν Ιχ τον ΥΙου έκ- 
πορεύεσθαι τϋ) Πνεύμα τ6 &γιον συνεφώνησεν, οδτε €ιιίιη 11011 οοηββηβίβ&βΐ ςυιη ιαηοΐ'ιβ, ςαί νβΐ δρίΓΐ• ^ τοΤ; λέγουσι, πάντα πλην της πατρότητος κα\ τοΟ 
Ιροι Μηοΐυιη 6Χ Ρίΐίο ρΓΟΟβάβΓβ &Μ6Γυιιΐ, νβΐ οιη• είναι Πατήρ κα\ τοΟ γεννών, χα\ ούδαμοΟ τ% προβάλ- 
ιΓΐλ Ρβΐπβ 1ια1>6Γ6 (ϋ6υη( ΡΙΙίυιη βχεβρυι ρζίβτηι- λειν είπουβιν • εΓ γε αυτός αΐτίαν λέγει κα\ 'τήν 
Ιΐΐβ, 61 ρΓ»ΐ€Γ Ίϋ ςυοϋ ηοη οβί 1*&16Γ η66 ββηβΓ&Ι, χιτά τ6 προβάλλειν όμοΟ * άλλα πδσα ανάγκη πάσιν 
Ιΐιιηςυαηι γβΓΟ 6Χ6ΐρίυαΐ βρΐΓ&Ιίοηεπι. 8ί ν6Γ0 αΰτ^ν συμφωνεΐν. 

ίρ86 ΰΙΪΑΐη αΐΜ&?ιη 6»αι (1ιθ6Γ6ΐ, ςυ» 651 βϋθυιι•1απι ΒρίΓ«ΐίοΐ)οιη, βίηιιιΐ αΐ^&ηιβη η666680 οιηηΙ::ο 
€!(, υΙ 6ΙΙΠ1 οιηρίΐυβ ίρ$6 €αη$θηΐί»ΐ. 8ο1ιι(ίο «υΐ^ηι »Τ(;ιιπΐ6ηϋ ρΓοροβίΐΙ, ουηι νοί 6Χ 
)»ηι (1ί€ΐί8 8ίΐ ρβτδρίουλ* ηιαηιΓββίίοΓ «(ΙΙιυο 6πΐ, 
(Ιΰπα Β08 ηοη βίη^υΐ» ςυί(1θΐη ρ6Γΐυ5ΐΓ3ΐ)ίιηυ8, 86ϋ 
Ιΐη(!6 ίρ86 8η8ΐπι ηιίΓΛυβ Γιΐ6πΐ, οβίβηϋβπιυβ* υΙιΊ 
νβΓΟ Γηαβ (βΙβΑΐ, άβρΓβΙιβηάοιηιιβ 61 ΓβίοΐΑϋίιηυβ ; 

ΗΙΙΐΗα 3ΙΒ^6Π1 ▼6ΓΙ)8 Γ68668ΐ)ίπΐυ8, ςΐΙ» ίρ86 ΠΙΑ^ΠΒ 

6υηι ο$ΐ6ηΐ3ΐίοη6 νβΐ η^8€ίο ςπΑίι^πι ηΓιοηβ 8ΐςυ6 Ή Λ πρ^ τΐ επιχείρημα λύσις σαφής μίν χαΐ 
(χ των προειρη μένων « γένοιτο 6* αν χα\ ω^β 
σαφεστέρα, ού χαΟ*ξχαστα έπεξιοΰσιν ήμΤν, άλλα τ{ 
μίν αΰτοΰ τό χινητί»ν τιθεΤσι, που δ^ ή άπατη, φω- 
ρώσί τε χαΐ έλέγχουσι • τους δέ πολλούς άφαιρουσι 
λόγους, οίτινβς φιλοτίμως αύτψ ή ούχ οίδ' βπ»ος χα\ 
ο^δέν πρ^^ς τδ προκείμενον συνάπτονται. Έχ γάρ •ηιηίιιο ρΓΧΙβΓ Γ6Π1 6οη|;688ίΙ. Εχ 1.3ΐΙηθΓυαι 6ηΊηι Ο της ομολογίας Λατίνων λαβών, δτι ή άντίθεσις δια- - 6θηΓ688ίοη6 ρΓθρο8ίιίοη6ΐη ΐ88υη)6η9, ([ηχ ορροβί- 
Ιίοη6ΐη <1οο6ΐ (1ίνίηίΐ8 (1ί8(ίϋςα6Γ6 ρ6Γ8θηα$, 61 9(1- 
}αη26η8 8ίηιαΙ 1.3ΜηυΓυΐ9 1ιχροΐΙΐ68ίη, 5€€υηϋυηι 
^ιι&αι Ρίϋυ« 68ΐ 8ίιΐ)ΐιΙ ρηροΙρκΚυβ 61 ρΓΪηείρΙυιη, 
ςυ» 8υηΐ ορρθ8ίΐ9, 3ίά 6»ιη ϋβνοηίΐ οοηοΐιιβΐοηβπι : 
^ϋίυαι άίδΐίηοΐαηι 2ΐ 86 ίρ80 ίθΓ6 ρ6Γ 6]ιΐ8ΐιιθ(1ί ορ• 
ρολίΐίοηβηι 61 άυ^β ρ€Γ$οηα8 €0η8ΐίΐιιΐυΓυσι, νβΐ ίη 
€«(ΐ6ΐι» ϋίνίηλ ρ6Γ8οη^ 8ίηιιιΙ ορροβίια Γογ6 β^- 
ΐα6η(Ι». Υ6Γυηι ηβυίΓαπι ν6Γυπι 681; «1ΐ6Γυπι 6ηίιη 
ίιιιρο85ίϋίΐ6 65ΐ 6Χ (1ΐ6θ1θ£ί€ί8 ρΓΐηοΙρϋβ, 8ΐΐ6ΓΜηΐ 
ι«Γ0 ίιη|κ>88Ϊ1»ίΐ6 6χ οοπιπιυηΐ οωηΐυηι 6χίδϋηΐ9- 
ΐίοη(>, υη(ΐ6 61 ίηιρο$8ί1)ί1ΐ& 8υρρο&ίιίο, ηίιηίηιιμ 
Ριϋυηι ρΓΐηεφίυιη 6886, •ί€υΙ 61 ρποάρίαίαπι ; $ί- 
ιημί ν6Γ0 ο&Κ6η(]ίί, <1υιη η6ο Ιιοο ^^^^ρ^ι, Γ6ΐ3ΐίν9 κρίνει τά θεία πρόσωτια, συνάψας δέ χαΐ τήν Λα- 
τίνων ύπόΟεσιν, Ζτι δ Πδς Ιστιν &μα αΐτιατδς χα\ 
αίτιος, τουτέστι τά αντικείμενα, συμπεραίνει, δτι 
ό Υίδς £σται διακεκριμένος δαύτου της τοιαύτης αν- 
τιθέσεως, κα\ Εσται δύο πρόσωπα, ή Εσονται Ιν τφ 
αύτφ θείφ προσώ^ω άμα τά αντικείμενα. Άλλ* 
ούδέτερόν έστιν αληθές. Τδ μέν γάρ αδύνατον τα!ς 
θεολογιχαΐς ύποθέσεαι, τδ δέ δεύτερον τΤ) χοιν!| 
πάντων αξιώσει* ώστε κα\ ή ύπόθεσις αδύνατος, τδ 
τδν ΤΙδν δηλονότι αΓτιον είνα:, ώσπερ χαΐ αΐτια- 
τόν. *Λμα δέ δείχνυσι μηδ^ τοΰτο αποδεχόμενος, 
δτι τ) άναφορικϋ αντιθέσει τά ΟεΙα πρόσωπχ δια- 
κρίνονται ' οίτος γάρ ό τρόπος της εΙς αδύνατον 
απαγωγής. Φήσουσι τοίνυν οΙ Λατίνοι, δτι τ!) μλν ορρο8ίΐίοη6 (Ιίγίη» (Ιίβΐίηι^υί ρ6Γ8οη25 ; ϋίο 6ηίαι ^ ηροσλήφει του επιχειρήματος συγχωρουμεν (άδύνα- ιιιοϋυ£ 651 ιΐ6(1υ€ϋοΐιί8 αϋ ίη)ρο$8ϋ)ϋ6. ΟΐΓβιιΐ ίΐ3•! 
4|υς ΙμΛίϊηί ι €οη€6«1ίηιυ8 6ρίι;Ιΐ0Γ6ηι&Ιίδ Γ2ΐίυιΐ6ΐη ; 
ιΐΑΐη 6Χ εοιιί68&ο ίΐ6Γί η6<|υιΙ, υΐ Ρί1ί(ΐ$ ιΐίβΐίηοΐυδ 
&ίΙ 3 8ϋ Ιρ!>ο, 61 υΐ ίη ιρ80 8ίηιυ1 5ίηΙορ|.98ίΐ4; η6- 
βαιηιΐϋ ν6Γ0 ϋοη86(ΐα6ηΐί&ιη, νί(ΐ6ΐΐθ6ΐ 63 ιιιιρο»8ί1)ί- 
1ίΛ&6<ιυί, .^ί (Ίΐίυδ 8ίΐ ρπιΐ6ίρίυηι οι ρηιιοίρίαΐυβ ; 
ιια1]α οιιΐιπ 68ΐ ηϋ€6&8ίια5. Ει (|<ιοϋ βκΙ ρΓίϋ5 <|υί- 

«ΗιΙ.ιΐϋΙΐ ΒοίΟϋ» ορίί;Γ. χ (6. Ο. Η. 616, 017), ϋΙ>ί 
ΐ6$ίΐαΓ ίσόμετρον.' 

(1}ΐχ ε]ΤΓίΙΙ. Ογ. (Ιο ΤπηίΙ. βρυιΙ Ββεο. Ι. ε. (ρ. 
617), 8ρυιΙ Ουιΐίιΐ. Μϋ1ίΐ6ΐιίοΐ. Οπα. ί (ίΙ>υ., ρ. 

(^) ΑιΙιαιι. Ογ. 5. οοιιΐΓίΐ ΑΓίΑποδ. 

ν^) ϋΓο);υΓίϋ8 'Ναζ. θΓα(. (Ι^ι ίΐιΐνοηΐϋ Μ%\^1\ο• τον γάρ ομολογουμένως• καΐ τίν ΥΙλν έαυτου διάκε• 
χρίσθαι χα\ εν τφ αύτφ ϊμα είναι τά αντικείμενα), 
τήν δλ άχολουθίαν άρνούμεθα, δτι εΐ δ Τίδς Εσται 
αίτιος κα\ αίτιατδς. ταύτα συμβήσεται τά αδύνατα * 
ουδεμία γάρ ανάγκη. ΚαΙ δσον μΙν πρδς τδ πρώτον 
αδύνατον λέγομεν, δτι ή άντίθεσις εν τοΓς Οείοις 
αιτία &στ\ προσωπικής διακρίσεως, δταν ή τοϋ αύ- 

ΓΗΐιι, ςπχ ΒίΙΙίο 65ΐ ΟΓ. 24, Μίυηηίβ, »γ. 34, (Ι« 
ΡίΠο (1ίχ6Γ3ΐ : Πάντα οία ό Πατήρ Εχει, τοΟ ΤΙοΰ 
έστιν πλην τής αΙτίας. ΝοείΓυπι ΙαΙυίΐ• η Ι νίϋβίϋΓ, 
Ιΐ606υιιι, ΟΓαΐ. % ιΐβ ΐιι]ιΐ8ΐα ϋ6ρο5.\ €. 18, Ι. ι ν, »«! 
Οοιι&ΐΑΐα. €. 6((ΪΓ. οη)ι. II, ρ. 03-65, ϋ 5), ηυη 
^ι1ΐ8(|ΐΐ6 Γαΐίοηϋ)υ8 «;ι1ΐ6ΐη ρΓ0ΐ)3ΐιίϋΐ6Γ €θΐιΐ6α(ίί&80, 
(ΐΓΟ αΙτίας 1^£^η^α1η €586 άγεννησίας. 17 ΚΕΡυΤΑΤΙΟ ΜΑΠαΐ ΕΡΜΕ8ΙΝί. 18 τοϋ ττρίς τ& αυτό • όταν £έ ^ τοΰ αύτοΟ τΓρ,>/ς άλλο ^ '^λ'» ?«ρθ<*ΐαΐ οοΓυιΐ) <|ΐ:» ίη!ρο$$ίΙίϋα (1ί\Ίΐ)ΐΐ5, χα\ ΑΗο, ούχ Ιστιν αιτία ^ροσωπ^ίη: διαχ^ίσδω; 
έν τφ την άντίΟειιν 2/οντί, αϊ μή τ:ρ^; έχεΤνα. πρ^ς 
Λεχειτήν τ'ΐαύτην αντίθεσιν ανά μέρος. ΕΙ γάο 
έν τω Τίφ Ιστι τ^ αΓτιον κ^ν α1τιατί>ν, δπερ Ιστ\ν 
.&ντ(Χ£{μενα , ον τ^^ν ΙΊ^ν έαυτου διαχρίνουσιν , 
αλλά τοΰ Πατρ^; χαΐ του Πνεύ^-ατος, ^ πρδς μίν 
^ι^^ ΠΛτέρι τζ αναφορά του αΐτιατοΰ τήν αντίθεσιν 
Ιχίΐ χα\ τήν $;άχρΐ9ΐν, πρ^ς δλ τ6 Πνεύμα τϊ| του 
β'.τίου. Τούτο δέ χα\ έπ\ πάντων ΙστΙν αληθές, 'ϋ 
γλρ ττβτρότη; κα\ή υΐότης ή τ^ αίτιον, εΐ βούλει, 
χαΐ τ^ α•τΐϊτ^>ν ήν έν τφ Ίσαάχ, άλλα δ•.<?τι 'ηρ>^ζ 
άλλο χα\ άλλο ταυτ* ^^Χ^^ (Οάτερον μέν γ5ρ πρ6ς 
τδν ^Αβραάμ, Οάτερον δέ ι:ρ>ςτδν Ίαχώβ), μΙα ?ί> 
ή του Ίσαάχ ύτιβστασις • άλλ' ήν αδύνατον μίαν (ϋοίιηιΐδ, ορροβίιίΟΓ.οηι «ιυίϋϋπι ίιι (ΙΙνίηί.Η €3ΐι$2ΐι 
0856 ρΰΓ$0Γ&)ί<» (ΙίϋΙίηοΐίοτΜ$, ηπΑΐκΙο ο]ιι$(Ιοιιι ΟίΙ 
αι! ίιΐβιιι ; ηιιαικίο νότο ('ίιι^ιΐβη) αιΐ αΐίικί οΐ αΓιικΙ, 
ΐΜΐιο ηοιι 081 ρΰΓ50ΐιαΓι& <Γΐ5!ΐιΐ€(ΊοηΊ$ εαιι^α ΐιι οο 
<|ηο(] ορρο5ΊΐΙοιιοηι ΙιαΙ»οΐ, η!$ί αϋ οα, ηοφ Ι)αΙ)ρηΙ 
1:)1ριη ορρο&ίιίοηοηι 9ΐΐοπι»Γιπ). $ί βηίπι ίη Ρίΐίο 
(5ΐ Γοιίο ρπηοίρΠ 61 ρηηείρίΊΐΙ, (]υ« βίΙιίιιΐΓΐ ορ- 
ροηηηΙπΓ, ηοπ ΡΊΠιιπι 3 &6 ίρ«(θ (Π$1)ΐΐ(;ηιιιιΐ, 5Γ(Ι α 
ΡϊΐΓβ οΐ βρίιίΐυ (]ΐι^(οηιΐ8 βϋ ΡηίΓοηι ηιΠ(Ιοηι ορ- 
ρθ8ίΓιοηβηι ϋΐ (ΐΊ&Γιποΐίοποιπ Ι)ηΙ)οΐ ΓοΐΑΐίοηο ρΓίιι< 
εΊρίηΐΐ, ηϋ δρΐρίΐυιη νιτο Γοίηΐίιιΐΐβ ρπιιείρπ. ΙΙοΰ 
νοίο βΐ ίη οιηηίΙ>υ$ Υϋπιπι Γορ«νίΐΠΓ. Ναιπ ρίΐβΓ- 
ηΐΐ38 61 ΩΙίαΐίο νβΐ 02ιι8Λ, δ! ΙρΙχΙ, γΙ γ;)π.«:)Ιιιπι 
Μ-ηΙ ίη Ι8η36, $ι?ι1 ηπία »(1 ηϋυιΙ οΐ αΙΙιΐι] ί8ΐ:ι Ιι;ι- •Τναι αυτήν, εΐ πρ^ς τ&ν αύτίν ήν αΓτιο; χα\ αίτια- Β 1)ΐηΙ (ΛΐΐΟΓυιη ηΑΐηηπβ 9ΐ1 ΑίΓαΙιηϋΐ, αΐΐοηιηι νοΓΟ νλς χατά τ6 αύτ6, λέγω δέ χατά τδ της φύσεως 
βΐδος. Τά δ* αυτά χαΐ δσον κρδς τδ δεύτερον όδύνα• 
τον Μ λέγε σθ 21, δκ οΐ άξιου ντες αδύνατον είναι 
Ιν τφ αύτφ &μα ύπαρχε ι ν τά αντικείμενα, νοουσι, 
βτι χαΐ χατά τδ αΟτδ χαΐ πρδς τδ αύτδ χαΐ ωσαύτως 
χα\ δαα άλλα έν τβΤς πδρ\ έλέγχοιν 6 φιλόσοφος διο- 
ρίζεται, ών ένύς τινο; άττίντος οδτε άδύνατδν τι 
Ι«ιται οδτε Ιλεγχός Ιστι χατά τίν φιλόσοφον. Αν- 
τικείμενα μέν ουνείσιτδ αΓτίον χαΐ αΐτιατίν, χα\ 
Ιν τφ ΥΙφ είναι ταυτά φασιν οΐ ΑατΤνοι χα\ άμα, 
άλν ού «ρδς τδ αύτδ ούδ* ωσαύτως * τδ μέν γάρ 
έστι «ρδ; τδν Πατέρα, τδ δΙ πρδς τδ Πνεύμα, χα\ΐ7ρ1ς 
μίν τ^ Π^τΙρα γεννητώς, πρδς δ^ τδ Πνεύμα 
κροβ^ητιχως * ούτω δέ οΟτε αδύνατον τι Ιπετα*., 
•Οτε τδ άςίο^μα άναΓρεΙται. 3ΐ1 ^3^ο1)), υΐ)2 6γ«ιΙ Ιδα&Γΐ ρϋΓβοη:^ 86(1 ίη)ρο88ίΙ)ίΙβ 
οηπιίηο 6ΙΆΙ, ιιΐ ιιιι» οκ^οΐ ρ6Γ8οηη, 8ί Γ68ρ6ί1υ 

6ίΐ'$ϋ6ΐη 6* 03083 Οΐ €3Π83ΐυ8 Γΐΐί88θΙ 86€(ΐηιΙΐ1ΐη 

ίιίοιη, ίΐίοο ν6Γί) βοουιιϋιιηι 8ρο6ίοηι ιΐ3ΐιΐΓ3*. Εηιϊοηι 
ί]ΐιο(ΐυ6 <]ί66η(!3'&αιη ηυο3(Ι 3ΐΐοΓυιη Ιιιιρο88ΐΙ]ίΐ6!, 
ιΓπιιίπιπι ηυοϋ ϋ ηυί οοηδβπΐ ίιι 60(ΐ6ηι 8ίηυι1 υρ- 
ρΜ5ίΐ9 ηυΠο ραοιο ηιο88β ρο386, ίϋ αεοίρίυηΐ οΚ 
80ϋ»ιΐ(Ιυηι ίϋοιη 61 «ϋ Ηθιη 61 βοιίοηι ηιοΗο 61 ηιι.'ε• 
ηιη(|υ6 8ΐί& ρΐιΐΐοβορίιυβ ίιι ΐΓ3€ΐ3ΐίοη6 άο λτ^μ- 
ιηΰΐιίΑΐίοηβ (Ι6ΐ6ηηίιΐ3ΐ, ςηοΓυηι 8ί νυ! υιιυιπ ϋο < 
Γιΐ6π(, ηοςυβ ίιι ροδ^^ίΐϋβ ηιικΙ ϋοπβοηπίΐιΐΓ η6<[ΐιο 
3Γ|;υηΐ6ηΐυιη ηϋββΐ &60ϋη(Ιυιιι ρ!ιίΙο8ορΐΗΐιΐ). Ορρο- 
βίΐα ηυίϋβιη ιυηΐ ρΓίποίρίιιπτ 6ΐ ρΓΐηοίρί3(ιιπη (ΐ 
ία Ρίΐίο ο&δβ (ΙίουηΙ 1.3ΐίιΓι , 86(1 ηοΐι 3ΐ1 Ιίΐΰΐΐι 
ηβ(|ΐιβ 60^6111 Η)θι1ο ; ρπη6ίρί3ΐυ8 6ΐιίιη Γ81 ι«•ρβ€(ο Ρΐΐπβ,ρηηεϊρΙυιη Υ6γο Γ68ρ66(η δριΗιυβ,οιΙ Γ3ΐΓ6ηι ρ6Γ ^βηβΓαΐίοηοιη τϋΓιτίαι, αιΐ δρ'ηΐιιπι 
|Ι6Γ βρίίαίιοΐίβιη ; 3ΐΐ(|ΐΐ6 βίο ηβο 1ιηρο8βίΙ>ί1ϋ (ΐυΐ(1 6οη86(]υί(υΓ η6ηιΐ6 (1ΐ£;ηίΐ38 ηιιΓβιΐιΐΓ. 
ΚαΙ ούτω μ^ν ή ε|ς αδύνατον απαγωγή αύτου Ο Τβϋ ί^ίΐυΓ ρηοΐυ 6]υ8 αιΐ ίη:μο88ί1>ϋβ (}6()ιΐ6Γι^ λύεται Βέβαιο! δΐ ταύτην ΰσπερ κα\ παραοζίγματι 
λίγιαν, δτι "ύσπιρ άδύνατ'^ν τ^ν Υίδν εΤναι ΥΙ^ν κα\ 
Πατέρα, ούτως αδύνατον είναι αύτδν καΐ αίτιον κα\ 
αίτιατ^. Κχ\ βΟ χαλώς λίγει • ού γ^ρ Γσον εστί • 
«δ μίν γάρ /Ζατήρ ε'ίδιχδν τρόπον αΙτίας σημαίνει, 
χι\ έι:ε\ τού μίν Πατρίς ού βύνατζι είναι Πατήρ 
διά τδ τ& της ύπτρουσίου θεογονίας ούχ άντιστρέ- 
φειν ιτρδς άλληλα, μηδέ είναι ϊξ αλλήλων τά θεία 
πρ^αωπι, ήγουν συγχε!3θα•. τας Ιδιότητας, άλλ' ούδ' 
Ι3τ\ν άλλος ΥΙδ; έν τοΓ; 6*ίοις, οΐ άν εΓη Πατήρ ό 
Υΐνς, διά τούτο 4 Πατί}ρ ού δύναται ύπαρχε ι ν τφ 
ΤΙφ. Τδ δέ αϊτΐϋτ γενικών δνομά έστι, κα\ Αμφω 
«εριέχει τ^λι; ειδικούς τρόπους των θείων προ<ίδων, 
«α\ έκεΐ έαΐί τι. έν τοΓς θείοι ς Λ δύναται ό ΥΙδς (ϋ88ο1νίΐυΓ. €οιιΓΐΓτη3ΐ ηικοηι 6ηιη (]π^ί>ί (^χοιπρία 
(1166118 : Οπ6ΐη3ΐ1ηιο(ίιιηι Γιγγϊ ηοη ρ<•ΐ68ΐ, πι Ρϋ:ιι& 

6ΐ ΡίΠΐΙβ 9ίΐ 61 Ρ3Ι6Γ, ίΐ3 Γΐ6ΐί ηΓηΐΐίΐ, ΙΙΙ Μΐ 6ΐ 

ρΓίιΐ6Ϊρίιιηι 61 ρΓΐη6ίρί:ιΐη8. Νοη 1ηιη6α Γ66ΐϋ ιΐίοΐΐ ; 
ιΐ6({Π6 6ηίιη 18(3 8υιι( .ΤίριηΠ». Ναιη Ραίτί» ιιοπχμι 
5ρυ6ίΩ6υιη 63η5Χ ιηοιίιιιπ 8ί^πί(ΐ6:ιΙ; 6Ι ηιΓια Γηΐιίι 
ΡβΙβΓ 6ίΐδβ ηοη ροΐ6$1, ρΓορΐ6Γ63 ίΐηο(1 03 (ρια• :»ι^ 
ειιρ6Γ0δβ6ηΐί3ΐ68 (Ιίνίηηηιηι ρ6Γ8θη3Γηιιι ρΓ0Γ6ϋ• 
8ίοηο8 8ρ66^3ηι ηοη 3(Ηην!06ηι 6οη\6ΓΠΐηΐπΓ, ιιβ- 
ηπΓ 6Χ 86 ίηνί66ηι 8πΐιΐ (ΙίνΙη»• ρβΓ8ηη:Γ νοί ρΓορΓίο- 
13168 6θηΓηη(]υη!ηΓ, 86(1 η6Γ 3ΐίΜ8 681 Ρίΐίιΐδ ίϋ 
(1ίνΙηί5, Γη]π8 ρ3ΐ6Γ ηικ'ηί 6:^86 ΡίΠυ^, ιιΙοϊγγο ρ:ι-< 
ΐ6Γηίι»(ί8 Γ3ΐίο ΡΙΙίο 60ην<»ηίΓ6 ηοη ρόΐ<•8ΐ. ΟοηΙπι 
ρτίιιπρ'ινιη {ζοηθπδ ηοηΐ6η 681 6Ι ηΐπιη)(]!ΐ6 δρο^Ι-ν αίσιος είναί,τουτέστι προβο>ευς, ήγουν τδ Πνεύμα Ο ίίδίπη η!0(1πιη (ΙίνίηβΓηηι ρΓθ6(*88ίοηυπ) ίιι δβ 6οιι- τδ άγιον, ούχ αδύνατον τδν Υίδν είναι ούτως αίτιον, 
ήγουν προβολέα • ήν δ* άν (ίίδύνατον, δσον μ^νον 
«ρδ; τδν Υίδν σύτδν, ε{ άντέχειτο δηλονότι τούτο 
τφ τ•0 Υίού λ(ίγ€ρ • άλλ'ούχ άντίκεινχι τφ γεννά• 
σΟαι τδ ποο6άλλειν, ώ^τε ούδ* δλως έατ\ν αδύνατον * 
δΟεν οΟτε δμοιος ό λδγος ούτε χαλιϋς επιλαμβάνεται 
της των Λατίνων άκοκρίσεως. Πατέρα μέν γάρ φα- 
σ.ν«*ναι τούγεγεννηκ^ος τον ΥΙόν άδι>νατον. Εί 
δέ ην τι πρόσωπον Ετερον έν τοί, Ο«.ίοις, ού αν ήού- 
νατ:. είναι Πατήρ, ούδ^ν άν έκώλυαΐ/ αΟ;δν κβ\ ΐίιΐΓΐ; Γΐ (]ηοηί3ΐη ίη (Πνίηί3 6δΙ ηϋηηίιΙ, 6(ΐ]ιΐ8 ρΓΐιι- 
οίρίηΗΐ δίνο ρπ)(Ιπ6ΐθΓ ρο(6δΐ6!»86 Ρϋίυδ, νί(Ι(•Ιίοοΐ 
δμίηΐυδ &:πΐ6ΐπ8, ηιιΗο ρ:ΐ6ΐο Γ6ριι^ιΐ3ΐ, ΡϋΙιιιιι 
6886 ΐαΐί ηιθ()ο ρηη6ίρίυηι 8ίν6 ρΓ0(Ια6(0Γ6ηι. Ι(6ρπ^ 
ΐ;η»Γ61 νβΓΟ 3ΐ(]η6 ίηιρο8δ11)ίΐ6 Γογ6Ι, (](ΐ3ηΐιιηι δο- 
1υιηηιο(1ο 3(1 ΡίΙίυη) ίρδυιη δρΓΟίηΐ, δί Ιιοε ορροί,ί- 
(υηι ΓυΓ6ΐ Γιΐίηΐίοηίβ ΓΰΙίοηί; \6Πΐη) (ρ»8δίν:6) 
ς6η6ΓαΓ(0ΐιί ηοη ορροηίΚΐΓ ρΐ'θ(1υ6ΐίο ; ιπκΐβ ηοη 
6δΙ ρΓΟΓΝΠδ ίιηρυδδΙΙ)ίΐ6. 0({3Γ6 ηοςηο 6δΙ δίιηίϋδ 
ΓΐΐΙο ηοηιιο Γ€ίΐ6 ίαΐίηοΓυιζΛ Γ68ροη$ίοη6ΐη Γ6ρΓ6-> 19 ΟΕΟΚϋΙΙ δΟΗΟίΑΚΙΙ 20 

Ηβικίίΐ. ΡιΐΓβιη Γ,ιιίιιΐ ϋ]υ& ςηί ββηυίΐ ββίΛ ΓιΓιηηι Α Πατέρα ιΤναι εκείνου. Κα\ καλώς λέγουβι • νυν μίν ίιι (Ιίνίηίβ ϋίΐ, οΐφΐϋ Ρ316Γ β&&6 ροβδίΐ, ηίΙιΊΙ ρΓοΙιί- 

1)«*Γ6Ι ςΐΙΟίηίΐΙΙΙβ ΟΙ 6]»8 ΓθΓ€ΐ ρϋΙβΓ. Μςυβ Γ«6ΐ€ 

ρΙαιΐ€ (Ιίοαηΐ. Νπηο νβΓΟ Γιοπ ηβςιΓιΙ, ιιΐ Ρίΐίυβ βίΐ 
ρ9ΐΐΐΓ, ςιιία ηοη 6βΐ, Γυ]υ8 ραΙβΓ 5ίΙ, $«(1 ςυ>η1υιιι 
:ΐ(Ι <Πςιιίΐ9ΐ6ΐιι <|υ« ιΐβ ορροβίΐίδ 681 ηοη ο$8(Ί ίπι- 
ρΓι$8ίΙ>ίΐ6 ; ηϋηυβ θπίιη 8υΙ:ΐΑΐ4 ΓογγΙ (ϋ$ηΐΙ;ι8 ^]υ89 
ΐ|υΊ (Ί ΡΐΠιΐ8 ι•ι ΓαΐΟΓ 6$3β ροΐ6&ι, &ι] αΐίυιΐ Ιαηιοιι 
01 9\\\ιύ ; ηιιη6 ν^τΓΟ οβί Ίηιρο8}»ίΐΑίΙο, ηοη ρΓορίβΓ 
Ηοΰ, 56(1 ρΓθρΐ€Γ Γ6Π1, ί]α6ηι:ΐ(1ηιθ(1ιιηι $ί Ιχβαο ηοη 
|•οηυί88ΰΐ 61 αΙ^Βηηβ ρΓοΙο (]ο€6$8ί886ΐ, ηοη ίυί$86ΐ 
ίιιιρο88ί1ιϋ6, υΐ ίμ&6 6ΐ Γι1 υβ 68801 η ρ3ΐ6Γ, ηίβί οΐι 
|ιο5ΐ6ΓυΓυηι ϋοΓ^οΐυηι, ηοη ο1> (ϋςιιίιαίοηι ραΐπ8 ; 
»(*ι1 ρ' 8ΐ{|υ3ηι ςοηυίΐ ϋαοοϋυιιι, οι ραΐ6ΐ' ίιΐοαι οΓ2ΐ 
«ι Αϋοί:, αΐ({ΐΐ6 <Ιί(;ιΓιΙιΐ8 ορρο8ίΐίοηί5 (ρ6Γ ορροβί- 
ΐίοιι«!Πΐ) ηοη 8ΐι11;ιΙ;» 6$1. Εχβηιρίπηι νβιο, ςυοιΐ ^ιϋ- 
<]ιΐθ:ΐ, υηϋ('<]ΐι;ΐ(|ΐΐ6 ίη8υ1»ιπη 61 Αΐ)8υΓϋυ(ΐι 6&1• 
Ν6(|υ6 6ηίηι «Ιίοιιηΐ Ιι3Γιηί, οηιποηι ίη (1ίνίηί$ ρ6Γ- 
βοηαηι 6886 Ρ3ΐΓ6πι ; ι]6ίηϋ6 ϋυηι ίρ86 ίηΓ6η : Αΐ 
τ€ϋ€ία ΡίΙίιι$ ηοη αΐ Ραί€τ, Γ68ροη(ΐ6ηΚ, ΡίΓιυηι 

Γ6\6Γ2 ΡΐίΓΟηΐ Γ<»Γ6, 81 ρ6Γ80η3 68861, 3(1 ςο^ΐη Γ6- 
ί6ΓΓί ρ0886ΐ; ΙΐΟΟ 6ηίηΐ ρ»€ΐ0 «ίηΐΊΙο ΓοΓ61 616ΠΙ- 

ρΐαο) ; 86ΐ) Γα/Γ/ΐΜ 68ϊ»6 ΓίΙΙυιη ηο6 ιρβΊ <ϋ€υηΐ« 

«160161 ίΐ&ΐ6 1ΐ<ΐ€ ίθΐρθ88ί1)ίΐ6 68Κ6 3886Πΐ ; ρηΐΐΰί• 

ρίνηι νιτο 6υηι ιΐί^υηΐ (Κ^ΐίηί) δρίπΐο8 82η6ΐί 8ίνβ 
ρΓΟιΙυοίοΓϋΐιι, ηοη <|Ηί3 ιϋ ηοη ΐηιρυ88ί1)ίΐ6 66ηδ6Π 
ροΐ6.Νΐ, 86ϋ ςπί2 ίϋ 6ΐ η€€6&>ΑΓίυη) 3Γΐ)ίΐΓ&ηΐυΓ• 
Ι8ΐ6 ν6Γ0 1ιο6 ίηιρο68ί1)ϋ« 6886 ϋ6ΐηοη8ΐΓ9(υΓυβ γάρ έστιν αδύνατον τόν Υ1^>ν είναι Πατέρα, δτι ουκ 
Ιστι πρ^ς δν δν εΓη Πατήρ • άλλ* δσον ι:ρ^ς τδ 
αξίωμα τ6 περί των αντικειμένων ουχ δν ξν αδύνα- 
τον ' ού γάρ &ν άνήρι;το τ6 αξίωμα του αύτοΰ 
δυναμένου χα\ ΓΙου είναι κα\ ΠατρΙ*ς, ιιρδς &)^.ο 
μέντοι κα\ Αλλο. Νυν δέ Ιστιν αδύνατον, ού διί 
τούτο, άλλα διά τ6 πράγμα • ώιπζρ ε Ι μή εγέννα ό 
Ίααάκ, άλλ' άγονος έτελευτα, ούκ άν τ,ν αδύνατον 
αύτ^ν κα\ υΐ^ν είναι καΐ πατέρα, εί μή διά τ^ άγο- 
νον είναι, ού διά τ6 αξίωμα • άλλ' έιτειδή γεγέννηκε 
τ6ν Ίακωβ, κα\ πατήρ ?ίν ό αυτί»; κα\ υ16ς, χα\ τ* 
αξίωμα της αντιθέσεως (Ι) ούκ άνήρητο. Έατι δέ 
και τεαντάπααιν άπεμφαΐνον αυτού τ6 παράδειγμα * 
οίοϊ γάρ λέγουιιν οΐ Λατίνοι, δτι παν Ιν τοΙς 
Οείοις πρ03ωπ4ν έστι Πατήρ • είτα αυτού έπάγοντ^ί, 
Καϊ μίιτ ούκ ίστι Πατήρ ό ΥΙός, άποκρίνοντα•, 
δτι Ήν αν Πατήρ, εΓπερ τι πρόσωπον ήν, η^^Ις ^ 
δν άναπεδίδοτο • ούτω γήρ ήν δμοιον τΐ παράδκγ^ια* 
ά)Λά Πατέρα μίν εΐναι τί^^ν ΓΙδν ούδ* αύτο\ λέγον- 
αιν, ώσττερ καΐ αύτί»ς τούτ' αδύνατον είναι λέγει •* 
αϊτιοτ Ιϊ λέγουσι του αγίου Πνεύματος, ήγουν προ- 
βολέα, ούχ δτι ούκ Ιστιν αδύνατον προαχθέντες. άλλ 
δτι οΓονται χα\ ανάγκην είναι• Ό ολ βουληθείς δβΕ- 
ξαι τούτο, αδύνατον ούδΐν έπέρανεν. 'Πσπερ δέ τι 
ήδυσμα (2; τ5| λύσει του επιχειρήματος καΐ τούτο 
προσθήσω, δ:ι ούδΐ τ6 παράδειγμα αύτοΰ Ιστι αά* 
φισμα σχολή γ• τ^ προχείμενον, €ΐ χαΐ ομοίως εΙχ<• 
Κατά γάρ τάς της πίστβως υποθέσεις οΟτε ψεύβός ιιϋιΙΙ 6οη6ΐΐι8ίΐ. ΟοηϋήηοηΐΊ ν6Γ0 3ΐΙί»8ΐ8Γ Κι υί6 (; (971, πάντα άνθρωπον γεννητδν βίναι, ούτε εΓ τις 6ρίΐ'1ΐ6Γ6ΙΙΐαΐί8 8θ1υ4Ίθηί 6ΐΙΐ06 3(1(Ι»ΙΙΙ, 06 8θρΙιί8ηι& 

ηιΓκΙΐ'αι 6]υ8 6Χ6Πΐρ1ηιιι 6886 61 ρΓοροβίΐιιηι ηοιι 

Μΐΐίη£0Γ6, 6181 8ίηΐί1ΐΐ6Ρ 86 1ΐα1)6Γ6ΐ. Ν&ΐϋ 866αη- 

ίΐϋΐη βιΐοί ρΓΐηοΐρΐΜ ηοιι 684 οιοηϋλΓ.Ιυιη, οιηη(*ιιι 
Ιιοηι]η6ηι 6886 ξ6ηίΐυη) ; η6(|η6 8ί ςυίβ ίηβίβηΐίϋΐηι 
Ι>616Γ61 λ\) Α(Ι;ιηιο, ΓαΙβο Γ68ροη4ΐ6ϋϋηΓ, Αϋαιηυοι 
ΐ|υο(]Μ6 βΰηϋυηι Γυΐυπιιη Γαί886, βί Ρ9ιΙγ6ΙΙι Ιιβϋυίβ- 
βοΐ, \ά 681 81 ηοη ίιιΐ886ΐ (β6η6Π8 Ιιυπιαηί) ρΓίηοΙ- 
ρίυηι. Ναηι ίη ςη:ιηΐυιη 68ΐ Αοηιο §6ηίΐυ8 8ίΐ ηο- 
66886 Γ81, ΠΙ ςυλίιΐιιιη ν6Γ0 6•1 ρΗηήρίαΜ 'ιά βΰπ 
ιΐ6(ΐηίΙ. Οη6Π)4ϋιιιοι1ιιηι 81 ςιιΐ8 (1166Γ61, οιιιη6 ςυ&η- 
ΐυιη 6οηΓιιιαυηΐ688β ϋίνί8ίϋϋ6,(ΐ6ίηϋ6*3ΐίο ίηβίβηΐβ 
€1 4«1 ρυιΐ6ΐυηι ρΓονο6Αηΐ6, ηυοϋ ί|υαιι1αηι 60ΐιΐί• 
ηηυηι 8ίΙ ηοο Ι«ηΐ6η 4ΐίνί8ί1ιίΐ6, ΓυΓ8υιη Γ68ροη(ΐ6Γ6ΐ, Ινίσταιτο ά«δ του *Αδάμ, ψιύδός έστιν άποχρ(ν«- 
σΟαι, δτι ξν 4ν χαΐ δ Αδάμ γεννητ^ς, βΙ κατέρα 
εΐ/ε, τουτέστιν εΐ μή V *ΡΧή' ^αΟ^ μέν γάρ αν- 
ΰρωποτ Μ τούτον είναι γεννητδν, άλλα χαθδ άρχ^ιν 
αδύνατον ώσπερ εΓτις λέγοι, δτι π&ν συνεχές «ο- 
σδν έστι διαιρετών, είτα εί τις ένίσταιτο Αιβ6 τον 
σημείου, δτι συνεχές έστι ποσδν, άλλ* δμως οΟχ Ιστι 
διαιρετών, αΟ^τΙς πάλιν άποχρίνοιτο, ^ι ^ν δν χα\ 
τδ σημείον διαιρετών ^ συνεχές ποσδν, «Ε μή Ι|ν 
4ρχή του συνεχούς ποσού * νυν δέ Ιστιν αρχή, χαΐ 
διά τούτο έστιν άδιαίρετον • τήν γάρ αρχήν άδιαέρε- 
7ον είναι δε?, ώσπερ κα\ των άμιθμών τήν μονάδα. 
ΕΓ τις τοίνυν ταύτα λέγοι, ούδαμού δν &μαρτάνοι• 
Οδτω καΐ ή πίστις ή αληθής αρχήν των άνΟρώνων 64 ρυη6ΐαιη ΓυΙυηιιη Γηίββο ϋίνί^ίϋίΐβ, ςιΐ3*6ηυ8 τίΟησι τ%ν *Αδάμ, κα\ ^ αρχήν άγένντ^τον, διά δλ (|ΐιαπΐοηι 6οηΙΐηηυηι, ηΐ8ί 1ιυ]υ8 68^61 ρηηοίρίυηι; 
ιιυηο νϋΓΟ ρυη6ΐυπι 6886 ρΓΐηΰΐρίηηι 61 ίϋαροο ΐη- 
(ϋνίβίϋίΐ^, 6υηι ρπηοίρίυηι ίη<1ινΊ8ίΙιίΐ6 68^ (]6ΐ)6;α, 
8':ΐΊΐ( 64 ίη ηηιη6Γί8 ηηίΐιΐ8. δί <)αίκ ϊςίιυΓ Ιιφ6 <1ί- δημουργίας εΙς τδ είναι ΙλΟδντα • άλλα τούτο ούδΐν 
κωλύει τΜ^ντα άνθρωπον είναι, γεννητδν • ώστβ ουδέ 
ί^^ωται ή άπδ του Αδάμ ίνστασι;. ούτε δ έκεΐιιος {Ζ) 
άποκρινόμενος κακώς άν άποκρίνοιτο• 
60Γ61, ηυΐΐο ρ3€ΐο ρ666αΓ6ΐ. 14Α 61 β^68 ν6ΓΑ ρίίιΐΰίρίαηι Ιιοιηίηυηι ροηίΙ ΑιίΑΐηυηι , 61 ςυ»&6ηυ8 
ρΓΐιΐΰίρίιιηι ΐη{6ηί1υιη , ρ6Γ €Γ68ΐίυη6ηι 1αιη6η 6Χ8Ϊ8ΐ6ηΐ1αηι η&οΐαηι ; τβηιπι Ιιοο ηιΐιίΐ ίιιιρ6«ϋ(, 
<]ΐιοηιΙΐιυ8 οιηηΊ8 ϋοηιο 8ί4 β6ηαιΐ8. ΟιιαρΓορΐ6Γ ηυ11&ΐ6ηυ8 ν2ΐ6ΐ 6& ςυχ 6Χ Α^;ιη10 ρ6ΐΗυΓ ίη8ΐ^αΐα• 
ηο(ΐυ6 ίϋ ςυοίΙ ϋΐβ Γβ8ροη8ΗΓυ8 ηιαΐ6 οηιηίηο Γ68ροηϋ6Γ6ΐ. 

ΕΡΠΕδ. €ΑΡ. Μ. ΕΦΕΣΟν ΚΕΦ. V (4). 

8ί Οου 1ιοηοπΙί€6ηΐίυ8 βΐ ηοϋίΐίηβ 681, 6;ιυ$3ΐΐι £2 τιμιώτ€ρον Θεφ τδ αίτίφ (5) τής Οεδτητο^ 

€8 6 <ΐ6ίΙ;ιΐί8, (]υΑηι Γ6Γυηι €Γ63ΐαΓυηΐ6880€2υ8ΐηι, είναι, ή τ^ αίτίφ τής κτίσεως, πω; τού τιμιωτέροϋ (Ι) ΚΐΗΙ. δ•.ά τής άντιΟέαεω;. 
19) Μοη.ίΤ, Γ. 181 ϋ, ήδισμα. 
(5; εοϋ !. εκείνο. (4).Ιη ΙΙοη. €θά. 250 ;),68ΐ αιρ. 15. 
(5) Ου<1ϋ. 816, 6υιηιηυηιυ8 αΓτιον. ίΐ ΚΚΡΙΙΤΑΤΙΟ ΜΑΒΟΙ ΕΡΗΕδΙΝΙ. ?2 

ΙΙ«νρ\ χαΐ ΤΙφ μή κοινωνούν χατά τους Αατ{νους Η Α ιΐ|ΐιοιηο(Ιο 8ρ1η1υ& Β3ηεΐα$, άυιη β]ιΐ8, ςηοιΙ Γ»(π Ονκνμα τλ &γιον 5ύχ Ιλαττον (στα ι τζ άξίψ χαΐ τ^ 
••^τι ; ΕΙ μέν γάρ (Ι) δλως μ<τα5οτ2ιν τ^ της θιύ- 
τητος βιΙ(ΐ«ν, βιά τΐ μή χα\ τ^ Πνκυμα τούτου μβ- 
τεΟίηφιν ; ΕΙ Γ λμιτάδοτον ΙΧως ώς του Π«τρ1ς 
Κιον, ώσικρ χα\ τ^ &να(τιον, ούβ* ό Γί^ς &ρα τούτου 
μιθέξβι χατ* ού€<να τρόπον, βΙ χβι\ μάλα τούτο Αα- 
τΐνοι βούλονται• Ο ΣΧΟΑΑΡΙΟΣ. 

01 Αϊτινοι τ^ν Τίίν δεύτιρον κα\ έλάττω το^ Πβ- 
τρ^ς τ}) τάξει χβ\ τψ άςιώματι της αΙτίας άτζά τε 
•Αθανασίου χαΐ Βασιλείου χα\ χολ)ών Αλλων διδα- ΡΠίοηαβ «"«ι ηοΙ)ίΙίυ8, ριπίοβρδ ηοη €8ΐ ]ιιχ<α Ι •- 
ΙΪΙΙ09, ηοη πιίηοΓ 6ΠΙ ϋί^ιιίΚΙβ «Ι ϋΐγίηίΐ8ΐβ? δί 
ΐ'ηίηι Ηβίΐλΐίβ ουβα ρ1»ηβ ΰοηιιηυπίϋ«1)Πί8 ^81, 
ςυαηι οΐ) ο^ιυΜίπι ηοη <<ίΐ δρίπίπβ πιιη ρ^ηίοβρβ «81 
ί9ΐεΙιΐ8 ? δι ν6Γ0 ρΓ0Γδΐΐ8 ίηοοπ)ηιυη1εα1ΓιΓΐ8 Ι3η(|η:ιηι 
Ρ&ΙΠΒ ρΓθρη6ΐ9ΐ8, ηηβπ)9(Ιιηοι]ηπι βΙ ίηιΐ98ΰΐΙ)ίΠΐ98 
61 &86ίΐ88 , ηβ(ΐιΐ6 ΡίΙία^ ηΙΙο η)οϋο «]ιΐ8 ρ^Γ- 
ϋοβρβ 6γΗ, Ιίοβΐ 1.9ΐίιιί \ά οπιηί 8ΐΗ(1ίο ηίΐ9ηΙυΓ 

6(βΰ€Γθ. 

δΟΙΙΟΙ.ΑΚΙϋδ. 
1.311111 ΡίΓιιιηι $€€υη(!ιιηι οΐ ηήηοΓΟΠλ ΓαίΓΟ ογ• 
άίηο 6ΐ (Ιί^ηίΐΑίο ρπηείρϋ &1> ΑΐΙΐ8ηΐ8ίο, Βλδΐΐίο 
ιηυΐΐίδςιιβ 3ΐϋ8 (1οοΙοηΙ)ΐΐ8 6(Ιθ€(Ί ΟΓβΗυηΐ ηΐ δρί- 
σχάλων είλτφότις πιστεύουσι, χα\ τ^ Πνεύμα βέ τ>Λ Β ηΐυιη βΑηοΐυπι 6ΐ ΡίΙίο ρεοεβϋβΓβ, βίοπΐ! βχ Ρ81Γ<*, &γιον έχ του ΥΙου ιιροϋναι ώσπερ έχ του Πατρός 
άναγχαίως ικστβύοντες Ιχ τβ των κανονιχών Γρά- 
φων ι:ολλά πρ^ς τούτο ευθύς φέροντα προΤσχομένων, 
Ιχ τβ των δ'.^σχάλων της Έχχλησίας των παρΑ 
«φ{φΐ τούτο βια^^ήδην Οεολογοόντων. ΕΓ τις αυτούς 
Ιροιτο* Ούχούν χα\ τ^ Πνεύμα τ6 &γιον βεύτερον 
του Τ1•0 τ5} τάξει χα\ τφ άξιώματι τη; αΙτίας, χι\ 
τρίτον ΑιΑ τ^ύ Πατρδς λέγετε (2); ούχ &ν άρνήσαιντο, 
εΚ^ες ού^ν εντεύθεν συμβαίνον Ατοτιον. ΕΙ γ3Ερ 
•ΰβΙν τφ φυσκχφ τού ΥΙού άξιώματι προσίσταται 
τλ ββυτερ€υειν τ{ τάξει χα\ τφ της α1τ£α; άξιώματι, 
•6^ τφ τού Πνεύματος Ιμποδων Ισται τ6 τρίτον 
αύτ6 βΤναι τ|| τάξει* ει δέ τφ Πνεύματι τούτ* αίσ/ρόν 
Ι|ν, χΑχ£?νο τφ ΤΙφ ούοέν ήττον αισχρών άν ην. 
Το3το μόνον δεΙ φυλάττεσθχι τους Αατίνου , εΐ τά 
β^οίς ^οχούντα λέγουσι, χα\ εΐ χαχώς έχ των της 
«(σηως άρχων ταύτα συ^άγουσι* Ιω; 6* &ν έχ τού 
ΤΙοΟ «ροΙέναιτλ Πνεύμα ο? τε διδάσχαλοι λέγω- 
•IV (3)• αί Τ8 άρχα\ τή; «ίστεω; εις τούτο φέρωσιν 
Ανατχαίΐιΐς.Ίβως μέν ούδ* έχρήν άποχρίνεσΟαι προς 
τλς των άτοπων έιαφοράς* προσήκοι γάρ Αν μάλλον 
4«βΙ•γ<ΐ9(^( τοΙς «ρώτον ταύτα ήξιωχ<ίσιν* εΐ δέ χα\ 
«ρ6ς τΑς άλλας, άλλ* ου πρ^ς ταύτην* ου γάρ έστιν 
Ιΐ•«ον χαΟ* αδτ6 τλτ6 Πνεύμα τ&άγιον τρίτον είναι 
τφ της αΙτΙας άξιώματι %*\ τ{| τάξει, ούβ* Οφεσίν 
τι* 4 τούτο ιβοιεϊ τφ της φύσεως άξιώματι, εΓγε μηδ* 
έχΐ του Πού τ6 δβυτερβύειν. ΚαΙ πάλιν εΓ τις αύ« 
τους (ροιτο* ϋύχούν τ^ Πνεύμα ούχ Ιστι Οεάτητος η€068<;3Γ!ο 1(1 εΓ6(ΐ6ηΐβ$ Ιιιιη βχ €•ηοηΐα8 δοπρίη- 
η*8, ςα^ρ ιηιιΐια οοηΐίηβιιΐ ροΓ 86 8ϋ Ιιοο <1ιΐ€ϊ;η1ίη, 
Ιυπι βχ Εοβίβδίχ (Ιοοίοπίιυβ ηρυϋ ίρ808 οβΙβΙίΓαΙοΗ, 
ηπί (Ιίϋ6Γ(ύ ίϋοιη ΐΓοϋηηΐ. δί ςιιΐ8 βχ €18 ηιιΧΓαΙ : 
Ναηι ί^^ΙΙιΐΓ 6ΐ δρΪΓίΐυηι βαηοίΗΐη 8β€ΐιηϋυιη » 
ΡίΓιο ΟΓΐΙίιιβ 3(ί|ΐΐ6 (Ιί£;ιιίΙα(ο ρΓΐηοίρϋ Ρΐ Ιβηίιιηι & 
ΡβίΓΟ (Ιί€ΐΐί3?1ιαυ(] ίΜΩεία8 Ίνβπηΐ ρΓοϋβ 8ΰί6ηΐΡ8, 
ηίΐιίΐ Ιη(1β οοιίδβςυί 9ΐΙ»&υΓ(1ί. Ναιπ 8ί η3ΐυΓ3ΐί ΡίΙϋ 
ι<ί{;ηίΙ»ΐΙ πίΙιίΙ ο1)8(»Ι, (]υοϋ 86€υη(1ιΐ8 β^Ι οηΐίιιβ 61 
Γηιΐϋχ (1ί{ζηίΐ3ΐ6, ηβ(|ϋ6 δρίΓίΐϋ8 <ϋ£;ηίΐ3ΐί οΙ)8ΐ3βη1ο 
βηΐ, (]ΐιοϋ 0Γ(]ίιΐ6 δίΐ Ι6ηία8 ; 81 νβΓΟ ίϋ δρίηΐυί 
ΐιίΓρβ ΓθΓ6ΐ, ΙϋΓρβ ΓοΓΟΙ 6ΐ ίΙΪΜά ΡίΙίο. Πο€ βοΐυιιι- 
ιηοιίο Ι^3(ίηΐ 8ΐΓίβΙ« οΙ)8€Γν6ηΙ οροΓίοΙ, 3η (|ΐι;β 8ί1ιί 
^ νίϋοιιΐιΐΓ βηυηΐίοιιΙ• 61 3η ηιιΐβ βχ ΩιΙβί ρπηβίρϋβ 
1813 οοΐΐΐββηΐ; ςιιου8<]ΐΐ6 βχ ΡίΙίο ρΓοοβϋβΓβ δμίρί- 
ΐυηι (1οεΙθΓθ8 388βΓ3ηΙ βΐ Οϋβί ρπηοίρίβ ηοοβ8$ίΐ3ΐβ 
λϋ ίΐΙ €0ΐηρβΠ3ηΙ, ίθΓΐ3886 Γβ8ροιιϋβΓβ Ιΐ3υ(Ι ηβ- 
ββλ83ηυηι ΓηβπΙ 3ΐΙ 3ΐ)8υΓϋθΓυπι ί1ΐ3ΐίοηβ8 ; οοηνβ- 
ηίβη8 βηίιη ηΐ32ί8 Γυβπΐ β08, ςιιί ρπιηυηι ίΐ3 οβη- 
8ΐιβΓυιιΙ, (ΙβίβικΙβΓβ ; 81 νβιο 3(1 β2ΗβΓ;ΐ8 3ΐ>8υπΙθΓυιιι 
«ϋΐ3ΐίοιιβ8 Γβ8ροη(]βη(1ιιηι, 3ΐΙ;ιΐϋβη Ιΐ3υϋ 3(1 ρΓΧ8βιι- 
Ιβηι. ΡβΓ 8β βηίι» ιηίηίαιβ 3ΐ)8υΓϋυηι β^Ι, δρΐηΐηιη 
83ηοΐιιιη ββββ Ιβηίυπι ρπηοίρϋ (1ί|{ηίΐ3ΐ6 βΚ ΟΓϋί- 
ηο, ηοςιιβ ϋβίΓίιηβηιυιη Ιιοο ίηΓοΓΐ (ϋ|{ηΐΐ3ΐί ηαΐυ- 
Γ9Β• 8Ί(]αίϋ6ΐη ηββ ΡίΙίο, (|υοϋ 1ρ8β β8ΐ ββοοίΜΐυβ. 
Ει ΓυΓ8υιπ 8ί (|ΐιί8 βχ 6*18 ηιΐ9['Γ3ΐ : Νιηιι Ι^ίΙυΓ δρί- 
πΐυ8 η(»η 081 ιΐ^ίΐαΐίβ ρπιΐ€ίρίαιη? υΐΐιριβ ηοη ββΐ 
ΓβτβΓΟ, βοιιΠιΙβηΙβΓ ΓββρυηϋβΙιυηΙ. €υ]ιΐ8 ηΑίηςιιβ αίτιον. &α\ μάλα, έρούσι θα^^ούντως* τίνος γάρ |^ βΐ ρπιιβίμίυηι β88βΙ?Νοη βηίηι βΟΓυιη ββουπϋυιιι χα\ Ισται; ΟΟτε γάρ αίτιον Ισται, ων αίτιαι'^ν είναι 
«ιστιΰεται χατ' έπάνοδον (Ού τορ άηιστρέρΒί, 
φησ\ν ό Α'.ονύσιο , τά της νχερονσίου ΟδογΌτίας)^ 
ούδ* εαυτού ούδ* έτερου τινός. Ει δΐ πάσαν άνάγχην 
εΙ>αί φασιν οΙ Γραικοί χα\ αυτό τίνος αίτιον εΝαι. 
ή τιθέτωσαν αύτοΙ χα\ της καινοτομίας δφειλέτωααν 
τάς εύθύνας, ή μηδέ τοις Αατίνοις έγχαλείτωσσν. 
"Κως γάρ έχ τών της ηίστεως άρ/(υν έπεται, Χ2\ 
έχ τίιν διδασχάλων χηρύττεται, τ6 II νεύμα χα•. έκ 
τού ΊΓίου έχπορεύεσθαι, χάν τρίτον είναι συμβεί ϊΐ 
τ| τάςει χαΐ τφ άξιώματι της αιτίας.^ χιν αύτο 
μάνον μηδενός αίτιον είναι, χάν ύτιούν τών τοιού• 

(Μ Γ^ρ»ιΙ«Ι. ΗΛτν,ΐ. Ι5.Η Ιι. 
(^I ΝΑΤΰΐλΐι. ί. 136 3, λέγε α.. νίβί8«>ίΙυϋίυβηι βηΐ ρΓΐιιοίρίυιη, 3 (|ηίϋα8 ρπηοίρία- 
1118 6886 ΟΓβιΙίΐυΓ (η*.ιιη ηοη ΰοηνβΠαηΐϋτ^ 3ίΙ Βΐυ- 
ιι>ί»ίυ8, ηϋίβ αά άίνΪΗΜ ρτθ€€$$ίοη€» ίρ€€ίαηΙ)^ ηβ- 
(|υ6 8υί ίρβίυδ, ηβ^ιυβ 3ΐΐ6Γίη8 βΜ]α8ςυ3ΐη. δ! τβΓο 
ΟίηηίηΟ 1ΐβ0688β β886 ΟΤ'ΛΟΪ 388βΓυηΙ, υΐ βΐ ίρ86 
8ίΙ 3ΐίοη]ιΐ8 ρπηοΐρίιιιη, 3υΐ ίρβί ίϋ ϋοοββηΐ βΐ. 
ίπηϋν3ΐίοηί8 ΓβιΙϋβιιΙ Γ3ΐίοιιβιη, 3υΙ ηβςυβ Ιι3ϋιιο$ 
υ1> ίϋ 3εοιΐ8βπΙ. Ιηΐβπηι βηίηι λχ Γιϋβί ρήϋβίρίί» 
εοη8β(|υίπΐΓ βΐ βχ ϋοοΙθΓίΙιυ8 ρΓ«ϋί(^3ΐιΐΓ, δ^κηΐυιιι 
βΐί3ΐιι βχ Ρϋίο ρΓΟΟβϋΟΓβ, Ιίββΐ 3εοίϋ3ΐ, ιιΐ »{}, ΙβΓ- 
Ιίιΐ8 οπίίηβ βΐ ϋΙ};πίΐ3ΐβ ρηηβίρίί, ΙίββΙ ίρ86 βοΐαβ 
ηυΙΙ.υ^ βχ8ί8ΐλΙ ρπηοίρίαιη, Ιίβ6ΐ.5€<ιυ3ΐαΓ ςαοϋνίβ 

(5) Μοηαο. 17, Γ. 183 3, λέγουσι. 8) ΟΕΟΗΟΙΙ 

€0Γΐιηι, η(!9β ηιιΠητ ρβοΐο 2ΐ>ϋΠΓ(ΐΛ ποιριβ ίΙομιηη'.Ί- 
Ιιυιι υ11ίΙ)ί ^ιιιιΐ α<Iν^^^^:ι ; &γιΙ ί5ΐ» κίιιΐ »1)ηππ!ϊ, 
ιιϋιίΐ ιιι:»ςί9 Ι.;)ΐΐιιί<! ηη^ηι ΚοΓΐΰ>;ίφ ίΙθ4ΜθΓΐϋιι^ Ιιαϋ 
(Τΐιηίιι»ΐίηιΐ6ϊι 'πιιρίη^ιιιιι, ί.πο ροΐίιιβ Γοηηιιιιιχ'δ 
(1ίΠΓιοιι1ι»Ιο5 ΓοηίΓα ΓκΙρηι ρΓοΓγ'πιιιΐ, ηιιηβ &ο1νϋΓ6 
ί11ί'!^ί ^οΐ'.πιι ΓικτΐΙ, ηιιί ρΓίιιπίδ ο]υΜΗθ(ϋ βιΐΰΐιι ϋο- 
€ΐηΐ. ΙΙχε ίΐ3(|αυ 1,3ΐίιιί μη) βιι» (Ι<?Γοιι«»ίοη€ (Ηγογ^ 
ρο5>θιι1. ν<ίΓΐι:ιι οι χ.αικ'Ιοβ ρροιΙιιοοΓβ ρο£5ΐιιιΐ, (]υΐ 
Γιΐιιιηι &))ίΓίΐιι η)ΐι]οΓ(.Μΐι οΐ δρίΓίΐιιηι Ιοπίυιη 9 
ΡϋίΓΟ υηϋηβ €1 (ΙίςιιΊ'^Ιΰ οαηδχ* ϋίοΊΐιΐ. δεϋ ο1 51 
ιηιΙΙηιη ρΓΟίΙυοίΤο ροδ^οιΠ, ίά ίμδίδ $ιιΓΠ€0Γ€ΐ, Γμΐ0(1 
Κίΐίυβ ιιιίηοΓ ο$ΐ ΓαίΓο α %οοιιια\ι:5 οηΐίηο οι ϋί- 

ξΙΐίΐ3ΐ6 ρΓίποίρίί, βΐ ΙΐίΙΐίΙο (311161) $0ΰίΐΙ3 6]υ5ϋ611Ι 

5ΐιΐ)&ΐ3ΐιΐί.ο ϋΐ ο]υΓ.(Ιϋΐη ^,Ιογιλ ναιιι ΡϊΐΓβ οΐ νοΗιβ 

ϋ6υ& 6530 0Γ6ΐ1ίΐυΓ. 

δοΙιιΓιο Ιιιήαϋ &γ$ ιιηοιιΐδΐίοηίδ , ({πχ €χ ]αιη ϋί- 
ΰΐίβ ΙίςιιοΙ, 61 Ιιοϋ ρ«οΐο ίΐϋΐιιιί ίΙΙιΐδίΤΜΓίςιιο ροΐβδί : 
8ί 5ρΊπΙιι$, ηί( (Γ.ρΐι.) , ποπ εοηηιιιυιπιαΐ €υιιι Ρα^ 
ΙΓ0 61 Ρίϋο ίιι €αυ:>»Πΐηΐ6 ϋι^ίίαΐίδ, ιηίιιοΓ /^η'ΐ ϋίςηί- 
1316 η (ΙβίΐΗΐο; Νοϋ εοη$οφΐΰπ& (€πιΐ(]ίιίοη3ΐυπι) 
681 ΓλΚιιμι ; ΓΓ|;ο 61 3ηΙϋ06(Ϊ6ηδ (οοιιϋΐΐίο). Αιϋ 
ϊβίΙυΓ Ρ316Γ 6ΐ Γίΐίπδ δΐιηΐ ρΓίιιοίρίπηι ιΐ6ί(3ΐί$ βΐ 
οιιιη Ιιοο ΰΐ ^ρίιίΐιΐδ €0ΐΐ)ΐιιυηίΓ3ΐ, ςυο;! 6$1 ίιηροβ- 
Ηϋ.ίΐβ; 3111 ιΐ6(ΐαβ Ρ3(6Γ 6ΐ ΡίΙίιι» ρρίποίρΐυπη δηιιΐ 
ϋ6ίΐ3ΐί$. Ρυ(3ΐ βιιΐϋΐη $6 ρΓθ1)3Γ6 οοιίδοςυοπίίαιη 
αΓ^υιηυιιΐο α (οΠιονί ίιοο ρ3θΙο : 8ί δρ'ΐΓίιιΐδ ιιοη 

€Οΐηΐηυΐΐίθ31ΐ6 ΡαΙΙΊ 61 ΓίϋΟ ίιι 63ΙΙ53ΐΐΐ3ΐ6 Γ6Γυηι 
0Γ6313ΠΙΙΙΙ. 1|υ9Ρ ρΓΟ 060 ΐηίπΟΓ 65ΐ, ίρ56 ηΐίΐΙΟΓ 

65561, ιηυΐιο ιηη^ΐδ ιιιηιΟΓ (θΓ6ΐ ηοη οοη)ΐηυηίθ3η$ 

ίιι €311δ3ΐίΐ3ΐ6 (]ϋί(3(Ί$, ηΐ1£ ρΓΟ ΟΟΟ Ι)Ι3]θΓ 681. 8*1 

ίΙ«(]α6 ίιΐ{;6ηΓι ^3θΐιηιοπ ίδΐυιΐ α ρΓίηη'ρίο ϋοΗαΐίδ 
61 Ρ^ίΓοιη, ηοη Ρίΐίυπ) βοΐιιπι 6ΠπΓπΐ3ΐ , ίίδ ηιιί 

ΐΚεαηςίΙΟ ^ΧρΰΠί €αΐΐΙ 63 ρ0Γι(ΐ6Γ3Γβ 61 Γ6ί6ΐΐ6Γβ, ίιΐ 

ρβΓΠΐίΙΐο 61 Γ6ΐΊη(]πο. Νΰ 6ΐιίιη δρΊπΐιΐδ ηηηοΓ βίΐ 
ι]ί^ίΐηΐ6 61 ιΐ6Ίΐ3ΐο, η6(ΐιΐ6 6ΠΙΠ Ρ»ΐΓ6 (1ο56ΐ ηοη 
6οιηηιιιηί6ΑΓ6 ίη ρΓΐηοίρΊο ϋ6)ΐ3ΐί5; €οηιιηυηί63ΐ)ίΐ 
6Γςο. Τίΐ ί^ίΐπΓ 6( δρίήΐυδ 6πΙ (Ι6ίΐ3ΐί5 ρρίιιοίρίυπ), 
<]ΐιθ(1 ίιηρο55ίΙ>ίΐ6, ν6ΐ η6ηιΐ6 ΡηΐβΓ 68ΐ. δί 6πίιη 
Ρ3Ι6Γ 651 ρπηείρίυιη, δρίΓΐΐαδ &υΐ6η) ηοη 65ΐ, 86- 
6υη(Ιυιη ίριυιη ιυίηοΓ 6Γίΐ ι!6ίΐ3ΐοδρίΓίΐιΐ5 83ηο(υ!(. 
ΥβΓϋΐη ίιιΐ6ΓΓ0£;3ΐ)πηΐ 6ΐιηι Ι.3ΐίιιί «Ι ]ιιγ6 (]ΐη(ΐ6ηι 
ορίΊιιιο 3ΐ) 6]υ5 (ΙίίΤίου1ι&ΐ6 ίηιριιΐδί : $ί ηοΙ)ϋίυ• 

ΡαΟ 681 Γ3Ι189ΐη (Ι6ίΐ3ΐί8 6556, ί|Π3ΠΙ 63υ831ΙΙ Γ6ΓΠΐη 

ΐΓ(;3ΐ:ΐΓΐιιη , ({ΐιοη)θ(1ο Γιΐ'υδ ίιι 60 ςιιοιΐ ηο1)ίΙίθ5 
<'8( ηοη 6θΐιιιιιιιηίο3ΐ)5 ΡαΙιί ηοιι 6πΐ ίηΓ6ΓίθΓ ϋί- 
Ι;η1ΐ3ΐ(ΐ Γΐ (](•ί1ηΐε? ΚΰδροηιΙΰΙΓιΙ, υΐ ρυΐο, ηιίηίιηβ 
ιΐ666&β6 65!>6 υΐ 8'η)ρΙίι:ίΐ6Γ οπιπίυιη (]υ;6 ίηδυηΐ 
Ρ;<ΐη, 1ί66ΐ &1ηΐ .ηοΙ)ίΙίί>8:ιη3, ΓίΙίυβ 5ίΙ ραΓίίΰορβ; 
ΓοΓκριοπιπι (|ΐΓκΙΰΐπ ν6ΐ ηΐ3χΊηΐ6, 60Γυηι ν6Γ0 ςιΐφ 
Γϋίο ιιΐ Γιϋο ίΓ.68!*6 ιΐ6({06υηΙ, 81 Κίϋιΐδ ρβπίοορβ 
11011 ϋίΐ, ηηιπιη6 ίϋ 3ΐ>5ΐΐΓ(Ιιΐιη 6586, η6*ρΐ6 6ΐίηιΐ6 
Ιοίϋ ΡΠϋ ϋ6ί(3ΐ6:η 36 (]Ίςηίΐ3(6ηι• Οίοβΐ ίπδυρβΓ 
ίρ56• Ιβΐϋ 6896 (ΙοίΙαίίδ ρηηΰίρίυιη, νΊϋ(*Ιί(-6( ρΓΟ- 
ρπυηι Ρ3ΐΓίΗ (|ηο(Ις(ΐ6 ΡίΗο ηιιΙΙο ρ:κ'ΐο ίιΐ6ίί86 
ρθ58ίΙ. Τ6πιιη Ιιοο ρρχΐ6Γΐηίααιηυ5; 05ΐ 6ηίιπ ί(1 
ίρδίιπι, (]υθ(1 6&1 ίη (]ΐΐΛΐ^Ιίοη6 6ΐ (16 ιριο οοπίπ^νορ- 

8(3 νΐ£;<•1. ΙηΙΟΓίπΐ (1ί66ΐ ίϋ (μΐοϋ η6(μΐίΐ ίΗ65•6 

ΡίΙιοιηΐηίιηο οαίι:0Γ6 Ρίΐϋ ϋί^ηΐΐαΐί &1 6ΐ ηοη ίπ6556 5αΐ01λΗΙί 24 

τ.'^Μ τοί; δόγμα σιν ίστω ίΐ χα\ Ατοπα τβντα «Τναι• 
ο'ΛΪΊ μδλλον Λατίνοις ή τοις διδάσκαλοι; της 'Κχκλη- 
σ(ας ταΰτ» πρισάιττουϊΐ τα εγκλήματα, μίλλον 61 
κοινΛς απορίας £?ς την πί'στιν κομί^βυτιν, 4ς λύειν 
μόνον άν ?ργον γίνοιτο του ι:ρώτου τήν τοιαύτην 
πίττιν διίάξοντος. 01 μ>ν ουν Αχτινοι ταΟτα &ν 
ΕΓζοιεν ύπίρ εαυτών άλλα μην κα\ άγιους παράγ^ιν 
Αν ίχοιεν, μείζονα τοϋ Πνεύματος τ6ν ΤΙ^ν λέγον- 
τας, κα\ τ>» Πνιΰμα τρίτον άπ^ Πατρδς τζ τάξβι κα\ 
τω άξ-.ώμβτι τζς αΕτίας δηλονότι. Άλλ' ει και μηδέν» 
καράγειν ^χοιεν, αρκέσει τοσούτον βΟτοΐς, δτι ό 
Τί^ς Ιλάττων έστ) του Πατρίς κα\ δεύτερες τΙ| 
τάξ-ι και τφ άξιώματι τη; αίτιας, Αλλ' ουδέν ί^ττον 
ομοούσιο; κα\ ομότιμο; τψ Πατρ\ κα\ Θε6ς αληθινές 
είναι πιστεύεται. 

Ή δέ «ρδς τδ επιχείρημα λύσις σαφείς μέν κ^\ 
Ικ των προίίρημένων, μεΟοοευθείη δ* άν κα\ ούτω;* 
κι τ^ Πνεύμα, φησ\, τ^ Αγιον μή κοινωνοίη τΝΐ 
Πατρ\ κα\ τω ΥΙφ τοΟ αΐ-ζίου της Οεότητος, Ισται 
ίλαττον τ^ άξ(^ κα\ τ^ Οιότητι• αλλά τδ έπόμενον 
ψευδός, κα\ τδ ήγούμενον άρα• ή τ•(νυν ό Πατήρ 
και ό Υίδς αρχή εΐαι Οεότητος, καΐ χοινοινεΓ τούτ«\* 
κα\ τ^ Πν^ΰμα* άλλα τοΟτο αδύνατον, ή ουδέ 6 Πα- ' 
τη ρ κα\ ό Υ16ς αρχή ε•σι θεότητας. ΟΓεται δέ διι- 
κνύναι την άκουλουθίαν άπό του μά,ΧΛογ ούτως• Ει 
Ιλαττον αν ^ν τ6 Πνεύμα, μί) κοινωνούν τφ Πατρ\ 
κα\ τψ ΥΙίΤ> της αϊίχίΛς τής κτίσεως, δπερ έστιν 
Ιλαττον τφ θεώ, τιολλώ μάλλον &ν εΓη μή κοιντυνοΟν 
Ο του αΙτίου της θεότητος, δπερ ΙστΙ τψ Θ$φ μείζον• 
Ει μέν οΟν ή λεπτότης τών φρενών αυτή κατά τ6ν 
είηόντα έκβάλλει της άρ/ης της 9εότητος καΐ τ4ν 
Πατέρα, ού τ6ν Γί^ν μόνον, παρίημι τοΓς δπϋ>90νν 
πεπειραμένοις περ\ τά αυτά σκοπέ Γν κ«\ έλεγχε ιν. 
"Ινα γάρ μί] § τ6 Πνεύμα Ιλαττον τζ αξία και τ^ 
θεότητι, ούδ^ τφ Πατρ\ δει μή χοινωνείν του αΙτίου 
της θιότητος* κοινωνήσει άρα* ή τοίνυν κα\ τ6 ΠνεΟ* 
μα Ισται αρχή Οε Στητός* άλλα τούτο αδύνατον, ή 
ουδέ δ Πατήρ εστ•.^• ε{ γάρ έστιν ό Πατήρ αρχή Ο^ό- 
τητος, τ^ δέ ΠνεΟμα ούκ Ιστι, κστ' αύτδν Ιλαττον 
Ισται τί} θεότητι τ^ ΠνεΟμα τ^ άγιον. Άλλ' έροιτή- 
σουσιν αύτ?)ν οί Λατίνοι κα\ μάλα είκότωτ, ύπ^ της 
απορίας αύτοΟ προβιβασΟέντες • Εί τψιώτερον Θίψ 
τξ) α1τ?φ θεότητος είναι ή τφ αΐτίψ της κτίσβ«υς. 
πώς του τιμιωτέρου μή κ^ίΐνωνών ό Υ16ς τω Πατρ\ 
ουκ έλάττων Ισται τ?ί άξ(^ κα\ τϊ) θεότητι; Οιμσι, 
έρεί, δτι ούκ άνάγ/η πάντων απλώς τών υπαρχόν- 
των τω ΠατρΙ, κάν τιμιώτατα η, τίν Υ15ν κοινωνεΓν* 
άλλα τών μέν άλλων κα\ πάνυ* δια δέ ούχ οΤόν τε 
ύπάρχειν τψ Υίψ ζ Υίψ, τούτοιν εΐ μή κοινωνοίη '^ 
Υ16ς τψ Π2τρ\, ουδέν έστιν άτοπον, ο\(δ' αναιρείται 
εντεύθεν ή του Υίβυ θεό τη ς κι\ τ6 αξίωμα. ΈρεΙ δέ 
καΐ τ^ αΓτιον τής Οεότητος τοιούτον εΐναι αύτ*ς, 
τουτέστιν Γδιον του Πατρίς κα\ τώ ΥΙψ μή δυνάμε* 
νον δλως προσεΐναι. *Αλλά τούτο μέν έώμεν* τούτο 
γάρ έστι τλ ζητούμε νον, κα\ περ\ τούτο ή άμφισ- 
βήτησις. Τέο>ς δέ έρεϊ, τ^ μή δυνάμενον ύτάρχειν 
τψ ΥΙιϊι ουδέν λυμαίνεοθαι τω άξιώματι του ΥΙοΟ, 
ε{ λέγο'.το μή ύπάρχειν ή τοίνυν αρχίσει ή όμοίβ 25 ηΚΓΙΓΓΑΤΙΟ ΜΑΗΠΙ ΕΙΜΙΕί^ΙΝί. 36 ΧΛΐ χερίτ'^ϋ Πνίύματο; άΊζ^-κριζίς τε κΛ\ λΰτι;, ή Α <!ίθ3ΐΗΓ. ΥοΙ ί{»ίΐϋΓ δΐιΠίοίβιΐλ (γϊΙ <;ίιηίΙί9 Γθ$ροΐϋ^Ί<ι ού6^ «£ρΙ ϊοΰ Υ{<»ΰ ϊσται Ιχανή• άλλ* ού5: άλλο τι «τ.ο- 
χριν£?τα: π(Λς τί>ν βίρημίνην έρί'ιτητιν πτρ3[ τ6(!) 
(Ιρημίνον* £( δέ Αλλο Τ'. ά7:οχρ(νβ(;α(, ψινδος Ι3ΐ;αι 
χβι ουδέ άχοΛΪς άνίχτόν. Δ•.ί*;χένου γάρ τίν Τ1ί»ν 
μή είνβι αρχήν θΕότητος, αυτή μ4νη δύναται *ΐν^ι 
άκ4χρΐ3ΐς νρ6ς τ^^ άποροΟντι πβρί τοΟ αξιώματος 
χα\ ττς θιότητος αύτοΟ, &;7:ερ χα\ π,ο^ς τ^ν άπο- 
{>τ,σαντα Αν, κα\ «ώς έστιν ό Υί^; αληθή; Θ£^; Χ3ΐ\ 
όμο«ύ9;ο; τφ Παιρ\, ιίσερ οΰ χοινωνβί αύτφ του 
άναρχου χα\ άγιννήτου, πράγμοιτος τοσούτου, ούχ 
αν ήν έτέρακ άχοχρίνανθαι αληθώς, ί) δν κρςείρη- 
ται τρόπον. Άφβλώ^ δέ χίπε χα\ τι^ιώτερον ε!ναι 
τφ β^φ τ6α{τ(φ Οε^τητος είνα: ή τό α!τί(ρ τη; χτ(« 
«£ΐας* σύδέν γάρ των τφ Θεφ Ινυπ2ρχ<5ντων τιμιώτε- ηη νοΙπΓΐο ηίαηι ηιιοπιΙ δρίηΐιιηι νοΙ ηοο ηιιοίκΙ 
ΓίΙίιΐΜΐ βΓίΙ {«Ιοηοα. Υοηιηι πγο αΐίικί (]!Γ((Ι(ΐιι.ιτιι 
η<1 ρΓ^Γ^οηΙβιιι ίιιΐΟΓΓπςηίίοηοιπ ρΓΧίοΓ Ηίοΐη η*- 
βροϋϋ^Ι; 81 νοΓο αΙϊπιΙ ηυίϋ Γββροηϋι^ιΙ. ιηηιιΙ:!- 
οίοιη 6ΓίΙ ϋΐηιιβ ηβ ηυπΙ)ΐιβ ηιΓκΙβηι ΐο1οΓ»1)ί1'!. 
Οαη βηίιη, Ρίΐίυιη ηοΐ^οδδβ ρπποΊρίπηι ίιι (Ιϋίΐηΐβ, 
1).ηκ£ &οΐ3 ροΐ68ΐ Γοϋιϋ Γ68ροη8ίο 9(1 6υηι, ηπί άα- 
1)ίΐηΐ, (Ιβ (Ιί{;ιιίΐ9ΐ6 ^Ι (1οίΐ»ΐ6 ΡίΙΠ, δίευΐ 61 β\ ηυί 
8ΐιιΙ)ϊ«;6Γ6ΐ, ηιιοιηο^ο Γϋίυ» υογοβ Οϋηι 6836 ροβ- 
ιίΐ αίςυ^ Ραΐη 6οη8υΙ)8ΐ3ΐιι!α1ί3 ιημι υοιιιιηυηΙε»η*' 
ουιή Γ3ΐτ6 Ίη τηΓιοηβ ίηη35είΙ)ίΓιΐ3Γΐ5 6( 9&οίΐ3ΐι$» 
(|υ3κ Ιαηΐί ιηοιηβηΓι ΓΟβ 6!ιΙ , ιιοη ηΙΊο ιηοϋο νβΓΚ 

Γ65ρ011(ΐ6Η ρθΐ6Γ»1 ΙΐΐβΙ ρΓΧϋίΰΙΟ. Ιη8ίρΪ6ηΐ6Γ ρΟΓΓΟ 
ύ\χ\ΐ ηθΙ)ίϋΐΙ8 060 6886 091189111 (Ιθίΐ3ΐί8, ηΐΐηΐη 030- ρόν έβτιν αύτφ τφ βκφ ή ίτ»ρον* άλλα τοΟτο «Ι ^ 89ΐη €Γ69({οηί8, οηπι οοπιιη ηβ» Οβο ίη^υπί ηοη τους βαθμούς των δυνάμεων χαΐ των ενεργειών των 
%8ί(αν χαινοτομήσαντες μόνοι έτδλμηβαν, καΐ ε Γ τις 
άμαΟέσιν έχείνοι; άμ«θής ών χα\ αύτ6; ι:ρο9^χέοιτο. 
1*^ δ* άλι^θές ούτως Ιχει, ίτι εΓ τι πρόβεστι τφ θεφ 
χαΐ ΠατρΙ ^ Θκφ, χα\ ου χαθ'ίαον διαχέχριται' του 
ΧΜψ τουτέστιν ου χα96 ΠχτρΙ χα\ γεννώντι, -ιούτο 
δείχαΐ φύτει προσεΐναι τφ ΥΙώ, Χ2\ ει τι μή ποοσ* 
'είη. οΓ^,ν άρα χ«\ (Γη, Ιλάττων έσται ταΰΐΤ^ 6 1*1); 
τ&ΐ» Ιΐατρ'ίς• Ό δ* αΟτι^ς χαΐ ττερί του Πνεύματος 
λίγος τ|| πρ^^ς τδν Πατέρ« χα\ τ^^ν ΥΙ^ν αποβλέψει 
εΙ τι γαρ κρύα^στι αατρ\ χα\ Υίφ χαΟ^ Θεφ, χα\ 
ού χαΟ^ Ιχουαι σχέιιν πρ^ς τ6 Πνεύμα τδ Αγιον χαι 
αναφορών, τούτο δ^ι χα\ τφ Ονεύμ«7ΐ προαζΐναι, χαΐ 811 αΐ'ιαιΐ &Γιο ηοΐιίϋυ», 86(1 Μ ΙΙΙί 8θΓι η886Γ6Γβ ααδ'ι 
Γιΐΐ'πηΙ, (}ΐή βΓ3(^υ8 νΪΓΐυΙυιη 61 ορβηιΐίοηιιιη (ΙίνΊ- 
ιΐΑΓίηη 4ηιιον3η(1ο οοηΓιιιχ6Γπιιΐ οΐ 8ί ςιιί ίιΐ8Ίρί6ηΐ68 
ίρβί ΐη:»Ι(•ί6ηΐίΙ)ΐΐ8 ΐΙΓΐ8 ^ιΙΙιχβεΓαηΙ. ΥΰΓίΐαι ίια 8β 
1:9ΐ)0(, ηιιοιΐ χΙςιιΜ α<]6βΐ Οΰΐ; Ραΐπ υΐ Οβο^θΙηοη 
ςιιηίβηιιβ (ΙΐΗΐίη^ηίΐυΓ α Γίΐίο, Μ 681 ηοιι ηιια Ραιπ 
61 (;•Μΐϋηιηΐΐ, Ιΐ(»ο ιΐ9ΐυΓ3 (]ΐιθ(|ϋ6 ϋοΙ)6ΐ &(Ι6886 Ρί- 
Ιιο, 6ΐ 81 ηοη ^(ΙβΙΙ, <]ΐιηΐ6ουιι(]Π6 Ηΐιι Ι Γιιεπι, Ιιο€ 
ΓΟδροοιυ ΓιΙΙπδ βΓΐΙ Ρ^Ιγο ίηίι,τίοΓ. £;ΐ(1οηι κιΓι» 
νβΙοί (1ϋ ^^ρίπια Γ68ρ6€ΐη ηίΐ Ρ.ιΙγ6ιιι 6ΐ ΓΊΠαηι. 81 
€ΐ6ΐππι ηυίιΐρίαιη βϋοί^Ι Ρ»ΐΓί 6ΐ ΡίΗο, (|ΐΐίΐΐ6ΐιΐΜ 
8(ΐηΐ ϋοπ$, 61 ηοη ςιιηΐεϋΐι& ΓβΙαίΙοηοηι 6ΐ ΙιαΙιίΐιι- 
(Ιίηοιη 9(1 δρίπΐιιιη &αη6ΐυιη Ιΐ3ΐ)επΐ, Ιιοο (ΙβΙχΜ οΐ ιΊ μη πρόηιτιν, έλαττον £7τοιι αυτών τζ φύ3ει (^). 8ρίπΐ9ί 9ν!ο$$6, οΐ ^ί ηοη 3ΐΐ68ΐ, Ιιίοθιίΐ .ίϋί8 ηαΐυπι *Αλλά τ^ ϊΐροβάλλειν 7:ρ43εβτιν αύτοΖς χα06 άναφέ• 
ρ^νται «ρδς τ& 11 νεύμα τδ αγιον, ούχ &ρα δει χα\ τφ 
ΙΙνενματι τούτο κροσεΐναι, ούτε οιά τούτο άνάγ^ 
Ελαττον είναι τζ φύ^ει έχείνων* εΐ δ& μη, χώρα αν 
εΐη χαι *Αρειανο2ς διά τδ τδν ΥΙδν γεννητδν είναι 
ΙλάΓτονα το> Πατρίς είναι τ^ φύσει τούτον άιτοφαι* 
Μμάνοις χα\ βύμμαχον πειρωμένοις Ιχίΐν τού ψεύ- 
δους τ^ £ύαγγέλιον μείζον τού Γίού τ^^ν Πατέρα 
δαγορβύον. 'φοντο γαρ *κ τού μή δ/ειν τδν Υι'^ν 
την (5) τού Πατρδς άγεννησίαν χα-, έχ τού ελίττω είναι 
τού Πατρδς αύτδν τω της αιτίας άξιώματι, χα\ τ?) 
9ύ3ει πάντως έλάττω τυγχάνειν χα\ άλλης ούβίας 
είναι «αρά τδν Πατέρα* άλλ* ούχ Ιατι ταύτα. Έξ 
ά::άντων τοΝυν τούτων δε{χνυται, δτι τού έπιχειρή- ίηΐ6ΠυΓ. ΑΐΐρΓί 8ρίΓ3ΐίθ 9(1681 ί11Ϊ8, ς(ΐ9ΐ6Ι1ΙΙ8 'Γ6ί6- 

ηιηΐΗΓ 9(1 $ρίΓίΐηιη 5»η6ΐυηι ; βτ^ο ηοη ηΓ66886 6»1 
υΐοΐ δρίηΐυί ίη»ίΐ, η6(]σ6 ϊιΙύίΓοο πΐ ίΠΊβ ιΐ9ΐιΐΓ9 »ίΐ 
8ρΐΓίΐυ8 ίιιΓϋΓίοΓ. ϋιιοιίβί ηοη ίΐ9 68861, Ιοουβ (1;(Γ6- 
ΐυΓ ΑΓίαηίβ, (ΐυί ρΓθρ1βΓ69 ({«0(1 ΡίΙίυ« (;6ηί1υ8 681, 
6ηηι Γαΐίοηβ η3ΐηπΒ ιηίηοκηι Ρ9ΚΓ€ 8ΐ9ΐυηηΙ 6ΐ 
Ε?9ης6ΐίυηι ίη ηΐ6η(ΐ9€ϋ 8υί ρ3ΐΓθοίηϊοιη εοηαηΐϋΓ 
9<1(Κΐ06Γ6 ΡαΐΓβπι Ρίΐίο ιη9]οΓ6ηι (ΐ6θΐ9Γ9η8. Ορίηη- 
1>3ηΐυΓ 6ηίιη ϋχ οο ςυο<1 ΡΙ1ίυ8 ηοη 1ΐ9ΐ)6ΐ Ρ9ΐΓί8 
ηιη98θΊΙ)Ί1ίΐ9ΐ6η) €1 ςυθ(Ι ιηΊηοΓ ββΐ ΡαΐΓβ ϋί|;ηίΐ9ΐ6 
ρπηοίρϋ , 6ΐί9ΐη η9ΐυΓ9 ρΓΟΓβυ• «υιη ίηΓβηοΓβηι 

6Χ8ί8ΐ6Γ6 61 (1ίν6Γ89ΐη 3 Ρ9ΐΓ6 8υ1)8ΐ9ηΐί9ΐη Γυί886 

801 Ιίΐυιη (α). 8ϋ(1 γ68 ηοη ίΐα 86 ΙιαΙιοΐ. Ει (|υίΚ>υ8 

€11110118 08ΐ6η<1ίΐϋΓ, ρΓΧδ6ηΐί8 ΑΓβΜΠΙίηΐί 61 86Π6ηΐ ματος τοιίτου και ή ακολουθία καΐ ή ταύτης δείςις |) ^^ ||,|]||5 ρΓθΙ)9ΐΐοη6ηι ιιη(ΐ6(ΐυ3ςυ6 Υ6Πΐ9ΐ6 ϋ68ΐίΙυί. 
^αντάτεααιν άληΟεία; έστέρηται. ΕΦΕ2ΌΥ ΚΕΦ. Γ (4). 
ΤάτφΘ«φ προσόντα κυρίως χα\ μόνω; χα\ μδνφ 
χαΐ μδνα χα\ άεΐ χα'ι πάντη (5) πρότειναν όφείλουη* 

(Ι) Μοη9€. 27, Γ. 184 3, τδν. 

μ) 11(11196. 17, Γ. 154 Ιιι, τ(|> φύτει. 

^5; ΛΊ,'* ϋβο5ΐ ίη Μμγο. ί. 157 1>. 

(α) [)« Ιΐ90 ΕυηοηιΊί (1ί8ρηΐ9Γιοη6 νίιΐβ Βα8Πίυιη 

ΙϊΙ»ΓΟ III 60ΠΙΓ9 611ΐη(ΐ6ηΐ, βΓϋ^ΟΓίΐΙΐη Ν9Ζ. 0γ9Κ. 

^ (ηαηϋ 50) 61 40 {ί\\ιχ ρ9Γίΐ6Γ ηκηο 4\) 681], οΐ 
Ι^ΐανιιιιιι ιΐο ΤηηίίαΙϋ, Ι. ιι, ο. 2. 

(6) 5ίΐϋίΗ Ρ9610 Νίϋϋΐ. Μΰΐ1ιοιιβιΐ8ί$ 9ρηίΙ Ηπ- 
{0Η6ΙΙΙ ΕιΙιοηαηυιη, Ι. ιι, ο. ϋ, οοηΐΓ9 ϋπατεοι : 
;^ί 8ρΐΓίιυ» 6χ Ρ9ΐΓ6 61 Ρϋίο ρΓοοΰΐΙίΐ, ηοη 6πΐ ΕΡ11Ε3. €ΑΡ. 1Π [0). 
Οπ36 060 ίη!>ϋηΙ, ρΓΟρπβ 61 δοΐηηι ιΊ 5θΙί βΐ 8θΙα 
61 δ6ΐηρ6Γ6ΐ οηιηίηο βί ίιιοδδβ (Ιούβηΐ ; 6ΐ ηηΐϋΓ9- 

(4) Ιη 00(1. Μοη. Τ^Ο. Γ. 290 Ι), 6:φ 18. 
(ό) Παντι Βΐυη. ^7, ί. 1«5 3 ; ΜαΓΟ. Γ. 157 Ι». 

(ΐ6ίηο6;>δ'5θΙπ8 Γ9ΐ6Γ Ρ916Γ, ηοο ιιΙΐΐ9 ΐοΐη αηίΐηδ 
Οοίΐ»!». ϋι (ΐυοπιθ(1<» υΐί(|Μ0 , (|ΐιο6ΐιιΐϊ ρ.ιιβ» ηηιιι 
€αυ:>»ηι Ρϋιυδ ρ9ΓΠΐαΓ? Νοο πΗγλ δθΙ•ΐ8 ΡιΙΐ•.;8 
Κΐΐίιΐδ. Οιιυπΐϋ(1υ οιιίηι ϋπιη δΐΐ ΡαιοΓ ίη ρ9Γΐο 8ρί- 
Γίΐιΐ5? Λΐ'6 (ΙϋίηοορΗίιπυϋ ^οΙιΐ5 8ρίηΐιΐ8 ; (|υο!ΐ:ο<1ο 
6ηϊηι , ϋΐιηι ηοη 6Χ ηιιυ ιιθ(ΐπ6 δθΙυ? — (ίΓΟίΟϋ^ 
νοΓο ΙϋΧΐιΐδ ίιι ουιΙ. Μοπ30. ϋΟ, Γ. 73, (αρ. 15, ΪΛ 87 ΟΕΟΒΟΤΤ 5εΗ0Ι.Αηΐί 18 1*19 ηυίύβιη 2^ οοιηΐϊΐϋηία ΙπΙ)ϋδ ροιβοπίβ, ίιγρο- 4 τά μίν φυσοκά χ«\ χοινά'(Ι) τοΤς τρισ\ προβώποι^, 

' τ& δ* υποστατικά χχΐ προσωπικά των τριών ίχάατψ 
ο6δΙν γάρ έκ•7 συμ6ε6ηχ6;, ούδ^ν (%) Ιπ{3ίτητον 
ούδ* Οστβρον κροσγιν^μινον, ού^ν ού (5) χυρ{•»ς 
χα\ μένως. Καθάπβρ ο(»ν άγα66ς χα\ σοφ^ς χαΐ ββ^ 
χα'ι (4) Βασιλεύς χα\ Δημιουργέ, Ιτι δέ άόρσχος 
χλ\ άθάνιτος χα\ άΐβιο; ό θ&6ς λεγόμενος μόνως (5) 
τε χα\ κυρίως ώς πρ^ τήν χτ{σιν &καντα ταΟτβ 
λέγεται (λέγει γάρ ό Απόστολος (6)* Γφ ^^ )9ιμγι- 
^β« των α'ιώτωτ^ άφΟάρτφ^ άοράτφ^ μόνφ σο^ 
Θ«ΐ>* χαΐ αύθις (7)* *0 μόνος ίχωτ άθατασίατ φως 
οΐχώτ άΛρόσηον)^ οΟτω χαΐ δπερ &ν λέγοιτο τών 
τριών 1x2 στον, μόνον τε χαΐ χυρ(ως 1στ\ «ρ6ς τά 
λοιπά τουθ* δπερ λέγεται. Πατήρ γουν (8) 6 Ώαχ^ 
%λ\ μόνον καΐ μόνος (9) χα\ χυρίαις χα\ μόν»,* •1»ΓΐΓ& 3ΐιΐ6ίη 61 ρ6Γ•οηαΙί3 Ιιίιιηι ρ«*Γ8πη»Γαηι ιιηι. 
ΝίΙιίΙ οιιίιιι Ί1)ί 6ϋΐ 8ί€α(Ιβη8, ηίΙιΗ βϋοίΐΐΐίυη) \ο1 
ροβ(βΓΐιι$ .ΊΓΟΰΐΙβιΐδ, πΙΙιΊΙ ηοη ρΓορηο 61 «οΐιιηι. 
^ιι^ιιι»(Iιι10>Iιι^η ί|;ΊΐαΓ ϋιιιη Οβυβ (ΙίοΊΐυΓ 1)οηυ• 61 
8 »ρί6η8 βΐ Οβυ* οΐ Βοχ 61 εοηϋίΐΟΓ, »ϋΗυο λΐιΐ^ω 
61 ίπνί8ί1)ί1ί& 61 ίηΐιηοη^ΐίβ 6ΐ»ΐ6Γΐιιΐ8, «ιοίαηιηιαϋο 
61 ρΓορΓί6 υΐ α<1 6Γ68ίΙυΓ&8 1ιΐ8 οιιιηί1)υ$ ηοιιιίιιίΙ)υ8 
ίπ8ί§ηίΙιΐΓ ((Ιίοίι 6111111 ΑροβίοΙυβ : Β€ρί 9€το ΪΛΟί- 
Ιοηιηι , ίηιηιΟΓίαα , ίηνίείΜϋ, $οΗ $αρί£ηΐ% θ€θ ; «Ι 
ΓυΓδίιηι : 0χί«ο/ιΐ8 ΙιαΙτ€ΐ ίηηιοΠαΙίίαΙΰαι €ί Ιν€€9η ίη- 
ίιαΙίίίΛΐ ίιι«ι;ι«»<ί6ι7«ιη;;ίΙα€ΐςηο(1ϋυιιι|υ6(ΐ6φΐ&νί8 
Ιΐ'ίϋηι |)6Γ5«ΐ)8ΐΓυιη &60Γ$ίιη άίοΐΐυΓ, 8οΙυιη 6ΐ ρΓορηβ 
Λά Γβΐΐίΐυα 681 ίιΐ ςυοϋ ιϋβίΐυΓ. ΡλίοΓ ί^ΐιαΓ 68ΐ Ρ»- 
16Γ 6ΐ ϋοΐϋίΐι 61 δθ1α8 6ΐ ρΓορΓίβ 6ΐ 8θ1υιηιηο«1ο ; Γι- 1<ϋ8 ϋί»1 ΓΐΙίϋΒ 61 δοΐυΐϋ 61 $ο1ϋ8 61 ρΓορπ6 61 υιιο Β γ•ί6ς ό ΓΛς χα\ μόνον χβ\ μόνος χαΐ χυρ{«*ς χβ\ βοΐαηι ηιοίΐο ; δίιιιίΙίΙβΓ 6Ι 8ρίπΐα8 5ρϊπιυ8 δρί- 
Γίια8 5&ηοΐυ8. 8ίο 61 ρπηοίρϋ 6χρ6Γ8 Ραΐ6Γ δίνβ 
Ιηηα$€ίϋί1ί8 δοΐυιη 61 8θ1υ8 61 ριορΓίβ 61 υηο 8θ1ιΐ(ΐι 
ιιιοϋο ; ί>6ΐ1 61 8ΐιυί1ί ηιοάο 68ΐ ςυοςυβ ρπηοίρίυηι, 
Γ. Πςυχ 6Γβο Ρ6Γ80Ι19Β ρπη6Ίρί»1» ϋυηίαχ»! 61 80- 
Ϊ9ί 61 ρΐΌρπ6 61 0110 8θ1υΐΜ ιιιοϋο. Ουηι θίΓιιη (Ιυο 
Βίιιΐ ρήπΰίρίυηι «ι ρπιιάρΊ^ΐυιιι , 8Ϊ 8ο1ιΐ6 Ραΐ6Γ 
1)»1>61 Γ8ΐίοιΐ6ΐιι ρΓΐιιοφϋ• Γΰΐΐςϋϋκ ρ6Γ8θυΦ Ιλοΐυιη 
βυηΐ ρπηΰίρίΑίιιιη 61 Βοΐυιη 6ΐ υιιο 8θ1αιιι ιιιο(1ο ; 
€0ΐΐ8ί4ΐ6Γ3ΐΐ(1υιιι 6ηίιη 681, νυ€6ΐη «ο/χιη 86ΐχιρ6Γ «α 
ορρο8'Μυιη (Ιίοί ; 8θ1υιυ 6ΐι1αι Ρ;ι16γ ββΐ ΡβιΙβΓ, ιιοη 
&αΐ6ηι 6ΐΓί1ίυ8;6ΐ 8θ1υιη Κί1ίπ8 Ρϋίυ8, ηοη 6ΐί»ιιι 
Ραΐ6Γ ; 61 8ο1ιιιυ 8ρίΓίΐυ8 8:«η6ΐυ8, ηοη ν6Γ0 Ρ»16γ μόνως* χα\ Πνεύμα 6μο(ως τ^ Πνεύμα τ6 &γιον• 
ΟΟτω δή χαΐ αναίτιος ό Πατήρ είτουν Αγέννητ•ς 
μόνον κα\ μόνος (10) χα\ κυρίως χα\ μόνως(ΙΙ)« άλλΑ 
(ή;χα\ αΤτιος αύθις ομοίως * χα\ τά λοιπά τέβν προβ• 
ώπων Αρα μόνον αιτιατά χα\ μόνα χα\ χυρίως κβΐ 
μόνως. ΔυοΙν γάρ δντοιν αΙτίου χα\ αιτιατού, ιΚ τ% 
αίτιον μόνος ό Πατήρ £χ•ι, τ6 αΐτιατόν άρα μόνα τά 
λοιπά τών προσώποιν ( ϋ) χαΐ μόνον χαι μόνως* σχβ- 
πτέον γάρ, δτι τ6 μόνον άεΐ πρ6ς τδ άντιχ8{μ•ν•ν. 
λέγεται* μόνον γάρ Πατήρ δ Πατήρ, άλλ* ουχί χαΐ 
ΤΙδς, χαΐ μόνον ΓΙδς δ ΙΊδς, άλλ* ού χαΐ Πατήρ^ χα\ 
μόνον Πνεύμα άγκον, άλλ* ού Πατήρ ή Π^, χα\ 
μόνον αναίτιος δ Πατήρ, άλλ* ούχ\ χα\ αΙτιατ^ς «αΐ ν6ΐ Ρϋία»; 61 βοΐυοι ρΓϊηοΙρϋ 6χρ«;Γ8 ΡαΙΰΓ , ηοη αΐτίαν Ιχων (13), ούτω δή χα\ μόνον αΓηος,άλλ* ο6χ \6Γ0 ΐ6ΐ»ιη ρηηοΐρίλΐυϋ 61 <»υ8Αηι 1ιαΙ)6η8 ; βίο 61 
80ΐυιη ρΓΐηοίρίυηι, ηοη τ6γο ρπηοίρίλΐυβ ; Γβΐίςυβ 
«Γ|$ο ρ6Γ84)η» 8ο1υηι ρπηείρίλΐ» 6ΐ ηβυίΓα ο^Γαιη 
ρΓίαοιρίυηι. ϋί 6ηίηι α1ΐ6ΓαΐΓα (ογκι βιι&αι ρΓΐηοί* 
ρίυιη, ιύύάΜίΗΜ 8υΙ)ΐΔΐυηι 6ΠΙ, 61 η6(|υ6 8θ1ιιηι 61 
ρτορήο ρτΙηοίρΊυηι, ηοςυς 8θ1υιιι 61 ρΓορΗο ρΓΐη- 
αρίλΐυηι ΓοροπβΐυΓ , ουίυβ οοηΐπίΓίυιιι ηοοο&βιΐΓίο 
1θ€υιη 1ΐλΙ>6Γ6 ]»ηι λπίβα (ΙβηιοηΕίΓ&ΐυπι 681• Ορρό- 

(1) Κα\ κοινά οπιίΐΐυηΐ (Ιυο οίΐλΐί €0(1ί€68. 

{ί) &ίο Μοιι. «56. Μοη. 27, ουδέ. 

{^) Μοη. 21, Ιΐ3λ>6ΐ δν, 

(4) Και 4ΐ66ΐ»1 ϊιι Μοη. 27. 

(..} Μονός, Μοη. 27. 

{6} 1 ΐιιυ. ι, 17. 

<7ΐ Ι Τιηι. VI, 16. 

(δ) Μοίι. 27, ούν. 

8011»! : "Ολη μονάς καΐ δλη Τριάς ή θεότης • ού γάρ 
10 μέν αυτή μονάς, τδ δε ού μονάς* ε [ς γάρ μονός 
και μόνον Ιΐατηρ ο Ιΐατήρ, χαΐ εις μ6νος και μό- 
νον Ι'ίδς Ο Γιό,' χα\ έν καΐ μόνον καΐ Πνεύμα μό- 
νον τ6 Πνεύμα τδ αγιον... Ι£ΐ 6^ τδ Πνεύμα εκ τοΟ 
Πατ{<δς καΐ Ιχ του Γιου έχπορεΰεται, ουκέτι δλη 
μονάς ή ϋ^ότης • ουκέτι γάρ Πατήρ μόνος ο Πατήρ * 
πως γαρ, ψ τ^> πατρικον αίτιον ο Ι'ιδ, συμ^ε,.ι^ε- 
ται; ουχετι μόνον 1 ιός δ Υιός • πως γαρ ό χαΐ Πα- 
τήρ εν μ«ρει του ϋνέυματυς ; Ουχετι έ/ και μόνον 
τυ έΐνε^μα * πα/ς γαρ το μη εζ *νδς μηοε μοννυ ; 
οϋχετ. Ολη '1^*ΐΛ% η αύτη, αλΑα Πατήρ α>ε/.ης χαΐ 
πάρα τοβυυτον ούχ ΟΑος, π^ρ δαον ειερου οε;ι.α4 
πρ^ς τεΑ&ίαν του ϋν^^/^Αα^ο, προΟολήν και Γιο^ «^υ 
το ΟΑΟν ΙΊος, αλλ* νΐοη^^τωρ συΌετο^ όη τις εχ μ»• 
ρων ακελωνουο^τερυ, ολυ, * λ^ιι 4Iν6υμ^ι οιο^ ειχος 
το Κ.Χ δυο ιοιουιων ^χίΐθ(«ε^θ|*•νυν ■ μ^ριοτα τ«αν;α αίτιατός* και τά λοιπά τών προσώπων άρα μόνον 
αΙτιατά χα\ ουδέν τούτων αίτιον. ΕΙ γάρ τι τούτιιν 
χαΐ αΓτιον είη, τδ μόνον άναιρεθήσεται, χα\ ο!^ 
μόνον χα\ κυρίως αίτιον £σται, οΟτε μόνον χα\ χι>- 
ρίως αιτιατ'^ν, ού τουναντίον ανάγκην «Ιναι προα«ο- 
δέδεικται. Ή γάρ άντίθεσις διακρίσεως αίτία χαΐ 
χατ* αυτούς τοίις Λατίνους χα\ Αμφω τά άντιχ8<μιν« 
συνδραμείν έφ* ένδς τών Οεαρχικών προσώπων άΜ- (9) δ6ΐ]υ6ηΐίΑ ααβίυοΓ τΰτΐ)» ά^Ι 8θ1α8 
250, ί. 297 ί. 

(10) Μοι黀.27, μόνως. 

(11) Μοη. 27, μόνος. 

(12) ν'βΓϋϊ, άρα μόνον αιτιατά τών προσώιιων, Ιμ 
Μοη. 27 οιηί8;ϋΐ 6Χ Μοη. 256 8υρρΐ6νιηιυ8 

(15) ΚαΙ αίτίαν £/ων ύ^^Λ ιιι ο^ϊΐ^η» ΡΓ36|6Γ 
Ο Μοηβιυ. 256. ^ 

κα>. ατελή κα\ της μοναδικής ά^λότητος Ικπτωτα. 
Τΰΐα ιηοηαί βί Ιοία Ίή%ήία$ €$ί άήία$, Νοη «μιμ 
ί^αοαΛ Ιΐύο ίρεα ηιοιιβε, ηίΐοαά ιϋπά ηοΛ ιηοΜαε. 
1/νμ« εηιηί €ί ε^/κ* «ι εοιχιχ Ραί€τ €$: Ραΐ€Τ Π 
ΜΜκε «ο<αε α $οΙηιη Ριίίο» Ι'ϋΐΜ ; €ί χηιιε βΙ λοΙμμ 
«ι εν/κε &ρ%ήΐιι$ <τε< 6ρηάίΑ$ $αηαΗ». 8ί ν€Το 5|»ι- 
ήΐΜ^ €Χ Ραΐτ€ Ι' ίϋο^Μΐ; ρτοοιάΗ^ ηοη αηρϋΜ Ιι/ΐα 
ηιοηα» €$ί ά€Ηα$, Λοη^μιη έ^Μί^τ «ο/ιι< €ήί Ρ^ία^ 
€ΐ€. Ηί »αρία €χ Κυΐ€ηαηο, Λοη πΐίτα ίοία ΤΗληλλ 
ίρ»α, α:α Ραί^ν ίη ρ€Γ((!αα9 αί ιη ΙαιίέΚΝΐ ηοη ίο'Μ^ 
ΐϋ ί/ΗαηίΗίΗ ι*ΙΐνΓο ΐηΟί^αί αά ρ€τμααΐΛ 6ρίηίΗ9 
αηΐί^ίοΗαη; νΐ /ι/ΐκε μοιι ίη Ιο.ημ ί'ΊΙίΜί^ άά ^..ιχ 
ί'Μθραί€ί ίξπύ €υιηρυΛίίΗ9 €Χ ρ^ιΙίνΜ ιΐΜρβΓ/«Γΐα• ; 
Η€Λία ωΐΜ €ηΐ ; αϊ 6ρηίίιΐΛ αΙ ι«μ €0ΗνΑηα €Χ ίαΐί^ 
οϋΛ ααυίβΛϋ ρίούνα^,α. έ>ινίεα ΟΜηία αί ΙΜρΟΤί^ΟΛ 4$ 29 ■νατον. ΠΕΡυΤΑΤΙΟ ΜΑΚηΐ ΕΡΠΕδΙΝΤ. 30 βάτερον γαρ τούτων ου κυρίως ϋίΐται, χ»\ βιΑ Α *ίΐίο βηίιη «$1 (ϋλΐίηβΐίοιιίβ ϋίαβδ βΐίίΐη δθτυικίαπι τούτο -πάντως ούδ' 1<ιται. Τούτοι; συμφων•! χαΐ τά 
των αγίων ^ητά, του μ^ν Δαμαιχηνου λέγοντος Ιν 
τοϊς θΕολογιχοΙς χβφαλαίοις• Μόνος αίτιος ό Πα- 
νί^ (Ι)• Θεοδώρου δέ του Χτουίίτου ψάλλοντος* 
Ηάτον μοτογεττήτορ μονογενούς ΤΙον Πλζ^^ 
9ία\ μότοτ μόνον ξρώς ^ωτός άΛαύγασμα^ καΐ 
μότιος μάτου θΒον άγιον Πνεχψα Κυρίου Κύριον, 
δ^ως δν. Ούκ 4.-β τ^ αίτιον ό ΥΙ^ςΙξέΐ, μ^νβν (ί) 
αΙννατ^ς όφείλων γε είναι, χα\ μίνον ΥΙΙς, ώσπερ 
χΛ χΗ Πνεύμα τδ 4γιον (δ) μύνον μίνου Πν-υμα του 
Θεού χα\ Πατρ6;. ϋ ΣΧΟΛΑΓΙϋΣ. 
οι Λατίνοι τοιούτον άττίχουιι Ιπ•(ΐ»χ•ίίν τι χλ\ 
ΰιτχρ:ν «ροτ^ενίμενον τψ θεψ λέγειν, ώατε ίνα 
μη Ιν το'.ουτον ή φρονε?ν λάΟωσιν ή δ^ξω^ι λέγειν 
«ΟΛλα Λρ^ς τήν δ;πλί;ν του Πνεύματος προβολήν ή 
κρ'Λδ'^ άΐίομάχονται,^ν αύτ^διπλήν τψ πράγματι 
λέγεις, χαΧ της μίν χρονικής μεταδ'-δω; (4) τφ ΥΙφ, 
«1^ II άίδιον αύτου καντάκασιν αφαιρείς * χα\ 5οα 
τΔν δι8α9χάλων τ^ Πνεύμα τ^ Αγιον έχ του Τίου 
«ροΐέναι τιθέαΦίν» είςτήν χρονκχ^\ί ανάγεις πρόοδον 
μ^ν. Άλλα ιιερ\ ^λίν της προββου του Πνεύματος 
ε{ διπλή Ιατκ μετ^ ταύτα, χα\ εΐ χεχωριιμέναι εΐ- 
Φ.^ άλλή>ων τφ πράγματι * άλλα νυν άρχεΙ, δτι χα\ 
τήν χρονιχήν πρόοδον τ6 αύτδ πράγμα μετά της 
άΙδ{ου προόδου είνακ δι ισχυρίζονται » διαφέρουσας ίρ80δ 1•2ΐηιθ8, 61 υίΓαιηηιιβ ορρο•ίΐυπι ίιι υη&ιΐίνί- 
ηαηιιη ρ€Γ$οη9Γυιη €οιι€ιιγγ6Γ6 ββΐ ρΓΟΓβιικ Ιιη|Η)ΐ• 
•ίΙ)ίΐ6. Α1ΐ«Γηιη βηΐιη «οηιιη ηοη ρΓορΓίβ βηΐ, βΐ 
ί(ΐ€ΐιτο οιηοίηο ηοη βπΐ. Ηίεοβ εοηοοπίαηΐ 6ΐί:ιηι 
•αηοΐοΓυιη (Ιίοΐ^ι , 6Χ ςυΊΙ>υ8 Οαιηλβοβηιΐδ ίπ ιΐιβο- 
Ιο^^ίοίβ ορίΐί1>υ8 »ίΙ : 8οΙη$ ΰαηβα αί Ραίετ ; ΤΙιοο- 
άοπΐ8 Τ6Γ0 δίοιίίΐα ΟΑηίΙ : 8θίίΜ <ο/•Κ|τηιΙΐθΓ, χιιί- 
§€ηίΙί Είίίί Ραΐ€Γ^ €ί $οΙηιη $οΐίη$ ίπΜεη /ιιιιιίηίβ 
$ρ*€ηάοτ, α€ εοΐαηηιοάο »οΙίη$ ΟΗ εβπΓΐικ $ρι>ί(ιιε, 
Όοηίηί Οοικΐηνε, ν^ηιηι €$$€ ροοίΗύηε. Νοίι ί£[ίΐιΐΓ 
ΡίΙίυβ 1ΐ9ΐ)6ΐ)ίΐ €:ιιΐΜΒ πιΐιοηβιη , ΐ|ΐπρρβ ςαί •α1ιιιιι 
€«υηΐιΐ9(ΐ6ΐ)69ΐ <^8δ6 61 βοΐυπι ΡίΠυβ, ςϋ6ΐη9(Ιπ)0(Ιυηι 
61 δρίπΐυβ 8>η€ΐα9 βοΐο» εοΐίυβ δρίηΗΜΠ6ί ΡαΙπβ. 

^ δεποίΑκιυδ. 

Ταπί αϋβηί βυηΐ Ι^^ιΓιπί »1> &Μ6Γβπ(1{ΐ γ6 &1ίηιΐ8 
&8οίΓιΐί» 61 ρο»ΐ6ηυβ 060 &(1η»9€6η(6 , υΐ πιιιΐιΐβ 
ρΐ3ΐη6, ιιβ Ιλίβ (ΐυί(1 Υ6ΐ »6ηϋΓ6 οοουΐΐβ νι^Ι (Ιιειτβ 
▼ίϋ69ΐη(υΓ, οοηίΓΑ (Ιυρϋθ6πι δρίΓίΐιιβ ρΓ(Μίιΐ€ΐίοη6ΐη 
Τ6ΐ ρΓθθ6Μΐοη6Πΐ ϋΰΟϋΓίβηΐ , ηυ:ιπι Γ6ν6Γλ Ιυ (Ιη• 
ρΐίοβπι ά\^\%; 61 ΐ6πιροΓ3ΐί8 ςυΙ(ΐ6Πΐ ρλΠίοΊρΰΐη 
Γ»6ί& Ρίΐίυπι, 9Βΐ6Γη3ΐη υ6γο 3ΐΙ) 60 οιηηί •& ριπβ 
Γβηιονββ; 61 ϋί€ΐ« ιΙοοίοΓυπι, (|υ«* δρίπΐυπι μιι- 
οΐυιη 6Χ Ρίΐίο ρΓθϋ1ι-6 βίαΐυυηΐ, «ιιΐ βοΐλπι ΐοιηροΓ»- 
Ι6πι ρΓοεοΜίοιιβηι ϋβίΓυίΙίβ λο Γοϋυϋίβ. ΥβΓυηι «16 
ρΓθ0688ίοπ6 δρίπΐυε ΜηοΓι, «η ϋυρίΰχ «ι ι%ι »η 
69Β Γ6Ίρ8α &1>Ίηνί660ΐ »ΊηΙ 86ρ9ΐΓ&ΐίΐ:, |>ο»ΐ6ΐι ιΐίβρυ- 
ΙαΙ)ίιηυ8 ; ηυιιο λυίβηι κυΓΟοΐΐ , ηυ(Μΐ Ι.:ιΐΐηί «(ίαιη 

ΐ6ΐηρ0Πΐΐ6ΐΙΙ ρΓΟΰ688ίθυ6ΐη ίιΐ6ΐη 6586 6ΐιηι »ΐ6ηι» χατά μόνον τ&ν λόγον. Ινα μή άναγχασθώσι τιΟέναι Ο Α8$6ν6Γ3ηΐ, 6Α8(ΐυ6 8θΙυιη 8<*€υη4ΐυηι Γαΐίοηΰΐη (Ιί- τι συμβεβηχ^ Ιν τφ βειρ χα\ έπείσαχτον. 01 δΙ τ^ 
χρ«νιχώς προΤέναι Ιτερόν τι πράγμα Ιν τφ άγ(ψ 
Πνιύματι λέγοντες παρά τήν άΐδιον αύτου πρόοδον, 
•υτοι αυμ(^{νειν τι χα\ Οατερον έπιγ(νβσθαι τφ 
βιφ λέγουαι, νϊν προ9ποιών:αι τούτο άρνεΙαΟαι. 
*Αλ/& μήν κα\ πάντα χυρίως τφ θεφ προ9εΙναι« 
μΑλλον δΙ τδν βε6ν πάντα & λέγεται είναι, χυρ(ως 
ταΰτ' είναι, χα\ χ'^ινως χαΐ !δίως έχάατην των ύπο- 
στάγεων, τίνες μάλλον ή Λατίνοι διομολογοΟσι ; Τ6 
δΙ μόνως^ καΐ /μ^>, καΐ μόνον^ χαΐ τΑ λοιπά, πολ- 
Χ\ς Ιρεόνη; δίο•/τα(, δπως τ& 1π\ των φυαιχών χαΐ 
δχως ΙπΙ των ύποατατιχών δύνανται λέγεσΟαι. *Λλλ* 
αύτ^ς άπ^ριμερίμνως ταύτα άφιβ\ς χα\ τ|} άληΟΐία 
χα\ Ιαυτφ πολλαχου πρρσχόπτει. Άλλ* έπε\ ού α:^ό- ν6Γ$3$ 5ΐ3ΐυΐΙ1ΙΙ, η6 (|μίΐ1 ίη ΟβΟ β€6ίϋ6Ι18 61 α&6ί- 

ΙίΙίυηι ροηοΓ6 60(«ηΐυΓ. ΟυΙ τ6γο ΐ6ηιροΓ3ΐβιη 
ρΐΌοοδ&ίοηβιη Ίη Βρ'ΐΓίΙυ 83η€ΐο ϋ'ιτϋη^ιη (]υ»ηΐ(1«ιΐι 

Γ0Ι1Ι ϋίΰΙΗΐΙ ηΙ> &ΐ6Γη« 6]υ8()6Π1 ρΓΟ(688ίθη6, Ιιί 

&6€6ΐΐ6Γ6 ςιιίϋηυαπι 61 &(1ηα8€ί ροϋοΓίΐϋ ^Ιβο 3ΐί- 
0Γηι;ιηΙ, Ιίυβί 1ιο6 ιιβ^^&Γβ ρΓ0Γ8ΐΐ8 8πυυΐ6ηΙ. Υ^ιυηι 
6ηίιη ν6Γ0 ηυίηαπι ταΛ%\% ςυβπι 1.3ΐίηί €οηΓϋ(^ηΐΐΐΓ, 
οπιιΓΐ:ι ρΓοΐ)Γί6 ΠΙ6896 060, Ιπιο ροιίυ8 Οβυοι οιηιΓΐ9, 
ςιΐ3Β 6586 ϋίΰίιοΓ, ρΓορΓίβ Ιιοΐο 68^ 6ΐ 60ΐηηιυηίΐ6Γ 

6ΐ ροΓΟΓίΑΠίΟΓ (}ϋαΐη111)6ΐ ρ6Γ80η3Π1ΠΙ? ΟΐΙΟΐΙ ν6ΓΟ 

8ρ6€ΐ9ΐΙ :ΐ(1 ί1ΐ3ΐ, €1 ιΐΝΟ $οΙαιηιηοίΙο, €1 <ο/ί, €1 «•• 
Ιαηι, «Η ο»:ΐ(ΐΓα, 6.ι ν^ιπΑ ίιΐ(1ί}(6ηι €ΐί8(ΐιιί8ίΐ οη6, 
ηιιοαιυϋο Ιιιιιι ϋϋ η2ΐυΓ2ΐιΙ)υ8 Ιιιιιι ϋβ ρ6Γ&οηΑΐί1)η8 
αΙβηιΐΜΠ ρο55ίιιΐ. δΰϋ Ερίιβ&ίαβ ρ6ΓΓ60ΐ& ίιιειιηα ίβϋι δρα ΙνταΟ(^ των Αατίνων χαΟάπτεται, χα\ ήμεί; 1^ η62ΐί£;6ΐΐ8 6ΐ νβΓίΐΑΐί 61 βϊϋΙ ί|ΐ8ί η)υΙΐί8 ίη Ιθ€ί8 σΤ- 
τϊ;ς όπΙρ αυτών άποστάντες άπολογΕα^ς, πρδς τήν λύ- 
σιν Ιρχδμεθα τοί^ επιχειρήματος• 

Τ6 τοίνυν επιχείρημα αύτΝ τοιούτον Ιστι. Πάν τ^ 
προτεΐναι τφ θεφ λεγδμενον, είτε ώ; φυσιχ^ν τοΤς 
τρια\ προαώποι;, εΓτε ώς ΰποατατιχ6ν χα\ προσω- 
πικά Ιχάστφ των τριών, τούτο χα\ χυρ{ως %α\ 
μόνως χα\ μόνφ χα\ μόνον χα\ ά(1 χα\ πάντη 
προαείναι οφείλει. Άλλα τ6 αΙτιατ^ν πρόσεστι τφ 
Τ!φ, μόνον άρα τδ αιτιατών πρό^εστιν αύτφ, ούχ 
άρα τ6 αίτιον. Τ^ γάρ /ι^^ο^, φηα\, πρ^ς τδ άντι- 

(I) ^η^η. Οαιοαβο. ο. 13 ιΙΐ6θ1. €ίΐ»ΐ ίϋβηι ιϋ- 
π••ιη 1}6€οα& (16 ρΓοε. δρ. δ. ε. ϋ, (»γ. ογιΙι. Ι, ρ. 
12. €Γ. ίϋϊα. Π, ρ. 504. Γεηϋΐευΐο 6^1. ΥοΓυιη ηυοηίαηι ΙιΊο 1.&ΐίηο8 ηοη 

&()θΟ ν<Ηΐ6ΐΙΙ6ηΐ6Γ &1ΐίΠ{^ΪΙ , 6ΐ η08 ΟΠΐί88» 60Γυηι 

ϋεΓΰιΐΜοπβ αιΐ ιΙιΓιίευΙΐαΐί8 ρΓ0βΓ6(1ίπιυΓ 8θ1υΙίοη6ΐιι. 
ΑΓκυιηεηΙιιηι ίςΙΐιΐΓ ΐρβαπι ΐαίο 65ΐ : ΟυίϋςυίιΙ 
^ΊοΊΐυΓ 060 ίηο88β, ^ίν6 ΐΑπηυβηι ηιιΙιΐΓ&Ιβ Ιπϋυβ 
ρ6Γ8θηί8, 8ΐ\β ΐαηηααηι Η]τρο8ΐλΐί€υιη βΐ ρεΓίοηηΙο 
Ιιίυπι ευίΚΙ)6ΐ, Ηοο 6ΐ ρΓορπο 6ΐ βοΐαηι 61 •ο1ί 6ΐ 
υηο δοΐυιη πιοάο 6( 86η)ρ6Γ 6ΐ οηιηίηο ίϋ6886 ϋ6- 
1)61 ; «Ιιιυί Γϋΐίο ρΓΐηϋίρίΑΐί Ιιΐ68ΐ Ρίΐίο : ^τ%ο 8υΙα 
6*1 ίηε5ΐ, ηυη ίΐ^ηυβ 61 γαιϊο ρπιιοίρη. Ναιη 14» μιμ, 
ίικίιιίΐ, ^Λ ορρο8ΐΐυιη ϋίοίΐαΓ; Ρι1•α8 6Γςο ηοη 6^1 

(2) Μ/.νο;*, Μοη. 27. 

(5; 'ΐδ άγιον οιηίΐΐ. Μοη. 27 6ΐ ΜβΓΟ. 

^4) <1οι1ιΙ. μ€ταδ(6ω3ΐ. 81 ΟΕοηοιι 

ρπηοΊρίιιι» $2ηαί δρίηΐιΐ5.0υοηι:>ϋ(Γθϋιιιιι Π γπι'ο 
|ιπηαρϋ ίπΰ&Ι ΡαΙπ 6ΐ ΐ!•1ιιιιι ηι :*ϋ6λΐ, ηοη ίι:ιηιΐ€ 
€1 ορρο$ίΐιιηι Ιιυίο, Γ3ΐίο ρηιιαρίαΐί ; οι ΊιΙοϊγοο 
ΡαΙογ 05ΐ δοΐιιιιι ρπη€ΊρίυΐΝ, βΐ ιιοη ρπιΐ€Ί;)Ί«ιΙηϋ. 
Ρήπαο ί^ίΐιΐΓ ιυοηί^ιη ηιι« Ίιι ρπηια ρΓορο8ίΐίο:ιβ 
Οοο ίη6380 (ϋοίι, 1ι«ο ίιι ηαΐυΓβΙία 6ΐ Ιιγροκίαΐίαι 
5ίνο ροΓ5θη2ΐια ραΠΊΐιΐΓ, (1ϋΊη*1β ίιιΓβΠ : Ρπηα- 
ρίϋί Γ&ΐΊο Ίιΐΰ»ΐ ΓίΙίο, ίηΐ6ΓΓος3ΐ>υηι ουιη 1.9ΐίηΊ, 
οι Γϋείο! οηιηίηο, ίη (|υ3η&βΐ βΟΓίβ οοΐΐοοβΐ Γ&Ιίοηειη 
ρΓΐηοίρΊαΐΊ, ιιΐηιιιι ίΐΐυιί η3ΐιΐΓα1ϋ>υ§, αιι ρϋΓ&οηα- 
1ΊΙ)ΐΐ3 31 νβ Ιι)'ρο2»ΐ3 11013 3(1ιιαιη6ΓθΙ. 51 ΠΑΐυΓαΙίϋυβ, 
υΓιαιη Γ&ιγι (1οΙ)6ΐ ίηΰ636 ρπηείρί&ΐιιηι ; «ι ρβΓ^οηα- 
1ϋ>υ5, υιιίΐι$ ίιΐ ιΐς'ϋαΐ 055ΰ ροΓδοπ», &ϋΐ Ρίΐϋ 9ΐιΙ 
5ρίΓίΙιΐ8 8αηεΓι; βίο οηΐηι ηΜί αΙ) Γ]υ5 3ϋηΙ ραΠϋ 
ΗοΓβηίπηΐ, ροΓ3θ:ι:«Ιία ϋΐΓι ροΓ^οηχ 3θ1ί οοηνβηίΓΟ. 
ΙΙίΓυιη.ιυβ νοΓο ρΓ«ι:ι1ίΰΐ0Γυιη ίιηρϋβδ'ώίΠιαίοπ) ίΐΗ 
€ΐιΐ(1Ίΐ, ()Π3Γβ νοΙ ρΓορη^ΊΓΐο ηοη ν6Γ3, νοί (ΙΊνίβίο 
οοΓυιη ηιιχ ίπδϋηΐ Οοο ίιι ηϋυΓΑΐία βΐ ροΓ8θη»1ί.ι 
ηοη ο$1 3ρΐ3, νοΙ αΐίορυηι €0Γυιη 2ΐ)&ϋηΙοΓΐιπι βχ 
η6θθ53Η.ιΐο ν6Γυηΐ6Γίΐ. Οπ'Οΐηΐ Ί^ίΐΗΓ (ΙβΓοηκΐοηοιιι. 
Υοΐ Οϋΐιη 63ΠΙ ηοη ίηνβηίοηβ 0θ8!»3ΐ)ίΐ βι ίρ36 1ι:ι- 
Γιηο5 πιΐ0ΓΓ0^3Γ6, πΐΓϋΐη $ρίΓ3Γβ (1Ί€3ηΙ η;ιΙαΓαΙϋ 
(*ι 65$οηΐί4ΐ6, οίι ρθΓβοηαΙο 61 ΙιχροΒίΑΐίουαι, οΐ βο» 
ίη 3ΐ>6ΐΐΓ(ΐ3 αΐ) υΐΓ3ΐηυο ρ:ΐΓΐβ ϋοιΙϋΟβΓβ, οπιη νΐ- 
ιΙΰΛΐ 61 »οΊρ3υπι ίη βίιυίΐία ίηοίιΙβΓΟ, νοΙ (ϋνί^ίοη^ 
8113 61 ίηηΐίΙΙ βρπβία 61 ιΐ3η]η3ΐο 3Ηο πιοϋο (Ιίνίϋβΐ 
63 (|ΙΙΧ ΙΚ'Ο ίη8ηηΙ, 61 ΓθΓΐ3586 ρΓο 1.3ΐίηί8 (ΙίνίάϋΙ 
6ΐ 3 6οηθ6Γΐ3ΐίοη6 οαπι ίρ8ί8 (Ι68ί5ΐ6(. Οοίπϋβ Ιρβί 
ϋίϋοηΐ 1•3ΐΊηί : 5ί ρΓοροδίΐίο 1υ3, ο 83ρΊ6ΗΐΊ$8ίπ]6, 
Τ6Γ3 6ίΐ, ρβηουΐαπ) 8υΙ)ίΐΡί)ίυ8, υΐ $ίΙ 8θ1υηι ρπη- 
€ίρί3ΐυ3, 61 Ρ3ΐ6Γ, υΐ 811 Ρ3ΐ6Γ βοΐϋΐιι, 6ΐ ηίΐιίΐ 
3ΐηρΙίϋ8. Ν6(]υο 6ηίιη 6ί Ηοίίαυι «πι, ίη ρΓθρο8ί- 
ιίοηβ ηιιίϋοηι ηΐ3]0Γ6 οηιηβι ί11α5 ροηοΓΟ ϋείΟΓηιί- 
η9ΐίυη68, ίιι 6θηΓΐυ8ίοη6 ϋ^γο ηοη υηιη68 388υ- 
ηΐ€Γ6, 86(1 638 (]υηΐ3Χ3ΐ, ςυ38 8ΐΙ)ί 8(1 8θοριιιη 
8υυιη ρΓθ(1ο886 6χί8ΐ!ηΐ3ν6πι ; ν. £[. ςυ3Π(1ο νυΐΐ 
ΰοηοΐυιΐοηϋο ΡβΙή ρπηοίρίυπι &80ΓίΐΗ;Γ0 , ϋΐυίΐ 
λοΙηιη οιη&ΐΐ6Γ6, ςυ3η(1ο νβΓΟ Γϋίο ρΓίποίρίβΙυιιι 
6οη€ΐυ(ΐ6Π(1ο νίικΙίοαΓΟ νιιΐΐ, 6]ί<^Γ6 <ο/ί. Ηχο βηίπι 
60Γυηι βυηΐ, (|υί 8θρΙιί8ΐη3ΐίΙ)υ8 8ΐΗ(ΐ6ηΐ, νεί ςυο(1 
(ΙίοιπιΙ η68θίυηΙ, 61 Ιυπι 8ϋ)ίιη6Γιρ8ί8 ΐυηα 3ΐϋ8 6χ 
ηηρ6Πΐί3 οΐϋοίυηΐ ; ςυ6ΐη3(1π)0(1υπι 61 ιιίΐιίΐ <1616- 
ηυ» Οβη ροΐ68ΐ, (ΐυ3ΐη υΐ ροβίΐα ρΓθρο8ίΐίοη6 ηΐ3- 
|οη» φΐ3ΐβηι ίρ86 63πι 8ΐ3ΐυΙΙ, 61 3ϋ]ϋηεΐ3 πιίηοπ, 
νί(ΐ6ΐίΐ'6ΐ Ραΐΐ'Ι ίη6886 ρηηοίρίυηι 6ΐ ΡϊΙίο ρπηεί 
ρί3ΐυια, εοποΐυδίοποιη 1ΐ3ΐιο (ΐ6(1υ66Γ0, Ρ3ΐπ ρΓΐη- 
οίρίυηι Ίη6886 ρΓορπο 61 αηο δοΐυιη ηιοιίο βΐ 5θ1ί 
61 8(»1υπ) ϋΐ δοιηροΓ 6ΐ οηιηίιιο, 8ίιηί1ίΙθΓ 61 Γϋίο 
ρΓίηύίρί3ΐϋπι. ΡυΓΐ3.Η86 οηίηι Πΐίο 5ο1υιιΐ ρπηεί- 
ρί3ΐυη) ίη65ΐ, 56(1 πιίηίηΐ6 ί(1ΰθ 61 <ο/ί, ουπι ο( 
δρίηιυΙ 10811 ; 6( Ρ3ΐπ ίοη3886 ρΓίιιειρίυιη $οΙί 
ίη65ΐ, η6(ΐιΐ6 Ιβηιοη 61 ηηο ΒοΙηιη ηοάο ; η3ΐη ηοη 
υηο ηο(1ο ρππείρίυιη 681 6υΓυ;ιι, (ΐυ^κ οχ ίρ80, 
66(1 (Ιυρίί^ί, υΐ ΡβιοΓ ο( ρπχΙαοΐΟΓ :•νοη!πι ικε 
ρπηείρΐ3ΐΗ{η οοηνεηϊΐ Ριΐίι» $ο1ί, ιιοο ΡαΐΓΐ 5υϋ 
ρΓΐηείρίυιη ; Ίιηυ* μοϋυχ ηοι^υϋ Ρκίπεπι 688ΰ ΡϊΙγϊ 
$οίηιη εοπνοηίΐ, νι,τπιιι ς•ι οδ5ϋ ρΓΟίΙιιοΐΟΓΰΐη ; δθ(1 ί>αΐ10Ι-ΑΒΙΙ 33 

Α χχίμ^νον λέγεται * ό ΥΙ^; αρχ ούχ (βτιν αίτιο; τοϋ 
&γί«υ Πν£ύμαν>{ * ίοΐκερ χαΐ τ^ ο^τιον πρ'^ββστι 
Πατρι κα\ ύπάρ/ει μ^'.νον^ ούχ &ρα χα\ τ^ άντιχίί- 
μενον τ9ύτ(;>, τ6 αΐτιχτόν, χα\ 6ι3ι τοΰτο αΐίίος μ<5νον 
4 Π1τ^,ρ, χα\ ούχ αιτιατοί. Πρώτον Χ',ίνυν, έτιειθξ- 
7:βρ &;ινα έν τ}) προτάσει ιτροσίντχ τω βζψ λέγ«. 
ταΰτα εΙς φυσκχ^ι διαιρεί χα\ υποατατιχα, εΓτουν 
π.'ΜΦωπιχά • είτα ΐΓάγβι ' Τ6 δΐ αιτιατών ηρί^ατι 
τφ Γίω, έρωιή^Γυϊΐν αύτίν «Ι Λατίνοι χα\ μσλ2 
εύλέγω;» τό α1τιατ?-»ν που τίΟησι των τφ θεω ιιρο3- 
ίντων, πότερον έν τοις φυσιχοΓ; τ) *ντοϊς ύποστατι- 
χ'νΐ; χα\ κοοτωπιχοί; ; Εί μβν γαρ εν τβΖ; φυϋχοίς, 
δε? χα\ τφ Πατρ\ τοΰτο προσ.Ιν^ι• ει δ^ ίν τοΓς 
πρ')σωπιχ•ι;, ένδς δεί είναι τοΰτο «ροίώιτου, ή τοδ 
Τίου ή τοϋ Πνεύματος ' οΰΐοι γάρ οΐ κερ\ αύτον 

Ο άςιουσι, τά προτωτιχά έν\ μ^νίιΐ τιροϊώπφ άρμ^τ- 
τειν. Έχ&τερ>ν δέ τών προειρη μένων έατίν αδύνα- 
τον, ζίΐχΛ τ| ή πρ($:αι^ς έατιν ούχ άλη^ή;» ή ή δια{• 
ρε7ίί ούχ Ιχαν}} των προσόντων εΓς τε τά φυσιιο^ χα\ 
προσωπιχά, ή Οάτερον των αδυνάτων Εαται αληθές ίξ 
άνάγχη;. ΣχεψάσΟω τοίνυν τίίν άπολόγίαν • 1) γ4ρ 
μη εύρίσχων παύσεται χαΐ αυτ^ς ερωτών Λατίνους, 
πότερον τ^ προβίλλειν φυσιχ^ν λέγουσι χα\ ούαιώ* 
δε;, προ9ωπ(χ6ν χα\ ύποστατιχ^ν, χΛ άπάγων αυ- 
τούς εις Ατοπα έχατέρωθεν, έπεί δψεται χα\ έαυ;6ν 
το?ς δμοίοις περιπίπτοντα, Ι) της διαιρέσεως ώς ατε- 
λούς χαταγνούς &λλως διελεΐται τά τφ θεφ προσδντα« 
χα\ Γ3ω; υπέρ Λατ(νων διελείται χα\ παύσεται πρ&ς 
τούτους διαφερδμενος. Έπειτα έρουιι πρ6ς αύτ^^ν, 
ώς *Λν αληθής § ή πρδτασίς σου, & βοφώτατ», χιν- 

^ δυνεύσει δ ΤΕϊ^ς μδνος αιτιατδς βΤναι, χαΐ δ Πατήρ 
Πατί;ρ μόνον, χα! ουδ^ν έτερον. Ουδέ γάρ έξέσται 
αύτφ, έν μέν τβ προτάσει πάντας τιΟέναι τοΟς προβ- 
δ.οριαμούς εκείνους, έν δέ τφ συμπεράοματι μή 
πάντας λαμβάνειν, άλλ* ούς &ν οΓηται αύτφ πρδς τδν 
(τχοπ^ν λυσιτελείν * οΤον, επόταν βούληται συμπεραΐ- 
νειν τω Πάτρι τδ οΓτιον, παραιτεΙσΟαι τδ /μ5^οτ, 
οπόταν δέ συμπεραίνειν έΟέλη τφ ΤΙφ τδ αΐτιατδν, 
έκβάλλειν τδ/ζ^κφ. Ταύτα γάρ σοφιζομένων &ν είη 
ή άγνοούντων, δ τι κ»\ λέγουσι χα\ εαυτούς χα": 4α- 
λ•υς ές άμαΟείας βλαπτδντων * ώιπερ ουδέν &ν γέ• 
νοιτο χείρον τ•ύ τιθέντας μέν τήν μιί^ονα αύιοίΐ 
πρόταιιν, ώς αυτές αυτήν άξιοΖ, τήν δέ έλάττω 
συνάπτοντας, οτι δηλονότι τφ ΠατρΙ πρόαιατι τ4 

Ρ αίτιον, χα': τφ ΥΙφ τδ αΙτιατ^ν, συμπεραί^ειν, ίτι τφ 
Πατρ\ πρ-ίσεατι τί» αίτιον κυρίως καΐ μδνως χαΐ μδ- 
νω και μόνον χα\ άε\ καΐ πάντη, ωσαύτως δ1 κα\ τφ 
Τίφ τ6 αΐτιατόν. "Ισως γάρ τφ Γίφ μόνον τδ αίτια- 
τ^.ν υπάρχει, άλλ' ούχΙ κα\ /«ον<ρ • υπάρχει γάρ τφ 
Πνεύματι• και τφ 11ατρ\ δε Γσοις υπάρχει μό^φ{τ}^ 
α.τιον) (1), άλλ' ούχ\ και μόηος' ού γ: ρ έν\ τρό- 
πω ιών έξ αυτού ©.Γτιός έατι, άλλλ διχώς ώ; Πατήρ 
τε και προΟολεΟς • άλλ' ούτε τ^ αΐτιατδν ύπάρχ:ι τφ 
νίίυ μόνφ, ούτε τφ Πατρ\ μόνω τ6 σΓτίον, μάλλον 
ί^ οΟτε τδ Πατήρ ύπάρχ:ι τω Πατρ\ //(5γοκ, άλλα 
ν,Λ 'ζ^^ προβολεύς, ούτε τ'^ αΓ-ιον μότψ αύτφ. Πώς 
'.άρ ;•.ν εΓη προΟολεύς ό Πατή^ο εΐ μή διά τού ΓΙ, υ; (1) ία υηί'.ιιίι .Μοιι. -.7. 33 . ΙΙΕΡϋΤΑΤΙΟ ΜΑΚϋΙ ΕΡΙΙΕδΙΝΙ. 34 

*Αλλ& τούτο μίν Ο^ιερον * νυν β^ άρχ£7 ήμίν, δτι Α ηβο ϋ£>%<: ρΓΐιίαρίιιη) οοηνοηίΐ βί <ο/ί ; <]ΐιοη)ο«Ιο 6θ7< ή νρόταιίς έστιν άφ* εαυτής φανερά, οΟτε α-^- 
τ^ς τ);ν άνάγχην £Θγ,χ€ της προτάσεως, άλλα μάλλον 
χα\ αυτής τιθεμένης πολλά συνάγονται ψευβη βιά τ^ 
«ολλοίς αυτήν περιέχειν προσδιορισμούς*, άφ* ών έν 
Ιχάιτφ συμπεράσματι λαμβάνει χατ* Ιξουσίαν τ^ν 
αΰτψ χρησιμ<υοντα• Έχρήν βέ πάντας λαμβάνειν, 
χζιουιω χατεφα(νετο άντ6 ψεΟδος τη; προτάσεως έν 
τφ ψιύδει των συμπεραινομένων. ^Αφελώς δέ εΤπε 
κα\ ότι τΐ μόνογ ^ι\ πρ^ τ6 άντικείμενον λέγεται • 
τ^ γ5ρ πρ^ς τδ άντιχείμενον λεγόμενον πρ^ τ( έστι, 
ώστε χα\ τ6 μότογ προς τ{ έστι* τοΰτο βέ ούχ άλη* 
βΙς• τ^ 'χ^^ μόνον πρ6ς ούδ*ν έστ•., άλλα μοί)Λ^ν 
έντιν άποχληρωτιχ6ν, &ν τε περ\ προσώπων λέγητιι, 
&ν τ< περ\ ενεργείας, άν τε περ\ 6τουοΰν. *Αλλ\ ώς 
ΕοιΧ£ν, ούδεμίαν οίδεν άναφοριχοΟ χαΐ άττοχληρωτι- 
χοΟδιαφοράν ονόματος, 'ΐςιστι δέ σχοπείν χαΐ δηως 
ύ?• έαυτοΰ συγκρούεται . Ειπών γάρ δτι τ6 μότοτ 
πρ6ς τ6 άντιχείμενον λέγεται, έπήγαγ^ * Μόνον γάρ 
Πατήρ ό Πατίφ^ άΛΧ ούγϊ χάί ΥΙός^ ώστε έν• 
ταΟΟβ τ& Πατήρ ώ; άντιχείμβνον λαμβάνει τψ ΥΙνς* 
χα\€9τι ψευδός, δτι μ<5νον Πατήρ έστιν * ού γάρ 
έστιν ό Πατήρ έχβίνο μδνον, χαθ* δ αντίκειται τφ 
Τίφ, άλλα χαίτι Ιιερον, χαθ* δ £χει αντίθεσιν πρδς 
τδ &γίον Πνεύμα, ήγουν προβολεύς. Είτα επάγει * 
Καί μόνον ϊΊός, άΛΧ ού καϊ Πατήρ ^ ώστε ε{ τ6 
μόνοτ πρδς τδ άντιχείμενον λέγεται, ώς αύτδς οΟ- 
τω φηβ^-ν, όιιόταν λέγΐ} τδν ρδν είναι μ4νον νΐίίν, 
άλλ* ού χα\ Πατέρα, ούχ εΓργβκ τδν Γ Ε^ν του προβάλ- ΰΐιίιη 65501 ρΓΟίΙιΚ'ΛοΓ ΡαΐΟΓ, &ί ηοπ ρ»^Γ Ρ«ϋιιπι ? 
8^(1 (Ι6 Ιιοο ρο5ΐ6πυ5; ιιυιιο νβΓΟ 5υίΤιεΐΐ ηοϋίβ, ςιιοίΙ 
ηβηυβ ρΓοροδίΐίο Ιΐΐα β&Ι ρβΓ &6 βνίϋβιιβ, ιΐ6(;υ6 
ίρ56 6]ιΐ8ϋ6ΐη η€Γ68$ίΐΑΐ6ΐη ίηΐυΐίΐ, ίαιο ροΓιυδ βΐ 
68 3(1ιιιί859 πιυΐΐα 6θ11ί{ζυηΐυΓ Γ&Ι&α, ρΓορίβρβα ςαοιΐ 
621 ηιυΐΐαβ (ΐ6ΐ6Γΐηίηλΐίοη69 οοηΐίηβΐ, 6 ςυίΚ)ϋ5 ίιι 
ηιι&1ί1)6ΐ οοηείυβίοηβ «£€υηϋυπι αΓίίίπυιη 5ί1)ί υΐί• 
168 ίρ5ο '<ΐ55υηιίΙ. ΟροΓΐ6ΐ)2ΐΙ αυίβηι οιηηββ βυιηβΓβ, 

61 510 8ρρ3Γυί556ΐ 111611(13610111 Ιιυ]υ8 ηΐ3]θΠ8 ρΓΟ- 

ρο$ίΙίοηί8 ίη ιη6ΐΐ(1α6ϋ8 Ιηϋβ 6οηο1υ8ίβ• Ιηβίρίβη- 
ΙβΓ ν6Γ0 (ΙίχίΙ, <ο/ιιηι 86ΐηρ6Γ 84ΐ ορρο5ίΙαιη (Ιίΰΐ ; 
ΙΙ3Ι1Ι ςυο(] 3(1 ορροβίΐυπι (ΙίοίΙϋΓ ΐ6ΐ3ΐυπι 681 (α), 
υηϋβ 61 ιοΙν^ϊΛ τοίΑίαιη ΓοΓβΐ ; Ιιοο 3υΐ6ηίΐ ιιοιι 6&1 
ν6ηιιη ; η3πι ΜΪ^ηχ ηοη 3ι1 3Γιςυί(], 86(1 3(1 ηϋιϋ 
65ΐ, ίιηο ροιίυ5 681 βχοΐϋδίνυπι, 81 ν6 (1β ρ6Γ50ΐΓΐ» 
(1ίθ3ΐιΐΓ, 5ίν6 (16 ορ6Γ3ΐίοη6 8ΐΥ6 (Ιβ Γ6 ςυ3ουιΐ(]υο. 
56(1, υΐ ν:(ΐ6(υΓ, ικιΐΐαηιι Ι816 ηο